X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32521
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA , WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego


CELE POŚREDNIE:

• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy ,
• doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów,
• doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej,
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
• wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami i instytucjami.Podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 0 poz. 393 z 26 marca 2013r.)


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


Zadania do wykonania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli :

-- rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.
- Karta Nauczyciela.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. VIII/IX.2016r.

na bieżąco


IX. 2016r. notatki
wniosek o rozpoczęcie
stażu
zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Przygotowanie
sprawozdania z realizacji planu rozwoju Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu .
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. VI.2019r.

VI.2019r. sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły
wniosek

WYMAGANIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki nauczyciela anglisty. na bieżąco
materiały, testy i inne pomoce dydaktyczne,
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. w okresie stażu świadectwo ukończenia
3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z planem pracy szkoły. zgodnie z planem pracy szkoły listy obecności,
4. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego Udział w kursach, konferencjach, warsztatach metodycznych i szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły. okres stażu zaświadczenia o udziale
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności . Studiowanie literatury przedmiotu, czasopism , nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w pracy. okres stażu wykaz literatury
6. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji pracy szkoły . Ponowna analiza dokumentacji regulującej prawne podstawy funkcjonowania szkoły:
- statut szkoły, WSO, program wychowawczy, regulamin pracy. na bieżąco wg potrzeb szkoły
praca w zespołach
7. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach językowych Czynny udział przy organizacji konkursów szkolnych, międzyszkolnych i rejonowych.
Opracowywanie regulaminów konkursów.
Przygotowywanie uczniów do konkursów językowych. okres stażu zdjęcia, notatki, zaświadczenia
8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów . Aktywny udział we wdrażaniu WSO.
Opracowanie wymagań z języka angielskiego.
Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania. cały okres stażu wymagania z języka angielskiego

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu i tablicy interaktywnej.
Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Wykorzystanie technik komputerowych w opracowaniu:
- dokumentacji awansowej
- dokumentów szkolnych ( testy, sprawdziany, plany pracy, sprawozdania, podziękowania, dyplomy, itp.)

Wykorzystanie w codziennej pracy innych narzędzi : tj. drukarki , skanera , ksera i faxu, aparatu fotograficznego . na bieżąco


okres stażu


na bieżąco zapisy w dzienniku


przykładowe testy, ćwiczenia dla uczniów testy, sprawdziany

potwierdzenia, zdjęcia,
2. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematyczne zapoznawanie się z ofertą szkoleniową przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych .
Udział w szkoleniach e-learningowych.
Korzystanie podczas lekcji z internetowych programów i słowników multimedialnych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego za pośrednictwem Internetu.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu.
Wykorzystanie telefonu komórkowego i skrzynki e-mail do korespondencji z wydawnictwami, instytucjami , rodzicami i nauczycielami. okres stażu

na bieżąco


IX.2016r.
VI.2019r.

na bieżąco strony internetowe

strony www

strony www

WWW.edux.pl


3. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej. Opracowywanie dodatkowych materiałów do nauki j. angielskiego i przekazywanie ich administratorowi do umieszczenia na stronie internetowej szkoły. okres stażu materiały

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Aktywny udział i wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli języka angielskiego. okres stażu
potwierdzenia
notatki
sprawozdania ze spotkań
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń , metod i form pracy. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ubiegającymi się o wyższy stopień awansu zawodowego.
Udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów,
sprawozdań, scenariuszy.
Dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe i portale edukacyjne . okres stażu


okres stażu


okres stażu zaświadczenia o publikacjach,

strony www

strony www

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie , wdrożenie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych” Koła Języka Angielskiego”. okres stażu plan zajęć koła, opis realizacji, jego ewaluacja

§ 8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Kwalifikacje egzaminatora OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z języka angielskiego.
wg harmonogramu OKE dokument potwierdzający kwalifikacje

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych. Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez.
Udział w przygotowywaniu Dnia Języków Obcych.
Angażowanie się w prowadzone w szkole akcje charytatywne.
Czynny udział w Dniach Otwartych Szkoły. okres stażu scenariusze imprez, zdjęcia
2.Organizacja lub współorganizowanie wycieczek szkolnych. Sprawowanie funkcji opiekuna podczas wycieczek, wyjść i wyjazdów pozaszkolnych . okres stażu karta wycieczki

3.Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów i organizowanie pomocy uczniom z problemami. na bieżąco w okresie stażu • notatki, rozmowy z rodzicami
4. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce .

okres stażu
program zajęć, lista uczestników,

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Nawiązanie współpracy z wydawnictwami językowymi. Stały kontakt z konsultantami wydawnictw w celu pozyskiwania pomocy dydaktycznych oraz nagród dla uczniów biorących udział w konkursach językowych. w okresie stażu plakaty, książki
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym. Konsultacje i współpraca z pedagogiem w sprawach wychowawczych, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu. wg. potrzeb • adnotacje w dokumentacji
3.Współpraca z biblioteką szkolną . Rozbudzenie potrzeb czytelniczych uczniów poprzez przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego w języku angielskim z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej . w okresie stażu • regulamin konkursu
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim . Pomoc w organizacji imprez szkolnych i akcji charytatywnych. według harmonogramu zdjęcia, potwierdzenia
5.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Stosowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów. okres stażu • zapisy w dzienniku
6.Współpraca z rodzicami. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów uczniów w nauce i zachowaniu.
Konsultacje indywidualne i telefoniczne wg potrzeb. wg potrzeb
okres stażu • notatki ze spotkań

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych .
Podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu. okres stażu
opis i analiza

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodne z potrzebami szkoły i własnymi.

Śrem, 01.09.2016r Podpis nauczyciela: ........................................

Data zatwierdzenia planu: ...................................... Podpis Dyrektora: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.