X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32399
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ
N A U C Z Y C I E L A M I A N O W A N E G O

1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: MAGDALENA S.
2. MIEJSCE PRACY: SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZAWIE
3. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
4. POSIADANE KWALIFIKACJE: MGR NAUK O RODZINIE, UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
5. OKRES STAŻU: 01. 09. 2013 - 31. 05. 2016
6. OPIEKUN STAŻU: MGR G. S.

Warszawa, 6.06.2016r.

Moje sprawozdanie jest podsumowaniem dwóch lat i dziewięciu miesięcy przeznaczonych na odbycie stażu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Kontynuuję pracę w Szkole Podstawowej w Warszawie jako wychowawca świetlicy. Przez ten czas precyzowałam swój warsztat pedagogiczny rozwijając swoje kompetencje, szczególnie te związane z wychowywaniem oraz uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach, które zdecydowanie ubogaciły mój sposób pracy. Przeszłam też długą drogę poznawania siebie, rewizji posiadanej wiedzy i stosowania jej w praktyce, odkrywania ukrytych do tej pory zdolności i zainteresowań, z korzyścią dla siebie, a co za tym idzie – z korzyścią dla moich uczniów. Zakres moich zainteresowań jest spory, da się jednak zauważyć pewne powiązania pomiędzy nimi. Umiejętnie łączę swoje hobby, jakim są podróże wraz z całym pakietem dodatkowych korzyści, jak znajomość języka, samodzielność, współpraca czy inspiracja i szacunek wobec innych kultur, oraz pasję rękodzielniczą z pracą z dziećmi i widzę, że taki sposób pracy przynosi obustronne korzyści. Staram się być dla nich przewodnikiem – z dzieckiem rozmawiam, doradzam mu i wypuszczam do działania, samodzielnego i pewnego swoich umiejętności i zdolności, jednocześnie samej będąc obok, by służyć mu pomocą i wsparciem. Ten czas zdecydowanie był mi potrzebny do określenia dalszych kierunków rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw 2013 poz. 393).

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania Ocena efektywności
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawy o systemie oświaty;
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Zapoznałam się z Kartą Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia – Prawa i Obowiązki Ucznia;
- Zapoznałam się z zapisami w Karcie Nauczyciela z dn.26.01.1982r., z późniejszymi zmianami;
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej z dn. 30.05.2014r.;
- Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w świetlicy: Regulaminem świetlicy, Kodeksem przeciw agresji i przemocy, Przyznawaniem nagrody Superświetlik, Rocznymi planami pracy, Ramowym rozkładem dnia, Regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej;
- Uaktualniałam wiedzę na temat awansu (portale internetowe, czasopisma);
- Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, organizowanych przez WCIES.
- „Awans zawodowy nauczyciela. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.” Warsztaty metodyczne
- „Procedura uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jak przygotować się do egzaminu i prezentacji dorobku zawodowego - przykłady rozwiązań praktycznych.” Seminarium
- „Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego”, warsztaty metodyczne
- „Prezentacja dorobku nauczyciela stażysty i kontraktowego”, warsztaty metodyczne.

09-10. 2013r.


Na bieżąco


Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco

09.2014r.


05.2015r.05.2016r.

05.2016r. Przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów z awansu zawodowego Dzięki zapoznaniu się z tekstem Ustawy i Rozporządzenia poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego oraz poznałam sposoby dokumentowania dorobku zawodowego. Efektem tych działań było precyzyjne określenie zadań, które realizowałam w czasie trwania stażu. W oparciu o posiadaną wiedzę złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i napisałam plan rozwoju zawodowego, a następnie niniejsze sprawozdanie.
2. Współpraca z opiekunem stażu - Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie umowy określającej warunki współpracy;
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły;
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu efektywnego wykorzystania swoich umiejętności, doskonalenia ich metodycznej i merytorycznej poprawności, umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji. 09.2013r.

09.2013r.-06.2015r.


12.2013r.

10.2013r– 05.2016r. Kontrakt ustny

Harmonogram terminów i tematyki zajęć

Konsultacje, rozmowy indywidualne
z opiekunem stażu Od początku nawiązania wzajemnej współpracy opiekun stażu wykazywał zainteresowanie moimi dokonaniami, problemami i sukcesami zawodowymi. Dostarczał mi wielu informacji niezbędnych do efektywnego prowadzenia swojej ścieżki awansu. Korzystałam z doświadczenia zawodowego opiekuna. Obserwowałam zajęcia, metodykę jego pracy, organizację warsztatu. To pomagało mi wyciągać wnioski dotyczące swojej dalszej pracy.
3. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu - Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, dotyczących pracy w świetlicy szkolnej:
- „Wspieranie nauczycieli w planowaniu działań edukacyjnych”, seminarium WCIES;
- „Nauczyciel z pasją. Jak wykorzystać pasję do podróży na potrzeby rozwoju zawodowego”, sieć współpracy nauczycielskiej WCIES;
- „Gospodarowanie własnym czasem, czyli jak odzyskać kontrolę.” Warsztaty metodyczne WCIES;
- „Wzmacniamy kompetencje miękkie: Stres naszym sprzymierzeńcem czy wrogiem?”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Wykorzystanie metody Alexandra w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych”, warsztaty metodyczne WCIES
- „Jak sprawić żeby uczeń chciał bardziej niż nauczyciel. Growth-mindset in action.”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Kreatywne metody oceniania postępów w nauce z perspektywy anglosaskiej”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Ewaluacja działań edukacyjnych nauczyciela”, seminarium WCIES.

- „Wychowanie przez sztukę”, seminarium WCIES;
- „Ozdoby wielkanocno-wiosenne”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Ozdoby wielkanocno-wiosenne (Edycja I)”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej- ceramika dla początkujących – kuropatwy”, warsztaty plastyczne WCIES;
- „Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej - decoupage też może być twórczy”, warsztaty plastyczne WCIES;
- „Lalki i sukienki z papieru”, warsztaty plastyczne, WCIES;
- „Bożonarodzeniowe ozdoby”, UO UW, warsztaty rękodzielnicze;
- „Gliniane cuda - rzeźbienie i szkliwienie”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Zabawa sztuką- plastyka dla najmłodszych . Pomysły na prezenty dla Babci dziadka w świetlicy szkolnej”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Mama i dziecko- pomysły na prace plastyczne dla najmłodszych na dzień Matki i dzień Dziecka”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „Pomysły plastyczne na Dzień Matki”, warsztaty metodyczne WCIES;
- „I Przegląd Twórczości Warszawskich Nauczycieli” forum WCIES;
- „Artysta na wakacjach czyli letnie inspiracje plastyczne ASTRA”, warsztaty WCIES;

- „Wielokulturowość na co dzień”, warsztaty WCIES;
- „Warsztaty integracji międzykulturowej – praca z dzieckiem cudzoziemskim”, warsztaty Polskiego Forum Migracyjnego i Szkoły Integracji Międzykulturowej;
- „6-latek na lekcji języka angielskiego.” Kurs doskonalący WCIES;
- „Język angielski w projektach. Drama i plastyka. „Warsztaty metodyczne WCIES;
- „Z doświadczeń nauczyciela. Interkulturowość – świat kręci się wokół jedzenia.” Seminarium WCIES;
- „101 pomysłów wykorzystania materiałów YLRC na lekcji języka angielskiego.” Warsztaty metodyczne WCIES;
- „Edukacja uczniów obcojęzycznych”, Sieć współpracy i samokształcenia WCIES;
- „Piosenki i rymowanki dla dzieci - Songs & rhymes for very young learners.”, warsztaty metodyczne WCIES;

- „Bulimia i anoreksja - jak przeciwdziałać i rozpoznawać zaburzenia odżywiania oraz wspomagać osoby chorujące?”, seminarium WCIES;
- „Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży związane z procesem dojrzewania w ramach programu Akademia Zdrowego Ucznia.” Warsztaty metodyczne WCIES;
- „Francuski dla początkujących – kontakt w pracy i w podróży - część I (poziom A1)”, UO UW;
- „Przez kulturę USA do języka angielskiego (poziom B1+), UO UW.
- "Poczuj rytm Afryki w sobie", warsztaty gry na bębnach afrykańskich djembe, WCIES;
- „Gry i zabawy świetlicowe wyzwalające aktywność dziecka II edycja”, warsztaty metodyczne WCIES;


- Udział w zajęciach warsztatowych, radach szkoleniowych, warsztatach metodycznych:
- „Bezpieczeństwo uczniów w szkole”, seminarium Eko Tur;
- „Procedura Niebieskie Karty”, szkolenie prawne Ośrodka Informacji Prawnej;
- „Ochrona danych osobowych”, seminarium Eko Tur;
- „Rola i zadania nauczycieli II etapu edukacyjnego w wspieraniu rozwoju uczniów”, kurs „Oświata Edukacja i Consulting”;
- „Doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych reagowania w sytuacjach kryzysowych”, Eko-Tur;
- „Pierwsza Pomoc”;
- „Postępowanie na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły”;
- „Dopalacze – wczesne rozpoznawanie i interwencja, czyli co może robić szkoła”;
- „Mapy jakości szkoły, sposoby na realizację art. 21A Ustawy o Systemie Oświaty”.

- Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli:
– udział w zajęciach otwartych opiekuna stażu

09.2013r.

05.2014r.


11.2014r.


04.2015r.

09.2015r.

01.2016r.


04.2016r.


05.2016r.

12.2014r.

03.2015r.

03.2015r.


05.2015r.


05.2015r.


06.2015r.

10-12.2015r.
11-12.2015r.
01.2016r.04.2016r.


04.2016r.

05.2016r.

05.2016r.12.2013r.

03.2014r.10.2014r.


11.2014r.

11.2014r.


03.2015r.


03.2015r.

11.2015r.
10.2013r.12.2014r.10.2015r.-02.2016r.

01-03. 2016r.
05.2015r.

05.2015r.11.2013r.

12.2013r.
.
01.2014r.

10.2014r.
04.2015r.

12.2015r.
12.2015r.

04.2016r.


05.2016r.


03.2015r.


Zaświadczenia

Chętnie korzystam z różnych form kształcenia. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, jak i wiedza prezentowana przez prowadzącego zdecydowanie pomogła mi uatrakcyjniać zajęcia i jest jedną z niezwykle inspirujących i cenniejszych rzeczy, jakich mogłam doświadczyć w trakcie trwania stażu. Szkolenia wybierałam pod kątem pracy z dzieckiem w świetlicy, a więc były to najczęściej warsztaty plastyczno-techniczne, warsztaty z nauczania języka angielskiego oraz te, które odpowiadają na aktualne problemy dzieci, z którymi mam kontakt.
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy - Studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej dotyczącej w szczególny sposób świetlicy szkolnej:
„Wychowanie w samodyscyplinie”, Thomas Gordon, Warszawa 1999
„Twoje kompetentne dziecko”, Jesper Juul,
„Agresja nowe tabu?”, Jesper Juul,
„Kryzys szkoły”, Jesper Juul
Czasopismo „Świetlica”
Czasopisma kreatywne np. „Mały Artysta”, „Window color”, „Mollie potrafi”, „Hobby”, „Moje dekoracje” i inne.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli świetlicy oraz innych zasobów Internetu:
- blogi i grupy na portalach społecznościowych, promujące kreatywny rozwój dziecka, również w języku angielskim i rosyjskim;
- chomikuj.pl – dostępność ciekawych materiałów do pracy twórczej;
- 45minut.pl – forum nauczycieli, baza różnorodnej wiedzy.

- Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym podczas zajęć świetlicowych.
- Tworzenie szablonów, kolorowanek, kukiełek, elementów dekoracji dostosowanych do tematyki zajęć.
- Tworzenie gier planszowych, uniwersalnych, tak by można było skorzystać z nich przy najróżniejszych tematach i zagadnieniach. Na bieżąco

Na bieżąco Prywatna biblioteczka

Notatki, zdjęcia

Zbiór scenariuszy zajęć

Pomoce dydaktyczne Chętnie sięgam do opracowań naukowych, jednak na co dzień łatwiej jest korzystać z artykułów i skryptów, opisujących najnowsze pomysły na pedagogikę. Inspiruje mnie pedagogika bliskości, częściej określana mianem „Rodzicielstwa bliskości”, której teorie staram się wdrażać w codzienną pracę z dziećmi. Poszukuję autorów piszących w tym duchu i nieustannie dostosowuję te treści do realnej sytuacji w pracy wychowawcy świetlicy.

Zbiór pomocy dydaktycznych stale się powiększa. Udostępniam go też nauczycielom pracującym ze mną w sali.

5. Planowanie i organizowanie pracy w świetlicy szkolnej
- Opracowywanie rocznych cykli tematycznych dla świetlicy szkolnej;
- Prowadzenie dokumentacji (dziennika) zajęć świetlicowych;
- Ułożenie grafiku dyżurów dla nauczycieli.
05.2014r.

Na bieżąco

08.2015r.
Plany pracy świetlicy szkolnej
Dzienniki zajęć świetlicowych Przygotowałam cykle tematyczne na miesiąc pracy w świetlicy.
Rzetelnie wypełniam dokumentację szkolną – dziennik pracy świetlicy oraz dziennik dokumentujący godziny z art. 42 KN. Współukładałam grafik dyżurów dla nauczycieli pracujących w tej samej sali.
6. Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły - Organizowanie i współorganizowanie konkursów, imprez, uroczystości szkolnych (koncerty charytatywne, oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, itp.);
- dekoracja na apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada oraz dekoracja w holu przy wejściu głównym;
- dekoracja na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15;
- pomoc przy wystawie „My z niego wszyscy” 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
- przygotowanie wystawy pokonkursowej Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego pt. „Co w trawie piszczy”
- organizacja finału Świetlicowego Konkursu Piosenki; wykonanie dekoracji, koordynowanie przebiegu finału, członek jury.
- dekoracja na „Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy”;
- oprawa plastyczna uroczystości podsumowującej działania naszej szkoły na rzecz pomocy dzieciom z Madagaskaru pod hasłem „Działania wielu w jednym celu”;
- pomoc w organizacji Szkolnego Dnia Talentu – zaproszenie gościa z pokazem gry na bębnach afrykańskich (w ramach programu Szkoła z Pomysłem).

Organizowanie oraz współorganizowanie konkursów, imprez świetlicowych, uroczystości wynikających z kalendarza, itp.
- dekorowanie sali świetlicowej zgodnie z rytmem pór roku i świąt oraz wykonywanie dekoracji na imprezy świetlicowe;
- organizowanie wystawek prac dzieci na tablicy przed salą świetlicową.

- Inne przedsięwzięcia nauczyciela, organizowane wg przydziału lub aktualnych potrzeb pracy szkoły:
- nauczanie uczniów kl. V i VI „Wychowania do życia w rodzinie”;
- wyjście z uczniami do Collegium Szkoły Służb Medycznych i udział w projekcie „Apteczki na wycieczki”;
- wsparcie przy przebiegu konkursu humanistycznego dla kl. II-III „Alfik”;
- podjęcie pracy podczas Akcji „Lato w Mieście 2014”, organizowanej w naszej szkole;
- kontrola zaopatrzenia sali w niezbędne pomoce dydaktyczne;
- udział w pracach w komisji egzaminacyjnej w Gimnazjum nr 95;
- opieka nad dziećmi podczas wyjścia do kościoła na rekolekcje wielkopostne;
- warsztaty dla nauczycieli świetlicy z techniki découpage – edycja bożonarodzeniowa;
- warsztaty dla nauczycieli świetlicy z techniki découpage – edycja wielkanocna;
- przygotowanie wielkanocnych upominków dla władz Ursynowa;
- wyjazd i opieka podczas „Zielonej Szkoły” z kl. 3d (wych. A. Hałaczkiewicz);


11.2013r.


08.2014r.

09.2014r.


03.2015r


12.2015r.


12.2015r.

05.2016r.


03.2016r.


okres stażu

okres stażu


09.2013r.-02.2016r.

11.2013r.


12.2014r.


07.2014r.

2014-2016
04.2015r.
04.2016r.
03.2015r.

12.2015r.

03.2016r.


03.2016r.

05.2016r.


Zdjęcia
Dekoracje


Ukończyłam Liceum Sztuk Plastycznych, dlatego dbałość o estetykę prac manualnych nie jest mi obca. Dekoracje i pomoce dydaktyczne, wykonywane przeze mnie cechuje określenie „maksimum w minimum” – maksimum treści w prostej, czasami minimalistycznej formie. Projektowałam własne dekoracje, jak również współpracowałam z innymi nauczycielami.
Z przyjemnością tworzę razem z dziećmi dekoracje do naszej sali oraz prezentuję ich samodzielnie wykonane prace na tablicach zarówno w sali, jak i przed nią.


Chętnie podejmuję zlecone mi zadania. W tak dużej szkole sprzyjają one integracji pomiędzy nauczycielami, a co za tym idzie inspirują i rozwijają warsztat pracy, uczą nowych zagadnień, z którymi nieczęsto lub wcale nie miałam okazji się zetknąć. Chęć eksploracji nowych obszarów zawodowych powoduje też, że sama proponuję swoje zdolności i umiejętności innym na czas organizowania różnorakich przedsięwzięć na terenie szkoły i nie tylko, gdyż to, jaki jest nauczyciel, stanowi o poziomie miejsca jego pracy. Uważam, że jest to dobry sposób na promocję placówki poza jej murami.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, fotografii, itp.);

- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne;


- Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego. Okres stażu


06.2016r.

06.2016r.06.2016r. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
Treść sprawozdania

Wniosek wraz
z dokumentacją formalną Część dokumentacji zawarta jest w prezentacji dorobku nauczyciela.

Wniosek złożony zostanie w odpowiednim terminie.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poznawanie środowiska uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej - Bieżące kontakty z rodzicami uczniów;
- rozmowy przy odbieraniu dzieci ze świetlicy, rozmowy telefoniczne, informacje w dzienniczku ucznia.
- Konsultacje z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, logopedą;
- rozmowy, wymiana doświadczeń, przekazywanie informacji o funkcjonowaniu dziecka.
- Indywidualne rozmowy z uczniem;
- rozmowy z uczniem podczas zajęć, podczas zabawy lub pracy twórczej, indywidualnie z dala od grupy. Poznawanie jego zainteresowań, radości, problemów.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych;
- obserwacja ucznia pod kątem współpracy z innymi, pracy samodzielnej i umiejętności skupienia się na zadaniu, funkcjonowanie w grupie, główne cechy charakteru, wpływ ucznia na otoczenie i otoczenia na ucznia, analiza czynników wpływających na zachowanie, notatki w zeszycie wychowawczym, wymiana informacji z innymi nauczycielami.
- Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi
w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;
- zapoznawanie się na bieżąco z opiniami i orzeczeniami PPP.
- Przeciwdziałanie konfliktom w szkole, świetlicy;
- wdrażanie w codzienne działania Kodeksu Przeciw Agresji i Przemocy, trening radzenia sobie z emocjami, zajęcia integrujące grupę, zajęcia o tematyce różnorodności kulturowej. Na bieżąco


Na bieżąco
Dzięki podjętym działaniom poznawałam moich uczniów; ich potrzeby uwzględniałam w codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zdobyta wiedza pozwoliła mi indywidualizować pracę z uczniami zdolnymi i tymi, którzy potrzebowali wsparcia i uwagi. Dotyczyło to także relacji społecznych. Wspierałam rodziców w procesie wychowawczym poprzez podjęcie współpracy z nimi w przypadkach, które tego wymagały. Systematycznie informowałam ich o zachowaniu dziecka w świetlicy.
Efektem tego są dobre relacje z uczniami, wnikliwa znajomość ich problemów, umiejętność pomocy, wspierania ich w trudnych chwilach.

2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych
wynikających z funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej - Prowadzenie zajęć świetlicowych z wykorzystaniem tematów dotyczących komunikacji interpersonalnej, integracji oraz radzenia sobie ze stresem;
- ćwiczenia relaksacyjne, zabawy integracyjne i zabawy w grupie, zabawy wzmacniające „ja” ucznia.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez powtarzanie materiału, pomoc w odrabianiu prac domowych, reagowanie na zmiany w zachowaniu, rozwijanie postawy empatycznej wobec drugiej osoby
- Prowadzenie zajęć świetlicowych rozwijających zdolności manualne, muzyczne, plastyczne, twórcze, językowe.
- konkursy plastyczne, organizowane przez inne placówki, gdzie laureatami zostali moi podopieczni: „Sposób na bałwanka”, „Ursynów po godzinach”, „Jesień zaklęta w kołach”, „Moja maskotka”, „Co w trawie piszczy”, „Wiosenny pejzaż origami”, „Jedzenie jak marzenie – czyli poradnik zdrowego odżywiania się według dzieci”, „Witajcie w naszej bajce”, „Polska w baśni i legendzie”.
- zajęcia z art. 42 KN – zajęcia artystyczno-językowe

- zajęcia świetlicowe łączące w sobie elementy działań twórczych z różnych dziedzin szeroko rozumianej sztuki. Na bieżąco

Dziennik zajęć dodatkowych Realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy świetlicy odnotowywałam w dziennikach zajęć. Działania twórcze, promujące pracę uczniów w konkursach międzyszkolnych dodatkowo odnotowane są w protokołach. Jednak równie ważne jest dla mnie samo podejście dzieci, które chcą w ten sposób wyrażać siebie, jednocześnie poddając swoje dokonania ocenie innych, często nieznanych osób. Z niektórymi grupami pracuję kolejny rok i jest to niezwykle budujące patrzeć, jak dzieci dorastają, jak się zmieniają, co je interesuje i jak rozwijają swoje zainteresowania, a także jak funkcjonują w grupie rówieśniczej i w społeczności świetlicowej.
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi - Współpraca z Ogrodem Botanicznym w Powsinie;
- coroczne przygotowywanie wystaw prac uczniów w Ogrodzie Botanicznym w - Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez świetlicę oraz szkołę:
- Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny
- Wielkanocny Kiermasz Świąteczny
- „Szlachetna paczka”
- Zaczytani.org
- „Nakrętki dla Adriana” 01.2014r./
02.2015r./
01.2016r.


Co roku
Co roku
12.2015r.
04-05.2016r.
r.szk.2015/16 Współpracowałam z Ogrodem Botanicznym w Powsinie, organizując coroczne wystawy prac naszych uczniów. Razem z podopiecznymi mogłam również zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym, zarówno poprzez tradycyjny już Świetlicowy Kiermasz Świąteczny, jak też przez akcje charytatywne docelowo przeznaczone dla osób niezwiązanych z naszą placówką (Szlachetna Paczka dla rodziny z Ursynowa, akcja zbierania książek dla szpitali dziecięcych „Zaczytani.org” oraz zbieranie nakrętek po napojach na wózek dla niepełnosprawnego chłopca). Działania dla innych pomagają uwrażliwić dzieci na potrzeby słabszych i potrzebujących.

4. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów - Pomoc uczniom w świetlicy z trudnościami w nauce
- indywidualizacja pracy z uczniem.
- Obserwacja własna, rozmowa z uczniami, udzielanie porad indywidualnych. Na bieżąco

Na bieżąco Dobro ucznia stawiam zawsze na pierwszym miejscu, dlatego też jestem obecna zawsze, w sali świetlicowej, kiedy dzieci mnie potrzebują. Uważam, że robię wszystko co w mojej mocy, by nawiązać więź z dziećmi, opartą o zaufanie, szacunek i szczerość i widzę sama – a także dostaję takie sygnały od innych nauczycieli - że uczniowie to doceniają. Potrafię stworzyć warunki w gwarnej sali do tego, by uczeń potrafił się skupić na wykonaniu zadania. Nieustannie poszukuję i wdrażam sposoby na efektywniejszą naukę, motywuję dzieci do samodzielności w rozwiązywaniu szkolnych zadań, uczę poprzez zabawę, a przede wszystkim obserwuję, by być gotową do interwencji, jeśli będzie taka potrzeba. Unikam podsuwania tzw. gotowców, reaguję na próby ściągania od siebie nawzajem. Samodzielność w dążeniu do wiedzy jest tutaj niezwykle istotna, w kontekście przyszłości ucznia.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Wykorzystanie Internetu
i komputera do poszukiwania informacji - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
- korzystanie ze stron internetowych takich jak:, www.kuratorium.waw.pl, www.awans.net , www.oswiata.org.pl, www.edukacja.edux.pl, www.literka.pl
- Korzystanie ze stron MEN, WCIES, oraz z innych zasobów Internetu:
- korzystanie ze stron internetowych takich jak: www.men.gov.pl, www.wcies.edu.pl, www.45minut.pl , www.profesor.pl , www.librus.pl, www.mamadu.pl , www.youtube.com , www.facebook.com , www.pinterest.com, blogi dla rękodzielników i nauczycieli, fora internetowe.
- Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących TIK
- „W wirtualnym świecie - dzieci jako sprawcy i ofiary cyberprzemocy”, seminarium WCIES
Na bieżąco

11.2013r.

Postępująca cyfryzacja współczesnych społeczeństw jest faktem; bez umiejętności wykorzystywania komputera i zasobów Internetu jest coraz trudniej funkcjonować. Miałam możliwość dorastać w czasie, gdy komputery stawały się coraz powszechniejsze w użyciu, a globalna sieć na stałe wpisała się w codzienne funkcjonowanie człowieka. Świetnie radzę sobie z wyszukiwaniem potrzebnych mi informacji, nieustannie poszukuję nowych pomysłów, podsuwam ciekawe i wartościowe adresy internetowe współpracownikom. Konsultowałam się również z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych, jak też w sposób e-mailowy. Ponadto od kilku lat korzystam z e-dziennika Librus. Mam również świadomość zagrożeń, jakie płyną z użytkowania Internetu, w szczególności z pozornej anonimowości w Internecie, dlatego uczulam podczas zajęć dzieci w każdym wieku, by zawsze zachowywały czujność w sieci, oraz by same nie stawały się agresorami w sieci.

2. Publikacje w Internecie - Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących awansu zawodowego:
- umieszczenie sprawozdania na jednej ze stron internetowych dot. awansu zawodowego.
- Utworzenie strony/galerii internetowej z pracami plastycznymi i rękodziełem, powstającymi w świetlicy:
- grupa na portalu społecznościowym Facebook® pt. Fioletowa Sowa. Okres stażu Jak już wcześniej pisałam twórcze działania z dzieckiem są dla mnie podstawą w pracy, dlatego już od pewnego czasu nosiłam się z zamiarem stworzenia strony internetowej, promującej prace dzieci wykonane w świetlicy pod moją i innych nauczycieli opieką. Zbierane w folderze prace segregowałam wg tematu, a gdy nazbierałam ich wystarczająco dużo, uruchomiłam grupę na portalu społecznościowym Facebook® o nazwie Fioletowa Sowa; jestem jej administratorem. Wybrałam tę formę, gdyż pozwala ona na publikowanie prac nie tylko przeze mnie, ale też przez innych jej członków; ponadto umożliwia dyskusję oraz załączanie innych plików niż zdjęcia. W ten sposób tworzy się w Internecie grupa na kształt sieci współpracy pomiędzy zainteresowanymi nauczycielami.
3. Wykorzystanie komputera
w pracy - Tworzenie pomocy dydaktycznych, dokumentów szkolnych, scenariuszy zajęć, sprawozdań:
- pisanie protokołów, scenariuszy zajęć, cykli tematycznych dla świetlicy, grafików pracy, itp.
- Korzystanie z portali edukacyjnych z zakresu pedagogiki, pedagogiki zabawy, zagadnień opiekuńczych i wychowawczych:
- www. klanza.waw.pl, www.warszawa.klanza.eu, grupy na portalu społecznościowym Facebook®, poświęcone nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy;
- korzystanie z tablicy interaktywnej podczas lekcji wychowanie do życia w rodzinie.
- Dokumentowanie przebiegu stażu:
- plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, tabela działań nauczyciela na koniec roku.
Na bieżąco Obsługa programów Microsoft® Office nie stanowi dla mnie problemu – na co dzień używam edytorów tekstu do pisania scenariuszy, protokołów i różnych niezbędnych tekstów, jak również do napisania niniejszego sprawozdania. Dla starszych uczniów na lekcje wychowania do życia w rodzinie tworzę slajdy na lekcje w programie PowerPoint, które są atrakcyjnym urozmaiceniem w przekazywaniu treści. Codziennie korzystam też z e-maila. Obsługuję proste programy graficzne, które m.in. poprawiają jakość wykonanych zdjęć, tworzą z nich kolaże, dodają efekty specjalne.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - Poszerzanie wiedzy z zakresu, pedagogiki i dydaktyki;
- Korzystanie z literatury psychologicznej i pedagogicznej, służącej pogłębianiu znajomości wybranych zagadnień;
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałaniu agresji w świetlicy i szkole.
- szkolenie „Praca z uczniem z zespołem Aspergera”;
- szkolenie „Doskonalenie umiejętności komunikacji Nauczyciel-Rodzic”, warsztaty metodyczne PPP nr 19;
Na bieżąco

12.2014r.

10.2015r. W trakcie trwania stażu brałam udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy. Te działania pogłębiły moją wiedzę zawodowa oraz stały się źródłem pomysłów na rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych we współpracy z rodzicami. Szczególnie cenię sobie szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera, które opierało się na realnych przykładach z życia, ponieważ dzieci z ZA coraz częściej przebywają w świetlicy.
2. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej - Stosowanie aktywnych metod pracy
(m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, muzyczne, z zakresu żywego słowa). Na bieżąco Stosowane przeze mnie metody nie są przypadkowe. Rozumiem, co chcę osiągnąć stosując je w trakcie zajęć świetlicowych i potrafię przewidzieć, jak zareagują dzieci. Łączę różne metody ze sobą, by czas zajęć był dla dzieci atrakcyjny, a przede wszystkim efektywny.
3. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną - Rozmowy z dzieckiem, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, logopedą;
- Obserwacja dzieci podczas pobytu na świetlicy szkolnej, analiza zachowań. Na bieżąco W związku z migracją rodzin np. z powodów ekonomicznych, często miałam do czynienia z dziećmi przeniesionymi do naszej placówki, gdzie od podstaw musiały budować swoje miejsce w grupie rówieśniczej i aklimatyzować się w nieznanym otoczeniu. Drugim, podobnym zagadnieniem, była obecność uczniów obcojęzycznych, dla których język polski był drugim językiem, a często też miały trudności z przyswojeniem go. Również komunikacja z rodzicami była w pewnym sensie ograniczona; znając język angielski w stopniu komunikatywnym rozmawiałam z nimi, zarówno przy odbiorze dzieci ze świetlicy, jak i telefonicznie – choć zdarzało się, że w tym przecież międzynarodowym języku nie zawsze udało się porozumieć. W tych przypadkach indywidualizacja działań wobec dzieci (troska, wsparcie, pomoc w lekcjach) oraz ich rodziców była zdecydowanie niezbędna. Dużą rolę odgrywało tu też wzajemne zaufanie. Uważam, że poradziłam sobie świetnie z tym zadaniem.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi, wskazówki
1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - Studiowanie internetowych portali z zagadnieniami oświatowymi, awansem zawodowym oraz wszelkimi zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym. Okres stażu Analizowałam przepisy oraz opublikowane sprawozdania innych nauczycieli, konsultowałam się z nauczycielami robiącymi awans, wymienialiśmy uwagi i spostrzeżenia.
2. Analiza dokumentacji szkolnej - Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. Okres stażu Zapoznałam się z dokumentacją szkolną. Wiem, gdzie w każdej chwili mogę do niej sięgnąć.
3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego - Udział w zespołach;
- Udział w szkolnych radach pedagogicznych oraz zebraniach nauczycieli świetlicy. Okres stażu Uczestniczyłam w każdej radzie pedagogicznej, zarówno szkolnej (zarówno dla klas I-III, jak i IV-VI), jak też w zebraniach nauczycieli świetlicy, czego dowodem są podpisane listy obecności. Brałam udział w zespołach opracowujących procedury postepowania w szczególnych przypadkach. Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce. Znajomość procedur daje mi poczucie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania obowiązków, jak również wpływa na wyższą jakość pracy w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.