X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32387
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych powinności i wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust. 1 pkt 1)


Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w radach organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Ponadto czynnie uczestniczyłam we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły posiedzeniach szkoleniowych. Należałam do komisji wnioskowej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach.

Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotowego języka polskiego
Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego języka polskiego, który skupiał nauczycieli polonistów i miał charakter konsultacyjny. Służyły one głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VI. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Zajmowaliśmy się analizowaniem wyników sprawdzianów szóstoklasisty, pracą nad ich poprawą, konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach humanistycznych, poruszaliśmy kwestie współpracy z rodzicami, dydaktyczne, wymienialiśmy się poglądami na temat nowoczesnych metod nauczania, sposobami promowania szkoły w środowisku lokalnym. Ważną funkcją naszego zespołu był wybór podręczników do nauczania języka polskiego. Ponadto skupialiśmy się nad opracowaniem form pomocy uczniom zdolnym, a także analizowaliśmy nową reformę oświatową dotyczącą klas IV-VI. Praca zespołu pozwalała na spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych, a co za tym idzie, zapoznanie się z nowościami wydawniczymi.
Uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego, sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, uroczystości i wyjść pozaszkolnych
Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych. Po objęciu wychowawstwa niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli o analizę i wspólne wnioski dotyczące problemów klasowych. Będąc wychowawcą, brałam udział w pracach zespołu wychowawczego, który obejmował wychowawców klas na danym poziomie nauczania. Zespół ten zajmował się przede wszystkim omawianiem i rozwiązywaniem bieżących problemów wychowawczych, organizacją imprez oraz wycieczek. W ramach realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych sprawowałam opiekę nad uczniami podczas uroczystości szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych – wycieczek i konkursów.

Od 01.09 2012 jestem członkiem Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze
Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z SPE
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie stażu udzielałam pomocy uczniom w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, logopedii oraz zajęć rozwijających uzdolnienia humanistyczne (koło polonistyczne). Również prowadziłam zajęcia indywidualne z języka polskiego z uczennicą, która posiadała orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Jako nauczyciel i wychowawca starałam się prowadzić wnikliwą obserwację pedagogiczną, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień. Prowadziłam niezbędną dokumentację opracowaną dla uczniów, którym udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Do moich zadań jako logopedy należało w szczególności wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanie działań profilaktycznych tj.: diagnozowanie, prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad, konsultacji dla uczniów i rodziców.
Ponadto w okresie stażu uczestniczyłam w pracach zespołów nadzorujących powołanych
Uczestniczenie w pracach Zespołu nadzorujących sprawdzian szóstoklasisty
przez Dyrektora Szkoły. Dotyczyły one sprawdzianów szóstoklasisty. Byłam członkiem lub przewodniczącym zespołów. Dbałam o przygotowanie sali, o prawidłowy przebieg sprawdzianów oraz wypełnienie dokumentacji dotyczącej sprawdzianu szóstoklasisty. W związku z pełnionymi funkcjami w zespołach nadzorujących musiałam zapoznać się z procedurami organizacji i przeprowadzania sprawdzianu na każdy rok szkolny.


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych , samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§ 7 ust. 1 pkt 2)


Bardzo ważnym dla mnie aspektem pracy w szkole jest nieustanne podnoszenie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych, jak i poszerzanie swoich kwalifikacji. W tym celu brałam udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach o tematyce wychowawczej i opiekuńczej oraz z zakresu nauczanego przedmiotu. W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu ukończyłam następujące szkolenia, warsztaty, seminaria oraz kursy:
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

A. Wewnątrzszkolne:
- Praca z dzieckiem szczególnie zdolnym (2015)
- Praca z uczniem trudnym (2015)
- Szkolenie antyterrorystyczne (2015)
- Pomoc pedagogiczno-psychologiczna w świetle najnowszych przepisów (2016)
- Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów (2016)
- Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej (2016)B. Pozaszkolne:
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, szkolenia) z uwzględnieniem pracy szkoły

- Emisja głosu (jak dbać o swój głos i jak go ćwiczyć) (2013)
- Przemoc w ujęciu interdyscyplinarnym – niebieskie karty i działanie grup roboczych (2013)
- Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV-VI (2013)
- Jakim prawem? Kurs z wybranych aspektów prawa oświatowego (2014)
- Sprawdzian 2015 – język polski. Jak przygotować uczniów? (2014)
- Logodydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia (2014)
- Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE (2015)
- Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania (2015)
- Jak uczyć czytania ze zrozumieniem – sprawdzona metoda uzupełniona kartami pracy (2015)
- Ile kosztuje „darmowy podręcznik” (2015)
- Strona internetowa, która wyręcza nauczyciela (2015)
- Efektywne nauczanie przedmiotów humanistycznych (2016)
- Kultura Internetu – Internet w kulturze (2016)
- Korzystaj świadomie i legalnie vs. nielegalne źródła kultury (2016)
- Dlaczego Internet jest tak niebezpieczny dla dziecka (2016)
- Udzielanie pierwszej pomocy medycznej u dzieci (2016)

Czytanie literatury fachowej zajmuje drugie miejsce po szkoleniach i warsztatach jako moja metoda
Prowadzenie dokumentacji przeczytanych pozycji z zakresu psychologii, dydaktyki i metodyki
samokształcenia w rozwoju zawodowym. Staram się korzystać z najnowszych publikacji, aby wiedza była aktualna i zgodna z realiami polskiej szkoły. Gromadzę własną dokumentację, osobiste notatki związane z przeczytaną literaturą. Ciekawe fragmenty publikacji często kopiuję, aby w każdej chwili mieć dostęp do potrzebnych informacji i wykorzystać w pracy nauczycielskiej oraz wychowawczej. Interesującymi książkami wymieniam się z koleżankami i kolegami w pracy. Wiele przydatnych informacji, porad i wskazówek na temat, jak interesująco prowadzić zajęcia, pozyskałam, zgłębiając publikacje naukowe w Internecie, a także korzystając z internetowego miesięcznika „N@uczyciel” wydawanego przez Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, „Logopeda” wydawanego przez Polski Związek Logopedów, z czasopisma „Pomagamy uczyć”. Prenumeruję także magazyn „Ryms”, kwartalnik o książkach i nowościach wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
Oto przykłady przeczytanych przeze mnie pozycji: Edukacja i/a mózg. Mózg i/a edukacja (opracowanie zbiorowe), Wychowanie bez porażek w szkole (oprac. zbiorowe), Mapy twoich myśli (Buzan T.), Wszystkie dzieci są zdolne (Huther G., Hauser U.), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących (oprac. zbiorowe), Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy (Maryla Sowisło), Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły (A. Faber, E. Mazlish), Nauczyciel. Wychowawca. Pedagog. Szkolne wyzwania (Łukasik J., Jagielska K., Solecki R.), Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela (Jankowska A.), Terapia logopedyczna (oprac. zbiorowe), Rodzice w szkole. Kłopot czy pomoc? (Jadczak-Nowacka M.)
Dzięki pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych moje zajęcia stały się bardziej atrakcyjne pod względem nabywania wiedzy i umiejętności uczniów, wykorzystania metod aktywizujących. Moje kompetencje wychowawcze wzrosły, współpraca z rodzicami oraz gronem pedagogicznym jest owocna.
Rozbudowanie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów dydaktycznych
Stworzyłam własną bibliotekę narzędzi dydaktycznych, którą wciąż rozbudowuję. Bazę materiałów pozyskuję z publikacji książkowych, czasopism, również internetowych, bądź sama tworzę. Gromadzę materiały dydaktyczne ułatwiające organizację i prowadzenie moich zajęć: innowacyjne scenariusze zajęć z języka polskiego, logopedii i wychowawczych, przewodniki metodyczne, programy edukacyjne i terapeutyczne. Opracowałam narzędzia pomiaru dydaktycznego: sprawdziany, kartkówki, tematy wypracowań klasowych, służące do badania osiągnięć uczniów. Ich wyniki dały mi pogląd na poziom wiedzy, umiejętności i możliwości uczniów, co pomogło mi w odpowiednim doborze metod i form pracy. Aby bardziej urozmaicić przeprowadzane lekcje tworzyłam różnorodne ćwiczenia, karty pracy, krzyżówki, rebusy, tematyczne gazetki ścienne i plansze. Gromadzę filmy edukacyjne oraz nagrania np. recytacji wybranych utworów. Również na zajęciach logopedycznych starałam się, aby ćwiczenia były różnorodne, rozwijały wyobraźnię, pobudzały działanie uczniów. Często stosowałam formę zabawy i tworzyłam karty pracy w postaci gry-ćwiczenia, opracowywałam materiały wyrazowo-obrazowe oraz teksty utrwalające i różnicujące ćwiczone głoski. Na zajęcia z języka polskiego gromadzę bądź tworzę gry dydaktyczne do lektur, ćwiczeń ortograficznych i językowych.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż (§ 7 ust. 1 pkt 3)


Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam
Analiza dokumentacji – ustaw i aktów wykonawczych
wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Ustawa - Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Korzystałam również z publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego. Bardzo pomocne okazały się: Internetowa Witryna MEN: men.waw.pl oraz baza Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie sejm.gov.pl.

Ponadto dbałam o poznanie, a następnie aktualizację wiedzy przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania publicznej szkoły podstawowej, m. in.:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (akt uchylony),
- Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego,
- Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
- Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Analizując powyższe dokumenty zapoznałam się z prawnymi podstawami mojej pracy. Bliższa znajomość prawa umożliwiła mi właściwą realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbania o bezpieczeństwo powierzonych mi wychowanków, prawidłowego planowania wypoczynku, organizowania procesu nauczania czy prowadzenia dokumentacji.
Dzięki temu podejmowane przeze mnie działania, zyskały większą pewność siebie.


Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach (§ 7 ust. 2 pkt 1)Swój staż na nauczyciela mianowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie i uczniów ważne, co chcę osiągnąć jako nauczyciel w szkole podstawowej.
Współpraca z opiekunem stażu

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu. We wrześniu 2012 r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy i konsultacji.
Moje zawodowe przemyślenia zaowocowały jasnymi działaniami, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego, opracowując go na podstawie wymogów Ministra Edukacji Narodowej. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Pisząc plan uwzględniłam także długość stażu oraz realność osiągnięcia przeze mnie celów.
Również na początku roku szkolnego 2012/2013 wg przepisów przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

W pierwszym miesiącu mojego stażu pomocne były liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zawodowego zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc opiekuna stażu i innych koleżanek i kolegów pracujących ze mną w szkole.

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom, dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu opiekuna stażu miałam możliwość bogacenia swojego warsztatu pracy

Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Dokonałam obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu na lekcji, rodzaje różnorodnych środków dydaktycznych, metody i formy pracy z uczniami, zasady oceniania, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolnych, na atmosferę panującą na lekcji oraz stosunek nauczyciela do uczniów i odwrotnie. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Przeprowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, które szczegółowo omówiłyśmy.
Uwagi merytoryczne wpłynęły pozytywnie na organizację i podniesienie jakości moich zajęć.

Sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy. W zespole przedmiotowym
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
języka polskiego wraz z innymi polonistami opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka polskiego oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny wg Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Co roku opracowywałam plany pracy z języka polskiego dla klas IV, V i VI. Będąc wychowawcą, tworzyłam plan wychowawczy dla mojej klasy, jak również roczne plany pracy na godziny wychowawcze. Wybierając program nauczania, zwracałam uwagę na jego merytoryczne wartości. Tworzyłam programy na koła polonistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne.
Starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność. Szeroki wachlarz możliwości dawały lekcje poświęcone omawianiu lektur na języku polskim. W trakcie zajęć uczniowie często pracowali w grupach, realizując projekty, w których mogli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin, wielorakimi talentami (plastycznym, informatycznym) oraz oczywiście świetną znajomością treści i problematyki utworów. Inne stosowane przeze mnie metody to: drama, praca w grupach, burza mózgów, gry dydaktyczne itp. Opracowywałam pomoce dydaktyczne, jak np. karty pracy, rebusy i krzyżówki, tematyczne gazetki ścienne w pracowni polonistycznej, jak i na korytarzu szkolnym. Skrupulatnie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania, uwzględniając indywidualizację nauczania i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, np. prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace w grupach, dyktanda, tematy wypracowań i krótszych wypowiedzi pisemnych, projekty, prezentacje itp.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Ważnym elementem mojej pracy była analiza wyników sprawdzianów szóstoklasisty, która pozwoliła mi na wyciągnięcie wniosków koniecznych do dalszej, efektywniejszej pracy.
Jako nauczyciel pełnię w szkole kilka ról zawodowych, które są ze sobą nierozerwalne, należą do nich rola nauczyciela przedmiotu, członka rady pedagogicznej, wychowawcy i opiekuna oraz pracownika. Szkoła jako instytucja wymaga ode mnie również różnych czynności formalnoprawnych – prowadzenia wymaganej dokumentacji szkolnej, tj. dziennika lekcyjnego w wersji papierowej i elektronicznej, dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy klasyfikacyjnych i arkuszy ocen ucznia. Jest to niezbędna dokumentacja w procesie nauczania i wychowania ucznia oraz opieki nad uczniem, którą staram się rzetelnie i dokładnie uzupełniać.
Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w gronie nauczycieli – dzielenie się wiedzą. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej

Istotnym elementem doskonalenia warsztatu mojej pracy była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w gronie nauczycieli, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami – osobiście w szkole, jak również na nauczycielskich forach dyskusyjnych w Internecie. W ramach dzielenia się swoją wiedzą opublikowałam na stronie serwisu edukacyjnego swój plan rozwoju zawodowego. Uważam, że pomoc koleżeńska, zwłaszcza dla młodych nauczycieli, jest niewymierną częścią doskonalenia zawodowego.

Opieka nad praktykantką
W kwietniu 2016 roku sprawowałam opiekę nad studentką logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej, która zgłosiła się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie jej odbycia praktyki. Organizacja praktyki studenckiej obejmowała dwa tygodnie zajęć. W trakcie praktyk studentka obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia, pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form terapii logopedycznej. Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy. Były to dla mnie niezwykle pozytywne doświadczenia, które skłoniły mnie do pogłębionych refleksji na temat efektywności terapii logopedycznej, zwłaszcza w czasie omawiania zajęć w obecności praktykantki.
Nawiązanie współpracy z doradcą
W okresie stażu nawiązałam współpracę z panią Agnieszką Magdar, trenerem efektywnego nauczania i osobistym coachem dzieci i dorosłych, wielokrotnego zdobywcy tytułu „Wyjątkowego Nauczyciela”. Spotkania z tak kreatywną osobą pobudziły moje twórcze myślenie na temat lekcji języka polskiego, prowadzenia zajęć dla uczniów uzdolnionych, jak i dzieci mających trudności z przyswojeniem wiadomości oraz umiejętności polonistycznych. Starałam się wcielać nowoczesne pomysły nauczania i wychowania. Po spotkaniach zaczęłam poszukiwać nowych rozwiązań na prowadzenie lekcji. Pani Magdar zainspirowała mnie swoimi pomysłami na wprowadzenie innowacyjnych metod na lekcji języka polskiego i zajęć dodatkowych.
Autoewaluacja w mojej pracy
Cały okres mojego stażu to systematyczna refleksja na własną pracą pedagogiczną. Często, aby doskonalić proces kształcenia, wyeliminować błędy, nieefektywne metody nauczania oraz niepowodzenia uczniów - dokonywałam autoewaluacji mojej pracy jako nauczyciela i wychowawcy. Źródłami mojej samooceny były informacje zdobyte od uczniów i rodziców oraz opiekuna stażu. Jednym ze sposobów były ankiety skierowane do uczniów np. na temat doboru metod na lekcjach, atmosfery panującej na zajęciach, formy oceniania uczniów; do rodziców np. na temat ich pomocy w odrabianiu prac domowych dzieci, moich relacji z wychowankami. Często na zajęciach koła polonistycznego czy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych stosowałam narzędzia ewaluacyjne w postaci metod: kosz i walizka, róża wiatrów. Uważam, że nauczyciel, który powinien być badaczem swojej pracy, nie jest w stanie dokonać całościowej autoewaluacji swoich działań. Skupiłam się na niektórych elementach tj. doborze i efektywności metod nauczania, relacji wychowawca-uczeń, atrakcyjności prowadzonych zajęć dla ucznia.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust. 2 pkt 2)

W trakcie stażu starałam się poznać środowisko uczniów. Sprawowałam wychowawstwo w
Poznanie środowiska uczniowskiego
klasach i obserwowałam moich podopiecznych na lekcjach, podczas przerw oraz wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, a także imprez szkolnych i klasowych. To między innymi pozwoliło mi na poznanie ich możliwości i potrzeb. Ogromne znaczenie miały rozmowy z uczniami oraz wspólne doświadczenia. Dzięki temu możliwe było wytworzenie się między nami więzi i zaufania.
Spotkania z rodzicami uczniów – zwłaszcza mających problemy z nauką i zachowanie

Systematycznie organizowałam zebrania klasowe, jak również spotkania indywidualne dla rodziców. Często były to rozmowy trudne, związane z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, rodzinnymi, zdrowotnymi czy kłopotami finansowymi rodziców. Dążyłam do jak najlepszego poznania sytuacji moich uczniów, toteż prowadziłam

Systematyczne gromadzenie informacji o sytuacji uczniach
dokumentację dla potrzeb wychowawczych i dydaktycznych, m. in. analizy opinii i orzeczeń poradni pedagogiczno-psychologicznych, karty obserwacyjne. Ważnym elementem poznania uczniów były ankiety anonimowe dla rodziców np. dotyczące nieobecności dziecka w szkole lub dla uczniów związane na przykład z formami spędzania czasu wolnego. Często uczniowie wstydzą się mówić otwarcie o swoich troskach szkolnych i domowych.
Integrowanie rodziców ze społecznością szkolną

Ważnym priorytetem współpracy z rodzicami było integrowanie ich ze społecznością szkolną, rodzicielską. Na początku roku szkolnego przygotowywałam ankiety dla rodziców i uczniów, w których mogli opisać własne oczekiwania dotyczące imprez szkolnych, klasowych czy wycieczek, konkursów szkolnych. W ten sposób mogłam poznać potrzeby oraz zainteresowania dzieci. Zachęcałam do włączania się rodziców w imprezy klasowe i szkolne. Często pomagali mi w zorganizowaniu imprezy klasowej np. spotkania wigilijnego, mikołajek, ciekawej wycieczki klasowej.
Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i psychologiem. Samodzielnie lub wspólnie ze szkolnymi specjalistami dokonywałam analizy dokumentacji opinii i orzeczeń dzieci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzięki temu mogłam jak najlepiej zrozumieć trudności tych dzieci i sprawić, by praca z nimi była efektywna i satysfakcjonująca, zwłaszcza dla nich. W miarę potrzeb konsultowałam problemy wychowawcze bądź edukacyjne uczniów. Staraliśmy się rozwiązywać zaistniałe trudności, wypracowywaliśmy działania profilaktyczne, aby problemy z zachowaniem lub nauką uczniów nie powtarzały się.
Na lekcjach wychowawczych realizowałam tematy, które związane są ze współczesnymi
Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach wychowawczych
problemami cywilizacyjnymi. Przeprowadziłam lekcje wychowawcze, na których prowadziłam pogadankę o zasadach, jakich należy przestrzegać, aby bezpiecznie korzystać z oferowanego przez sieć Internetu bogactwa wiedzy. Poruszałam również problem tolerancji, uzależnień oraz bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć. Uświadomiłam uczniów, że w przypadku problemów np. przemocy mogą porozmawiać z panią psycholog lub pedagog w szkole lub zwrócić się do mnie. Rozmawialiśmy o funkcji Telefonu Zaufania oraz Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Zajęcia z wychowawcą obok lekcji dydaktycznych są ważnym elementem kształcenia młodej osobowości, ponieważ szkoła jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym.
Przygotowanie ściennych gazetek, uwzględniając współczesne problemy dzieci i młodzieży
Uwzględniając w pracy potrzeby rozwojowe uczniów, współczesne problemy, przygotowywałam ścienne gazetki o różnorodnej tematyce. Równocześnie dbałam, aby uczniowie mojej klasy również włączyli się do twórczych prac nad wystrojem swojej klasy jako jeden z elementów aktywnego wychowania. Wspólnie tworzyliśmy projekty graficzne na temat uzależnień od komputera, telefonów komórkowych czy telewizji, dopalaczy i innych używek. Tworzyliśmy plakaty na temat tolerancji, ochrony środowiska czy bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Tematy gazetek klasowych powiązane były z problemami poruszanymi na zajęciach wychowawczych, były doskonałym dopełnieniem i odzwierciedleniem zrozumienia przez ucznia negatywnych stron współczesnego życia.
Prowadzenie zajęć wychowawczych na podstawie wybranego programu profilaktycznego

Analizując wyniki ankiet skierowanych do moich wychowanków, starałam się organizować lekcje wychowawcze na temat problemów, które wystąpiły najczęściej w odpowiedziach, toteż realizowałam program profilaktyczny autorstwa pani Jolanty Salwy pt. Agresja i sposoby radzenia sobie z nią. Dzięki tym zajęciom uczniowie zidentyfikowali zjawisko agresji w szkole i poza szkołą, uświadomili swoje emocje, również te negatywne, jak również poznali sposoby radzenia z zachowaniem agresywnym.

Uwzględniając wielorakie zainteresowania oraz możliwości uczniów, starałam się dostosować do
Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
nich ofertę edukacyjną. W trakcie stażu przygotowywałam uczniów do wielu różnych zewnętrznych konkursów przedmiotowych, min.

- Kuratoryjny konkurs z języka polskiego,
- Konkursy recytatorskie: „Witaj, majowa jutrzenko” – Julia Górska – dwukrotnie I miejsce, Adrian Boguszewski – I miejsce oraz wyróżnienie, Patryk Kwiatkowski – I miejsce, Amanda Jastrzębska - II miejsce, „Strofy o drzewach”, „Cyprian Norwid – poeta naszej ziemi” – Natalia Wilczyńska – etap finałowy, „Tradycja i sztuka w twórczości polskich poetów”, „Piękno świata i radość życia w twórczości polskich poetów”, „Warszawska Syrenka”,
- Konkursy literackie (min. „Liryki o Niepodległej”, „Warto pomagać”, „Pod dobrą opieką”),
- Konkurs wiedzy humanistycznej SEZAM,
- Konkursy polonistyczne „Z ortografią na co dzień” oraz „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
- Konkurs Ładnego Pisania,
- Konkurs plastyczny „Okrywamy na nowo ciekawe miejsca w Markach” – uczennice z kl. VI a – I miejsce,
- Konkurs krasomówczy „Świat wokół nas”, „Nazywam się człowiek” – Klaudia Waszewska – I miejsce,
Organizowanie konkursów
W okresie stażu byłam organizatorem lub współorganizatorem konkursów w szkole, opracowywałam regulaminy oraz wymagania konkursowe, brałam udział w pracach komisji konkursowych:
- Wspólnie z panią Anną Pietrzak-Ziętarą zorganizowałam konkurs wewnątrzszkolny „Mistrz ortografii”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły,
- Konkurs recytatorsko-teatralny „Kornelandia” w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły,
- Konkurs krasomówczy „Moja Szkoła” w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły,
- „Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny” (z panem Mirosławem Todorowskim) w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły,
- Konkurs ortograficzny „Rodzinne Dyktando” (z panem Mirosławem Todorowskim) – w ramach festynu rodzinnego.
Najczęściej powracam myślami do zorganizowanego konkursu ortograficznego „Rodzinne dyktando” pod hasłem: trzymaj „byki” za rogi. Poprzez nietypową edukacyjno-zabawową formę pisania dyktanda w tandemie dorosły - dziecko pragnęłam ukazać, że wspólne zmagania z ortografią polską mogą być doskonałą formą rodzinnej nauki oraz wielopokoleniowej integracji w murach szkolnych. Na pewno ten konkurs nie zakończy się na 1. edycji.
Praca z uczniem zdolnym sprawia mi wiele przyjemności. Równocześnie stanowi dla mnie wyzwanie, mobilizując mnie do poszukiwania nowych form i metod pracy. Przygotowując uczniów do konkursów, dbam o ich humanistyczne uzdolnienia, równocześnie podziwiam ich zaangażowanie i zapał.
Przygotowanie uroczystości szkolnych
Brałam udział w organizacji klasowych uroczystości i zabaw (np. andrzejki, spotkania wigilijne, mikołajki). Opracowałam scenariusze i przygotowałam z uczniami następujące przedstawienia dla społeczności szkolnej:
• przedstawienie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2013),
- przedstawienie z okazji obchodów nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Szkole Podstawowej nr 1 w Markach (2013).
Również wielokrotnie współpracowałam z innymi nauczycielami przy organizacji apeli i uroczystości szkolnych. Starałam się włączyć w organizację również dzieci nieśmiałe, bierne, z problemami wychowawczymi.
Realizując wnioski wynikające z ewaluacji osiągnięć uczniów, na początku każdego roku planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające służyć wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów, jak również rozwijające uzdolnienia uczniów:
Praca z uczniem zdolnym

- W roku 2015/2016 brałam udział w kampanii społecznej: Ja czytam! Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, a patronem honorowym Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach projektu założyłam i prowadziłam
Dyskusyjny Klub Edukacyjny na kole polonistycznym, którego celem było rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów. Zajęcia koła polonistycznego dawały dzieciom możliwość m. in. rozwijania swoich zainteresowań oraz poszerzania wiadomości zdobytych z lekcjach języka polskiego.
- W latach 2012-1015 zaangażowałam się w projekt profilaktyczny „Przeżyj to z nami”. Realizowany był w formie interdyscyplinarnych imprez, konkursów dla dzieci o charakterze integracyjnym w Gminie Marki. Głównym organizatorem programu był Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, a mareckim koordynatorem pani Aleksandra Rutkowska-Szwed. Celem projektu było kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie zagrożeniom wieku dojrzewania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci. Program obejmował przygotowanie i udział dzieci i młodzieży m.in. w konkursach krasomówczych, literackich, recytatorskich i poezji śpiewanej oraz w debatach obywatelskich.
- W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 moi uczniowie przystąpili do konkursów plastyczno-literackich: „Warto pomagać” i „Pod dobrą opieką” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Moja uczennica Julia Górska z klasy IV d otrzymała wyróżnienie za pracę literacką.
Realizacja minimum jednego projektu edukacyjnego

- W roku 2012-2013 moi uczniowie z klas 6 przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego EKSTRAKLASA (organizatorem było Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne), który przygotowywał do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie pracowali w ramach zajęć dodatkowych – repetytorium z języka polskiego.
W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w powołanych zespołach, jako
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nauczyciel języka polskiego i logopeda rozpoznawałam indywidualne potrzeby i możliwości ucznia. W zespołach planowaliśmy i koordynowaliśmy udzielanie uczniowi pomocy. Należałam do zespołów, które obejmowały uczniów z specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z zaburzeniami mowy. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i indywidualizacji nauczania prowadzałam zajęcia:
- w roku szkolnym 2012-2013 przystąpiłam do projektu „Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki”. W ramach projektu prowadziłam zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy w 8 grupach w klasach I-III,
- w roku szkolnym 2015-2016 wzięłam udział w programie edukacyjno-terapeutycznym „Ortograffiti”. Metoda Ortograffiti zakłada indywidualizację pracy z uczniem przejawiającym trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Jest to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji. W ramach programu Wydawnictwa Pedagogicznego Operon ukończyłam kurs Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 7 ust. 2 pkt 3)

Komputer jest jednym z podstawowych narzędzi mojej pracy jako nauczyciela. Coraz trudniej wyobrażam sobie realizację jakichkolwiek działań związanych z pracą w szkole bez wsparcia urządzeń informatycznych. Uważam, że dokumentacja nauczyciela oparta o pracę z komputerem jest wtedy prowadzona przejrzyście, czytelnie i estetycznie, dzięki temu jego warsztat pracy jest usystematyzowany i efektywny.
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, dyplomów

Realizując zadania nauczyciela języka polskiego i logopedy na bieżąco korzystam z technik komputerowych i komunikacyjnych. Używając edytora tekstowego opracowałam szereg narzędzi pomiaru dydaktycznego, jak np. testy, sprawdziany, również ćwiczenia, karty pracy oraz inne materiały pomocnicze. Wszystkie pomoce dydaktyczne, plany pracy, arkusze klasyfikacyjne, dyplomy, scenariusze i konspekty zajęć powstają na moim komputerze. Ponadto korzystam bardzo często z materiałów dydaktycznych umieszczanych w Internecie.
Dobra znajomość pracy z komputerem to również przymus, bowiem coraz więcej ćwiczeń ukazuje się na platformach wydawnictw. Także poradniki metodyczne dostępne są już w Internecie na stronach wydawnictwa a nie w wersji papierowej.
Używając edytora tekstowego, opracowałam szereg dokumentów dla rodziców i uczniów, m. in. arkusze z informacją o ocenach dla rodziców i uczniów, regulaminy wycieczek, listę korespondencyjną z numerami telefonów dla rodziców moich wychowanków, ankiety itp. Wykorzystując arkusz kalkulacyjny, obliczałam średnią ocen na zakończenie każdego semestru oraz korzystałam ze specjalnego programu do drukowania świadectw.

Dla potrzeb szkoły opracowywałam dokumenty wewnątrzszkolne, np. procedurę postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia (2015), plan dyżurów nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych (2012), opracowywałam również wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (2013).
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego przy użyciu komputera, redagowanie przykładowych konspektów

W związku z odbywanym stażem na stopień nauczyciela mianowanego opracowałam zgromadzoną dokumentację przy zastosowaniu technik komputerowych, m. in. formularze hospitowanych zajęć, konspekty zajęć i roczne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. W ramach dzielenia się swoją wiedzą opublikowałam na stronach serwisów edukacyjnych swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, często udzielam się na forach nauczycielskich i wymieniam poglądy na temat metod pracy, podręczników czy sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.
W pracy, na co dzień, posługuję się pocztą elektroniczną. Komunikuję się w ten sposób z
Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych
Dyrekcją Szkoły, innymi nauczycielami oraz z uczniami i rodzicami. Poczta elektroniczna to bardzo przydatna forma komunikowania się, która służy mi głównie do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów, scenariuszy lekcji i imprez szkolnych. Jest to najlepsza forma, by przekazać potrzebne informacje, szybka, bezpośrednia i bezpłatna.
Poszukując informacji potrzebnych we własnej pracy, odwiedzam edukacyjne strony internetowe, m. in. strona edux.pl służyła mi do wyszukiwania wielu informacji dotyczących stażu i awansu zawodowego. Odwiedzałam liczne strony internetowe poświęcone edukacji oraz oświacie. Korzystałam między innymi z takich serwisów jak: literka.pl, men.gov.pl. Użycie technologii internetowej ma dwojaki wpływ na moją pracę. Po pierwsze realizowałam za jej pomocą ustawiczne samokształcenie: dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę, uczestniczyłam w kursach internetowych, poznaję nowe programy i aplikacje. Po drugie doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były bardziej urozmaicone i ciekawsze za sprawą nowinek z Internetu.
Ponadto redagowałam informacje, reportaże z wycieczek lub konkursów na stronę internetową mojej
Promocja szkoły poprzez stronę internetową
szkoły. Dzięki temu nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mają możliwość na bieżąco śledzić ważne wydarzenia z życia szkoły. Jest to również ważny element promocji szkoły.
Często polecam uczniom i nauczycielom ciekawe edukacyjne strony internetowe. Na lekcjach języka polskiego Internet jest jednym ze źródeł prac, zwłaszcza domowych projektów.
Internet na lekcji
Jednak jestem świadoma, że w świecie niemal uzależnionym od Internetu ważne jest, by korzystać z niego z umiarem, dlatego na lekcjach wychowawczych poruszam temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu.
Prowadzę dziennik elektroniczny. To dziś nie tylko wymóg, ale i pomoc, z której każdy nowoczesny
Prowadzenie dziennika elektronicznego
nauczyciel z chęcią korzysta. Przejrzysta forma pozwala kontrolować stan obecności ucznia na zajęciach, jego postępy w nauce, a niekiedy i pomóc zgłębić przyczynę jego problemów. Konsekwentne korzystanie z elektronicznego dziennika daje do ręki narzędzie pomocne w pracy z uczniem, pomaga na stworzenie indywidualnego podejścia do każdego ucznia, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na pracę z uczniami.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4)
Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Korzystanie z zbiorów bibliotek, zwłaszcza pedagogicznych

Literatura z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki ma istotny wpływ na efekty mojej pracy w szkole – podsuwa wzorce różnych rozwiązań problemów, które napotykam w swoim zawodzie. Często wykorzystuję zdobyte informacje w praktyce jako nauczyciel i wychowawca. Aby aktualizować i rozszerzać wiedzę często sięgam po publikacje internetowe, korzystam z zbiorów bibliotek, zwłaszcza pedagogicznych, korzystam z rad pedagoga i psychologa szkolnego.

Szczególnie zainteresowałam się neurodydaktyką, czyli nauczaniem przyjaznym mózgowi. Publikacje i artykuły dotyczące tej nowoczesnej gałęzi dydaktyki pobudzają mnie do prowadzenia zajęć, aby wspierać naturalne procesy nauczania, co ma fundamentalne znaczenie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez uczniów.
Ważnym i trudnym elementem mojej pracy jako nauczyciela - wychowawcy jest współpraca z
Zastosowanie wiedzy we współpracy z rodzicami
rodzicami jako usprawnienie funkcji wychowawczej i dydaktycznej. Toteż przykładam dużą wagę do przygotowania się do spotkań z rodzicami, które najczęściej przybierają postać konsultacji, zebrań czy korespondencji. Jako młody nauczyciel korzystałam z literatury i publikacji internetowych, które pomogły mi zdobyć umiejętności interpersonalne w kontaktach z rodzicami, również tymi trudnymi. Niejednokrotnie musiałam zapoznać się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich.
W ciągu trwania stażu starałam się na bieżąco gromadzić informacje, których znajomość mogłaby
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych, dydaktycznych
wpłynąć na poprawę jakości mojej pracy, rozwiązanie sytuacji wychowawczej, dydaktycznej czy opiekuńczej, pomoc dziecku lub rodzicowi w rozwiązaniu problemu. Kierunek zdobywania wiedzy był ściśle związany z sytuacjami i problemami jakie napotykałam w codziennej pracy. Wynikał on głównie z przeprowadzonej obserwacji, wywiadu środowiskowego lub rozmowy z rodzicami. Swoją wiedzę starałam się również aktualizować w zakresie aktywizujących metod pracy z dziećmi w celu zwiększenia atrakcyjności prowadzonych zajęć. Jako wychowawca klasy rozpoznawałam i diagnozowałam potrzeby moich uczniów głównie poprzez obserwacje oraz prowadząc z nimi rozmowy, a także konsultując się z ich rodzicami. Starałam się poznać uczniów w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, reagowania na prośby i polecenia wychowawcy i nauczycieli, zachowania wobec kolegów, stosunek do sprzętu szkolnego. W codziennej praktyce stawałam więc często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Najczęściej było to rozwiązywanie konfliktów i sporów. W rozwiązywaniu problemów klasowych pomagały mi rozmowy i pogadanki z uczniami podczas lekcji wychowawczych, jak również tematy lekcji realizowane w ramach programu wychowawczego. Uwzględniając potrzeby oraz wszechstronny rozwój swoich uczniów organizowałam w tym celu wiele imprez klasowych, szkolnych oraz wyjazdów m.in.: zielone szkoły, warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina i teatru, wyjścia integracyjne do parków rozrywki.
Swój warsztat pracy i kompetencje pedagogiczne wzbogacałam poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, dokonywałam wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. To pozwoliło mi na lepsze planowanie pracy i wdrażanie różnorodnych propozycji metodycznych.
Podsumowując: literatura fachowa, rozmowy ze specjalistami, szkolenia są ważnym źródłem mojego samokształcenia. Dzięki nim zgłębiam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki, wprowadzam innowacyjne metody prowadzenia zajęć, tworzę ciekawe lekcje, badam procesy nauczania i uczenia się, terapii logopedycznej. Moje działania wychowawcze oraz opiekuńcze są przemyślane oraz wciąż poszukuję najlepszych rozwiązań problemów szkolnych, które napotykam w codziennej pracy.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§ 7 ust. 2 pkt 4)

W trakcie stażu byłam wychowawcą klasy V i VI. W mojej pracy wychowawczej napotkałam się
Współpraca z rodzicami, informowanie o możliwościach skorzystania z badań PPP oraz pomocy społecznej
z wieloma problemami. Tworzyłam opinie do sądu ds. nieletnich na temat funkcjonowania w szkole moich uczniów oraz opinie o uczestniczeniu uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych czy zajęciach koła polonistycznego dla dzieci uzdolnionych do poradni pedagogiczno-psychologicznych. Redagowałam również opinie dla potrzeb działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Marki. Regularnie kontaktowałam się z rodzicami, jak również z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz pedagogiem w sprawie moich podopiecznych. Bardzo doceniam w mojej pracy rozmowy i porady pani psycholog – pracującej w mojej szkole od 2015 roku.
Obserwując moich uczniów na lekcjach, przerwach i wycieczkach często zwracałam uwagę na ich rozwój psychospołeczny i emocjonalny oraz osiągnięcia edukacyjne. Mając na względzie dobro dziecka, zauważając jakieś problemy, zawsze kontaktowałam się z rodzicami. Omawialiśmy trudności dziecka, również informowałam o możliwościach skorzystania z badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej czy konsultacji u szkolnej pani pedagog lub pani psycholog.
Będąc wychowawcą nieraz spotkałam się z ubóstwem moich wychowanków oraz ich rodzin. Starałam się, aby ci uczniowie w pełni uczestniczyli w życiu klasowym i szkolnym. Toteż starałam się zapewnić dodatkowe fundusze na wyjazdy i wycieczki. Informowałam rodziców o możliwości skorzystania z pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach w celu np. sfinansowania obiadów w szkole.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na właściwą reakcję i postępowanie w każdym indywidualnym przypadku.
W planach dydaktycznych i wychowawczych uwzględniłam zalecenia z opinii wystawionych
Interpretacja opinii i orzeczeń PPP oraz pomoc uczniom
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Po przestudiowaniu orzeczeń i opinii wystawionych przez PPP dostosowałam wymagania ze względu na specyficzne trudności w nauce, ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych ucznia. W razie wątpliwości szukałam rady u pedagoga lub psychologa szkolnego.
Planując pracę dydaktyczną i wychowawczą, zapoznałam się również z podstawowymi
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i umiejętność posługiwania się tymi przepisami
dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach, tj.: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym System Oceniania, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, przepisami BHP. W oparciu o przepisy oświatowe i dokumenty wewnątrzszkolne tworzyłam plan wychowawczy swojej klasy, w Zespole Humanistycznym współtworzyłam Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, tworzyłam programy na zajęcia dodatkowe, prowadziłam dokumentację i udzielałam pomocy w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z SPE.Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. Brałam udział w pracach Rady
Uczestnictwo w zespołach opracowywania prawa wewnątrzszkolnego
Pedagogicznej. Czas mojego stażu to także okres prac nad Statutem Szkoły. Na potrzeby zmian w statucie pracowałam w zespołach do spraw zmian w:
- Regulaminie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach,
- Procedurze postepowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia,
- Programie profilaktycznym,
- Regulaminie wycieczek.

Dla potrzeb organizacji pracy szkoły współtworzyłam plan dyżurów nauczycieli na przerwach międzylekcyjnych.

Rozpoczynając staż, dokładnie zapoznałam się z prawem oświatowym. W czasie stażu
Analiza przepisów prawa oświatowego i umiejętność posługiwania się tymi przepisami
poddałam analizie m. in. takie akty prawne: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szczegółowej analizie poddałam zwłaszcza nową podstawę programową oraz zapisy dotyczące tworzenia i pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Rozpoczynając pracę w szkole, zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek, podczas sprawowania opieki nad uczniami. Ważnym aspektem w pracy nauczyciela jest również umiejętność prowadzenia dokumentacji szkolnej, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, toteż zapoznałam się z odpowiednimi aktami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.
W latach 2011-2015 byłam członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przemocy w Rodzinie funkcjonującego na terenie miasta Marek. W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Miasta Marki, sądu, policji, prokuratury, pomocy społecznej, placówek oświatowych i służby zdrowia. Celem działania zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy.
W zespole pracują ludzie z rozmaitych grup zawodowych, przez co każdy poruszany problem mógł być omówiony w różnych aspektach. Dzięki temu uzyskałam wiedzę, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku stwierdzenia, że uczeń może być ofiarą przemocy domowej. Dowiedziałam się również na jakie zachowania powinnam zwracać uwagę, by móc zdiagnozować takie zjawisko.
Dla potrzeb pracy w Zespole Interdyscyplinarnym stworzyłam kartę obserwacyjną ucznia, co do którego zachodziło podejrzenie, że jest ofiarą przemocy i na podstawie jej sporządzałam wywiady i opinie szkolne.
W ramach zespołu uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu oraz w pracach grup roboczych zajmujących się indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej.
W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przeszłam liczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania tegoż Zespołu.


Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane, co przedstawiłam w sprawozdaniu. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, urozmaicenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy różnorodną problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb placówki, w której pracuję. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Uważam, że spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o stopień nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Nadrzędnym celem, który przyświecał wszystkim moim działaniom dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym w trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego był wszechstronny rozwój uczniów. Starałam się doskonalić swój warsztat pracy, a nabyte umiejętności wykorzystywać dla dobra ucznia i szkoły, w której pracuję. Podczas realizacji planu rozwoju zawodowego wzbogaciłam się o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Zyskałam nowe doświadczenia, które pomogły mi realizować założone wcześniej zadania. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i wychowawcami. Współpraca z nimi, wymiana poglądów i opinii oraz wspólne rozwiązywanie problemów motywowały mnie do wprowadzania zmian i doskonalenia samej siebie.


Zatwierdzam
.................................... ................................
podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.