X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32366
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: Renata Seweryn

Stanowisko: nauczycielka języka angielskiego,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego


Miejsce odbywania stażu: .......

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2016 r.

Opiekun stażu: ......


czerwiec 2016

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz.U. z 14 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wstęp

Czas trwania stażu mającego na celu uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, a także aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć by dążyć do uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, wiem jak można zrobić to dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.


§7 UST. 2 PKT. 1.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.). Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela.;
• W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego: „Jak skutecznie przygotować się do egzaminu przed komisją”, -27.05.2013r., , „Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych” – 21.01.2015r.;
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe;
• Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami we wrześniu 2013r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, pana mgr Mariana Żuchniewicza 12 września 2013r.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli pozwoliły mi lepiej poznać jego procedury, umożliwiły mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
We wrześniu 2013r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. Anną Rymarkiewicz. Zawarłyśmy kontrakt wyznaczając jasne, czytelne i możliwe do zrealizowania zasady współdziałania oraz ustaliłyśmy: harmonogram lekcji obserwowanych, terminy spotkań i formy udzielania przez opiekuna informacji zwrotnych na temat przebiegu i realizacji stażu.
Korzystając z pomocy opiekuna stażu prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i opracowałam własny plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie obserwowane i prowadzone przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji, analizy i opracowywania konspektów zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania oraz ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji. Przez cały okres trwania stażu konsultowałam się z opiekunem stażu przed lekcjami na których byłam obserwowana. Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania. Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacać moje doświadczenie zawodowe. Współpraca z panią Anną Rymarkiewicz zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągałam wnioski i uświadamiałam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy.
Współpraca trwająca 2 lata i 9 miesięcy pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie w planie rozwojowym celom.

3. Zapoznanie się z odpowiednimi podstawami prawnymi
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjęłam następujące działania:
Analizowałam dokumenty regulujące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, tj.:
• Statut Szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania,
• Program Wychowawczy Szkoły,
• Program Profilaktyczny Szkoły,
• Plan rozwoju szkoły,
• innymi regulaminami obowiązującymi w szkole.
Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działanie placówek oświatowych i pracę nauczyciela na danym stanowisku, tj.:
• Ustawą o systemie oświaty,
• Kartą Nauczyciela,
• Kodeksem Pracy,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecenia środków dydaktycznych,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
• Konwencję Praw Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,
• Zarządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni,
• Zarządzeniem MEN w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
• Rozporządzeniem MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła, jakie są kompetencje poszczególnych organów i jakie są moje prawa i obowiązki.

4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej
• Zaznajomiłam się z rodzajami oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji takie jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
c) arkusze ocen,
d) świadectwa szkolne,
e) dokumentacja potrzebna do zorganizowania wyjazdu uczniów na wycieczkę lub konkurs,
f) Księga Protokołów Rady Pedagogicznej.
• Analizowałam dokumentację samodzielnych wpisów do dzienników;
• Opracowałam plan wychowawczy nauczyciela kształcenia zintegrowanego, w którym zawarłam system wartości oraz zadania i cele realizowane w trakcie lekcji;
• Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy II;
• Opracowałam roczny rozkład materiału nauczania języka angielskiego dla klasy II.

5. Prowadzenie dokumentacji realizacji zadań wynikających z planu rozwojowego i sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu
Podczas stażu gromadziłam zaświadczenia potwierdzające realizację poszczególnych elementów planu, pisałam konspekty przeprowadzanych zajęć, wykonywałam pomoce dydaktyczne, itp. Podsumowującym działaniem jest sporządzenie niniejszego sprawozdania z przebiegu i realizacji planu rozwoju.
Dzięki tym działaniom pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych oraz arkuszy ocen. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuję w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z tym podejmowałam różnorodne działania.
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, kupowanie książek, słowników, podręczników, nowości wydawniczych, gier językowych i innych.
• Na zebraniach Zespołu Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego wspólnie z innymi nauczycielami dokonywaliśmy ewaluacji przedmiotowego systemu nauczania, poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wymienialiśmy się doświadczeniami w celu doskonalenia przedmiotowo – dydaktycznego, opracowywaliśmy plan pracy zespołu mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów i poprawę wyników nauczania, rozmawialiśmy na temat pracy kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, omawialiśmy różne sprawy bieżące;
• Przeprowadzałam diagnozy wstępne i na koniec roku szkolnego, a następnie opracowywałam ich wyniki, dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski oraz wdrażałam działania mające na celu poprawę efektów nauczania;
• W trakcie stażu systematycznie dążyłam do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m. in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Wśród najczęściej stosowanych przeze mnie znalazły się: dyskusja i burza mózgów, których używałam, by pobudzić uczniów do wyrażania własnej opinii, a tym samym bardziej zainteresować ich omawianymi zagadnieniami, gry i zabawy dydaktyczne pomagające utrwalić przerabiany materiał oraz prace projektowe, które były ciekawą odmianą dla tradycyjnych form pracy. Innym urozmaiceniem prowadzonych przeze mnie zajęć było zastosowanie na lekcjach filmów, prezentacji multimedialnych i piosenek, materiałów zamieszczonych na stronie epodręczniki.pl, które stanowią doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego, jak i utrwalenie już omówionego materiału;
• Jako element wzbogacający lekcje przygotowywałam dodatkowe pomoce dydaktyczne, np. karty pracy, karty obrazkowe, prezentacje multimedialne, plakaty. Opracowałam również różne materiały sprawdzające postępy uczniów, czyli sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia kontrolne;
• Jako wychowawca klasy IV organizowałam spotkania nauczycieli uczących w tej klasie, podczas których wymieniałam się spostrzeżeniami dotyczącymi sytuacji wychowawczej klasy;
• Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
• Uczestniczyłam w badaniu realizacji wniosków z Rady Pedagogicznej z dnia 3 lutego 2015 r. przeprowadzonego w Szkole Podstawowej im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym w roku szk. 2014/2015;
• Należałam do Zespołu Ewaluacyjnego w roku szkolnym 2014/15 przeprowadzającego badanie „Szkoła analizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”;
• W ramach współpracy z panią Anną Rymarkiewicz obserwowałam zajęcia
i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam ankiety i dyskusje z uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Wiadomości uzyskane w ten sposób i wyciągnięte z nich wnioski dały mi większe możliwości zainteresowania ich moimi lekcjami. Poprzez analizę wyników i rozmowy poznawałam przyczyny trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania.
• Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w zróżnicowanych formach doskonalenia zawodowego.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć
i zapisów w dokumentacji szkolnej.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia warsztatu pracy dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów,
z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję
w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.


§7 UST. 2 PKT. 2.
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły oraz zakresem zadań nauczyciela – wychowawcy, przeanalizowałam związane z zagadnieniami wychowawczymi zapisy zawarte w statucie szkoły a także WSO - w kontekście oceniania zachowania uczniów;
• Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Podczas sprawowania funkcji wychowawcy klasy IV w roku szkolnym 2013/14 konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce;
• W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczycieli pracujących w szkole. Poprzez indywidualny kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi a także dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku moich podopiecznych. Uczniom, którzy zgłaszali problemy w nauce, zawsze starałam się pomóc udzielając dodatkowych wyjaśnień, wskazując różnorodne metody uczenia się, zapamiętywania;
• Prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych potrzebujących dodatkowej pomocy i wsparcia;
• Analizowałam wnioski wyciągane z obrad rady pedagogicznej poświęcone problemom wychowawczym w szkole;
• Poprzez obserwacje uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych takich jak wycieczki, przerwy śródlekcyjne, uroczystości szkolne miałam możliwość wskazania takich zachowań uczniów, które jeszcze wymagają wdrażania;
• Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz programem profilaktycznym na podstawie których opracowywałam dostosowania dla uczniów z trudnościami w nauce, uczestniczyłam w konstruowaniu IPET-u.
Dzięki tym działaniom miałam możliwość wykazania się umiejętnością dokonywania ewaluacji swojej pracy i doskonalenia swojego warsztatu.

2. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami wspomagającymi szkołę.
• Kontynuowałam współpracę z biblioteką szkolną oraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczawinie Kościelnym w ramach wypożyczania książek przez moich wychowanków. Współpraca z biblioteką szkolną polegała również na pobieraniu i oddawania bezpłatnych podręczników dla uczniów klasy drugiej;
• Prowadziłam współpracę ze Strażą Gminną w Sannikach. 2 listopada 2015r. zaprosiłam strażnika gminnego do szkoły na zajęcia z dziećmi na temat bezpieczeństwa. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zawodem strażnika gminnego;
• Współpracowałam z Urzędem Gminny w Szczawinie Kościelnym, który na mój wniosek dofinansował kilkorgu uczniom wyjazd na wycieczkę całodniową do Warszawy;
• Dzięki nawiązaniu współpracy z p. Elżbietą Węglewską uczniowie w mieli możliwość z bliska poznać zawód kwiaciarki poprzez spotkanie w Kwiaciarni;
• Współpraca z pielęgniarką szkolą w ramach akcji comiesięcznej fluoryzacji;
• Kontynuowałam współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym. Podczas wakacji 2014 roku prowadziłam spotkania małych scrabblistów.
Dzięki współpracy z w/w instytucjami mogłam dobrze realizować zamierzone przedsięwzięcia. Współpracując ze Strażą Gminną w Sannikach uczniowie uświadomili sobie jak bezpiecznie funkcjonować w szkole, w drodze do szkoły oraz w domu. Dzięki współpracy z panią Węglewską uczniowie mogli z bliska poznać zawód kwiaciarki, a także utrwalali zasady właściwego zachowania się w miejscach publicznych. Dzięki współpracy z pielęgniarką szkolą w ramach akcji comiesięcznej fluoryzacji uczniowie dbają o swoje zęby.
Współpracując z bibliotekami i z gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczawinie Kościelnym popularyzowałam czytelnictwo, kształtowałam poprawnych nawyków językowych, a także wskazałam interesujący sposób spędzania wolnego czasu w szkole i poza nią. Współpracując z Urzędem Gminy w Szczawinie Kościelnym pozyskiwałam informacje na temat uczniów i ich rodzin, co dawało mi głębsze spojrzenie na sytuację moich wychowanków i możliwość starania się o wsparcie w ich sytuacji materialnej.

3. Udział w akcjach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
• Uczestniczyłam w VI edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2014/2015,
• Systematycznie uczestniczyłam z uczniami w zbiórce plastikowych nakrętek na rehabilitację dla Pawełka Kalinowskiego, który cierpi na spastyczny 4-kończynowy niedowład,
• W tym roku szkolnym włączyłam uczniów klasy II w zbiórkę makulatury na rzecz Franka Wojtalewicza cierpiącego na nowotwór złośliwy oczu,
• Aktywnie promowałam dobre nawyki żywieniowe oraz postawy prozdrowotne w trosce o właściwą dietę wśród uczniów klas I- III w ramach programu edukacyjnego „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”,
• Kształtowałam dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożywania mleka i przetworów mlecznych zgodnie z programem „Szklanka mleka” oraz poprzez namawianie dzieci do jedzenia warzyw i owoców a także udział w programie „Warzywa i owoce w szkole”,
• Zachęcałam uczniów do czytelnictwa biorąc udział w ogólnopolskim programie rozwoju czytelnictwa propagowanym przez Fundację ABC XXI, pt. „Czytająca szkoła”, w aktywnie którym uczestniczy nasza szkoła.
Dzięki włączeniu się do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” uczniowie utrwalili zasady bezpieczeństwa w domu, w szkole i na ulicy. Moi podopieczni bardzo chętnie angażowali się w organizowane akcje charytatywne. Przynosili do szkoły plastikowe nakrętki, plastikowe butelki, dary, a także pomagali w ich segregowaniu. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka oraz wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym. Poprzez promowaniu przeze mnie zdrowego odżywiania, zwiększyła się wśród uczniów świadomość tego, że odżywianie się ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Dzięki codziennemu czytaniu fragmentu książki w ramach programu „Czytająca szkoła”, zauważyłam ze uczniowie chętniej wypożyczają i czytają książki a nawet namawiają się wzajemnie do czytania przeczytanych przez siebie pozycji czytelniczych.

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
• W roku szkolnym2014/2015 przygotowałam wraz z panią Danutą Kaczmarek uczniów klas I do ślubowania i pasowania na ucznia,
• Pomagałam w przygotowaniu inscenizacji legendy „Wars i Sawa” przygotowanych przez uczniów klas III pod kierunkiem pani Marzanny Wojdeckiej i Izy Komorowskiej przedstawianej z okazji Jubileuszowego Święta Szkoły,
• Przygotowałam z uczniami klasy II akademię dotyczącą bezpieczeństwa zimą;
• Organizowałam klasowe spotkania opłatkowe, spotkania z Mikołajem,
• Współorganizowałam Święta Wiosny,
• Organizowałam spacery krajoznawcze po Szczawinie Kościelnym w celu zapoznania się z pięknem przyrody naszej okolicy,
• Organizowałam wyjścia na pobliskie groby żołnierzy, którzy polegli w walce za wolność ojczyzny. Uczniowie zapalali znicze i odmawiali modlitwę za dusze bohaterów,
• W ubiegłym roku szkolnym zorganizowałam wycieczkę do Płocka, dzięki której uczniowie klas I – IV mogli poznać historię miasta podczas wizyty w Muzeum Mazowieckim, natomiast w bibliotece dla dzieci „Chotomek” zostali wprowadzeni w świat przygód słonia Elmera.
• Wraz z panią Danutą Kaczmarek współorganizowałam wyjazd uczniów 27 stycznia 2016r. uczniowie klas drugich do Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie na spektakl „W tajemniczej Krainie Krasnali”,
• Uczestniczenie w comiesięcznych audycjach muzycznych;
• Zorganizowałam w tym roku szkolnym wycieczkę krajoznawczą do Warszawy, podczas której uczniowie klas II mieli możliwość poznać zabytki stolicy.
Dużym źródłem wiedzy dla uczniów są również wycieczki. Starałam się organizować lub współorganizować wycieczki w taki sposób aby dawały szeroki wachlarz możliwości wyboru ciekawych miejsc oraz poszerzały wiedzę uczniów. Działania te pozwoliły również uczniom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska.

5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
• Prowadziłam „Szkolne Kółko Scrabble” w roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/15,
• W pierwszym roku stażu zorganizowałam konkurs „Szczęśliwej Siódemki”
• Prowadziłam zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy II,
• Starałam się często angażować uczniów w realizacji klasowych przedstawień teatralnych,
• Uczestniczyłam w obradach jury konkursu plastycznego „Wiersze ks. Jana Twardowskiego pędzlem malowane„ zorganizowanego przez panią Annę Rymarkiewicz,
• Przygotowywałam uczniów do konkursów Piosenki Patriotycznej organizowanych w naszej szkole,
• Przygotowywałam uczniów do „Turniejady” – turnieju gier i zabaw ruchowych klas I- III organizowanej przez Gostyniński Szkolny Związek Sportowy,
• W obecnym roku szkolnym zaangażowałam uczniów klasy II do wzięcia udziału w projekcie eTwinningowym.
Dzięki uczestnictwu w „Szkolnym Kółku Scrabble” uczniowie doskonalili umiejętności gry w Scrabble, uczyli się logicznego i strategicznego myślenia, oraz kształtowali poprawność językową. Konkursy, odgrywanie ról na scenie wzbudza u uczniów ciekawość, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Uczniowie, którzy odgrywali różne role na scenie, recytowali wiersze, śpiewali piosenki uwierzyli we własne możliwości oraz przestali odczuwać lęk przed wystąpieniami publicznym. Uważam, że działania te stworzyły również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu samooceny uczniów. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie pasjonujący się w sporcie mieli możliwość sprawdzenia się podczas zawodów sportowych tzw. „Turniejady”, gdzie zajęli I miejsce.

6. Poznanie środowiska rodziców i uczniów
• Przez cały okres stażu byłam wychowawczynią stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków. Przeprowadziłam wśród rodziców rozmowy, by móc określić działania wychowawcze, które były najbardziej przydatne w mojej klasie;
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby i problemy moich uczniów;
• Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa;
• Na bieżąco dokonywałam analizy informacji i opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gostyninie i Płocku;
• Regularnie prowadziłam zebrania z rodzicami, pogadanki, spotkania indywidualne, ”dyżury wtorkowe” oraz rozmowy telefoniczne które wynikały min.
z zainteresowania rodziców.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam dogłębniej poznać ich problemy i charaktery. Wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami oraz z GOPS pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.


§7 UST. 2 PKT. 3.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystana zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej
• Korzystałam ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.uniwersytetdzieci.pl, www.scholaris.pl, www.profesor.pl, www.45minut.pl oraz z programów multimedialnych przygotowanych do podręczników: „Bugs World”, „Look”, „Nasz Elementarz”;
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne min. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe;
• Opracowywałam dokumentację szkolną np. rozkłady materiału, sprawozdania, świadectwa;
• Zajęłam się przygotowaniem: dyplomów, podziękowań, zaproszeń i ogłoszeń na potrzeby związane z prowadzoną przeze mnie działalnością.
• Wykonywałam materiały dekoracyjne oraz sporządzałam gazetki tematyczne do klasy.
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową.
• Starałam się uatrakcyjniać zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne lub wyszukane w Internecie filmy edukacyjne dla dzieci.
• Przesyłam rodzicom informacje dotyczących szkoły drogą e-mailową.
• Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi pracę, uatrakcyjniały prowadzone zajęcia, a także stanowiły źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z nauczycielami, rodzicami oraz wzięłam udział w wielu e-konferencjach nie tracąc czasu na dojazdy.

2. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komputerowej
• Uczestniczyłam w szkoleniu z podstaw programowania w języku Scratch na poziomie szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) w ramach programu Mistrzowie Kodowania,
• Wzięłam udział w licznych e-konferencjach zorganizowanych przez WSiP i eTwinning,
• Na bieżąco przygotowywałam pomoce dydaktyczne.
• Wykorzystałam technologię komputerową podczas opracowania dokumentów szkolnych takich jak rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania, dostosowania.
• Organizowałam lekcje powtórzeniowe w sali informatycznej, podczas których wykorzystałam ćwiczenia zamieszczone przez wydawnictwo w Internecie lub na płytach CD.
• Korzystałam ze stron internetowych:www.matzoo.pl, www.learningapps.org, www.zyraffa.pl, www.pisupisu.pl, www.anglomaniacy.pl , w których zamieszczone są ćwiczenia z różnych edukacji a nawet z języka angielskiego.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
• Uzyskałam wiedze na temat awansu zawodowego poprzez portale Internetowe, konsultacje z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe.
• Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
• Stworzyłam bazę linków i materiałów, które pogrupowałam na bezpłatne usłudze online „BlendSpace”.
• Publikowałam własne prace na stronach internetowych.
• Uczestniczyłam w e-kursach i innych szkoleniach internetowych o których wspomniałam na początku sprawozdania.
• Uzyskiwałam informacje o szkolenia ze stron internetowych dotyczących awansu i drogą mailową.
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.
4. Wykorzystanie komputera w projekcie eTwinning
• Nawiązałam współpracę ze szkołami europejskimi, by móc podjąć się realizacji projektu „With love for books”.
• Zaangażowałam uczniów do uczestnictwa w projekcie poprzez przygotowanie prac plastycznych.
• Komunikowałam się przez wideo – rozmowy.
• Zamieszczałam filmy na youtube.com by następnie umieścić je na stronie projektu.
• Tworzyłam prezentacje online na prezi.com, które następnie zamieszczane były na stronie projektu.
• Skanowałam prace uczniów, zdjęcia i umieszczałam w galerii projektu.
Dzięki możliwości uczestniczenia w projekcie eTwinning mogłam zastosować nowe, efektywne i ciekawe metody pracy wykorzystując w pracy narzędzia ICT. Ponieważ taki sposób komunikacji i przekazywania informacji jest prostszy i szybszy, prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń między z innymi krajami jest dużo łatwiejsza. W oczywisty sposób bardziej zainteresowało uczniów bezpośrednie poznanie się z uczniami zza granicy i zapoznanie z ich obyczajami niż wyszukiwanie takich informacji w encyklopediach.

5. Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków
• Współpracowałam z nauczycielami poprzez serwisy społecznościowe i narzędzia Web 2.0 zarówno w edukacji językowej jak i podczas szkolenia na platformie http://moodle.etwinning.pl, gdzie nawiązywało się kontakt z uczestnikami grupy.
• Uczestniczyłam w szkoleniach realizowanych modułowo w szkoleniu z programu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela na platformie https:// moodle.oeiizk.edu.pl
• Założenie bloga z materiałami wypracowanymi podczas zajęć.
Dzięki wykorzystaniu podanych narzędzi w swojej edukacji, mogłam podejść do zadań w dogodnej dla mnie porze i zrealizować je we własnym tempie. W razie napotkanych trudności zawsze można był komunikować się przez czat z opiekunem szkolenia, który był w stanie szybko wyjaśnić niezrozumiałe zagadnienie lub naprowadzić w działaniu.
Publikowanie materiałów na stronach internetowych oraz kontaktowanie się przez fora internetowe pozwoliło mi dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi i związana z tym satysfakcja.


§7 UST. 2 PKT. 4.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspierania dzieci z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi
Będąc wychowawcą klasowym oraz nauczycielem kształcenia zintegrowanego i języka angielskiego napotykałam na wiele problemów edukacyjnych i wychowawczych, dlatego też bardzo chętnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym panią Grażyną Szewczyk. Współpraca ta przebiegała na następujących płaszczyznach:
• konsultacje w sprawach wychowawczych,
• rozwiązywanie problemów uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
• opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnych wychowanków,
• współtworzenie kart realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – IPETów.
Wspólnie poszukiwałyśmy jak najlepszych rozwiązań problemów, których jest niestety coraz więcej. Wspierane byłyśmy przez Dyrekcję szkoły, innych nauczycieli oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Szeroko zakrojona współpraca przyniosła korzyści uczniom potrzebującym pomocy, zaś dla mnie była i jest bardzo pomocna w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Rozmowy z rodzicami na temat postępów ich dzieci w nauce
W trakcie stażu współpracowałam z rodzicami jako nauczyciel wychowawca, nauczyciel kształcenia zintegrowanego i jako nauczyciel języka angielskiego.
• prowadziłam wywiadówki, omawiałam z rodzicami postępy dzieci w nauce, ich problemy, sukcesy i porażki oraz pomagałam w organizowaniu imprez klasowych.
• Jako nauczyciel języka angielskiego informowałam rodziców o ocenach dzieci i udzielałam wskazówek jak wspomóc dziecko w uzyskaniu lepszych wyników.
• Przez komunikator przesyłałam dodatkowe materiały dla rodziców zgłaszających trudności z danym zagadnieniem.
• W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania rodzice uczniów mieli możliwość dodatkowego kontaktu ze mną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
• Informowanie rodziców o pozycjach książkowych wspomagających edukację dziecka.
• Po wcześniejszym zauważeniu szczególnych trudności dziecka, przekazywałam rodzicom sposoby wspierania, ćwiczenia i uzupełniania ewentualnych braków w wiedzy.
• Nakłaniałam również rodziców do korzystania z pomocy specjalistów z dziedzin psychologii i pedagogiki. Wielokrotnie sporządzałam opinie
o uczniach potrzebne do przeprowadzenia rzetelnych badań w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Dzięki współpracy z rodzicami zacieśniły się więzi międzyludzkie – rodzice wiedzieli, że mogą zwrócić się do mnie z problemami, a ja mogłam liczyć na ich pomoc np. przy organizacji imprez, również dzięki współpracy z rodzicami lepsze, wielostronne wsparcie otrzymywali uczniowie, w czasie dodatkowych zajęć uczniowie uzupełniali swoją wiedzę i rozwijali swoje zainteresowania, a poprzez uzyskane dodatkowe materiały rodzice mieli możliwość wsparcia swoich dzieci w wyrównywaniu braków.

3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach lub z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
• Wielokrotnie korzystałam z wiedzy jaką nabyłam podczas szkoleń w celu zintegrowania moich wychowanków. Chcąc uatrakcyjnić czas moim wychowankom stosowałam poznane na szkoleniach gry i zabawy integrujące zespół klasowy. W celu integracji angażowałam również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjazdy, wycieczki i spacery.
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery w klasie.

4. Rozwijane własnych kompetencji pedagogicznych
• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- e-kurs „Wychowawca klasy” – 27.05.2013r.,
- Interaktywny kurs e-learningowy w ramach programu „Akademia Zdalnej Edukacji 2” 04.09.2014r.,
- Konferencja „Jak rozwijać wrodzone zdolności dzieci? – przyszłość edukacji” – 14.10.2014r.,
- Szkolenie „Skuteczna ewaluacja wewnętrzna drogą do rozwoju szkoły” – 03-04.11.2014r.,
- Kurs doskonalący „Od Ciebie wiele zależy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości. Nauczanie z TIK w XXI wieku” – od 29.11.2014r. do 18.01.2015r.,
- Interaktywny sześciomodułowy kurs e-learningowy oraz spotkania w sieci współpracy w ramach programu „Aktywna edukacja 2014/2015”,
- Konferencja „Making up for the missing bits: Ideas for teaching lower-primary learners” - 21.01.2015r.,
- Konferencja „Learner-centred teaching? Yes,but what about my teaching style?” – 21.01.2015r.,
- Konferencja „Innovation, inspiration, imagination in the lower-primary classroom!” – 28.01.2015r.,
- Seminarium „Realizacja projektów eTwinning w przedszkolu i w klasach I – III” – 19.02.2015r.,
- Warsztaty metodyczne „Komunikacja w pracy nauczyciela” – 10.03.2015r.,
- Szkolenie „Jak oceniać, aby dobrze uczyć? – ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolne” – od 19.03.2015r. do 24.03.2015r.,
- Warsztaty metodyczne „Zastosowanie Skali Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) w pracy nauczyciela” – 23.04.2015r.,
- Warsztaty w ramach projektu systemowego „Akademia Profesjonalnego Nauczyciela” 24 – 27.06.2015r.,
- Szkolenie „Jak uczyć zgodnie z potrzebami mózgu? Efektywne strategie, metody i techniki uczenia” od 22.09.2015r. do 06.10.2015r.,
- Kurs doskonalący „Teatr dla małych i dużych” od 25.09.2015r do 26.09.2015r.,
- Konferencja „Nauczyciel na huśtawce... Uczyć (się) skutecznie i szybko – kreatywnie i bez stresu”, 14.10.2015r.,
- Kurs doskonalący „Gry i zabawy na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I – III szkoły podstawowej” – 03.11.2015r.,
- Kurs doskonalący „Zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia wizualizacyjne oraz zabawy kreatywne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” – od 05.10.2015r. do 07.10. 2015r.,
- Kurs doskonalący „Skuteczna ewaluacja wewnętrzna drogą do rozwoju szkoły” 07.01.2016r.,
- Wideo-szkolenia: „TwinSpace” –– 11.01.2016r. (www.eTwinning.pl) , „Odznaki jakości eTwinning” – 15.02.2016r.(www.eTwinning.pl) , „Kompetencje interpersonalne nauczycieli jako podstawa budowania relacji z rodzicami” – 7.03.2016r. (www.wsip.pl), „Ucz geometrii na boisku szkolnym” – 17.05.2016r. (www.wsip.pl).
• Samodzielnie wyszukiwałam i studiowałam pisma nauczycielskie, literaturę psychologiczną i pedagogiczną, a w szczególności „Życie Szkoły”, „Wychowawca”, „Psychologia w Szkole”.
• Wdrażałam propozycje metodyczne zaczerpnięte z literatury fachowej.
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w/w formach szkolenia poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Kończąc kursy, szkolenia lub warsztaty otrzymywałam również płyty z muzyką, scenariusze zajęć, książki. Pomoce te uatrakcyjniały prowadzone przeze mnie zajęcia. Dzięki temu dzieci chętniej w nich uczestniczyły i szybciej zapamiętywały przekazywane przeze mnie informacje. Natomiast czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej organizować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury pogłębiłam swoją wiedzę na temat oświaty i współczesnych trendów w nauczaniu. Zaczerpnięte z książek przykłady zabaw z dziećmi oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne przyczyniły się do rozwijania swoich form i metod pracy.

5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
• Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek, akcji charytatywnych. Polegała na wspólnym działaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z panią Anną Rymarkiewicz, która podpowiadała źródła, w których poruszony był dany problem wychowawczy.
• Panie uczące w klasach I – III wspierały radami, podsuwały ciekawe pomysły dotyczące zagadnień metodycznych i dzieliły się swoimi doświadczeniami.
• Współpraca z rodzicami była bardzo owocna. Rodzice chętnie angażowali się w przygotowania uroczystości klasowe i szkolne, chętnie pomagali w opiece nad dziećmi podczas imprez na terenie szkoły.
Jako młody nauczyciel uważam ze cenne wszelkie wskazówki doświadczonych w zawodzie nauczycieli, dzięki którym mogłam sobie poradzić z wieloma dylematami z jakimi boryka się nauczyciel i wychowawca. Dzięki współpracy z innymi nauczycielami zwiększyłam efektywność mojej pracy.
W podejmowanych przez szkołę działaniach bardzo dużą rolę odgrywają kontakty z rodzicami. Wychowawca stale współpracując z rodzicami wspiera ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Poprzez angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły, uczniowie znają zasady, swoje prawa i obowiązki szkolne.

§7 UST. 2 PKT. 5.
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
1. Pogłębianie znajomości podstawowych aktów prawnych i umiejętności korzystania z nich
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświat.
• Opracowując plan rozwoju zawodowego przeanalizowałam najważniejsze akty prawne, takie jak: ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty i Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Zapoznałam się z Rozporządzenie MEN dotyczącym podstawy programowej, programów nauczania, oceniania i promowania uczniów oraz Konwencją o Prawach Dziecka
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN i gromadziłam je w formie pisemnej i elektronicznej.
• W planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej uwzględniałam zadania zawarte w/w dokumentach.

2. Analiza dokumentacji szkoły
• Przez cały okres stażu kontynuowałam poznawanie zadań, zasad organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym poprzez:
- analizę Statutu Szkoły,
- analizę Programu Wychowawczego,
- analizę Programu Profilaktycznego.
• Stosowałam się do regulaminu i harmonogramu dyżurów.
• Podczas przygotowania Przedmiotowego Systemu Oceniania opierałam się na WSO.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Brałam udział w szkoleniach rady pedagogicznej,
• Aktywnie uczestniczyłam w obradach zespołów przedmiotowych, podczas których ustalone były działania zespołów i zagadnienia, które wymagały konsultacji,
• W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej,
• Dostosowałam system oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych,
• Byłam członkiem różnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia oraz współpraca z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego.


ZAKOŃCZENIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wideo-szkolenia podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje np. poprzez studia podyplomowe. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami, jak też wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą
i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

Szczawin Kościelny, dn. 10.06.2016r. ........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.