X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Reimann


Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego:

mgr Anna Reimann

Data rozpoczęcia stażu:
1 września 2015r.

Data zakończenia stażu:
31 maja 2018r.

Czas trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy

Opiekun stażu:
mgr Ewa Marszałkowska

Dyrekcja szkoły:
ks. mgr Jan Maćkowiak
mgr Magdalena Szewczykowska

Posiadane wykształcenie:
wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej


Miejsce pracy:

Katolicka Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. Władysława Demskiego
ul. Wojska Polskiego 20
88-100 Inowrocław


Zatwierdzono do realizacji ........................................


W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393) nauczyciel kontraktowy rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu ¬-
§ 7.1. powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty
Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, współuczestniczenie w pracach Zespołu ds. Ewaluacji.
Według harmonogramu
posiedzeń Rady Pedagogicznej
Lista obecności
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych, konkursów i różnorodnych imprez.
Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego
Potwierdzenie
3. Współpraca z Radą Rodziców.
Współpraca podczas organizowania uroczystości klasowych.
Cały okres stażu
Notatki
4. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
Organizowanie wynikających z harmonogramu i w miarę potrzeb dodatkowych zebrań klasowych, konsultacji indywidualnych, warsztatów, pedagogizacji, lekcji otwartych, uroczystości klasowych itp.
Cały okres stażu
Notatki, Potwierdzenie
5. Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych.
Cały okres stażu
Notatki
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom.
Opieka nad uczniami w czasie lekcji i poza lekcjami.
Sprawowanie dyżurów w czasie przerw między lekcjami.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku
8. Współpraca z biblioteką szkolną, miejską i pedagogiczną.
Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Według potrzeb
Notatki


§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły.
W okresie trwania stażu Notatki
2. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, konferencjach szkoleniowych, e-konferencjach, kursach internetowych, wykładach i warsztatach metodycznych.
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
Potwierdzenia,
Certyfikaty,
Notatki
3. Samodoskonalenie.
Studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, wymiana doświadczeń.
Lektura czasopism dla nauczycieli, wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach.
Cały okres stażu
Bibliografia metodyczno – przedmiotowa,
Notatki,
Ksero
4. Udział w pracach zespołów nauczycielskich.
Udział w przygotowywaniu analiz oraz programów naprawczych.
Wymiana doświadczeń,
przygotowanie konkursów i imprez szkolnych.
Cały okres stażu
Notatki
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Budowanie bazy materiałów
dydaktycznych, testów, czasopism itp.
Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.
Cały okres stażu
Segregator z materiałami,
Baza łączy


§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju
szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Zapoznanie z dokumentacją szkoły.
Na bieżąco
Notatki
2. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Udział w szkoleniach z zakresu BHP
Na Bieżąco
Zaświadczenia
3. Analiza dokumentacji. Zapoznanie z:
Ustawą o systemie oświaty,
Kartą Nauczyciela,
Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
Cały okres stażu
Notatki
4. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Lektura czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW.
Śledzenie zmian.
Cały okres stażu
Notatki,
Kserokopie dokumentów
5. Znajomość zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Przygotowanie dokumentacji wynikającej z realizacji stażu.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego,
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad
współpracy.
Przygotowanie planu rozwoju
zawodowego.
Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.
Hospitacja zajęć prowadzonych
przez opiekuna stażu i innych
nauczycieli – wnioski z obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności
opiekuna stażu – konsultacje,
opracowanie konspektów zajęć.
Określenie mocnych i słabych stron
własnej działalności.
Opracowanie projektu sprawozdania.
wrzesień 2015 roku
Wg harmonogramu
Cały okres stażu
Kontrakt,
Plan rozwoju,
Notatki,
Konspekty,
Sprawozdanie
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Analiza programów nauczania.
Stosowanie aktywizujących metod
nauczania.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych.
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
Stosowanie różnorodnych środków diagnozy (testów na wejściu, testów na wyjściu). Cały okres stażu
Notatki,
Segregator z materiałami dodatkowymi
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Terminowe zapisy w dziennikach
lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, arkuszach ocen, prowadzenie teczki
wychowawcy, pisanie sprawozdań, itp.
Cały okres stażu
Zapisy w dziennikach, arkuszach ocen, Sprawozdania


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla
wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych. Obserwacja własna.
Rozmowy z uczniami i rodzicami.
Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconej problemom wychowawczym w szkole.
Cały okres stażu
Notatki
2. Przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce.
Gazetki ścienne poświęcone bieżącym potrzebom lub problemom.
Cały okres stażu
Notatki
3. Udział w prowadzonych w szkole programach i akcjach.
Uczestniczenie w prowadzonych programach i akcjach np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Anioła Stróża, Szkoła z Klasą 2.0
Wg harmonogramu Potwierdzenie,
Notatki
4. Współpraca z rodzicami.
Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
Cały okres stażu
Notatki
5. Praca z uczniem zdolnym.
Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów.
Cały okres stażu
Notatki
6. Praca z uczniem słabym.
Dostosowywanie odpowiednich metod i form nauczania w pracy z uczniem z trudnościami.
Cały okres stażu
Notatki
7. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów.
Cały okres stażu
Notatki
8. Rozmowy z rodzicami.
Spotkania z rodzicami w ramach dyżuru nauczyciela, wywiadówek, drzwi otwartych, zebrań itp.
Cały okres stażu
Notatki
9. Współorganizowanie konkursów oraz uroczystości szkolnych.
Współpraca podczas organizacji konkursów i uroczystości szkolnych np. Pasowanie na ucznia, Festiwal kolorów, Szkolny Konkurs Recytatorski.
Cały okres stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW. Cały okres stażu Plan rozwoju - notatka z linkiem do strony WWW
2. Poszerzanie i rozwijanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Udział w szkoleniach z zakresu obsługi różnych programów komputerowych, w tym szkoleniach internetowych i e- konferencjach poświęconych wykorzystywaniu TIK na lekcjach.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami – przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli klas I- III dotyczących narzędzi oraz sposobów wykorzystywania TIK na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej. Cały okres stażu
Zaświadczenia,
Notatki
3. Wykorzystanie komputera i Internetu.
Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
Udział w życiu portali edukacyjnych.
Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu poprzez pocztę elektroniczną
(wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
Przygotowanie zestawienia semestralnego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych dostępnych w szkole.
Opracowanie scenariuszy lekcji oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnego w sali lekcyjnej komputera, Internetu, rzutnika lub tablicy interaktywnej.
Prowadzenie klasowego bloga.
Cały okres stażu
Segregator z materiałami
dodatkowymi,
Płyty CD-ROM,
Dokumentacja
Notatki, Potwierdzenia
udziału,
Zapisy w dzienniku,
Scenariusze lekcji
4. Wykorzystanie komputera przez uczniów i rodziców.
Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i Internetem – współtworzenie, komentowanie klasowego bloga.
Lekcje powtórkowe z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych w Internecie.
Prowadzenie wpisów dla rodziców na blogu.
Kontaktowanie się z rodzicami uczniów za pomocą poczty elektronicznej.
Założenie klasowego konta poczty elektronicznej dla rodziców.
Pomaganie rodzicom w korzystaniu z komputera oraz Internetu.
Korzystanie z elektronicznego dziennika aktywności i zachowania.
Cały okres stażu
Płyty CD-ROM,
Link do strony z blogiem klasy,
Notatki


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Samokształcenie.
Korzystanie z publikacji na stronach WWW poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
Cały okres stażu
Zaświadczenia,
Wykaz pozycji w biblioteczce metodyczno-przedmiotowej,
Wydruki
2. Współpraca z bibliotekami.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej.
Nawiązanie współpracy z bibliotekami.
Cały okres stażu
Notatki
3. Udzielanie pomocy rodzicom w zrozumieniu problemów młodszego wieku szkolnego.
Przygotowywanie na spotkania z rodzicami pogadanek na tematy
dotyczące problemów dotyczących młodszego wieku szkolnego.
Cały okres stażu
Protokoły spotkań z rodzicami,
Scenariusze
4. Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych. Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych.
Cały okres stażu
Notatki
5. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
Realizacja zadań wychowawczych.
Cały okres stażu
Notatki
6. Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Współpraca z Policją, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Inowrocławiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu itp
Cały okres stażu
Notatki


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.
Udział w Radach Pedagogicznych
poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.
Cały okres stażu
Notatki
2. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozmowy z rodzicami, pomoc w wypełnieniu dokumentacji, pomoc w interpretacji opinii.
Cały okres stażu
Notatki
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Konstruowanie i modyfikowanie dokumentów nauczania wynikających z potrzeb szkoły.
Cały okres stażu
Notatki
4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.
Członkostwo w komisjach egzaminacyjnych i konkursów przedmiotowych.
Cały okres stażu
Notatki,
Potwierdzenia
5. Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych.
Wykonywanie bieżących zadań szkoły.
Cały okres stażu
Notatki,
Potwierdzenia


Inowrocław, dn. 01.09.2015 r. ........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.