X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32377
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Nauczyciel kontraktowy: Magdalena Ossowska- Zyzak
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014 r.
Kontynuacja stażu: 1 wrzesień 2015 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Opiekun stażu: XXX
Dyrektor Szkoły: XXX


W związku ze zmianą placówki, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09. 2014 r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach;


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 7 ust.2, pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Przygotowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015r
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Obecny rok stażu stażu zgodnie z ustaleniami
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Obecny rok stażu zgodnie z ustaleniami
4.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności – samoocena.
- Dokumentowanie efektów własnej pracy i monitorowanie jej.
Na bieżąco
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego.
-Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariusz
Obecny rok stażu
6.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
-Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, 
-Gromadzenie i studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych.
Obecny rok stażu
7.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Uczestnictwo w lekcjach otwartych
Obecny rok stażu
Wrzesień 2015 r.
8. Opracowanie i realizacja programu własnego:
wrzesień 2015- czerwiec 2015
program wychowania zdrowotnego „Wiem, co jem”
program kółka plastycznego „ Kolory Tęczy”
9.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych
- Prowadzenie dzienników pozalekcyjnych: zajęć wyrównawczych, kółka plastycznego
Obecny rok stażu


§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami, obserwacja dzieci.
Na bieżąco
2. Zaspokajanie potrzeb dzieci wykazujących trudności edukacyjne i wychowawcze .
- Opracowanie planów pracy dydaktycznej dostosowanych do możliwości uczniów 
posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; dostosowanie nauczania i wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów mających specyficzne trudności w nauce
- Opracowanie planów pracy na zajęciach wyrównawczych. 
- Wykorzystanie podczas zajęć gier, zabaw i ćwiczeń dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych.
- Praca wyrównawcza.
Według potrzeb
3.Współpraca z rodzicami, warsztaty dla rodziców.
 Zebrania klasowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, pedagogizacje, zajęcia otwarte, uroczystości klasowe i szkolne
obecny rok stażu
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- Zebrania, rozmowy, konsultacje, pomoc rodzicom w złożeniu wniosków do poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Według potrzeb
5. Podejmowania działań przygotowujących uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym uczniów.
-Organizacja wycieczek.
- Zapraszanie do szkoły gości z różnych okazji: Dzień Babci, Dziadka, Matki, Ojca;
- uczestnictwo w festynach, przedstawieniach zorganizowanych w naszym mieście.
Obecny rok stażu.
6. Organizowanie konkursów dla dzieci.
opracowanie regulaminów, dyplomów, podziękowań.
Obecny rok szkolny.
7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
udział w kursach, szkoleniach,
studiowanie literatury, internet.
Cały rok stażu.


§ 7, ust.2, pkt.3
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.
1.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.

- Udział w szkoleniach i kursach z zakresu obsługi komputera.
- Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych.
Cały rok stażu
2.Wykorzystanie technologii informatycznej.
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
- wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności lekcji.
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami z innymi nauczycielkami.
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż,
- udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych, 
- korzystanie z poczty elektronicznej,
-zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć na portalach edukacyjnych.
Cały rok stażu.
Wykaz adresów portali edukacyjnych, zaświadczenia o publikacjach.
5.Opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.
- umieszczenie aneksu do planu rozwoju zawodowego w internecie.
Październik 2015r.
Adres strony internetowej.


§ 7, ust.2, pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
udział w kursach, warsztatach, szkoleniach,
aktywna praca nad samokształceniem- kontynuacja rozpoczętych studiów podyplomowych w IDN z zakresu pedagogiki sztuki: Plastyki,
współpraca z innymi nauczycielami.
Notatki,
zaświadczenia o ukończeniu kursów,
świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie klasy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej,
- rozmowy i konsultacje z Dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami.
Notatki własne.
3. Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.
rozmowy indywidualne, konsultacje, zebrania z rodzicami;
angażowanie dzieci i rodziców w różnego rodzaju akcje podejmowane na terenie szkoły.
Notatki w zeszycie kontaktów z rodzicami.


§ 7, ust.2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach,
- gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Na bieżąco.
2.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w szkole, realizacja zadań według zasad funkcjonowania szkoły.
- analiza i aktualizacja dokumentacji szkoły: Statut, obowiązujące regulaminy i inne dokumenty.
Na bieżąco.
Notatki z analizy dokumentów.
3. Przestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno- wychowawczej.


Opracowała: Magdalena Ossowska- ZyzakZatwierdzony do realizacji................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.