X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32386
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: Magdalena Janicka
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny
Przedszkole Miejskie „BAJKA”
ul. Wiosny Ludów 4
66-460 Witnica
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.)
Opiekun stażu: mgr Irena Piaseczna
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Artur Maśnik

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 393)
Założone cele opracowanego planu rozwoju:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
- Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów placówki
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem
szeroko pojętej problematyki wychowawczej.
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:


§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
1.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty Okres stażu
2. Współpraca z opiekunem stażu Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Analiza i ocena działań IX 2009

Okres stażu


Okres stażu
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach doskonalących
Aktywne uczestnictwo w WDN
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie zajęć koleżeńskich
Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. przedszkolak.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.

W czasie trwania stażu

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych , prenumerata prasy pedagogicznej Na bieżąco
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Prowadzenie: dziennika zajęć grupy, dziennika zajęć indywidualnych lub grupowych z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną, zeszytów: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, konstruowanie planów pracy Na bieżąco
6. Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola Organizowanie uroczystości przedszkolnych, konkursów, ciekawych wydarzeń
Wzbogacanie bazy materialnej przedszkola poprzez pozyskiwanie sponsorów i współpracę z rodzicami

Uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno - wychowawczych przedszkola
W czasie trwania stażu
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek Po każdym półroczu

8. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów, festiwali, itp.
Udział w różnych formach prezentacji dzieci Na bieżąco
9. Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, dzielenie się doświadczeniem, spostrzeżeniami Okres stażu
§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja wychowanków, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne Okres stażu

2. Diagnozowanie potrzeb dzieci. Rozwijanie zainteresowań dzieci, wspieranie uzdolnień Tworzenie narzędzi obserwacji
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi
Organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami grupy
Na bieżąco
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci Prowadzenie zajęć dydaktyczno– wychowawczych oraz zajęć wspomagających i korygujących rozwój dzieci
Wdrażanie nowatorskich form pracy (praca metodami aktywizującymi)
Przez cały okres stażu
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców Nawiązanie współpracy z rodzicami (zabrania rodziców, organizowanie spotkań, zajęć otwartych, uroczystości, itp), rozmowy indywidualne według potrzeb Na bieżąco
5. Współpraca ze specjalistami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, logopedy i innych specjalistów w celu rozwiązywania problemów Na bieżąco
6.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem, Urzędem Miasta i Gminy, Pocztą, Służbą Zdrowia, zakładami pracy itp. Okres stażu
7. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Wg harmonogramu
8. Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami Okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych. Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, Internet, itp.)

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Opracowywanie nowych metod pracy oraz narzędzi podnoszących atrakcyjność pracy

Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych

wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych, Internetu


Na bieżąco


2. Tworzenie galerii zdjęć na stronie internetowej przedszkola Przesyłanie do administratora strony internetowej przedszkola zdjęć i tekstów z imprez i wydarzeń przedszkolnych Na bieżąco

3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami Na bieżąco
4.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym Zamieszczenie planu rozwoju na stronie internetowej Okres stażu
5. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców Prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców Na bieżąco
6. Pisanie artykułów do lokalnych mediów Redagowanie artykułów do lokalnej gazety „Wieści z Ratusza” z aktualnościami z życia przedszkola Na bieżąco§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
1. Poszerzanie i ciągła aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez systematyczny proces doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury naukowej, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, Internetu, śledzenie nowości wydawniczych
Przez cały okres stażu
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych
Stosowanie w trakcie zajęć różnych ciekawych form pracy wychowawczej Na bieżąco
3. Tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu adaptacji Opracowanie „Programu adaptacyjnego”
Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną VI-IX 2014
4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy z dziećmi i ich rodzicami Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętność współpracy w zespole W trakcie stażu


§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, procedur, regulaminów i programów
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego Okres stażu
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.