X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32365
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

ZREALIZOWANE ZADANIA ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU UWAGI, SPOSTRZEŻENIA, REFLEKSJE
1.Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza własnych umiejętności.
Zapoznałam się z rozporządzeniem MENiS z 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli.
Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Analiza własnej działalności, kwalifikacji, osiągnięć okazała się pomocna w stworzeniu planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu ......, a po zmianie miejsca pracy ...... Wspólnie ustaliłyśmy harmonogram spotkań, zasady współpracy oraz podpisałyśmy kontrakt. Systematyczne spotkania i pomoc opiekunów stażu przyczyniły się do pomyślnego ukończenia stażu i zrealizowania postawionych zadań.
3. Dokumentowanie własnych działań oraz realizacji planu rozwoju. Gromadziłam dokumenty, świadectwa, zaświadczenia, programy, plany pracy, scenariuszy zajęć i ankiety przez cały okres stażu. Efektem była bieżąca kontrola stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Analiza dokumentacji szkolnej, poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły.

Przeanalizowałam dokumentację szkolną Gimnazjum nr1 im.A. Hedy „Szarego” w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej im. E. Staniewskiej w Małyszynie: Statut Szkoły, WSO, Program Rozwoju Szkoły, WSO, Program Wychowawczy Szkoły.
Zapoznałam się również z dokumentacją Publicznego Gimnazjum w Mircu. Poprzez to działanie mogłam brać efektywniejszy udział w życiu szkół w których pracowałam w trakcie stażu.

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

● Uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej obu szkół, w których odbywałam staż.
● Jako nauczyciel Gimnazjum nr1 w Starachowicach brałam udział zebraniach Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków Obcych.
● Działałam w Zespole Humanistycznym w Publicznym Gimnazjum w Mircu. Przeprowadziłam i dokonałam analizy testów diagnozujących w klasie pierwszej celem porównania osiągnięć uczniów na początku i na końcu roku szkolnego oraz wyciągnięcia wniosków, współpracowałam w planowaniu pracy zespołu, opracowywaniu PSO, dzieliłam się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka angielskiego
● Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim w Szkole Podstawowej w Małyszynie oraz Gimnazjum nr1 w Starachowicach, współorganizowałam zabawy (dyskoteki) dla młodzieży
● Organizowałam konkursy: Prezentacji multimedialnej dotyczącej krajów anglojęzycznych,
Plakat prezentujący wybrany kraj,
Plakat promujący zdrowe nawyki żywieniowe (HEALTHY FOOD),
Kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim, konkurs English Quiz, będący elementem organizowanego przeze mnie oraz panią ..... Dnia Języków Obcych w Gimnazjum nr1 w Starachowicach.
● Byłam kierownikiem zlotu podczas Rajdu Szkoły w czerwcu 2010 roku gdzie we współpracy z panią ........ zorganizowałyśmy szereg zabaw i konkursów sportowych dla gimnazjalistów biorących udział w rajdzie.
● We współpracy ze Szkoła Podstawową w Dwikozach zorganizowałam Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla klas IV.
● Byłam współorganizatorem szkolnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Szkole Podstawowej w Małyszynie .
● Współorganizowałam Dzień Otwarty Szkoły w Publicznym Gimnazjum w Mircu, gdzie wraz z panią ........ zorganizowałyśmy lekcję otwartą dla uczniów klas szóstych i ich opiekunów.
● Moi uczniowie brali udział w: 1) IV Kuratoryjnym Konkursie Języka Angielskiego
2) konkursie języka angielskiego zorganizowanym przez liceum nr 1 w Starachowicach „ Focus on English” gdzie moja uczennica zdobyła wyróżnienie
3) IV Gminnym Konkursie Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej w Mircu
● Współpracowałam podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez tj, Dnia Języków Obcych, Uroczystości nadania Gimnazjum nr1 w Starachowicach imienia Antoniego Hedy „Szarego”, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Samorządowca w Szkole Podstawowej w Małyszynie pod hasłem „EUROPA TO MY”
● Zorganizowałam przedstawienie z okazji Dnia Ziemi .
● Współorganizowałam imprezy środowiskowe tj. Akcja Sprzątania Świata.
● 15 kwietnia 2011 roku wraz z uczennicą Gimnazjum w Mircu przeprowadziłam wywiad w języku angielskim z parą niezwykłych wędrowców z Norwegii, podróżujących pieszo po świecie w towarzystwie swoich zwierząt. Ta ciekawa rozmowa wraz ze zdjęciami została opublikowana na stronie internetowej gminy Mirzec oraz na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Mircu.
● Wraz z wychowankami z klasy IV Szkoły Podstawowej w Małyszynie zorganizowałam akcję charytatywną z okazji Dnia Dziecka, podczas której zbieraliśmy zabawki, książki oraz artykuły szkolne i papiernicze. Zebrane artykuły i zabawki przekazaliśmy dzieciom z Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim.


Realizacja wymienionych obowiązków przyczyniła się do poniesienia jakości pracy szkół w których pracowałam.


6. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły

Uczestniczyłam w pracach komisji:
- komisji egzaminacyjnej przy przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych - członek komisji podczas egzaminu gimnazjalnego
- przewodnicząca komisji podczas próbnego egzaminu gimnazjalnego klas III
- członek komisji podczas sprawdzianu szóstoklasisty
- komisja do spraw przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Małyszynie
- pracach komisji konkursowych,
- pracach zespołu odpowiedzialnego za nowelizację Statutu Szkoły w Szkole Podstawowej w Małyszynie Poprzez udział w pracach wymienionych komisji oraz zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły wzbogaciłam doświadczenia zawodowe, poszerzyłam zakres wykonywanych obowiązków, co wpłynęło na sprawniejszą i efektywniejsza pracę dydaktyczną i wychowawczą.


7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Napisałam sprawozdanie ze zrealizowanych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz dołączonym do niego aneksie. Czas trwania stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy wykonywania zadań ujętych w Planie Rozwoju Zawodowego jak również tych wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Ponadto, uczestnictwo w wielu szkoleniach z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego stopniowo wspomagało rozwijanie umiejętności organizowania i realizowania działań edukacyjnych z młodzieżą gimnazjalną oraz uczniami szkoły podstawowej. Był to czas pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych, doskonalenia znajomości prawa oświatowego, aktywnego uczestnictwa w pracach organów szkoły, realizowania zadań edukacyjno-wychowawczych.


§ 7 ust.1pkt 2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli, opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektorów szkół, w których odbywałam staż.
Systematycznie obserwowałam lekcje prowadzone przez innych nauczycieli oraz opiekuna stażu. Obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu, doświadczonych nauczycieli oraz prowadzenie lekcji w obecności dyrekcji i opiekuna stażu przyniosło mi wiele korzyści. W ten sposób uzyskałam mnóstwo potrzebnych, pomocnych rad i informacji. Każdorazowa ocena skuteczności moich działań nie tylko wytyczała kierunek zmian, ale również motywowała do podejmowania nowych zadań. Zaobserwowane rozwiązania i wymiana doświadczeń pomogły mi wzbogacić własny warsztat pracy.

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Uczestniczyłam w działaniach WDN oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych Umiejętność komunikacji interpersonalnej pomaga mi w kontaktach z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- szkolenie „ Patologie społeczne XXI wieku – etiologia, symptomatyka, profilaktyka”, organizowane przez Fundację Pedagogium z Warszawy)
- seminarium „Teaching an integrated world”,
- warsztaty „Culture wise”, Macmillan - „Grammar past, pronunciation present, word future language change in the classroom” Macmillan - warsztaty szkoleniowe
„Tworzenie indywidualnych projektów edukacyjnych finansowanych w ramach funduszy strukturalnych” zorganizowane w ramach szkoleń podczas Targów Edukacyjnych Kielce 2008
- „Egzamin gimnazjalny w praktyce”, Oxford
- seminarium dotyczące ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach
- seminarium “Ewaluacja wewnętrzna w szkole”, zorganizowane przez Pracownię Doskonalenia Kompetencji Pedagogicznych “REKTOR” ,
- konferencja metodyczna o tematyce „Egzamin gimnazjalny 2011/12- kluczowe zmiany”,
właściwe i umiejętne planowanie zajęć lekcyjnych w gimnazjum „The voice of reason – on skillful and creative lesson planning in gimnazjum”,
„Co działa kiedy nic nie działa? Dwa światy dyscypliny w klasie”,
„Broadly speaking – on making students more confident speakers”,czyli przygotowanie uczniów szkół średnich do zmian w maturalnym egzaminie ustnym z języka angielskiego, Macmillan .
Ukończyłam również kurs „Nauczyciel aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego”, zorganizowanym przez Progman S.A. w okresie od 1 października 2010 do 31 marca 2011, a po zdaniu czterech egzaminów z zakresu:
Użytkowanie komputerów,
Przetwarzanie tekstów,
Grafika menedżerska,
Przeglądanie stron internetowych i komunikacja; uzyskałam Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Start – ECDL Start Certificate,
Uczestniczyłam również w następujących szkoleniach:
- Practical A-Z on the Gimnazjum exam language training, dotyczącym zmian w egzaminie gimnazjalnym z języka obcego,
- Motivated Teachers Motivate Pupils, dotyczącym znaczenia pozytywnej motywacji w pracy nauczyciela oraz w procesie uczenia się dzieci w I i II etapie edukacyjnym,(Cambridge University Press,
- spotkaniu dla nauczycieli języka angielskiego na temat zmian w egzaminach końcowych od roku 2012: „EXAM HELP DAY”, wydawnictwo Pearson Longman
- seminarium doskonalącym dla nauczycieli poświęconym Projektom unijnym realizowanym w polskiej szkole, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego.
W ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
- szkolenie „Jak promować szkolę w środowisku” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Pro Bono”
- szkolenie „Wychowanie Patriotyczne w edukacji regionalnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Pro Bono”
- szkolenie „ Jak zmieniać zachowania agresywne ucznia w pożądane”
- szkolenie na temat „ Po co szkole edukacyjna wartość dodana” prowadzone przez p. ..... z SCDN w Kielcach ,
- szkolenie dotyczące podstaw prawnych do pracy z nieletnimi stwarzającymi problemy wychowawcze takie jak agresja, przemoc, środki odurzające, itp., przeprowadzone przez p. ... nauczyciela Gimnazjum nr1, powołującą się na materiał opracowany przez sędziego)
- szkolenie dotyczące ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 1, prowadzone przez panią ...
- szkolenie o tematyce „Zasady bezpieczeństwa w szkole, podczas wycieczek, rajdów oraz imprez szkolnych”, prowadzone przez p. .... nauczyciela Gimnazjum nr1 w Starachowicach w ramach WDN
- Szkolenie dotyczące obsługi tablicy interaktywnej
( AV Multimedia)
–Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotycząca projektów edukacyjnych Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i dydaktyczną dzięki czemu mogłam brać efektywniejszy udział w życiu szkół w których pracowałam w trakcie stażu.

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Zapoznałam się z następującymi propozycjami literatury pedagogicznej
Aleksandra Szygendowska; „Agresja w szkole. Agresja w domu.”
Anna Butkiewicz, Katarzyna Bogdanowicz „Dyslexia in the English classroom”.
Przeczytałam wiele publikacji z prasy pedagogicznej oraz Internetu dotyczących problemów wychowawczych między innymi na stronie internetowej www.problemywychowawcze.republika.pl/, dysleksji, nadpobudliwości psycho-ruchowej, oraz porady metodyczne z dziedziny języka angielskiego zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.anglisci.pl, www. onestopenglish.com, www. oup.com. www.longman.com.pl.

Studiowanie literatury pedagogicznej umożliwiło mi poznanie najnowszych i najefektywniejszych sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną ora z właściwych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Wiedzą tą i doświadczeniami po przeczytaniu wybranych pozycji mogłam podzielić sie z innymi nauczycielami.§ 7 ust.1 pkt 3.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, których mowa w art. 1 ust. 1 pkt.2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.


I.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
1.Przeanalizowałam następującą dokumentację:
● Rozporządzenie MEN z 16 listopada 2007r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
● Karta Nauczyciela.
● Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
● Ustawa o systemie oświaty.
● Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2.Zaktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego.

3. Zapoznałam się z rozporządzeniami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa) oraz podstawy programowej dla I, II oraz III etapu edukacyjnego.
4. Zapoznałam się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

Znajomość przepisów okazała się niezbędna do właściwego wypełniania powierzonych mi obowiązków. Jako wychowawca klasy pierwszej gimnazjum oraz klasy czwartej szkoły podstawowej zapoznałam uczniów i rodziców z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka oraz Statutem Szkoły.


§ 7 ust. 2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

I. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Współpracowałam z opiekunami stażu:
● zawarłam kontrakt,
● przygotowałam plan rozwoju zawodowego a w wyniku zmiany placówki macierzystej we współpracy z nowym opiekunem stażu opracowałam aneks do planu rozwoju ,
● uczestniczyłam w wzajemnej obserwacji zajęć ,
● określiłam mocne i słabe strony własnej działalności. Współpraca i rady ze strony opiekunów stażu okazały się pomocne w procesie tworzenia planu rozwoju zawodowego oraz opracowywaniu jego aneksu. Obserwacja prowadzonych przez opiekunów zajęć oraz prowadzenie lekcji w ich obecności dało mi mnóstwo korzyści w postaci szeregu cennych wskazówek i rad dotyczących działań dydaktyczno-wychowawczych. Systematyczne spotkania i pomoc opiekunów stażu przyczyniły się do pomyślnego ukończenia stażu i zrealizowania założonych zadań.

II. Planowanie pracy dydaktycznej.
1. Opracowywałam plany pracy dydaktycznej do poszczególnych klas:
- rozkłady materiału,
- plany wynikowe
- Przedmiotowy System Oceniania.
2. Utworzyłam plan pracy wychowawczej dla klas , których byłam wychowawcą.
3. Współpracowałam z opiekunami stażu oraz innymi nauczycielami poprzez wzajemną obserwację zajęć , po to aby analizować nasze metody pracy oraz napotkane problemy wychowawcze.
4. Regularnie prowadziłam różne formy sprawdzania postępów uczniów - testy, sprawdziany, kartkówki i ćwiczenia. Przygotowane przeze mnie dokumenty usprawniły pracę na zajęciach dydaktycznych, przyczyniły się do wyjaśnienia uczniom wymagań szczegółowych na poszczególne oceny, umożliwiły angażowanie wychowanków w proces planowania i organizowania zajęć w ramach lekcji wychowawczych.Systematyczne sprawdzanie postępów uczniów okazało się pomocne w doborze właściwych metod i form pracy oraz rodzajów wykonywanych ćwiczeń.

III. Samoocena pracy. Po każdym semestrze stażu dokonywałam systematycznej analizy i samooceny swojej pracy, celem wyodrębnienie dobrych i słabych stron własnej działalności.
Przeprowadzenie analizy swoich działań dało mi możliwość dostrzeżenia mocnych i słabych punktów mojej pracy a w efekcie wprowadzenia potrzebnych zmian i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.
IV.Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz biblioteczki anglojęzycznej. Stworzyłam własną bazę materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, testów, scenariuszy zajęć, tekstów piosenek, regulaminów konkursów, kart pracy, flash cards, gier płyt DVD, CD. Zgromadziłam wiele pozycji literatury oraz czasopism ( „Anglorama”, „The Teacher”) przydatnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej jak również w nauczaniu języka angielskiego, tworząc własną biblioteczkę metodyczno-przedmiotową.
Jako wychowawca oraz opiekun klasopracowni, zarówno w Gimnazjum nr1, jak i w Szkole Podstawowej w Małyszynie zadbałam o wyposażenie sal w plansze, materiały autentyczne, mapy krajów anglojęzycznych, plakaty ze słownictwem i strukturami gramatycznymi, przydatne w nauce języka angielskiego. Na zagospodarowanej przeze mnie tablicy umieszczałam prace i projekty uczniów a także gazetki dotyczące kultury Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Stworzyłam również biblioteczkę anglojęzyczną w sali lekcyjnej, gdzie uczniowie mogą wypożyczać wybrane książki typu „readers”, takie jak „ Piotruś Pan”, „Alicja w Krainie Czarów”, czy „Robin Hood” w angielskiej wersji językowej.
W procesie gromadzenia tychże materiałów nieodzowną okazała się pomoc ze strony wydawnictw językowych a także dyrekcji. Zgromadzone pomoce dydaktyczne pomagały uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne a także ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Stosowanie takich materiałów w toku lekcji pomogło wzmocnić zaangażowanie uczniów w proces uczenia się a także podniosło jakość mojej pracy.

Zapoznanie się z fachową literaturą umożliwiło mi poznawanie nowinek metodycznych, nowych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, zapoznanie się z ciekawymi scenariuszami lekcji, czy imprez szkolnych oraz nowymi sposobami rozwiązywania problemów wychowawczych.
Wiedzą zdobytą w ten sposób dzieliłam się z innymi nauczycielami a także wykorzystywałam ją we własnej pracy.

V. Przeprowadzenie lekcji otwartej
Przeprowadziłam lekcje otwartą w klasie drugiej Szkoły Podstawowej w Małyszynie:
I can do that_- nazwy czynności.Lekcja ta miała na celu prezentację i utrwalenie nazw niektórych czynności i umiejętności. Aktywizujące metody nauczania wykorzystane w jej toku wzbudziły zaangażowanie uczniów i zainteresowanie ze strony dyrekcji i nauczycieli obserwujących zajęcia.
Zajęcia otwarte motywują nauczyciela do wzmożonej i twórczej pracy, przez co podnosi jakość pracy szkoły.
VI. Ewaluacja metod pracy.
W procesie dydaktycznym wykorzystywałam szereg metod aktywizujących takich jak: gry, konkursy dydaktyczne (domino, bingo), TPR, burza mózgów, story telling, mapa mentalna, prace projektowe.


Ważnym aspektem pracy nauczycielskiej jest ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności. Poprzez poznawanie i wykorzystywanie nowych, aktywizujących metod nauczania zwiększyłam atrakcyjność i efektywność zajęć. W rezultacie uczniowie byli bardziej zaangażowani w proces uczenia się, co przynosiło pozytywne efekty zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych mających trudności w nauce.

VII.Współpraca z wydawnictwem językowym.
Na początku odbywania stażu nawiązałam współpracę z wydawnictwem Longman, Macmillan oraz Express Publishing. Dzięki temu w roku szkolnym zdobywałam wartościowe nagrody na organizowane przeze mnie konkursy.
Współpraca z wydawnictwami językowymi umożliwiła również wzbogacenie zasobów pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego w postaci map, plakatów, książek typu ”readers” czyli uproszczone wersje słynnych brytyjskich książek i opowiadań dla dzieci i młodzieży, płyt CD i DVD, kart obrazkowych do nauki słownictwa oraz struktur gramatycznych. Otrzymane materiały dydaktyczne wielokrotnie wykorzystywałam na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, a pomysły i metody prezentowane podczas warsztatów wdrażałam podczas pracy z uczniami.
W trakcie całego stażu uczestniczyłam w szeregu konferencji i seminariów metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe: Pearson Longman, Macmillan, Express Publishing, Oxford University Press, Cambridge, w trakcie których fachowi doradcy metodyczni oraz doświadczeni nauczyciele i pedagodzy przekazywali wiele istotnych informacji, wiadomości i rad przydatnych w pracy nauczyciela języka angielskiego. Dzięki współpracy z wydawnictwami językowymi udało mi się otrzymać wiele pomocy dydaktycznych oraz zdobyć nagrody na organizowane konkursy. Cenne słowniki i książki były dobrą motywacją dla uczestników konkursów do dalszej nauki i pogłębiania wiedzy z zakresu języka oraz kultury krajów anglojęzycznych. Otrzymane materiały dydaktyczne wielokrotnie wykorzystywałam na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, a pomysły i metody prezentowane podczas warsztatów starałam się wykorzystywać w codziennej pracy.

VIII. Analiza własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Analiza wyników nauczania, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
W trakcie stażu w systematyczny sposób dokonywałam samooceny i analizy swoich mocnych i słabych stron by dzięki temu nakreślić kierunki osobistego rozwoju.
Starałam się również dowiedzieć w jaki sposób uczniowie oceniają moje zajęcia i jakie metody pracy są dla nich najbardziej efektywne.
● Jako nauczyciel Gimnazjum nr1 w Starachowicach na początku każdego nowego roku szkolnego przeprowadzałam testy diagnozujące, które pozwalały mi ocenić poziom wiedzy uczniów. Uczniowie pisali również testy zawierające typowe zadania będące częścią egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, które pomagały mi zdiagnozować poziom ich wiedzy i umiejętności.
● Analizowałam wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego języka angielskiego w roku szkolnym 2008/09 oraz 2009/2010 .
● Rozpoczynając swoją pracę w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu we wrześniu 2010 roku przeprowadzałam testy diagnozujące w klasach pierwszych, mające na celu określenie poziomu kompetencji uczniów.
W celu zbadania osiągnięć uczniów po pierwszym roku nauki w gimnazjum jako członek Zespołu Humanistycznego przygotowałam, przeprowadziłam i dokonałam analizy testów diagnozujących także na koniec drugiego semestru.
● Zapoznałam się również z analizą wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w celu optymalizacji efektów nauczania.


Dzięki analizie efektów własnej pracy mogłam zaplanować działania umożliwiające rozwijanie słabiej opanowanych umiejętności w różnych sferach życia zawodowego: dydaktycznej, wychowawczej i osobistej.
Po przeanalizowaniu wyników z egzaminu próbnego oraz egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach i ocenieniu, które z umiejętności językowych wymagają najwięcej pracy, starałam się umożliwić uczniom ich doskonalenie w trakcie lekcji oraz zajęć dodatkowych. Analiza wyników z egzaminu gimnazjalnego pomogła mi wysunąć wnioski do dalszej, coraz to efektywniejszej pracy.
IX. Prowadzenie Koła Języka Angielskiego
W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam zajęcia Koła Języka Angielskiego dla klasy IV oraz klasy III.
Na zajęciach tych uczniowie ćwiczyli umiejętności językowe, pogłębiali wiedzę dotyczącą kultury, obyczajowości i realiów życia w Wielkiej Brytanii i USA, rozbudzali swoje zainteresowanie językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, tworzyli własne prace projektowe, gazetki.
Uczestnictwo dzieci w zajęciach Koła Języka Angielskiego było pomocne w rozwijaniu umiejętności językowych, rozbudziło ich zainteresowanie językiem obcym oraz kulturą takich krajów jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Australia, motywuje ich do dalszej pracy a także wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły.

X. Prowadziłam zajęcia w ramach projektu „Rozwijam skrzydła zainteresowań” w Publicznym Gimnazjum w Mircu W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam zajęcia z języka angielskiego w ramach unijnego projektu „Rozwijam skrzydła zainteresowań” w Publicznym Gimnazjum w Mircu. We współpracy z koleżankami anglistkami opracowałam program i harmonogram prowadzonych zajęć. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia w ramach projektu były bardzo ciekawym doświadczeniem. Podczas prowadzonych w małych grupach zajęć, uczniowie mieli okazję pracować z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz mobilnego zestawu multimedialnego, dzięki czemu wykonywali ćwiczenia on-line i pracowali z programem multimedialnym do nauki języka angielskiego. Głównym celem tych zajęć było zwiększenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, rozumienia ze słuchu oraz wzbogacanie słownictwa. Dzięki pracy w grupach, tworzeniu prac projektowych, odgrywaniu scenek uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, współpracowali ze sobą i rozwijali swoje umiejętności.


§ 7 ust.2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.Poznawanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz diagnozowanie ich sytuacji rodzinnej

Podejmując zadania wychowawcy klasy starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy uczniom potrzebującym – przeprowadziłam ankiety wśród dzieci, rozmawiałam z nimi, z rodzicami, nauczycielami.
Organizowałam również spotkania i imprezy klasowe, takie jak Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilie klasowe, Dzień Kobiet, wycieczki, ogniska klasowe mające na celu integrację uczniów, wzajemne poznanie się, budowanie przyjaznej atmosfery. Dzięki zrozumieniu uczniów, współpracy z nimi, rozmowom, analizie ich potrzeb starałam się spełniać ich oczekiwania, rozwijać ich zainteresowania i pomagać im w trudnych sytuacjach.

2. Obserwacja i analiza realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków Na bieżąco dokonywałam obserwacji osiągnięć moich uczniów, oceniałam ich możliwości i zaangażowanie w realizację obowiązków szkolnych, wyniki w nauce, frekwencję, analizowałam ich sukcesy i porażki. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego moich uczniów, wnikliwe analizowanie przyczyn nieobecności pozwoliło podnieś frekwencję, niejednokrotnie poprawić wyniki w nauce moich wychowanków.
Problemy zaistniałe w klasie były na bieżąco rozwiązywane dzięki stałej współpracy wychowawcy z wychowankami, rodzicami i innymi nauczycielami.
3. Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
oraz pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły
● Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym Gimnazjum nr1 w Starachowicach oraz Publicznym Gimnazjum w Mircu.
● We wrześniu 2007roku moi wychowankowie z klasy pierwszej gimnazjum wzięli udział w zajęciach integracyjnych z udziałem pedagoga szkolnego.
Wzięli oni również udział w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, podczas których poruszane były kwestie bezpieczeństwa na drodze oraz profilaktyki uzależnień.
● Brałam udział w realizacji programów profilaktycznych, moi wychowankowie brali udział w konkursach plastycznych dotyczących bezpieczeństwa na drodze, oraz profilaktyki przeciwpożarowej, na których uzyskiwali najwyższe miejsca. Jako nauczyciel wychowawca brałam udział w pracach komisji konkursowej na szczeblu szkolnym w gminnym konkursie dotyczącym wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”(22.03. 2011)
● Uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej w Małyszynie, której jestem wychowawcą uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Posterunku Policji w Wąchocku, podczas którego dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa na drodze, przepisów ruchu drogowego oraz zagrożeń współczesnego świata.
● Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mircu, w celu pomocy finansowej rodzinom z najniższymi dochodami. W tym celu informowałam na bieżąco rodziców, jakie dokumenty należy złożyć do GOPS, aby dzieci otrzymały pomoc. Współpracuję również w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej dożywiania dbając o to by potrzebujące dzieci otrzymały w szkole posiłek.
● Moi wychowankowie wzięli również udział w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży Pożarnej, podczas którego poznały specyfikę pracy strażaka, dowiedziały się jak zapobiegać pożarom, powodziom i jak zachowywać się w ich obliczu.
● Współpracując z Ośrodkiem Zdrowia w Mircu zorganizowałam dla uczniów spotkanie z panią pielęgniarką, dotyczące podstawowych zasad higieny jak również zachowania szczególnej ostrożności w okresie zachorowań na grypę czy przeziębień.
● Analizowałam opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
Podejmowałam działania na rzecz uczniów z trudnościami nauce i zachowaniu a także, w razie potrzeby zachęcałam rodziców do skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i przeprowadzenia właściwych badań.
● Współorganizowałam obchody Dnia Samorządowca organizowanego pod hasłem Europa to my, przygotowując z uczniami scenkę prezentującą kulturę i obyczaje Wielkiej Brytanii.
● Wraz z wychowankami z klasy IV Szkoły Podstawowej w Małyszynie zorganizowałam akcję charytatywną z okazji Dnia Dziecka podczas której zebraliśmy upominki w postaci zabawek oraz artykułów szkolnych i papierniczych dla dzieci z Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim.
● Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas Świątecznej Zbiórki Żywności.
● Brałam udział w AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA.
● Opracowałam scenariusz i zorganizowałam obchody DNIA ZIEMI
Dzięki współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę mogłam pomóc dzieciom znajdującym sie w trudnej sytuacji, niosąc im fachową pomoc. Uczniowie natomiast kształcili swoją wrażliwość na drugiego człowieka.

Uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami wymienionych instytucji oraz różnego rodzaju konkursach pozwalało im rozwijać wiedzę na temat zagrożeń w codziennym życiu, a także umożliwiało poznanie zasad właściwego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, takich jak pożar, czy udział w ruchu drogowym.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pomaga w trafnej diagnozie uczniów, dobieraniu właściwych metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i dysfunkcji dzieci, indywidualizacji nauczania i współpracy z rodzicami.
Współpraca z wymienionymi instytucjami pomaga w znaczący sposób w realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego.

4. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas II i III gimnazjum umożliwiających uczniom rozwijanie swoich umiejętności i wiadomości z zakresu języka angielskiego i przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, na których dzieci głównie poprzez gry językowe i prace projektowe pogłębiały swoje zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą obszaru anglojęzycznego. W efekcie tych zajęć uczniowie udoskonalili swoje umiejętności językowe, rozbudzali swoje zainteresowania obcą kulturą i jej językiem, a uczniowie gimnazjum przygotowywali się do egzaminu.

5. Praca z uczniem zdolnym Pracując z uczniem zdolnym dbałam o to aby moi uczniowie angażowali się w szereg zadań dodatkowych, wykraczających poza program nauczania w danej klasie.
W celu zachęcenia do samokształcenia, poszukiwania wiadomości i rozwijania swoich umiejętności językowych przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:
- II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów „FOCUS ON ENGLISH” organizowany przez I L.O. w Starachowicach, gdzie moja uczennica zdobyła wyróżnienie;
- Kuratoryjny Konkurs Języka Angielskiego
Ponadto wraz z koleżanką ...... współorganizowałam:
- „Konkurs na najlepszy plakat prezentujący kraj obcojęzyczny”,
-„Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą kraj anglojęzyczny”
oraz English Quiz - konkurs wiedzy z dziedziny języka angielskiego. Konkursy te były częścią organizowanego przez nas Dnia Języków Obcych .
Uczniowie moi wzięli również udział w IV Gminnym Konkursie z Języka Angielskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej
oraz Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego dla klas czwartych, który zorganizowałam we współpracy ze Szkołą Podstawową w Dwikozach
Współorganizowałam konkurs języka angielskiego dla klas pierwszych MASTERS w Publicznym Gimnazjum w Mircu.
Prowadziłam Koło Języka Angielskiego dla klasy III oraz IV szkoły podstawowej.
Przygotowywałam wraz z uczniami ścienne gazetki szkolne o tematyce związanej z kulturą krajów anglojęzycznych. Praca z uczniami zdolnymi przyniosła mi wiele satysfakcji. Indywidualizacja pracy , dostosowanie jej do potrzeb i predyspozycji ucznia przyniosły efekt w postaci wysokich osiągnięć i sukcesów uczniów. Dodatkowe zajęcia prowadzone przeze mnie cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów, zachęcały do dalszego pogłębiania wiedzy i rozbudzały zainteresowanie językiem angielskim. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali prace projektowe i powierzane przeze mnie zadania.
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego wzbogacają również szkołę w oferty dla uczniów na organizację wolnego czasu.


6. Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych
Organizowałam konkursy szkolne, opracowywałam ich program oraz materiały konkursowe.
Współorganizowałam „Konkurs na najlepszy plakat prezentujący kraj obcojęzyczny”,
„Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną przedstawiającą kraj anglojęzyczny”
oraz English Quiz - konkurs wiedzy z dziedziny języka angielskiego będących częścią Dnia Języków Obcych
- konkurs języka angielskiego dla klas pierwszych MASTERS w Publicznym Gimnazjum w Mircu.
Zorganizowałam również konkurs na plakat promujący zdrowe nawyki żywieniowe „HEALTHY FOOD”, oraz Kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim lub niemieckim
oraz we współpracy ze Szkołą Podstawową w Dwikozach zorganizowałam „Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego dla klas czwartych”.
Przygotowywałam scenariusze apeli szkolnych i przydzielałam role poszczególnym uczniom, angażowałam się również w przygotowywanie dekoracji i niezbędnych rekwizytów.
Współorganizowałam; Dzień Języków Obcych;
konkursy i konkurencje podczas Rajdu Szkoły w Gimnazjum nr1 w Starachowicach– pełniąc funkcję kierownika zlotu;
Brałam udział w przygotowywaniu oraz organizacji obchodów nadania Gimnazjumnr1 w Starachowicach imienia gen. Antoniego Hedy „Szarego”.
Uczestniczyłam w organizacji Dnia Otwartego Szkoły w Publicznym Gimnazjum w Mircu gdzie prowadziłam lekcję otwartą dla uczniów klas szóstych oraz Dnia Samorządowca pod hasłem „Europa To My” w Szkole Podstawowej w Małyszynie, gdzie wraz ze swoimi uczniami przygotowałam scenkę o tematyce kultury Wielkiej Brytanii), a także DniaEdukacji Narodowej .
Zorganizowałam inscenizację z okazji Dnia Ziemi. Poprzez przygotowania i udział w konkursach uczniowie pogłębiali wiedzę i umiejętności, kształtowali pozytywne cechy charakteru takie jak cierpliwość, zaangażowanie, „zdrowa” rywalizacja, wiara we własne możliwości pozytywne nastawienie do nauki,.
Przygotowywanie uroczystości uczyło dzieci współpracy, odpowiedzialności, rozwijało ich zdolności i talenty, prowadziło do integracji środowiska szkolnego, a rodziców angażowało w życie szkoły.
Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.

7. Pozalekcyjna praca wychowawcza.
Jako nauczyciel i wychowawca organizowałam i brałam udział w wycieczkach oraz imprezach środowiskowych.
Byłam kierownikiem wycieczki i sprawowałam opiekę nad uczniami podczas VI Wrześniowych Spotkań Dzieci i Młodzieży na Wykusie ,
byłam kierownikiem wycieczki uczestniczącej w XX Rajdzie Wagarowicza ,
byłam kierownikiem zlotu podczas Rajdu Szkoły z okazji Dnia Dziecka.
Jako nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej w Małyszynie zorganizowałam wycieczkę do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej wzięli udział w warsztatach archeologiczne Żelazne Korzenie oraz wycieczkę rowerową do Iłży, podczas której uczniowie zwiedzali miasto, ruiny zamku oraz muzeum.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjazdu do kina Helios w Radomiu na film pt.”Safari”
Pamiętając o potrzebach dzieci mających problemy w nauce w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 przeprowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.
W czasie ferii w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam w Szkole Podstawowej w Małyszynie zajęcia, podczas których dzieci ćwiczyły swoją wiedzę gramatyczną, słownictwo i umiejętności z zakresu języka angielskiego. Zajęcia te odbywały się w pracowni komputerowej, gdzie dzieci wykonywały ćwiczenia on-line.
W ramach pracy z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam również Koło Języka Angielskiego dla klasy IV oraz klasy III szkoły podstawowej. Organizowane przeze mnie wyjazdy i wycieczki umożliwiały moim wychowankom uczestniczenie w życiu kulturalnym, poszerzaniu własnych horyzontów, poznawanie nowych miejsc oraz rozwijanie zainteresowań, wspomagały proces integracji szkolnej i klasowej. Pokazały również uczniom w jaki sposób można zagospodarować wolny czas.Dzięki zajęciom dodatkowym, zajęciom w czasie ferii dzieci mogły się lepiej poznawać, nauczyć się współdziałania w grupie, wzajemnej życzliwości. Mogły ćwiczyć swoje umiejętności językowe i rozwijać zainteresowania i aktywnie spędzać wolny czas. Działania te przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

8. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez prowadzenie zajęć w obecności Dyrektorów szkół, pracę w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych w Gimnazjum nr1 w Starachowicach oraz w Zespole Humanistycznym Publicznego Gimnazjum w Mircu, a także pracę w zespołach zadaniowych w trakcie Rad Pedagogicznych.
Ocena i analiza moich zajęć dokonywana przez dyrektorów szkół, w których odbywałam staż była bardzo przydatna w procesie planowania dalszej pracy. Wypracowane wnioski starałam się wdrażać w życie celem podniesienia jakości mojej pracy.
Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołu przedmiotowego oraz zespołów zadaniowych umożliwiła wymianę doświadczeń oraz wspólne planowanie działań mających na celu poniesienie jakości pracy szkoły.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Wykorzystałam technologię komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej.
● prowadziłam lekcje z wykorzystaniem Internetu, urządzeń multimedialnych oraz słowników, przeprowadziłam lekcję otwartą w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem Internetu;
● prowadziłam również zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, która otworzyła przede mną nowe możliwości w sposobie przekazywania wiedzy i rozbudziła w uczniach większe zaangażowanie w proces lekcyjny;
● korzystałam z komputera podczas opracowywania różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, konkursów, dyplomów, zaproszeń oraz scenariuszy lekcji;
● wykorzystywałam materiały dydaktyczne dostępne w Internecie, czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy;
● przeglądałam też angielskie strony internetowe szukając ćwiczeń dla uczniów, informacji przydatnych mi w nauczaniu języka angielskiego.
● śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), oraz korzystałam z materiałów dydaktycznych, które otrzymywałam droga elektroniczną od wydawnictw językowych (McMillan, Express Publishing, Oxford, Cambridge, Longman).
● przeprowadzony przeze mnie wywiad z wędrowcami z Norwegii, który nagrałam na dyktafon a następnie opracowałam w formie elektronicznej, został opublikowany na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Mircu oraz na internetowej stronie Gminy Mirzec ;
● propagowałam wśród uczniów portale internetowe poświęcone nauce języka angielskiego i zachęcałam ich do pogłębiania wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób;
● utworzyłam bank storon internetowych gdzie uczniowie mogą się wiele dowiedzieć o kulturze, zwyczajach, historii, geografii krajów anglojęzycznych, a także stron pozwalających im ćwiczyć i sprawdzać swoje umiejętności językowe poprzez rozwiązywanie ćwiczeń on-line.
http://www.englishonline.republika.pl
http://www.e-angielski.com/gry-jezykowe/
http://www.oxfordenglishtesting.com
http://www.angielski.edu.pl
http://www.slowniki.onet.pl
http://www.dict.pl, (i inne)
● korzystałam z komputera opracowując dokumenty szkolne( plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, itp.), oraz dokumentując przebieg stażu
● za pośrednictwem Internetu współpracowałam ze Szkołą Podstawową w Dwikozach, przygotowując międzyszkolny konkurs języka angielskiego, wymieniając się doświadczeniami w pracy dydaktycznej z nauczycielem języka angielskiego,
utrzymywałam również kontakt z innymi nauczycielami za pośrednictwem portali edukacyjnych oraz forów dla nauczycieli;
● podczas zajęć języka angielskiego korzystałam ze środków audiowizualnych, zwłaszcza płyt DVD, CD oraz dyktafonu.

W swojej pracy dydaktycznej korzystam z nowoczesnych technologii, poszerzam swoje wiadomości z tego obszaru poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia.
Pracuję z programami Microsoft Word, Microsoft Power-Point, Microsoft Excel, co pomaga mi w mojej codziennej pracy.
Dzięki zajęciom prowadzonym w pracowni komputerowej z użyciem Internetu uczniowie mają okazję ćwiczyć podstawy obsługi komputera oraz nauczyć się korzystać z gier i programów dydaktycznych, a co za tym idzie, rozwijają i doskonalą swoje umiejętności.
Szczególnie cenną okazała się możliwość i umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną. Wykorzystanie tablicy oraz odpowiedniego oprogramowania i ćwiczeń pozwoliło mi w znaczący sposób urozmaicić i uatrakcyjnić swoje lekcje. Zarówno uczniowie osiągający wysokie wyniki jak i ci mający trudności w nauce wykazywali szczególne zaangażowanie w udział w tego typu zajęciach.
Technologia informacyjno-komunikacyjna pozwala mi w dużym stopniu uatrakcyjnić proces dydaktyczny oraz zwiększyć efektywność mojej pracy.
§ 7 ust.2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.


I.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie
1.Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poszerzałam na kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach:
szkolenie „ Patologie społeczne XXI wieku – etiologia, symptomatyka, profilaktyka”, organizowane przez Fundację Pedagogium z Warszawy
seminarium „Co działa kiedy nic nie działa? Dwa światy dyscypliny w klasie” oraz Motivated Teachers Motivate Pupils, dotyczącym znaczenia pozytywnej motywacji w pracy nauczyciela oraz w procesie uczenia się dzieci w I i II etapie edukacyjnym,(Cambridge University Press),
- szkolenie „Wychowanie Patriotyczne w edukacji regionalnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Pro Bono”
- szkolenie „ Jak zmieniać zachowania agresywne ucznia w pożądane”
- szkolenie dotyczące podstaw prawnych do pracy z nieletnimi stwarzającymi problemy wychowawcze takie jak agresja, przemoc, środki odurzające, itp., przeprowadzone przez p. .....nauczyciela Gimnazjum nr1, powołującą się na materiał opracowany przez sędziego ......
2. Pracowałam nad samokształceniem, w ramach którego sięgałam po broszury informacyjne, czasopisma - „Nowa szkoła”, „Głos Nauczycielski”, „Języki obce w szkole” oraz książki, takie jak: Wincenty Okoń: „Słownik Pedagogiczny” wybrane pojęcia.
Barbara Stryczniewicz „Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych”.
L. Woloszynowa- „Psychologia pomaga wychowaniu” wybrane zagadnienia.
W kwestii zachowania dyscypliny na lekcji bardzo pomocna okazała się książka: „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie” John`a Robertson`a. Zgłębiłam wiedzę odnośnie aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Korzystałam również z zasobów Internetu (http://problemywychowawcze.republika.pl/)
Zdobyte wiadomości i wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, rozwiązując napotkane problemy wychowawcze, podnosząc jakość i efektywność mojej pracy.
Studiując fachową literaturę pogłębiam swoją wiedzę i poznaje nowe sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.

III. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze.
1. W celu zdiagnozowania sytuacji przeprowadziłam ankietę dotyczącą środowiska rodzinnego wśród wychowanków, która pozwoliła mi poznać sytuację rodzinną uczniów i zwrócić szczególnie uwagą na trudną sytuację niektórych z nich aby rozpocząć sukcesywną współpracę i pomoc.
2. Udzielałam wsparcia uczniom i rodzicom pomagając im w rozwiązywaniu problemów, proponując właściwe rozwiązania.
Jako nauczyciel wychowawca musiałam stawić czoła takim problemom jak wagary, niezrozumienie i brak akceptacji w rodzinie, konflikty wśród uczniów a nawet kradzież. Ogromie kształcąca i pomocna w rozwiązywaniu tego typu problemów okazywała się współpraca z pedagogiem szkolnym oraz dyrekcją.
3.Dbałam o stały kontakt , rozmowy i konsultacje z rodzicami swoich wychowanków. Wspierałam uczniów i rodziców pomagając im rozwiązywać problemy, rozmowy przeprowadzane w obecności uczniów i rodziców przynosiły efekty.
4. Kierowałam uczniów mających szczególne problemy w nauce na badania do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Podejmowane przeze mnie działania wpływają wychowawczo na uczniów i przyczynią się do zmiany ich zachowań nie tylko wobec rówieśników ,ale także wobec osób dorosłych. Efektem jest mniejsza częstotliwość występowania problemów wychowawczych.
Stały kontakt z rodzicami pomaga rozwiązywać problemy i angażuje ich w życie szkoły
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pomaga w trafnej diagnozie uczniów, dobraniu metod i form pracy do potrzeb uczniów, wskazuje jak wspomagać rodziców aby byli świadomi przyczyn niepowodzeń szkolnych swoich dzieci, uczy jak indywidualizować pracę z dziećmi.
III. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego Zapoznałam się z programem wychowawczym każdej ze szkół w której pracowałam. Na podstawie programu wychowawczego szkoły opracowałam i stworzyłam własny plan pracy wychowawczej .
Pracowałam przy realizacji i wdrażaniu programu profilaktycznego. Próbowałam przeciwdziałać takim problemom jak wulgarność wśród dzieci, nieporozumienia między rówieśnikami, brak posłuszeństwa, palenie papierosów, problemy zdrowotne oraz kradzież. Utrzymywałam systematyczny kontakt z rodzicami tych uczniów. Wspólnie z pedagogiem szkolnym analizowałam przyczyny trudności i dążyłam do ich rozwiązania.
Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego.
Udział w pracach zespołu wychowawczego przyczynił się do zwiększenie zaangażowania w życie szkoły, umożliwił omawianie problemów i wymianę doświadczeń, przyczynił się do opracowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych.§ 7 ust.2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.


1. Znajomość prawa oświatowego.
Czytanie i analiza przepisów prawa oświatowego.
Analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty. Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwojowego, sprawozdania. Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego Przeanalizowałam dokumentację szkół w których pracowałam WSO, Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, oraz Programu Profilaktycznego Szkoły. Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych. Znajomość dokumentacji szkolnej wpłynęła na podniesienie jakości mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wnioski ze stażu

 Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz aneks do planu został zrealizowany. Dzięki zaangażowaniu zdołałam osiągnąć założone cele i działania.
 W okresie odbywania stażu włączałam się w wiele dodatkowych prac szkoły, wynikających ze zmieniających się potrzeb uczniów oraz środowiska lokalnego.

Wnioski do dalszej pracy:

 Doskonalić własne umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami.
 Zaktywizować własny udział w pracach zespołu przedmiotowego, aby móc zdobywać dalsze doświadczenie i prezentować próby własnych rozwiązań.
 Systematycznie aktualizować wiedzę z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy w zakresie dotyczącym wykonywanych obowiązków.
 Poszerzać wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, aby móc efektywnie wykonywać pracę zawodową.
 Doskonalić umiejętność podejmowania działań naprawczych i korygujących w obszarze działalności wychowawczych.


Opracowała: Aneta Kozieł

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.