X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32337
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel mianowany mgr Monika Kałuża
nauczyciel języka polskiego, opiekun biblioteki szkolnej
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Wstęp
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2013 roku i zgodnie z planem zakończyłam 31 maja 2016 roku. W tym czasie miało miejsce w szkole przygotowania do jubileuszu stulecia szkoły w Wawelnie. Było to dla mnie wielkie wyzwanie, czas niezwykle intensywnej pracy, który zakończył się dużym sukcesem szkoły, jak również moim osobistym jako nauczyciela.
Celami podjęcia stażu były:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.

W trakcie stażu brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej szkoły, w trakcie których przedstawiałam:
- sprawozdania z działalności nauczyciela;
- sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej;
- sprawozdania z działalności samorządu szkolnego;
- raport z ewaluacji wewnętrznej;
- analizy próbnych sprawdzianów szóstoklasisty;
- analizy sprawdzianów szóstoklasisty i innych badań ogólnopolskich;
Przygotowywałam, opracowywałam dokumenty szkolne, m.in.:
Plan Wychowawczy, Program Wychowawczy Szkoły. Brałam udział w pracach nad zmianą statutu szkoły.
Przeprowadziłam szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat oceniania kształtującego.
Pisałam opinie o uczniach jako nauczyciel języka polskiego oraz jako wychowawca.
Przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną – wymaganie 1: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Brałam aktywny udział w przygotowaniu szkoły do ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Opolskie Kuratorium w 2013 roku.
Pisałam protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej przez cały rok szkolny 2013 /2014.

Współpraca z rodzicami:
Współpracowałam z rodzicami uczniów poprzez stały kontakt telefoniczny, cykliczne spotkania w ramach wywiadówek, konsultacje indywidualne, festyny szkolne, spotkania organizowane dla rodziców: dzieci – rodzicom. Przeprowadziłam: szkolenia, warsztaty, referaty, pogadanki dla rodziców, m.in.:
• Szkolenie dla rodziców klasy czwartej i piątej: „Co zrobić, by nasze dzieci uczyły się skutecznie?” 5.11.2014r.
• Warsztaty dla rodziców klasy czwartej i piątej: „Pochwała i nagroda pomocą w wychowaniu”. 22.04.2015 r.
• Warsztaty dla rodziców klasy piątej: „Jak kształtować charakter dziecka?” 16.12.2015r.
• Warsztaty dla rodziców klasy piątej: „Zrozumieć emocje dzieci.”
• referat :„Wpływ czytelnictwa na rozwój osobowości dzieci i młodzieży”;

Przygotowałam quiz dla rodziców ze znajomości historii naszej szkoły, opracowany na podstawie monografii szkoły „Stulecie szkoły w Wawelnie”. Zabawa została przeprowadzona podczas festynu szkolnego.
Uczestniczyłam w spotkaniach z rodzicami klasy szóstej, na których przedstawiałam wyniki próbnych sprawdzianów szóstoklasisty. Wskazywałam rodzicom na pracach uczniowskich, co uczniowie już umieją, a co muszą jeszcze ćwiczyć przed właściwym sprawdzianem szóstoklasisty.
Podczas wywiadówek rodzice byli informowani o problemach i zagrożeniach dzieci wynikających z rozwoju cywilizacji i rozpowszechnianych w mass-mediach, dotyczyły one złego odżywiania, skutków nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu i telewizji, agresji wśród rówieśników.
Przez okres trwania stażu pełniłam rolę wychowawcy klasy. Razem z moimi wychowankami czynnie uczestniczyliśmy w akcjach organizowanych przez szkołę oraz różnorodnych uroczystościach klasowych.
Były to między innymi:
• zbiórka nakrętek plastikowych, baterii, groszy oraz makulatury,
• pomoc zwierzętom ze schroniska,
• organizacja wigilii klasowych, Dnia Chłopaka, Walentynek, Dnia Kobiet,
• pieczenie, ozdabianie i roznoszenie pierniczków starszym mieszkańcom wioski przed świętami Bożego Narodzenia;
• udział w projektach czytelniczych.
Dodatkowo przeprowadziłam ankietę mierzącą poziom zadowolenia uczniów tak, aby w jeszcze skuteczniejszy sposób pracować z moimi wychowankami.
Byłam organizatorem oraz opiekunem podczas licznych wycieczek klasowych, między innymi do: Zoo we Wrocławiu, do Zoo w Opolu, do Opola na Film Festival „Zero Nudy”, do redakcji „Gazety Wyborczej” w Opolu, do zamku w Mosznej, wycieczek rowerowych na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi i pieszych do pobliskiego lasu.
Utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z pedagogiem szkoły w celu wymiany informacji na temat poszczególnych uczniów, zwracając uwagę na tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Zacieśnienie współpracy pozwoliło działać w taki sposób, aby eliminować niewłaściwe zachowania uczniów po to, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej.

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Praca z dziećmi wymaga nieustannego doskonalenia własnych umiejętności i warsztatu pracy. W latach 2013 - 2016 uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach, seminariach, webinariach i warsztatach. Tematyka szkoleń była różnorodna. Na szczególną uwagę zasługują następujące formy doskonalenia:
1. Szkolenie technik dramowo - teatralnych w procesie edukacji i wychowania młodzieży. Warsztaty były zorganizowane przez MODN w Opolu. Techniki dramowe wykorzystuję od początku swojej pracy, są bardzo przydatne zwłaszcza podczas omawiania z poezji. Pozwalają na głębsze zrozumienie emocji i uczuć podmiotu lirycznego.
2. Aktywna praca z rodzicami w szkole. Warsztaty prowadzone były przez Barbarę Charczuk z RCRE w Opolu. Niezwykle zainspirowały mnie do pracy z rodzicami, dały narzędzia do przeprowadzania pedagogizacji rodziców w atrakcyjny sposób.
3. Rola motywacji w nauczaniu języka polskiego.
4. Praca z uczniem trudnym – nadpobudliwym i agresywnym.
5. Uczeń trudny w szkole.
6. ADHD –jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego.
7. Skuteczne uczenie się warunkiem efektywnego nauczania.
8. Neurony na rzecz ucznia i szkoły.
9. Górny Śląsk na deskach teatru. Dzięki tym warsztatom zorganizowanym przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej zostałam przygotowana do napisania scenariusza i przygotowania przedstawienia z okazji Jubileuszu Stulecia Szkoły w Wawelnie.
10. Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty.
11. Wychowanie bez porażek we współczesnej szkole- konferencja RCRE w Opolu
12. Szkolenie dla kandydatów na egzaminatora sprawdzianu (język polski)- OKE we Wrocławiu.
13. Ocenianie kształtujące – kurs e-learningowy 30 h.
14. Inny nie znaczy obcy. Edukacja wobec cudzoziemców i repatriantów – konferencja MODN w Opolu.
15. Nauczanie przedmiotowe w klasie międzykulturowej- szkolenie zorganizowane przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji i Urząd do Spraw Cudzoziemców.
16. Nie daj się zwariować. O zdrowiu psychicznym nauczyciela
17. Opiekun samorządu uczniowskiego – kurs e-learningowy 30 h.
Czytałam literaturę fachową: czasopisma: „Polski w praktyce”, „Polonistyka”, „Biblioteka w Szkole”, książki: np.: „Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna” Artura Kołakowskiego i Agnieszki Pisuli, „ Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat” Joachima Rumpfa, „Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami” Barbary Charczuk.

3. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Wykorzystywałam metody aktywizujące w procesie edukacyjnym, szczególnie dramy, dyskusji i projektu. Pracowałam z uczniami zdolnymi na zajęciach koła polonistycznego, teatralnego. Przygotowywałam zdolnych uczniów do licznych konkursów, angażowałam ich do udziału w przedstawieniach szkolnych, zwłaszcza do występu podczas jubileuszu stulecia szkoły w Wawelnie. Uczniom mającym problemy w nauce organizowałam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, wyjaśniałam zawiłości nauki o języku poprzez ciekawe programy multimedialne. Brałam udział w programie wydawnictwa GWO „Lepsza Szkoła”, dzięki czemu mogłam porównywać poziom moich uczniów z innymi w województwie i kraju.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Komputer jest dla mnie podstawowym narzędziem pracy. Korzystając z programów komputerowych przygotowywałam sprawdziany, testy, pomoce dydaktyczne, scenariusze oraz wszystkie niezbędne materiały związane z awansem zawodowym i pracą szkoły. Korzystałam z encyklopedii, słowników multimedialnych i programów edukacyjnych. Dzięki stronom internetowym jestem na bieżąco z przepisami prawa oświatowego. Jest to między innymi miejsce, w którym następuje moje ustawiczne kształcenie. Wdrażałam uczniów do pracy z programami komputerowymi i do korzystania ze stron internetowych. W programie wychowawczym podjęłam tematykę dotyczącą zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie, wady postawy, problemy ze wzrokiem i inne. Materiały opracowane na komputerze, konspekty lekcji, zestawy pomocy dydaktycznych wzbogacają mój warsztat pracy. Technologia informacyjna pozwala mi prowadzić dokumentację w sposób przejrzysty i uporządkowany. Przygotowane przeze mnie materiały urozmaicają zajęcia dydaktyczne, które stają się bardziej atrakcyjne. Korzystając z zasobów Internetu, pogłębiam swoją wiedzę i udoskonalam warsztat pracy. Skracam czas przygotowywania dokumentów poprzez możliwość poprawiania danych wprowadzonych komputerowo.
Korzystam z komputerowych programów edukacyjnych („Władca Słów”, „Interaktywna Gramatyka”, „Ortografka”) i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym. Sięgam do skrzynki pocztowej e-mail w celu przesyłania i odbierania wiadomości. W ten sposób kontaktuję się z uczniami, rodzicami uczniów, z gronem pedagogicznym, sekretariatem i dyrekcją. Systematycznie zapoznaję się z ofertą wydawniczą przy wykorzystaniu serwisów edukacyjnych. Wyszukuję interesujące mnie szkolenia i warsztaty. Opracowuję materiały dydaktyczne, które są zamieszczane na portalu edukacyjnym WWW.edux.pl. Zamieszczam sama i zachęcam moich uczniów do umieszczenia artykułów na szkolnej stronie internetowej, przez co aktywnie przyczyniam się do promocji naszej placówki.
Od siedmiu lat jestem uczestnikiem programu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Lepsza Szkoła”. Umieszczam w nim wyniki moich uczniów, a otrzymane raporty pozwalają mi analizować, porównywać wyniki dzieci z pozostałymi uczestnikami programu, jak również wyciągać wnioski do dalszej pracy.
Dzięki technologii informacyjnej napisałam monografię szkoły w Wawelnie, przygotowałam galerię zdjęć do publikacji, napisałam autorski scenariusz przedstawienia z okazji jubileuszu stulecia szkoły w Wawelnie, reżyserowałam i montowałam filmy, będące atrakcyjną częścią akademii.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Przez cały okres stażu byłam opiekunem nauczycieli, najpierw nauczyciela religii odbywającego staż na nauczyciela mianowanego, następnie nauczyciela odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego. Dzieliłam się z moimi podopiecznymi doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem różnorakich metod aktywizujących, przekazywałam materiały przydatne w pracy na lekcjach religii, służyłam radą i wsparciem. Zgodnie z zawartym wcześniej kontraktem systematycznie spotykałam się z nauczycielami odbywającymi staż w celu planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Prowadziłam zajęcia, które starannie omawiałam. Wspierałam ich w prawidłowym tworzeniu scenariuszy lekcji, obserwowałam prowadzone przez nich zajęcia, omawiałam je i udzielałam instruktażu. Pomagałam w dobieraniu repertuaru jasełek, w rozdzielaniu ról i reżyserowaniu przedstawień.
Przeprowadziłam lekcje w obecności dyrektora szkoły, pasowanie na czytelników w obecności wychowawczyń klas pierwszych. Dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami z zaproszonymi nauczycielami. Starałam się zaprezentować zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących. Cenne uwagi osób biorących udział w moich lekcjach i wymiana poglądów pozwoliły mi przeanalizować moje działania edukacyjne. Dzięki podjętym działaniom podniosłam jakość pracy szkoły.
Przeprowadziłam również warsztaty dla rady pedagogicznej na temat oceniania kształtującego. Przygotowałam prezentację multimedialną i materiały ułatwiające odbiór i porządkujące wiedzę, na omawiany temat.
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Systematycznie uczestniczyłam w konferencjach metodycznych. Pełniłam rolę organizatora i jurora w szkolnych i gminnych konkursach przedmiotowych, sprawdzianie szóstoklasisty. Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego.
Publikowałam w Internecie scenariusze lekcji, apeli szkolnych, testy, sprawdziany i inne materiały edukacyjne. Usprawniłam organizację własnej pracy zawodowej. Wypracowane przeze mnie materiały mogą posłużyć koleżankom i kolegom w ich pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Przygotowywałam warsztaty, szkolenia i referaty dla rodziców, by wspierać ich w pracy wychowawczej z własnymi dziećmi.
Napisałam we współpracy z Anną Kaczorowską i wydałam monografię: „Stulecie szkoły w Wawelnie. Z przeszłości w przyszłość...”, która opisuje historię naszej szkoły. Był to bardzo pracochłonny projekt. Wymagał wielu godzin śledzenia kronik szkolnych, przeglądania zdjęć, dyplomów, artykułów i innych dostępnych źródeł.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. A
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowywałam plan pracy wychowawczej dla swojej klasy.
Rozszerzałam wiedzę na temat sytuacji rodzinnej uczniów i stosunków interpersonalnych wśród wychowanków poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje, współpracę z pedagogiem szkoły, lekcje wychowawcze.
Na lekcjach języka polskiego i wychowawczych starałam się wprowadzać metody aktywizujące i pracę zespołową, a tym samym uczynić uczniów odpowiedzialnymi za swój proces edukacyjny.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. B

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

1. Udział w szkoleniach na egzaminatora OKE.
W grudniu 2014 roku uczestniczyłam w szkoleniu OKE we Wrocławiu i po zdaniu egzaminu zostałam wpisana na listę egzaminatorów.
2. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
W kwietniu 2015 i 2016 roku pracowałam jako egzaminator przy ocenianiu części z języka polskiego sprawdzianu szóstoklasisty. Umiejętność oceniania testów szóstoklasisty pomaga mi w dokonywaniu analiz wyników sprawdzianu szóstoklasisty, próbnych sprawdzianów szóstoklasisty, diagnoz wstępnych i końcowo rocznych. Ułatwia mi to podejmowanie kroków w kierunku osiągania optymalnych efektów pracy.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. C

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych i gminnych.

1. Konkursy
a) Udział, przygotowanie uczniów:
Konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 2014,2015,2016;
Międzygminny Konkurs Recytatorski Impresje ...dom w Komprachcicach 2015;
Gminny Konkurs Czytelniczy „Śladami Tomka Wilmowskiego”2015;
Gminny Konkurs Czytelniczy „80 dni z Phileasem Foggiem”2016;
Eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego 2014,2015, 2016.
Gminny Konkurs Ładnego Pisania 2014, 2015;
b) Organizacja, przygotowanie uczniów:
Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń - Sources of Dreams” 2016;
Szkolny Konkurs Mitologiczny 2014.
Eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego 2014,2015, 2016.
I Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Wśród Lektur Starych i Nowych” 2015
II Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Wśród Lektur Starych i Nowych” 2016

2. Uroczystości:
o Narodowe Święto Odzyskanie Niepodległości 2013
o Mikołajki 2013,2014,2015
o Jasełka 2013,2014,2015
o Międzynarodowy Dzień Teatru 2015
o Przedstawienie „Wesele Tetydy i Peleusa” 2014
o Przedstawienie „Czerwony Kapturek w gwarze Śląskiej” 2015
o Spotkanie z państwem Wandą i Hubertem Skrzypczykami w ramach przygotowań do obchodów jubileuszu stulecia szkoły w Wawelnie.
o Uroczysty apel z okazji jubileuszu stulecia szkoły w Wawelnie;
o Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2016;
o Spotkanie „Dzieci – rodzicom” – wystawienie przedstawienia „Z życia Muminków”
o Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014, 2016.
o Szkolny przegląd ulubionych kołysanek – okazji Dnia Pluszowego Misia- 2013.
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
Byłam organizatorem oraz opiekunem podczas licznych wycieczek klasowych, między innymi do: Zoo we Wrocławiu, do Zoo w Opolu, do Opola na Film Festival „Zero Nudy”, do teatru w Opolu na spektakl „Alcybiades”, do redakcji „Gazety Wyborczej” w Opolu, do zamku w Mosznej, wycieczek rowerowych na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi i pieszych do pobliskiego lasu. Byłam również współorganizatorem podchodów po Borach Niemodlińskich.

Aby naukę w szkole uczynić atrakcyjniejszą i odejść od systemu lekcyjno - klasowego zaproponowałam uczniom udział w projektach edukacji regionalnej „Janko Muzykant” oraz „Fascynujący świat nauki i Technologii”, uczniowie brali udział w wycieczkach, warsztatach tanecznych, plastycznych, muzycznych, literackich.
W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowałam z uczniami I etapu edukacyjnego ścieżkę edukacyjną dotyczącą ortografii w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i Technologii”. Zajęcia podobały się dzieciom, zwłaszcza wtedy, gdy nauka ortografii była łączona zabawami ruchowymi: ringo ortograficzne, spocone dyktando, itp. Podczas projektu uczniowie tworzyli prace edukacyjne: gry planszowe, gazetki ortograficzne. Zabawa przerodziła się w konkretną pomoc do nauki ortografii. Uczestnicy projektu zwiedzili redakcję „Gazety Wyborczej” i przeprowadzili wywiad z prawdziwym redaktorem. Uczniowie zadawali dociekliwe pytania, by poznać tajniki pracy dziennikarskiej.
W roku szkolnym 2014/2015 wzięłam udział z uczniami klas czwartej i piątej w projekcie edukacji regionalnej „Janko Muzykant” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. W ramach projektu odbyły się dwie wyprawy i wyjazd na galę finałową konkursu, gdzie zaprezentowaliśmy jasełka w gwarze śląskiej. Podczas wypraw do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach i do Opola uczniowie brali udział w licznych warsztatach muzycznych, tanecznych, plastycznych. Uczestnicy projektu wykonywali prace konkursowe, które zostały nagrodzone i wyróżnione:
o Godne Święta w mojej rodzinie – konkurs literacki w ramach projektu Janko Muzykant (I miejsce, 2 wyróżnienia);
o Młodzi artyści o Opolu i Opolszczyźnie – konkurs plastyczny (4 dyplomy za najciekawsze prace);
o Najładniejsza kartka do kroniki;
o Najciekawsze zdjęcia Foto migawki.

Dzięki moim staraniom uczniowie starszych klas szkoły wzięli udział w warsztatach animacji poklatkowej dla dzieci „Opolskie Lamki - Tajemnicza Łódź Podwodna” 7-11 kwietnia 2014 r., zorganizowałam również wystawę platform i projekcję nakręconych podczas warsztatów filmów dla pozostałych uczniów szkoły.
Przez dwa lata szkolne przygotowywałam z uczniami przedstawienie teatralne „Z życia Muminków”, uczniowie długo zapoznawali się z obszernym tekstem, wcielali się w odgrywane postacie. Przygotowywaliśmy rekwizyty i kostiumy, by w kwietniu 2016 roku zaprezentować się na VIII Przeglądzie Grup Teatralnych w Komprachcicach, na którym otrzymaliśmy wyróżnienie za debiut.
§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. D

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

Nie udało mi się zrealizować tego zadania, jednak w przyszłym roku szkolnym planuję podejść do egzaminu CAE, ponieważ, przez cały okres stażu pogłębiałam swoją znajomość języka angielskiego.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Najbardziej pracochłonnym i wymagającym zadaniem podczas mojego stażu było napisanie monografii szkoły w Wawelnie. We współpracy z innymi nauczycielami, zwłaszcza Anną Kaczorowską, opisałam historię szkoły, jej powstawania, rozbudowy, połączenia z przedszkolem i próby likwidacji. Wiedzę czerpałam z kronik szkolnych, opowieści pracowników szkoły, a także z literatury dotyczącej tego okresu historii regionu. Już na podstawie zdobytej wiedzy i własnej wyobraźni we współpracy z nauczycielką języka angielskiego - Anną Kaczorowską, napisałam autorski scenariusz przedstawienia z okazji jubileuszu szkoły w Wawelnie. Według scenariusza wyreżyserowałam przedstawienie i filmy, które były atrakcyjnym uzupełnieniem widowiska.

Dbałość o zachowanie, uszanowanie specyfiki regionu – Opolszczyzny przyświeca mi od początku mojej pracy pedagogicznej. Moi uczniowie mają okazję na lekcjach języka polskiego trawestować utwory literackie na gwarę śląską. Z przyjemnością wystawiłam jasełka oraz „Czerwonego Kapturka” w gwarze śląskiej.

Od 2009 do 2014 roku prowadziłam Kronikę Szkoły, następnie zajęłam się redagowaniem strony internetowej szkoły.


2. Współpraca z instytucjami samorządowymi.

Przez cały okres stażu współpracowałam z bibliotekami: Gminną Biblioteką Publiczną w Komprachcicach, Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu. Co roku starałam się weryfikować listę lektur uzupełniających dla klas 4 -6, konsultowałam zakup książek do biblioteki szkolnej, moi uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez biblioteki. Sama współorganizowałam z GBP w Komprachcicach konkursy pięknego czytania. Pierwszy w 2015 roku zorganizowałam z Justyną Wierzgoń Kallą, nauczycielką języka polskiego w PSP w Chmielowicach, drugi, ze względu na pobyt pani Wierzgoń na urlopie macierzyńskim, zorganizowałam jedynie z GBP w Komprachcicach. Oprócz konkursów, które wymagały ode mnie wiele pracy, ale też dały dużą satysfakcję, uczniowie wzięli udział w spotkaniu autorskim organizowanym przez GBP w Komprachcicach z pisarzem Marcinem Pałaszem.

Współpracowałam również z lokalną prasą. Uczniowie zwiedzili redakcję opolskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, przeprowadzili wywiad z dziennikarzami. Napisałam artykuł do „Tygodnika Ziemi Opolskiej”, służyłam informacjami i materiałami potrzebnymi do redagowania artykułów.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. F

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

Moje działania oraz zdobyta wiedza i umiejętności podnoszące jakość mojej pracy jak i całej placówki zostały zauważone przez panią dyrektor, która przyznała mi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrodę dyrektora z okazji DEN (2014,2015). Otrzymałam również wiele podziękowań za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursów czytelniczych, recytatorskich, ładnego pisania, ładnego czytania, konkursów polonistycznych. Otrzymałam również wyróżnienie za foto konkurs dla nauczycieli projektu edukacji regionalnej „Janko Muzykant. O godnych świętach”.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy dyrektorem szkoły.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania o ważnych dla nas sprawach.

Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie.
Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy,
a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je
w mojej przyszłej pracy w szkole.
Podsumowanie
Okres stażu niewiele różnił się od moich wcześniejszych lat pracy, stał się niejako jej zwieńczeniem. Realizacja planu rozwoju zawodowego pozwoliła mi spojrzeć na całokształt mojej pracy z dystansem, skłoniła do wnikliwej analizy i oceny, dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Udało mi się zrealizować większość zaplanowanych działań, a także wiele innych niezaplanowanych, lecz wynikających z bieżących potrzeb placówki. Podejmowane przeze mnie przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyniły się do mojego osobistego rozwoju, poprawy jakości pracy zawodowej oraz podniesienia jakości pracy szkoły. Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej starałam się zapewnić każdemu uczniowi poczucie sukcesu na miarę jego możliwości. Uważam moją współpracę z uczniami za udaną, a jej podstawą były i są dobre relacje z młodzieżą, wzajemny szacunek, życzliwość i zrozumienie. W pracy z uczniami stwarzałam okazje do twórczego działania, rozwijania talentów i zainteresowań. Jako wychowawca dążyłam do właściwego przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
W przyszłości nadal zamierzam doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, by podnosić jakość wykonywanej pracy.

Monika Kałuża

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.