X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32332
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU OD 01.09.2013 - 31.05.2016
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego realizowałem w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 – tj. od początku września 2013 r. do końca maja 2016 r. zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393).
Zadania, jakie wyznaczyłem sobie do realizacji w czasie stażu były zgodne z głównymi kierunkami funkcjonowania placówki, w której pracuję oraz moim kierunkiem wykształcenia i osobistymi zainteresowaniami. Priorytetami mojego działania w okresie stażu były: umożliwienie wychowankom harmonijnego i dostosowanego do ich potrzeb i możliwości rozwoju intelektualnego i społecznego, podnoszenie jakości pracy ośrodka oraz własny rozwój zawodowy.
Jestem nauczycielem z 11 letnim stażem pracy w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Gołuchowicach.
W okresie odbywania stażu rzetelnie realizowałem zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego , które miały na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy oraz sprzyjały podniesieniu jakości pracy placówki. Starałem się podejmować liczne działania we współpracy z innymi nauczycielami i instytucjami w celu objęcia możliwie jak najlepszą opieką wychowanków. Podejmowałem także zadania wykraczające poza wykonywane obowiązki służbowe co korzystnie wpływało na podniesienie jakości funkcjonowania placówki .
Poniżej przedstawiam sposoby realizacji poszczególnych zadań zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w § 8 ust.2 pkt 1-5.
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Podejmując różne formy doskonalenia zawodowego starałem się uwzględnić, zarówno własne potrzeby i zainteresowania, jak i specyfikę ośrodka oraz potrzeby moich podopiecznych. Mając to na uwadze w trakcie staż ukończyłem następujące formy doskonalenia:

1. Studia Podyplomowe :
- Pedagogika Lecznicza- Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; 2015r.
Studia umożliwiły mi nabycie nowych kwalifikacji oraz dostarczyły wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami psychicznymi.
2. Warsztaty:
- Terpsychora do szkół – edycja VI – ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki; Jachranka 2014r.
W trakcie trzydniowych warsztatów tanecznych uzyskałem podstawy wiedzy i umiejętności stosowania różnych form pracy z ciałem, począwszy od podstawowych form ruchowych poprzez taniec służący podniesieniu aktywności i samooceny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zdobytą wiedzę wykorzystuję podczas prowadzenia zajęć oraz do organizacji występów artystycznych.
- Nowoczesne wiórkarstwo- artystyczna wytwórczość z drewna osikowego – Gołuchowice 2015r.
Poznaną technikę wykorzystuję do prac dekoratorskich w ośrodku oraz do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności podopiecznych placówki.
3. Szkolenia:
- Z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom– Gołuchowice 2015r.
Zdobyta wiedza i umiejętności podnoszą bezpieczeństwo prowadzonych zajęć i umożliwiają przeciwdziałanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia wychowanków.
- Samookaleczenia i zachowania samobójcze – młodzieżowa moda, czy wołanie o pomoc?

Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystuję do organizacji zajęć o charakterze profilaktycznym oraz do uczenia podopiecznych radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.


Powyższe formy doskonalenia zawodowego poszerzyły moją wiedzę merytoryczną oraz wzbogaciły umiejętności praktyczne, co pozwoliło uatrakcyjnić proces opiekuńczo – wychowawczo oraz przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy, jak i pracy placówki.

2. Prowadzenie Indywidualnych Kart Ocen Postaw Wychowawczych Wychowanka.

Istotną funkcję wychowawczą w mojej pracy spełnia obserwacja wychowanków, która pozwala między innymi :
- monitorować postępy w nauce,
- oceniać zachowania i wprowadzać środki zaradcze ,
- diagnozować poziom adaptacji wychowanka do pełnienia określonych ról społecznych

Narzędziem służącym do tego celu są indywidualne karty oceny postaw wychowawczych.

Analiza zachowania podopiecznych ośrodka ujęta w Kartach Ocen Postaw Wychowawczych poprzez systematyczne wpisy wytycza dalsze kierunki pracy wychowawczej. Obserwacja pozwala stosować indywidualne formy i metody pracy, wspomaga opracowanie IPET-u, jest przydatna w wielu konsultacjach lekarskich oraz służy do pisania opinii na potrzeby sądów rodzinnych.

3. Przygotowanie wychowanków do konkursów i zawodów sportowych.

W okresie stażu zachęcałem wychowanków do udziału w wielu konkursach oraz zawodach sportowych. Przygotowywałem podopiecznych, między innymi do następujących przedsięwzięć:
- Paraspartakiada Śląska i Zagłębia – Dąbrowa Górnicza 2013r.
- Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Piłce Siatkowej- Dąbrowa Górnicza 2013-2015r.
- Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – Gołuchowice 2013-2016r.
- Integracyjny Turniej Piłki Nożnej – Łagisza 2014r.
- Konkurs plastyczny „Portret Św Mikołaja” - Zbrosławice 2015r.
Zawody były okazją do rozwijania umiejętności sportowych, indywidualnych zdolności oraz zainteresowań plastycznych podopiecznych.

4. Opracowanie i wdrożenie planu działań wychowawczych dla powierzonej grupy wychowawczej.

W roku szkolnym 2013/2014 będąc wychowawcą grupy II opracowałem i realizowałem plan działań wychowawczych. Jego główne cele oraz zadania wynikały z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, specyfiki grupy oraz indywidualnych potrzeb wychowanków. Realizacja planu pozwoliła podopiecznym na właściwe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań, bezpieczne zachowywanie się w ośrodku i poza nim, ponadto podopieczni uczyli się samodzielności i samorządności, poszanowania i kultywowania tradycji, poszanowania symboliki narodowej, troski o własne zdrowie i kondycję fizyczną, a także troski o środowisko naturalne.

Realizacja w/w planu korzystnie wpłynęła na postawę oraz zachowania moich podopiecznych, a tym samym na wizerunek placówki.

5. Wdrożenie nowatorskich formy i metod pracy.
Jako wychowawca w internacie przed rozpoczęciem stażu, jak i w jego trakcie stosowałem różnorodne formy i metody pracy:
- elementy gimnastyki artystycznej,
- prezentacje multimedialne,
- elementy tańca współczesnego,
- techniki plastyczne takie, jak decoupage oraz wiór osikowy.

Uzyskane efekty:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- usprawnianie zaburzonych funkcji wychowanków,
- podnoszenie jakości pracy placówki.


6. Udział w akcjach o charakterze proekologicznym.

Pełniąc rolę wychowawcy staram się nauczyć podopiecznych odpowiedzialności za życie nie tylko swoje, ale także odpowiedzialności za ziemię i jej zasoby przyrodnicze. Corocznie bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, na bieżąco segregujemy odpady, dbamy o zieleń wokół ośrodka. Staram się poprzez osobiste zaangażowanie nauczyć wychowanków tego dbałości o środowisko naturalne, wyrobić w nich nawyk poszanowania przyrody jako całości, wzbudzić szacunek dla każdej żyjącej istoty. Do współpracy zachęcam wszystkich pracowników ośrodka tak, by dać młodzieży dobry przykład i swoim postępowaniem przekonać o słuszności idei ochrony naszej planety. Dodatkowo usytuowanie ośrodka zachęca do częstego kontaktu z przyrodą, a coroczna akcja uświadamia, jak łatwo można zniszczyć równowagę i zrobić śmietnik z pięknych zbiorowisk roślinnych. Wspólne uczestnictwo w działaniach proekologicznych sprzyja integracji wychowanków oraz realizacji założonych celów.

Uzyskane efekty:
- podniesienie świadomości ekologicznej wychowanków,
- umiejętność odpowiedniego zachowywania się w kontakcie z naturą,
- umiejętność współpracy w grupie,
- integracja społeczności ośrodka.

7. Praca w komisjach i zespołach:

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłem w pracach komisji statutowych. Pracowałem między innymi w:
- Komisji ds. ewaluacji; opracowanie ankiet dla wychowanków, wychowawców oraz pozostałych pracowników placówki, przeprowadzanie wywiadów i rozmów indywidualnych, opracowanie raportu końcowego.
- Zespół ds. promocji ośrodka; zadaniem moim jest promowanie naszego ośrodka w środowisku, dlatego współtworzyłem stronę internetową oraz brałem udział w różnych uroczystościach powiatowych.
- Zespół ds. profilaktyczno – wychowawczych; w okresie odbywania stażu byłem współautorem Programu Wychowawczego, którego nadrzędnym celem było określenie różnych obszarów oddziaływań wychowawczych, a także form ich realizacji
- Zespół ds. BHP; przeprowadzanie przeglądów technicznych pomieszczeń w internacie, bieżące przyjmowanie zgłoszeń o awariach w placówce, zabezpieczenie uszkodzonego sprzętu.
Praca w powyższych komisjach i zespołach umożliwiła mi poszerzenie wiedzy merytorycznej w różnych obszarach funkcjonowania placówki. Poznałem sposób przeprowadzenia ewaluacji oraz przeglądów BHP. Zapoznałem się z aktami prawnymi niezbędnymi do tworzenia Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki.

8. Studiowanie fachowej literatury.

Poszukując nowych form i metod pracy z dzieckiem oraz wskazówek i rozwiązań napotykanych problemów wychowawczych sięgałem po wskazówki do zbiorów literatury. Będąc wychowawcą wzbogaciłem swoją biblioteczkę następującymi pozycjami książkowymi:
- Stefan Kunowski – „Podstawy współczesnej pedagogiki”
- Janina Wyczesany – „ Pedagogika upośledzonych umysłowo”
- Maria Janikowska – Siatka – „ Zabawy i gry ruchowe na lekcjach WF oraz na festynach sportowo – rekreacyjnych”
- Bogusław Śliwerski – „ Pedagogika dziecka studium pajdocentryzmu”
Uzyskane efekty:
- poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
- rozwijanie wszelkiej aktywności fizycznej i zastosowanie nowatorskich form zajęć
- podniesienie poziomu jakości pracy placówki

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Korzystanie podczas zajęć z nowoczesnych form przekazu.

Planując swoją pracę opiekuńczo-wychowawczą korzystam z różnych technik i form przekazu informatycznego. Przygotowując zajęcia w ramach realizacji rocznego planu pracy z grupą wychowawczą organizowałem:
- pokazy filmowe,
- przeglądy slajdów,
- prezentacje multimedialne.
Mając w pracy stały dostęp do komputera mogłem niemal w każdej chwili wykorzystać w proces zajęć elementy technologii informatycznych.
Uzyskane efekty:
- pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie korzystania z nowoczesnej technologii,
- podniesienie atrakcyjności zajęć.


2. Wykorzystanie różnorodnych programów przy opracowywaniu ścieżek dźwiękowych i podkładów muzycznych.

Prowadząc zajęcia taneczne, a także przygotowując wychowanków do występów scenicznych wykorzystałem komputer do wyszukiwania podkładów muzycznych do wybieranych przeze mnie utworów. W trakcie przygotowania podkładów często musiałem je modyfikować łącząc kilka utworów w jeden, wycinać potrzebne fragmenty, zmieniać tonację czy szybkość utworu. Możliwość zmian w obszarze utworów muzycznych dają dostępne w sieci programy CD –EX i AUDACITY. Wybierając utwory staram się, by dostosować i dobrać poziom trudności do możliwości podopiecznych.

Uzyskane efekty:
- umiejętność zmiany oprawy muzycznej,
- uatrakcyjnienie występów artystycznych.


3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Wszystkie materiały dotyczące awansu zawodowego wykonałem własnoręcznie wykorzystując do tego celu komputer. Samodzielna praca i sprawna obsługa edytorów tekstu oraz grafiki jest w dzisiejszych czasach niezbędna dla każdego nauczyciela. Staram się, by przygotowane przeze mnie materiały były czytelne i przejrzyste.

Uzyskane efekty:
- umiejętność obsługi edytorów tekstu i grafiki,
- przejrzystość oraz czytelność przygotowanej dokumentacji.

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami za pomocą komunikatorów sieciowych.

Ogólny dostęp do Internetu umożliwia wymianę doświadczeń i uwag nie tylko osobiście, ale także z wykorzystaniem komunikatorów oraz pozwala przesyłać dokumentację przy pomocy poczty elektronicznej. Jest to szczególnie pomocne przy wspólnym opracowywaniu dokumentacji ośrodka.

Uzyskane efekty:
- ułatwiony kontakt oraz wymiana doświadczeń,
- efektywność gospodarowanie czasem.

5. Przygotowanie bieżącej dokumentacji ośrodka z wykorzystaniem komputera.

Wszystkie dokumenty związane z pracą wychowawcy przygotowuję wykorzystując w tym celu komputer. Nie tylko pozwala to zapisywać na różnorodnych nośnikach danych tworzone przeze mnie dokumenty, a potem w razie potrzeby modyfikować; sprawia, że dokumentacja jest przejrzysta i czytelna.

Uzyskane efekty:
- archiwizacja danych z kilku lat,
- przejrzystość przygotowanych dokumentów.


III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych , a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych.
W trakcie odbywania stażu przeprowadziłem wiele zajęć otwartych, m.in.:
- Propagowanie i zdrowego i aktywnego stylu życia,
- BHP podczas zabaw na śniegu i lodzie,
- Zagrożenia współczesnego świata,
- Bulimia i otyłość,
- Zajęcia ruchowe w obwodzie stacyjnym,
- Zajęcia taneczne.
Celem zajęć było:
- bogacenie własnego warsztatu pracy,
- zainteresowanie wychowanków zdrowym stylem życia,
- umiejętność współpracy w grupie,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- przestrzeganie zasad higieny,
- ukazanie zagrożeń współczesnego świata,
- uświadomienie zagrożeń wynikających z braku aktywnego stylu życia,
- przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach otyłości i bulimii.

Uzyskane efekty:
- zdobycie przez wychowanków wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
- podniesienie poziomu własnej pracy,
- umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniem,
- wzbudzenie zainteresowanie szeroko pojętą profilaktyką wśród wychowanków.
Prowadzone przez mnie zajęcia wzbogaciły wiedzę merytoryczną innych nauczycieli, dały mi wiele satysfakcji z możliwości podzielenia się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami.

2. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć innym wychowawcom.
Jako nauczyciel wychowawca w swojej codziennej pracy dzielę się ze swoimi koleżankami oraz kolegami swoją wiedzą i doświadczeniem wychowawczym zdobytym w czasie różnych form doskonalenia zawodowego. W ramach wymiany doświadczeń udostępniłem opracowane przeze mnie:
- konspekty zajęć,
- scenariusze uroczystości,
- regulaminy konkursów.
Uzyskane efekty:
- wzbogacenie warsztatu pracy innych wychowawców,
- podniesienie jakości pracy ośrodka.

3. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej: opracowania wyników ewaluacji, sprawozdań, a także opracowanych procedur.

W trakcie odbywania stażu będąc członkiem zespołów i komisji opracowywałem wiele regulaminów i procedur regulujących prace ośrodka, co było jednym z przedmiotów posiedzeń rady pedagogicznej. Zapoznałem nauczycieli z wynikami raportu końcowego przeprowadzonej ewaluacji w zakresie rozpoznawania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych oraz sytuacji każdego wychowanka.

Uzyskane efekty:

- zapoznanie innych nauczycieli z opracowanymi dokumentami,
- udział w tworzeniu dokumentacji placówki,
- poszerzanie własnej wiedzy.

4. Udostępnienie własnych doświadczeń, form i metod pracy.

Po zakończeniu stażu opublikowałem swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w Internecie na portalu edux.pl.

Uzyskane efekty:

- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
- prezentacja własnego warsztatu pracy

5. Udział w zajęciach z WDN.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli brałem udział w zajęciach przygotowanych przez wychowawców naszego ośrodka. Były to zajęcia ukazujące różnorodne formy pracy oraz atrakcyjną tematykę zajęć. Wychowawcy przedstawili ciekawe referaty uzupełniające założenia prezentowanego tematu zajęć.
Brałem udział w następujących zajęciach:

- Problem narkomani zajęcia profilaktyczne ukazujące przyczyny oraz skutki używania narkotyków. Obserwowane zajęcia dostarczyły mi cennych informacji, które wykorzystuje na zajęć świetlicowych w ramach programu wychowawczego grupy.
- Zjawisko przemocy, agresji i autoagresji, -obserwowane zajęcia są źródłem wielu cennych wskazówek do mojej dalszej pracy z podopiecznymi, które będę wykorzystywał na zajęciach profilaktycznych, starając się kształtować postawy wolne od agresji, a w razie potrzeby pokojowo rozwiązywać konflikty.
- Zagrożenie współczesnego świata – cyberprzemoc,- ;zajęcia profilaktyczne przygotowujące wychowanków do świadomego korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz ukazujące konsekwencje prawne związane z niewłaściwym wykorzystaniem w/w technik. Zdobytą wiedzę na temat przemocy elektronicznej wykorzystuję na zajęciach wychowawczych w ramach realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego grupy.
- Nie pal - nie truj siebie i innych! - zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od tytoniu, uświadamiające zagrożenia jakie niesie nałóg palenia papierosów oraz podkreślające korzyści wynikające z rzucenia palenia papierosów. Zdobyte wiadomości wykorzystuje do organizowania zajęć świetlicowych.
Uzyskane efekty:
- poszerzenie własnych wiadomości i umiejętności pedagogicznych,
- obserwacja warsztatu pracy innych wychowawców,
- umiejętność analizowania przebiegu zajęć pod względem merytorycznym oraz metodycznym.

IV a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć tanecznych „Tańczmy Razem”
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową. Wielu wychowanków placówki odczuwa potrzebę ruchu, a muzyka nadaje kształt tym ruchom. Muzyka dostarcza także wielu dodatkowych bodźców i przeżyć emocjonalnych. Wspólnym celem tańców przy muzyce jest rozwijanie u podopiecznych poczucia przynależności do grupy, zwiększenia odpowiedzialności oraz wyzbycia się wstydu.
Dzięki pracy w grupie rozwija się współpraca, a systematyczne zajęcia podnoszą indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia taneczne pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność wychowanków.
W związku z dużym zainteresowaniem muzyką podopiecznych SOW oraz po wnikliwej obserwacji predyspozycji ruchowych wychowanków opracowałem i wdrożyłem autorski program zajęć tanecznych pt.: „Tańczmy Razem” . Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zajęcia w ramach niniejszego Programu realizowane był 2 razy w miesiącu w wymiarze 60min.

Cele programu:
- stwarzanie dziecku możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej,
- kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec,
- poznanie kroków i figur tanecznych,
- poznawanie tańców w kręgu, hip hop, zumba, dance,
- tworzenie dyskotekowych form tanecznych w układzie choreograficznym.

Realizacji powyższych celów służyć miały następujące zadania programowe, edukacyjne, informacyjne i interwencyjne:
- rozwijanie zainteresowań tanecznych oraz muzycznych,
- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością,
- rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności,
- kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zabaw rytmicznych i ruchowych.
- rozwijanie sprawności ruchowej płynności, lekkości i sprężystości ruchów.
- rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
- przestrzeganie dyscypliny i samokontroli podczas spotkań.
- rozwijanie umiejętności tanecznych i wrażliwości muzycznej.
- kształtowanie smaku estetycznego i ruchu.
- wdrażanie do aktywności twórczej.
- nabywanie umiejętności szybkiej orientacji i uwagi.
- pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej.
- kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Przewidywane osiągnięcia wychowanków:
- odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec,
- jest odpowiedzialny za osiągnięcia swoje i całego zespołu,
- potrafi odnaleźć się na scenie,
- zna charakterystyczne tańce współczesne,
- zatańczy układ taneczny, poprawny pod względem choreograficznym i rytmicznym,
- reaguje na przerwę w muzyce oraz zmianę tempa,
- swobodnie porusza się w różnych kierunkach, jednocześnie obserwując przestrzeń wokół siebie,
- rozróżnia kierunki w przestrzeni,
- posiada umiejętność podporządkowania się dyscyplinie rytmicznej tańca,
- ma wykształconą prawidłową postawę,
- odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.

Sprawdzając, czy realizowany program osiągnął zamierzone efekty dokonałem jego ewaluacji. Program zajęć tanecznych „Tańczmy Razem” jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć świetlicowych. Kontrola nabytych umiejętności uczestników odbywała się, nie tylko podczas każdych zajęć w formie obserwacji, ale przede wszystkim podczas licznych występów na terenie powiatu.
Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności było przeprowadzenie ankiety po jego zakończeniu. Ankieta przeprowadzona na zakończenie programu obejmowała następujące pytania:

1. Czy chciałabyś uczestniczyć w tego typu zajęciach ponownie?
a. tak
b. nie
c. obojętnie
2. Jak często chciałabyś uczestniczyć w takich zajęciach ?
3. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności taneczne:
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
4. Po zakończeniu zajęć uważasz, że Twoje umiejętności współpracy w zespole :
a. poprawiły się
b. pogorszyły się
c. są bez zmian
5. Czy zajęcia pozwolił ci zredukować Twoją nieśmiałość?
a. tak
b. nie
Po przeprowadzonej ankiecie ewaluacyjnej wychowankowie stwierdzili w 100%, że:
- chcieliby ponownie uczestniczyć w zajęciach tego typu,
- raz w tygodniu chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach,
- ich umiejętności taneczne poprawiły się,
- umiejętności współpracy w grupie poprawiła się,
- zajęcia pozwoliły zredukować ich nieśmiałość.
Wnioski:
Na podstawie prowadzonego programu pt.: Tańczmy Razem” i po jego ewaluacji stwierdzam, iż zakładane cele zostały osiągnięte. Uczestnicy chętnie brali w nim udział. Nabrali zaufania do samych siebie, dzięki czemu bez oporu mogli brać aktywny udział w proponowanych zadaniach. Realizując program podniosłem jakość pracy swojej, wychowanków oraz ośrodka.
2. Opracowanie oraz ewaluacja Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki SOW.
W trakcie odbywania stażu brałem udział w opracowaniu oraz ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym. Niniejsze programy zostały przedstawione oraz zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. W placówce wychowanie realizowane jest poprzez zapewnienie możliwości, jak najpełniejszego rozwoju w sferze intelektu, emocji, społecznego funkcjonowania, zdrowia oraz rozwoju artystycznego. Każda ze sfer Programu Wychowawczego ma przypisane konkretne kierunki pracy wychowawczej, które obejmują m.in.:
- zapewnienie bezpieczeństwa osobistego , a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego,
- zapewnienie niezbędnych warunków służących wszechstronnemu rozwojowi,
- tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań,
- wdrażanie do życia społecznego,
- realizowanie działalności kompensacyjnej,
- zapewnienie prawidłowej organizacji wszelkim działaniom prowadzonym w grupie,
- wspomaganie i rozwijanie wszelkiej działalności twórczej,
- przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia na miarę ich możliwości,
- współpracę z placówkami macierzystymi, instytucjami wspierającymi oraz w miarę możliwości domem rodzinnym.
Z kolei Program Profilaktyki zawiera działania, które przekładają się na następujące zagadnienia tematyczne:
- narkotyki i substancje psychoaktywne,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- samookaleczenia i zachowania samobójcze, zachowania autoagresywne,
- dopalacze,
- leki uzależniające,
- anoreksja, bulimia, otyłość,
- zagrożenia wynikające z mass-mediów,
- skutki prawne kradzieży, wymuszeń,
- zagrożenia wynikające z okresu adolescencji,
- przeciwdziałanie nikotynizmowi.

Wspólne opracowanie w/w programów pozwoliło na skuteczną realizację wizji ośrodka i uwypuklenie działań zgodnych z jej misją. Prace nad programami dały możliwości zaplanowania długofalowych działań służących realizacji zadań naszej placówki, a także służyły poprawie organizacji i jakości pracy własnej oraz wszystkich pracowników SOW. Ewaluacja Programu Wychowawczego została przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów, natomiast ewaluacja Program Profilaktyki przeprowadzona została przy pomocy testu wiedzy.

3. Opracowanie i realizacja IPET

W oparciu o arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka współuczestniczyłem w opracowaniu IPET dla wychowanków mojej grupy, który jest na bieżąco monitorowany. Dane zebrane podczas monitoringu wykorzystuje do przeprowadzenia ewaluacji.
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny zawiera m.in.:
- dane osobowe wychowanka,
- zakres działań,
- rodzaj i zakres zintegrowanych działań wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem,
- formy, sposoby, metody i okres udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone przez dyrektora,
- działania wspierające rodziców oraz opiekunów prawnych,
- zakres współdziałania z innymi instytucjami,
- wybrane cele z programu wychowawczego.

IV c. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie imprez w ośrodku.

W okresie stażu opracowałem scenariusze wielu imprez, których byłem także organizatorem lub współorganizatorem, m.in.:
- „Zabawa Andrzejkowa”
- „Uroczystość wigilijna”
- „Walentynki”
- „Śniadanie Wielkanocne”
- „Zabawa Karnawałowa”
Uzyskane efekty:
- integracja podopiecznych z wychowawcami,
- integracja wychowanków,
- wzbudzanie ciekawości poznawczej wychowanków i kreatywności,
- kultywowanie tradycji świątecznych.

2. Organizacja wycieczek dla młodzieży.

Pracując w internacie dbam oto, aby młodzież spędzała aktywnie swój czas wolny jednocześnie bogacąc swoją wiedzę na różnego rodzaju wycieczkach. Wyjścia te dostarczają dzieciom nie tylko wiedzy o otaczającym świecie, ale pozwalają się także wyciszyć
i zrelaksować.
W takcie stażu zorganizowałem następujące wycieczki:
- do Parku Wodnego Jura w Łazach,
- na Zamek w Siewierzu,
- piesze i rowerowe po okolicy,
- rajdy leśnym szlakiem,
- imprezy plenerowe.
Uzyskane efekty:
- wzbogacenie wiedzy wychowanków,
- zachęcanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- integracja grupy wychowawczej,
- dostarczenie pozytywnych wrażeń.

3. Organizacja zawodów sportowych.

W okresie stażu zorganizowałem trzykrotnie Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego oraz Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród młodzieży z powiatu będzińskiego, ale także wśród młodzieży z powiatów sąsiednich. W zawodach brali udział wychowankowie ośrodka, domów dziecka, jak również lokalna młodzież.

Założone cele:
- integracja wychowanków z uczestnikami turnieju,
- rozwijanie zainteresowań grą w tenisa stołowego,
- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,
- propagowanie zdrowego stylu życie.
Uzyskane efekty:
- promocja placówki w środowisku,
- podniesienie umiejętności uczestników zawodów w organizowanych dyscyplinach,
- podniesienie poziomu samooceny wychowanków,
- stworzenie możliwości zaprezentowanie umiejętności wychowanków.

4. Organizacja występów artystycznych

Od wielu lat, a również w okresie odbywanego stażu organizowałem lub współorganizowałem występy artystycznych promujące naszą placówkę:
- Coroczny występ taneczny wychowanków w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie organizowany z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych
- występ artystycznego z okazji Dnia Kobiet dla członków sekcji emerytów i rencistów ZNP w Siewierzu
- oprawa artystyczna z okazji otwarcia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz”
- organizacja imprezy z okazji otwarcia Kompleksu Sportowego w Gołuchowicach
Uzyskane efekty:
- prezentacja osiągnięć wychowanków,
- promocja placówki w środowisku lokalnym,
- umiejętność opanowania emocji wynikającej z tremy scenicznej,
- integracja wychowanków z podopiecznymi,
- stworzenie możliwości zaprezentowanie umiejętności wychowanków.

5. Przygotowanie wychowanków do konkursów o zasięgu lokalnym i poza lokalnym.

W okresie odbywania stażu przygotowałem wychowanków do następujących konkursów:
- Wojewódzki Przegląd Artystyczny Szkół i Placówek Specjalnych (Tychy 2014r.),
- „Paraspartakiada Śląska i Zagłębia” (Dąbrowa Górnicza 2014r.),
- Wojewódzki konkurs talentów „Mam Talent” zorganizowany w Teatrze Dzieci Zagłębia (Będzin 2015r.),
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret Świętego Mikołaja” (Zbrosławice 2015r.),
- „Mistrzostwa Śląska w Tenisie Stołowym” (Bytom 2015r.).

Uzyskane efekty:
- podniesienie samooceny podopiecznych,
- zaprezentowanie możliwości wychowanków w środowiskach lokalnych,
- promocja placówki w środowisku,
- dostarczenie pozytywnych wrażeń,
- integracja grupy wychowawczej,

6. Udział w imprezach integracyjnych.

Integracja młodzieży przebywającej w naszym ośrodku z szeroko rozumianym środowiskiem jest niezwykle ważnym aspektem pracy wychowawców. Mając na uwadze wszechstronny rozwój naszych podopiecznych starałem się uczestniczyć w imprezach środowiskowych organizowanych przez pokrewne instytucje.

Imprezy, w których uczestniczyłem wraz z wychowankami:
- „Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych” 2013,2014,2015r.
- „Andrzejki” organizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach 2013r.
- „Skok Na Jurę” organizowany przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu 2014r.
- „Andrzejki” w LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu 2014r.
- „Dyskoteka integracyjna” organizowana przez Zespole Szkół Nr 1 w Będzinie 2013,2015r.
- „Integracyjny Turniej Piłki Nożnej” organizowany przez Stowarzyszenie „Bądź z Nami i gminę Będzin 2015r.
- „Mistrzostwa Śląska i Zagłębia Tenisa Stołowego” organizowane przez ZZS w Czeladzi 2016r.


Uzyskane efekty:
- wymiana doświadczeń z pracownikami innych placówek,
- integracja wychowanków z młodzieżą pełnosprawną,
- prezentacja osiągnięć wychowanków,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zaprezentowanie możliwości wychowanków w środowisku,
- promocja placówki w środowisku poza lokalnym.

IV e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach dla nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Policją oraz OSP w Gołuchowicach.

W trakcie odbywania stażu współpracowałem z Komendą Policji w Siewierzu, co wynikało z bieżących potrzeb oraz z pełnienia funkcji wychowawcy grupy. Współpraca polegała na:
- zorganizowaniu spotkania z policjantem;
- dowożeniu wychowanków na komendę w celu złożenia zeznań;
- uczestniczeniu w przesłuchaniu wychowanków;
- zasięgnięciu opinii oraz porad, jak postępować w trudnych sytuacjach.

Nawiązałem również współpracę z OSP w Gołuchowicach, w ramach której:
- organizowano dyskoteki dla wychowanków;
- wykorzystano sprzęt sportowy w ramach organizowanego turnieju tenisa stołowego
- uczestniczeniu w pokazie sprzętu strażackiego;
- organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu.

Uzyskane efekty:
- poprawa zachowania wychowanków,
- wzmocnienie autorytetu funkcjonariuszy,
- integracja ze środowiskiem lokalnym.

2. Współpraca z sądami rodzinnymi w sprawach dotyczących wychowanków.
W okresie stażu wykonując moje zadania wychowawcy współpracowałem z Sądami Rodzinnymi. Moja rola polegała na opiniowaniu , dowożeniu wychowanków na rozprawy sądowe i uczestniczeniu w tych rozprawach. Współpracowałem z następującymi Sądami Rodzinnymi: Będzin (opiniowanie i uczestnictwo w sprawie Daniela K.), Zawiercie (udział w rozprawach sądowych Sylwii B.).
Uzyskane efekty:
- nawiązanie bliskiego kontaktu z wychowankami,
- interwencje wychowawcze-przeciwdziałanie demoralizacji wychowanków.

3. Współpraca z Zakładem Opieki Stomatologicznej Aria Dent w Siewierz.

Mając na uwadze dbałość o zdrowie wychowanków nawiązałem współpracę z Zakładem Opieki Stomatologicznej Aria Dent w Siewierz, w ramach której dokonywano bezpłatnych oraz systematycznych przeglądów stomatologicznych i leczenia stomatologicznego podopiecznych ośrodka.


Uzyskane efekty:
- wyleczenie zębów u wszystkich wychowanków,
- zwiększenie dbałości o higienę jamy ustnej,
- wyzbycie się strachu przed stomatologiem.
- Profilaktyka dentystyczna

4. Współpraca z lekarzami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „POLMED”.

W związku z licznymi problemami zdrowotnymi naszych wychowanków współpracowałem z lekarzami w/w zakładu prowadząc wspólną profilaktykę zdrowotną oraz dbając o dobry stan zdrowia dzieci przebywających w internacie. Większość naszych podopiecznych wymaga stałej opieki specjalistów. W trakcie wyjazdów do poradni neurologicznej, okulistycznej i laryngologicznej sprawowałem opiekę nad wychowankami oraz zasięgałem opinii o ich stanie zdrowia.

Uzyskane efekty:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększenie dbałości o higienę i własne zdrowie,
- zapewnienie fachowej opieki medycznej,
- pogłębienie wiedzy o chorobach.

5. Pozyskanie pomocy charytatywnej dla wychowanków SOW.

W okresie stażu pozyskałem dla podopiecznych placówki pomoc charytatywną, taką jak:
- odzież dla dzieci ze sklepu „ Galaksi” oraz „Orsay”;
- odzież oraz środki czystości zebrane przez uczniów II LO w Zawierciu;
- zabawki, słodycze, gry oraz telewizor od mieszkańców miejscowości Gródków.
Uzyskane efekty:
- wywołanie radości oraz uśmiech na twarzach podopiecznych,
- odciążenie budżetu SOW.


6. Sprawowanie funkcji opiekuna programu usamodzielnienia.

W trakcie trwania stażu pełniłem funkcję opiekuna programu usamodzielnienia podopiecznej Pauliny S. We wrześniu 2014r. opracowałem indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z osobą usamodzielnianą, który złożyłem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Będąc opiekunem usamodzielnienia wychowanki pomagałem jej między innymi:
- w otwarciu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku,
- w złożeniu wniosku i odbiorze dowodu osobistego,
- w dokonaniu wyboru szkoły,
- w złożeniu wniosku o udzielenie renty socjalnej.
Uzyskane efekty:
- wszystkie wnioski został rozpatrzony pozytywnie.

7. Współpraca ze szkołami.

W okresie stażu współpracowałem z:
- Liceum Ogólnokształcącym im. M. Malczewskiej i S. Żeromskiego w Zawierciu
- Miejskim Zespołem Szkół nr 1 w Będzinie
Wspólnie z podopiecznymi brałem udział w imprezach wyjazdowych oraz organizowanych na terenie SOW przez w/w szkoły lub nasz ośrodek takich jak:
Rok szkolny 2013/2014
- „Zawody sportowe w SOW”- zorganizowany przez LO im. M. Malczewskiej
- „Andrzejki” - dyskoteka integracyjna zorganizowana przez LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu
- „Mikołajki w SOW” zorganizowane przez młodzież z LO im. M. Malczewskiej
Rok szkolny 2014/2015
- „Ognisko integracyjne w SOW” – zorganizowane przez LO im. M. Malczewskiej
- „Zabawa karnawałowa” – zorganizowana przez Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie
- „Walentynki”- zorganizowane w LO im. S. Żeromskiego
Rok szkolny 2015/2016
- „Mikołaj w SOW”- zorganizowany przez LO im. M. Malczewskiej
- „Zabawa Karnawałowa”- zorganizowana przez Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie
-
Uzyskane efekty:
- integracja wychowanków z innymi uczestnikami imprez,
- stworzenie możliwości do nawiązywania prawidłowych kontaktów rówieśniczych.
- Otwarcie na środowiska lokalne i pozalokalne

8. Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Siewierz.
Realizując założenia Programu Wychowawczego, szczególnie w zakresie sfery społecznej nawiązałem współpracę z Nadleśnictwem Siewierz.
Działania podjęte w trakcie współpracy:
- organizacja wyjść do lasu podczas których podopieczni SOW mieli okazję poznać leśnika, który przekazał młodzieży szczegóły związane ze swoją pracą,
- udział w zbiórce owoców dębu szypułkowego,
- oczyszczanie dróg leśnych z śmieci,
- otrzymanie zgody na pozyskiwanie chrustu z lasu potrzebnego do organizacji imprez ośrodkowych.
Uzyskane efekty:
- zainteresowanie wychowanków tematyką przyrodniczą,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

IV f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

W okresie stażu, a także przed zwracałem szczególną uwagę na wszechstronny rozwój wychowanków. Motywowałem ich do udziału w konkursach oraz występach artystycznych chętnie poświęcając swój wolny czas, przygotowując pomoce i materiały. Za wkład włożony w pracę z wychowankami otrzymałem podziękowania.

Uzyskane certyfikaty osiągnięć dydaktycznych:

- Podziękowanie za wzorowe przygotowanie wychowanków do występu w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w latach 2013-2015;
- Podziękowanie za perfekcyjne przygotowanie wraz z wychowankami SOW w Gołuchowicach oprawy artystycznej uroczystości z okazji Dnia Kobiet dla członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Siewierzu, 2013/2014r
- Podziękowanie za przygotowanie wraz z podopiecznymi występu artystycznego zorganizowanego z okazji otwarcia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz”,2014/2015r
- Podziękowanie od Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz za przygotowanie występu artystycznego z okazji otwarcia Kompleksu Sportowego w Gołuchowicach, 2014r
- Podziękowanie za przygotowanie wychowanków do międzyszkolnego konkursu plastycznego „Portret św. Mikołaja” zorganizowanego przez Zespół Szkół przy OLR w Kamieńcu, 2015/2016r

2. Osiągnięcia moich wychowanków w konkursach, szkolnych, gminnych i powiatowych.

- XIII Miejsko Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Siewierz 2013r, - Krystian A. I miejsce (kategoria - gimnazjum), Marta S. III miejsce (kategoria – szkoła ponadgimnazjalna), Żaneta J. II miejsce (kategoria –szkoła podstawowa);
- III Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Będzin 2013,- I miejsce;
- III Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Gołuchowice 2013r, - III miejsce Katarzyna T.
- V Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w Plażowej Piłce Siatkowej Dąbrowa Górnicza 2014r, - Łukasz N, Krystian A. -II miejsce;
- IV Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Gołuchowice 2014r, Daniel K.
II miejsce (kategoria - gimnazjum);
- XXIII Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych Tychy 2104r, I miejsce w kategorii taniec.
- Mistrzostwa Śląska w Tenisie Stołowym Bytom 2015r, -Daniel K. II miejsce (kategoria- gimnazjum).

Podsumowanie sprawozdania i wnioski.

Odbywając staż, którego celem było ubieganie się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dbałem o własny rozwój i poszerzanie kompetencji zawodowych na płaszczyźnie opiekuńczej i wychowawczej. W pełni zrealizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego. Spośród podejmowanych przeze mnie form aktywności za szczególnie istotne uważam te, poprzez które starałem się tworzyć warunki sprzyjające optymalnemu rozwojowi wychowanków, ich osobowości i kreatywności. Stanowiły one wyznacznik i inspirację moich poczynań w okresie stażu. Uważam, że realizacja moich działań wpłynęła na podniesienie jakości zarówno mojej pracy jak i funkcjonowania ośrodka. Staż, który odbyłem nie zamyka moich poszukiwań na gruncie wychowawczym i dydaktycznym. Nadal będę pogłębiał wiedzę i doskonalił swoje umiejętności opiekuńczo-wychowawcze oraz rozwijał współpracę koleżeńską.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.