X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32331
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 17 im. Artura Grottgera w Krakowie
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Elwira Frosik
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Stanuch
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Leszek Sawicki
Czas trwania stażu: 01.09.2011 – 31.05.2012

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Z dniem 01.09.2011r. rozpocząłem w Gimnazjum nr 17 staż nauczycielski w wymiarze 9 miesięcy. Starałem się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu mojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.

1. Sfera organizacyjna.
Na początku stażu zapoznałem się z procedurami awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.,
- rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007 r.,
Nawiązałem również współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Ewą Stanuch. Z Jej pomocą oraz w oparciu o powyższe dokumenty we wrześniu 2011 roku stworzyłem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor mgr Elwirę Frosik. W czasie trwania stażu realizowałem umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego założone w planie rozwoju zawodowego cele szczegółowe. Przez 9 miesięcy zapoznawałem się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły. W realizacji tych zadań bardzo pomocne było mi poznanie Statutu Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, (ZAŁĄCZNIK 1).
Na początku stażu dzięki pomocy opiekuna stażu P. Ewy Stanuch i Pani Małgorzaty Sawickiej poznałem sposoby prowadzenia obowiązującej dokumentacji szkolnej, czego wyrazem były całoroczne zapiski w dziennikach lekcyjnych.
Kolejnym etapem rozwoju było zaznajomienie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Zasób mojej wiedzy dotyczącej zasad organizacji i funkcjonowania Szkoły powiększał się również dzięki udziale w Radach Pedagogicznych.
Zapoznałem się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi pracy w szkole i poza nią. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Uczestniczyłem również w szkoleniu z zakresu BHP (ZAŁĄCZNIK 2).
Brałem również aktywny udział w promowaniu naszego Gimnazjum na dwóch „Dniach Otwartych” Szkoły.

2. Sfera dydaktyczna.
Bardzo ważnym elementem pracy w Szkole było zapoznanie się i analiza przepisów podstawy programowej z Wychowania Fizycznego. Po lepszym poznaniu uczniów mogłem dostosować ją do ich zainteresowań oraz poziomu umiejętności i sprawności. Starałem się zaciekawić uczniów innowacyjnymi rozwiązaniami, nieszablonowymi ćwiczeniami. Na lekcjach wprowadzałem również bardzo interesujące dla nich elementy Samoobrony oraz sztuk walki np: judo i boksu. Chciałem, aby moje lekcje pobudzały uczniów nie tylko do rozwoju sprawności, ale również do wysiłku intelektualnego. Posłużyły mi do tego specjalnie dobierane ćwiczenia oraz referaty, które uczniowie przygotowywali na lekcje i rozmowy mające na celu wyciągnięcie z nich praktycznych wniosków.
W trakcie trwania roku szkolnego organizowałem dodatkowe zajęcia, na których pracowałem z uczniami mającymi problemy z nauką oraz uczniami zdolnymi. Bardzo dużo satysfakcji przyniosło mi prowadzenie dodatkowych zajęć z piłki nożnej dla uczennic naszego Gimnazjum. Zaowocowało to stworzeniem piłkarskiej drużyny dziewcząt „Piłkarki Siedemnastki”. Widząc ich zapał i zaangażowanie postanowiłem zgłosić je do Mistrzostw Krakowa, które odbędą się na początku czerwca.
Dodatkowe zajęcia z piłki nożnej organizowałem również dla uczniów z naszego gimnazjum. Zaowocowały one wyjściem na zawody w dniu 18 maja i zajęciem II miejsca w turnieju organizowanym przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego (ZAŁĄCZNIK 3).
Wszystkie te działania miały na celu zagospodarowanie młodzieży jej wolnego czasu oraz dodatkową opiekę wychowawczą.
W trakcie odbywania stażu zaangażowałem się również w tworzenie i organizowanie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć Wychowania Fizycznego. Brałem udział w pracach związanych z wyborem sprzętu, który trafił na szkolną siłownię (ZAŁĄCZNIK 4).
W trakcie roku szkolnego raz w miesiącu obserwowałem lekcje u opiekuna stażu P. Ewy Stanuch (ZAŁĄCZNIK 5) oraz sporadycznie u P. Małgorzaty Sawickiej i P. Piotra Mazurka. Dzięki obserwacjom mogłem zwrócić uwagę na sposób pracy z uczniami w wieku gimnazjalnym. Hospitowanie lekcji u innych nauczycieli Wychowania Fizycznego wzbogaciło mój zasób ćwiczeń a także pozwoliło uzyskać wiele praktycznych wskazówek, które umożliwiły mi lepsze prowadzenie moich lekcji.
Pod kierunkiem P. Ewy Stanuch przeprowadzałem raz w miesiącu lekcję Wychowania Fizycznego (ZAŁĄCZNIK 5). Po każdej lekcji omawialiśmy ją. Pozwoliło mi to wyciągnąć wnioski, które pomagały mi we wzbogacaniu warsztatu pracy.
Pod kierunkiem wicedyrektor P. Ewy Baranowskiej przeprowadziłem po jednej lekcji Wychowania Fizycznego w każdym semestrze (ZAŁĄCZNIK 6).
Wymiana doświadczeń z nauczycielami pozwoliła mi na rozwój mojej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności metodycznych i organizacyjnych.

3. Sfera osobista
Z każdym dniem spędzonym w Szkole poszerzałem własną wiedzę i umiejętności. Brałem udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu uczestnicząc we wszystkich Radach Pedagogicznych. Byłem również członkiem Zespołu do pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów mających problemy z nauką, którego zadaniem było stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki.
Kolejnym elementem rozwoju osobistego były zewnętrzne formy doskonalenia:
-kursokonferencja „Szkolenie dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w dniu 7.01.2012 (ZAŁĄCZNIK 7)
-spotkanie metodyczne „Metodyka nauczania gry w koszykówkę wraz z zasobem ćwiczeń” zorganizowane przez Doradcę Metodycznego Wychowania Fizycznego w dniu 25.01.2012 (ZAŁĄCZNIK 8)
-warsztaty dla nauczycieli „Mediacje jako alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych w grupach klasowych” zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w dniu 12.05.2012 (ZAŁĄCZNIK 9)
-spotkanie metodyczne „Nowe trendy w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki piłki nożnej dzieci i młodzieży” zorganizowane przez Doradcę Metodycznego Wychowania Fizycznego w dniu 30.05.2012 (ZAŁĄCZNIK 10)
Aby jeszcze bardziej powiększać swoją wiedzę rozpocząłem studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (ZAŁĄCZNIK 11).
W swojej pracy wykorzystywałem również technologie. Komputer służył mi do tworzenia wszystkich dokumentów związanych z rozwojem osobistym oraz gromadzenia różnych nowinek dotyczących nauczanego przeze mnie przedmiotu. Bardzo ważne było dla mnie również przeglądanie stron internetowych takich jak:
1. www.publikacje.edux.pl
2. www.szkolnictwo.pl
3. www.edukacja.edux.pl/
4. www.edukator.pl/
5. www.wychowaniefizyczne.pl/
6. www.mndon.kangur.edu.pl/
Pozwoliły mi one zapoznać się z wieloma aspektami pracy pedagogicznej. Internet okazał się również pomocy w komunikacji z zawodniczkami mojej piłkarskiej drużyny. Stworzyliśmy specjalny profil na stronie www.facebook.com, na którym umieszczałem informacje dotyczące terminów treningów.

4. Sfera wychowawczo-opiekuńcza
W ramach zaplanowanych zadań w obszarze opiekuńczo-wychowawczym zapoznałem się z Programami: Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły (ZAŁĄCZNIK 1). W trakcie swojej pracy prowadziłem obserwacje uczniów podczas ich pobytu w Szkole, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wycieczek, zawodów. Starałem się utrzymywać z nimi dobry kontakt, który pozwalał mi na prowadzenie zajęć w miłej i bezkonfliktowej atmosferze. Poprzez działania wychowawcze realizowane w trakcje lekcji, przerw, zajęć dodatkowych starałem się pomóc im wyrobić szacunek do samych siebie, do innych kolegów i koleżanek, do nauczyciela oraz szkolnego mienia. W trakcie lekcji (szczególnie w trakcie gier) starałem się zaszczepić w nich ducha „fair play”, co przejawiało się w szanowaniu przeciwnika oraz respektowaniu reguł gry. Szczególną uwagę zwracałem na współprace z „uczniami problemowymi” oraz ich wychowawcami i rodzicami. W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej współpracowałem również ze szkolnym psychologiem P. Iwoną Surówką oraz ze szkolnym pedagogiem P. Lucyną Geringer w sprawach wychowawczych dotyczących rozwiązywania problemów uczniów i problemów z uczniami (ZAŁĄCZNIK 12 i 13). Kooperowałem również ze szkolną higienistką P. Janiną Szczygieł w sprawach ogólnowychowawczych dotyczących higieny osobistej i zdrowia uczniów (ZAŁĄCZNIK 14).

5. Podsumowanie
Dzięki współpracy z Dyrektor Szkoły P. Elwirą Frosik oraz pozostałymi nauczycielami Szkoły, a także pomocy opiekuna stażu P. Ewy Stanuch odbyłem w roku szkolnym 2011/2012 staż pedagogiczny. Ten dziewięciomiesięczny okres pozwolił mi na dokonanie analizy i określenia mocnych oraz słabych stron własnej działalności zawodowej. Każdego dnia starałem się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłem o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałem działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy
i podnosić kwalifikacje. Chciałbym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.