X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32317
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu stażu o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego

Monika Skowron Wola Rębkowska, 17 .06.2016 r.
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Woli Rębkowskiej

Pani
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Woli Rębkowskiej


Sprawozdanie
z przebiegu stażu o awans zawodowy na stopień
nauczyciela kontraktowego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

1. Imię i nazwisko stażysty: Monika Skowron
2. Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
3. Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Rębkowskiej
4. Okres trwania stażu: 1.09.2015 – 31.05.2016
5. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Lilianna Szcześniak

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2015/2016 r.
Pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym rozpoczęłam w 2014 roku.
Staż pod opieką Pani mgr Lilianny Szcześniak, rozpoczęłam w dniu 01.09.2015 r. Zgodnie z przepisami trwał on 9 miesięcy i zakończył się
w dniu 31.05.2016 r.
W pierwszych dniach września spotkałam się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które spisane zostały
w formie kontraktu. Zapoznałam się ze specyfiką szkoły, ustaliliśmy kierunek mojego awansu zawodowego. Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego Nauczycieli stała się podstawą opracowania przeze mnie – z pomocą opiekuna stażu – planu rozwoju zawodowego, który złożyłam Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
W trakcie stażu realizowałam wymagania niezbędne zawarte w rozporządzeniu, w szczególności:

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

1. Zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego, a w szczególności z treścią:
* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Karty Nauczyciela.
2. Na bieżąco analizowałam publikacje z zakresu awansu zawodowego nauczyciela stażysty ukazujące się w prasie pedagogicznej i Internecie.
3. Studiowałam nowości wydawnicze związane z tą tematyką.
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu w formie kontraktu.
5. Prawidłowo opracowałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty razem z opiekunem.

- Znam procedurę awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego;
- Wzbogaciłam moją wiedzę w zakresie prawa oświatowego oraz aktualnej literatury pedagogicznej na ten temat, ukazującej się zarówno w wersji tradycyjnej, jak i dostępnej online.;
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, przyczyniło się do terminowego i rzetelnego wykonania zadań zawartych w planie.

II.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, sporządzenie sprawozdania z jego przebiegu i przedłożenie go Dyrektorowi.
Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, scenariuszy lekcji, scenariuszy wystaw, zestawień bibliograficznych, notatek ze szkoleń, warsztatów, obserwacji lekcji i analizy literatury. Zgromadzona dokumentacja została wykorzystana przeze mnie do tworzenia własnego warsztatu pracy.
Systematyczne dokumentowanie własnych działań ułatwiło mi opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzone na potrzeby realizowanych zadań scenariusze lekcji
i wystaw wykorzystam w kolejnych latach pracy.


I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której Nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust. 1 pkt 1)


Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki w tym przepisy związane z funkcjonowaniem placówki

1. Dokonałam analizy dokumentów regulujących organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania placówki.
2. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi: Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS.
3. Zapoznałam się z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i przedszkoli.
4. Zapoznałam się z programem wychowawczym przedszkoli oraz szkół podstawowych.
5. Zapoznałam się z programem nauczania: przeanalizowałam podstawę programową dotyczącą języków obcych.

- zaplanowanie sposobu realizacji wymagań stawianych przed kandydatem na nauczyciela kontraktowego;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego.

II.
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi organizację pracy szkoły i przedszkola

1. W szczególności przeanalizowałam następujące dokumenty:
* Statut Szkoły i Przedszkola
* Wewnątrzszkolny System Oceniania
* Przedmiotowy System Oceniania
* Program Wychowawczy Szkoły i Przedszkola
* Szkolny Program Profilaktyki
* Plan pracy na rok szkolny 2015/2016 oraz kalendarz imprez szkolnych oraz przedszkolnych
* Procedurę informowania Uczniów i ich Rodziców o otrzymanych ocenach bieżących i semestralnych obowiązującą w szkole
* Procedurę dotyczące dostosowania warunków i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych Uczniów
* Regulamin dyżurów
* Regulamin wycieczek szkolnych
* Regulamin/zasady działania Zespołu Przedmiotowego
* Regulamin rady pedagogicznej
* Regulamin rady rodziców
* Regulamin Samorządu Uczniowskiego
* Program świetlicy


Analiza tych dokumentów pozwoliła mi:
- Poznać specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację
i zadania;
- Dowiedzieć się, jaka obowiązuje w niej dokumentacja w wersji papierowej bądź elektronicznej, jak należy ją prawidłowo prowadzić;
- Zrozumieć, jak należy postępować, aby zapewnić Uczniom bezpieczeństwo i właściwe warunki odbywania zajęć.

III.
Poznanie przepisów BHP
Odbyłam obowiązkowe szkolenie BHP i tym samym zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu BHP uświadomił mi potencjalne źródła zagrożenia w pracy oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wiedzę tę wykorzystywałam przestrzegając zasad BHP w codziennej pracy.

II. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć (§6 ust.1 pkt 2)


Obserwacja działań prowadzonych przez opiekuna stażu
1. Przystępując do stażu na nauczyciela kontraktowego, wspólnie z opiekunem, opracowałam harmonogram zajęć obserwowanych. Zakładał on mój udział w charakterze obserwatora w co najmniej jednej godzinie zajęć w miesiącu prowadzonych przez opiekuna stażu. Zgodnie z harmonogramem obserwowałam prace opiekuna stażu nad:
* „Jesień w drzwiach lasu” - 24.09.2015 r.
* „Szkoła marzeń” - 20.10.2015 r.
* „Nasze rodzinne korzenie” - 12.11.2015 r.
* „Jak to ze lnem było” - 17.12.2015 r.
* „Życie zwierząt i roślin zimą” - 07.01.2016 r.
* „Tropimy ortografię – ch” - 16.02.2016 r.
* „Jak zasiać wiosenną radość?” - 18.03.2016 r.
* „Wiosenne porządki” – 07.04.2016 r.
* „O syrence Warszawskiej” - 05.05.2016 r.

2. Istotnym elementem obserwowanych zajęć było ich omówienie i analiza z opiekunem stażu. Szczególną uwagę w swych obserwacjach zwracałam na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami, na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych oraz na sposób sprawdzania wiadomości uczniów.
Zajęcia te dały mi możliwość zrewidowania swoich umiejętności pedagogicznych. Miałam okazję „podpatrzeć”, jakie techniki i sposoby stosuje moja opiekun stażu, co bardzo pomogło mi w codziennej pracy nauczyciela.


III. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone (§ 6 ust. 1 pkt 3)

1. Zgodnie z planem rozwoju zawodowego, wspólnie z opiekunem, opracowałam harmonogram zajęć do samodzielnego prowadzenia. W czasie trwania stażu przeprowadziłam i omówiłam z opiekunem zajęcia z następujących obszarów:
* Nazwy przyborów szkolnych. „Time for school!”– praca
z tekstem
* My family – moja rodzina
* Happy Birthday! – urodziny
* Happy New Year! – rozpoczynamy Nowy Rok
* Konstrukcja There is.../ There are... Rozpoznajemy
i nazywamy pory roku i rośliny
* Czasownik have got – opis wyglądu zewnętrznego
* Czasownik can – praca w oparciu o tekst „Abracadabra”
* Nazwy dzikich zwierząt – praca z tekstem „At the animal park!”

Przed zajęciami analizowaliśmy i omawialiśmy scenariusze lekcji, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przez mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Notatki z zapisem moich spostrzeżeń stanowią dla mnie cenne źródło informacji pozwalające korygować błędy i doskonalić właściwie podejmowane działania.
2. Współpracując z koleżankami i kolegami pedagogami, nabyłam umiejętności obserwowania zajęć i właściwego ich omawiania.
- Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przez mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przez mnie zajęć.
- Posiadam umiejętność omawiania prowadzonych zajęć.
- wzbogaciłam swój warsztat pracy nie tylko o materiały konieczne do realizacji tych zadań, ale także o notatki i wnioski do dalszej pracy


II.
Bogacenie bazy warsztatowej
1. Samodzielnie przygotowywanie środków i pomocy dydaktycznych.
2. Gromadzenie materiałów dydaktycznych.
Zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć

III.
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych, podnoszenie jakości szkoły i przedszkola
1. W ramach rozwijania świadomości kulturowo językowej:
* Zaplanowanie dekoracji z okazji święta Halloween oraz gazetki pt. „Języki Łączą Ludzi”;
* Przygotowanie dzieci z zerówki do zaśpiewania piosenki „Little snowflake” w języku angielskim na Jasełkach w przedszkolu;
* Przygotowanie uczennicy Adrianny Cybulskiej do wykonania życzeń w języku angielskim „We wish you a Merry Christmas” na zakończenie Jasełek w szkole.
2. Przygotowanie uczniów klas 0- III ze szkoły Filialnej w Krystynie do zaprezentowania przedstawienia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji III Maja. Na tą uroczystość zostały przygotowane przeze mnie stroje krakowskie dla dziewczyn i chłopców, dekoracja oraz maki z bibuły dla przybyłych gości.
3. Ponadto pomagałam mojemu opiekunowi w przygotowanych przez nią uroczystości oraz przedstawień: apelu z okazji Światowego Dnia Zwierząt, akcji charytatywnej polegającej na zbieraniu funduszy na rzecz schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Celestynowie oraz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.
- Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze opracowane przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.

IV.
Współudział w działaniach wewnętrznych placówki
1. Zgodnie z planami posiedzeń, jako członek rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz jako protokolant sporządziłam protokół z Rady Pedagogicznej.
2. Przygotowałam uczniów klas I-III do ogólnopolskiej olimpiady „Olimpusek z języka angielskiego” W tym ogólnopolskim konkursie wzięło udział dziesięciu uczniów.
3. Pełniłam obowiązki jako opiekun wycieczki III klasy do Warszawy, której celem było zwiedzanie Stadionu Narodowego, Starego Miasta, Oceanarium oraz fabryki czekolady „Wedel”.

- Zapoznanie się z prawidłowym sposobem sporządzania protokołu z Rad Pedagogicznych;
- Uczestnictwo w konkursie zwiększyło motywację uczniów do nauki oraz dało dobry przykład kolegom z klasy;
- Poznanie właściwego wypełniania karty wycieczki.

IV. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§6 ust.1 pkt 4)

I.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy
1. Uczestniczyłam w następujących wewnątrzszkolnych form doskonalenia:
* „Efektywne stosowanie technologii komputerowej Librus”;
* „Monitorowanie podstawy programowej”;
* „Sześciolatek w szkole” oraz „Dopalacze w szkole”;
* Warsztaty metodyczne „Edukacja przez ruch”;
* „Prawidłowe prowadzenie dzienników”;
* „Autorytet nauczyciela”;
* Spotkanie zespołu metodycznego organizowanego przez doradców metodycznych: „Praca z dzieckiem z ADHD”.
2. Zewnątrzszkolnych formach doskonalenia:
* Warsztaty metodyczne pt. „Jak pracować z dziećmi i przy okazji samemu dobrze się bawić, poświęconych metodom i technikom pracy z dziećmi na zajęciach
z języka angielskiego”, Maria Wrońska;
* Warsztaty metodyczne pt. „Super Simple Songs – Let’s Share”, English Language for Kids;
* Warsztaty metodyczne pt. “ O edukacji językowej najmłodszych, czyli jak
z sukcesem uczyć języka angielskiego w przedszkolu”, wydawnictwo Nowa Era;
* Seria ogólnodostępnych wideo – szkoleń metodycznych „Macmillan Small Talks (big ideas)„macmillanhttp://www.macmillan.pl/
component/sssmalltalks/html.
Udział w powyższych szkoleniach umożliwił mi wymianę cennych doświadczeń z nauczycielami, poszerzył moją wiedzę i sprawił, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.


II.
Doskonalenie umiejętności pedagogicznych
1. Na bieżąco korzystałam też z publikacji dotyczących nauczania języka angielskiego oraz o tematyce psychologiczno – pedagogicznej:
* Merrill Harmin „Duch klas. Jak motywować uczniów do nauki”;
* Lektura magazynów dla nauczycieli szkoły podstawowej: Twoja Nowa Era oraz English Teaching Forum;
* Lucyna Brzozowska „Uczymy się bawiąc”;
* Christopher Day „Rozwój zawodowy nauczyciela”.
- wzbogaciłam własny warsztat pracy, przez co wzrosła moja efektywność w zakresie działań edukacyjnych oraz dostarczyły wielu cennych wskazówek do pracy z dziećmi.

III.
Doskonalenie multimedialnych technik pacy

2. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www. publikacje.edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej.
3. Na bieżąco śledziłam propozycję zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych takich jak:
* www.men.waw.pl
* www.interklasa.pl
* www. wsip.com.pl
* www.macmillan.pl
* www.ore.edu.pl
oraz stron dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
* www.publikacje.edux.pl
* www.portaloswiatowy.pl
* www.awans.net
4. Przygotowując lekcje korzystałam też z Internetu, programów multimedialnych oraz urządzeń
w technologii cyfrowej.
5. Wprowadziłam, jako element zajęć serie bajek
Disney ’a.
6. Od bieżącego roku szkolnego regularnie dokonywałam wpisów do dziennika elektronicznego Librus.
7. Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, pomocy na lekcje i dyplomów motywacyjnych.
8. W swojej pracy zachęcałam uczniów do samodzielnej pracy nad językiem angielskim oraz do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych poprzez rozwiazywania interaktywnych zadań, uczestnictwo w grach, zabawach i quizach. Wiele z nich pochodziło ze stron internetowych takich jak:
* www.aglomaniacy.pl
* www.learnenglishkids.britishcouncil.org
* www.english - 4kids.com
* www.headfullofideas.pl
* www.macmillan.pl
* www.supersimplelearning.com

- Uatrakcyjnienie przekazu dydaktycznego;
- Pobudzenie zainteresowania uczniów kwestią różnic kulturowych, w tym samej kultury anglosaskiej;
- Możliwość słuchania języka angielskiego w naturalny sposób
IV.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Kształcenie umiejętności dobrej współpracy w relacjach nauczyciel - uczeń, nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - rodzic poprzez gromadzenie informacji i analizowanie literatury dotyczącej komunikacji interpersonalnej.
- Wpłynęło to zasadniczo na lepszą pracę w zespole klasowym na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych

V. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów(§ 6 ust. 2 pkt)
I.
Poznanie środowiska uczniów
1. Rozmowy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz opiekunem stażu na temat dojrzałości szkolnej dzieci, które miałam uczyć w najmłodszych klasach.
2. Współpraca z wychowawcami z wychowawcami klas oraz zapoznanie się z Opiniami uczniów mających trudności w nauce.
* Poznanie potrzeb uczniów oraz ich potencjał rozwojowy i zainteresowania;
* Dostosowanie materiału przedmiotu do wymagań edukacyjnych.
09.2015 r.


II.
Współpraca ze środowiskiem
uczniów
1. Rozmowy indywidualne i szczery kontakt z rodzicami na temat ich dzieci.
2. Konsultacje dla rodziców, na których omawiałam i poruszałam m. in. następujące kwestię:
- Sposoby zachęcania dzieci do mówienia w języku obcym;
- Zindywidualizowane podejście podczas pracy
z uczniami na lekcji.
3. Służenie pomocą i poradą rodzicom i opiekunom, którzy chcieli i potrafili ćwiczyć język angielski
z dzieckiem w domu.
4. Współpraca ze szkolnym pedagogiem, który przekazał mi wiele wskazówek, co do pracy, w szczególności podczas moich zajęć indywidualnych z uczniem klasy II (a później III) o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz problemach z zachowaniem. Moja praca polegała na tym, aby zachęcić go do pracy przełamać bariery i wspomóc jego matkę, żeby pracowała z dzieckiem w domu.
5. Korzystanie z doświadczeń opiekuna stażu
i członków Rady pedagogicznej oraz współpraca między nauczycielami, przyniosła mi wiele wskazówek i cennych rad do pracy z dziećmi.
* Zgromadzenie dodatkowych informacji o środowisku uczniów;
* Nawiązanie dobrych kontaktów z uczniami
i ich rodzicami;
* Podjęcie pracy przez ucznia oraz przełamanie jego niechęci do nauki języka angielskiego
* Uzyskanie wskazówek i cennych rad do pracy z dziećmi.


AUTOREFLEKSJA

Sprawozdanie przedstawia pracę, jaką podjęłam w celu zrealizowania Planu Rozwoju Zawodowego. Opisałam w nim działania, jakie podjęłam, swoje wrażenia, doświadczenia oraz spostrzeżenia. Ostatnie 9 miesięcy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej jako nauczyciela języka angielskiego.
W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej. Rzetelnie realizowałam zadania wynikające z zajmowanego stanowiska i planu rozwoju osobistego. W podejmowanych działaniach korzystałam z pomocy i wskazówek opiekuna stażu. Dzięki pracy w szkole i przedszkolu wzbogaciłam swoją wiedzę, zyskałam nowe umiejętności oraz udoskonaliłam własny warsztat pracy. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Częsty kontakt
z dziećmi przynosił mi ogromną satysfakcję, a możliwość wpływania na ich zachowanie, rozwijanie wyobraźni, szukanie w nich zainteresowań
i uzdolnień było bardzo budujące. Z radością obserwuję, jak udało mi się nawiązać dobry kontakt z dziećmi, na tyle, że witają mnie z uśmiechem na korytarzu.
Praktycznie wszystkie założone cele zostały przez mnie zrealizowane. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje.
Chciałbym podziękować Pani Dyrektor za szansę pracy w zawodzie i za wsparcie, jakie dawała mi podczas odbywania stażu. Pragnę również podziękować opiekun stażu która zawsze służyła mi dobra radą i uśmiechem oraz wszystkim nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej za otwartość i rodzinną atmosferę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.