X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32314
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Iwona Rakuś
nauczyciel mianowany
zatrudniony w Zespole Szkół w Goraju
ubiegający się
o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

data rozpoczęcia stażu: 02 września 2013r.
data zakończenia stażu: 01 czerwca 2016r.

Wstęp


Jestem nauczycielem języka angielskiego i języka polskiego z piętnastoletnim stażem pracy pedagogicznej. Kiedy rozpoczynałam staż, miałam ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku filologii polskiej i studia wyższe zawodowe na kierunku filologii angielskiej.
Obecnie jestem nauczycielem mianowanym, który ubiega się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
We wrześniu 2013r., zatrudniona w Zespole Szkół w Goraju jako nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu do pani dyrektor mgr Elżbiety Różańskiej, a następnie opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, który został zaakceptowany i wyznaczył kierunek dalszych moich działań. Plan rozwoju zawodowego opracowałam i zrealizowałam, uwzględniając kryterium realności osiągnięcia planowanych celów uwzględniających długość stażu, pracochłonność zadań, a także kryterium adekwatności planu do wymogów zarówno ustalonych przez MEN w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak i warunków rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona.
Cenne wskazówki dotyczące zasad awansu podpowiadały mi koleżanki z bogatszym bagażem doświadczenia zawodowego. Również pomocne okazały się treści zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, informacje zaczerpnięte z literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte podczas szkoleń.
Okres stażu nie zmienił zasadniczo stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Zawsze dążyłam do podejmowania działań mających na celu doskonalenie siebie i swojego warsztatu, biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe uczniów, rodziców i szkoły, na której poziomie i dobrym imieniu bardzo mi zależy. Staram się sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań, wynikających z potrzeb uczniów i szkoły.
Realizując zadania edukacyjno – wychowawcze w Zespole Szkół w Goraju, spełniałam oczekiwania uczniów, rodziców i własne, dostosowywałam je do potrzeb placówki. Wdrażałam działania na rzecz doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej, służące podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, zrealizowałam następujące zadania:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).

I. Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.


1. Przeprowadzałam i analizowałam testy diagnozujące, pomiary dydaktyczne i próbne sprawdziany w klasach 4-6 szkoły podstawowej i klasach 1-3 gimnazjum. W razie potrzeby konstruowałam programy naprawcze w oparciu o wyniki.
Wyniki testów wewnętrznych pozwoliły mi:
• ocenić możliwości uczniów,
• określić ich mocne i słabe strony,
• zdiagnozować style uczenia się,
• wyciągnąć wnioski dotyczące poziomu zaawansowania językowego uczniów,
• dobrać odpowiednie metody i formy pracy do możliwości.

Wyniki służyły poznaniu, w jakim stopniu uczniowie przyswoili sobie wiadomości i nabyli określone umiejętności. Uczniowie systematycznie otrzymywali informacje dotyczące swoich postępów w nauce, co pozwoliło im szybko i na bieżąco uzupełniać braki. Wyrabiali w sobie cechę systematyczności. W oparciu o efekty uzyskane w toku diagnozowania osiągnięć edukacyjnych dokonywałam korekty pracy i ją modyfikowałam. Dzięki diagnozie praca moja stała się bardziej ukierunkowana i efektywna.
W przypadkach, gdy wyniki testów diagnozujących wskazywały na duże braki w wiadomościach i umiejętnościach językowych, podejmowałam działania zmierzające do określenia przyczyn tego stanu oraz takie, które doprowadziłyby (w miarę możliwości) do wyrównania deficytów i zaległości w nauce, zmotywowania ucznia do systematycznej pracy, zwiększenia jego poczucia wartości i wiary w siebie.
Analizowałam również wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasisty. Wyniki testów zewnętrznych wykorzystywałam do pracy z uczniami kolejnych klas.

2. Przeprowadzałam godziny wychowawcze dotyczące skutecznych metod uczenia się i technik zapamiętywania. Wskazówki dotyczące tych zagadnień przekazywałam także uczniom z innych klas. Dzięki ciekawym ćwiczeniom uczniowie zrozumieli, że uwaga, koncentracja na zadaniu ma znaczący wpływ na przebieg takich procesów poznawczych jak zapamiętywanie czy spostrzeganie. Specyfika wykonywanych zadań była okazją do wzbogacenia zasobu słownictwa i utrwalenia pisowni wyrazów. Ćwiczenia tak bardzo spodobały się uczniom, że część z nich wykonywała je codziennie, systematycznie. Wkrótce zauważyliśmy wspólnie , że zmniejszyły się u tych uczniów problemy z koncentracją, zaczęli funkcjonować bardziej efektywnie i łatwiej radzili sobie z nauką w szkole i w domu.


3. Wzięłam udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym ,,Global Citizen School”.

W czasie stażu uczniowie moi wzięli udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym AIESEC Polska Global Citizen Schools. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego. Zwraca uwagę na wielokulturowość. W naszej szkole gościliśmy studentkę lingwistyki z Włoch Flavię Rocco. Prowadziła ona warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z kulturą jej ojczystego kraju.

Efekty dla uczniów:
• udział w innowacyjnych warsztatach, podczas których poznali codzienne zwyczaje, tradycje, kuchnię i ciekawostki turystyczne dotyczące Włoch,
• zajęcia były prowadzone w języku angielskim, co stanowiło okazję do rozwijania umiejętności językowych,
• rozwój zdolności językowych poprzez zabawę i rozrywkę,
• przełamanie swoich słabości,

4. Realizowałam szkolne projekty edukacyjne:
- Dni teatru szkolnego,
- Dzień Regionalny- Moja mała Ojczyzna,
- Dzień Języków Obcych.

Uczniowie dzięki uczestnictwu w projekcie
• językowym: poszerzyli swoją wiedzę o kulturze krajów niemiecko i anglojęzycznych oraz wzięli udział w ciekawych konkursach,
• teatralnym: rozwijali się intelektualnie, pozbywali się kompleksów, eliminowali lęk, uaktywniali wszelkie sfery psychiczne, uczyli się pięknie mówić, zdobyli umiejętność publicznych występów, rozwijali problemy w twórczy sposób,
• regionalnym: poznali wiele zwyczajów i obrzędów kultywowanych kiedyś, zwiększyli wiedzę na temat historii i kultury naszego regionu, poznając legendy i opowiadania związane z miejscem zamieszkania, wykształcili umiejętność szukania i gromadzenia źródeł wiedzy o własnym regionie, wykształcili umiejętność prezentowania różnorodności kulturowej regionu.

Realizowałam Ogólnopolski Projekt ,,Porcja Pozytywnej Energii”, którego celem była promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę otyłość.

Nauczyciele w oparciu o specjalistyczne materiały edukacyjno-dydaktyczne przeprowadzili z uczniami lekcje (realizując założenia wynikające z Roku Szkoły w Ruchu) uświadamiające, jak bardzo ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia.
Dzięki udziale w tym projekcie uczniowie:
- uświadomili sobie problem nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych,
- zdobyli istotną wiedzę ( porady i wskazówki jak pielęgnować zdrowe nawyki żywnościowe) w połączeniu z kreatywną zabawą.
- rozwinęli zdolności plastyczne.


5. Pełniłam funkcję członka komisji konkursowych.
6. Systematycznie opiekowałam się gazetką językową, której celem jest promowanie nauki języka angielskiego. Materiały, które pojawiają się na gazetce przygotowuję wspólnie z uczniami. Zazwyczaj dotyczą one tradycji i kultury krajów anglojęzycznych oraz organizacji konkursów szkolnych.


7. Dokonywałam ewaluacji swoich zadań i diagnozy osiągnięć edukacyjnych. Aby dowiedzieć się, jaki stosunek mają uczniowie do mnie jako nauczyciela, na początku przeprowadziłam ankietę, dzięki której mogłam sformułować wnioski do dalszej pracy. Pod koniec etapu kształcenia przeprowadziłam ponownie ankietę oceniającą stosunek uczniów do mojej osoby i sposobu prowadzenia lekcji.

8. Jako wychowawca opracowałam plan wychowawczy klasy, biorąc pod uwagę propozycje uczniów i rodziców. Zawarliśmy w planie różnorodne imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Andrzejki, które były okazją stworzenia przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego, nawiązania realnego kontaktu z rodzicami, zdobycia
ich zaufania, wzbudzenia wśród uczniów poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności
za powierzone zadania.
II . Doskonalenie kompetencji zawodowych.
1. Wiem, że zadaniem nauczyciela jest podejmowanie działań ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy. Aby sprostać tym zadaniom, podejmowałam nowe wyzwania. Konieczność rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z wykonywaną pracą skłoniła mnie do aktywnego uczestniczenia w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i zewnętrznych). Starannie dobierałam tematykę szkoleń, mając na uwadze zadania zawarte w dokumentach szkoły, potrzeby uczniów, nauczyciela i szkoły.
1) Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego .
2) Nauka języka obcego a indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów.
3) Motywowanie uczniów do nauki i wykonywania pracy domowej.
4) Pierwsza pomoc przedmedyczna z obsługą apteczki.
5) Nauczanie języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym w zakresie uczenia grup dzieci zróżnicowanych wiekowo, użycia historii, bajek i opowiadań w procesie nauczania, technik efektywnego zarządzania klasą.
6) We’re All Different...Catering for the Varying Needs of the Upper Primary Classroom – szkolenie metodyczne dla na-li szkół podstawowych.
7) ... And They Learned English Happily Ever After...! – konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych.
8) Szkolenia on – line:
- Controlled production: a key to making unmotivated students speak – sesja dla na –li gimnazjum.
- Teaching Young Learners – Tips and Tricks – 6 – częściowe szkolenie dla nauczycieli klas 1-3.
- Using puppets with really young learners – szkolenie metodyczne dla nauczycieli klas 1-3.
- Ideas for practising grammar - szkolenie metodyczne dla na-li szkół podstawowych.
- A Quick Guide to Slow Teaching – with the Exam Ahead – podstawowe założenia sprawdzianu szóstoklasisty.
- Sprawdzian! Co kryje sprawdzian? - szkolenie metodyczne dla na-li II etapu kształcenia.
- Language study outside the classroom - sesja dla na –li gimnazjum.
- More ups than downs or how to teach a good lesson to teenagers... - sesja dla na –li gimnazjum I szkół podstawowych.
-
9. Kurs ,, Wykorzystanie wyników sprawdzianów do poprawy efektywności kształcenia”.
10. Konferencja metodyczna dla na –li uczących w gimnazjum,,Contexts and co –texts – for the exam and well beyond”.
11. Konferencja metodyczna dlana –li klas 1-3 ,,Hands – on how- with a new shape of the coursebook?!
12. Konferencja metodyczna dla na –li klas 4-6 ,, Let’s phrase it – with upper – primary learners.
13. Konferencja metodyczna ,, sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych.
14. Konferencja metodyczna dla na-li szkół podstawowych ,,Learner – centred teaching? Yes, but what about my teaching style?
15. Szkolenie dla na –li języka angielskiego dotyczące metodyki pracy z podręcznikiem dostosowanym do wymogów wieloletniego użytku.
16. Szkolenie ,,Bezpieczeństwo w sieci”.
17. Szkolenie dla na –li języka polskiego ,, Sztuka komunikacji czyli jak skutecznie porozumiewać się na lekcji”
18. Szkolenie ,,Gotowi na zmiany – przewodnik po krętych ścieżkach w prawie oświatowym”.
19. Warsztaty ,, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci (zagrożenia związane z cyberprzemocą).
20. Seminarium ,,Nauka języka obcego a indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów”.
21. ,, And They All learned ...” – indywidualizacja procesu nauczania w oddziałach zróżnicowanych.
22. ,,Doradztwo zawodowe z uwzględnieniem specyfiki regionu – od diagnozy do ewaluacji- praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych z województwa”.
23. ,,Wyniki egzaminów zewnętrznych, ewaluacji oraz innych badań pedagogicznych jako podstawa wprowadzania zmian jakościowych w pracy szkół i placówek oświatowych”.
24. Szkolenie ,,Terroryzm – zasady postępowania”.


Dzięki szkoleniom doskonaliłam umiejętności pedagogiczne, wzbogaciłam warsztat pracy swój i nauczycieli, poprawiłam efektywność pracy. Podjęte formy doskonalenia były ściśle związane ze specyfiką i warunkami pracy naszej szkoły.
Wszystkie szkolenia, kursy, konferencje, wykłady i warsztaty dały mi możliwość pogłębienia wiedzy na temat metod, ćwiczeń wyzwalających inwencję twórczą, form
i technik pracy umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów, pomogły wypracować najbardziej odpowiednie metody pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, przez co zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, uczniowie łatwiej zapamiętywali materiał i osiągali lepsze wyniki na sprawdzianach.

2. Opracowałam indywidualne karty pracy dla uczniów zdolnych i mających problemy w nauce. Pamiętałam o tym, aby uwzględniać ich zainteresowania, tempo pracy i indywidualne potrzeby. Dzięki temu:
• uczniowie pracujący w szybkim tempie, nie nudzili się,
• uczniowie o mniejszych możliwościach nie odczuwali w negatywny sposób presji czasu,
• ćwiczenia typu: krzyżówka, rebus czy zagadka okazały się nie tylko rozrywką umysłową, ale również eliminowały stres powodowany sytuacją sprawdzianu.
3. Współpracowałam z doradcą metodycznym oraz wydawnictwami oferującymi publikacje związane z językiem angielskim i językiem polskim. Dzięki temu:
- przyczyniłam się do wzbogacenia bazy dydaktycznej,
- pozyskałam atrakcyjne nagrody za udział w konkursach szkolnych.

4. Obserwowałam zajęcia innych nauczycieli. Pogłębiałam umiejętności i doświadczenie, rozwijałam horyzonty i swój warsztat pracy. Podpatrując, jak pracują inni, wyciągałam wnioski dla siebie do dalszej pracy. Pozwoliło mi to zdobyć nowe doświadczenia, pomysły, które wykorzystuję we własnej pracy. Zdobyta wiedza wpłynęła na podniesienie efektywności nauczania i uatrakcyjniania zajęć. Mogłam zaobserwować pracę moich uczniów na innej lekcji.

5. W okresie stażu pogłębiałam wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki, studiując fachową literaturę pedagogiczną oraz publikacje zamieszczane w Internecie, dotyczące zarówno spraw dydaktycznych jak i wychowawczych: The practice of English Teaching Jeremy Harmer, How to Teach English Jeremy Harmer, A Course in Language Teaching Penny Ur, Teaching English as a Foreign Language Maria Dakowska, The Educational Approach to Language Teaching Mikołaj Rychło, magazyny: Jezyki obce w szkole, The Teacher oraz English Teaching Forum; sprawy wychowawcze: Mosty zamiast murów Podręcznik komunikacji interpersonalnej John Stewart, Komunikacja w szkole Scenariusze godzin wychowawczych Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka, Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, internetowe czasopismo dla nauczycieli ,,Trendy”.

Opublikowane nowe spostrzeżenia i teorie dają możliwość weryfikowania wybranych koncepcji pracy z uczniem, a w sytuacjach szczególnie trudnych – możliwość wyboru, nowej bardziej skutecznej drogi oddziaływania.
Przy wyborze literatury kierowałam się potrzebami oraz korzyściami, jakie będą
mieli moi uczniowie. Dzięki przeczytanym pozycjom zdobyłam więcej wiedzy potrzebnej
mi do pracy w szkole. Zdobyte doświadczenia wykorzystałam w kontaktach z uczniami, rodzicami i nauczycielami, co z pewnością wpłynęło na pozytywne relacje.

6. Pogłębiałam wiedzę z przepisów prawa oświatowego oraz dotyczących awansu zawodowego.
Dzięki temu poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

III. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Na swoich zajęciach wykorzystywałam nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów: odgrywanie ról, gry i zabawy, barometr, dywanik, karuzela, kosz i walizeczka, list do siebie, analiza przypadku, burza mózgów, tworzenie map skojarzeń, metoda projektu.
Stosowanie na lekcji nowatorskich metod aktywizacyjnych pomagało nie tylko uczniom, ale także ułatwiało mi pracę jako nauczycielowi. Poprzez odpowiedni sposób pracy z uczniami, a więc wykorzystanie określonych metod nauczania – uczenia się, niejednokrotnie osiągałam cel, do którego dąży każdy nauczyciel. Tym celem jest oczywiście efektywne nauczanie.
Pracując nowatorskimi metodami sprawiałam, że uczniowie zaczynali być samodzielni, rozwijali własne strategie uczenia się, wyzwalali w sobie motywację i ciekawość uczenia się. Dzięki temu rzadziej miałam do czynienia z niesfornymi, znudzonymi i niechętnymi uczniami, a coraz częściej obserwowałam zaangażowanie, zainteresowanie i aktywność.
Metody te pozwoliły uczniom aktywnie wykorzystać zdobytą wiedzę, przekonać się w działaniu o stopniu opanowania zrealizowanego materiału, pokonać barierę mówienia w języku obcym, stać się bardziej pewnym w podejmowaniu prób komunikacyjnych.

2. Zadbałam o zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych do biblioteki szkolnej ( czasopismo dla na-li ,, The Teacher”, czasopismo dla uczniów,, Ready for English”). Materiały te umożliwiły wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych. Ponadto czasopismo dla nauczycieli jest doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich anglistów. Zawsze tam sięgam, gdy szukam innowacyjnych rozwiązań oraz pragnę być na bieżąco ze światowymi trendami nauczania języka angielskiego. Każde wydanie magazynu zawiera specjalistyczne sekcje, takie jak „Young Learners”, pozwalające nauczycielowi pogłębiać wiedzę w konkretnych obszarach językowych. Czytając fachowe treści, inspirujące artykuły czy praktyczne poradniki, wzbogacam swój warsztat metodyczny. Sprawdzone pomysły wykorzystuję na swoich zajęciach, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi. Wykorzystując sprawdzone pomysły, czynię zajęcia bardziej atrakcyjnymi i
przyczyniam się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

3.Zgromadziłam własną biblioteczkę metodyczno-przedmiotową : różnego rodzaju podręczniki, repetytoria, materiały dydaktyczne, płyty DVD, programy multimedialne - materiały umożliwiają mi wzbudzanie w uczniach zainteresowania językiem polskim i językiem angielskim oraz historią i kulturą krajów anglojęzycznych).


Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

Jestem nauczycielem, który wie, że we współczesnej polskiej szkole, konieczna jest coraz częstsza weryfikacja dotychczasowych sposobów nauczania i wychowania. Rozwój nowoczesnej technologii komputerowej zobowiązuje do podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, które mogłyby sprostać współczesnym zainteresowaniom dziecka.
1. Prowadziłam lekcje z wykorzystaniem programów multimedialnych, rzutnika czy tablicy interaktywnej.
Te wszystkie urządzenia nie tylko zachęcają do nauki, ale i podnoszą jej efektywność. Uczniowie wykazują się dużą aktywnością, chętnie się zgłaszają. Inne korzyści dla uczniów to:
- lepsze zrozumienie poznawczych problemów,
- równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
- stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
- samodzielne poszukiwanie odpowiedzi
- możliwość twórczej inwencji.


2. Systematycznie korzystałam z Internetu i programów edukacyjnych, które są źródłem wiedzy przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
3. Technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam m.in. do przygotowania wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy: pomocy dydaktycznych, gazetek ściennych, dyplomów, podziękowań, scenariuszy lekcji, testów, informacji dla rodziców, sprawdzianów, ankiet i innych dokumentów.
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

4. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe.
Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: menis.pl, men.gov.pl, oswiata.org.
Zasoby portali edukacyjnych: eduseek.pl, interklasa.pl, interszkoła.pl, literka.pl, e-szkola.pl, www.profesor.pl, www.ore.pl, www.ang.pl., www.anglomaniacy.pl., i innych wykorzystuję na moich lekcjach , godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Korzystanie ze stron w języku angielskim daje mi gwarancję poprawności językowej. Często zaglądam do nich w przypadku niepewności, poszukuję rozwiązań czy ciekawych pomysłów na lekcje.
5. Posiadając swoje konto, mam dostęp do wielu materiałów dodatkowych, które uatrakcyjniają zajęcia. Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, koordynatorami konkursów, przedstawicielami wydawnictw.
Mój adres e-mail znany jest także rodzicom, z którymi się komunikuję elektronicznie. Redaktorzy gazetki szkolnej dzięki poczcie elektronicznej przesyłają mi napisane artykuły. Gazetka w ten sposób tworzona jest estetyczna i czytelna, a możliwość modyfikacji oszczędza czas.
6. Dzięki technologii informacyjno-komunikacyjnej mogłam wziąć udział w szkoleniach on-line, które są obecnie coraz bardziej powszechne.
7. Współtworzyłam szkolną stronę internetową.
8. Systematycznie zamieszczam artykuły w lokalnym czasopiśmie ,, Cebulanka”. Publikuję w nim sukcesy uczniów i najważniejsze informacje ze szkoły. Artykuły piszą również moi uczniowie. Swoje prace przesyłają na moja pocztę, dzięki czemu dokonując korekty ich prac oszczędzam czas.
9. Wspólnie z uczniami opracowywaliśmy prezentacje multimedialne.
10. Przeprowadziłam godziny wychowawcze nt. ,, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci (zagrożenia związane z cyberprzemocą). Dzięki wiedzy zdobytej na fachowym szkoleniu o tej tematyce i wartościowym materiałom edukacyjnym wdrażałam moich uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem. Uczniowie poznali zagrożenia i korzyści wynikające z używania komputera i Internetu.
11. Umieszczałam na stronie internetowej szkoły najciekawszych projekty uczniów.
12. Posługiwałam się arkuszem kalkulacyjnym ( analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w celu opracowania programów naprawczych, analiza frekwencji uczniów ).
13. Umiem wykorzystać program do pisania świadectw i arkuszy ocen.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

1. Dzieliłam się z nauczycielami wiadomościami i umiejętnościami nabytymi podczas różnego rodzaju warsztatów i konferencji.
2. Inicjowałam i koordynowałam współpracę z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół. Współpracowałam z koleżanką uczącą języka angielskiego w Zespole Szkół we Frampolu, dzieliłam się z nią wiadomościami, nabytymi umiejętnościami podczas różnych form doskonalenia zawodowego, materiałami dydaktycznymi, konsultowałam się z nią w sprawach metodyki nauczania języka angielskiego oraz w sprawach merytorycznych.
3. Pełniłam funkcję opiekuna stażu pani Edyty Szumskiej, która odbywa staż na nauczyciela mianowanego.
4. Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców oraz lekcje koleżeńskie dla nauczycieli i stażysty. Prowadzenie tego typu zajęć dało mi wiele satysfakcji. Upewniłam się, że posiadam umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innym nauczycielami. Inni , młodsi stażem nauczycieli mogli wykorzystać moje sprawdzone pomysły na lekcję podczas swoich zajęć, uczyli się planować proces lekcyjny, dokonywali autorefleksji własnej pracy. Po lekcji rozmawialiśmy nt. metod zastosowanych przeze mnie, obserwatorzy proponowali inne rozwiązania osiągnięcia celów, a więc ja również czegoś uczyłam się od nich. Nawzajem dzieliliśmy się wiedzą i umiejętnościami.
5. Konsultowałam się z nauczycielami języków obcych i języka polskiego z mojej szkoły i innych szkół.
6. Dzieliłam się materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami (podręczniki, kasety, płyty, scenariusze lekcji, zestaw tematów do dyspozycji wychowawcy, kopie kartkówek tematycznych itp.)
7. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami podczas przygotowania konkursów oraz imprez wynikających z harmonogramu i poza nim.
8. Przekazywałam materiały dydaktyczne bibliotece szkolnej (książki, podręczniki, ćwiczenia, kasety, płyty, plakaty, słowniki itp.).
9. Systematycznie współpracowałam z wychowawcami naszej szkoły.
10. Brałam udział w pracach zespołów:
- I i II etapu kształcenia,
- językowego,
- ds. ewaluacji wewnętrznej,
- w zespole oceniającym efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach w/w zespołów. Nasze spotkania opierały się na wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń. Razem wyznaczaliśmy kierunki współpracy i planowaliśmy działania na rok szkolny, które starałam się rzetelnie wykonywać. Była to okazja do dyskusji, dzielenia się swoimi obserwacjami, co prowadziło do autorefleksji i podwyższenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Dla podniesienia efektów wychowawczych konsultowałam i analizowałam zachowania uczniów w gronie każdego zespołu. Omawialiśmy problemy dzieci z dysfunkcjami i różnego typu zaburzeniami rozwojowymi i przewlekłymi chorobami.
Pracowałam w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej. Celem ewaluacji było pozyskanie informacji na temat dostosowania prac domowych do możliwości dzieci I etapu kształcenia. Wspólnie z koordynatorem zespołu opracowaliśmy plan ewaluacji. Byłam odpowiedzialna za skonstruowanie narzędzia ewaluacji – ankiety dla rodziców kl. II i III, przeprowadzenie badania i jego analizę. Dzięki temu upewniłam się, że ilość zadawanych prac domowych jest wystarczająca i są one zrozumiałe oraz dostosowane do możliwości dzieci, które uczę.
Aktywne uczestniczyłam w pracy zespołu języków obcych, pierwszego etapu nauczania oraz drugiego etapu nauczania: współtworzyłam plany pracy, prowadziłam szkolenia dla na – li. Odpowiadając na potrzeby nauczycieli powstały następujące prace: ,, Jak się uczyć, aby nauka była efektywna?”,,, Aby przygotowanie do sprawdzianu miało sens, czyli jak się uczyć, aby się nauczyć?”, ,,Zainteresowanie rodziców dzieckiem i szkołą, a wyniki w nauce i jego motywacja do nauki”, ,,Jak efektywnie współpracować z rodzicami?”,, Ocenianie kształtujące na lekcjach języków obcych”, „Film w nauczaniu języka obcego”, „Jak pracować z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych?”, ,,Jak uczyć języka angielskiego ciekawie i skutecznie?”,,, Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów w pracy szkoły (nauczycieli


Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
1. Publikowałam artykuły na stronach edukacyjnych w Internecie i na stronach Szkoły Podstawowej w Goraju oraz Gimnazjum Publicznego w Goraju.

Byłam opiekunem stażu studentów pedagogiki i resocjalizacji. Studenci hospitowali moje zajęcia, pod moim nadzorem pisali konspekty, przygotowywali się i prowadzili lekcje. Po odbyciu praktyki dokonałam jej oceny.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).


Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

1. Opracowałam i wdrożyłam do realizacji własny program koła teatralnego.
Jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum realizuję teatralny projekt edukacyjny. Dni Teatru Szkolnego są już tradycją naszej szkoły. Każdego roku uczniowie chętnie biorą w nim udział przygotowując przy pomocy nauczyciela przedstawienie. Aby przybliżyć uczniom kulisy pracy aktora, postanowiłam poprowadzić koło teatralne dla zainteresowanych. Dzięki funkcjonowaniu koła uczniowie:
• nauczyli się wypowiadać siebie przez twórczość, wyrażać swoje doznania emocjonalne za pomącą gestu, mimiki i ruchu,
• praca w zespole wpłynęła na wytworzenie współpracy w grupie, nauczyli się odpowiedzialności, liczenia się ze zdaniem innych, opanowania samego siebie,
• zajęcia wyzwalały aktywność i budziły wiarę we własne możliwości,
• udział w zajęciach wyposażył młodych artystów w podstawowe umiejętności aktorskie i scenograficzne,
• dzieci stały się świadomymi, wrażliwymi odbiorcami życia kulturalnego,
• wzbogacili osobowość, przełamywali nieśmiałość,
• sprawdzili swoje umiejętności aktorskie, aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.
• rozwija swoje zainteresowania sztuką i kulturą.


2. Opracowałam i wdrożyłam do realizacji własny program pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum.
Program opracowałam na podstawie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Gimnazjum Publicznego w Goraju, Statutu Zespołu Szkół w Goraju oraz diagnozy wśród rodziców i uczniów. Treści wychowawcze zawarte w programie przewidziane są do realizacji w ciągu pierwszego roku nauki w gimnazjum. Program przygotowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane, w zależności od zmieniających się potrzeb. Plan pracy został podzielony na moduły, a każdy moduł na konkretne treści realizowane przy pomocy różnorodnych metod i ćwiczeń. Adresatami programu są uczniowie klas I Gimnazjum Publicznego w Goraju.
Efekty dla ucznia:
• uczniowie tworzą spójny zespół, kierujący się pozytywnymi normami społecz¬nymi,
• problemy wewnątrzklasowe są rozwiązywane poprzez dyskusję, argumentację.
• klasa współpracuje prawidłowo z wychowawcą oraz innymi nauczycielami,
• w klasie widoczny jest proces nabywania i utrwalania nawyków sumiennej, systematycznej pracy szkolnej,
• uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. Wiedzą, dlaczego powinni się do nich stosować,
• uczniowie potrafią przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom we własnej klasie oraz na terenie szkoły,
• uczniowie dbają o dobre imię swojej szkoły,
• uczniowie potrafią udzielić swojej pomocy innym,
• potrafią właściwie zorganizować swój czas,
• potrafią kulturalnie zachowywać się,
• uczniowie organizują wspólne uroczystości i imprezy klasowe i uczestniczą w nich,
• klasa jako całość i poprzez swoich najaktywniejszych uczniów włącza się w życie szkoły.


Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).

Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

1. Dużą uwagę zwracam na promowanie języka polskiego i angielskiego w naszej szkole. Zorganizowałam (opracowanie regulaminów i scenariuszy konkursów) i przeprowadziłam wiele konkursów. Osiągnięcia podopiecznych prezentuję na szkolnej tablicy ,,Nasze sukcesy”, na stronie internetowej, w lokalnej gazetce.
2. Przygotowałam uczniów do udział w następujących wewnętrznych i zewnętrznych konkursach:

- IX i X Powiatowy Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej,
- VI Wojewódzki Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych GAUDIUM,
- XIII i XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,
- VII gminny Przegląd Form Artystycznych o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej,
- VII Międzyszkolny Konkurs Angielskiej Piosenki Dziecięcej ,,YouCanSing”,
- Wojewódzki konkurs języka angielskiego Clicomanaiac,
- konkurs języka angielskiego LKO),
- Konkurs czytelniczy i recytatorski- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- Konkurs plastyczny dla kl.1-3 „Ulubiony bohater podręcznika English Adventure”,
- konkurs dla 2 kl. gimnazjum z wiedzy o języku angielskim,
- konkurs języka angielskiego w szkole podstawowej dla kl.4-6,
- konkurs ortograficzny dla kl 4-6,
- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Panda,
- XII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Świątecznej,
- Konkurs plastyczny w ramach projektu Porcja Pozytywnej Energii,
- konkurs dla kl.5 szkoły podstawowej i 1kl. gimnazjum z wiedzy o Wielkiej Brytanii,
- konkurs czytelniczy dla kl.4-6 „W świecie baśni Hansa Christiana Andersena”.
- konkurs profilaktyczny ,, Uzależnieniom mówimy – STOP”.


Udział w konkursach:
• przyczynił się do wzrostu zainteresowania językiem polskim i językiem angielskim,
• zmotywował uczniów do rozwijania wiedzy i umiejętności,
• zaktywizował nie tylko uczniów zdolnych, ale dodał też wiary w siebie uczniom słabszym,
• był okazją do zajęcia czołowego miejsca, zdobycia wartościowych nagród, promowania naszej placówki.

3. Współorganizowałam uroczystości szkolne, akademie:
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Ślubowanie gimnazjalistów,
- Pożegnanie klas szóstych,
- Konstytucja 3 –go Maja,
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- opłatek klasowy,
- Mikołajki,
- Angrzejki,
- Dzień chłopaka,
- Dzień kobiet

Uczniowie mieli możliwość głębszego poznania kultury narodowej, pogłębienia uczuć patriotycznych i wyrażania szacunku dla kultury ojczystej. Dzięki imprezom kulturalnym szkoła jest lepiej postrzegana, rodzice angażują się chętnie w życie szkoły i wspierają organizowane uroczystości.
Dzięki imprezom kulturalnym szkoła jest lepiej postrzegana. Rodzice angażują się w życie szkoły i wspomagają organizowane uroczystości.

4. W miarę możliwości sprawowałam funkcję opiekuna wycieczek, a także organizowałam wycieczki, których celem było poznanie dziedzictwa kulturowego Polski ( wyjazd na spektakl teatralny ,, Przygody Tomka Sawyera, wycieczka do Warszawy, wycieczka do Kazimierza Dolnego i Janowca, wycieczka do Krakowa i Zakopanego, wycieczka do Janowa Lubelskiego). Podejmując inicjatywy kulturalne, umożliwiałam uczniom bezpośrednie obcowanie z dobrami kultury, bezpieczne i kulturalne spędzanie wolnego czasu. Zawsze dostrzegłam ogromny wpływ wychowania przez sztukę:
- budowanie wrażliwości estetycznej,
- rozumienie znaczenia dorobku i dziedzictwa kulturowego,
- rozwijanie kreatywności ( ,,może ja spróbuję być aktorem...”),
- wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na płaszczyźnie obcowania z prawdziwa sztuką.
Ponadto wycieczki stanowiły doskonałą okazję do włączenia rodziców do pomocy przy ich organizacji.5. Jako wychowawca organizowałam i prowadziłam zajęcia w ramach pedagogizacji rodziców. Z myślą o problemach współczesnych rodziców napisałam referaty pt. ,, Zainteresowanie rodziców dzieckiem i szkołą, a wyniki w nauce i jego motywacja do nauki”, ,,Nagrody, kary i konsekwencje w wychowaniu”, ,, Jak efektywnie współpracować z nauczycielami”. Aranżowałam spotkania z rodzicami w sytuacjach problemowych. Przekazywałam informacje o zachowaniu, problemach wychowawczych i postępach w nauce ich dzieci. Widząc często zagubienie, bezradność i bezsilność rodzica wobec problemów dziecka, starałam się im pomóc, sugerując różne sposoby motywowania do nauki.
Uważam, że współpraca z rodzicami przebiegała bardzo dobrze. Wpłynęło to pozytywne na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Wysoka frekwencja rodziców na zebraniach może świadczyć także o zaangażowaniu rodziców w życie klasy i szkoły.

6. Pracowałam z uczniami uzdolnionymi językowo i mającymi trudności w nauce ( praca w ramach zajęć pozalekcyjnych). Prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminów. Zawsze starłam się rozpoznać ucznia zdolnego, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzyć adekwatne warunki dla uczniów o nieprzeciętnym potencjale, dlatego też dbałam o to, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności i brać udział w konkursach, nie tylko wewnątrzszkolnych, ale i zewnętrznych. Uczestnicy zajęć wyrównawczych uzupełniali braki, doskonalili swoje umiejętności nabierali właściwych nawyków uczenia się.
Prowadzenie tego typu zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej moich uczniów. Dzieci poczuły się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażowały się do podejmowania wyzwań, wzrosła ich motywacja, podniosły się wyniki.
7. Pozyskiwałam środki finansowe z działalności sklepiku szkolnego. Pieniądze przeznaczane były m.in. na:
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach zewnętrznych,
- nagrody,
- wykonanie prac remontowych na terenie szkoły,
- zakup sprzętu szkolnego.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów

1. Przeprowadzanie ankiet dotyczących potrzeb uczniów w zakresie języka angielskiego i języka polskiego.
2. Indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów językowych.
3. Prowadziłam nieodpłatne konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce języka obcego oraz pracowałam indywidualnie z uczniami wykazującymi uzdolnienia językowe i przygotowującymi się do konkursów językowych.
4. Wykorzystując materiały szkoleniowe KOWEZiU, przeprowadziłam cykl godzin wychowawczych dla uczniów dotyczących doradztwo zawodowego z uwzględnieniem specyfiki regionu. Z myślą o moich uczniach wzięłam udział w szkoleniu ,,Doradztwo zawodowe z uwzględnieniem specyfiki regionu – od diagnozy do ewaluacji- praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych z województwa”. Nabytą wiedzę i ciekawe materiały szkoleniowe wykorzystałam podczas zajęć, które miały na celu pomóc gimnazjalistom zaplanować swoją karierę, pomóc podjąć decyzję w doborze szkoły ponadgimnazjalnej.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).
Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie:
1. razem z innymi nauczycielami powołanymi przez panią dyrektor dokonałam ewaluacji szkolnych procedur interwencji nauczycieli w sytuacjach niewłaściwych zachowań uczniów – w tym przejawów demoralizacji i zachowań patologicznych. Opracowane zasady przyczyniły się do stworzenia w szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej z konsekwencją wymogów. Uczniowie i rodzice są świadomi istnienia procedur dyscyplinujących. Uczniowie znają zachowania, które w szkole są niedopuszczalne. Wszyscy nauczyciele wiedzą jak postępować, krok po kroku, w razie niewłaściwego zachowania się uczniów w różnych sytuacjach. Dzięki istnieniu takiego dokumentu i konsekwencji nauczycieli systematycznie zmniejsza się skala destruktywnych zachowań.
2. wspólnie z członkami zespołu profilaktycznego dokonaliśmy ewaluacji Programu Profilaktycznego, który jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego oraz jest skorelowany z rządowym programem na lata 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach programu:
- uczniowie nasi są świadomi negatywnych konsekwencji agresji i przemocy, absencji na zajęciach lekcyjnych, zażywania używek; rozwijają umiejętność radzenia sobie w życiu; propagują zdrowy styl życia,
- rodzice są wspierani w procesie wychowania
3. przy pomocy nauczycieli zespołu wychowawczego dokonałam nowelizacji Statutu Zespołu Szkół w Goraju. Rezultatem podjętych przeze mnie działań jest znajomość zapisów zawartych w Statucie Szkoły, na bazie którego powstały wszystkie dokumenty regulujące jej funkcjonowanie i organizację. A udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców i podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczyciel

4. W czasie całej swojej pracy zwracałam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzenie idei wolontariatu.
Wspólnie z uczniami organizowaliśmy pomoc na rzecz akcji charytatywnych, np. kiermasze świąteczne, Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę , Twój Dar Serca Dla Hospicjum, , Wkręć się w pomaganie – zbiórka nakrętek, zbiórka zużytych komórek, baterii, pustych kartridży i tonerów.
Dzięki takim akcjom uczniowie byli wdrażani do właściwego spędzania czasu wolnego od nauki, zrozumieli potrzeby i sytuację innych ludzi, potrafili w racjonalny sposób nieść pomoc potrzebującym. Zauważyłam, że akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na kształtowanie charakteru. Zdecydowanie uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie innego człowieka, uczyły umiejętności dzielenia się z innymi.
5. Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z gminną biblioteką.
6. Współpracowałam z KPP w Biłgoraju i Strażą Pożarną.
7. Współpracowałam z sądem, kuratorem, GOPS.
8. Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Biłgoraju.
Rozpoznając bieżące potrzeby i problemy uczniów, jako wychowawca wielokrotnie konsultowałam różne przypadki z pedagogiem szkolnym, a także skłaniałem rodziców do skorzystania z pomocy specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na prośbę rodziców sporządzałam opinie pedagogiczne konieczne do rzetelnego badania. Prowadząc zajęcia w ramach zajęć wyrównawczych oraz organizując proces dydaktyczno – wychowawczy w klasie, zawsze opierałam się na zaleceniach pedagoga, zawartych w opinii opracowanej przez poradnię.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

1) Poznawałam środowisko uczniów wykorzystując metody badawcze (przeprowadzałam ankiety dotyczące np.zachowań agresywnych i kontaktu z używkami, rozmawiałam indywidualnie z uczniami oraz ich rodzicami).
2) Utrzymywałam systematyczny kontakt z rodzicami uczniów na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (organizowałam zebrania śródsemestralne i semestralne, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne, odbywałam konsultacje indywidualne według harmonogramu i poza nim).
3) Integrowałam zespół klasowy:
- przeprowadzając specjalnie w tym celu przygotowane godziny wychowawcze,
- organizując imprezy klasowe i szkolne (Ślubowanie, Dzień Chłopaka, Otrzęsiny, Mikołajki klasowe, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet),
- mobilizując uczniów do udziału w akcjach charytatywnych (Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Dar Serca Dla Hospicjum,) oraz w innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły.

4) Współpracowałam z innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym w sytuacjach trudnych: konsultowałam przypadek ucznia ze szczególnymi problemami w nauce, nieodpowiednie zachowanie się uczniów, problemy emocjonalne uczniów, zaobserwowane przeze mnie specyficzne problemy w nauce, dysfunkcje. Wraz z pedagogiem szkolnym podejmowałam akcje mające na celu rozwiązanie tych problemów.
5) Organizowałam pomoc koleżeńską.
6) Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
7) Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, domem kultury, biblioteką, czytelnią, z KPP w Biłgoraju, kuratorem rodzinnym Diany Starzeckiej, współpracowałam z pielęgniarką szkolną przy tworzeniu kart bilansowych dla uczniów klasy I gimnazjum.
8) Podejmowałam działania na rzecz zapobiegania patologii w rodzinie. W celu rozwiązywania problemów wychowawczych moich wychowanków współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, policją, kuratorem rodzinnym. Wszyscy wspierali moje starania wychowawcy klasowego. Sporządziłam opis i analizę przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego.
9) Wiem, że dobry pedagog to ktoś, kto dobrze zna swoich uczniów, środowisko, w którym żyją i ich rodziców. Jako wychowawca opracowałam plan wychowawczy klasy, biorąc pod uwagę propozycje uczniów i rodziców. Zawarliśmy w planie różnorodne imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Andrzejki, które były okazją stworzenia przyjaznej atmosfery
i integracji zespołu klasowego, nawiązania realnego kontaktu z rodzicami, zdobycia
ich zaufania, wzbudzenia wśród uczniów poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności
za powierzone zadania. Aranżowałam spotkania z rodzicami w sytuacjach problemowych. Przekazywałam informacje o zachowaniu, problemach wychowawczych i postępach w nauce ich dzieci. Widząc często zagubienie, bezradność i bezsilność rodzica wobec problemów dziecka, starałam się im pomóc, sugerując różne sposoby motywowania do nauki. Świadomi omawianych problemów rodzice stawali się parterami w nauczaniu i wychowaniu, chętnie podejmowali dyskusje, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
9. Sporządziłam opis i analizę przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego.
10. Sporządziłam opis i analizę przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego.
Zakończenie

Okres stażu to niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej, jednak dał mi okazję
do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem. Życie szkoły to obszerna sfera działań, zawierająca w sobie wiele, bardzo trudnych do zaplanowania i realizacji zadań, których owoce można zauważyć po wielu latach. Chcąc efektywnie w tym zawodzie pracować, należy realizować zadania na różnych płaszczyznach, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, własne zainteresowania orazwymagania organu nadzoru pedagogicznego i prowadzącego. W związku z tym starałam się usilnie zabiegać o własny rozwój, doskonalić swoje kwalifikacje, monitorować i podnosić jakość swojej pracy.
Zadania określone w planie rozwoju zawodowego często wymagały poświęcenia ogromnej ilości czasu. Niemniej jednak, zamierzenia, jakie podjęłam, planując własny rozwój zawodowy, zrealizowałam w całości i wpłynęło to na podniesienie efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej. Udział w licznych kursach, warsztatach metodycznych pogłębił moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, a zdobyta wiedza i doświadczenia przyniosły niewątpliwie wiele korzyści dla uczniów, szkoły i dla mnie samej. W swoich działaniach zwracałam uwagę na promocję szkoły w środowisku lokalnym przez organizowanie uroczystości z udziałem rodziców, władz samorządowych. Podejmowałam zadania mające na celu wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiadomości
i umiejętności, kształtowanie ich osobowości. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się
z innymi nauczycielami.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca działań. Jestem przekonana, że praca nad sobą i dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele będę musiała się nauczyć w nowym, nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom zdobytym podczas stażu, wiem, jak to robić dobrze, czyli z korzyścią dla moich uczniów, szkoły i środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.