X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32297
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

mgr inż. Katarzyna Książkiewicz

data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data zakończenia stażu: 31.05.2016
staż pracy: 15 lat

Wprowadzenie.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który przedłożyłam 02 września 2013 roku ówczesnej Pani Dyrektor Gimnazjum im. Ludzi Pojednania w Witnicy.
Staż podjęłam, aby:
- Zdobywać dalsze doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- Poszerzać zakres wiedzy i własnych umiejętności,
- Doskonalić umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
- Doskonalić warsztat pracy, metody i formy pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników w nauce, aby pomóc w zaspakajaniu ich potrzeb i zainteresowań,
- Spełnić wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- Podnieść poziom pracy szkoły poprzez realizowanie przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- Zdobywać umiejętności przydatne w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Staż pomógł mi rozwinąć moje zainteresowania i odkryć niektóre umiejętności. Okres ten, który jest wycinkiem mojej pracy pedagogicznej jest też okazją do zweryfikowania jakim jestem nauczycielem i wychowawcą.
W trakcie trwania stażu realizowałam zadania, które nakreśliłam w moim planie rozwoju zawodowego. Niektóre uległy mniejszym lub większym modyfikacjom.
Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
W trakcie stażu poznałam procedury awansu zawodowego. Dokonałam analizy Karty Nauczyciela oraz wybranych pozycji z zakresu prawa oświatowego min.:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 1 grudnia 2014r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DzU nr 260 poz.2593 z 8 grudnia 2004r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007r. pozycja nr 1580.
- Systematycznie śledziłam wszystkie informacje dotyczące awansu zawodowego pojawiające się czy to w prasie, czy w internecie.
- Sporządziłam plan mojego rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Powtórnie przejrzałam następującą dokumentację:
- Regulamin Szkoły,
- Statut Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczy,
- Szkolny Program Profilaktyczny,
- Wewnątrzszkolne Ocenianie
Efekty:
• Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania awansu na nauczyciela dyplomowanego.
• Uzyskałam umiejętność analizy i interpretacji zapisów w przywołanych rozporządzeniach.
• Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podwyższanie standardów nauczania
2. Opracowanie planu Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
31 sierpnia 2013r. sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Panią Dyrektor Gimnazjum w Witnicy w dniu 6 września 2013 roku. Po odbyciu stażu sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam je Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych.
Efekty:
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
• Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie.

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych- doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych:
- „Od czego zależą osiągnięcia edukacyjne uczniów? Bank wskazówek metodycznych”.
- „Od kreatywnego nauczyciela do kreatywnego ucznia”.
- „Metody i sposoby pracy z dzieckiem upośledzonym w warunkach gimnazjalnych”.
- „Bezpieczeństwo w szkole aspekt wychowawczy”.
- „Praca zespołowa nauczycieli jako warunek podniesienia efektywności pracy szkoły”.
- „Zintegrowana profilaktyka ryzykownych zachowań uczniów”.
- „Dokumentacja szkoły i nauczyciela po zmianach w prawie oświatowym”.
- „Twórcze metody i techniki pracy nie tylko z uczniem zdolnym”.
- „Dziennik elektroniczny”.
- „Tablica multimedialna”.
- Szkolenie BHP.
- „Przemoc i agresja”.
- Konferencje metodyczne dla nauczycieli matematyki organizowane przez WOM w sierpniu 2013, 2014, 2015 dotyczące przedmiotu, zmian w prawie oświatowym oraz priorytetów Ministra Edukacji na dany rok szkolny.
oraz warsztatach, kursach i szkoleniach:
- „Jak motywować uczniów do uczenia się w nowoczesnej szkole?”
- „Podnoszenie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki”.
- „Jak zaprzyjaźnić ucznia z matematyką, czyli skuteczne nauczanie uczenia się matematyki”.
- „Praktyczne wykorzystanie EWD do doskonalenia procesu edukacyjnego”.
- „Multimedialne narzędzia cyfrowe pomocą w dydaktyce przedmiotowej”.
- „Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki?”.
- „Jak mówić, by dzieci nas słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły w kontekście rozpoznawania u dziecka czy jest ofiarą przemocy psychicznej”.
- „Elementy oceniania kształtującego w gimnazjalnej edukacji matematycznej”.
- „Nauczyciel mianowany w drodze do awansu”.
- „Diagnozowanie i monitorowanie rozwoju umiejętności matematycznych gimnazjalistów”.
- „Przygotowujemy uczniów do podejmowania i realizacji projektu edukacyjnego – Zostać przedsiębiorczym”.
- „Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym”.
- „Wespół zespół, czyli uczymy się i bawimy się jednocześnie”.
- „Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za pomocą jednorocznych i trzyletnich wskaźników EWD”.

Efekty:
Odbyte przeze mnie formy doskonalenia przyczyniły się do:
• Podniesienia moich kompetencji zawodowych.
• Wzbogacenia mojej wiedzy.
• Zdobycia niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
• Podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Edukowania uczniów ciekawymi metodami pracy.
• Zdobycia wiedzy do pracy z uczniem zdolnym i z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Zdobycia i wykorzystania ciekawych pomysłów na prowadzenie zajęć,
• Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat oceniania, kryteriów doboru programów i podręczników.
• Nauki obsługi dziennika elektronicznego, dzięki któremu mam stały kontakt z uczniami i ich rodzicami, co znacząco ułatwia przepływ informacji,
• Tego, że potrafię ocenić efekty kształcenia w szkole dzięki wykorzystaniu wskaźnika EWD.
• Dzięki konferencjom metodycznym mogłam zaplanować pracę na dany rok szkolny oraz wykorzystać proponowane metody i sposoby w pracy dydaktycznej mając na uwadze podnoszenie wśród uczniów efektywności kształcenia.
• Warsztaty nauczyły mnie pracy z uczniem wybitnie zdolnym oraz z uczniem mającym problemy w nauce (mającym dysfunkcje), z uczniem mającym problemy w kontaktach z rówieśnikami bądź rodzicami. Szkolenia nauczyły mnie efektywnie rozmawiać z uczniami.
• Lepsza organizacja warsztatu pracy nauczyciela.

4. Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne.
W czasie stażu brałam czynny udział w opracowywaniu i układaniu dokumentów regulujących pracę szkoły:
- Praca w zespole nad ewaluacją Szkolnego Systemu Oceniania, a obecnego WO (we wrześniu 2013, 2014, 2015).
- Opracowanie z zespołem matematyków Planu Podnoszenia Efektywności Kształcenia (we wrześniu 2013, 2014, 2015).
- Praca w zespole nad ewaluacją Szkolnego Programu Profilaktyki (wrzesień 2013, 2014, 2015).
- Praca w zespole nad tworzeniem trzyletniego Szkolnego Programu Wychowawczego (wrzesień 2012- szkolny program na trzy kolejne lata oraz we wrześniu 2015r.- szkolny program na kolejne trzy lata).
- Praca w zespole nad ewaluacją Kryteriów Ocen z Zachowania (wrzesień 2015).
- W roku szkolnym 2014/2015 stworzyłam wraz z zespołem nauczycieli nowy punktowy system oceniania zachowania, który zostanie wdrożony w naszym gimnazjum od września 2016 i zastąpi dotychczasowy system.
- praca w zespole nad opracowaniem „ Planu podnoszenia efektywności kształcenia z matematyki” ze współudziałem nauczycieli szkoły ponadgimnazjalnej 9.11.2015r.
- Razem z członkami zespołu Matematyczno-Przyrodniczego dokonałam analizy szkolnego zestawu podręczników, sprawdzałam i dokonywałam analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych, analizowałam i wybierałam sprawdzian kompetencji wiedzy i umiejętności z matematyki dla uczniów klas pierwszych (tzw. Diagnoza wstępna, diagnoza po klasie pierwszej, diagnoza po klasie drugiej).
- We wrześniu opracowuję rozkłady materiału dostosowując je do klas , w których uczę, opracowałam we wrześniu 2013r. trzy letni plan pracy wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny naszego gimnazjum.
- Na przełomie września i października każdego roku szkolnego wykonuję, analizuję i opracowuję raporty EWD dla rocznika opuszczającego gimnazjum. Przedstawiam na RP.
Efekty:
Uczestnictwo w pracach organów szkoły wpływa na:
• Podniesienia jakości pracy szkoły.
• Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów, ich analizy.
• Możliwość dogłębnej analizy efektów nauczania, wyciągania wniosków na przyszłość oraz uczy pracy w zespole.
• Umożliwienie dzielenia się moimi doświadczeniami, wspierania innych nauczycieli w poszukiwaniu rozwiązań problemów.
• Uczenie się planowania działań i współpracy w ich realizacji.

5. Praca z uczniem zdolnym, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Jedną z form mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły są konkursy. Od ucznia wymagają one zdobycia wiedzy szerszej jak szkolna lub zaprezentowania nowych umiejętności. Każdy z nas jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest rolą szkoły, nauczyciela i wychowawcy. Często nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczą na osiągnięcie sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich zainteresowań i uzdolnień.
Przez cały okres stażu prowadziłam społecznie raz w tygodniu zajęcia kółka matematycznego, podczas którego przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach matematycznych i rozwijałam ich zainteresowania związane z matematyką.
Podczas stażu uczestniczyłam w przygotowywaniu lub byłam opiekunem uczniów biorących udział w następujących konkursach:
o Szkolny Konkurs „Matematyka w teorii i praktyce dla klas I i II” (kwiecień 2013r.)
o Ogólnopolski konkurs „Matematyka w obiektywie” ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego ( październik 2013r., 2014r., 2015r.)
o Ogólnopolski konkurs „Edi Panda” (listopad 2013r., 2014r., 2015r.)
o Ogólnopolski konkurs „Edi Pingwin” (kwiecień 2013r., 2014r., 2015r.)
o Szkolny konkurs „Super przyrodnik i matematyk” w kategorii klas I i II . Konkurs współorganizowałam wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Składał się z dwóch etapów I etap 29.04.2014r. etap II 3.06.2014r.
o Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny „Matematyka w życiu codziennym” (maj 2014, maj 2015, maj 2016r.).
o Pokazy ciekawych zagadnień matematycznych (grudzień 2013r., styczeń 2014r., kwiecień 2014r.).
o Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR (marzec 2014r., 2015r., 2016r.) jestem szkolnym koordynatorem tego konkursu. (w roku szkolnym 2013/2014 wyróżnienie otrzymał mój uczeń Grzegorz T., w roku szkolnym 2014/2015 Filip M.)
o Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „PANGEA” (styczeń 2014r., 2015r., 2016r.),
o Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej organizowany przez I LO w Gorzowie Wlkp. (maj 2014r., 2015r., 2016r.).
o Szkolny Etap Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (listopad 2013r., 2014r., 2015r.- uczeń Filip M. w etapie rejonowym uzyskał wynik 70%).
Efekty:
• Uczniowie mobilizowali się do pracy.
• Odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.
• Rozwijali swoje zainteresowania i mocne strony.
• Nabyli umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażką i sukcesem.
• Nastąpiła promocja szkoły na zewnątrz.
• Podwyższył się poziom jakości pracy szkoły.
• Dbam o wszechstronny rozwój moich uczniów i rozwijam w nich poczucie własnej wartości.
• Uświadamiam uczniom, że każdy wysiłek sprzyja osiąganiu sukcesu.
• Mam poczucie satysfakcji z odniesionych sukcesów przez moich uczniów.
• Nabyłam umiejętności organizacyjnych
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

6. Poszerzanie i doskonalenie kompetencji matematycznych uczniów. Wdrożenie metod aktywizujących na lekcjach matematyki i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych.

Na lekcjach starałam się stosować różne formy i metody pracy też aktywizujące, by były ciekawe i zachęcające dla uczniów. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicania zajęć korzystałam z materiałów zamieszczonych na stronach edukacyjnych www.literka.pl, www.profesor.pl, www.eduforum.pl, www.edusek.pl, www.nauczyciel.pl. oraz w czasopismach: „Matematyka w szkole”, „Matematyka”, „Matematyka i komputery”. Metody te kształtują umiejętności, stwarzają warunki ułatwiające uczenie się, aktywizują, są atrakcyjne, uwzględniają różne style uczenia się.
Ponadto dostosowywałam metody nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Dokonywałam modyfikacji i korekt moich planów wynikowych dla przedmiotu matematyka. W procesie dydaktycznym wykorzystywałam różne formy kontroli oraz wspomaganie nauczania dostosowane zarówno do uczniów zdolnych, a także uczniów z trudnościami. Opracowałam narzędzia do ewaluacji poziomu wiedzy i umiejętności uczniów tj.: zestawy zadań do samodzielnego wykonania przez uczniów, testy, karty pracy, krzyżówki.

Efekty:
• Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Uczniowie myślą podczas wykonywania podjętych działań. Angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.
• Wykorzystując metody aktywne, uczę młodzież właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.

7. Diagnozowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie lub wykorzystywanie publikowanych diagnoz. Podsumowanie i zastosowanie działań opracowanych na podstawie wyciągniętych wniosków.

Monitorowałam osiągnięcia uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz: rokrocznie nie tylko w okresie stażu przeprowadzam diagnozę:
- klas I w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w oparciu o arkusze z ODN z Zielonej Góry, a w roku 2015/2016 z Wydawnictwa Nowa Era,
- w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziłam też diagnozę po klasie I z Nową Erą,
- Klas II (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) w oparciu o arkusze ODN Zielona Góra,
- trzykrotnie każdego roku szkolnego przeprowadzam diagnozę klas I, II i III, w których uczę robiąc Sesje z plusem w ramach „Lepszej Szkoły” GWO.
Wyniki diagnoz podsumowywałam. Na podstawie wyciągniętych wniosków z diagnoz pracowałam na lekcjach z uczniami. Uważam, że osiągnięciem, z którego mogę być dumna jest wynik z Sesji z plusem od dwóch lat klasy obecnej 2b.
W roku szkolnym 2014/2015 klasa ta (wtedy 1b) pisząc trzy Sesje z plusem osiągnęła bardzo wysoki wynik:
Wynik w % 1b szkoła Województwo Polska
Sesja 1 80% 54% 53% 57%
Sesja 2 61% 42% 43% 46%
Sesja 3
(diagnoza roczna) 65% 65% 35% 41%

Ta sama klasa w roku szkolnym 2015/2016 jako 2b w Sesjach z plusem osiągnęła również wysokie wyniki:
Wynik w % 2b szkoła Województwo Polska
Sesja 1 62% 39% 45% 49%
Sesja 2 48% 39% 38% 43%
Sesja 3
(diagnoza roczna) 56% 45% 41% 45%

Po przeprowadzeniu w maju 2015/2016 testu z matematyki dla uczniów kończących naukę w klasie pierwszej (test arkusze z wydawnictwa Nowa Era) średni wynik klasy 1d (jedna klasa 1 którą uczę) wynosi 14,63 p., co stanowi 46% i jest taki, jak średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynoszący 14,77 p., co stanowi 46%. Oznacza to, że klasa, którą uczę nie odbiega od średniej krajowej.
W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 przygotowałam i przedstawiłam raporty z diagnozy klas I z matematyki wszystkich klas w szkole, zaś w 2015/2016 raport z diagnozy klas II z matematyki wszystkich klas w szkole.
Efekty:
• Diagnozy umożliwiają dogłębną analizę efektów nauczania, wyciągania wniosków na przyszłość.
• Nauczyłam się planować działania.
• Przeprowadzone analizy wyników diagnoz pozwalają znaleźć słabe i mocne strony uczniów, wprowadzić działania naprawcze i podwyższyć jakość pracy szkoły.

8. Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z zarządzeń KO i OKE.
- Sprawdzałam próbne egzaminy gimnazjalne z części matematycznej.
Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzenie próbnych egzaminów swoich uczniów. W latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 były to dwukrotne egzaminy próbne. Jeden to arkusz OKE, a drugi arkusz z GWO- LEPSZA SZKOŁA, do którego zgłosiłam klasy trzecie, które uczyłam. Program LEPSZEJ SZKOŁY pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Próbny egzamin jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ niesie ze sobą informację o efektach pracy obu stron.
Z każdego egzaminu próbnego przygotowywałam szczegółowe analizy wyników swoich klas. Wyniki omawiałam też na spotkaniach z rodzicami klas trzecich oraz w ramach bloku przedmiotowego.
W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2015/2016 przygotowywałam raport zbiorczy wszystkich klas z egzaminu próbnego z matematyki, który był przedstawiany na posiedzeniach rady pedagogicznej.
- W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego brałam udział rokrocznie nie tylko w okresie stażu. W roku szkolnym 2013/2014 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej z części humanistycznej i języka angielskiego, a w roku 2014/2015 przewodniczącą komisji z języka angielskiego. W czasie egzaminu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem, a po zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji.

Efekty:
• Umiejętności nabyte w trakcie pracy w komisjach egzaminacyjnych wykorzystałam do pracy dydaktycznej z moimi uczniami, w czasie zajęć edukacyjnych oraz w budowaniu prac klasowych, sprawdzających wiedzę matematyczną uczniów. W formułowaniu prac domowych uwzględniałam standardy wymagań egzaminacyjnych.

9. Współpraca z rodzicami.
Przeprowadzałam pedagogizację rodziców. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Mieli poczucie zaangażowania w życie klasy. Prowadziłam drzwi otwarte i indywidualne spotkania z rodzicami, których zapraszałam do szkoły, jeśli zaistniała taka potrzeba. Kontaktowałam się z nimi telefonicznie Rodzice uczestniczyli w zebraniach, zawsze była wysoka frekwencja ok. 80-90%. Angażowałam ich w klasowe przedsięwzięcia typu: wigilia klasowa, dzień kobiet czy dzień chłopaka itp.
13 listopada 2013r. przeprowadziłam prelekcje dla rodziców "Poznaj świat swojego dziecka-czy moje dziecko bierze narkotyki?", spotkanie było hospitowane przez panią dyrektor.
Najważniejszym celem kontaktów wychowawcy z rodzicami jest: ułatwienie przepływu informacji i wypracowanie takich metod współpracy, aby w jak najlepszy sposób zwiększyć szanse edukacyjne ucznia. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy.

Efekty:
• Nastąpiła poprawa w przestrzeganiu zasad zachowania przez uczniów.
• Uczniowie stali się bardziej aktywni na zajęciach.
• Nastąpiło podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Budowałam wizerunek szkoły otwartej na potrzeby ucznia i rodzica.
• Poszerzałam swój warsztat pracy.
• Odczułam zadowolenie z podjętych wspólnie z rodzicami działań.
• Rozwijanie lepszej współpracy z rodzicami.
10. Pełnienie funkcji wychowawcy.
Przez cały okres stażu i całej mojej pracy pedagogicznej jestem wychowawcą klasy. Przez ostatnie trzy lata byłam wychowawczynią klasy 3c. Organizowałam imprezy klasowe wynikających z kalendarza szkoły oraz wyjazdy klasowe. Starałam się, aby zorganizowane wycieczki nie tylko dostarczały uczniom rozrywki, ale również rozwijały ich zainteresowania i poszerzały wiedzę w różnych dziedzinach. Istotnym aspektem jest również integracja zespołu klasowego, a także budowanie więzi między nauczycielem i uczniem. Oddziaływałam wychowawczo na swoich podopiecznych poprzez organizację:
- imprez szkolnych (Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, klasowa Wigilia, Wesoła szkoła, Dzień Samorządności, otrzęsiny klas pierwszych, "połowinki" klas drugich, andrzejki, bal gimnazjalisty).
Moi wychowankowie pod wpływem moich działań wychowawczych brali udział w:
- w spektaklach profilaktycznych, pogadankach z pedagogiem, policjantem,
- co roku w Dniach wrażliwości organizowanych przez klasy drugie „Poznajmy się”, „ Dzień Tolerancji”, „Dzień Uśmiechu”, „Dzień Dobrych Uczynków”,
- 29 pździernika 2014r. wraz z moją klasą 2c zorganizowałam dla całej szkoły dzień wrażliwości "Poznajmy się",
- co roku w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- w konkursie savoir-vivre (5.03.2014,19.03.2015),
- w rozgrywkach szkolnej ligi sportowej, w roku szkolnym 2015/2016 klasa zajęła I miejsce wygrywając nagrodę pieniężną otrzymaną z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Witnica, za którą zorganizowaliśmy wspólne wyjście na lody.
- konkursie profilaktyczno-zdrowotnym z zagadnień: AIDS, HIV, pierwsza pomoc, zdrowy styl życia, nałogi, uzależnienia, alkoholizm, narkomania, bulimia, anoreksja (rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016),
- konkursie plastycznym „Tarcza ochronna a uzależnienia. (2013/2014),
- konkursie plastycznym- forma ulotka nt. ”Nie piję bo...” (marzec-kwiecień 2015r.),
- konkursie plastycznym „E- papierosy i alkohol= uzależnienia” i „Stop dopalaczom. Stop narkotykom” (maj 2016r.).
Ponad to przez cały okres stażu raz z moimi uczniami brałam udział w:
- Szkolnym Dniu Sportu. W wyniku rywalizacji między klasowej moi wychowankowie w czerwcu 2015r. zajęli I miejsce w rywalizacji drużynowej, wygrywając tort.
- przeglądzie kolęd i pastorałek, moja klasa co roku w klasie 1, 2, 3 wygrywała ten konkurs, a ponieważ nagrodą były pieniądze, za wygraną organizowaliśmy wspólne wyjścia na pizzę.
Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w środowisku szkolnym, wśród nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym wymaganiom.
Pełniąc obowiązki wychowawcy klasy tworzyłam plany wychowawcze klasy oparte na programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Przez cały okres trwania stażu bieżąco realizowałam założenia wychowawcze i profilaktyczne szkoły.
Wraz z wychowankami dbałam o estetykę naszej sali nr 26. Wspomagałam uczniów w przygotowywaniu comiesięcznych gazetek tematycznych oraz sezonowych dekoracji sali. Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach, pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość współudziału w życiu szkoły. Rozpoznawałam potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Na bieżąco analizowałam i oceniałam efekty pracy wychowawczej.
Efekty: Dbanie o wygląd sali wpłynęło na:
• lepsze samopoczucie uczniów,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
• podniesienie wizerunku szkoły,
• odczułam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
We wrześniu 2013r. we współpracy z panią pedagog przeprowadziłam wśród mojej nowej klasy wychowawczej 1c „Badanie sytuacji rodzinnej” – ankieta, w celu poznania warunków życia i sytuacji rodzinnej moich uczniów. Drugą ankietą była ankieta „Zainteresowania” przeprowadzona po to, by bliżej poznać to, co interesuje i jest ważne dla moich wychowanków, aby łatwiej nawiązać z nimi kontakt.
W porozumieniu z pedagog o wicedyrektor w ramach programu profilaktyki przeprowadziłam w mojej klasie:
a) W październiku 2013r. ankietę nt.:” Narkotyki i palenie papierosów”.
b) W styczniu 2014r. oraz grudniu 2014r. ankietę nt.: „Samopoczucie uczniów w szkole”.
c) W maju 2014r. ankietę nt.:” Inicjacja seksualna”.
d) W maju 2015r. ankietę nt:” Kontakty uczniów z alkoholem”.
e) W styczniu 2016r. ankietę dotyczącą warunków uczenia się.
Wyniki opracowywałam i przedstawiałam w formie raportów. O wynikach ankiet i płynących z nich wniosków informowałam rodziców na zebraniach.

Efekty:
Podjęte działania wychowawcze:
• pomagają uczniom odnaleźć się w otaczającym świecie,
• wskazują zachowania etyczne i uczą, że dawać to znaczy więcej niż brać,
• uczą wzajemnego poszanowania i budowania pozytywnych relacji,
• umożliwiają wczesne wychwycenie i rozwiązanie problemu.


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki oraz wychowawcy klasy.
-Z zastosowaniem komputera przygotowywałam rożne dokumenty, które wykorzystywałam w swojej pracy: scenariusze zajęć, zadania powtórzeniowe (ćwiczenia egzaminacyjne) przygotowujące uczniów do egzaminu gimnazjalnego, zadania konkursowe, scenariusze uroczystości i imprez, karty pracy, materiały na gazetki ścienne, ankiety, zaproszenia, ogłoszenia, dyplomy, podziękowania, sprawozdania, harmonogramy wycieczek, listy uczniów, materiały na spotkania z rodzicami, rozkłady materiału nauczania, prezentacje multimedialne w Power Point.
-Opracowałam i napisałam program kółka matematycznego.
- Pisałam komputerowo przez cały okres stażu plan pracy bloku matematyczno-przyrodniczego i semestralne oraz roczne sprawozdania z realizacji tego planu z uwagi na to, że jestem przewodniczącą tego bloku od trzech lat.
-Opracowuję w programie Microsoft Excel wyniki diagnoz i egzaminu gimnazjalnego.
-Z użyciem tego programu rokrocznie opracowuję EWD dla szkoły i sporządzam raport, ponieważ jestem szkolnym liderem EWD.

Sporządzałam z użyciem programów Microsoft Word i Excel następujące raporty szkolne wszystkich klas gimnazjalnych:
- Raport z egzaminu próbnego klas III z matematyki luty 2014r.
- Raport z diagnozy klas I październik 2014r., październik 2015r
- Raport z diagnozy klas II z matematyki maj 2015r.
- Raport z egzaminu gimnazjalnego z matematyki klas III sierpień 2015r.
- Wraz z zespołem nauczycieli matematyki dokonałam 14.10.2014r. zestawienia ocen z matematyki końcoworocznych uczniów klas III w odniesieniu do wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Podczas spotkania bloku przedmiotowego przedstawiłam wyniki i wspólnie z nauczycielami wypracowaliśmy wnioski płynące z takiego zestawienia.
-Pisałam świadectwa wykorzystując program LIBRUS ( w 2013/2014 i 2014/2015) oraz program VULCAN (w 2015/2016).
Efekty:
Poprzez wykorzystanie komputera:
• Mam estetycznie wykonane dyplomy, zaproszenia, podziękowania.
• Poszerzyłam swoje umiejętności z zakresu opracowywania i tworzenia dokumentów.
• Moje lekcje są ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla ucznia, uczniowie lepiej zapamiętują przekazywane informacje, przez co osiągają lepsze wyniki.
• Moje testy, sprawdziany i prace klasowe, karty pracy są profesjonalne i przejrzyste.
• Nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły.
• Mam ułatwione przekazywanie informacji rodzicom, na wywiadówkach otrzymują czytelne materiały z informacjami o postępach w nauce ich dzieci.
• Dzięki dziennikowi internetowemu VULCAN posiadam stały kontakt z rodzicami, a także innymi nauczycielami, co podnosi jakość pracy szkoły poprzez dobrze działający system informacyjny.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu warsztatu pracy.
- Wykorzystałam znajomość techniki komputerowej do wykonania i opracowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego (opisy, analizy, plan rozwoju, sprawozdanie z realizacji rozwoju, itp.).
- W roku szkolnym 2014/2015 przygotowałam w Power Point prezentację każdej klasy III w związku z akademią klas III, którą współorganizowałam z dwoma koleżankami. Najpierw wykonałam aparatem zdjęcia, z których wykonałam prezentację.
Ponadto w okresie stażu co roku współorganizowałam akademię klas III, będąc odpowiedzialną m.in. właśnie za sprawy informatyczno-komputerowe zarówno w przygotowaniach (prezentacje, pisanie zaproszeń, podziękowań), jak obsługę komputerową podczas samej uroczystości akademii.
Znacząco mi w tym pomógł kurs „Multimedialne narzędzia cyfrowe pomocą w dydaktyce przedmiotowej”, ale przede wszystkim własna praca, upór i determinacja.
-Swoich uczniów również zachęcam do wykorzystywania komputera w trakcie przygotowywania prezentacji, co wzbogaca przekaz, a w uczniach kształtuje podstawowe zdolności pracy z komputerem i internetem.
- w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 stworzyłam w Excelu program pomocny w zestawieniu ocen semestralnych, rocznych oraz frekwencji mojej klasy wychowawczej (nie było wtedy dziennika elektronicznego tylko papierowy),
- przygotowywałam sprawozdania z konkursów, wycieczek itp. w wersji elektronicznej, które przekazywałam do publikacji na stronie szkoły.

Efekty:
• Mam ułatwione prowadzenie dokumentacji klasy,
• Nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły, promocja szkoły.

3. Wykorzystanie internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji.

-W czasie całego stażu korzystałam z portali edukacyjnych i oświatowych( głównie wydawnictw podręczników, z którymi pracuję GWO, Nowa Era) oraz śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet. Korzystałam z zasobów portali wydawnictw, wykorzystywałam zamieszczone w nich teksty, sprawdziany, doświadczenia.
-Korespondowałam z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz portalami oświatowymi i edukacyjnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatorów. Dokonywałam zakupu pomocy dydaktycznych korzystając z sieci Internet.
-Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem internetu, komputera, projektora, wykorzystywałam na lekcjach matematyki i wychowawczej prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne.
-Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie od gier, wady postawy, problemy ze wzrokiem, depresje i inne.

Efekty:
• urozmaicenie prowadzonych przeze mnie lekcji dzięki wiedzy i materiałom znalezionym w portalach internetowych,
• wzbogaciłam mój warsztat pracy dydaktycznej,
• stałam się bardziej otwarta na nowe możliwości

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Praca w zespole przedmiotowym matematyczno-przyrodniczym.
W całym okresie stażu pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego:
- Przygotowywałam plan pracy zespołu na bieżący rok oraz ich harmonogram, który uwzględniał zadania zalecone przez Dyrektora Szkoły,
- pisałam protokoły z posiedzeń zespołu,
- czuwałam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie comiesięcznych spotkań zespołu, w których czynnie uczestniczyłam,
- dokumentowałam wykonanie zadań w postaci sprawozdań po semestrze i roku szkolnym,

Efekty:
Pełniona funkcja przewodniczącej zespołu wpłynęła na:
• podniesienie jakości pracy szkoły,
• zdobycie nowych doświadczeń,
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
• podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej,
• wprowadzenie nowych metod pracy,
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
• nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów,
• satysfakcja z realizacji zamierzeń,
• inspiracje do podejmowania nowych działań.
2. Upowszechnianie i promocja własnych opracowań i dorobku zawodowego nauczyciela matematyki. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń.
-Plan rozwoju zawodowego, który realizowałam umieściłam na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl/p-22446-plan-rozwoju-zawodowego-nauczyciela-mianowanego.php. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju oraz opis przypadków również umieszczę na stronie internetowej.
- Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocniczymi do konkretnych zajęć matematyki. Przekazywałam pomysły, zestawy zadań, sprawdziany, prace klasowe, scenariusze zajęć, materiały ćwiczeniowe, prezentacje multimedialne moje czy uczniów innym nauczycielom.
Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z koleżankami i kolegą uczącymi matematyki w mojej szkole. Podpytywaliśmy się nawzajem, podsuwaliśmy sobie ciekawe pomysły dotyczące różnych zagadnień metodycznych i przedmiotowych oraz przekazywaliśmy sobie informacje mogące podnieść jakość naszej szkoły.
-Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem szkolnym swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów i niejednokrotnie korzystałam z pomocy wicedyrektor do spraw wychowawczych.

Efekty:
• umieszczenie swojego planu rozwoju na stronie internetowej dało możliwość podzielenia się z szerszym gronem realizacją planów postawionych sobie w czasie stażu,
• dzięki współpracy z innymi nauczycielami poszerzyłam swój warsztat pracy,
• dzieliłam się pomysłami, wszelkimi nowościami, umiejętnościami i informacjami, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń,
• mogłam liczyć na pomoc innych nauczycieli w razie jakichkolwiek problemów wychowawczych czy dydaktycznych,
• nastąpiła integracja zespołu nauczycielskiego,
• nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Prowadzenie zajęć otwartych.
W celu dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadziłam lekcje otwarte dla nauczycieli bloku matematyczno-przyrodniczego:
- T: Proste i odcinki. (3.12.2013r.)
- T: Pojęcie funkcji. (6.11.2014r.)
- T: Pola wielokątów-zadania. (28.01.2015r)
- T: Przykłady brył obrotowych.(13.02.2015r)
- T: Radzenie sobie z cudzą i własną agresją. (22.11.2013r.-lekcja wychowawcza)
- T: Poszanowanie godności człowieka. Kultura osobista naszą wizytówką.(10.03.2014r. – lekcja wychowawcza)
Efekty:
• Umiem dokonać omówienia struktury i przebiegu lekcji, określić jej mocne i słabe strony, udzielać informacji zwrotnej nt obserwowanych zajęć, proponować nowe rozwiązania i wprowadzać zmiany w strukturze lekcji. Sprzyja to zdobywaniu nowych doświadczeń w zakresie opracowywania i prowadzenia zajęć.

4. Projekty edukacyjne.
Przez cały okres stażu prowadziłam projekty edukacyjne z matematyki. W roku szkolnym 2013/2014 projekt z klasą 2F „Matematyka w życiu codziennym”, którego podsumowanie miało miejsce 7.05.2014r. W roku 2014/2015 projekt z klasą 2c „Matematyka wokół nas” z podsumowaniem 9.06.2015r. oraz w 2015/2016 z klasą 2b podsumowanie 4.05.2016r.

Efekty:
Uczniowie:
• Potrafili planować i organizować pracę własną.
• Umieli pracować w grupie i czytelnie komunikować się.
• Przyjmowali odpowiedzialność, rozwiązywali problemy.
• Podejmowali decyzje i twórczo myśleli.
• Mieli doskonałą okazję publicznie wystąpić.
• Nauczyli się oceniać własną pracę
Odczuwałam zadowolenie z faktu, że czas który poświęciłam uczniom w związku z projektem był dobrze wykorzystany.
5. Jestem szkolnym liderem EWD przez cały okres stażu i wcześniej opracowywałam EWD dla każdego rocznika absolwentów oraz przedstawiałam i omawiałam wyniki na posiedzeniach rady pedagogicznej (12.09.2013r., 6.10.2014r., 19.10.2015r.)
Efekty:
• Bycie szkolnym liderem EWD wzbogaca moje doświadczenie dydaktyczne, doskonali umiejętności informatyczne oraz umożliwia dogłębną analizę efektów nauczania, wyciągania wniosków na przyszłość i dzielenia się z tym innymi nauczycielami. Daje mi poczucie dobrze spełnionego obowiązku.


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie , wdrożenie i ewaluacja programu własnego wspierającego do zajęć wyrównawczych z matematyki.
Program ten napisałam z myślą o uczniach klas I, II i III (osobny dla każdego poziomu) mających problemy z nauką matematyki. Takich, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału na lekcjach oraz mają niskie możliwości intelektualne, mają w zaleceniach opinii PP udział w zajęciach wyrównawczych w celu wyrównywania braków. Chciałam ułatwić im rozwijanie sprawności umysłowych oraz pomóc pokonać zadania stawiane przed nimi na sprawdzianie zewnętrznym.
Cele moich działań (w odniesieniu do uczniów):
a) wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
b) dydaktyczne
- uzupełnianie braków w wiadomościach z matematyki,
- rozbudzanie zainteresowań matematyką,
- praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach,
- stymulowanie logicznego myślenia,
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem,
- kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć,
- przygotowanie do sprawdzianu kompetencji dla klas trzecich.

Treści nauczania były ściśle związane z programem nauczania matematyki w klasie I,II, III „Matematyka z plusem”, a w roku szkolnym 2015/2016 klasa I „Matematyka na czasie”.
Ze względu na fakt, iż zajęcia przeznaczone były dla uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, przy realizacji programu:
- odeszłam od metod słownych, zastępując je metodami aktywizującymi,
- położyłam nacisk na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach,
- zachęcałam do nauki przez zabawę i gry edukacyjne,
- stworzyłam wszystkim uczniom równe szanse przez indywidualizację tempa pracy
i stopniowanie trudności stawianych zadań,
- stosowałam różnorodne środki dydaktyczne (np.: krzyżówki, rebusy, domino, modele brył i figur płaskich).
W związku z tym, że zajęcia wyrównawcze były zajęciami dodatkowymi, ocenianie występowało wyłącznie w formie słownej, wykazywało mocne strony ucznia oraz pełniło rolę wyłącznie wspierającą i motywującą.
Ewaluacja polegała na:
- systematycznym sprawdzaniu postępów uczniów na lekcjach matematyki,
- obserwacji uczniów podczas zajęć,
- rozmowach z uczniami,
- analizie wyników uzyskanych przez uczniów z zadań matematycznych
na egzaminie dla klas III,
- modyfikacji programu w trakcie jego realizacji.
Efekty:
• Każdy uczeń, którzy uczęszczał na zajęcia wyrównawcze otrzymał dzięki własnej pracy promocję z matematyki do klasy programowo wyższej,
• końcowa ewaluacja służyła doskonaleniu pracy zarówno mojej, jak i uczniów.

2. Program kółka matematycznego.

Stworzony przeze mnie Program Kółka Matematycznego skierowany był do uczniów klas II i III, uzdolnionych matematycznie i interesujących się matematyką. Jego koncepcja opierała się na wnikliwej analizie podstawy programowej oraz obowiązującego programu nauczania matematyki w wyżej wymienionych klasach.
Celem moich działań było:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
- popularyzowanie matematyki,
- rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
- analiza złożonych zagadnień i problemów matematycznych,
- rozwiązywanie zadań wieloma sposobami,
- zachęcanie do samodzielnej pracy,
- przygotowywanie do konkursów matematycznych,
- kształcenie umiejętności współpracy uczniów w zespole.

Treści nauczania były ściśle związane z programem nauczania „Matematyka z plusem” dla gimnazjum oraz dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzenie treści programowych i stopniowanie trudności podejmowanych przez uczniów działań miało na celu stymulację rozwoju uzdolnień i postaw twórczych uczniów.
Osiągnięcia uczniów:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych typowych oraz nietypowych,
- zdobycie umiejętności rozwiązywania zadań konkursowych o różnych stopniach trudności,
- poszerzenie wiedzy matematycznej,
- udział w konkursach matematycznych i osiąganie sukcesów na miarę indywidualnych możliwości.
O dobrych rezultatach mojej pracy może świadczyć to, że znaczna część tych uczniów otrzymuje nagrody i wyróżnienia w konkursach matematycznych.
Wraz z uczniami przeprowadziliśmy pokaz ciekawych zagadnień matematycznych (grudzień 2013r., styczeń 2014r., kwiecień 2014r.).

Efekty:
• nastąpiło poszerzenie wiedzy matematycznej uczniów,
• umocnienie wizerunku szkoły jako miejsca intelektualnego i społecznego rozwoju uczniów,
• nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły,
• poszerzenie oferty szkoły o zajęcia pozalekcyjne,
• podniesienie własnych umiejętności dydaktycznych

3. Opracowałam i wdrożyłam program wychowawczy klasy na lata 2013-2016.
4. Ewaluowałam Szkolny System Oceniania, Kryteria Ocen z Zachowania, Program Wychowawczy Szkoły.
5. Układałam i dostosowywałam zgodnie z orzeczeniem PPP program do nauki matematyki dla uczniów z upośledzeniem lekkim – Krystyna K. (rok szkolny 2014/2015 klasa III) , Angelika R. (rok szkolny 2014/2015 klasa II, rok szkolny 2015/2016 klasa III),Wojciech K. (rok szk.2015/2016), a także Norbert K., Jakub K., Damian S., Patryk S. (rok szkolny 2015/2016 klasa I).
6. Opracowanie wraz z nauczycielami bloku matematyczno-przyrodniczego innowacji pedagogicznej metodyczno-programowej „Przyroda wokół nas w liczbach i doświadczeniach”. Opracowałam wraz z zespołem nauczycieli założenia, cele, metody pracy, formy realizacji innowacji. Po otrzymaniu akceptacji przez kuratorium realizowałam zajęcia dotyczące zagadnień matematycznych jedna godzina w tygodniu społecznie.

Efekty:
Uczniowie:
• Wskazują praktyczne zastosowanie nauk przyrodniczych i matematyki w życiu codziennym.
• Sprawnie korzystają z dostępnych źródeł wiedzy (literatura popularno-naukowa, multimedia, internet ).
• Przetwarzają i odpowiednio wykorzystują zdobyte informacje.
• Obserwują i wyciągają wnioski.
• Planują swoją pracę.
• Potrafią wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych.
Efektem jest też podniesienie jakości pracy szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć podczas których można zagłębić tajniki wiedzy m.in. matematycznej.

§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej, rzeczoznawcy.
Jestem egzaminatorem państwowym wpisanym do ewidencji OKE w Poznaniu pod numerem 622010889 z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, decyzję o wpisie otrzymałam po ukończeniu szkolenia tj 5.05.2009r. Rok później w maju 2010r. sprawdzałam testy. Od tamtej pory, mimo, że co roku na stronie OKE zgłaszam chęć sprawdzania testów nie otrzymałam powołania.
Efekty:
• Bycie egzaminatorem otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w tym zawodzie i nauczyło nowych sposobów oceniania i nauki matematyki.
• Myślę, że kurs na egzaminatora zadziałał na mnie i na moją pracę pozytywnie. Uważam, że każdy nauczyciel powinien ubiegać się o bycie egzaminatorem, ponieważ w ten sposób może sprawdzić również i samego siebie.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W celu poszerzenia zakresu działań szkoły wykonałam następujące zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
1. Zorganizowanie (wraz z dwoma koleżankami nauczycielkami matematyki) i przeprowadzenie Między gimnazjalnego Konkursu Matematycznego „Matematyka w życiu codziennym”.
To konkurs, który jest wpisany w kalendarz imprez szkoły, bo organizuję go z koleżankami matematyczkami cyklicznie od czterech lat ( zawsze w maju I konkurs odbył się 2013r., II w 2014r., III w 2015r., IV w 2016r.). Będzie kontynuowany w następnych latach.
Na konkurs zapraszamy gimnazja z sąsiednich gmin (Kostrzyn, Bogdaniec, Baczyna, Ściechów, Krzeszyce, Słońsk). Konkurs odbywa się w kategorii indywidualnej i drużynowej (w roku szkolnym 2014/2015 II miejsce w kategorii indywidualnej zajęła moja uczennica Zuzanna K, w roku szkolnym 2015/2016 też w kategorii indywidualnej I miejsce mój uczeń Bartosz M.)
Wraz z koleżankami przygotowujemy zestawy zadań, które ukazują sens matematyki w życiu codziennym. Na konkurs pozyskujemy sponsorów, w tym roku szkolnym 2015/2016 ja pozyskałam sponsora, dzięki któremu mogliśmy zakupić atrakcyjne nagrody.

Efekty:
Dzięki zorganizowanemu konkursowi:
• Uczniowie mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z koleżankami i kolegami z innych szkół,
• Uczniowie mogli zaprezentować się w środowisku rówieśniczym i lokalnym,
• Wzmocnili i rozwinęli w sobie wiarę we własne możliwości,
• Poznali zasady zdrowej rywalizacji,
• Nastąpiła promocja osiągnięć szkoły,
• Zwiększyła się jakość pracy szkoły w obszarze kształcenia,
• Nastąpiła wymiana doświadczeń z nauczycielami innych placówek,
• Zadania konkursowe wzbogaciły mój warsztat pracy,
• Odczułam zadowolenie z sukcesów uczniów i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
2. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje:
o „Góra grosza”’
o „Szlachetna paczka”’
o Zbiórka karmy dla zwierząt w lokalnym schronisku,
o Zbiórka nakrętek,
o Zbiórka żywności i środków czystości dla rodziny z Sosen poszkodowanej w pożarze domu,
o „Pomóż i ty”,
o W okresie trzyletniego stażu byłam opiekunem uczniów wolontariuszy podczas finału WOŚP w styczniu 2014r, 2015r., 2016r. Razem zbieraliśmy pieniądze do puszek, potem pomagałam je liczyć.
o „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” zbiórka żywności, zabawek dla najuboższych rodzin w gminie.
3. Praca wychowawcy klasowego. Podczas trwania stażu przez trzy lata byłam wychowawcą klasy. W celu zintegrowania zespołu klasowego organizowałam:
- wyjazdu na spektakl "Romeo i Julia" do teatru w Gorzowie Wlkp,
- wyjazdy na lodowisko do Gorzowa Wlkp,
- wyjścia do pizzerii, na lody,
- ogniska klasowe na zakończenie każdego roku szkolnego,
- wyjazd do kina "Miasto 44" do Gorzowa Wlkp,
- wyjazd do teatru na "Moralność pani Dulskiej",
- wyjazd do teatru na musical „15-lecie zespołu Fart”
Byłam opiekunem wycieczki do Torunia, w której uczestniczyli moi wychowankowie i uczniowie z innych klas.
Efekty:
• Nastąpiła integracja zespołu klasowego.
• Rozwinęła się umiejętność wzajemnego poszanowania i budowania pozytywnych relacji.

4. W ramach programu „Zapobieganie narkomanii” w lubuskich gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych pod patronatem Wojewody Lubuskiego – Heleny Hatki przeprowadziłam lekcje wychowawcze w klasie Ic:
T.: Mój system wartości – poznaję aby wybrać (25.10.2013 r.)
T.: Indywidualny bilans zysków i strat wiążących się z używaniem
Narkotyków. (8.10.2013 r.)
5. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas dyskotek szkolnych przez cały okres stażu.
6. W roku szkolnym 2013/2014 (25 lutego 2014r.) współorganizowałam drzwi otwarte dla uczniów klas VI.
7. Cyklicznie co roku przez cały okres stażu współorganizowałam Uroczystą Akademię klas trzecich kończącą gimnazjum. Wraz z koleżankami (co roku innymi) pisałyśmy scenariusz całej imprezy i czuwałyśmy nad przygotowaniami i przebiegiem.
8. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach w/w akademii napisałyśmy scenariusz wg którego nagrałyśmy z uczniami film „Dzień z życia witnickiego gimnazjalisty” odtworzony na uroczystej akademii w dniu 23.06.2016r. w sali RCR na dużym kinowym ekranie. Film był ogromnym przedsięwzięciem na miarę projektu edukacyjnego. Ponadto cieszył się bardzo pozytywnymi opiniami zarówno nauczycieli, jak i rodziców, absolwentów i dyrekcji.
9. W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam apel 10.06.2014r. z okazji 12 rocznicy obchodów „Dnia Patrona”. Przygotowałam scenariusz i prowadziłam apel.
10. Prowadziłam dodatkowe konsultacje z matematyki dla uczniów klas III w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. W roku szkolnym 2015/2016 piąta matematyka w tygodniu była z godzin dyrektorskich.
11. Zorganizowałam w ramach szkolnego programu profilaktycznego heppening „Prawdy i mity dotyczące alkoholu-czym są uzależnienia” z klasą 2c (7.10.2014r.), który polegał na demonstrowaniu niechęci do spożywania trunków alkoholowych podczas przemarszu ulicami Witnicy, rozdawaliśmy ulotki informujących o skutkach picia. Finałem była wizyta w kilku sklepach i rozdanie sprzedawcom ulotek informacyjnych zakazujących sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.
12. W ramach obchodów święta 3 Maja wraz z nauczycielem historii i wychowawcami klas III zorganizowaliśmy Manifestację 3 Majową, która miała miejsce 29 kwietnia 2016r. i polegała na przejściu wychowawców, dyrektora z uczniami klas III ulicami miasta. Uczniowie nieśli przygotowane transparenty, flagi i zachęcali mieszkańców Witnicy do obchodów tego święta. Do manifestacji przyłączył się wiceburmistrz miasta.
Efekty:
• Poprzez udział w tych przedsięwzięciach zarówno ja, jak i moi uczniowie poszerzyliśmy swoje wiadomości dotyczące niesienia pomocy innym. Bardzo cieszy mnie fakt, że moi wychowankowie nie byli obojętni na potrzeby innych ludzi i zwierząt. Dało mi to pewność, że moje działania wychowawcze są skuteczne i przynoszą pozytywne efekty.
• Nastąpiła promocja szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą.
W czasie stażu współpracowałam z PPP w Kostrzynie nad Odrą. Na wniosek rodziców kierowałam do Poradni, którzy mieli problemy w nauce. Dzięki temu uzyskałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków form dalszej opieki i pomocy dla danego ucznia. W tym roku szkolnym 2015/2016 dzięki moim sugestiom trzech uczniów z klasy Id zostało skierowanych do PPP i zdiagnozowano u nich upośledzenie w stopniu lekkim.
Moja klasa wychowawcza czynnie uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez poradnię. Wraz z uczniami uczestniczyłam w spotkaniu z panią psycholog z PPP z Kostrzyna nad Odrą nt.:„Budowanie empatii i tolerancji w grupie. Integracja klasy.” (16.09.2013r.), „Jak radzić sobie z agresją i przemocą? (26.03.2015r.), ”Jak być wartościowym człowiekiem?” (25.04.2016r.)

2. Współpraca z komendą policji. W czasie stażu brałam udział z uczniami w spotkaniach z policjantami:
- „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (24.10.2013r.)
- „Cyberprzemoc” maj 2015r.,
- „Alkohol i narkotyki” maj 2016r.
3. Współpraca z metodykiem. Uczestniczę w konferencjach metodycznych poświęconych programom nauczania, ewaluacji wyników egzaminów gimnazjalnych, konstruowaniu zadań gimnazjalnych i sprawom bieżącym.
4. Współpraca z pielęgniarką szkolną. Prowadziłam indywidualne rozmowy z pielęgniarką szkolną w ramach lekcji wychowawczych, m.in.:
T: Palenie tytoniu a fizjologia człowieka. (27.03.2014r.),
T: „AIDS- wszystko co powinieneś wiedzieć.” (10.02.2015r.),
T: „Skutki wczesnej inicjacji seksualnej, metody antykoncepcji”. (6.06.2016r.)
5. Współpraca z pedagogiem. W trakcie opieki wychowawczej nad powierzonymi mi klasami ściśle współpracuję z pedagogiem szkolnym. Pozwala mi to na wczesne rozpoznawanie problemów wychowawczych oraz umożliwia uzyskiwanie porady w sposobie ich rozwiązania. Prowadziłam indywidualne rozmowy z pedagog w ramach lekcji wychowawczych:
T: Asertywność- sztuka odmawiania. (13.01.2014r.),
T: Agresja i przemoc. (4.06.2014r.),
T: Uzależnienia, rodzaje uzależnień-przyczyny sięgania po używki” (23.10.2015r.)
T: Proorientacja zawodowa- moje zainteresowania i wybór zawodu. (4.10.2015r.).
6. Współpraca z kuratorem. Przez cały okres stażu i nie tylko współpracowałam z kuratorami moich uczniów: uczeń Jakub B. (kurator p. Piotr K.), uczeń Kacper K. (kurator p. Ewa T.), uczennica Dominika K.( kurator p. Mirosław P.), uczennica Patrycja M. ( kurator p. Piotr K.). Informowałam o zachowaniu, frekwencji i wynikach w nauce tych uczniów. Zawsze, gdy była potrzeba w związku z problemami tych uczniów dzwoniłam lub spotykałam się z kuratore, i wspólnie ustalaliśmy plan działań.
Z panią kurator Kacpra K. spotykałam się systematycznie przez okres klasy II raz w miesiącu w obecności ucznia i rodziców- tego wymagała sytuacja Kacpra.

7. Włączałam się w akcje charytatywne w szkole m.in. „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Zbiórka nakrętek”, zbiórka zniczy i środków czystości dla podopiecznych DPS, zbiórka żywności na Wielkanoc marzec 2016r. dla ubogich rodzin naszych uczniów, zbiórka przyborów piśmienniczych w porozumieniu z harcerzami dla dzieci z uboższych rodzin.

8. Współpraca z Biblioteką Miejską:
a) udział z uczniami w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, m.in. Hanną Cygler (8.04.2014r.), z antropologiem i kulturoznawcą dr Maciejem Dudziakiem (19.03.2015r.),
b) obejrzenie wraz z uczniami ekspozycji, m.in. „Muszle z kolekcji Ireny Wieczorek (13.03.2015r.), „Motyle”- pastele Lucyny Królickiej (24.04.2015r.).

9. Praca na rzecz środowiska- corocznie uczniowie mojej klasy w kwietniu z okazji Światowego Dnia Ziemi sprzątali teren wokół stawu i w Parku Drogowskazów.
10. Współpraca z wydawnictwami działającymi na rzecz edukacji - GWO, Nowa Era:
a) udział w projekcie „Lepsza szkoła” GWO- cały okres stażu i wcześniej,
b) udział w warsztatach i konferencjach organizowanych przez wydawnictwa (25.09.2013r., 29.09.2014r.,23.03.2015r.),
c) korzystanie z materiałów i pomocy dydaktycznych zamieszczonych na stronach internetowych.
d) Pozyskiwałam plansze, gry dydaktyczne, testy gimnazjalne z matematyki, podręczniki, ćwiczenia, książki Nauczyciela cz.1, 2, 3 GWO i cz.1 Nowa Era.

Efekty:
• Dzięki współpracy z PPP podniosłam poziom własnej wiedzy dotyczącej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami.
• Nastąpiło nawiązanie współpracy z pracownikami instytucji pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych.
• Współpracując z metodykiem uzyskuję bieżące informacje dotyczące wyników egzaminów gimnazjalnych, dzięki wymianie doświadczeń mogę kształtować kluczowe umiejętności uczniów.
• Potrafię zidentyfikować i zdiagnozować problem, zaplanować rozwiązania problemu wdrożyć rozwiązania i wyciągnąć wnioski.
• Dzięki współpracy z policją wzrosła świadomość u uczniów na temat niebezpieczeństw czyhających na nich w sieci oraz mam świadomość podniesienia codziennego bezpieczeństwa moich wychowanków.
• Nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły.
• Wzbogaciłam swój warsztat pracy.
• Odczuwam satysfakcję z prawidłowego wprowadzenia swoich uczniów w złożone problemy życia codziennego.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Nagroda Dyrektora (2013 r.)
Nagroda Dyrektora (2014 r.)

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W roku szkolnym 2013/2014 w klasie 1c oraz w 2014/2015 w klasie 2c w każdym dwukrotnie przeprowadziłam badania uczniów mojej klasy technniką socjometryczną, które pomogły mi w poznaniu wychowanków, sytuacji jaka może zaistnieć w klasie oraz w integracji uczniów. Wyniki badań gromadziłam w celach porównawczych, aby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące np. atmosfery, tolerancji w klasie, zapobiegania pojawiającym się problemom wśród młodzieży.
Opracowałam analizy przypadku uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Efekty:
• nabycie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów/przypadków,
• rozwinęłam umiejętność pomocy innym,
• zmniejszyłam deficyty uczniów,
• wzrost samodzielności w rozwiązywaniu problemów,
• nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami,
• satysfakcja nauczyciela.


PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie niezwykle cennym czasem. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Stałam się bardziej otwarta. Bardzo sobie cenię uwagi i rady koleżanek i kolegów. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za bardzo dobre. Staż pozwolił mi na podniesienie osobistych umiejętności, kompetencji nauczycielskich, ale też przyczynił się do lepszego, sprawniejszego funkcjonowania szkoły, jak i podniesienia jakości jej pracy.
W czasie trwania mojego stażu zrealizowałam wszystkie zaplanowane przeze mnie działania, podejmowałam również działania dodatkowe nie wynikające z planu.
Wykonywane przeze mnie zadania stały się dla mnie inspiracją dla wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję realizować w dalszej pracy pedagogicznej. W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka.
Planuję doskonalić swoje kwalifikacje, aby ciągle podnosić jakość swojej pracy i szkoły.

Opracowała: mgr inż. Katarzyna Książkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.