X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32300
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego
mgr Iwony Kopczyńskiej
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1 czerwca 2016

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyłam w ZSO nr 1 w Jeleniej Górze. Pracę w tej placówce w charakterze nauczyciela języka angielskiego podjęłam w 2009 roku. W dniu 1 sierpnia 2010r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
Z dniem 01 września 2012r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Po uprzedniej analizie wymogów dotyczących awansu zawodowego przygotowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniając w nim potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony z dniem 14.09.2012r.
We wrześniu 2012r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Monika Moreau, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy a także omówiliśmy cele ustalonych w nim działań.
W okresie stażu wydłużonym o dziewięć miesięcy, w trakcie których przebywałam na urlopie macierzyńskim, starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to okres intensywnej pracy nad poszczególnymi zadaniami jakie sobie wyznaczyłam w planie rozwoju zawodowego. Począwszy od pogłębiania wiedzy i umiejętności wychowawczo-dydaktycznych, opiekuńczych, poprzez doskonalenie znajomość prawa oświatowego oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań naszej szkoły. Od początku mojej pracy zawodowej w podejmowanych przeze mnie działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mam na celu wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do dalszej nauki poprzez rozwój jego autonomii oraz ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się więc budować pozytywną atmosferę i stosować takie metody, aby zainteresować i zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i zmotywować do nauki języka angielskiego.
Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego i starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Sprawą priorytetową, wynikającą ze specyfiki oraz potrzeb szkoły, stało się rozwijanie własnych kompetencji w kierunku nauczania grup na poziomie zaawansowanym. Toteż w moim planie rozwoju zawodowego podjęłam kwestię pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych jako pierwszą. Aby wypełnić ten cel ukończyłam podyplomowe studia translatorskie na Uniwersytecie Opolskim a następnie odbyłam dwutygodniowe szkolenie z zakresu nauczania w grupach zaawansowanych językowo na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii.


Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz wykonanych działań w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 2012 roku do 23 lutego 2016 roku. Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. §7art.2 p.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego:
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami;
Rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Zapoznałam się również z Procedurami Awansu Zawodowego Nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze zatwierdzonymi w 2015 roku. Wyszukiwałam także informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach MEN oraz portalach edukacyjnych dla nauczycieli. W tym celu korzystałam z zasobów takich portali internetowych jak www.45minut.pl, www.supernauczyciel.pl, www.portaloswiatowy.pl , www.oswiata.org.pl ,www.eduinfo.pl , oraz www.edux,pl
• Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego

Dowody: w postaci notatek
Efekty działań:
-zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego; -prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu Panią mgr Moniką Moreau ( nauczycielem dyplomowanym) 15.09.2012.
Podjęłam systematyczną współpracę z opiekunem stażu począwszy od ustalenia zasad współpracy oraz działań i obowiązków zebranych w obopólnie zaakceptowanym kontrakcie, poprzez omawianie poszczególnych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.
• Współpraca ta polegała również na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiazywania problemów wychowawczych oraz na obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. W trakcie tych obserwacji szczególną uwagę zwracałam na wykorzystanie czasu na zajęciach, sposoby egzekwowania wiedzy od uczniów, dobór metod, stosowanie metod aktywizujących uczniów oraz indywidualizację procesu nauczania. Z obserwacji tych prowadziłam drobne notatki.
Dowody: kontrakt, notatki z obserwacji
Efekty działań:
-Poznałam różnorodne formy prowadzenia zajęć w praktyce oraz sposoby angażowania uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Nabyłam ciekawe pomysły i rozwiązania na poszczególne etapy przeprowadzania zajęć.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych
• Podjęłam wiele form samokształcenia
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami umieszonymi na serwisach dla nauczycieli języka angielskiego takich wydawnictw jak Pearson Longman, Macmillan, Nowa Era czy Oxford University Press umożliwiło mi ustawiczne poszerzanie własnego warsztatu pracy. Przeszukiwałam również serwisy dla nauczycieli oraz strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń aby podnieść jakość swojej pracy. W tym samym celu odwiedzałam często strony internetowe w poszukiwaniu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych oraz ciekawych scenariuszy lekcji.
Podjęłam samodzielne dokształcanie się poprzez studiowanie lektur z zakresu dydaktyki oraz psychologii. Zgromadziłam notatki z następujących lektur:
- Fontana, D. „Psychologia dla nauczycieli”
- McGinnis, A. , L. „Sztuka motywacji”
- Kwolek, J. „Planowanie i hospitacja lekcji języka obcego”
- Wierzbicka, A. „O języku – dla wszystkich”

Poza tym, zapoznałam się także z literaturą metodyczną dotyczącą specyficznych trudności. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące potrzeb uczniów z Zespołem Aspergera oraz uczniów z dysleksją. Zagadnienia te są mi bardzo bliskie ponieważ coraz częściej spotykam w swojej pracy uczniów z takimi trudnościami. Na bieżąco szukam więc ciekawych materiałów, artykułów na stronach internetowych poświęconych tym zagadnieniom. Bardzo przydatną publikacją na temat dysleksji okazała się książka autorstwa Marty Bogdanowicz „O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu- odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli”. Kolejną bardzo pomocną lekturą wśród literatury metodycznej, którą zgromadziłam w swojej biblioteczce jest książka autorstwa A.Scharle oraz A Szabo „Learner Autonomy. A guide to developing learner responsibility”. Zawiera ona wiele cennych porad jak wskazać uczniom sposoby skutecznego uczenia się języka.
Lektury te pomogły mi w doskonaleniu moich dotychczasowych umiejętności prowadzenia zajęć lekcyjnych. Informacje nabyte z publikacji starałam się na bieżąco stosować w swojej pracy począwszy od pisania konspektów po ich realizacji w klasie.
Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, karty pracy, krzyżówki, quizy, zdjęcia, kartkówki oraz testy i sprawdziany). Wzbogaciłam również własną bazę o płyty CD z kolędami w języku angielskim oraz w audiobooki i książki takich autorów jak Road Dahl, o płyty DVD z filmami, oraz plakaty promujące naukę języka angielskiego.

• Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach a także poprzez ukończenie podyplomowych studiów translatorskich języka angielskiego na Uniwersytecie Opolskim.
W latach 2012 - 2016 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i konferencjach:
- „Nie taki diabeł straszny.... O zmianach w egzaminie maturalnym od 2015 roku” - konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zorganizowana przez Wydawnictwo Macmillan odbyła się 24 sierpnia 2013 roku we Wrocławiu. Podczas konferencji omówione zostały następujące zagadnienia: zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych, metod i form pracy w klasie licealnej przygotowujących ucznia do nowej matury z języka obcego.
- „Matura 2015. Wszystko o zmianie” – wykład metodyczny przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Wydawnictwo Oxford University Press odbył się 26 sierpnia 2013 roku w Jeleniej Górze. Celem wykładu było poddanie szczegółowej analizie treści z informatora, omówienie zakresu zmian oraz zaprezentowanie przykładowych zadań z nowych części egzaminu oraz optymalnych sposobów przygotowania do nich uczniów.
- „B-learning – let’s go for it” – wykład metodyczny przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Wydawnictwo Oxford University Press odbył się 26 sierpnia 2013 roku w Jeleniej Górze. Celem wykładu było przybliżenie uczestnikom idei ”blended learning”.
- „Teaching to write, teaching to text” – konferencja metodyczna przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Wydawnictwo Macmillan odbyła się 31 stycznia 2014r w Jeleniej Górze. Podczas konferencji omówione zostały następujące zagadnienia: wymogi nowego egzaminu maturalnego w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej, techniki nauczania spójności i spoistości tekstu w języku angielskim oraz tekstotwórczość, czyli uczenie budowania wypowiedzi pisemnej.
- „Mind the Map - How to organize, consolidate and better remember key vocabulary – for exam purposes and beyond” – szkolenie metodyczne przeznaczone dla nauczycieli ponadgimnazjalnych, zorganizowane przez Wydawnictwo Macmillan 22 sierpnia 2014 roku we Wrocławiu. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: alternatywne techniki skojarzeniowe jako cenne wsparcie dla ucznia w procesie zapamiętywania materiału leksykalnego, zasady adaptacji ”mind mappingu” do potrzeb nowoczesnego kursu języka angielskiego w liceum.
Wszystkie te formy doskonalenia zawodowego nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów. Zarówno wewnątrzszkolne jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli były bardzo przydatne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

Z zajęć, warsztatów, szkoleń i z rozmów z opiekunem stażu czyniłam notatki. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń oraz wiadomości oraz pomysły zgromadzone w notatkach okazały się bardzo cenne w mojej pracy.
Dowody: zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach
Efekty działania :
-wdrażanie nowych ciekawych form pracy z uczniami, wzbogacanie własnego warsztatu pracy

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Analizowałam i dokonywałam wyboru programów nauczania a tym samym i podręczników w oparciu o wartości merytoryczne.

W oparciu o podstawę programową modyfikowałam rozkłady materiałów dla grup językowych w klasach I, II i III. Dokonywałam modyfikacji uwzględniając wyniki diagnozy przeprowadzanej na początku pierwszego semestru nauki, a planując pracę w kolejnych klasach tj. II i III brałam pod uwagę wyniki diagnozy przeprowadzanej pod koniec drugiego semestru tak aby obszary, w których diagnoza wykazała braki u uczniów znalazły się w rozkładzie materiału na pierwszym miejscu. W ten sposób uczniowie mieli szansę uzupełnienia wiadomości bądź nadrobienia ewentualnych braków.


Kontrola i ocena pracy ucznia stanowi szczególnie ważne ogniwo w procesie nauczania i jeżeli prowadzona jest według prawidłowych zasad i kryteriów, to pomaga w pracy zarówno nauczycielowi jak i uczniowi. W związku z tym dokonałam aktualizacji Przedmiotowego Systemu Oceniania języka angielskiego zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami aby uczniowie mieli jasno określone kryteria wystawianych ocen.

Dowody: rozkłady materiałów, PSO języka angielskiego
Efekty działań:
-realizowanie materiału zgodnie z rozkładem i treściami nauczania wynikającymi z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Prawidłowo opracowany program nauczania oraz PSO wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły.

•Stosowałam w swojej pracy aktywizujące metody nauczania sprzyjające samodzielności myślenia i działania uczniów.

Informowałam uczniów o celu ich działania i tłumaczyłam potrzeby jego osiągnięcia. Starałam się urozmaicać zajęcia wprowadzając efekt zaskoczenia, zaciekawienia, nowości co wzmacnia zaangażowanie uczniów. Praca na zajęciach bardzo często przybierała formę pracy w parach i grupach co wymusza aktywność wszystkich uczniów i sprzyja obiektywnej ocenie i samoocenie. Starałam się stosować takie formy pracy, które zaangażują wszystkich uczniów i pozwolą każdemu zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Praca w mniejszym gronie sprzyja pokonywaniu niepewność i nieśmiałość i każdy może dokonać swojego wkładu na miarę swoich możliwości. Ucząc się pracy w grupie uczniowie uczą się jednocześnie odpowiedzialności za pracę zespołu. Stosowałam takie metody aktywizujące jak metoda „kuli śniegowej” czy metoda projektu angażująca do pracy każdego ucznia. Stosowałam także metody dyskusji plenarnej i metodę gry dydaktycznej prawda/fałsz oraz metody dramy, burzy mózgów. Metody te wykorzystują spontaniczność uczniów i pozwalają w pewnym stopniu na samorealizację.

Dowody: Konspekty lekcji i tematy lekcji w dzienniku
Efekty działań:
Stosowanie metod aktywizujących:
- pozwoliło uczniom prędzej opanować nową wiedzę i umiejętności;
- nauczyło uczniów skutecznego porozumiewania się, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za swą pracę i pracę grupy, wiary we własne siły i możliwości.

5. Publikowanie własnych prac
W trakcie stażu korzystałam z możliwości publikacji własnych prac w postaci scenariuszy lekcji na różnych portalach oświatowych: www.edux.pl, www.profesor.pl oraz www.45minut.pl. Po ukończeniu stażu opublikowałam na ww. portalach również swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Współpracując z Panią Moniką Moreau przy projekcie AIESEC Global Citizen napisałam również artykuł dotyczący działalności szkoły. Artykuł ten będący sprawozdaniem z pierwszej części projektu realizowanej w pierwszym semestrze (tj.22-26.09) roku szkolnego 2014/2015 ukazał się na łamach portalu Jelonka.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Prowadziłam na bieżąco dziennik klasowy swojej klasy wychowawczej w postaci papierowej a z czasem elektronicznej. Prowadziłam również dokumentację w postaci dziennika uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
7. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami. Współpraca w ramach prac zespołu przedmiotowego języka angielskiego przy organizacji „Dni Otwartych”, projektów i konkursów, w komisji egzaminacyjnej matury ustnej dawała możliwość wymiany doświadczeń. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, faktów stała się dla mnie nieocenionym źródłem informacji i pomysłów, wzbogacającym pracę z młodzieżą. Pracując w zespołach opracowujących dokumenty szkolne mogłam przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły, efektywności nauczania oraz wychowania. W każdej chwili mogłam zwrócić się z prośbą o konsultacje do mojego opiekuna stażu, ale również innych nauczycieli grona pedagogicznego, którzy chętnie dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Efekty działań:
- podniesienie jakości pracy szkoły, efektywności nauczania oraz wychowania
-wzbogacenie własnego warsztatu pracy
-Podniesienie atrakcyjności zajęć
8. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo zostały omówione i skonsultowane ze szczególną uwagą na mocne i słabe strony warsztatu metodycznego. Przygotowując się do hospitowanych zajęć opracowywałam konspekty. Po konsultacji korygowałam ewentualne błędy.
Dowody: konspekty lekcji
Efekty działania:
-Wprowadziłam w życie wskazówki Pani opiekun dotyczące regularnego egzekwowania wiedzy uczniów oraz różnorodnych form jej sprawdzania.
9.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego aby następnie przygotować na podstawie zgromadzonych dokumentów sprawozdane z realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam głównie w postaci: świadectw, zaświadczeń, konspektów, a także zdjęć z realizowanych projektów oraz podjętych inicjatyw. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor Eulalii Kłodawskiej-Szwajcer.

Efekty działań:
-Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których zdobywałam nowe i pogłębiałam posiadane już wiadomości dotyczące pracy nauczyciela, wychowawcy.
W latach 2012 - 2016 brałam udział w wielu radach szkoleniowych ale szczególnie przydatne w doskonaleniu warsztatu i metod pracy pedagogicznej były dla mnie następujące szkolenia:
- „Skuteczna Komunikacja z uczniami” – szkolenie zorganizowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr 4 grudnia 2013 roku. Celem szkolenia było: pogłębianie wiedzy nauczycieli na temat komunikacji i ukazanie jej znaczenia w procesie wychowawczym, uczenie rozpoznawania barier komunikacyjnych, oraz rozwijanie metod aktywnego słuchania, zdobycie wiedzy na temat konieczności zaspokojenia potrzeb uczniów, potrzebnych do umocnienia więzi i niwelowania negatywnych zachowań w relacji nauczyciel – uczeń, ukazanie sposobów rozładowania złości i gniewu, ukazanie sposobów porozumiewania się z młodzieżą.
- „Profilaktyka uzależnień w szkole” – szkolenie prowadzone przez terapeutę Panią Annę Gołąb 3 grudnia 2015 roku. Celem szkolenia było: zapoznanie nauczycieli z listą najczęściej zażywanych przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz z konsekwencjami stosowania poszczególnych środków psychoaktywnych, aby nauczyciele poszerzali świadomości młodych ludzi nt. niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
- „Doradztwo zawodowe” – dwudniowe szkolenie (w ramach programu wsparcia szkół gimnazjalnych przez placówki doskonalenia nauczycieli) przeprowadzone 20-21 listopada 2014r zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Celem szkolenia było: poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie zagadnień jak wspomóc uczniów w projektowaniu kariery; uświadomienie nauczycielom, jakie treści są najważniejsze w kształceniu zawodowym uczniów. Należało do nich głównie umiejętność prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” – e-szkolenie przygotowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr zostało zrealizowane 23 października 2014r w placówce. Celem szkolenia było: podniesienie świadomości prawnej nauczycieli w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i statutowych w codziennym życiu szkoły; uświadomienie nauczycielom odpowiedzialności i konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia praw uczniów w szkole.
II. §7ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH WYCHOWANKÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
1.Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
Spotkania indywidualne z rodzicami w ramach otwartych czwartków oraz rozmowy indywidualne z rodzicami po zebraniach z rodzicami stanowiły okazję do zdobycia informacji o problemach i trudnościach jakie uczniowie napotykają w szkole. Współpraca oraz konsultacje z Paniami pełniącymi funkcje pedagogów szkolnych również stanowiły dużą pomoc w zdobywaniu wiedzy na temat problemów środowiska uczniów. Współpraca ta przyczyniła się do realizacji w ramach godziny wychowawczej zajęć poświęconych takim zagadnieniom i problemom jak temat wykluczenia i znieczulicy społecznej, stalkingu i przemocy, pogadanki i zajęcia na temat środków uzależniających, w tym narkotyków, alkoholu i nikotyny. Przestrzegałam uczniów przed ich negatywnymi skutkami zwracając przy tym uwagę na przyczyny sięgania po używki i konieczność rozwijania postawy asertywnej.
2. Opieka nad uczniami słabszymi
Istotnym elementem dla mnie nie tylko jako wychowawcy jest jak najlepsze poznanie swojej grupy uczniów. Pomagają mi w tym analiza danych uczniów zgromadzonych w dzienniku, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów a także rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną ucznia i relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Otaczałam opieką i prowadziłam działania wychowawcze skierowane do uczniów wykazujących brak wiary we własne możliwości oraz mających trudności z integracją w grupie, w zespole klasowym. Prowadziłam również rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące sposobów oswajania się z nową szkołą, podkreślając konieczność częstych rozmów na ten temat. Kontaktowałam się i współpracowałam z Paniami pełniącymi funkcje pedagogów szkolnych: Panią Krystyną Reczką, Grażyną Kuleszą oraz Anną Chrapustą nie tylko w kwestiach zachowania uczniów ale także w sytuacjach pojawienia się, zaobserwowania niepokojących sygnałów takich jak słabsze wyniki w nauce.
W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji uczniów będących pod moja opieką, ich funkcjonowaniu w grupie, ich postępów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Analizuję również prace uczniów, porównuję wyniki z diagnozy końcowej w celu ustalenia ewentualnych postępów. Dla słabszych uczniów, którzy z różnych przyczyn osiągali niskie wyniki w nauce w ramach 19 i 20-tej godziny organizowałam zajęcia dodatkowe, aby dać im możliwość nadrobienia zaległości. Podczas takich zajęć w mniejszym gronie miałam okazję lepiej ich poznać i zaznajomić się z ich sytuacją osobistą.
3. Opieka nad uczniami zdolnymi
Uwzględniając w mojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów podjęłam szereg działań mając na uwadze rozwijanie ich twórczych uzdolnień. Zachęcałam uczniów do udziału w konkursach i angażowania się w inne formy aktywności umożliwiającej rozwój umiejętności językowych i innych. Starałam się włączać uczniów możliwie jak najczęściej do przedsięwzięć rozwijających uzdolnienia. Podjęłam współpracę z nauczycielami Szkoły Thomasa Manna w Lȕbeck w Niemczech aby zaangażować uczniów zdolnych do udziału w projekcie MUNOL (Model United Nations of Lȕbeck). Jest to symulacja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Model ONZ jest inicjatywą anglistów i prowadzony jest w języku angielskim- jest on oficjalnie językiem trwającej tydzień konferencji. Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach do miejscowości Lȕbeck w Niemczech przyjeżdżają delegacje uczniów z całego świata. Odgrywają oni rolę prawdziwych dyplomatów, zdobywając tym samym wiedzę o reprezentowanym przez siebie kraju, o strukturach ONZ i o procedurach parlamentarnych. W związku z tym zasadnicze cele projektu to cele językowe takie jak poszerzanie zakresu słownictwa niezbędnego w debatach i rozwijanie sprawności płynnego mówienia oraz kształtowanie postaw społecznych, kształtowanie postawy partnerskiej w realizacji zadań w pracy zespołowej. Wpierw uczniowie biorą udział w przygotowaniach w swojej szkole polegających na zdobyciu informacji o reprezentowanym kraju oraz zagadnieniach, które rozpatruje komisja lub komitet. Na dodatkowych zajęciach i spotkaniach uczą się jak sporządzić tzw. „position paper”(procedurę postepowania). Aby przygotować uczniów do samej pracy w komisjach i komitetach organizowałam warsztaty, na których uczniowie poznawali zasady tworzenia i omawiania rezolucji oraz formalny język, którym operują delegaci podczas pracy w komisjach i komitetach. W tym celu przygotowywałam materiały dodatkowe i sprawdzałam prace pisemne uczniów. Po powrocie z konferencji angażowałam uczniów do napisania artykułów w formie relacji z konferencji, w której mieli za zadanie podzielić się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w projekcie.
Inne działania jakie podejmowałam aby angażować uczniów zdolnych to organizacja konkursów takich jak FOX, Olimpus czy Konkurs Piosenki Świątecznej.
Kolejną inicjatywą, którą podjęłam wraz z Panią Moniką Moreau z myślą o uczniach zdolnych jest Projekt AIESEC. Organizacja AIESEC jest organizacją międzynarodową a jej głównym założeniem jest zwiększanie zrozumienia kulturowego i współpracy międzynarodowej poprzez program wymiany praktyk. W ramach współpracy z organizacją AIESEC w trakcie trwania mojego stażu wspólnie udało nam się zorganizować dwie wizyty studentów z różnych krajów świata. Studenci goszczący w domach uczniów naszej szkoły przez pięć dni zapoznawali uczniów Żeroma z kulturą ich krajów oraz prezentowali umiejętności z zakresu „soft skills” czyli wystąpień publicznych czy radzenia sobie ze stresem. Gościliśmy między innymi studentów z Mołdawii, Iranu, Maroka, Kanady, Indii i Chin (Hong Kong). Zorganizowałyśmy dwie jednodniowe wycieczki, które miała na celu ukazanie uroków naszego regionu zagranicznym gościom. Uczniowie Żeroma mieli okazję się wykazać opowiadając o odwiedzanych w trakcie wycieczki miejscach.
Efekty działań:
Dowody: zdjęcia, materiały zebrane w formie elektronicznej i papierowej, artykuł na portalu Jelonka.com, korespondencja emailowa.
III. § 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.
1.Korzystanie z komputera
W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem pakietu programu MS Office przygotowując plan rozwoju zawodowego, testy, sprawdziany, sprawozdania wychowawcy klasy, elementy dekoracji wykorzystanych w trakcie dni otwartych, scenariusze lekcji, materiały dodatkowe do pracy z uczniami.
2.Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.
W celu podniesienia umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej wzięłam udział w szkoleniach zorganizowanych przez nauczycieli informatyki w naszej szkole. Pierwsze szkolenie poświęcone było obsłudze i możliwościom zastosowania platformy edukacyjnej Fronter. Szkolenie to okazały się bardzo pomocne w późniejszej pracy. Dzięki temu szkoleniu mogłam zamieszczać zadania dodatkowe oraz zadania dodatkowe dla uczniów gimnazjum. Platforma okazała się również przydatna w pracy z uczniami realizującymi projekt gimnazjalny. Kolejnym szkoleniem w jakim wzięłam udział było szkolenie poświęcone obsłudze tablicy interaktywnej i jej zastosowaniu. Umiejętności te mogłam wykorzystać w swojej pracy, na przykład podczas dni otwartych. Wówczas tablica posłużyła nam do wyświetlenia prezentacji multimedialnej. W swojej pracy z uczniami korzystałam również z programów multimedialnych do nauki słownictwa i gramatyki oraz ciekawych aplikacji (np.flashcards- czyli fiszki) do powtórek słownictwa i rozgrzewek językowych. Codzienna praca z użyciem dziennika elektronicznego usprawniła komunikację z uczniami i przepływ informacji, co z kolei zaowocowało większą efektywnością zajęć.

3. Korzystanie z sieci internetowej
W swojej pracy w trakcie stażu niemal codziennie korzystałam z Internetu. Internet posłużył mi jako cenne źródło materiałów do realizacji zajęć. Korzystałam z zasobów serwisów wydawnictw językowych Nowej Ery, Pearsona, Oxfordu i Macmillana. Internet jest niezbędnym narzędziem w realizacji takiego projektu jak MUNOL. Za jego pośrednictwem opiekunowie współpracują z organizatorami projektu, uczniowie natomiast kontaktują się z przewodniczącymi swoich komitetów i komisji. Odwiedzałam również platformę edukacyjną CODN i KOWEZiU i inne strony internetowe w poszukiwaniu pomysłów i ciekawych materiałów do wykorzystania na zajęciach. Korzystałam z Internetu również w celu zbierania informacji o ustawach dotyczących prawa oświatowego i aktualnych przepisów i procedur obowiązujących w placówkach oświatowych.
Dowody: materiały zebrane w formie elektronicznej i papierowej
Efekty pracy:
-podniesienie jakości pracy własnej a tym samym pracy szkoły; -przygotowane pomoce usprawniły i ułatwiły przeprowadzanie lekcji; -urozmaicone formy pracy; praca z użyciem technologii podoba się uczniom, więc chętnie biorą w niej aktywny udział
IV. § 7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY.
1. Aktywna praca nad samokształceniem w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę z zakresu psychologii, dydaktyki przedmiotu oraz pedagogiki. W tym celu studiowałam literaturę przedmiotu i konsultowałam się z pedagogiem szkolnym. W czasie stażu korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz filmoteki pedagogów szkolnych. Informacje zawarte w literaturze fachowej oraz materiale filmowym wykorzystywałem na lekcjach języka angielskiego i podczas godzin wychowawczych. Regularnie uczestniczyłam w dniach otwartych wydawnictw językowych i w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw językowych w celu zapoznawania się z najnowszymi pozycjami na rynku wydawniczym z dziedziny dydaktyki mojego przedmiotu. Korzystałam także z już sprawdzonych pozycji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w moich własnych zbiorach. Wśród pozycji literatury fachowej najbardziej pomocne były dla mnie następujące książki:
- „Metodyka nauczania języków obcych” autorstwa Hanny Komorowskiej
Książka ta prezentuje podstawowe zagadnienia, z jakimi spotyka się nauczyciel języka obcego podejmujący pracę zawodową. Książka ma charakter praktycznego poradnika, z którego nauczyciel może dowiedzieć się jak zaplanować kurs językowy, jak przygotować program nauczania, jak opracować konspekt lekcji, jak przeprowadzić na jego podstawie zajęcia, jak wybrać właściwą metodę nauczania i odpowiednie materiały.
- „Scenariusze godzin wychowawczych w gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”, autorstwa Magdaleny Gruszki, Iwony Janiak Justyny Prarat. Jest to zbiór scenariuszy godzin wychowawczych, które mają pomóc nauczycielowi lepiej poznać uczniów. Tematy proponowanych w książce lekcji skoncentrowane są wokół czterech obszarów: poczucie własnej wartości, integracja grupy, profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji.
Dowody: tematy lekcji godziny wychowawczej w dzienniku
Efekty działań: -poszerzenie wiedzy znacząco wpływa na jakość podejmowanych działań. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam pragmatycznie przygotowując lekcje. Dzięki zdobytej wiedzy przygotowane lekcje były atrakcyjniejsze. Nabywanie nowej wiedzy przyczyniło się do lepszego wykonywania przeze mnie pracy i powierzonych obowiązków; - potrafiłam skuteczniej diagnozować trudności uczniów i podjąć określone działania w celu ich eliminacji
2. Pedagogizacja rodziców
Pedagogizacja rodziców to ważny aspekt pracy nauczyciela. Na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego dzieliłam się z rodzicami spostrzeżeniami, informowałam o pojawiających się problemach i trudnościach. Na spotkaniach z rodzicami dzieliłam się również swoją wiedzą i wygłaszałam krótkie referaty w celu uświadomienia rodzicom znaczenia prezentowanych problemów. Krótkie referaty dotyczyły takich zagadnień jak: wartość sportu, cyberprzemoc, czy rola rodzica jako doradcy zawodowego. Przekazywałam rodzicom adresy pomocnych stron w Internecie i pomocnych źródeł dostępnych w sieci takich jak na przykład ”Niezbędnik rodzica” autorstwa doradcy zawodowego Danuty Bil.
Dowody: Referaty, zapisy w dzienniku klasowym
3. Doskonalenie kompetencji osobowościowych
W swojej pracy pedagogicznej starałam się również doskonalić swoje kompetencje osobowościowe, umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, Starałam się zawsze prowadzić zajęcia w atmosferze życzliwości, zachowywać postawę otwartości w kontaktach interpersonalnych, a także rozwijać umiejętność współpracy w zespole.
Efekty działań: przyjazna atmosfera na zajęciach sprzyjała procesowi nabywania wiedzy przez uczniów i owocowała dobrymi relacjami z uczniami.
V. § 7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.
1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
•Zaznajamiałam się z procedurami przeprowadzania egzaminów końcowych zarówno w gimnazjum jak i w liceum poprzez udział w szkoleniach poświęconych dostosowaniu warunków egzaminacyjnych i w szkoleniach poświęconych procedurom przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. Odwiedzałam również strony OKE gdzie przeglądałam informacje o sposobie i organizacji i przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. W trakcie szkoleń i czytając informatory robiłam drobne notatki. Brałam czynny udział w pracach komisji maturalnej w ciągu całego stażu. W roku szkolnym 2014-2015 byłam przewodniczącą komisji egzaminacyjnej podczas pisemnego egzaminu gimnazjalnego (blok matematyczno-przyrodniczy). Uczestniczyłam również w pracach komisji rekrutacyjnej do gimnazjum.
•Zaznajomiłam się również z zasadami organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W celu jej wdrożenia współpracowałam ściśle z pedagogiem szkolnym Panią Anną Chrapustą. Wspólnie poszukiwałyśmy rozwiązań wychowawczych i form pomocy uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczna i nie tylko. Prowadziłam dokumentację tej pomocy zgodnie z obowiązkami nauczyciela.
Dowody: w formie notatek, potwierdzenia uczestnictwa w pracach komisji; dokumentacja w postaci dzienników
2.Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela mianowanego
Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian. Analizowałam dokumentacje placówki. W oparciu o regulaminy i statuty oraz inne źródła przepisów prawa oświatowego dokonałam aktualizacji Przedmiotowego Systemu Oceniania zespołu języka angielskiego. Zapoznawałam się również z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje na internetowych stronach oświatowych).
Dowody: w postaci notatek
Efekty działań: Utrwaliłam wiedzę o zadaniach i zasadach funkcjonowania szkoły. Analiza przepisów prawa oświatowego i powyższych dokumentów ułatwiła mi pracę jako nauczyciela i wychowawcy, wpływała na podniesienie jakości mojej pracy.
Uczniowie byli oceniani według określonych kryteriów, zgodnie z WSO. W trudnych sytuacjach wychowawczo dydaktycznych uczniowie mogli liczyć na moją dobrą znajomość rozporządzeń.

Realizacja planu rozwoju zawodowego z wymogów określonych przez organy nadzorujące szkołę, placówkę:
VI. § 7 ust.1, pkt 1.UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
•Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpracowałam z gronem pedagogicznym i z Paniami pełniącymi funkcje pedagogów szkolnych: Panią Grażyną Kuleszą, Panią Krystyną Reczką oraz Panią Anną Chrapustą oraz brałam udział w pracach zespołów wychowawczych.
Dowody: Podpisy na listach obecności poszczególnych posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań zespołów wychowawczych
• Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z moim opiekunem stażu, Panią Monika Moreau. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu oraz obserwowałam przeprowadzane przez nią lekcje zarówno w klasach gimnazjalnych jak i licealnych.
Dowody: notatki z obserwacji, konspekty lekcji
• Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wyjść, uroczystości oraz wycieczek szkolnych. W roku szkolnym 2013/2014 (maj) uczestniczyłam w dwudniowej wycieczce krajoznawczej do Ziemi Kłodzkiej klasy 1e LO w charakterze opiekuna wraz z wychowawcą tej klasy, Panem Janem Owczarkiem. Sprawowałam również funkcję wychowawcy. Od września 2012 roku pełniłam rolę wychowawcy klasy 3gd zaś od września 2013 roku pełniłam rolę wychowawcy klasy 1gd, która była moją klasą wychowawczą aż do zakończenia stażu. Realizowałam obowiązki wynikające z tej funkcji. Prowadziłam lekcje wychowawcze zgodne z tematyką proponowaną przez pedagogów szkolnych. Pomagałam uczniom w organizacji życia klasowego oraz w rozwiązywaniu zaistniałych problemów wewnątrzklasowych oraz szkolnych. Współpraca z rodzicami obydwu klas układała się dobrze.
Dowody: wpisy w dzienniku elektronicznym, sprawozdania wychowawcy klasy

Wycieczki klasowe: trzydniowa wycieczka krajoznawcza do Warszawy (maj 2012);Wyjazd integracyjny do Przesieki (10 września 2013); dwudniowa wycieczka krajoznawcza do Ziemi Kłodzkiej (17-18 maja 2014)
Dowody: wpisy w dzienniku lekcyjnym oraz elektronicznym np. w karcie wydarzeń z życia klasy, notatki dotyczące zebrań i kontaktów z rodzicami, korespondencja do rodziców w dzienniku elektronicznym, zdjęcia
Efekty działań: Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień kobiet, dzień chłopaka, wieczór filmowy oraz przedstawienia wystawiane przez obydwie klasy w trakcie Żeromaliów. Sprawowanie opieki nad uczniami pozwoliło mi lepiej poznać ich środowisko, zainteresowania, pasje, co z kolei przełożyło się na uwzględnienie ich potrzeb zarówno w programie wychowawczym, jak i na lekcjach języka angielskiego. Dzięki sprawowaniu opieki przyczyniłam się także do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły
2.Praca w komisjach powołanych przez dyrektora szkoły
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu powołanego w ramach prac rady pedagogicznej mających na celu przygotowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2014/2015. Wspólnie z zespołem opracowaliśmy w ramach wymagania programu naprawczego „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” celów szczegółowych , sposobów i metod oraz narzędzi obszaru „Uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój”. W roku szkolnym 2014/2015 brałam również udział w pracach zespołu ewaluacyjnego Nr 4 zajmującego się obszarem 1B „Nauczyciele motywują do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach” badając realizację jednego z celi szczegółowych, tj. „Położenie nacisku na przekazywanie informacji zwrotnej o postępach edukacyjnych ucznia”. Aktywnie uczestniczyłam w konstruowaniu, przeprowadzaniu ankiety oraz przygotowywaniu raportu z przeprowadzonych przez nasz zespół w tym obszarze badań. Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam również w pracach komisji egzaminacyjnych: maturalnej i gimnazjalnej.
3.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
• Jako nauczyciel współpracowałam z innymi instytucjami, placówkami. W trakcie stażu przygotowywałam uczniów do licznych konkursów oraz byłam autorką jednego z nich. Pomagałam również innym nauczycielom w przeprowadzaniu konkursów na etapie szkolnym. Współpracowałam z księgarnią Polanglo oraz przedstawicielami wydawnictw językowych. Z ich pomocą udało mi się pozyskać sponsorów nagród dla zwycięzców przygotowanego przeze mnie konkursu. Poniżej zamieszczam listę przeprowadzonych konkursów oraz sukcesy uczniów:
-Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (04.03.2014; organizator etapu szkolnego);
- Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Olimpus (04.11.2015; organizator etapu szkolnego,);
-Konkurs poezji w języku angielskim „Have fun with poetry” 2013/ 2014/ 2015 (współorganizator etapu szkolnego);
-Konkurs piosenki Świątecznej –21 grudnia 2015(wspólne kolędowanie w języku angielskim) (organizator konkursu);
-Marta Gruszka, uczennica klasy II gimnazjum otrzymała wyróżnienie za zajecie 14 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest (2013);
- Martyna Gardeła, uczennica III klasy LO zajęła pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim, a dwudzieste szóste w kraju w konkursie Jersz (2015);
-Matylda Szpila, uczennica klasy II gimnazjum zajęła szóste miejsce w województwie w konkursie English High Flier (2015);
-Adrianna Dojs, uczennica klasy II gimnazjum zajęła czwarte miejsce w województwie w konkursie English High Flier (2015); otrzymała również wyróżnienie w konkursie Jersz (2015).
Dowody: poczta elektroniczna do organizatorów konkursów, dyplomy uczniów.
• Brałam aktywny udział w organizacji „Dni Otwartych” w roku szkolnym 2014/2015 dla gimnazjum (13 marca) oraz liceum (29 maja) starając się zainteresować przyszłych kandydatów swoim przedmiotem. W tym celu przygotowałam prezentację multimedialną, ale wspólnie z koleżankami anglistkami wykorzystałyśmy również inne formy przyciągnięcia uwagi i zainteresowania potencjalnych kandydatów takie jak ulotki, przykładowe zestawy testów uplasowania do grup językowych, kącik kulinarny. Zaprosiłyśmy także uczniów, którzy uczestniczyli w takich projektach jak MUNOL czy AIESEC do podzielenia się swoimi wrażeniami z lekcji języka angielskiego.
Dowody: prezentacja multimedialna, plakaty oraz inne materiały reklamujące naukę języka angielskiego, zdjęcia stoiska języka angielskiego
• W trakcie trwania stażu pełniłam rolę opiekuna czterech projektów gimnazjalnych. Pierwszy projekt, którego byłam pomysłodawcą realizowany był w roku szkolnym 2013/2014. Był to projekt zatytułowany ”How does it taste? Jak to smakuje? Tradycyjne potrawy wielkanocne kuchni angielskiej”. Nad projektem pracowały dwie uczennice i składał się on z trzech części: przygotowania prezentacji multimedialnej, przygotowania broszury z przepisami oraz degustacji potraw. W roku szkolnym 2014/2015 miałam pod opieką łącznie dziesięciu uczniów, którzy w trzech zespołach realizowali następujące projekty:
-„Zastosowanie piosenek w nauce języka angielskiego- lekcja pokazowa”. Nad projektem pracowały dwie uczennice, których zadanie polegało na przygotowaniu a następnie przeprowadzeniu ciekawej lekcji opartej na zastosowaniu piosenek do nauki języka angielskiego.
-”How does it taste? Jak to smakuje? Tradycyjne potrawy wielkanocne kuchni angielskiej oraz tradycje obchodów Świąt Wielkanocnych”. Nad projektem pracowało sześciu uczniów i składał się on z trzech części: przygotowania prezentacji multimedialnej, przygotowania broszury z przepisami oraz degustacji potraw.
-”How does it taste? Jak to smakuje? Tradycje obchodów Święta Dziękczynienia oraz tradycje kulinarne z nim związane”. Nad projektem pracowały dwie uczennice i składał się on z trzech części: przygotowania prezentacji multimedialnej, przygotowania broszury z przepisami oraz degustacji potraw.
• W ramach 19 i 20-tej godziny lekcyjnej przygotowywałam uczniów do konkursów
Dowody: comiesięczne sprawozdania z realizacji 19 i 20- tej godziny dla dyrekcji oraz dziennik zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prezentacja multimedialna, zdjęcia, broszury z przepisami.
Efekty działań:
-Rozwijanie zdolności i talentu ucznia
-Kształtowanie pozytywnego stosunku ucznia do zdobywania wiedzy poprzez działanie, udział w projektach
-Budowanie u uczniów autonomii oraz poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania
-Propagowanie idei integracji i poszanowania odmienności kulturowej
VII. § 7 ust.1, pkt 2.POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu nauczania według najnowszych metod
• Tuż przed rozpoczęciem stażu aplikowałam o grant programu Socrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Moja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie i otrzymałam dofinansowanie dzięki czemu mogłam podnieść swoje kwalifikacje zawodowe podczas wakacji biorąc udział w 2-tygodniowym szkoleniu w ramach kursów Pilgrims na Uniwersytecie Kent w Canterbury finansowanych przez Agencję Narodową. Kierując się potrzebami szkoły wybrałam kurs metodyczny w formie warsztatów poświęcony nauczaniu w grupach zaawansowanych językowo (Teaching advanced students) co w roku szkolnym 2013/2014 zaowocowało rozpoczęciem pracy z młodzieżą na zaawansowanym poziomie językowym. W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowałam pracę z tą grupą realizującą sześć godzin języka angielskiego tygodniowo.
Oprócz zajęć obowiązkowych na Uniwersytecie Kent udało mi się wziąć udział w następujących szkoleniach dodatkowych przeprowadzonych przez wybitnych trenerów:
-„Zastosowanie gestykulacji jako atrakcyjna technika w nauczaniu mówienia”
-„Zastosowanie piosenek w nauce języka angielskiego”
-„ Jak zachęcić uczniów do czytania książek w j. angielskim”
-„Poprawna wymowa –samogłoski w języku angielskim”
-„CLIL”(Content and Language Integrated Learning czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe).
-„Vague language- czyli jak wyrażać się o czymś niejasno w języku angielskim”
-„Zastosowanie utworów muzycznych w nauczaniu języka angielskiego (twórczość the Beatles)
Dowody: zaświadczenie potwierdzenia uczestnictwa w dwutygodniowym szkoleniu oraz zebrane materiały szkoleniowe.
• W trakcie trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych:
- Plan nadzoru pedagogicznego 12.09.2012; - Komunikacja Interpersonalna 04.12.2013; - Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 03.04.2014; - Obsługa i zastosowanie platformy edukacyjnej Fronter 27.05.2014 oraz tablicy interaktywnej 15.10.2014; - Odpowiedzialność prawna nauczycieli 23.10.2014; - Dwudniowe szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego 20-21.11.2014; - Ewaluacja wewnętrzna 23.04.2015; - Przygotowanie szkoły do całościowej ewaluacji zewnętrznej26.11.2015; - Profilaktyka uzależnień w szkole 03.12.2015;
Brałam również udział w dniach otwartych organizowanych przez poszczególne wydawnictwa (Pearson Longman; Oxford University Press; Macmillan; Nowa Era) i w spotkaniach z ich doradcami metodycznymi. Uczestniczyłam także w konferencjach metodycznych prowadzonych przez ww. wydawnictwa.
Dowody: zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa na listach obecności; świadectwo ukończenia dwutygodniowego kursu w Wielkiej Brytanii.
Efekty działania: pogłębienie wiedzy z zakresu metodyki i podniesienie kwalifikacji zawodowych, poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych. Różnorodność form prowadzenia lekcji, wzbogacenie ich przez gry i zabawy edukacyjne sprawiły, że uczniowie są bardziej aktywni na lekcjach j. angielskiego. Kurs warsztatowy na Uniwersytecie Kent pozwolił mi poznać najnowsze metody nauczania języka angielskiego i skonfrontować je z doświadczeniem nauczycieli z innych krajów (Hiszpanii, Włoch, Holandii, Niemiec, Rosji), poszerzyć mój warsztat o nowe pomoce dydaktyczne oraz wzbogacić moją wiedzę kulturową i cywilizacyjną.
• Pogłębiałam również swoją wiedzę i umiejętności zawodowe realizując zadania opiekuńczo wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły. Rozwijałam swoje kompetencje jako wychowawca klasy.
W ramach oceny własnych działań wychowawczych, dokonywałam indywidualnych obserwacji zachowań poszczególnych uczniów i wyciągałam wnioski. Na podstawie wniosków wyznaczałam sobie cele pomocne w dalszej pracy z uczniami. Aby lepiej radzić sobie z konkretnymi problemami wychowawczymi oraz wzmocnić swoje poczucie kompetencji jako wychowawcy sięgałam również po literaturę fachową. Korzystałam między innymi z takich pomocy jak:
Książki:
-Szereg artykułów w pracy zbiorowej „Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej”.
-„Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych”, Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat
W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej sięgałam również do zasobów internetowych korzystając z dostępnych tam webinariów, w których znajdowałam pomysły na ciekawe tematy godzin wychowawczych. W dobie technologii informacyjnej uczniowie praktycznie nie rozstają się ze swoimi telefonami i innymi gadżetami umożliwiającymi im ciągły dostęp do sieci. Tematy lekcji wychowawczych powiązane z jej użytkowaniem cieszyły się więc dużym zainteresowaniem wśród moich uczniów, którzy chętnie brali udział w pogadankach poświęconych takim zagadnieniom jak: „Stalking i jego nowe oblicza”; „Tożsamość internetowa”; „Ochrona tożsamości w sieci-dlaczego należy chronić dane osobowe”; „Anonimowy email?”. Aby urozmaicić lekcje godziny wychowawczej sięgałam również do zasobów filmoteki pedagogów szkolnych korzystając z filmowego pakietu edukacyjnego „Lekcje przestrogi 3”.
Podczas lekcji wychowawczych oraz w czasie przerw na szkolnych korytarzach jak i w trakcie pełnionych dyżurów starałam się skutecznie eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzmy językowe oraz podkreślać zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego. Uczyłem młodzież szacunku dla dobra wspólnego, jak funkcjonować w społeczności szkolnej i państwowej. Kształtowałam w nich postawę dialogu, umiejętności słuchania innych, poszanowania ich poglądów i odmiennego zdania. Starałam się w swojej pracy wychowawczej dążyć do osiągnięcia założonych celów.
Dowody: wpisy w dzienniku
Efekty działań: -lepsza integracja zespołu klasowego; - wspólne pogadanki poruszające ww. zagadnienia pozwoliły na obserwację wychowanków i dały szerszy obraz ich usposobienia i zainteresowań
VIII. § 7 ust.1, pkt 3.POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓEJ ODBYWA STAŻ.
1. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły oraz rozporządzeniami
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian. Śledziłam publikacje na internetowych stronach oświatowych interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (miedzy innymi materiały udostępniane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji). Analizowałam również Prawa Ucznia, Kartę Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zapoznałam się również z dokumentacją placówki (Statut szkoły, Regulaminy).
Dowody: w postaci notatek


WNIOSKI KOŃCOWE

Realizując planu rozwoju zawodowego podczas stażu na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze zdobyłam wiele cennych doświadczeń. Wszystkie ukończone formy doskonalenia zawodowego pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoją wiedze, umiejętności jak i horyzonty. To wszystko przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy i pracy szkoły. Wyznaczone cele udało mi się zrealizować prawie w całości. Starałam się aby moja praca w trakcie stażu sprostała zarówno aktualnym wymaganiom jak i potrzebom placówki. W związku z tym zamiast jednodniowej inicjatywy Dnia Kultury Brytyjskiej podjęłam się wspólnie z Panią Moniką Moreau realizacji projektu AIESEC zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015. Mimo zakończonego stażu mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ww. punkt w kolejnych latach mojej pracy. Obecnie po raz drugi ubiegam się o przyjęcie mnie na kurs dla egzaminatora. Tym razem ubiegam się o miejsce na kursie dla egzaminatorów zarówno maturalnych jak i gimnazjalnych. Zamierzam nie ustawać w poszerzaniu swoich kwalifikacji zawodowych i doskonaleniu własnego warsztatu pracy w zakresie pracy pedagogicznej i oddziaływań wychowawczych aby moje zajęcia z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne i efektywne.


Nauczyciel kontraktowy
Odbywający staż na nauczyciela mianowanego:
Iwona Kopczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.