X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32290
Przesłano:

Sprawozdanie z planu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2016

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Lidia Bzdęga

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data ukończenia stażu: 31.05.2016r.

Wprowadzenie

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Pracę w świetlicy Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie rozpoczęłam 1 września 2003r. jako opiekun świetlicy szkolnej. Merytoryczne przygotowanie do pracy otrzymałam podczas pięcioletnich studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na Wydziale Nauk Pedagogicznych – Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia oraz Psychologia społeczna w edukacji. Ukończyłam również kursy kwalifikacyjne w zakresie Oligofrenopedagogiki (OEdN w Poznaniu 2011r.) i Surdopedagogiki (OEdN w Poznaniu 2013r.)
Głównym celem moich działań jest wszechstronny rozwój dziecka. By móc realizować założony cel staram się, by wiedza zdobyta podczas studiów, kursów, szkoleń i warsztatów, procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam zastanowić się, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ważna również była realność osiągnięcia planowanych celów, uwzględniając charakter pracy w świetlicy szkolnej, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Starałam się zawrzeć w nim także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców.
Realizowane zadania nakreślone w planie rozwoju ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Okres stażu, który jest wycinkiem mojej pracy pedagogicznej, jest okazją do zweryfikowania jakim jestem nauczycielem wychowawcą.

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dziennik Ustaw nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004r., Dziennik Ustaw nr 214 poz. 1580 z 16 listopada 2007r. Systematycznie śledziłam wszelkie informacje dotyczące awansu zawodowego pojawiające się w Internecie. Dzięki temu poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, poznałam jakie są wymagania niezbędne do uzyskania tego awansu oraz sposoby dokumentowania dorobku zawodowego.
We wrześniu 2013r. przedłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam plan rozwoju zawodowego kierując się obowiązującymi przepisami prawnymi. Plan rozwoju zawodowego, zwierający zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, został pozytywnie zatwierdzony przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordna w Krotoszynie.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na bieżąco prowadziłam całą dokumentację dotycząc planu rozwoju zawodowego. Przebieg realizacji planu opisywałam w półrocznych sprawozdaniach, które zamieszczałam w teczce awansu zawodowego.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W czerwcu 2016r. sporządziłam sprawozdanie z planu awansu zawodowego z okres stażu od 1 wrześni 2013r. do 31 maja 2016r. celem przedłożenia dyrektorowi szkoły.
Efektem tych poczynań jest poznanie aktualnych aktów prawnych regulujących procedury awansu, napisanie planu rozwoju zawodowego oraz po zakończeniu stażu sprawozdanie z realizacji tego planu.

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. oraz obecnie obowiązujące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2013r. poz.393)

§ 8 ust. 2 pkt.1
„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją”
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
W okresie stażu szczególną uwagę zwróciłam na wdrażanie działań, które przyczyniłyby się do podniesienia jakości pracy własnej, a tym samym jakości pracy szkoły, zgodnie z opracowanym planem rozwoju zawodowego. Chociaż w trakcie trwania stażu nie podjęłam się ukończenia kursu kwalifikacyjnego, to brałam udział w innych formach doskonalących pracę nauczyciela. Były to następujące przedsięwzięcia:
- udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej
- udział w pracach zespołu wychowawczego
- udział w projekcie kl. II gimnazjum - opiekun projektu
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych i literackich dla uczniów
- udział w projekcie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego tematem było „W poszukiwaniu polskich superbohaterów – polski komiks w służbie edukacji kulturalnej”.
Uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Starałam się brać aktywny udział, angażowałam się w prace podejmowane podczas posiedzeń np. formułowanie wniosków do dalszej pracy. Uczestniczyłam również we wszystkich radach szkoleniowych, organizowanych na terenie naszej szkoły, co pozwoliło mi być na bieżąco z istniejącymi we współczesnej szkole problemami, możliwościami ich rozwiązania.
Jako nauczyciel wychowawca pracując w świetlicy szkolnej mam obowiązek współpracować rodzicami. Podczas systematycznych spotkań poruszałam tematy, które wynikały bezpośrednio z sytuacji wychowawczej zespołu świetlicowego, m.in. współpraca między uczniami, zachowanie w czasie pobytu w świetlicy, postępy wychowanków i ich osiągnięcia w konkursach. W czasie rozmów omawiałam z rodzicami przyczyny agresji dzieci oraz ich niepowodzeń szkolnych. Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu problemów poprzez udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich specjalistów czy organizowanie pomocy rzeczowej lub finansowej. Dzięki stałej współpracy z rodzicami nastąpiła systematyczna kontrola postępów w zachowaniu i w nauce uczniów.
Współtworzyłam regulamin świetlicy oraz dbałam o zamieszczanie aktualnych wydarzeń z życia świetlicy na stronie szkoły.
Efekty: pogłębienie i uporządkowanie nabytej wiedzy oraz nabycie pewności do zaplanowanych działań; wzrost pozytywnych relacji rodzic- nauczyciel; zaangażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły oraz udział w organizowaniu imprez i uroczystości; usprawnienie pracy; podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
Różnorodność problemów związanych z wykonywaną przeze mnie pracą skłoniły mnie do pogłębienia mojej wiedzy. W związku z tym, że od lat nasze miasto nie posiada metodyka ds. świetlic szkolnych, chcąc poszerzać swoją wiedzę studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami oraz brałam udział w warsztatach technik plastycznych i projekcie edukacyjnym. Książki, które najbardziej pomagają mi w pracy to m. in. :
- Aleksandra Karasowska – „Profilaktyka na co dzień – Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania”, wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wydawnictwo Edukacyjne PA, Warszawa 2006
-Bill Rogers – „Naprawa zachowania”, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014
-Cynthia McGregor – „Kształtowanie twórczej osobowości dziecka, zabawy i ćwiczenia”, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998
- Jacek J. Błeszyński – „Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju; skala oceny zachowań autystycznych”, wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk 2011
- J. Jeffries McWhirter, Benedict T. McWhirter, Anna M. McWhirter, Ellen Hawley McWhirter – „Zagrożona młodzież”, Wydawnictwo Edukacyjne Paramedia, Warszawa 2008
- Maria Gudro – Homicka – „Jak rozwijać aktywność dzieci i młodzieży; drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii”, wyd. Difin, Warszawa 2015
- Magdalena Sabik, Anna Szczypczak –„Zabawy dla dzieci z autyzmem”, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012
- Urszula Oszwa- „Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej”, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007
- „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem” pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008
- „Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju” pod red. Nanny Krauze –Sikorskiej i Kingi Kuszak, wyd. WSPiA, Pozanń 2011
Dzięki studiowaniu literatury podniosłam moje kompetencje zawodowe, co ma wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły. Samokształcenie jest również tą formą rozwoju zawodowego, która niewątpliwie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania przebiegu stażu, doskonalenie efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
Efekty: pogłębienie wiedzy z zakresu pracy dydaktyczno – wychowawczej, psychologii oraz pracy z uczniem autystycznym; wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały pomocnicze urozmaicające pracę twórczą świetlicy; samodoskonalenie, i wzbogacenie wewnętrzne poprzez nowe doświadczenia co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Przez cały okres stażu starałam się dobrze przygotować do pracy zarówno w świetlicy szkolnej jak i jako nauczyciel wspomagający w kl. I oraz jako nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami.
Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią szkoły. Sprawuje głównie działalność opiekuńczo-wychowawczą, ale jest również przedłużeniem działalności dydaktycznej. Korzystając ze swoich umiejętności i zainteresowań staram się otoczyć opieką uczniów mających trudności w nauce. Pomagałam w zrozumieniu materiału, motywowałam do poprawienia ocen niedostatecznych, dopingowałam w działaniach mających na celu poprawę oceny na wyższą. Aby moja pomoc była bardziej owocna, korzystam z propozycji różnych zestawów zadań umieszczanych na stronach internetowych, wykorzystywałam porady nauczycieli, jak również wykorzystywałam materiały zgromadzone w świetlicy.
Aby wzbogacić pracę świetlicy często korzystałam z czasopism takich jak: „Hobby”, „Mały artysta”, „Świetlica w szkole” czy „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe”. Propozycje projektów artystycznych zawarte w tych czasopismach pomogły mi w tworzeniu makiet dekoracyjnych, elementów wykorzystywanych do zdobienia świetlicy oraz wystroju pomieszczeń na różne okazje. Korzystanie z powyższych pozycji niewątpliwie pomogło mi wzbudzić w wychowankach zamiłowanie do twórczości, kreatywność oraz potrzebę ciekawego spędzania wolnego czasu.
W roku szkolnym 2015/2016 pracowałam jako nauczyciel wspomagający w klasie I nauczania zintegrowanego. Miałam pod opieką trzy uczennice z orzeczeniami o niepełnosprawnościach sprzężonych ( dziecko słabowidzące i z autyzmem, dziecko słabosłyszące i upośledzone intelektualnie w stopniu lekkim oraz dziecko niesłyszące). Opracowywałam diagnozy dla tych uczennic. Było to dla mnie nowe doświadczenie, które przyczyniło się do rozwoju mojego warsztatu pracy.
W mojej pracy zachęcam uczniów do udziału w różnych konkursach plastycznych. Są to konkursy organizowane przez placówki oświatowe na terenie naszego miasta, gminy jak również konkursy ogólnopolski i międzynarodowe. Również z inicjatywy naszej świetlicy szkolnej organizowane są różnorodne konkursy, w które angażowani są nie tylko uczniowie z naszej szkoły, ale również z naszej gminy.
Efekty: uatrakcyjnienie moich zajęć, kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów; wzbudzenie w uczniach motywacji do pracy oraz podniesienie poczucia własnej wartości co skutkuje umocnieniem wiary we własne możliwości; poprawa organizacji pracy własnej; poprawa wizerunku szkoły.

4. Planowanie i organizacja pracy własnej.
Główną rolą wychowawcy świetlicy szkolnej jest sprawowanie opieki nad przebywającymi w niej uczniami, zagospodarowanie ich wolnego czasu oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. Aby być bliżej problemów, z którymi spotykam się w pracy z dziećmi i umieć je rozwiązywać, często analizuję tematy poruszane w takich czasopismach jak „Świetlica w szkole”, „Wychowawca:, „Charaktery” czy „Głos Pedagogiczny”.
Corocznie we wrześniu zapoznaję uczniów z regulaminem świetlicy oraz z regulaminem całorocznego konkursu na Świetliczaka Roku. Od wszystkich przebywających w świetlicy wymagam zachowań podyktowanych postanowieniami regulaminu.
Aby praca wychowawcy świetlicy przebiegała sprawnie i przynosiła pożądane efekty, na początku każdego roku szkolnego opracowuję roczny plan pracy świetlicy uwzględniający założenia programowe jak i kierunki pracy szkoły. Planuję tematykę gazetek ściennych zgodnie z kalendarzem świąt, imprez i akcji oraz wydarzeń ważnych dla naszej placówki. W okresie wakacyjnym, przygotowując się do kolejnego roku szkolnego, gromadzę czasopisma, krzyżówki, łamigłówki oraz różnego rodzaju materiały mogące służyć do pracy z uczniami oraz do tworzenia dekoracji, plakatów, prac twórczych. Przygotowując się do pracy korzystałam z doświadczeń innych wychowawców i opiekunów świetlic szkolnych. W tym celu gościłam na stronach internetowych placówek oświatowych, a ponadto śledziłam czasopisma wspomagające pracę świetlicy szkolnej (np. „Świetlica w szkole”, „Mały artysta”, „Hobby”, „Atrakcyjne zajęcia świetlicowe”).
W roku szkolnym 2013/2014 byłam zaangażowana w prowadzeniu sklepiku szkolnego. Wraz z innymi nauczycielami pełniłam dyżury, pomagałam w zaopatrzeniu sklepiku w towar.
Efekty: uporządkowanie własnych działań; zdobycie doświadczeń organizatorskich; poznawanie problemów uczniów i sposoby radzenia sobie w ich rozwiązywaniu; wyzwalanie w uczniach motywacji do różnego rodzaju działań co przyczyniło się do podniesienia ich własnej wartości i wiary we własne możliwości; zaangażowanie uczniów w życie szkoły; umożliwienie pożytecznego spędzenia czasu wolnego; integracja społeczności szkolnej (świetlicowej); umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami; dobra organizacja pracy oraz usprawnienie pracy świetlicy co wpływało na podniesienie jakości pracy szkoły oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym; dzięki pracy w sklepiku szkolnym przyczyniłam się do propagowania wśród uczniów kupowania zdrowej żywności oraz do zdobycia pieniędzy na wakacyjny wyjazd uczniów z naszej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie techniki informacyjnej i komputerowej.
Komputer towarzyszy mi w pracy na co dzień. Każdego dnia organizując swój warsztat pracy wykorzystywałam umiejętność posługiwania się komputerem. Z zastosowaniem komputera przygotowywałam różne dokumenty: roczne plany pracy świetlicy, roczne sprawozdania pracy świetlicy, scenariusze zajęć, program autorski, scenariusz Białej Szkoły, karty pracy, diagnozy, ewaluacje, ankiety, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, ogłoszenia, regulaminy konkursów. Przy pomocy komputera sporządziłam plan rozwoju i sprawozdanie z jego realizacji. Zeskanowałam wszystkie książki, które zostały napisane w czasie trwania trzech edycji gminnego konkursu literacko – plastycznego „Moja Książa”, które zostały zamieszczone na stronie naszej szkoły i Biblioteki Publicznej w Krotoszynie. Często w pracy używałam aparatu fotograficznego, utrwalając różne wydarzenia z życia świetlicy. Na bieżąco przez cały okres stażu opracowywałam i udostępniałam informacje administratorowi szkolnej strony internetowej (informacje na temat organizowanych konkursów i akcji, wyników tych konkursów oraz informacje dotyczące wydarzeń mających miejsce w świetlicy i przedsięwzięć przeze mnie organizowanych).
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa korzystanie z informacji i porad zawartych na stronach internetowych, gdzie poszukiwałam ciekawych metod aktywizujących, scenariuszy zajęć, kart pracy dla uczniów z niedowidzeniem oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Korzystałam z portali edukacyjnych wspomagających pracę nauczyciela. Aby zajęcia w świetlicy były ciekawsze wyszukiwałam pomocnych materiałów i narzędzi pracy korzystając ze stron internetowych takich jak: www.edu.com.pl, www.oświata.org.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.glospedagogiczny.pl, www.zycieszkoly.com.pl, www.kuradomowa.pl, www.babskiehobby.pl, www.kaiem.pl, jak również z filmów instruktażowych zamieszczonych na You Tube.
Chcąc, by moja wiedza dotycząca życia szkoły, oświaty i rozwoju pracy nauczyciela była aktualna, korzystałam z Internetu, by być na bieżąco z przepisami prawa oświatowego i informacjami dotyczącymi szkolnictwa. Za pomocą poczty elektronicznej wymieniałam korespondencję z rodzicami oraz innymi nauczycielami.
Brałam udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych np. www.eduseek.pl, www.edu.com.pl, www.edukator.phg.pl.
Efekty: usprawnienie wykonywania różnorodnych działań wynikających z potrzeb świetlicy i pracy z uczniem; podniesienie atrakcyjności zajęć; polepszenie organizacji mojej pracy; usprawnienie komunikacji; skrócenie czasu przygotowania różnorodnej dokumentacji; poszerzenie mojej wiedzy metodycznej i merytorycznej w bardziej efektywny i twórczy sposób; podniesienie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczyciela oraz rozpowszechnienie działań szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Przed przystąpieniem do pisania planu rozwoju zawodowego analizowałam swój potencjał, zastanawiałam się, jakie cechy posiadam, które mogę wykorzystać współpracując z nauczycielami. Stwierdziłam, że jest to otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach i samokształcenie. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych.

1. Dzielenie się wiedzą oraz prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach oraz na spotkaniach zespołów przedmiotowych, a nawet podczas spotkań towarzyskich w gronie koleżeńskim. Najczęściej poruszanymi tematami były sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych, metody pracy, które podnosiły jakość prowadzonych zajęć czy pomysły na ciekawe zajęcia z uczniami w czasie wolnym. Jednym ze sposobów wymiany doświadczeń jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. Wiele pomysłów zaczerpnęłam z Internetu, jak również od koleżanek pracujących w świetlicach szkolnych.
Ze względu na brak metodyka ds. świetlic współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych. Dzieliłam się wiedzą, pomysłowością oraz materiałami pomocnymi do realizacji różnego rodzaju podejmowanych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, akcji czy konkursów. Przekazywałam także pomysły, artykuły z gazet i Internetu, a także scenariusze zajęć innym nauczycielom. Nasza współpraca polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności wychowawczo – dydaktycznej.
W trakcie mojego stażu odbywały w świetlicy praktyki studentek z kierunków pedagogicznych. Opieka nad studentkami polegała na zapoznaniu ich ze specyfiką pracy świetlicy szkolnej. Dzieliłam się z nimi posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Starałam się służyć pomocą i radą koleżankom, np. w prowadzeniu dokumentacji świetlicy, rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami na terenie świetlicy i klasy, a także podczas wykonywania wspólnych zadań.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje koleżeńskie nauczycieli z mojej szkoły. Sama również przeprowadziłam zajęcia, które obserwowała koleżanka odbywająca staż w świetlicy. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Efekty: wzbogacenie mojego warsztatu pracy poprzez czerpanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli; promocja szkoły i jej pozytywny wizerunek w środowisku.

2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form.
Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu oraz materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom. Publikowałam na stronie www.edux.pl scenariusze zajęć świetlicowych, zamieściłam tam mój plan rozwoju oraz mój autorski program, jak również sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.

3. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego.
Staram się na bieżąco poznawać tematy poruszane w zespole, rozmawiając o tym z jego członkami i przewodniczącą zespołu. Udzielałam się również w zadaniach zaplanowanych przez zespół. Wspólnie z pozostałymi członkami zespołu poruszałam temat niewłaściwego zachowania się uczniów, by wspólne próby rozwiązywania problemów dawały większe efekty. Zapoznałam się ze zmianami w rozporządzeniu MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Działania interdyscyplinarne.
Od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole czuję się współodpowiedzialna za jakość pracy mojej placówki, dlatego z chęcią angażuję się w różne powierzane mi zadania związane z organizacją szkoły.
Współpracuję z innymi nauczycielami podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów i wycieczek. Wspólnie planujemy, wdrażamy i monitorujemy wszelką działalność dydaktyczno-wychowawczą. Wraz z innymi nauczycielami brałam udział w przygotowaniach Dnia Osoby Niepełnosprawnej, Dnia Integracji, festynów szkolnych, 50-lecia szkoły. Przygotowywałam dekorację sali i korytarza na uroczystości szkolne.
Uczestniczyłam w projektach klas II gimnazjum jako opiekun grupy.
Uczestniczyłam w zebraniach Rad Pedagogicznych oraz w zebraniach z rodzicami.
Prowadziłam długoterminowe ekologiczne zbiórki puszek i makulatury. Od wielu lat współpracuję z Kołem Łowieckim Knieja, dla którego corocznie przeprowadzam zbiórkę kasztanów.
Od początku mojej pracy w szkole jestem opiekunką i przewodniczącą Koła Przyjaciół Dzieci oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego w naszym mieście.
Efekty: nabycie lepszych umiejętności organizacyjnych oraz pracy w grupie; promowanie szkoły w środowisku.

§8 ust. 2 pkt. 4a
„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

1. Doskonalenie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Rok szkolny 2013/2014 był pierwszym rokiem mojego stażu przygotowującego mnie do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jednym z elementów mojej pracy jest zaplanowanie i przygotowanie programu pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy na cały rok szkolny. Głównymi celami tego programu jest: zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu; stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych; łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie; rozwijanie umiejętności manualnych; rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. kształtowanie ekspresji ruchowej i wrażliwości muzycznej; wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspokajanie potrzeb oraz relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji i agresji; wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych.
Zaplanowałam tematykę zajęć świetlicowych w tygodniowych blokach. Pomogło mi to w uporządkowaniu działań, które (biorąc pod uwagę czas wolny uczniów) są raczej spontaniczne. Zaplanowane działania zostały w zdecydowanej większości wykonane, chociaż są i takie, których nie udało się doprowadzić do skutku. Na początku roku szkolnego zawsze planuję tematykę gazetki świetlicowej. Zmienia się ona w zależności od pór roku, świąt lub aktualnej tematyki zajęć. Staram się, aby tematyka była bliska dzieciom przebywającym w świetlicy i aby mogli utożsamiać się z postaciami tam występującymi.
Wobec braku programów do pracy w świetlicy istniała potrzeba napisania takiego programu, który uwzględniałaby potrzeby uczniów przebywających w świetlicy, warunki w szkole oraz moje zainteresowania. Po diagnozie wstępnej napisałam program pt. „Elementy arteterapii na zajęciach w świetlicy szkolnej”, który został wpleciony w roczny plan pracy świetlicy. Przed zakończeniem roku szkolnego dokonałam ewaluacji działania programu poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród uczniów przebywających w świetlicy.
Uczniowie w klasie I, o zdiagnozowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną problemach, objęci byli moją opieką jako nauczyciela wspomagającego. Wspólnie z pedagogiem, psychologiem, logopedą, wychowawcą klasy i nauczycielkami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjne sporządziłam IPET i plan działań wspomagających. Z tymi dokumentami zapoznali się rodzice w celu monitorowania działań wspierających oraz ich ewaluacji.
Opracowałam i wdrożyłam materiał przygotowujący do konkursu literacko – plastycznego „Moja książka”.
Efekty: uporządkowanie i ułatwienie pracy; promowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz poszerzenie wiedzy z zdobycie doświadczenia; uczniowie poprzez środki artystyczne mogli wyrazić, siebie, mogli wzbudzać emocje wywierające korzystny wpływ na zaspokajanie potrzeb oraz dokonywali refleksji pozwalającej na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji i agresji; wspieranie i ukierunkowywanie w rozwoju wrodzonych możliwości twórczych uczniów; dzięki diagnozom uczennice z orzeczeniami lepiej funkcjonowały w klasie oraz uzyskały dobre wyniki w nauce.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
„ poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

1. Współpraca z innymi świetlicami.

W ramach współpracy z innymi świetlicami zaproponowałam opiekunom świetlic w krotoszyńskich szkołach podstawowych włączenie się w współorganizowane przeze mnie konkursy. Często kontaktuję się z wychowawcami tychże świetlic w celu wymiany informacji czy też wymiany swoich doświadczeń, pomysłów, spostrzeżeń. Spotkania te miały na celu podzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów doskonalących pracę nauczyciela oraz wymianę doświadczeń.
Efekty: współpraca z innymi szkołami; promocja szkoły; możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy; budowanie pozytywnych relacji między placówkami oświatowymi; wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami świetlic.

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów i sprzyjanie rozwojowi ich postaw twórczych.

Świetlica jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje kompetencje, dokonywać prób. Świetlica jest terenem neutralnym, wspólnym dla wszystkich uczniów, terenem nie przynależnym żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni. Jest to miejsce, gdzie można spotkać się z kolegami, odprężyć się, posilić się drugim śniadaniem, zagrać w gry, poczytać. W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych zarówno uczeń słaby w nauce, często zniechęcony brakiem osiągnięć, jak i uczeń zdolny, mają szansę na swój rozwój na miarę możliwości jakie posiadają, jak również mają szansę odkrywania swoich zdolności i rozwijania zainteresowań.
Na każdym kroku w swojej pracy starałam się dawać uczniom możliwość rozwoju poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju prace wykonywane na potrzeby świetlicy i szkoły. Zachęcałam uczniów do korzystania z gier planszowych, do zabaw typu „państwa- miasta”, „kółko i krzyżyk”, pozwalających na rozwój wyobraźni.
W świetlicy każdy uczeń może odpocząć w czasie pomiędzy zajęciami lekcyjnymi. Jest to miejsce, gdzie uczeń może włączyć się do zajęć twórczych, spróbować własnych możliwości, nauczyć się kreatywności, wyrazić się artystycznie oraz rozwinąć swoje zainteresowania. Dlatego też właśnie w świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne i artystyczne pod moją opieką. Było to projektowanie i opracowywanie materiałów na gazetki według zaplanowanego tematu, wycinanie liter, elementów dekoracyjnych, wypisywanie informacji na papierze, wykonywanie plakatów okolicznościowych, kartek i ozdób świątecznych, układanie serwetek, zajęcia w sztuce orgiami, tutorial, qullingu, kanzahschi, szycia czy szydełkowania. To tutaj uczniowie próbują występów scenicznych, przygotowują się do konkursów, wykonują prace tematyczne z różnych przedmiotów, uczą się nowych technik zdobnictwa, realizują projekty dekoracyjne różnych przedsięwzięć, w których nasza szkoła bierze udział. Uczniowie wyrażają się artystycznie również poprzez tworzenie strojów do przedstawień, a także próbując sztuki kulinarnej (przygotowywanie zdrowych kanapek, surówek, sałatek, przekąsek), czy wykorzystując swoje zamiłowanie do muzyki tworzą układy taneczne. Poza tym starałam się dostarczać prasę, krzyżówki, różnego rodzaju łamigłówki, wywieszałam ogłoszenia o konkursach, spotkaniach pozwalających na rozwój zainteresowań.
Podczas stażu byłam opiekunką projektu gimnazjalnego dotyczącego historii naszego miasta. Polegał on na regularnych spotkaniach z grupą, sprawdzaniu ich postępów w przygotowaniach projektu i służeniu radą. Zakończeniem projektu była jego prezentacja w formie albumu.
Efekty: podniesienie wartości procesu opiekuńczo – wychowawczego; kształtowanie pomysłowości i kreatywności uczniów; rozwijanie wyobraźni; promowanie twórczości uczniów; zdobywanie satysfakcji z pracy własnej uczniów; rozbudzenie poczucia estetyki; rozwijanie zdolności manualnych, ciekawe formy spędzenia czasu wolnego; pozytywny wpływ na młodego człowieka; nabywanie nowych umiejętności i wymiana doświadczeń; wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły; wzbudzenie aktywności twórczej uczniów; kształtowanie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu; wzrost motywacji do pracy twórczej; rozwijanie zainteresowań historią naszego miasta; integracja grupy; wzbudzenie dumy i przywiązania do naszej „Małej ojczyzny”.


3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.

Podczas zajęć w świetlicy pracowałam z uczniami mającymi trudności z nauką . Byli to uczniowie zapisani do świetlicy, jak również uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy tej pomocy potrzebowali. Moja deklaracja pomocy była dla uczniów bardzo wygodna, ponieważ nie wyznaczałam im określonej godziny, tylko mogli się do mnie zgłosić w każdej wolnej chwili. Poświęcałam uczniom czas zgodnie z ich potrzebami, niejednokrotnie pozostając w szkole poza godzinami mojej pracy. Jeśli którykolwiek z uczniów czuł potrzebę podpowiedzi w kwestii wykonania zadania domowego czy opracowania dodatkowego tematu lekcji, zawsze służyłam pomocą. Polegało to na tym, że proponowałam formę pracy, podpowiadałam kolejność działań, zwracałam uwagę na wielowymiarowość pracy – treść, materiały pomocnicze (rysunki, tabele, wykresy, cytaty, bibliografię) oraz estetykę pracy. Moje działania były zależne od przedstawionego problemu i potrzeby indywidualnej ucznia. Czasami wystarczyło poddać pomysł, a reszta była twórczością zainteresowanego. Moja pomoc polegała również na tym, aby motywować uczniów do systematycznej pracy, by nie doprowadzać do dużych zaległości. Praca z uczniami słabymi wymagała ode mnie opanowania i dużej cierpliwości. Nie miałam z tym problemów.
Efekty: zapoznanie się z indywidualnymi potrzebami uczniów; zapewnienie bezpieczeństwa; wzrost wiary we własne możliwości uczniów; poczucie odniesienia sukcesów przez uczniów; podniesienie poziomu edukacyjnego szkoły.

4. Wdrożenie świetlicy do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem „Dzieci piszą dzieciom”.
W tym roku szkolnym wraz z Biblioteką Publiczną w Krotoszynie zapoczątkowałyśmy cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych z Krotoszyna w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem „Dzieci piszą dzieciom”. Na spotkanie zaproszeni zostali goście, którzy czytali uczniom książki biorące udział w konkursie „Moja książka”, które zostały napisane przez uczniów z gminy Krotoszyn.
Efekty: kształtowanie w umiejętności słuchania i wyobraźni; zapoznanie ze sztuką pisarką; integrowanie grupy dzieci z dorosłymi we wspólnym czytaniu bajek; przekazywanie wartości młodszemu pokoleniu; rozbudzanie zainteresowań sztuką oraz zachęcanie do rozwijania swoich umiejętności pisarskich.

5. Pomoc w organizowaniu wypoczynku w czasie ferii zimowych „Biała Szkoła”.
Od wielu lat organizowany jest w naszej wypoczynek podczas ferii zimowych pod nazwą „Biała Szkoła’, w który od początku jestem zaangażowana. Przez dwa tygodnie uczniowie mają zorganizowane atrakcyjne zajęcia, które prowadzą nauczyciele. Oprócz tego każdy uczestnik Białej Szkoły ma zapewniony ciepły posiłek.
Efekty: zagospodarowanie uczniom klas młodszych czasu w okresie ferii zimowych; rozwijanie ich aktywności; integracja społeczności szkolnej; odbiór szkoły jako miejsca zapewniającego miłe spędzenie czasu; promocja szkoły w lokalnym środowisku.

6. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz spotkań dla uczniów klas I – III nauczania zintegrowanego.
Aby wzbogacić atrakcyjność życia szkolnego, zapobiec szkolnej nudzie i aby wspomagać rozwój zainteresowań młodych ludzi starałam się organizować konkursy, które nauczyłyby zdrowej rywalizacji i pozwoliłyby na podzielenie się swoimi zainteresowaniami. Jednym z takich konkursów jest całoroczny konkurs na Świetliczaka Roku, którego celem jest rozwijanie umiejętności wspólnego i zgodnego spędzania czasu z grupą, wzajemna pomoc oraz udział w różnorodnych konkursach.
Od czterech lat współorganizuję cykliczny gminny konkurs literacko – plastyczny „Moja książka”. Partnerem w tym konkursie jest Biblioteka Publiczna w Krotoszynie. Celami tego konkursu jest wspieranie młodych talentów, wyzwalanie ciekawości poznawczej, ekspresji twórczej i kreatywności, kształtowanie wrażliwości językowej, wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów poprzez pobudzenie procesu percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej w oparciu o konwencję metodyki aktywnej, jak również odkrywanie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło literacko – plastyczne. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (I-III, IV-VI) oraz gimnazjum. Uczniowie przystępując do konkursu mają za zadanie napisanie własnej ilustrowanej książki z opowiadaniami, wierszami w dowolnej formie wg własnego pomysłu. Wszystkie książki biorące udział w konkursie zostają wystawione w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie oraz są dostępne w formie e-booków na stronie naszej szkoły jak również na stronie Biblioteki Publicznej. Po V edycji planuję wydanie w formie papierowej wszystkich książek nagrodzonych w trakcie trwania konkursu.

Od wielu lat nasza świetlica jest zaangażowana w cykl spotkań pod hasłem „Bezpieczny przejazd”. W spotkaniach uczestniczą wszyscy uczniowie klas I nauczania zintegrowanego. Spotkania prowadzone są przez przedstawicieli kolei, policji i straży miejskiej. Podczas spotkań uczniowie dowiadują się, jak bezpiecznie zachować się przy przejazdach kolejowych i jak być bezpiecznym i mądrym użytkownikiem dróg. Spotkanie połączone jest z konkursem plastycznym „Bezpieczny przejazd – bezpieczna droga”. Wszystkie prace z tego konkursu są wysyłane również na międzynarodowy konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczny przejazd”.

Świetlica szkolna jest od wielu lat zaangażowana we współpracę z Kołem Łowieckim Knieja. Corocznie organizowane jest spotkanie z prezesem koła jak również ze strażnikiem leśnym, którzy opowiadają uczniom klas II i III o życiu zwierząt w lesie, o zachowaniu się podczas wycieczek i spacerów po lesie. Przy tej okazji organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Las i jego mieszkańcy”. Koło Łowieckie Knieja organizuje również biesiady połączone z konkursem plastycznym „Ochrona zwierzyny drobnej”, w których corocznie uczestniczymy.
Wraz z biblioteką szkolną współorganizuję konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia.
Efekty: rozwijanie zainteresowań uczniów; podnoszenie ich świadomości dotyczącej bezpiecznego zachowania się na drodze i w lesie; inspirowanie do rozwijania uzdolnień; budowanie pozytywnych relacji między szkołą a uczniami; promowanie szkoły na terenie miasta i gminy; współpraca z innymi podmiotami; zapewnienie aktywnego wypoczynku uczniów.

7. Edukacja ekologiczna.

Ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, to pojęcia, które nabierają coraz większego znaczenia w czasach, kiedy zasoby przyrody stopniowo się wyczerpują i jednocześnie rosną zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania naszej planety. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Świadomość ekologiczną młodego pokolenia warto kształtować na każdym poziomie ich życia.
Organizowane przeze mnie zbiórki surowców wtórnych są moim zdaniem bardzo dobrą lekcją ekologii. Corocznie zbieramy makulaturę i puszki. Ochrona środowiska była niejednokrotnie tematem gazetek świetlicowych, a wykorzystywanie materiałów odpadowych lub ponowne używanie zużytych już rzeczy leży w mojej naturze, czego skrupulatnie uczę młodzież przy okazji zajęć świetlicowych (np. wykonanie ozdób świetlicowych z butelek plastikowych). Dając „drugie życie” rzeczom pozornie już niepotrzebnym wraz z koleżanką z nauczania zintegrowanego współorganizuję konkurs ekologiczny dla klas I-III „Ekoludek”.

Corocznie biorę czynny udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, angażując przy tym uczniów przebywających w świetlicy.
Efekty: kształtowanie świadomości ekologicznej; kształtowanie szacunku dla przyrody; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska; wdrażanie zdrowej rywalizacji między uczniami.

7. Udział uczniów w akcji zbierania kasztanów – pełnienie funkcji koordynatora.
Podczas wieloletniej współpracy z Kołem Łowieckim Knieja corocznie organizuję na terenie szkoły zbiórkę kasztanów, które stanowią zimowe pożywienie dla jeleni.
Efekty: rozbudzenie w uczniach chęci pomocy zwierzętom; współpraca z innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt.4e
„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Od początku mojej pracy w szkole jestem opiekunką Koła Przyjaciół Dzieci działającego w naszej szkole oraz członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krotoszynie. Corocznie angażuję całą społeczność szkolną w dobrowolną zbiórkę pieniędzy dla Koła Przyjaciół Dzieci. Dzięki zdobytym funduszom możemy dofinansować uczniom w szkole obiady, wycieczki, Zielone Szkoły, obozy sportowe. Z uzyskanych pieniędzy możemy zakupić artykuły spożywcze do świątecznej paczki dla uczniów naszej szkoły, którzy pochodzą z rodzin biednych. Uczniowie z naszej szkoły biorą również udział w kolacji wigilijnej organizowanej prze TPD.
W tej kwestii mogę sobie przypisać organizowanych na terenie szkoły zbiórki słodyczy, które są dodatkiem do paczek dla uczniów z biednych rodzin z okazji świąt. Okazją do zwrócenia uwagi na potrzeby innych ludzi była również zbiórka organizowana przez Caritas „Szlachetna tytka”. Była to przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych, słodyczy, chemii gospodarczej dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
Efekty: wzbudzenie w uczniach chęci niesienia pomocy potrzebującym; integracja społeczności szkolnej.

2. Współpraca z instytucjami społecznymi.
W celu poznania sytuacji uczniów, którzy potrzebują wsparcia, często kontaktuję się z pracownikami MOPS w Krotoszynie. Jest to bardzo cenna współpraca, ponieważ dzięki niej możemy pomóc wielu uczniom.
Efekty: poznanie środowiska uczniów; podniesienie poziomu ekonomicznego uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji; współpraca z innymi podmiotami.

3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
Proces wychowawczy jaki ma miejsce w szkole to ściśle zazębiająca się współpraca wielu osób – nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, dlatego jest ona nieodzownym elementem mojej pracy. Często kontaktowałam się z nimi w sprawach dotyczących zachowania uczniów podczas ich pobytu w świetlicy, na terenie szkoły i poza nią, aktywności w zajęciach pozalekcyjnych, czy w sprawach dotyczących nieodpowiedniego traktowania miejsca, jakim jest świetlica (unikanie wybranych lekcji i przebywanie w świetlicy). Sygnalizowałam również niepokojące zachowania uczniów. Uczestniczyłam w spotkaniu z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne w Krotoszynie celem omówienia zaburzeń w zachowaniu ucznia klasy I. Tylko kompleksowa współpraca, włączając w nią rodzinę, może przynieść spodziewane efekty w pracy wychowawczej i dydaktycznej ucznia z problemami. Zaburzenia zachowania często zdarzają się wśród uczniów, dlatego rozpoznanie i przeanalizowanie problemu, postawienie trafnej diagnozy i poszukanie optymalnych strategii działania może przynieść efekty tylko dzięki wspólnej pracy specjalistów.
Efekty: szybka interwencja i pomoc uczniom oraz współpraca mająca na celu dobro ucznia; poczucie wsparcie w podejmowanych działaniach; budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

§8 ust. 2 pkt. 5
„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

1. Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno – wychowawczej.
Dokonałam analizy i opisu dwóch przypadków o podłożu wychowawczym: ucznia stwarzającego problemy wychowawcze oraz uczennicy nie wykazującej zainteresowań konkursami.
Dokonując analizy przypadków zrealizowałam zaplanowane działania, rozwinęłam umiejętność pomocy innym, zmniejszyłam deficyty uczniów oraz wykształciłam twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych problemów.

PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA

Staż na nauczyciela dyplomowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy i przyczynił się do mojego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenia przyniosły korzyści mnie, a także, mam nadzieję, szkole. Stałam się bardziej otwarta i nie obawiam się już opinii innych. Cenię sobie uwagi i dobre rady. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Dążę do nauczania i wychowania z wyobraźnią i sercem. Wiem, że moim zadaniem jest kształtowanie u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania siebie nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci własnego rozwoju. Motywuję i pobudzam ich ciekawość. Stosuję metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy.
Rezultat moich wysiłków dostrzegam najbardziej, gdy obserwuję efekty pracy wychowawczej i dydaktycznej na polu świetlicy, indywidualnej pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych i pracy z uczniami w klasie I. Cieszą mnie dobre relacje z moimi uczniami i ich rodzicami oraz nasza umiejętność współpracy. Uznanie i akceptacja ze strony rodziców i uczniów dodaje mi sił i sprawia, że ciągle planuję nowe zadania.
Starałam się rzetelnie zrealizować zadania wyznaczone w planie rozwoju zawodowego, niektóre z nich zostały zmodyfikowane lub zmienione, pojawiły się nowe, które wynikły z aktualnych potrzeb szkoły. Wykonywane zadania stały się dla mnie natchnieniem do wdrażania nowych pomysłów, które mam nadzieję zrealizować w przyszłości. Niestety, mimo wielu zaplanowanych zadań, znalazły się i takie, których nie zrealizowałam. Nie odbieram jednak tej sytuacji jako swojej porażki, lecz jako motywację do dalszych działań.
Mam też świadomość, że mogę jeszcze wiele się jeszcze nauczyć i wiele zrobić dla uczniów i szkoły, w której pracuję. Wiem, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojej pracy zależą ode mnie i od tego, jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się również do poprawienia jakości pracy szkoły. W przyszłości zamierzam nadal jak najlepiej realizować zadania szkoły. Wiele zadań już podjętych będę kontynuowała w dalszej pracy.
Mimo dużego zaangażowania, jakie wkładam w wykonywanie zawodu, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, ze mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie duże znaczenie, a przede wszystkim skłaniał mnie często do autorefleksji. Bez niej nie jest możliwe dalsze doskonalenie własnej pracy. Myślę, że zakończenie stażu to nie tylko okazja do podsumowania własnych działań i osiągnięć, ale impuls do planowania dalszych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.