X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32246
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

( zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393).

PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Monika Szkolnik

NAZWA I ADRES PLACÓWKI – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie

STANOWISKO PRACY – nauczyciel wychowania przedszkolnego

POSIADANE KWALIFIKACJE
studia wyższe magisterskie – na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne, nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Rzeszowski wydział Pedagogiczno – Artystyczny
studia podyplomowe – Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
studia podyplomowe – Neurologopedia – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Magdalena Mielnik, mgr Jolanta Kisielewicz

CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2013 r. - 31.05.2016 r.

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych –– Przygotowanie pedagogiczne, nauczanie zintegrowane i wychowanie przedszkolne – Uniwersytet Rzeszowski wydział Pedagogiczno – Artystyczny, Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Neurologopedia – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym jako wychowawca oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. Pracuję z dziećmi od 6 lat. Staż zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2013 r. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy placówki oświatowej, w której pracuję. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie we wrześniu 2013 r. planie rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393).
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393).


§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1.Poznanie procedur awansu zawodowego

W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych i innych rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli m.in:
• Karty Nauczyciela, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2014 poz. 191 i1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r. poz. 393).

Na bieżąco śledziłam zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. (portale internetowe)

2. Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego sporządziłam wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie złożyłam go do dyrektora szkoły – mgr Doroty Czubochy – Zając.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Kolejnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Magdaleną Mielnik i panią mgr Jolantą Kisielewicz. We wrześniu 2013 r. powstał kontrakt panią mgr Magdaleną Mielnik a w lutym 2015r., ze względu na zmianę opiekuna stażu powstał kontrakt z panią mgr Jolantą Kisielewicz, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formę współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.

4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy, a także (samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego) pogłębianie wiedzy i umiejętności, służących własnemu rozwojowi oraz wszelkie działania, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Plan został zatwierdzony przez dyrektora szkoły 16 września 2013 r.

5. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności.

Wyznaczając sobie poszczególne zadania w planie rozwoju zawodowego starałam się, aby były kontynuacją mojej dotychczasowej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej, były zgodne z wymaganiami prawnymi i planem rozwoju placówki oraz moimi własnymi doświadczeniami, które gromadziłam w toku wieloletniej pracy. Moja praca w okresie stażu niewiele się różniła od tej sprzed stażu, była tylko poszerzona o zadania związane z poznawaniem przepisów dotyczących reformy oświatowej i dokumentowaniem podejmowanych działań. Więcej czasu poświęciłam także na doskonalenie się w zakresie technologii komputerowej. Przez cały okres stażu dokonywałam samooceny i autorefleksji swoich działań, poznawałam mocne i słabe strony swojej pracy.


6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

W trakcie stażu doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w nich pozwolił mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, podniósł moje kompetencje jako wychowawcy. Uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
1.”Działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej”
2. ”Metodyka zajęć umuzykalniających przedszkolu a praktyka,,
3. ”Recepta na zmiany w edukacji,,
4. ”Pierwsza klasa to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć w nowej rzeczywistości,,
5. ”Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy się jednocześnie,,
6. ”Ochrona Danych Osobowych,,
7. ”Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka ,,
8. ”Na dobry start w przygotowaniach do szkoły – Wychowanie przez sztukę,,
9. ”Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,,
10. ”Rola nauczyciela i szkoły w pracy z dzieckiem z wadami wymowy,,
11. ”Zmiany systemowe w edukacji małego dziecka,,
12. ”Język obcy w edukacji przedszkolnej – przygotowanie do nauki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej,,
13. ”Układy muzyczno – ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,,
14. ” Język obcy w edukacji przedszkolnej – wykorzystanie wierszyków i piosenek,,
15. ”Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie i diagnoza wstępna,,
16. ”Uczyć i zrozumieć dziecko z Zespołem Aspergera,,
17. ”W krainie papieru – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru,,
18. ”Klasa mieszana zawsze zaczytana,,
19. ”Język obcy w edukacji przedszkolnej – praca z ilustracją i książką,,
20. ”Edukacja artystyczna ważnym elementem w rozwoju uczniów klas 1-3,,
21. ”Tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego wychowaniu – wspieraniu pracy wychowawców klas,,
22. ”Czyste powietrze wokół nas,,
23. ”Interwencja kryzysowa w szkole,,
24. ”Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka,,
25. ”Co nowego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ,,
26. ”Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu,,
27. ”Ta straszna matematyka – co zraża do niej uczniów i jak się z tym bronić,,
28. ”Ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły, placówki oświatowej,,W prawidłowym funkcjonowaniu szkoły, w której odbywałam staż nieodzowne jest wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Nie powinno to wynikać jedynie z poczucia obowiązku, lecz przede wszystkim z potrzeby pomocy i dobrej współpracy. Korzyści z tego płynące przyczyniają się do efektywniejszej pracy szkoły. Okazjonalna wymiana doświadczeń następowała podczas współdziałania w codziennej pracy, opracowywania dokumentacji pedagogicznej, organizowania różnorodnych imprez i uroczystości w ciągu całego roku szkolnego, wynikających z kalendarza imprez. Na bieżąco konsultowałem się z koleżankami na temat zaistniałych problemów opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych i sposobów ich rozwiązywania. Systematycznie wymieniałam się wszelkimi informacjami, dotyczącymi swoich wychowanków z pozostałymi nauczycielami.

Efekty:
Wymiana doświadczeń zawodowych, wzajemna pomoc przyczyniła się do rozwinięcia pozytywnych relacji, wzbogacania warsztatu pracy, podniesienia efektywności pracy.
Przez okres stażu regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu – panią mgr Magdalenę Mielnik i Jolantę Kisielewicz, nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, które dzieląc się swoją wiedzą przekazywały mi cenne wskazówki, pomagając doskonalić warsztat pracy.

Efekty:
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności zawodowych. Obserwacja zajęć pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Poznałam nowe metody pracy, otrzymałam wskazówki do pracy z wychowankami zdolnymi i słabszymi. Miałam szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć. Dzięki tym doświadczeniom mogłam udoskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący wychowanków do pracy.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, po których udzielano mi potrzebnych wskazówek i cennych rad. Po każdych zajęciach starałam się analizować swoje mocne i słabe strony.

Efekty:
Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.

7. Bogacenie własnego warsztatu pracy.

Starałam się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem, gdyż szybki rozwój techniki zmusza do ciągłej aktualizacji wiedzy. Komputer służył mi jako codzienne narzędzie pracy. Korzystanie z internetu umożliwiło mi szybki dostęp do informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego. Dzięki temu mogłam na bieżąco śledzić zmiany w przepisach prawa oświatowego. Korzystałam z poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktowałam się i wymieniałam informacjami z innymi pracownikami szkoły. Telefon służył mi do codziennych kontaktów z rodzicami.

8. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) celem dostosowania go do potrzeb wychowanków.

Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację. Codziennie dokonywałam wpisów w dzienniku zajęć.
Na bieżąco prowadziłam karty obserwacji dzieci, w których umieszczałam swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące dziecka. Na podsumowanie półrocza i roku szkolnego w kartach obserwacji dokonywałam podsumowania dotyczącego funkcjonowania dziecka. W okresie stażu wzbogaciłam swój warsztat pracy podejmując pracę w wymiarze 3 godzin jako logopeda. Dzięki temu doświadczeniu wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi z wadami wymowy. Praca z takimi dziećmi była niezwykle cennym doświadczeniem, nauczyła mnie cierpliwości i wytrwałości oraz pozwoliła zastosować w praktyce metody, które dotychczas znałam tylko z literatury.
Przez cały okres stażu prowadziłam wymaganą dokumentację. Opracowałam roczny Plan Pracy Logopedy Szkolnego uwzględniając w nim zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.2013 poz.532). Systematycznie dokonywałam wpisów w dzienniku logopedy. Prowadziłam indywidualne teczki z dokumentacją każdego dziecka objętego terapią logopedyczną.Sporządzałam sprawozdania z udzielanej pomocy logopedycznej wraz z wnioskami do dalszej pracy, które przedstawiałam na zebraniach Rady Pedagogicznej. Dokumentację wypełniałam systematycznie, przestrzegałam ustalonych terminów, starałam się, aby była prowadzona w sposób właściwy.
Zachęcałam i angażowałam dzieci i uczniów w szkolne zbiórki i akcje których jestem koordynatorem: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, „ Serce w zakrętce”, „Zbiórka makulatury na cele Misyjne”.
Byłam opiekunem praktyki studentki pierwszego roku pedagogiki WSTE w Jarosławiu.
Opracowałam roczny Plan Wychowawcy grupy, który został dostosowany do potrzeb wychowanków i miał na celu:
- kształtowanie rozwoju społecznego
- wspomaganie rozwoju emocjonalno – moralnego
- wspomaganie rozwoju intelektualnego
- troskę o rozwój fizyczno – zdrowotny
- kształtowanie postawy obywatelsko – patriotycznej
Opracowałam również Plan Współpracy z Rodzicami
Dla lepszej organizacji pracy opracowałam wraz z dziećmi regulamin grupy, normy i zasady grupowe.
Sporządzałam sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej – dydaktycznej w grupie ( semestralne), które przedstawiałam na zebraniach Rady Pedagogicznej.
Opracowałam wspólnie z wychowawcą grupy 3-4 latków „Regulamin wyjść i wyjazdów.”
Dokumentację wypełniałam systematycznie, przestrzegałam ustalonych terminów, starałam się, aby była prowadzona w sposób właściwy.

9. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi wychowawcami.

W trakcie odbywania stażu organizowałam oraz współorganizowałam imprezy i przedstawienia dla społeczności szkolnej, lokalnej , partnerów szkoły, rodziców. Wraz z innymi wychowawcami i samodzielnie opracowałam scenariusze imprez i uroczystości, tworzyłam dekoracje do przedstawień.
Organizowane uroczystości:
- Bezpieczna Kamizelka-przygotowanie inscenizacji
- Zdrowy Tydzień- przygotowanie inscenizacji
- Święto Niepodległości -przygotowanie inscenizacji
- Mikołajki - przygotowanie inscenizacji
- Dzień Babci i Dziadka- przygotowanie inscenizacji
- Wigilia Szkolna- przygotowanie inscenizacji
- Jasełka-przygotowanie inscenizacji i występ dla pensjonariuszy DPS w Moszczanach
- Inscenizacja z okazji Dnia Kobiet- tyle kobiet dookoła
- Święto Ziemi-przygotowanie inscenizacji
- Święto Książki-przygotowanie inscenizacji
- Przedstawienie Wielkanocne-wydmuszki leniuszki
- Święto Konstytucji 3 Maja-przygotowanie inscenizacji
- Klasowy dzień matki
Brałam czynny udział w festynie rodzinnym, zorganizowanym w szkole z okazji Dnia Matki Ojca i Dziecka, na który zaproszeni byli rodzice oraz rodziny zaprzyjaźnione.
Ponadto uczestniczyłam w różnorodnych imprezach i uroczystościach, wynikających z kalendarza imprez m.in. Andrzejkach, spotkaniu z Mikołajem, Balu Karnawałowym.
W większość tych imprez zaangażowane były dzieci mojej grupy, w związku z tym dbałam o solidne przygotowanie ich do występów i dobre opanowanie przydzielonych im ról.

Efekty:
Przygotowywanie imprez i uroczystości było okazją do rozwinięcia zainteresowań i talentów wychowanków, zwiększenia ich motywacji, poczucia bezpieczeństwa, wyrabiania odpowiedzialności za powierzone zadania. Wspólne uroczystości wpływały na pogłębianie więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami, a także były promocją szkoły na terenie społeczności lokalnej.
Dla mnie zaś były okazją do rozwijania dobrej współpracy z innymi nauczycielami (wymiana pomysłów i doświadczeń).
Organizowałam konkursy dla dzieci:
-„Jestem bezpieczny w drodze do szkoły” - konkurs plastyczny
-,,Najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy”- rodzinny konkurs plastyczny połączony z kiermaszem
-,,Barwy jesieni”- konkurs recytatorski
- ,,Witaj wiosno”- konkurs plastyczny
-,,Piosenka na każdą porę roku”- konkurs piosenki
-,,Przedszkolak bezpieczny w drodze do szkoły”- konkurs plastyczny
-,,Chcesz być zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzywa”-konkurs zdrowotny
-,,Wiersze Marii Konopnickiej”- konkurs recytatorski
-,,Mamo, tato zrób to ze mną”- konkurs ekologiczny
-,,Mistrz Dobrej Dykcji”- konkurs recytatorski
-,,Śpiewać każdy może”- konkurs piosenki
-,,Bezpieczeństwo ważna sprawa”- quiz o bezpieczeństwie
-,,Piękna Zima”- konkurs recytatorski
-,,Wiersze Marii Konopnickiej patronki naszej szkoły”- konkurs recytatorski
-,,Dzieci wiersze piszą”- konkurs poetycki
-,,Piosenka dla Mamy i Taty”- konkurs piosenki

Brałam udział z dziećmi w konkursach organizowanych w szkole, przez inne przedszkola i inne instytucje. Przygotowywałam dzieci do następujących konkursów:
-"Nie pal przy mnie proszę"- powiatowy konkurs plastyczny
-"Zwierzakolubni"- ogólnopolski konkurs ekologiczny dla przedszkoli
-"Kochamy pluszowe misie"- ogólnopolski konkurs plastyczny
-"Palma Wielkanocna"- gminny konkurs plastyczny
-"Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna"- gminny konkurs plastyczny
-"Droga Jana Pawła II do świętości"- gminny konkurs plastyczny
-"Konkurs recytatorski o tematyce wiosennej"- gminny
-"Poznaj świat z Misiem Haribo"- ogólnopolski konkurs plastyczny
-"Odkryj kosmos z Misiem Haribo"- ogólnopolski konkurs plastyczny
-"Zrób to sam"- ogólnopolski konkurs ekologiczny dla przedszkoli- zdobycie nagrody w głosowaniu jury
-"Cuda z odpadów"- gminny konkurs ekologiczny

Wspólnie z dziećmi tworzyłam prace plastyczne, kartki i ozdoby świąteczne przeznaczone na kiermasze oraz stanowiące podziękowanie za pomoc materialną darczyńcom i sponsorom .
Dbałam o wystrój i estetykę pomieszczeń w grupie. Tworzyłam dekoracje świąteczne, upiększałam korytarz i stołówkę.
Prowadziłam społecznie kółko plastyczne dla przedszkoli w naszej szkole.


§ 7, ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1.Rozpoznawanie problemów środowiska wychowanków oraz współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych.

W planowaniu i realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego starałam się uwzględniać potrzeby rozwojowe dzieci, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Przez cały okres stażu starałam się dobrze poznać sytuację rodzinną wszystkich dzieci poprzez wnikliwą analizę dokumentacji, zgromadzonej w szkole m.in. opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentację terapeutyczną. Poznanie tych dokumentów pozwoliło mi wstępnie ukierunkować moją pracę z dzieckiem.
W dobrym poznaniu dzieci, ich potrzeb, zainteresowań, środowiska rodzinnego istotna była wymiana informacji pomiędzy rodzicami i opiekunami, z którymi starałam się utrzymywać bieżące kontakty. Systematyczna współpraca z rodzicami ma kluczowe znaczenie w edukacji i wychowaniu, jest jednym z czynników wpływających na osiągnięcia , na ich prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz środowisku szkolnym. Zapraszałam rodziców do udziału we wspólnych dyskusjach dotyczących ich własnego dziecka, udzielałam porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych w życiu rodzinnym i szkolnym. Prowadziłam osobiste i telefoniczne rozmowy z rodzicami na temat postępów w nauce, zachowaniu, pojawiających się problemach wychowawczych oraz edukacyjnych.
Prowadziłam zebrania klasowe wg. planu współpracy z rodzicami, podczas których przeprowadzałam rozmowy z rodzicami dzieci na temat ich potrzeb, zainteresowań i oczekiwań, pedagogizowałam rodziców.
Organizowałam zajęcia otwarte dla rodzicó w, aby mogli zobaczyć jak funkcjonuje ich dziecko w grupie, "Odwiedzili nas rodzice", "Kwiateczki dla mateczki", "Moja mama, mamusia, mateńka", "Wielkanoc"
Podejmowałam działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, prowadziłam systematyczną obserwację pedagogiczną, dzięki czemu mogłam właściwie dostosować tematykę zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci. Przekazywałam dzieciom rzetelną wiedzę na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia (zachęcanie do podejmowania aktywności, wysiłku fizycznego, wzmacniania pasji sportowych, właściwego odżywiania).
W ramach działań profilaktyczno – wychowawczych nawiązałam współpracę z:
Komendą Policji w Radymnie - zorganizowałam spotkanie uczniów z policjantem poświęcone bezpieczeństwu .
Zakładem opieki zdrowotnej - zorganizowanie spotkania z pielęgniarka i lekarzem.
Strażą pożarną- zorganizowanie spotkania ze strażakiem
PCK oddział Jarosław- zorganizowanie spotkania z wiceprezesem oddziału rejonowego.
DPS w Moszczanach - występy dzieci dla pensjonariuszy.
Współpraca z pracownikiem Stanowiska Pracy ds. Oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu - koordynator i realizator programu „Czyste powietrze wokół nas.”
Kołem łowieckim - klub myśliwych Diana zorganizowanie spotkania z łowczym.
Związkiem Sybiraków Polskich - zorganizowanie spotkania z Sybirakiem.
ZHP- oddział Jarosław - współpraca z opiekunem drużyny harcerskiej Jastrzębie działające w Szkole Podstawowej w Wietlinie podczas wyjazdów i uroczystości harcerskich
Współpracowałam z samorządem uczniowskim działającym w Szkole Podstawowej w Wietlinie podczas przeprowadzania ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.
Współpracowałam z Gminną biblioteka w Laszkach - realizacja ogólnopolskiego programu "Cała Polska Czyta Dzieciom" oraz zorganizowanie konkursu plastycznego dla przedszkoli „Moja Biblioteka"
W okresie stażu zorganizowałam wiele spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów:
- Policjantem
- Sybirakiem
- Wójtem Gminy Laszki
- Górnikiem
- Łowczym Klubu Myśliwych ''Diana''
- Stomatologiem
- Informatykiem
- Kosmetyczką
- Strażakiem
- Fryzjerka
- Higienistką
- Bibliotekarką
- Lekarzem
- Pielęgniarka
- Plastykiem
- Wiceprezesem Polskiego Czerwonego Krzyża
- Dyrektorem Szkoły Muzycznej II Stopnia w Jarosławiu.


2.Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

Podczas odbywania stażu zorganizowałam następujące wycieczki i wyjazdy :
- Święto pieczonego ziemniaka
- Wyjazd do MOK w Jarosławiu na spektakl „Polak Mały''
- Wyjazd do miejscowości Laszki - poznajemy ciekawe zawody
- Wyjazd do Dinozekolandii w Radymnie
- Wyjazd do DPS w Moszczanach
- Wyjazd do MOK w Jarosławiu na warsztaty telewizyjne „Tajemnicza Księga Przygód''
- Wyjazd do Gminnej biblioteki w Laszkach
- Wyjazd do MOK w Jarosławiu na spektakl
„Kot w Butach''
Od czasu do czasu organizowałam wycieczki dla dzieci po najbliższej okolicy (wyjście do sklepu, na cmentarz).


3. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska.

W swojej pracy wiele uwagi poświęcałam dzieciom, mającym trudności w nauce. Starałam się ustalić przyczyny tych zachowań i w razie potrzeby objąć specjalistyczną opieką w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dbałam o systematyczny udział tych dzieci w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. Starałam się ich wspierać i motywować do pracy, poświęcałam im więcej swojej uwagi i czasu. Wprowadzałam różnorodne metody aktywizujące w pracy z dziećmi, mającymi trudności w nauce. Należały do nich gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie. Zastosowanie tych metod sprawiło, że dzieci, samodzielnie lub w grupie wykonywały zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Zastosowane metody rozwinęły u dzieci umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz łatwiejszego przyswajania wiedzy.
W pracy wychowawczej z grupą stosowałam metody relaksacyjne, aktywizujące, wdrażałam elementy pedagogiki zabawy.


§ 7, ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i internetem w pracy wychowawczej.

W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania obowiązującej dokumentacji pedagogicznej:
- sprawozdań z pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej i logopedycznej
- opinii o funkcjonowaniu dzieci w szkole pisanych na potrzeby poradni psychologiczno – pedagogicznej
- efektów udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Komputer i internet posłużył mi do przygotowywania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, referatów na potrzeby wychowanków, scenariuszy uroczystości, dyplomów, zaproszeń, elementów do dekoracji, materiałów na gazetki ścienne.
Za pośrednictwem poczty komunikowałam się z innymi nauczycielami, logopedami i dyrektorem szkoły.
W swojej pracy starałam się wdrażać dzieci do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów sieci internet. Prowadziłam pogadanki na temat niebezpiecznych treści, na jakie mogą być narażeni użytkownicy sieci, zorganizowałam spotkanie z informatykiem.

2. Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.

Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej, która posłużyła mi m.in. do:
- dokumentowania przebiegu awansu zawodowego: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe),
- poznawania przepisów prawa oświatowego i ich aktualizację
- pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych (szkolenia doskonalące w formie
e-konferencji)
- korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli.

§ 7, ust.2, pkt 4 i 5

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.


1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których przedstawiałam sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej grupy i formułowałam wnioski do dalszej pracy. Konsultowałam i analizowałam z członkami Rady Pedagogicznej problemy wychowawcze.

Brałam udział w zebraniach nauczycieli z dyrekcją, przed ewaluacją zewnętrzną, przeprowadzoną w szkole.
W miarę możliwości studiowałam literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą jeżeli nie w całości, to chociaż interesujące mnie fragmenty, dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotykanych problemów w pracy wychowawczej.
Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystywałam na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie korzystałam ze zbiorów internetu, aby gromadzić i aktualizować wiedzę zawodową.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Podczas stażu aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze wynikające z Rocznego Planu Wychowawczego, który został dostosowany do potrzeb grupy. Pojawiające się problemy wychowawcze rozwiązywałam na bieżąco. Regularnie przypominałam dzieciom normy i zasady panujące w grupie, zachęcałam do kontroli swojego zachowania poprzez codzienną samoocenę, która pomocna była w sprawnym funkcjonowaniu grupy.
Dbając o rozwój społeczny wychowanków regularnie wdrażałam ich do przestrzegania regulaminu grupy, wyrabiania odpowiedzialności za siebie i innych, uczyłam samodzielności i dokładności w wykonywaniu dyżurów i innych pracach na terenie grupy. Angażowałam dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach na terenie szkoły według ustalonego harmonogramu.
Wspomagając rozwój emocjonalno – moralny dbałam o systematyczne kształtowanie u dzieci zasad właściwego zachowania się w grupie, szkole, poza nią. Wyrabiałam w nich umiejętność stosowania kulturalnych form komunikowania się z innymi. Wdrażałam dzieci do przestrzegania i codziennego stosowania form grzecznościowych i bezwzględnego unikania wulgaryzmów. Na bieżąco wyjaśnianiałam spory i rozwiązywałam zaistniałe problemy. Starałam się systematyczne nagradzać właściwe zachowania. Wyrabiałam w wychowankach odpowiedzialność za swoje czyny, ponoszenie konsekwencji.
W trosce o rozwój intelektualny dzieci zachęcałam je do poznawania własnych uzdolnień i rozwijania ich oraz uświadamiania własnych ograniczeń i zapobiegania im.
Dbałam o rozwój fizyczno – zdrowotny dzieci poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych , spacerach. Kształtowałam w nich odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje oraz innych, wdrażłam do wyrabiania właściwych nawyków higienicznych, dbałości o schludny wygląd, odpowiedni strój. Stale wdrażałam do czynności samoobsługowych. Dbałam o bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw, na świeżym powietrzu.
Kształtowałam u dzieci postawę obywatelsko – patriotyczną, poprzez zachęcanie ich do udziału w apelach, uroczystościach z okazji świąt i rocznic narodowych. Wdrażałam wychowanków do postawy szacunku wobec tradycji narodowej, środowiska lokalnego, szkoły, państwa, zachęcałam do udziału w konkursach organizowanych przez szkołę.


3. Analiza przepisów prawa oświatowego.

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami, regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2014 poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).
Ponadto dokonywałam analizy podstawowych aktów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz.532)
prawnych dotyczących pomocy społecznej, kierowania wychowanków do poradni psychologiczno – pedagogicznych, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce.


Podsumowanie

Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy. Stałam się bardziej otwarta, cenię uwagi i dobre rady. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji, a zadania, które założyłam sobie rozpoczynając staż, starałam się wykonywać sumiennie i z właściwym zaangażowaniem. Wszystkie działania, które zaplanowałam podejmując staż, z całą pewnością przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy, a także pozytywnie wpłynęły na wizerunek placówki, w której jestem zatrudniona. W okresie stażu starałam się, aby moja praca przynosiła korzyści przede wszystkim wychowankom, których potrzeby stawiałam zawsze na pierwszym miejscu. Uczyłam się, jak być lepszym wychowawcą, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy i uroczystości, czytając literaturę, posługując się techniką komputerową, korzystając z doświadczenia opiekuna stażu. Najcenniejsze informacje otrzymywałam jednak dzięki ciągłej obserwacji wychowanków. Starałam się zawsze rozumieć ich potrzeby w kontekście sytuacji osobistej, doceniałam ich zaangażowanie i wkład pracy na miarę ich możliwości intelektualnych. W pracy wychowawczej dążyłam do zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji oraz wiary we własne siły.
Wiele zadań, które podjęłam w okresie stażu to działania o charakterze ciągłym, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i zdobywaną wiedzą z innymi wychowawcami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.