X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32243
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z 19 - letnim stażem pracy. Ukończyłam studia pedagogiczne ........................................ o specjalności – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Cały staż odbywałam w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, w której pracuję. W pierwszym roku stażu pracowałam, jako nauczycielka wychowania przedszkolnego, w drugim roku objęłam funkcję wychowawczyni i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, którą sprawuję do chwili obecnej. W związku ze zmianą stanowiska, w 2014 roku zmodyfikowałam plan rozwoju zawodowego i sporządziłam do niego aneks. Od 2012 roku jestem nauczycielką mianowaną.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój ucznia. Doskonalę swój warsztat pracy oraz wykorzystuję nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie, mając na względzie dobro dzieci, z którymi pracuję oraz uczciwość wobec własnej osoby. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację.

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego:
Przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia(ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.
2. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez panią dyrektor ......
Napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego wyznaczyło mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu, dlatego starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej punktami.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał ponadto założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników. Starałam się, by uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na ucznia.

Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować nadal.
Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia(ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.

Podejmowane działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze ze szczególnym wskazanie uzyskanych efektów oparte były o wymagania z Dz, U. 2013, poz. 393 § 8 ust. 2 pkt.1, 2, 3, 4 a), c), e), f) i pkt. 5.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, prawem oświatowym regulującym wymogi awansu oraz zapoznanie się ze sposobem dokumentowania działalności nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (j. t. – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm). oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r.
EFEKTY:
Poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposób dokumentowania dorobku zawodowego.
2. Ocena własnych umiejętności i możliwości, dotychczasowej pracy nauczyciela i wychowawcy. Analiza pracy zawodowej oraz zaplanowanie kolejnych działań w procesie kształcenia i wychowania z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej potrzeb oraz potrzeb uczniów.
Na podstawie ankiety diagnozującej dotychczasową pracę, dokonałam analizy mojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wyciągnięte wnioski pozwoliły określić moje mocne i słabe strony oraz dobrać odpowiednie zadania do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego uwzględniające specyfikę szkoły, jej potrzeby oraz potrzeby uczniów. Pozwoliło mi to również nakreślić plan działań doskonalących moje umiejętności dydaktyczne, merytoryczne i wychowawcze.
3. Praca w zespołach zadaniowych szkoły, współtworzenie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły.
Jako członek Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie byłam powoływana do zespołów zadaniowych nad tworzeniem i aktualizacją dokumentacji szkolnej:
• Programu Wychowawczego Szkoły,
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
• Szkolnego zestawu programów nauczania.
• Szkolnego zestawu podręczników dla OP i klas I-III,
• Opracowania i przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły,
• Regulaminu Szkoły Podstawowej,
• Statutu szkoły,
• sporządzanie sprawozdań z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
• Teczki Procedury Awansu Zawodowego,
• Programu WDN,
• Kalendarza imprez szkolnych.
• W ramach doskonalenia zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły wspólnie z koleżankami zespołu nauczycieli klas I-III opracowałam i wdrożyłam nowe ,,Zasady oceniania przedmiotowego i oceny zachowania uczniów klas I-III SP nr 1 w Wolsztynie’’, obowiązujące od 01.09.2015 roku. Opracowane materiały ułatwiały mi pracę, a uczniom wskazywały konkretne osiągnięcia na zajęciach.
• Poszerzyłam zakres Programu Wychowawczego Szkoły poprzez opracowanie i umieszczenie w nim własnych programów edukacyjnych: ,,Bezpieczne dziecko’’ oraz ,,Książka uczy, bawi i wychowuje’’. Programy te udoskonaliły mój warsztat pracy, podniosły poziom wiedzy uczniów i poszerzyły zakres działań szkoły.
• Podczas spotkań zespołu wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, wspólnie z koleżankami zweryfikowałam i zaktualizowałam Szkolny zestaw programów nauczania dla klas I-III oraz Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klas I-III (w związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej).
• Przystąpiłam do prac nad oceną realizacji programów nauczania, organizacji zajęć i ich atrakcyjności, uczestnictwa uczniów w zajęciach oraz oczekiwań rodziców. Ewaluacja pozwoliła mi na podsumowanie osiągnięć, założonych celów i na podjęcie działań poprawiających moją pracę dydaktyczną i wychowawczą,
• Podczas Rad Pedagogicznych wraz z członkami RP dokonywałam zmian i aktualizacji Regulaminu Szkoły Podstawowej oraz Statutu naszej szkoły, a także sporządzałam sprawozdania z posiedzeń RP,
• Co roku zasiadałam także w komisji egzaminacyjnej podczas przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty,
• Pełniłam funkcję kierownika wycieczek, podczas których dbałam o bezpieczeństwo uczniów i ich rozwój poznawczy,
• Pełniłam funkcję wychowawcy podczas ferii zimowych i Dziecińca w okresie wakacji,
• Pełniłam funkcję opiekuna nauczycieli stażystów, praktykantów i nauczycieli rozpoczynających pracę,
• Opracowałam dla potrzeb własnych i szkoły:
- Arkusz obserwacji dziecka, który został pozytywnie zaopiniowany przez nauczycielki i stał się pomocą w dokumentowaniu postępów dziecka w przedszkolu, a powstał w wyniku moich doświadczeń i obserwacji oraz innych narzędzi diagnostycznych dziecka, - Kartę dziecka 6-letniego, dzięki której miałam możliwość w krótkim czasie poznać zainteresowania dziecka, jego warunki domowe, sytuację rodzinną, ewentualne problemy wychowawcze, - zmodyfikowałam własny program pracy wyrównawczej uwzględniając bieżące potrzeby dzieci, który udostępniałam zainteresowanym koleżankom., - opracowałam scenariusze zajęć i harmonogramy spotkań z rodzicami w celu systematycznej współpracy, - opracowałam nowe dokumenty do teczki Procedury Awansu Zawodowego związane z edukacją, wychowaniem i opieką nad dziećmi - scenariusze zajęć i imprez okolicznościowych klasowych i szkolnych, które wzbogaciły mój warsztat pracy, - wzbogaciłam Kalendarz imprez szkolnych poprzez opracowanie scenariuszy i organizację nowych imprez szkolnych tj. Dnia Książki, Światowego Dnia Zwierząt, Dnia Zdrowia. EFEKTY: - dla mnie: Poszerzyłam moją dotychczasową wiedzę i doświadczenie zawodowe, mogłam brać czynny udział w życiu szkoły i realizować zamierzone cele, mogłam kształtować właściwe relacje ze współpracownikami, zdobyłam doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji, praca w zespole do spraw wewnętrznej ewaluacji podniosła efektywność moich działań, dzięki aktywnemu udziałowi w tworzeniu dokumentacji szkolnej nabyłam nowych umiejętności w planowaniu i organizacji nauczania. - dla ucznia: Uczniowie mieli dostosowany do swoich możliwości program nauczania i podręczniki, co pozwoliło na ich udany start w nauce, - dla szkoły: Dzięki nabyciu przez nauczyciela większego doświadczenia szkoła zyskała bardziej kompetentnego pracownika, wpłynęło to więc na podniesienie jakości pracy w szkole, dzięki przeprowadzonej ewaluacji szkoła mogła podjąć działania naprawcze co zaprocentowało podniesieniem efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz uatrakcyjniło jej ofertę edukacyjną, dobre relacje współpracowników skutkowały wymiernymi efektami dla szkoły w postaci wykonanych solidnie na czas zaplanowanych wcześniej działań. Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych wpłynął na podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki, aktywizowania rodziców i podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli.
2. Udział w formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
W ramach rozwoju i doskonalenia umiejętności pedagogicznych oraz wzbogacania wiedzy merytorycznej wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Kursy doskonalące › ,,Diagnozowanie możliwości dzieci’’ (2013r). › ,,Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach I-III’’ (2013r). › ,,Jestem twórczym uczniem’’ (2014r). › ,Gry i zabawy matematyczne’’ (2014r). › ,,Praca z dzieckiem nieśmiałym i wycofanym w edukacji wczesnoszkolnej’’ (2015r). › ,,Agresja w szkole – przyczyny i podstawowe zasady jej zapobiegania’’ (2016r). W trakcie stażu uczestniczyłam także w szkoleniach i konferencjach metodycznych Szkolenia zewnętrze oraz w ramach WDN › ,,Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna pracy szkoły’’ (2013r) › ,,Wykorzystanie technik komputerowych w procesie nauczania uczniów szkoły podstawowej’’ (2013r) › ,,Prowadzenie dziennika elektronicznego’’ (2015r) › ,,Zmiany w systemie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów klas I-III’’ (2015r) › ,,Zadania, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli’’ › ,,Agresja wśród dzieci’’ (2016r) › ,,Organizacja sprawdzianu szóstoklasistów w szkole podstawowej’’ (2014, 2016) › ,,Pierwsza pomoc’’ (2016) › ,,Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci?’’ (2016r) Konferencje metodyczne: › ,,Jak motywować uczniów do pracy?’’ › ,,Adaptacja sześciolatka w szkole’’ › ,,Kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności przy współpracy rodziców’’ › ,,Jak pracować i budować relacje z rozszczeniowym rodzicem?’’ › ,,Stymulowanie procesów poznawczych dzieci’’ › ,,Współpraca i rywalizacja wśród dzieci. Jak nauczyć dziecko współpracy w grupie?’’ › ,,Edukacja artystyczna ważnym elementem w rozwoju dzieci’’ › ,,Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci?’’ › ,,Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie?’’ Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej Przez cały okres swojej pracy zawodowej poszerzałam swoją wiedzę pedagogiczną studiując fachową literaturę i czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli. Zapoznałam się z nowościami wydawniczymi dla nauczycieli z zakresu psychologii i pedagogiki: • Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?. (Goddard Blythe S.: Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013) • ,,Dyscyplina w klasie: poradnik pedagogiczny ’’ (K. Słupek, Wyd. Rubickon, Kraków 2010) • ,,Ja i grupa: trening dla uczniów’’ (J. Święcicka, Wyd. Centrum Doradztwa i Informacji, Warszawa 2010, wyd.2) • ,,Nauczyciel, a uczeń z ADHD’’ (W. Baranowska, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2010) Wiedza, którą uzyskałam pozwoliła mi na efektywniejszą obserwację moich wychowanków. Na bieżąco zapoznawałam się także z zagadnieniami pedagogicznymi zawartymi w czasopismach dla nauczycieli , które pozwoliły mi na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych. Korzystałam z następujących czasopism edukacyjnych: - magazyn dla nauczycieli ,,Z klasą” (kwartalnik), - tygodnik społeczno-oświatowy ,,Głos Nauczycielski’ - miesięcznik dla nauczycieli nauczania początkowego ,,Życie szkoły’’. EFEKTY uzyskane z uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego: - dla mnie: Wszystkie formy doskonalenia zawodowego podejmowane w sposób celowy i zamierzony wpłynęły na pogłębienie i doskonalenie mojej wiedzy i umiejętności, które wykorzystuję w swojej pracy zawodowej. Dzięki temu mogłam lepiej planować zadania dydaktyczne i wychowawcze, dzięki ukończonym kursom i szkoleniom wprowadziłam do mojej pracy nowe rozwiązania merytoryczne i metodyczne, pozwoliło mi to rozwinąć się intelektualnie i zawodowo, poszerzyłam także swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności. Udoskonaliłam mój warsztat pracy poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, skuteczniej rozwiązywałam problemy wychowawcze, zdobyta wiedza ułatwiła mi pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, precyzyjniej mogłam przeprowadzać obserwację wychowanków, poprzez pozyskanie interesujących materiałów i pomocy dydaktycznych zajęcia prowadzone przeze mnie były atrakcyjniejsze, lepiej rozwijałam kreatywność uczniów - dla ucznia: Uczniowie zyskali bardziej kompetentnego nauczyciela i wychowawcę. Przez uatrakcyjnienie lekcji dzieci stały się bardziej pomysłowe, ciekawe i aktywne, zwiększyła się także ich samodzielność i zaangażowanie, były twórcze plastycznie i muzycznie, rzadziej wchodziły w konflikty z rówieśnikami. Polepszyły się relacje między uczniami, panowała lepsza atmosfera w klasie. - dla rodzica: Rodzice byli usatysfakcjonowani z postępów dzieci w nauce i w zachowaniu. Poprawiła się relacja między nauczycielem, a rodzicami. Mogli podziwiać twórcze prace swoich dzieci i doceniać ich wysiłki. - dla szkoły: Wzbogacenie mojej wiedzy, podniesienie efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej wpłynęło znacząco na podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego i podwyższenie jakości pracy szkoły. Dzięki mojemu ustawicznemu samokształceniu szkoła zyskała lepiej wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika.
2. Stosowanie aktywizujących metod na lekcjach i prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych. Aktywność dzieci w edukacji wczesnoszkolnej jest w moim centrum zainteresowania. W czasie zajęć dążę do stworzenia takich sytuacji edukacyjnych, by moi wychowankowie odgrywali czynną rolę w realizacji zadań. Za jedne z najbardziej efektywnych działań w mojej pracy uważam: metody plastyczne metody dramowe i inscenizacje, metody integracyjne, metody twórczego myślenia, metody dyskusyjne. Często pracowałam z dziećmi opierając się na metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która pozwalała na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Aktywne metody nauczania wykorzystywałam na większości moich zajęć. Wdrażałam je także na zajęciach pozalekcyjnych.
EFEKTY: -dla ucznia: Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczyłam dzieci właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia i tolerancji. - dla nauczyciela: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących są łatwiejsze w realizacji, gdyż dzieci chętniej pracują. Miałam tez wgląd w ich potrzeby, motywy działania, niekiedy sytuację rodzinną. - dla szkoły: Dzięki wprowadzaniu metod aktywizujących na zajęciach podniosła się jakość i efektywność uczenia się, co wpływa korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
W okresie stażu wspierałam uczniów poprzez prowadzenie kółka plastycznego ,,Zabawy plastyczne’’, jako zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te przeznaczone były dla dzieci pierwszego etapu nauczania, które wykazywały zainteresowanie twórczością plastyczną oraz chęcią uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Zachęcały i przygotowywały uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, organizowanych przez Wolsztyński Dom kultury i Gminne Centrum Informacji w Wolsztynie. Głównym celem zajęć artystycznych było: dostarczenie uczniom pewnej, określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, rozbudzenie przyjemności tworzenia, kształcenie wyobraźni poprzez spontaniczne, intuicyjne działania, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości i promocja ich talentów na gruncie szkoły i w środowisku lokalnym. EFEKTY: -dla nauczyciela: Osiągnięcia uczniów przyniosły mi satysfakcję z wykonywanej pracy i podniosły poziom pracy szkoły, udoskonaliły mój warsztat pracy w nowe techniki plastyczne, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, - dla ucznia: Uczestnicy koła plastycznego biorący udział w zajęciach wyciszali swoje negatywne emocje i aktywnie angażowali się w swój wytwór plastyczny, czerpali zadowolenie z faktu tworzenia własnych prac plastycznych, rozwinęli swoje zainteresowania i talenty, kształtowali umiejętność współpracy w grupie, nauczyli się dokładności, cierpliwości, rzetelności i systematycznej pracy, - dla szkoły: Zajęcia kółka plastycznego były dopełnieniem edukacji plastyczno-technicznej nauczania zintegrowanego przez co poprawiła się jakość pracy szkoły, a osiągnięcia uczniów wpłynęły na promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Podczas stażu pracowałam z dziećmi, które miały trudnościami w nauce. Chcąc zwiększyć szansę ich optymalnego rozwoju wspierałam je prowadząc dwa razy w tygodniu zajęcia wyrównawcze. Na zajęcia te uczęszczało troje moich wychowanków, u których na podstawie moich obserwacji oraz badań przeprowadzonych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie zdiagnozowano nieharmonijny rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz niedojrzałość sfery emocjonalno – motywacyjnej. Zajęcia wyrównawcze pozwalały mi na indywidualizację pracy z dziećmi, moją stałą pomoc i kontrolę ich efektów. Dzięki systematycznemu uczęszczaniu na zajęcia wyrównawcze moi wychowankowie uzyskali osiągnięcia w nauce, umocniła się ich wiara we własne możliwości i siły, zajęcia przynosiły im też radość i satysfakcję. Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych uzyskałam pozytywne efekty pracy zarówno dla siebie, jak i szkoły.
EFEKTY: - dla nauczyciela: Udoskonaliłam swój warsztat pracy w nowe metody pracy i doświadczenie z uczniami, mającymi trudności w nauce; moją wiedzę z zakresu pracy z dziećmi o dysharmonijnym rozwoju mogłam zastosować w praktyce, łatwiej nawiązywałam kontakt z dziećmi, moja praca przyniosła mi satysfakcję z osiągnięć i zadowolenia dzieci, - dla ucznia: Dzieci uzyskiwały coraz lepsze wyniki w nauce co miało odzwierciedlenie w ocenach szkolnych, rozwinęły swoje zainteresowania, zwiększyła się u nich wiara we własne możliwości, motywacja do nauki, upór w dążeniu do celu, były bardziej aktywne na lekcjach, chętniej chodziły do szkoły, były lepiej przygotowane do nauki w klasach następnych, - dla szkoły: Poprzez zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach i ich lepszym wynikom w nauce podniosłam poziom nauczania przez co poprawiła się jakość pracy w szkole.
3. Realizowanie ogólnopolskich programów profilaktycznych
Chcąc podnieść jakość mojej pracy i szkoły, podczas stażu byłam realizatorem i koordynatorem ogólnopolskich programów profilaktycznych: ,,Moje dziecko idzie do szkoły’’, ,,Czyste powietrze wokół nas’’ i ,,Nie pal przy mnie, proszę’’. Treści programowe realizowałam w oddziale przedszkolnym i w klasach I i II.
W 2013 roku wdrożyłam autorski program Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ,,Moje dziecko idzie do szkoły’’. Program realizowałam od X 2013r do V 2014r. Adresatami programu byli moi wychowankowie – dzieci rozpoczynające naukę, uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej szkole, a także ich rodzice/opiekunowie.
Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. W drugim roku mojego stażu realizowałam program zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny ,,Czyste powietrze wokół nas’’. Przeznaczony był dla dzieci uczęszczających do klas I-III. Obejmował również rodziców dzieci oraz pracowników szkół. Miał on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym papierosowy. Profilaktykę antytytoniową kontynuowałam również w ostatnim roku stażu 2015/2016, wdrażając program ,,Nie pal przy mnie, proszę’’. Program edukacji antytytoniowej opracowany został w Instytucie Matki i dziecka, a jego inicjatorem był Główny Inspektor sanitarny. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Głównym celem programu było zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

EFEKTY: - dla nauczyciela: Udoskonaliłam swój warsztat pracy w nowe metody i formy pracy z dziećmi, nabyłam doświadczenie zawodowe poprzez pełnienie funkcji realizatora i koordynatora programów, podniosłam jakość swojej pracy, efektywniej współpracowałam z rodzicami moich wychowanków, - dla ucznia: U dzieci wykształciły się nawyki zdrowego trybu życia, zdobyły wiedzę na temat zapobiegania chorobom, zwiększyła się ich wrażliwość na miejsca, w których mogą być narażone na dym, uzyskały świadomość, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, - dla rodziców: Podniósł się poziom wiedzy rodziców na temat słuszności podejmowanych działań – dbania o zdrowy styl odżywiania i życia ich dzieci, podniosła się umiejętność w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na dym tytoniowy, - dla szkoły: Poprzez uzyskanie dobrych efektów z wdrożenia programów profilaktycznych, podniesienie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów i wpisanie treści programów do Szkolnego Programu Wychowawczego podniosła się jakość pracy szkoły.
4. Organizowanie konkursów szkolnych.
Promowałam szkołę poprzez ukazywanie zdolności i umiejętności uczniów – ich uczestnictwo w konkursach szkolnych.
W 2013 roku pracowałam w naszej szkole, jako nauczycielka oddziału przedszkolnego. Nauczanie przedszkolaków opierałam na aktywnej zabawie, w której wykorzystywałam zajęcia plastyczne. W grupie dzieci pięcio i sześcioletnich zajęcia takie cieszą się niesłabnącym powodzeniem i zadowoleniem, dlatego w marcu 2014 roku zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Przygody Margolci’’ dla najmłodszych dzieci uczących się w naszej szkole. Inspiracją do przeprowadzenia konkursu była dla mnie radość z tworzenia różnych prac przez dzieci oraz ukończenie kursu ,,Jestem twórczym dzieckiem’’, który dodatkowo zmotywował mnie do pracy. Celem konkursu było: wyzwolenie ekspresji twórczej dzieci poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych oraz rozwój pomysłowości i sprawności manualnej u najmłodszych. Aby dzieci lepiej wyraziły swoje uczucia i myśli w formie plastycznej zaprosiłam do konkursu autorkę książek dla dzieci – panią Joannę Krzyżanek W październiku 2016 roku zorganizowałam także konkurs plastyczny ,,Dbajmy o zwierzęta’’, którego celem było zachęcenie dzieci do niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. Był on skierowany do uczniów klas I - III. Konkurs połączony został z pogadanką z wolontariuszami z Przytuliska dla zwierząt w Wolsztynie, pokazem umiejętności psa z Przytuliska oraz akcją charytatywną – zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt. EFEKTY: - dla nauczyciela: Praca, którą wykonałam dała mi satysfakcję, wymagała ode mnie zaangażowania, wzmożenia wysiłku, poznałam nowych ludzi, nowe sytuacje, które motywowały mnie do dalszej pracy, udoskonaliłam swój warsztat pracy, - dla ucznia: Poprzez wykonanie ciekawych prac dzieci wyzwoliły u siebie ekspresję twórczą, rozwinęły fantazję, estetykę wykonywania prac i sprawność manualną, pokazały dorosłym niezwykły świat dziecięcej pomysłowości, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wpłynęło na odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień i możliwości, dodanie wiary w siebie, osiągnięcia zadowolenia i sukcesu, - dla szkoły: Poprzez uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej podniosłam jakość pracy szkoły, szkoła umożliwia najmłodszym wychowankom odnoszenie sukcesów przez co włącza dzieci do życia szkolnego, pozwala na ich wszechstronny rozwój.
Pragnąc wzbudzić pozytywną motywację u dzieci do uczenia się ortografii przygotowałam i przeprowadziłam szkolny konkurs ortograficzny ,,Mistrz ortografii’’. Głównym celem konkursu było wyrobienie nawyków ortograficznych u uczniów klas II i III, wyłonienie spośród najmłodszych uczniów szkoły Mistrza Ortografii oraz pokazanie wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym. W konkursie brali udział najlepsi uczniowie klas II i III naszej szkoły, wyłonieni po III etapach ćwiczeń przygotowujących do konkursu. Konkurs ortograficzny odbył się 18 lutego 2016 roku w auli szkolnej. Wzięło w nim udział 14 najlepszych uczniów z klas II i III.
EFEKTY: - dla mnie: Nawiązałam pozytywne stosunki z uczniami, podniosłam efektywność mojej pracy z zakresu edukacji polonistycznej i społecznej, wzbogaciłam mój warsztat pracy w nowe środki dydaktyczne, nawiązałam współpracę z innymi nauczycielami, - dla ucznia: Uczniowie uzyskali pozytywną motywację do nauki ortografii, mogli sprawdzić swoje umiejętności i możliwości, utrwalili poznane reguły i zasady prawidłowej pisowni wyrazów, poznali co to współzawodnictwo i zdrowa rywalizacja, byli usatysfakcjonowani ze zdobycia nagród, czuli się ważni i docenieni, mieli motywację do udziału w kolejnych konkursach, - dla szkoły: Poprzez uzyskane osiągnięcia uczniów i rozwinięcie piękna mowy ojczystej wśród dzieci podniosłam poziom pracy szkoły. W czasie trwania stażu pomagałam również moim wychowankom w przygotowywaniu się do konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich np.: konkursu matematycznego ,,Kangurek’’, konkursu recytatorskiego ,,Mali recytatorzy’’, konkursu muzycznego ,,Śpiewolandia’’, konkursu ,,Śladami Polskich Noblistów’’ konkursu plastycznego ,,Moje miasto – Wolsztyn’’, konkursu przyrodniczego ,,Tropiciele’’ i innych. Służyłam im swoją radą i pomocą, wspierałam i motywowałam podczas konkursów, zachęcałam do uczestnictwa w konkursach w latach następnych.
EFEKTY: Podjęte działania w dużej mierze rozwinęły zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami, co w rezultacie wpłynęło na podniesienie wyników nauczania i podniesienie jakości pracy mojej i szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Dokształcanie się w zakresie obsługi komputera, wykorzystanie wiedzy informatycznej w codziennej pracy.
W moim życiu zawodowym technologia komputerowa ogrywa bardzo ważną rolę. W trakcie stażu uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W 2014 roku odbyłam szkolenie ,,Wykorzystanie technik komputerowych w procesie nauczania uczniów szkoły podstawowej’’. Szkolenie to dało mi możliwość udoskonalenia swoich umiejętności i pozwoliło mi pogłębić moją dotychczasowa wiedzę z zakresu technik komputerowych, które do tej pory wykorzystywałam w nauczaniu. W 2015 i 2016 roku ukończyłam szkolenia ,,Wykorzystanie i obsługa dziennika elektronicznego w pracy nauczyciela’’. Dzięki temu szkoleniu mogłam zapoznać się z administrowaniem i funkcjonalnością e – dziennika. Przekonałam się, że jest to proste w obsłudze, nowoczesne i potrzebne mi narzędzie, które z powodzeniem mogę wykorzystywać w mojej pracy. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystywałam edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim mogłam studiować przepisy prawa oświatowego. Korzystałam z następujących stron internetowych: menis.pl, oswiata.org.pl, men.pl, profesor.pl. Zasoby portali edukacyjnych: edusek.pl, interklasa.pl, literka.pl i innych wykorzystywałam także podczas zajęć dydaktycznych. Często odwiedzane strony z dekoracjami okazjonalnymi i świątecznymi były dla mnie inspiracją do twórczej pracy, która przynosiła mi wiele satysfakcji. Na stronach wydawnictw wyszukiwałam nowości wydawniczych oraz recenzji.
EFEKTY: - dla mnie: Dzięki uczestniczeniu w szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz korzystaniu z zasobów Internetu, udoskonaliłam swój warsztat pracy, poznałam nowe programy edukacyjne, które wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Lepiej komunikuję się z rodzicami. Dziennik elektroniczny zapewnia mi sprawne i rzetelne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. - dla dzieci: Dzięki wprowadzeniu do nauczania nowych programów edukacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań pedagogicznych uczniowie w ciekawy sposób zdobywają wiedzę. Lekcje stają się dla dzieci bardziej interesujące. - dla szkoły: Dzięki zastosowaniu nowych metod pracy z dziećmi podniosła się jakość pracy szkoły.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową w organizowaniu mojego warsztatu pracy. Tworzyłam różne teksty użytkowe: diagnozy, narzędzia badawcze, ankiety. Dzięki programowi Microsoft Publisher tworzyłam dyplomy dla zwycięzców konkursów, zaproszenia na imprezy szkolne, scenariusze lekcji, uroczystości, plany wycieczek, plany zebrań z rodzicami. Przygotowywałam przy pomocy komputera sprawdziany oraz karty pracy dla uczniów. Ogromne możliwości edytorów tekstu umożliwiały mi także opracowanie kart pracy z zadaniami dostosowanymi do możliwości uczniów, co pozwalało na indywidualizację procesu nauczania. Technikę komputerową wykorzystywałam również do wykonywania różnego rodzaju pomocy dydaktycznych np. krzyżówek, gier itp. Dzięki możliwościom arkusza kalkulacyjnego opracowywałam też wyniki ankiet. Przy pomocy programu Microsoft Excel opracowywałam wyniki sprawdzianów oraz ankiet i przedstawiałam je w formie tabelarycznej i graficznej. Opisową część podsumowania diagnoz przedstawiałam, wykorzystując program Microsoft Office Power Point. Posiadam także w swoich zbiorach programy edukacyjne oraz encyklopedie multimedialne, dzięki którym mogłam urozmaicać zajęcia dydaktyczne. EFEKTY: - dla mnie: Dzięki technologii komputerowej dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie. Mój warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco doskonalony. Podniosła się jakość mojej pracy. - dla dzieci: Dzięki atrakcyjnej szacie graficznej kart pracy i sprawdzianów oraz stosowaniu ciekawych pomocy dydaktycznych dzieci chętniej i dokładniej wykonywały swoje zadania. Wyniki sprawdzianów przedstawione w formie tabel na tablicy, zachęcały uczniów ro analizy wykonanych prac i do rywalizacji. - dla szkoły: Dzięki udoskonaleniu opracowywania dokumentacji szkolnej, chętnemu uczestnictwu dzieci na lekcjach i wzbogaceniu warsztatu mojej pracy, podniosłam jakość pracy w szkole.
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej. W mojej pracy wykorzystuję komputer w pracy dydaktycznej. Sala, w której uczę wyposażona jest w projektor multimedialny, z którego również często korzystam: wyświetlam slajdy oraz filmy edukacyjne (przyrodnicze, dotyczące bezpieczeństwa, filmy dotyczące historii naszej szkoły, prezentacje multimedialne np. na temat 1050 - lecia Chrztu Polski, Ciekawostki ze świata roślin i zwierząt itp.). Podczas zajęć wykorzystywałam różne programy edukacyjne przeznaczone dla dzieci. Były to: 1.,,Klik uczy ortografii’’ /WSiP/ Program pomagał dzieciom zapoznać się w miarę możliwości z regułami i zasadami ortograficznymi. 2.,,Wirtualna Szkoła’’ - matematyka" /YDP Multimedia/
Użytkownicy programu poznawali i wykonywali wiele działań matematycznych.
3. ,,Język polski I – II’’ /INTER soft/
Uczestnicy w czasie ciekawych zabaw poznawali zasady ortograficzne i gramatyczne, uczyli się prawidłowo je stosować. 4. ,, Moje pierwsze zabawy matematyczne 1, 2, 3’’ /OPTIMUS NEXUS/
Program koncentrował się głównie na dwóch działaniach matematycznych: dodawaniu i odejmowaniu. 5. ,,Matematyka - mnożenie i dzielenie’ /Aidem Medin/
Zadaniem tego programu była pomoc w opanowaniu trudnej sztuki mnożenia i dzielenia.
Wszystkie prezentowane wyżej programy, w czasie wspaniałej zabawy ułatwiały dzieciom naukę oraz nabycie nowych umiejętności. Przygotowując się do pracy z dziećmi korzystałam również ze stron internetowych: www.czasdzieci.pl, www.miastodzieci.pl, www.superkid.pl, www.udupics.pl., z których czerpałam ciekawe pomysły dydaktyczne. W roku szkolnym 2014/2015, prowadziłam także zajęcia komputerowe dla pierwszaków. Zapoznawałam moich wychowanków z obsługą i bezpiecznym korzystaniem z komputera. Dzieci poznały podstawy informatyki, tworzyły ciekawe rysunki, korzystały z programu edukacyjnego dla klasy I, dołączonego do pakietu podręczników (wyd. MAC). Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych korzystałam z programów przeznaczonych dla uczniów z trudnościami w nauce. Korzystałam z następujących programów przeznaczonych dla dzieci z trudnościami: 1. "Klik uczy czytać" - Multimedialny elementarz /WSiP/ Towarzyszył on dzieciom w czasie zabawy, uczył czytać i ułatwiał im poznawanie literek. 2. ,,Klik uczy liczyć w zielonej szkole’’ /WSiP/ Multimedialny program, uczył arytmetyki. 3. ,,Dyslektyk ‘’ /BPP M. Borkowski/
Program wspomagał pracę z dziećmi z dysleksją rozwojową. EFEKTY: - dla dzieci: Wykorzystanie podczas zajęć komputera, multimedialnych programów edukacyjnych i projektorów, umożliwiało uczniom kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem i liczeniem. Wspomagały one rozwój logicznego myślenia, radzenia sobie z niepewnością i złożonością zjawisk. Rozwijały samodzielność, wyzwalały wiarę we własne siły, motywowały do dalszej pracy, wyrabiały potrzebę dalszego uczenia się. Dzieci zdobyły także wiedzę na temat zagrożeń płynących podczas użytkowania komputera. Zajęcia z komputerem urozmaicały tok lekcji, były dla uczniów ciekawsze, rozwijały ich zainteresowania, niwelowały stres, wyzwalały u nich aktywność twórczą. - dla mnie: Włączenie komputera, Internetu, programów multimedialnych i projektorów do nauczania znacznie ułatwiło moją pracę dydaktyczną. Wzbogaciło też mój warsztat pracy w nowe metody i formy nauczania. Miałam satysfakcję z aktywnej pracy dzieci na zajęciach i osiąganiu przez nich coraz lepszych wyników. Zdobyłam tez większe doświadczenie zawodowe.
- dla szkoły: Szkoła była postrzegana, jako placówka wykorzystująca nowoczesne technologie informatyczne, nowe rozwiązania metodyczne, rozwijająca zainteresowania komputerowe dzieci, nauczająca i wprowadzająca dziecko w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne. Znacznie podniosła się jakość pracy nauczycieli i szkoły.
5. Wymienianie się doświadczeniami z innymi nauczycielami za pomocą portali edukacyjnych i na forach. Wykorzystywanie technologii informacyjnej sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję w życiu zawodowym również poprzez kontakty z innymi. Dlatego komputer wykorzystywałam także do komunikowania się z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, przedstawicielami wydawnictw itp. Współpracowałam z nimi wymieniając się informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem. Chętnie uczestniczyłam też w dyskusjach edukacyjnych na forach i panelach dyskusyjnych oraz w e – konferencjach organizowanych przez wydawnictwo MAC/JUKA.
6. Komunikowanie się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej. Od początku swojej pracy pełnię rolę wychowawcy klasowego. Chcąc utrzymać bezpośredni kontakt z rodzicami moich wychowanków wykorzystywałam pocztę elektroniczną. Poprzez e – mail wymieniałam się z rodzicami ważnymi informacjami dotyczącymi ich dzieci, przesyłałam im zdjęcia z imprez i wycieczek i informowałam o spotkaniach klasowych. Również rodzice mieli możliwość zadawania mi pytań na nurtujące ich tematy.
EFEKTY: Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej wymieniałam z nauczycielami doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego. Miałam również lepszy kontakt z rodzicami i opiekunami moich wychowanków.
7. Publikowanie własnych opracowań na witrynach edukacyjnych, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. Pragnąc podzielić się swoją wiedzą wykorzystywałam Internet poprzez zamieszczanie na portalach edukacyjnych opracowanych przez siebie materiałów. Opublikowałam na stronach internetowych www.edux.pl i www.literka.pl. opracowane przeze mnie dokumenty związane z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie), scenariusze zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, sprawdziany i Arkusze obserwacji dzieci. Zamieszczałam także ważne informacje edukacyjne na stronie internetowej naszej szkoły www.sp1wolsztyn.pl, które dotyczyły osiągnięć uczniów i wydarzeń szkolnych. EFEKTY wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej: - dla uczniów: Uczniowie mogli poznawać i doskonalić swoje umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania komputera. Nauczyli się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki. Chętniej uczestniczyli w zajęciach podczas których wykorzystywane były programy edukacyjne i pokazy multimedialne. Podczas sprawdzianów nie tracili czasu na przepisywanie zadań. Mogli całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązywaniu. Uczyli się bawiąc co powodowało lepsze przyswojenie wiedzy i efekty nauczania. Rozwijali swoją samodzielność, aktywność twórczą i zainteresowania. - dla rodziców: Mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły i śledzenia na bieżąco uroczystości szkolnych i klasowych, dzięki umieszczanym na stronie internetowej informacjom i zdjęciom. Mogli otrzymywać na zebraniach czytelne informacje o postępach w nauce swoich dzieci. Lepiej nawiązywali kontakty z nauczycielami. Czerpali satysfakcję z coraz lepszych wyników nauczania swoich wychowanków. Przekonali się o korzyściach płynących z edukacji informatycznej. - dla mnie: Technologia informacyjna stała się dla mnie nierozłącznym elementem w mojej pracy - nowoczesnej edukacji. Mogłam systematycznie doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Uatrakcyjniłam swoje zajęcia poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Posiadam pełną i uporządkowana dokumentację swojej pracy. Mogłam nawiązać i utrzymywać stały kontakt z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń. Miałam stały dostęp do aktualnych informacji. Lepiej układała się moja współpraca z rodzicami. - dla szkoły: Szkoła posiada rzetelnie, czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty. Proces kształcenia jest maksymalnie zindywidualizowany (każdy uczeń jest inny i pracuje w innym tempie). Szkoła była promowana w środowisku lokalnym poprzez stronę internetową. Dzięki większemu doświadczeniu nauczyciela, stosowaniu atrakcyjnych metod i form pracy, polepszeniu się wyników nauczania i zwiększenia aktywności dzieci znacznie podniosła się jakość pracy nauczycieli i szkoły. Była postrzegana, jako placówka stosująca nowoczesną edukację, która skutecznie podnosiła efektywność nauczania.

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. W czasie stażu współpracowałam z innymi nauczycielami i wychowawcami dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i wiedzą. Jedną z form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami było prowadzenie zajęć otwartych. Zajęcia w OP ukierunkowane były na rozwój wzrokowo-słuchowo-ruchowy dzieci, a w klasach I-III na wprowadzaniu pojęć ma tematycznych, polonistycznych i przyrodniczych.
• W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam zajęcia otwarte dla wychowawców OP. - ,,Muzyka lasu’’, - ,, Zaczarowane motyle’’, - ,,Opracowanie wzoru graficznego do piosenki Uciekaj myszko! • W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam także zajęcia otwarte dla nauczycieli klas I – III. Tematy zajęć dotyczyły materiału z zakresu: edukacji polonistycznej – ,,Ćwiczenia ortograficzne’’, edukacji matematycznej - ,,Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20’’ edukacji przyrodniczej - ,,Dbamy o Ziemię’’
Poprzez te zajęcia, ja – jako nauczycielka doskonaliłam swój warsztat pracy, pokazywałam jak można realizować dany temat, dzieliłam się pomysłami i swoją pracą. Uczestnicząc w takich zajęciach oglądałam pracę innych i wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Zajęcia prowadziłam wykorzystując aktywne metody nauczania w oparciu o opracowane przeze mnie scenariusze, w których zawarłam moje nowatorskie pomysły ukierunkowane na rozwój wzrokowo-słuchowo-ruchowy dzieci. Wymieniając opinie i informacje na temat uczniów ustalałam wspólny front działań pedagogicznych i wychowawczych, rozwiązywałam napotkane problemy. Udostępniałam koleżankom swoje scenariusze uroczystości, konspekty zajęć i pomoce dydaktyczne. Dzieliłam się z nimi wiedzą zdobytą podczas kursów i szkoleń, przedstawiałam ciekawe propozycje zabaw i technik wykorzystywanych w celu uatrakcyjniania zajęć. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze, a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie dało podniesienie jakości pracy szkoły.
EFEKTY: - dla dzieci: Uczniowie nauczyli się współpracować oraz rozmawiać z innymi o swoich pomysłach, uczyli się tolerancji wobec odmiennego zdania, dostrzegali zalety własne i innych, nabyli umiejętność zadawania pytań, potrafili zaprezentować pracę swojej grupy
uczyli się podejmowania decyzji, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, w twórczy sposób zdobywali wiedzę. - dla mnie: Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie był mój własny rozwój zawodowy. Poszerzyłam własny warsztat pracy, uatrakcyjniłam zajęcia, zdobyłam nową wiedzę, usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą, miałam możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej, mogłam rozwijać współpracę z nauczycielami oraz wymieniać z nimi poglądy i doświadczenia, miałam satysfakcję z podjętych wspólnie działań. Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość mojej pracy. - dla szkoły: Szkoła uzyskała pozytywny wizerunek i promocję w środowisku lokalnym, podniosła się jakość pracy szkoły.
2. Opieka nad stażystami, praktykantami i nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. Jako nauczyciel z długoletnim stażem pracy oraz, jako członek Rady Pedagogicznej starałam się dzielić doświadczeniami i umiejętnościami z nauczycielami stażystami, praktykantami i nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, którzy chętnie wymieniali poglądy na temat swojej pracy, a jednocześnie oczekiwali pomocy. W roku szkolnym 2013/2014 pełniłam rolę opiekuna stażu nauczyciela. Ze stażystą zawarłam kontrakt i wspólnie przygotowaliśmy harmonogram hospitowanych zajęć. Stażysta kilkakrotnie obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia oraz prowadził zajęcia w mojej obecności, Zajęcia były oceniane pod względem realizacji założonych celów, indywidualizacji pracy, efektywnego wykorzystania czasu oraz stosowanych metod i form pracy. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie niedociągnięć, mocnych i słabych stron stanowiło źródło cennych informacji zwrotnych. Uczestnictwo w prowadzonych przeze mnie zajęciach pozwoliło stażyście wzbogacić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną, poznawać nowe techniki i metody pracy z dziećmi. Udostępniałam mu materiały i ciekawe scenariusze. Sprawdzałam i pomagałam poprawnie napisać konspekty prowadzonych zajęć, kontrolowałam prowadzoną przez niego dokumentację szkolną. Wspólnie analizowaliśmy dokumenty dotyczące funkcjonowania placówki, awansu zawodowego, prawidłowego toku stażu, zapoznałam go z bieżącą dokumentacją szkoły. Pomagałam w tworzeniu i układaniu teczki awansu, wypełnianiu Dziennika praktyk, czuwałam nad realizacja zadań, motywowałam i inspirowałam. Pomagałam mu również w trudnych sytuacjach opiekuńczych,
wychowawczych i dydaktycznych. Dokonałam oceny jego działań i skonstruowałam opinię. Byłam również opiekunem praktykantów z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu i z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pomagałam także koledze i koleżance rozpoczynającym pracę w zawodzie. Udostępniłam im opracowane przeze mnie materiały: - scenariusze zajęć i uroczystości, - miesięczne plany pracy, - indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną, - własne pomoce dydaktyczne, - opinię opiekuna praktyk. Prowadziłam dla nich zajęcia, z których czerpali pomysły edukacyjne, by móc jak najskuteczniej wykonywać swoją pracę. Radziłam im, proponowałam inne metody pracy, w zależności od realizowanych tematów lekcji. EFEKTY: Miałam ogromną satysfakcję, gdy w czasie obserwowanych zajęć zauważyłam wdrażanie prezentowanych przeze mnie metod czy środków dydaktycznych na ich lekcjach. Dzieląc się swoimi doświadczeniami sprawiłam, ze praca młodszych stażem nauczycieli, stała się bardziej satysfakcjonująca i w mniejszym stopniu narażona na niepowodzenia. Mam nadzieję, że umożliwiłam im szybszą akceptację w szkole i zachęciłam do pracy nad swoim rozwojem. Dzięki takiej współpracy, ciągle wzbogacam i doskonalę swój warsztat pracy, co niewątpliwie ma wpływ na lepszą jakość pracy szkoły.
3. Współpraca z wychowawcami - pomoc koleżeńska w realizowaniu ich przedsięwzięć, • publikowanie na stronach internetowych własnych opracowań: scenariuszy zajęć, imprez szkolnych i materiałów dydaktycznych, • przekazanie do biblioteki szkolnej materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to również systematyczna codzienna pomoc nauczycielom.
Współpracowałam z wychowawcami podczas: • przygotowań uroczystości i imprez okolicznościowych, • organizacji konkursów, • organizacji wycieczek, ich planowaniu i realizacji, • pomocy koleżeńskiej w realizowaniu ich przedsięwzięć, • tworzenia wspólnych programów opiekuńczych i projektów. Udzielałam pomocy i wsparcia w czynnościach takich jak: - obsługa programu Word, projektora multimedialnego i ksero, - wykonywanie dekoracji w szkole,
- przygotowywanie i przepisywanie dokumentów,
- opracowywanie informacji na gazetki ścienne,
- opracowywanie zaproszeń, dyplomów i podziękowań dla rodziców,
- dokonywanie wpisów w książkach na zakończenie roku,
- polecałam ciekawe dla nauczycieli strony internetowe, - opracowałam: Arkusz obserwacji dziecka, Kartę dziecka 6-letniego, scenariusze zajęć i harmonogramy spotkań z rodzicami w celu systematycznej współpracy, udostępniałam materiały i przekazywałam wiedzę z odbytych szkoleń i kursów doskonalących, - opracowałam też i udostępniałam materiały w Internecie na stronach www.literka.pl i www. szkolnictwo.pl, - przekazywałam i udostępniałam do biblioteki szkolnej opracowane przeze mnie materiały dydaktyczne, przydatne w pracy nauczyciela. EFEKTY: Współpraca z wychowawcami dała mi możliwość udziału w różnych formach pracy dydaktycznej, rozwinęłam umiejętność pracy w zespole, usprawniłam pracę dydaktyczno – wychowawczą, poszerzyłam własny warsztat pracy, w szkole nastąpiła wyraźna poprawa w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami.
Aktywnie współpracowałam w WDN, pedagogiem szkolnym i wychowawcami świetlicy, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. Wiele z zaplanowanych spotkań przygotowałam i poprowadziłam samodzielnie. Podejmowane tematy dydaktyczno – wychowawcze sprzyjały doskonaleniu pracy i były ściśle związane ze specyfiką i warunkami naszej szkoły.
4. Współorganizowanie posiedzeń w ramach WDN-u, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami z nauczycielami w ramach funkcjonujących w szkole zespołów zadaniowych. Współorganizowałam posiedzenia Zespołu Wychowawców klas I – III. Podczas spotkań dyskusyjnych szukałam optymalnych rozwiązań, wraz z koleżankami udzielałyśmy sobie wzajemnej pomocy i wsparcia. Omawianie problematyki wychowawczej i wysnuwanie wniosków dawało mi wytyczne postępowania w sytuacjach trudnych. W zakresie tych działań odbywały się systematyczne zebrania Zespołów Wychowawczych i konsultacje z nauczycielami moich podopiecznych. W ramach WDN zorganizowałam spotkania, na których omówiłam wytyczne do opracowania nowych Zasad oceniania przedmiotowego i oceny zachowania uczniów klas I – III, kryteria wyboru podręczników do klas I-III i OP, tworzenie Arkuszy obserwacji dzieci, Arkuszy gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I. Praca w Zespole wychowawców przyniosła wzajemne zrozumienie i takie samo oddziaływanie na dzieci, sprawiła to, iż wspólnie odnieśliśmy wiele osiągnięć. EFEKTY: Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne, wzbogaciłam warsztat pracy swój i nauczycieli, poprawiłam efektywność pracy. Integracja zespołu nauczycielskiego wpłynęła na zwiększenie efektywności nauczania. Stały kontakt z nauczycielami umożliwił mi wymianę doświadczeń i podniósł jakość pracy nauczycieli i szkoły. EFEKTY uzyskane z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami: - dla uczniów: Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Poprzez stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli mają możliwość lepszego pogłębiania swoich umiejętności. Uczestniczą w coraz ciekawszych lekcjach, Pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach. Są otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym. Uzyskują lepsze wyniki w nauce. - dla mnie: Prowadzenie zajęć otwartych zmuszało mnie do samorealizacji i analizy własnych koncepcji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia. Dzięki szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne i wzbogaciłam swój warsztat pracy. Zdobywałam nowe doświadczenia, łatwiej wykonywałam działania szkolne. Mam większą wiedzę na temat nauczania i wychowania. Mam też dużą satysfakcję z pracy zawodowej, a to z kolei ma wpływ na wzrost mojego autorytetu i ocenę mojej pracy. Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji. - dla szkoły: Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły. Zajęcia otwarte rozwinęły horyzonty i warsztat pracy nauczycieli,. Zintegrowały grono pedagogiczne. Dzięki posiedzeniom WDN wzbogaciłam warsztat pracy nauczycieli, poprawiłam efektywność pracy. Szkoła jest postrzegana, jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania. Szkoła promuje swoją działalność i osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym, podwyższa jakość pracy. Nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach. Kadra pedagogiczna stale doskonali się. Poprzez wymianę doświadczeń podwyższa się poziom nauczania i wychowania w szkole, uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauczaniu. W szkole pracują kreatywni nauczyciele


§ 8 ust. 2 pkt.4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


W okresie odbywania stażu opracowałam i wdrożyłam do realizacji własne programy edukacyjne.
1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu bezpieczeństwa ,,Bezpieczne dziecko’’. We wrześniu 2013 roku opracowałam i wdrożyłam program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pt. ,,Bezpieczne dziecko’’. Inspiracją do napisania własnego programu była dla mnie troska o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci uczących się w naszej szkole oraz wykształcenie u nich umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, a także umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań. Proponowany przeze mnie cykl zajęć promujący bezpieczne zachowanie, skierowany był do przedszkolaków i rodziców, a przeznaczony do realizacji w grupie 5,6 - latków. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa realizowałam od września 2013 r do czerwca 2014 r, odbywały się one raz w miesiącu w sali przedszkolnej i w terenie. W zależności od potrzeb realizacja tematyki programu przewidziana była na 1 lub 2 godziny lekcyjne. Myślą przewodnią tego programu było takie zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, a także ludzi, którzy im w tym pomogą. Celem nadrzędnym programu było - chronienie zdrowia i życia poprzez szeroko pojętą profilaktykę. Działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole podzielone zostały na cztery bloki tematyczne: I. Bezpieczni na drodze II. Bezpieczni w domu III. Bezpieczne zabawy IV. Zdarzył się wypadek! W realizacji tego programu wykorzystałam metody aktywizujące, które w sposób czynny, świadomy, pobudzały i aktywizowały dzieci do działania: Podstawową formą pracy dzieci w realizacji treści programowych była praca indywidualna i grupowa. Ewaluacja tego programu, czyli sprawdzenie czy opracowany program przyniósł oczekiwane rezultaty oparta była na przeprowadzeniu w czerwcu 2014 roku ankiety dla rodziców, obserwacji działań dzieci, analizie realizacji celów, metod i form ich przeprowadzania. Ewaluacja wykazała czy zajęcia były atrakcyjne dla dzieci, a także jak postrzegają potrzebę udziału swoich dzieci rodzice. Realizacja zaplanowanych działań przyniosła oczekiwany efekt – poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz w środowisku lokalnym. EFEKTY: - dla mnie: Wdrożenie programu przyniosło mi wiele satysfakcji. Udoskonaliłam swój warsztat pracy. Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Miałam lepszy kontakt z dziećmi – dzieci obdarzały mnie większym zaufaniem. Mogłam współpracować z ciekawymi ludźmi, przez co nabyłam nowego doświadczenia zawodowego. - dla dzieci: Potrafią zachować bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych. Wzbogaciły wiedzę na temat zagrożeń występujących w szkole i środowisku lokalnym. Dzieci rozwinęły swoje zainteresowania. Uczniowie w klasie mają lepsze relacje, lepiej czują się w swojej grupie, zdecydowanie lepiej czują się w szkole niż przed paroma miesiącami. - dla szkoły: Szkoła w opinii rodziców postrzegana jest za bezpieczną. Obdarzenie nauczycieli zaufaniem i poprawa relacji między dziećmi wpłynęła na podniesienie się jakości pracy szkoły. Zmniejszył się poziom agresji i wypadkowości. Poszerzyła się oferta programowa szkoły. - dla rodziców: Rodzice byli zadowoleni, że szkoła dba o bezpieczeństwo ich dzieci. Poprawiły się relacje między rodzicami i nauczycielem. Zdobyli wiedzę na temat zagrożeń na jakie jest narażone ich dziecko. Zwiększyła się świadomość rodziców, że to oni są wzorem prawidłowego postępowania, również w sprawie bezpiecznego spędzania czasu przez ich dzieci.
2. Opracowanie i wdrożenie własnego projektu czytelniczego ,,Książka uczy, bawi i wychowuje’’. We wrześniu 2015 roku opracowałam własny projekt edukacyjny, promujący czytelnictwo wśród dzieci pt. ,,Książka uczy, bawi i wychowuje’’. Inspiracją do napisania własnego projektu czytelniczego była chęć rozbudzenia u dzieci potrzeby obcowania z książką oraz wdrożenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Opracowany przeze mnie projekt wdrożyłam w październiku 2015 roku. Zajęcia tematyczne przeznaczone były dla uczniów klas II uczęszczających do naszej szkoły. Projekt pod hasłem ,,Książka – uczy, bawi i wychowuje” składał się z cyklu powiązanych ze sobą zadań, realizowanych w godzinach pracy szkoły, wdrażałam go przez trzy miesiące tj. w X, XI i XII 2015 roku. W zależności od potrzeb realizacja tematyki projektu przewidziana była na 1 lub 2 godziny lekcyjne, zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Ideą projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Celami głównymi projektu było: • rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci, • upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Do wdrożenia treści i celów wykorzystałam aktywizujące metody pracy, które pobudzały dzieci do działania. Uczniowie pracowali na zajęciach indywidualnie, w grupach i zbiorowo. Aby przekonać się czy zrealizowane zostały założone cele przeprowadziłam ewaluację projektu w oparciu o następujące narzędzia: ankieta dla uczniów, obserwacja podczas zajęć, prace uczniów, udział w konkursach, aktywny udział w prowadzeniu kącika „To warto przeczytać”. Ewaluacji podlegały efekty pracy dzieci, jakość pracy uczniów, metody realizacji projektu i trafność ich doboru, umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, zainteresowanie, twórczość i inicjatywa dzieci. Ewaluacja dowiodła, że projekt był udany i założone cele wychowawcze i dydaktyczne zostały osiągnięte. U dzieci rozwinęły się zainteresowania czytelnicze. Uczniowie chętniej sięgali po książki i częściej odwiedzali bibliotekę szkolną. Przygotowane przez dzieci prace plastyczne, dzienniczki czytelnicze, plakaty i książki były ciekawe i twórcze. Dzieci były bardzo zaangażowane w wykonywaną pracę, chętnie uczestniczyły w konkursach, umiejętnie współpracowały w grupach. Wykorzystane w realizacji projektu metody były trafne i dobrze dobrane.
EFEKTY: - dla mnie: Realizacja projektu czytelniczego podniosła jakość mojej pracy, wzbogaciła mój warsztat pracy w ciekawe metody nauczania. Przyniosła mi satysfakcję z osiągnięć moich wychowanków, zdobywanych przez nich nagród i osiągnięcie zamierzonych celów. Mogłam doskonalić kompetencje wychowawcze. Rozwijałam umiejętność dobrej współpracy z koleżankami. Poznawałam zdolności i zainteresowania uczniów. - dla uczniów: Podniosła się kultura czytelnicza wśród dzieci. Uczniowie częściej wypożyczali książki i chętniej je czytali. Potrafili kulturalnie zachować się w bibliotece i czytelni. Szanowali książki. Zdobyli wiedzę na temat twórczości wybranych poetów i pisarzy. Rozwinęłą się ekspresja twórcza uczniów – pięknie wykonywali prace plastyczne i inscenizowali treść czytanych wierszy. Uczniowie poprawili wyniki nauczania i poprawili słownictwo. - dla rodziców: Rodzice mieli świadomość, że zainteresowania czytelnictwem pozytywnie wpływa na naukę, zabawę i wychowanie ich dzieci. Mieli satysfakcję z ich osiągnięć i postępów w nauce. - dla szkoły: Poprzez podniesienie się kultury czytelniczej i pedagogicznej, umiejętną współpracę między nauczycielami oraz osiągnięcia dzieci szkoła podniosła jakość swojej pracy. Podniósł się proces nauczania. Poszerzyła się oferta programowa szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych


W trakcie mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się na każdym kroku poszerzać zakres działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1. Organizowanie akcji charytatywnych Organizowałam i wspierałam akcje charytatywne: • zbieranie zabawek dla dzieci z sierocińca w Prowincji Ghazni (pomoc dzieciom poszkodowanym w wyniku działań wojennych, przyłączenie się do akcji humanitarnej ,,Wielkopolska – Dzieciom Afgańskim’’) • zbiórka odzieży używanej w celu pozyskania funduszy na zakup pomocy dydaktycznych (akcja fundacji ,,Dzieci dla Ziem), • zbiórka puszek, butelek, elektroodpadów, monitorów, klawiatur, żelazek w celu uzbierania środków wspomagających Radę Rodziców (akcja ,,Posprzątajmy Razem Świat’’), • zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci: Sandry cierpiącej na przepuklinę oponowo – rdzeniową i Kubusia chorego na mukowiscydozę, • zbieranie mydła dla dzieci Afryki (profilaktyka chorób zakaźnych, wspomaganie Fundacji Redemptoris Missio i akcji ,,Podaj mydło’’), • zbieranie ostemplowanych znaczków (wspieranie Misji – pomoc dla dzieci w potrzebie), • zbiórka makulatury – zbieranie środków na zakup książek do biblioteki, • organizowałam pieczywo na festyny charytatywne, które wspomagały ucznia naszej szkoły – Dominika , chorego na nowotwór złośliwy Neuroblastomę, • zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, • wykonanie kartek świątecznych i wielkanocnych ozdób, zbieranie książek – zbieranie środków na rzecz ucznia naszej szkoły – Huberta., chorego na zanik nerwów wzrokowych Lebera • zorganizowałam zbiórkę zabawek, książek i gier planszowych dla dzieci z Domu Dziecka ,,Droga” w Wolsztynie (przekazałam je dzieciom z okazji Dnia Dziecka), • zorganizowałam zbiórkę karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt z Przytuliska w Wolsztynie, • wspierałam akcję przekazania 1 % podatku na rzecz szkoły, • wspierałam akcję ,,Góra Grosza’’ dla chorych dzieci. EFEKTY: Akcje charytatywne bardzo dobrze wpływają na kształtowanie charakteru dzieci. Uwrażliwiały uczniów na ludzkie krzywdy, na cierpienie człowieka i zwierząt, uczyły dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący. W czasie całej swojej pracy zwracam ogromną uwagę na pomoc potrzebującym i szerzę ideę wolontariatu. Moi wychowankowie osiągali sukcesy: zdobyli I miejsce w zbiórce nakrętek, I miejsce w zbiórce makulatury, wyróżnienie w akcji zbierania mydła. Dzięki przeprowadzonym akcjom wraz z moimi uczniami pomogłam chorym dzieciom, wspomogliśmy szkolną bibliotekę poprzez zdobycie funduszy na zakup książek.
2. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. Nieodzownym elementem mojej pracy jest podejmowanie zadań w formie samodzielnego organizowania uroczystości i wycieczek, uczestniczenie w życiu naszej szkoły. W ciągu trzech lat stażu promowałam szkołę, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym poprzez organizowanie i prowadzenie szeregu imprez i uroczystości. Co roku cyklicznie organizowałam imprezy kulturalne dla uczniów naszej szkoły, rodziców i środowiska lokalnego: • Dzień Chłopca i Dzień Dziewczyny, • Dzień Pluszowego Misia, • Dzień Przedszkolaka, • Andrzejki - połączone z zabawą, • Mikołajki - połączone z wyjazdem do DWD we Wroniawach i spotkaniem z Mikołajem, • Wigilię z poczęstunkiem, • Jasełka – przedstawienie bożonarodzeniowe, wspólne kolędowanie, • Bal Karnawałowy, • Dzień Babci i Dziadka z występami dzieci i poczęstunkiem, • Zajączka - z szukaniem upominków w plenerze, • Powitanie Wiosny - z przemarszem Marzanny na Rynek Miejski i do Domu Dziecka, • Święto Rodziny – przedstawienie dla rodziców, poczęstunek, zabawy integracyjne. Piknik Rodzinny w terenie – połączony z ogniskiem i zabawami, • Dzień Sportu – zabawy ruchowe na powietrzu, • Dzień Dziecka w Skansenie, • Piknik integracyjny z policjantami na strzelnicy w Krutli wraz z pieczeniem kiełbasek. EFEKTY: Dzięki organizacji imprez kulturalnych szkoła jest lepiej postrzegana. Rodzice angażowali się w życie szkoły i wspomagali organizowane akcje. Uczniowie potrafili zaprezentować pracę swojej grupy, aktywnie uczestniczyli w twórczych zajęciach i rozwijali umiejętność współpracy w zespole. Budowali pozytywny wizerunek szkoły.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych. W każdym roku odbywania stażu organizowałam wycieczki szkolne. Pełniłam na nich funkcję kierownika wycieczek. Dbałam o bezpieczeństwo uczestników wycieczki oraz o to, aby wyjazdy były wartościowe i ciekawe dla dzieci. • W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowałam wyjazd dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych do Domu Wczasów Dziecięcych Z przedszkolakami zwiedzałam Pałac hrabiego Adama Gajewskiego we Wroniawach, dzieci spotkały się tam z Mikołajem i uczestniczyły w zabawach muzycznych.
W kwietniu 2014 roku zorganizowałam wycieczkę dla dzieci z OP – I i OP- II do ZOO w Nowym Tomyślu oraz do Muzeum Wikliniarstwa, gdzie dzieci rzemiosło artystyczne – wikliniarstwo i wyplatały koszyczki w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wyplatania Wikliny.
• W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam wycieczkę dla klas pierwszych do Teatru Lalki i Aktora w Poznaniu.
W marcu 2015 roku byłam organizatorem wycieczki do Janowca. Wraz z uczniami klasy I b i d piekliśmy chleb i świąteczne babeczki, poznawaliśmy ludowe zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
W maju 2015 roku zorganizowałam wycieczkę do Jaromierza – do Wioski Indiańskiej, gdzie dzieci zapoznały się z kulturą i zwyczajami Indian.
• W trzecim roku stażu 2015/2016 zorganizowałam wyjazd dzieci do Planetarium Wenus w Zielonej Górze, gdzie uczniowie klas drugich uczestniczyli w seansie astronomicznym, do palmiarni oraz do kina.
W maju 2016 roku zorganizowałam wycieczkę do Deli – parku koło Stęszewa, Podczas wycieczki uczniowie klas II-gich uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, oglądali prehistoryczne zwierzęta, zwiedzali Mini ZOO, bawili się w Podniebnej Eko-wiosce i interaktywnie poznawali przyrodę.
W czerwcu 2016 roku zorganizowałam dla klasy II d wycieczkę do Skansenu w Chorzeminie, na której dzieci poznały życie ludzi żyjących w XIX i XX wieku na wsi, wykonywały prace gospodyń domowych: robiły masło i ser z mleka, karmiły zwierzęta i poznały pracę kowala.
Podczas wycieczek pieszych dzieci zwiedzały muzea, kościoły i pomniki naszego miasta. W Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie uczniowie uczestniczyli w zajęciach artystycznych wykonywania ozdób świątecznych. W Bibliotece Miejskiej oglądali wystawę plakatów świątecznych. Na Policji pierwszaki poznały centrum monitorowania miasta, pracę policjantów i ich ubiór oraz wyposażenie posterunku. Podczas wizyty w Straży Pożarnej uczniowie oglądali sprzęt strażacki. W czasie wizyty na Poczcie poznały pracę listonosza i drogę listu. U zegarmistrza dowiedziały się ciekawostek na temat zegarów. Wizyta w piekarni pozwoliła dzieciom poznać metody wypiekania pieczywa. EFEKTY: Świadoma wychowawczych i kształcących wartości turystyki, podejmowałam działania promujące ją wśród uczniów. Uczniowie poznali wiele ciekawych miejsc i zawodów. Wycieczki stanowiły doskonałą okazję do włączenia rodziców do pomocy przy ich organizacji, zdobywania przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń na gruncie pozaszkolnym, pobudzania ich aktywności, wyobraźni i ciekawości poznawczej. Uczniowie doskonalili kontakty interpersonalne. Obserwacja relacji grupowych wpływała na bogacenie wiedzy pedagogicznej. Poszerzałam zakres działań szkoły poprzez przeniesienie procesu nauczania i wychowania na grunt pozaszkolny, dzięki czemu spełnia się on w sposób naturalny, przyjazny dzieciom. Uczniowie mogli wziąć udział w atrakcyjnych uroczystościach i akademiach szkolnych. Oryginalne uroczystości klasowe i szkolne stały się wizytówką placówki. Uczniowie w twórczy sposób zdobywali wiedzę.
4. Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego. Integracja ze środowiskiem lokalnym, a tym samym promocja naszej placówki to kolejny cel, który postawiłam sobie w mojej pracy zawodowej. Byłam współorganizatorem imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego - dwóch Festynów Charytatywnych na rzecz chorego ucznia naszej szkoły Dominika: ,,Gramy dla Dominika’’ i ,,Mila dla Dominika’’ oraz Festynów Szkolnych. Festyny przygotowane były dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły i ich rodziców oraz dla mieszkańców Wolsztyna. Odbywały się one na Rynku Miejskim, na osiedlu przy ulicy Garbarskiej oraz na terenie naszej szkoły. Przed imprezami pozyskiwałam sponsorów na fanty i organizowałam pieczywo. Podczas festynów obsługiwałam stoisko gastronomiczne oraz kawiarenkę. Przygotowywałam dzieci do występów na scenie, prowadziłam loteryjkę fantową, obsługiwałam stoisko gastronomiczne oraz kawiarenkę, pomagałam w przygotowaniu wystroju sceny i kawiarenki, pomagałam w przygotowaniu stoisk kulinarnych, angażowałam rodziców do pomocy.
EFEKTY: Organizacja imprez dla środowiska lokalnego rozwijała aktywność, pobudzała kreatywność, a tym samym zmuszała mnie do poszukiwania coraz to ciekawszych rozwiązań. Pozwalała czerpać korzyści z faktu wzajemnych relacji i nieocenionej współpracy. W wychowankach budowała poczucie własnej wartości. Mi pozwalała rozwijać dodatkowe umiejętności i tworzyć bazę narzędzi niezbędnych w pracy z dzieckiem. Środki materialne pozyskane z festynów znacznie wspomogły chorego ucznia i szkołę.
5. Organizowanie twórczych spotkań z rodzicami. W mojej pracy zawodowej zwracałam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami. Organizowałam twórcze spotkania z rodzicami, prowadząc pogadanki, przeprowadzając ankiety. Na początku roku szkolnego rodzice wyrażali swoje opinie i pomysły do ujęcia w Planie pracy wychowawczej. Dzięki tym działaniom wpływałam systematycznie na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, którzy świadomi omawianych problemów stawali się partnerami w nauczaniu i wychowaniu. W okresie stażu miała miejsce pedagogizacja rodziców podczas zebrań. Realizowałam pogadanki na różne tematy np.: • ,,Rola rodziców w wychowaniu dzieci’,’ • ,,Kultura osobista wśród uczniów’’, • ,,Prawa i obowiązki uczniów’’.
Opracowałam również referaty, z którymi zapoznałam rodziców na zebraniach klasowych. Tematy wygłoszonych referatów to: • ,,Bezpieczeństwo dzieci’’ 2013 r • ,,Profilaktyka zdrowia dziecka’’, 2014 r • ,,Pomoc dziecku z trudnościami’’,2015 r • ,,Agresja wśród dzieci – jej przyczyny, skutki i zapobieganie’’ 2016 r
Prowadziłam warsztaty dla rodziców – rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali ozdoby świąteczne. Uczestniczyli w zajęciach otwartych, na których wraz z pedagogiem z PPPP prowadziłyśmy pokazowe zajęcia Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Współpraca z rodzicami układała się bardzo dobrze i efektywnie. Prowadziłam działania zmierzające do integrowania rodziców ze społecznością szkoły, włączałam ich do wspólnych działań wychowawczych. Starałam się angażować rodziców dzieci do aktywnego udziału w życiu klasy. Rodzice chętnie uczestniczyli we współorganizowaniu uroczystości i wycieczek klasowych. Wspólnie uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym.
EFEKTY uzyskane z organizowania akcji charytatywnych, imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek szkolnych, imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego, twórczych spotkań z rodzicami: - dla mnie: Wzbogaciłam swój warsztat pracy w ciekawe rozwiązania metodyczne. Rozwinęłam dodatkowe umiejętności pedagogiczne. Byłam bardziej aktywna i kreatywna. Mogłam nawiązać szeroką współpracę z innymi nauczycielami i wymieniać się z nimi doświadczeniami. Rozwinęłam umiejętność pracy w zespole. Poprawiłam relacje z rodzicami. Miałam satysfakcję z moich osiągnięć. Podniosłam jakość pracy swojej i szkoły. - dla dzieci: Uczniowie rozwinęli swoją ciekawość, aktywność i wyobraźnię. Potrafili współpracować i nawiązywać dobre relacje z rówieśnikami. Poznali ciekawe miejsca i kulturę. Zdobyli wiedzę na temat różnych sposobów niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Byli bardziej wrażliwi na cierpienie ludzi i zwierząt. Rozwinęli swoje zainteresowania. Czuli się ważni poprzez zaprezentowanie się szerszej publiczności. Wzrosło u nich poczucie własnej wartości. - dla rodziców: Podniosła się kultura pedagogiczna rodziców. Rodzice współtworzyli proces nauczania i wychowania w szkole. Czerpali satysfakcję z możliwości angażowania się w życie szkoły. Byli dumni z osiągnięć artystycznych swoich dzieci. - dla szkoły: Realizacja wszystkich przedstawionych zadań znacznie przyczyniła się do poszerzenia zakresu działań szkoły. Szkoła stała się ważnym ośrodkiem życia kulturalnego, była promowana w środowisku lokalnym. Uwrażliwiała na ludzkie krzywdy, uczyła pomagania potrzebującym. Uczyła dostrzegania otaczającego świata. Urozmaicała edukację szkolną poprzez stosowanie szeroko rozumianej turystyki i innych form nauczania poza terenem szkoły. Szkoła ściśle współpracowała z rodzicami. Pozyskane środki materialne wzbogaciły budżet szkoły. Znacznie podniosła się jakość pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej systematycznie i aktywnie współpracuję z innymi osobami oraz różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Współpraca opierająca się na wzajemnych życzliwych relacjach, kontakty osobiste, telefoniczne czy listowne, a tym samym przekaz informacji, stały się dla mnie czynnikiem warunkującym efektywność mojej pracy.
Jednolitość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego niezwykle korzystnie wpływa na skuteczność procesu wychowania dziecka.

1. Współpraca z rodzicami.
Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającej na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów. Realizując zadania duży nacisk kładłam na udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, wygłaszanie prelekcji np. z zakresu metodyki wychowania, udzielanie rzeczowych informacji na temat postępów ich dzieci, rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej uczniów oraz włączenie do organizacji uroczystości klasowych. W celu pozyskiwania informacji o uczniu i jego sytuacji rodzinnej, oprócz ogólnych spotkań z rodzicami prowadziłam wiele konsultacji indywidualnych oraz opracowałam Karty obserwacji, które pomogły mi lepiej zrozumieć dziecko i jego potrzeby. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Rodzice mieli wpływ na tematy podejmowanych przeze mnie pedagogizacji niejednokrotnie sugerując mi tematykę omawianych zagadnień. Byli na bieżąco zapoznawani m.in. z: wewnątrzszkolnym systemem oceniania uczniów, zasadami klasyfikowania i promowania, oceniali funkcjonowanie szkoły, pracę dydaktyczno – wychowawczą. Niejednokrotnie, we współpracy z rodzicami, rozwiązywałam problemy dydaktyczne, wychowawcze i emocjonalne swoich uczniów. Przeprowadzałam wywiady środowiskowe, informowałam rodziców o możliwości korzystania z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bez pośrednictwa szkoły, kierowałam uczniów na badania.
Inną formą pomocy rodzicom było przygotowywanie opracowań, w których przedstawiałam wskazówki dotyczące sposobów pracy z dzieckiem w nauce np.: podczas opanowywania tabliczki mnożenia czy wyrabiania czujności ortograficznej.
Na bieżąco opracowywałam i przedstawiałam rodzicom kryteria wymagań:
„Co powinno umieć dziecko po pierwszym semestrze nauki w klasie pierwszej?”,
„Jakie umiejętności powinno posiadać dziecko kończące klasę drugą”,
„Co powinno umieć dziecko po trzech latach nauki w nauczaniu zintegrowanym?”
Rodzice niejednokrotnie wspierali moje działania oferując konkretną pomoc, często w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Dzięki ich zaangażowaniu, uczeń mojej klasy, pochodzący z rodziny patologicznej, niezaradnej wychowawczo, mógł cieszyć się upominkami świątecznymi. Starałam się pomagać rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej poprzez prowadzenie akcji charytatywnych – zbierałam odzież i żywność.
Ważnym elementem współpracy z rodzicami był udział członków rodziny w zajęciach otwartych, uroczystościach szkolnych, klasowych oraz wycieczkach.
Zachęcałam i motywowałam rodziców do włączanie się w organizację uroczystości klasowych, takich jak: • Pasowanie na pierwszaka, • Dzień Chłopca, • Mikołajki, • Wigilijne kolędowanie, • Dzień Babci i Dziadka, • Dzień Dziewczynek, • Dzień Rodziny, • Dzień Dziecka i innych. Rodzice dokonywali zakupu upominków, słodyczy, piekli ciasta, służyli pomocą w organizowaniu wycieczek, pomagali w zbiórce surowców wtórnych, w uzupełnieniu księgozbioru biblioteki szkolnej, włączali się w przygotowywanie przedstawień teatralnych, wykonując stroje i dekoracje. Wspomagali mnie również w kształtowaniu nawyków zdrowotnych u dzieci podczas realizowania programów edukacyjnych i akcji prozdrowotnych.
Pomagali również w wyrabianiu u uczniów chęci pomocy i działania na rzecz innych, wspierając wszelkie akcje na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie uczestniczyli w różnych zajęciach otwartych, jako goście i współorganizatorzy. Wspólne spotkania stanowiły doskonałą sposobność do integrowania środowiska rodzinnego ze szkołą
i nawiązania pozytywnych relacji z rodzicami. Ponadto rodzice włączali się do prac związanych z zagospodarowaniem klasy. Działania rodziców, ich zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły wspomagały rozwój społeczny uczniów, umacniały więzi emocjonalne z rodziną, a tym samym wpłynęły na podniesienie jakości pracy mojej placówki. Moja współpraca z rodzicami w okresie stażu układała się bardzo dobrze. EFEKTY: - dla uczniów:
Pełniejsza integracja zespołu klasowego. Wzmocnienie akceptacji własnej osoby. Uwrażliwienie na potrzeby innych osób. Poprawa sytuacji domowej niektórych dzieci na skutek współpracy nauczyciela i rodzica.
- dla rodziców:
Pełniejsza współpraca ze szkołą, przekonanie o podmiotowym traktowaniu dziecka. Integracja rodziców i nauczyciela podczas wspólnych działań. Poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.
- dla mnie:
Lepsze poznanie możliwości uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej. Zapobieganie społecznemu niedostosowaniu dzieci poprzez pogłębienie kontaktu z rodzicami, kuratorami, psychologami. Satysfakcja z poprawy sytuacji rodzinnej oraz osiągnięć ucznia w szkole. Pozyskanie informacji na temat postaw uczniów, ich zachowania w różnych sytuacjach oraz relacji między nimi.
- dla szkoły:
Współpraca z rodzicami wpłynęła na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Podniosła się jakość mojej pracy i szkoły.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Aktywnie współpracowałam również z pedagogiem szkolnym. Na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w klasie czy szkole. Wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ustalałam wspólne kierunki, metody i formy postepowania wobec wychowanków sprawiających problemy wychowawcze.

3. Współpraca z Powiatową Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, kuratorem sądowym i asystentem rodzinnym.
Współpracowałam także z Powiatową Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Wolsztynie. Współpraca umożliwiła mi właściwe, trafne i terminowe diagnozowanie wychowanków, aby ich proces edukacyjno – wychowawczy przebiegał planowo i jak najlepiej. W roku szkolnym 2013/2014 raz w tygodniu odwiedzała moja grupę przedszkolną pani pedagog z PPPP. Wspólnie opracowałyśmy Arkusze obserwacji dzieci, które wykorzystałam w przeprowadzaniu diagnozy uczniów. Pani pedagog prowadziła również zajęcia dla dzieci Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, które potem wykorzystywałam w codziennej pracy.
Współpracowałam z kuratorem sądowym i asystentem rodzinnym mojego wychowanka, który w wyniku interwencji Sądu Rodzinnego ustanowiony miał nadzór kuratorski ze względu na zaniedbanie rodzinne. Razem omawialiśmy sytuację chłopca w rodzinie i jego osiągnięcia w szkole (m.in. aktualne oceny, frekwencja, zachowanie na lekcjach, postępy w nauce, bieżący kontakt rodziców ze szkołą). Wspólny kierunek działań gwarantował chłopcu osiąganie postępów i rozwój emocjonalny, wyznaczał w jego życiu nową drogę postepowania, dokonywanie trafnych wyborów, umiejętność przeciwstawienia się negatywnym wpływom. Nawiązałam także współpracę z MOPS w Wolsztynie – zbierałam informacje o dzieciach w trudnej sytuacji i informowałam rodziców o możliwości dofinansowania posiłków i podręczników.
EFEKTY współpracy z pedagogiem, PPPP i kuratorem sądowym:
- dla uczniów:
Uczniowie w sposób optymalny korzystali z pomocy pedagogicznej, znają osoby, do których mogą się zwrócić z prośbą o radę. Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.
- dla mnie:
Dzięki stałej współpracy z pedagogiem, PPPP i kuratorem sądowym potrafię w sposób kompetentny pomagać uczniom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
- dla szkoły:
Szkoła postrzegana jest, jako placówka wspierająca dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Podniosła się jakość pracy w szkole.

4. Współpraca z logopedą szkolnym. W roku szkolnym 2013/2014 byłam wychowawczynią ,,zerówki” w naszej szkole. We wrześniu z mojej grupy przedszkolnej zakwalifikowano na terapię logopedyczną połowę uczniów, wiele dzieci wymagało terapii logopedycznej. Aby naprawić zaistniałą sytuację postanowiłam bardziej zintensyfikować swoje działania dydaktyczno-wychowawcze, zacieśnić współpracę z logopedą szkolnym. Podjęłam dodatkowe działania pedagogiczne. • Wspomagałam pracę logopedy na zajęciach edukacyjnych z całą klasą.
• Często utrwalałam poprawną artykulację dzieci, przeprowadzam ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, artykulacyjne.
• Wykorzystywałam zeszyty uczniów do ćwiczeń - indywidualnych lub z całą klasą w każdej wolnej chwili.
• Logopeda uczestniczył w zebraniach z rodzicami OP. Rozmawiał on z rodzicami na temat: ,, Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy w domu?’’.
• Indywidualne konsultacje nauczyciela i logopedy odbywały się systematycznie: ja miałam codzienny kontakt z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci, a logopeda podczas dyżuru . • Wymieniałam się z logopedą informacjami dotyczącymi poszczególnych uczniów, ich postępami w nauce i zaangażowaniem podczas terapii logopedycznej. EFEKTY: - dla dzieci: Wszystkie dzieci zostały przebadane i zdiagnozowane pod względem wad wymowy. Dzieci są pod stała opieką logopedyczną. Dzięki efektownej współpracy z logopedą rozwinęła się prawidłowa mowa i sprawność językowa większości dzieci. - dla mnie: Poszerzyłam swój warsztat pracy w nowe metody nauczania. Dzięki wskazówkom otrzymanym od logopedy mogę wspomagać rozwój mowy dzieci i prowadzić właściwą dla nich "gimnastykę języka". - dla rodziców: Rodzice zostali uświadomieni i poinformowani o prawidłowym rozwoju mowy dziecka, o najczęściej występujących wadach wymowy, sposobach ich korygowania i niwelowania. Mogli indywidualnie spotykać się z logopedą i rozmawiać na temat swojego dziecka i nurtujących ich problemów. - dla szkoły: Podniosła się jakość pracy szkoły. Szkoła poszerzyła swoje działania, dbała o prawidłowy rozwój mowy uczniów.
5. Współpraca ze świetlicą szkolną. W czasie odbywania stażu pracowałam także, jako nauczyciel świetlicy. Moja współpraca ze świetlicą polegała na oferowaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych i domowych uczniów oraz na organizowaniu dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Pomagałam dzieciom w odrabianiu lekcji i zaległości szkolnych. Prowadziłam także zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne. Dbałam o bezpieczeństwo dzieci podczas odjazdów autobusowych do domu. Pomagałam najmłodszym uczniom w spożywaniu obiadów, na które doprowadzałam dzieci do Liceum Ogólnokształcącego. Zadania wykonywane przeze mnie służyły lepszemu przystosowaniu się dzieci do życia w społeczeństwie, ułatwiały im start i prawidłowe funkcjonowanie w szkole.
EFEKTY: - dla ucznia: Zajęcia świetlicowe rozbudzały zainteresowania uczniów, poszerzały ich wiedzę, rozwijały ich umiejętności i zdolności. Dzieci mogły rozwijać swoją osobowość, samoakceptację, uczniowie lepiej rozwiązywali własne problemy. Dzieci pozyskały nowych kolegów. Uczniowie wywodzący się z rodzin patologicznych mogli zaspokoić swoje potrzeby psychiczne. - dla mnie: Czerpałam satysfakcję z faktu, że dzieci chętnie przychodziły do świetlicy oraz z ich osiągnięć w nauce i wychowaniu. Nawiązałam współpracę z opiekunami świetlicy, wymieniałam się z nimi doświadczeniami. - dla rodziców: Rodzice byli zadowoleni z możliwości spędzania przez ich dzieci czasu wolnego w godzinach popołudniowych oraz z możliwości uzyskania przez nich wszelkiego rodzaju pomocy szkolnej i domowej - dla szkoły; Szkoła zyskała przychylność rodziców, pozytywne opinie w środowisku lokalnym. W wyniku prowadzonych zajęć nastąpiła poprawa wyników nauczania, poprawa zachowania i pozytywna zmiana w osobowości, systematycznie uczęszczających dzieci.
6. Współpraca z Domem Dziecka ,,Droga’’ w Wolsztynie. W roku 2015 nawiązałam współpracę z Domem Dziecka ,,Droga’’ w Wolsztynie. Do mojej klasy uczęszczał wychowanek tegoż domu – Michał. Celem współpracy było poznanie środowiska życia chłopca oraz wsparcie emocjonalne. Współpracowałam z wychowawcami i dyrektorem placówki. Systematycznie zaciągałam informacji o sytuacji życiowej dziecka. Na bieżąco informowałam wychowawców Domu Dziecka, odbierających chłopca ze szkoły o jego postępach w nauce i zachowaniu. Wspierałam Michała swoją pomocą dydaktyczną. Pracowałam nad kulturą osobista chłopca i osiągnięciem sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Rodzice moich wychowanków ufundowali mu upominki świąteczne. Zorganizowałam również zbiórkę gier, książek i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka, które przekazałam im z okazji Dnia Dziecka. Zapraszałam także dyrektora Domu Dziecka na imprezy klasowe, w których Michał uczestniczył. EFEKTY: - dla mnie: Dzięki współpracy z Domem Dziecka nabyłam nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Mogłam zapewnić mojemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa i rozwój emocjonalny. Lepiej rozwiązywałam problemy wychowawcze. Nawiązałam współpracę z ciekawymi, oddanymi dzieciom ludźmi. Wykonywane zadania wykształciły u mnie wiele pozytywnych cech, rozwinęły umiejętność empatii i pracy na rzecz innych. Mogłam kreować i usprawniać ,,nowy’’ start mojego wychowanka. - dla uczniów: U uczniów rozwinęła się empatia i wrażliwość na ludzką krzywdę. - dla rodziców: Rodzice mogli włączyć się w proces wychowawczy klasy. Czerpali satysfakcję z pomocy udzielanej chłopcu. - dla szkoły: Szkoła postrzegana była, jako placówka wspierająca uczniów w potrzebie i wspierająca dzieci w wychowaniu.
7. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji. Co roku nawiązywałam współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji z: • wydawnictwami edukacyjnymi – w ramach współpracy z wydawnictwami konsultowałam wybór podręczników, materiałów pomocniczych, omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne, mogłam uczestniczyć w e – konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwo MAC/JUKA, pozyskiwałam dyplomy na konkursy szkolne, • Wolsztyńskim Domem Kultury – poprzez udział moich wychowanków w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich, korzystanie z oferty WDK: teatrzyków dla dzieci i imprez kulturalnych, współpracowałam z dyrektorem WDK (pracownikiem naszej szkoły), który pomagał mi w przygotowaniu uroczystości szkolnych, • Biblioteką Miejską i szkolną – w ramach współpracy biblioteka oferowała uczniom lekcje biblioteczne, organizowała wystawy prac dziecięcych i konkursy czytelnicze, • Państwową Szkołą Muzyczną im. Ireny Pfeiffer w Wolsztynie – pokaz gry na instrumentach przez uczniów naszej szkoły, szkoła zachęcała dzieci do uczęszczania na zajęcia muzyczne, • Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie, które urządzało dla dzieci warsztaty plastyczne: wykonywanie ozdób świątecznych, • Policją – wizyty aspiranta W. Adamczyka w szkole, na których pomagał uczniom poznawać zasady ruchu pieszego i postępowania w sytuacjach trudnych, wizyty dzieci na Posterunku Policji - pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu, szkole i w środowisku lokalnym, poznanie pracy policjanta, • Strażą Pożarną - poprzez organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w remizie strażackiej,
• Sanepidem – poprzez dokonywanie pomiaru wzrostu dzieci, organizowanie miejsc siedzących przy stolikach zgodnie z normami. Rodzice mieli okazję odbyć spotkanie z pracownikiem Sanepidu na temat higieny dziecka, wdrażanie programów zdrowotnych, • ZOZ – pogadanki na temat zdrowia, które przeprowadzają zaproszeni lekarze, • Pielęgniarką szkolną – pogadanki dla dzieci, na temat profilaktyki zdrowia, wypełnianie kart bilansowych, kontrola czystości dzieci, mierzenie, ważenie, fluoryzacja, pomoc w razie wypadków w szkole. • Przytuliskiem dla zwierząt w Wolsztynie – wizyty wolontariuszek opiekujących się porzuconymi lub bezdomnymi zwierzętami, pogadanki na temat niesienia pomocy cierpiącym zwierzętom, pokaz przygarniętych piesków, zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz skrzywdzonych zwierząt - zbiórka karmy i akcesoriów, zorganizowanie konkursu plastycznego. EFEKTY współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji: - dla uczniów: Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania, poznali różne zawody i ciekawych ludzi, podniosła się ich kultura osobista i artystyczna, lepiej dbali o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dzieci były bardziej wrażliwe na cierpienie zwierząt. - dla mnie: Wzbogaciłam swój warsztat pracy w nowe metody i formy pracy, podniosłam poziom nauczania. Poprzez współpracę z ciekawymi ludźmi nabyłam nowego doświadczenia zawodowego, miałam satysfakcję z osiągnięć moich wychowanków, mogłam uczestniczyć w e - konferencjach, które doskonaliły moją pracę zawodową, - dla rodziców: Rodzice byli zadowoleni z ciekawych form nauczania dzieci, cieszyli się z osiągnięć dzieci. - dla szkoły: Szkoła była postrzegana, jako placówka, w której proces nauczania i wychowania uczniów odbywa się we współpracy z różnymi interesującymi instytucjami, dbająca o kulturę, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pracująca przy pomocy ciekawych metod dydaktycznych, także poza terenem szkoły. Podniósł się poziom nauczania i jakość pracy.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Podczas stażu starałam się rozpoznawać i rozwiązywać problemy wychowawcze i edukacyjne. Opisałam i zanalizowałam dwa przypadki wychowawczy i edukacyjny.
W każdym z przypadków przeprowadziłam identyfikację problemu, przyjrzałam się ich genezie i dynamice. Omówiłam znaczenie problemu i ustaliłam prognozy – negatywną i pozytywną. Następnie wyznaczyłam propozycję ich rozwiązania. Ustaliłam także plan moich oddziaływań oraz wskazałam efekty tych oddziaływań.

Pierwszy przypadek – wychowawczy, dotyczył wyeliminowania niewłaściwych zachowań ucznia i przywrócenie pomiędzy nim, a klasą właściwych relacji.

Problem dotyczył dalece niewłaściwego i wręcz agresywnego zachowywania się mojego wychowanka ...... wobec wszystkich uczniów w klasie oraz w konsekwencji tych zachowań, odizolowania się od niego całej klasy.
...... przybył do mojej klasy we wrześniu 2014 roku, jako uczeń powtarzający klasę pierwszą. Pochodził z rodziny typowo patologicznej. Budził swoim zachowaniem dezaprobatę nauczycieli i uczniów. Rodzice dziecka nie przejmowali się jego zachowaniem i postępami w nauce. Skutkiem zaniedbania chłopca przez rodziców oraz zmiany klasy był brak umiejętności radzenia sobie z emocjami przez chłopca, brak współpracy z kolegami, agresywne zachowanie i odwracanie się od niego grupy rówieśniczej. W czasie agresywnych zachowań ..... wiele razy potrzebna była interwencja pedagoga szkolnego, dyrektora i wzywanie matki na rozmowę. Ażeby chłopiec nie sprawiał więcej podobnych problemów i był lubiany przez inne dzieci w klasie, podjęłam takie działania, które zmierzały do zlikwidowania lub co najmniej zminimalizowania omawianego problemu. Aby rozwiązać omawiany problem ustaliłam plan oddziaływań dla mnie, jako wychowawcy, dla matki ........w szkole i w domu, dla klasy i nauczycieli pracujących z chłopcem. Oddziaływania wdrażałam podczas zajęć lekcyjnych, w czasie dyżurów podczas przerw i w czasie wolnym. EFEKTY oddziaływań: Moje oddziaływania przyniosły pozytywne efekty. Zachowanie ...... uległo poprawie. Jego agresywne zachowania zmniejszyły się. Praktycznie coraz mniej dokuczał innym. Zdarzało się jeszcze, że kogoś przezwał, ale nie tak często jak dawniej. Chłopiec starał się współpracować w grupie rówieśniczej. Stosunek klasy do ....... zmienił się radykalnie. Niechęć i izolacja zmieniała się powoli w koleżeństwo i wspólną zabaw. Zdarzały się co prawda sporadycznie bójki pomiędzy ......., a chłopcami, ale w porównaniu z okresem wcześniejszym były to tylko pojedyncze przypadki. Również w nauce chłopiec zaczął robić postępy. Częściej chodził do szkoły. Chętniej uczestniczył w zajęciach. W rozmowach z innymi był coraz bardziej otwarty, wesoły i koleżeński. Także współpraca z matką polepszyła się. Mama odwiedzała częściej szkołę i zaczęła wykazywać większe zainteresowanie synem, jego zachowaniem i postępami w nauce. Zminimalizowanie nieprawidłowych zachowań chłopca i przywrócenie lepszych relacji pomiędzy uczniami w klasie było dla mnie osiągnięciem i satysfakcją. Nabyłam także nowych doświadczeń w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Moi wychowankowie lepiej funkcjonowali w grupie. Szkoła stała się bezpieczniejsza.
Przypadek drugi, dotyczył trudności w nauce ucznia z dysleksją.
Opisałam i zanalizowałam przypadek edukacyjny, który dotyczył dziewczynki – ....., mającej problemy z nauką pisania i czytania. Obecnie uczęszcza ona do klasy II naszej szkoły, której jestem wychowawczynią. Dziewczynka wychowuje się w rodzinie pełnej. ...... jest dzieckiem zadbanym, niczego jej nie brakuje, mimo, że tylko ojciec pracuje rodzina jest dobrze sytuowana Niepowodzenia w nauce czytania i pisania zniechęciły dziewczynkę do pracy. Miała ona niską samoocenę, trudności w wypowiedziach ustnych. Charakteryzowały się one ubogim słownictwem, niepoprawnym sposobem wysławiania się i nie prawidłowym formułowaniem zdań. W pracy szkolnej z ......postanowiłam oddziaływać za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych, a także ich ujemnych konsekwencji. Ustaliłam plan działania: • skierowanie uczennicy na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej, • opracowanie dla ..... indywidualnego toku nauki czytania i pisania, • utworzenie z uczniów zespołu samopomocy, • stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów, • konsultacje z rodzicami uczennicy, • współpraca z pedagogiem i logopedą. EFEKTY oddziaływań: Prowadzone oddziaływania miały na celu wprowadzenie zmian zarówno w sytuacji dydaktycznej jak i społecznej ........ Nie można powiedzieć, że zginęły problemy związane z czytaniem i pisaniem, ponieważ dziewczynka dopiero wdraża się do czytania sylabami. Ma także jeszcze problemy z liczeniem. Stopniowo rozwija się jednak u niej koncentracja uwagi i pamięć wzrokowa, uczy się krótkich wierszy oraz tekstów piosenek. ...... wystąpiła nawet z krótkim wierszem na scenie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzięki podjętym działaniom poczuła się bardziej bezpieczna, uwierzyła we własne siły i możliwości. Zrozumiała, że może przezwyciężyć trudności w nauce. Okazało się, że najbardziej potrzebowała ona zainteresowania, motywowania do pracy. Dziewczynka poczyniła postępy w czytaniu, zaczyna rozumieć także czytany tekst. Znacznie poprawił się poziom graficzny pisma. W czasie ćwiczeń przekonała się, że nie musi popełniać rażących błędów ortograficznych, opuszczać i przestawiać liter bądź sylab w wyrazach. Otrzymywane przez nią lepsze oceny skutkowały zachętą do dalszej pracy. Zmieniło się nastawienie dziewczynki do szkoły. .......włożyła w naukę sporo pracy i wysiłku. Nadal jeszcze popełnia błędy, ale postępy terapii dziecka czynią z niej pełnowartościowego członka klasy. Jest odpowiedzialna za siebie i poczuwa się do świadczenia pomocy innym. Każde osiągnięcie ....... jest dla mnie osiągnięciem i nagrodą za włożoną przeze mnie pracę. Podniosłam poziom pracy własnej i szkoły.

Podsumowanie
Przedstawione sprawozdanie obejmuje tylko niespełna trzyletni okres z mojej 19 - letniej pracy zawodowej. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.
Okres stażu był dla mnie czasem interesującej i intensywnej pracy. Miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji, dopingował i motywował do dalszej pracy. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco. Pojawiały się także nowe pomysły, którym postanowiłam dać szanse. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych.
Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna.
Poszerzyłam swoje wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze. W swojej działalności pedagogicznej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiały wszechstronny rozwój dziecka. Wychowanka traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie i wkład pracy na miarę możliwości intelektualnych. Starałam się zrozumieć jego potrzeby osobiste, umożliwiające lub utrudniające mu realizowanie obowiązków. Dbałam również o dobre relacje z rodzicami moich podopiecznych. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i merytoryczne. Starałam się prowadzić jak najwięcej zajęć metodami aktywnymi, stosując różne formy i środki. Dostrzegałam potrzeby i zdolności moich wychowanków. Pracując zarówno z uczniami zdolnymi jak i takimi, którzy potrzebują pomocy zwracałam szczególną uwagę na sposoby jej udzielania. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami, stażystami, praktykantami i innymi nauczycielami poprzez zajęcia otwarte. Aktywnie współpracowałam z różnymi instytucjami oraz udzielałam się w życiu społecznym. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne. Jestem pewna, że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i sukcesami w procesie wychowania, zaś osiągnięcia wychowanków, będą dowodem prawidłowego sprawowania opieki
Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia, a efekty tej pracy dały się zauważyć w małych i dużych sukcesach moich uczniów. Analizując moją pracę w okresie stażu mogę stwierdzić, że zadania, które sobie wytyczyłam w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej jak i pracy szkoły przyniosły i nadal przynosić będą pożądane efekty.
Zakończenie stażu nie oznacza końca moich działań. Wiele z nich kontynuować zamierzam w następnych latach. W przyszłości nadal podnosić będę swoje kwalifikacje zawodowe i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, aby mój warsztat pracy był coraz doskonalszy i by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Kończąc staż, planuję już kolejne działania na najbliższy rok szkolny:
• pragnę nadal organizować wiele imprez szkolnych, szerzyć idee wolontariatu i rozbudzać
wśród uczniów odpowiedzialność,
• wzbogacić własna biblioteczkę o nowe materiały multimedialne, służące do wykorzystania
na lekcjach z komputerem i projektorem,
• opracować nowe materiały dydaktyczne i udoskonalić ubiegłoroczne,
• kontynuować realizację własnych programów w zakresie bezpieczeństwa i czytelnictwa,
• opracować program zdrowotny dla klas I-III,
• nadal współpracować z ciekawymi ludźmi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
• zwrócić większa uwagę na uczniów ze specjalnymi problemami
• pomagać nauczycielom młodszym stażem,
• i wiele innych. .. Czas przyniesie nowe pomysły.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że moje działania przyczyniły się do wzrostu, jakości pracy szkoły. Mam także nadzieję, że każdy następny rok szkolny będzie równie owocny i przyniesie mi równie wiele zadowolenia, a każdy sukces mojego ucznia będzie moim udziałem.

Podziękowanie
Wykonywanie podjętych przeze mnie działań nie byłoby możliwe bez życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Pragnę również podziękować moim koleżankom z grona pedagogicznego za wsparcie, dobre rady oraz współpracę, która owocowała ciekawymi przedsięwzięciami. Dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.