X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32242
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr inż. Małgorzta Maria Hatłas

ZSB Konin


Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym z dziesięcioletnim stażem pracy zawodowej. Pracuję w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu. Od początku swojej pracy zawodowej szczególny nacisk położyłam na
doskonalenie swojego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zdobycia dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Chęć dalszego rozwoju zawodowego wpłynęła na moją decyzję o rozpoczęciu stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego oraz podejmowałam działania dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły.
Napisany przeze mnie plan, uwzględniał specyfikę i rodzaj szkoły oraz moje kwalifikacje i umiejętności związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Dążąc do
uzyskania pozytywnych efektów mojej pracy podejmowałam wiele działań, mających na celu spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie
awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego w szczególności:
* organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami szkoły;
* pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej;
* stwarzanie wszechstronnego rozwoju osobowego młodzieży;
* zdobycie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
* podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań;
* doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego oraz zadań dodatkowych, które wynikały z potrzeby
szkoły. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i moimi dokonaniami dydaktycznymi nie dobiegła końca, a dzięki nabytym umiejętnościom podczas
stażu będę kontynuowała je z korzyścią dla siebie i uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczyciela i opracowanie planu zawodowego oraz sprawozdania z realizacji plan
rozwoju zawodowego.

Pogłębiłam wiedzę związaną z awansem zawodowym nauczycieli, których spełnienie jest niezbędne aby uzyskać awans.
Zaplanowałam okres stażu i wyznaczyłam jego główne zadania tak, aby uzyskać jak najlepsze efekty.
Poprawnie sporządziłam plan rozwoju zawodowego zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami
Założony przeze mnie we wrześniu 2013 roku plan rozwoju zawodowego został zrealizowany.
Etapem ostatnim podsumowującym przebieg mojego stażu było porządzenie poprawnie sprawozdania.

2.Udział w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy.

Współpraca z innymi nauczycielami wzbogaciła moje doświadczenie dydaktyczne, pozwoliła na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
respektowania przyjętych zasad i dyscypliny pracy. Ułatwiła analizowanie efektów nauczania zawodowego poszczególnych kwalifikacji zawodowych
a następnie opracowanie wniosków i rekomendacji na przyszłość. Usprawniła rozwiazywanie trudnych sytuacji wychowawczych,
mobilizowała do dzielenia się doświadczeniami, z innymi nauczycielami, co w efekcie poprawia jakość nauczania i funkcjonowania szkoły

3.Uwzględnienie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia.

Systematyczne przeprowadzałam testy co umożliwiło poznanie stanu wiedzy uczniów z opanowanego bloku tematycznego.
Przeanalizowanie wyników testów uczniów pozwoliło uniknąć trudności w dalszym cyklu nauki i wyrównanie deficytów wiedzy. Uzyskane wnioski
z systematycznej diagnozy pomogły mi efektywniej planować dalsze nauczanie.
Gromadzenie testów , ich wyników i analiz dało mi obraz metod nauczania i ich wpływ na wyniki uzyskane na egzaminie zawodowym (etap pisemny
R.21 Projektowanie, urządzanie pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu- sesja maj/lipiec 2015r. na 26 osób zdających
wynik negatywny uzyskała (1 osoba czyli 96%/100%.)

4.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Starałam pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w
szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych np.: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje. Przy wyborze formy doskonalenia kierowałam się
potrzebą zwiększenia efektywności i realizacji założeń programowych, wykorzystaniem praktycznym danej umiejętności w praktyce oraz
poznaniem nowych rozwiązań metodycznych. Najważniejsze dla mnie było polepszenie efektywnego nauczania i motywowanie moich uczniów do
uczenia się.

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań.

Opracowałam i wdrożyłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego,
wybierałam formy doskonalenia zawodowego zgodnie z wymogami podstawy programowej potrzebami uczniów i własnymi. Gromadziłam
dokumentację potwierdzającą podnoszenie kwalifikacji zawodowych: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, programy nauczania, prezentacje.
Pozyskałam kwalifikacje egzaminatora- architektury krajobrazu

6.Organizowanie szkolnych konkursów.: "Zielniki poetyckie", "Stroik bożonarodzeniowy", i konkurs "Ozdoby wielkanocne"integracja społeczności uczniowskiej,
rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży,popularyzacja tradycji świątecznych,kształcenie wrażliwości poczucia piękna i estetyki,poszerzenie szkolnej oferty konkursowej,
uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych.

7.Pełnienie funkcji wychowawcy

Nawiązałam stałą współpracę z rodzicami co podniosło jakość mojej pracy dydaktyczno - wychowawczej, zbudowałam atmosferę pozytywnych relacji
na płaszczyźnie nauczyciel - rodzic - uczeń co wspomogło efektywne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Stworzyłam bardzo dobre relacje w kontaktach z uczniami oparte na zaufaniu, szacunku co wpłynęło na ich frekwencję i motywację pokonywania trudności szkolnych i osobistych.
Przyczyniłam się do powstania zgranego zespołu klasowego: uczniowie mogli na siebie liczyć, pomagali sobie w nauce, wspierali się w codziennych trudnościach.Dzięki systematycznym działaniom wychowawczym, częstym rozmowom,
ciekawej organizacji lekcji wychowawczej zdecydowana większość klasowa nie sprawiała kłopotów wychowawczych, uczniowie byli bardzo zadowoleni z nauki na wybranym przez siebie kierunku, co pozytywnie
wpływa na opinię szkoły i nauczycielach w środowisku lokalnym.Utrzymywałam stały kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem,starałam się również zadbać o kontakt z wychowankami nie tylko w szkole
ale poza nią wpajając im zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej postawy uczniowskiej.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie zasobów Internetu i
technologii informacyjnej w pracy .

Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę, usprawniłam i
udoskonaliłam swój warsztat pracy.
Technologia komputerowa ułatwiła prowadzenie przejrzyste
dokumentacji, zapewniła możliwość systematycznego gromadzenia
materiałów wszystkich działań w formie elektronicznej.

2.Wykorzystanie technologii
informacyjnej i komunikacyjnej w
organizacji warsztatu pracy.

Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat stosowania technologii
informacyjnej, oprogramowania oraz Internetu.
Nauczyłam się szybciej i lepiej posługiwać programami przydatnymi w
pracy nauczyciela (Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
zdobyte umiejętności pozwoliły mi na przygotowanie różnych
materiałów dydaktycznych na lekcje, co uatrakcyjniło, ułatwiło proces
przyswajania przez uczniów wiadomości, wpłynęło na lepszą
organizację pracy oraz zainteresowania ich tematyką przedmiotów
zawodowych a także technologią komputerową i informacyjną.
Komputer i jego możliwości, poczta elektroniczna ułatwiają
komunikację, wymianę informacji z nauczycielami, z wydawnictwami,
uczniami.
Telefon komórkowy pozwolił (i pozwala) na bieżąco utrzymywać
kontakt z rodzicami.
Nastąpiło zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat
pozytywnego korzystania z zasobów internetu jak i zagrożeń w sieci.

3.Komunikacja z rodzicami.

Stały, systematyczny kontakt mailowy i telefoniczny pomógł
zdyscyplinować zespół klasowy - większa absencja ,
Aktualna wiedza rodziców na temat postępów ich dzieci w nauce lub
nieobecnościach w szkole pozwalała im szybko reagować w
niepokojących sytuacjach.
Uczniowie systematycznie uczęszczają na zajęcia i na bieżąco
zdobywają wiedze.
Rodzice wiedzą o planowanych wywiadówkach, konsultacjach z
nauczycielami, orientują się także w działalności szkoły, wiedzą o
sukcesach swoich dzieci i mogą je wspierać w stresowych sytuacjach.

4.Prowadzenie zajęć w sali
komputerowej.
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i możliwość poszerzenia
horyzontów myślowych, oraz możliwość ciekawej prezentacji pracy
uczniów.
Udoskonalanie i utrwalanie umiejętności uczniów z zakresu obsługi
komputera, a przede wszystkim pokazanie jak przydatna jest
technologia informacyjna i komunikacyjna.
Wzrost efektywności procesu nauczania, pozyskiwanie nowych
informacji.
Lepszy przepływ informacji i lepsza, umiejętna komunikacja,
zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
Dobry kontakt z wychowankami i ich rodzicami, w konsekwencji
poprawę zachowania i frekwencji.

5.Publikacje własnych materiałów na
stronach internetowych.

Doskonalenie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami,
poprzez wykorzystanie zasobów internetu.
Przygotowanie się do stażu, poprawne sporządzenie planu rozwoju
zawodowego a następnie sprawozdania i przygotowania teczki
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Uczestniczenie w pracach
Komisji Przedmiotów
Zawodowych.

Skuteczne planowanie i realizacja procesów nauczania, wymiana doświadczeń;
Podniesienie umiejętności nauczycieli z zakresu wiedzy merytorycznej;
Wypracowanie efektywnych metod nauczania przedmiotów zawodowych biorąc pod uwagę specyfikę szkoły i potrzeby uczniów;
Efektywniejsze radzenie sobie z różnorodnymi problemami występującymi w codziennej pracy nauczyciela;
Realizacja nowych inicjatyw, a także imprez i uroczystości szkolnych w sposób zorganizowany;
Podniesienie jakości pracy własnej;
Usprawnienie współpracy między nauczycielami.


2. Prowadzenie i udział w lekcjach
koleżeńskich - współpraca z
nauczycielami kontraktowymi
i stażystami.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli jest
okazją do rozwijania swojego warsztatu pracy, ciągłego doskonalenia,
samorealizacji i analizy własnych kompetencji. Podczas dzielenia się
własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia
oraz podwyższyłam jakość funkcjonowania szkoły. Zajęcia otwarte
rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli oraz integrują grono
pedagogiczne. Dzieląc się swoimi doświadczeniami sprawiłam, ze
praca młodszych koleżanek stała się bardziej satysfakcjonująca i w
mniejszym stopniu narażona na niepowodzenia.


3. Publikowanie opracowanych
materiałów na stronach
internetowych.

Przygotowując się do rozpoczęcia stażu i opracowania własnej ścieżki
awansu zawodowego wyszukiwałam przykładowych dokumentów i
korzystałam z pomocy innych, bardziej doświadczonych nauczycieli.
Na portalach takich jak www edux.pl, www. edui.pl, opublikowałam
swoje dokumenty związane z awansem zawodowym: sprawozdania
ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł
nauczyciela dyplomowanego, konspekty lekcji, prezentacje
multimedialne...

4. Dzielenie się wiedzą
i umiejętnościami.
Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami,
Stworzenie i udostępnienie nauczycielom pomocy dydaktycznych,
Systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.5. Aktywny udział w pracach
grupy nauczycieli ubiegających
się o kolejny stopień awansu
zawodowego.
Dzięki systematycznym spotkaniom poszerzyłam moją wiedzę i
umiejętności dotyczące awansu zawodowego. Umiejętnie
zaplanowała i zorganizowałam przebieg mojej pracy dydaktycznej,
wychowawczej, podnosiłam jakość własnego warsztatu pracy.
Aktywna współpraca z innymi nauczycielami pomogła w
efektywniejszym przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy
Ukończenie szkolenia dla
kandydatów na egzaminatorów
okręgowej komisji egzaminacyjnej.

dla ucznia:
* w rzetelny sposób przygotowywani byli i są do egzaminu
nadającego kwalifikacje zawodowe.
* Rozwiązywali próbne egzaminy z zadaniami o podobnym
charakterze co zadania z egzaminów zewnętrznych.
* poznawałi typowe błędy popełniane przez uczniów w
arkuszach egzaminacyjnych.
dla rodziców:
* mieli możliwość zapoznania się z wynikami egzaminów
próbnych.
* Czuli się bardziej bezpieczni wiedząc, że ich nauczyciel jest
kompetentny i dobrze przygotowany i będzie mógł rzetelnie
przygotować uczniów do egzaminu zawodowego.
dla szkoły:
* posiada czytelnie i estetycznie opracowania
przeprowadzonych w szkole diagnoz wewnętrznych
i zewnętrznych.
* Poszerzenie zakresu działań zawodowych ;
* Posiada wykwalifikowanego nauczyciela wykonującego
zadania egzaminatora OKE w Poznaniu lub innej

> korzyści osobiste:
* systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie
oceniania zewnętrznego uczniów.
* zdobyte w trakcie pełnienia funkcji egzaminatora
doświadczenia wykorzystywałam w codziennej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań, wychowawczych
lub opiekuńczych

1.Udział w projektach unijnych:
projekt "W świecie ginących
zawodów i ekonomii
społecznej program
edukacyjny dla młodzieży"

Udział w warsztatach umożliwił zdobycie nowych umiejętności,
dodatkowych uprawnień zawodowych- zakładanie żywej architektury
ogrodowej - altana.
Korzystanie materiałów, narzędzi i sprzętu;
Podniesienie wartości procesu dydaktycznego;
Możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej;
Podniesienie jakości pracy szkoły;
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

2.Organizowanie dodatkowych
zajęć dla uczniów

Prowadziłam zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych,
których głównym celem było przygotowanie uczniów do egzaminu
nadającego kwalifikacje zawodowe i uzyskałam następujące efekty:
Uczniowie w rzetelny sposób przygotowywani są do egzaminu
nadającego kwalifikacje zawodowe.
Mała liczebność grupy pozwoliła na dostosowanie metod pracy do
indywidualnych potrzeb słuchaczy, ich tempa pracy oraz sposobu
przyswajania wiedzy;
Oswajanie z się ze stresem egzaminacyjnym;
Uczniowie biorący udział w tego typu zajęciach zazwyczaj zdają
egzaminy zawodowe zarówno w części pisemnej jak i praktycznej.

3.Organizowanie wycieczek
szkolnych i przedmiotowych

Kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego;
Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów;
Doskonalenie prze uczniów umiejętności obserwacji, wyciągania
wniosków i weryfikacji wiedzy zdobytej w szkole;
Nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami;
Kształcenie u młodzieży samodzielności;
Zacieśnianie więzów koleżeńskich;
Promowanie wśród młodzieży i zdrowego stylu życia

4.Promocja szkoły - aktywny udział
w organizacji Dnia Drzwi Otwartych
w ZSB , przygotowanie prezentacji
stoiska ZSB na Forum Oświatowe i
na Koniński Festiwal Kutur.

dla szkoły:
* promowanie szkoły w środowisku lokalnym i
ogólnopolskim;
* integracja z różnymi instytucjami i podmiotami;
* kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły
nowoczesnej, przyjaznej:
dla mnie:
* zdobycie doświadczenia w przygotowaniu imprez
promocyjnych
* podnoszenie zdolności organizacyjnych;
* poszerzanie współpracy z instytucji;
* odczuwanie satysfakcji osobistej z uzyskanych osiągnięć;
dla uczniów:
* aktywizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
* kształcenie postaw prospołecznych;
* integracja ze środowiskiem lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywania zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z uczelniami -
pełnienie obowiązków opiekuna
praktyki pedagogicznej
Zapoznanie studentki ze specyfiką środowiska zawodowego i pracą
szkoły;
Poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach;
Rozwijanie umiejętności zastosowania różnych metod nauczania i
form pracy;
Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
Nabycie doświadczenia w ocenianiu pracy studentek odbywających
praktykę pedagogiczną;
Poszerzenie własnych doświadczeń.


2.Współpraca z pedagogiem
szkolnym

Uczniowie maja świadomość, że ich problemami zajmuje się osoba
posiadająca odpowiednie kwalifikacje;
Podnosiłam jakość pracy szkoły poprzez rozpoznawanie bieżących
problemów i potrzeb uczniów oraz pomoc w tym zakresie;
Dostosowałam formy i metody pracy z uczniem według
indywidualnych zaleceń;
Uwrażliwiałam rodziców na konieczność pomocy uczniom z
trudnościami w nauce lub zachowaniu, współpracowałam z nimi w
tym zakresie;
Poczucie komfortu nauczyciela w pracy wychowawczej dzięki
świadomości, że w razie problemowej sytuacji z uczniami może
skorzystać z fachowej pomocy

3.Współpraca z Szkolnym Klubem
Wolontariatu.

Promowanie pozytywnych postaw zachowań wśród młodzieży i
uwrażliwienie jej na potrzeby innych.
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, propagowanie
aktywności, samodzielności oraz samodyscypliny.
Ukształtowanie wśród uczniów poczucia empatii, tolerancji,
zrozumienia na problemy drugiego człowieka.
Pogłębienie świadomości i poczucie odpowiedzialności za swoje
zachowanie i jego wpływ na innych ludzi.

4. Współpraca z Szkolnym
Ośrodkiem Kariery.

Uczniowie rozpoznali bądź potwierdzili swoje predyspozycje
zawodowe.
Nauczyli się pisać dokumenty aplikacyjne.
Poznali zasady autoprezentacji i mieli możliwość wcielenia się w rolę
osoby poszukującej pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zapoznali się z aktualnymi warunkami lokalnego rynku pracy, zdobyli
umiejętności budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, co z
pewnością pomoże im znaleźć zatrudnienie po zakończeniu nauki w
naszej szkole.
Uzyskali wiedzę na temat własnych preferencji zawodowych,
możliwość dalszego kształcenia.

5. Współpraca z pielęgniarką
szkolną.

Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat profilaktyki uzależnień i
promowania zdrowego stylu życia.
Podejmowane działania wzbogacały moją wiedzę na temat
problemów zdrowotnych moich wychowanków.
Przeprowadzenie zajęć na temat antykoncepcji uświadomiła uczniom
skutki podejmowania ryzykownego działania w sferze życia
seksualnego.
Współpraca z pielęgniarką szkolną przyczyniła się do wzrostu
świadomości młodzieży na temat problemów, które ich dotykają w
różny sposób.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przypadek 1.
Opis i analiza przypadku
rozpoznawania i rozwiązywania
problemu wychowawczego (uczeń
zdolny, trudna sytuacja rodzinna -
niepełnoletnia matka)

W efekcie podjętych działań uczennica systematycznie
zdobywała wiedzę, rozwijała swoje pasje i zainteresowania,
a przeszkody które spotykała na swojej drodze umocniły ją w
przekonaniu, że wykształcenie jest bardzo ważne. Uczennica mimo
trudności jakie doświadczała będąc młodą matką uzyskała
kwalifikacje zawodowe, terminowo ukończyła szkołę.
Bycie wychowawcą młodocianej matki nauczyło mnie większej
pokory, uświadomiłam sobie, że ta dziewczyna przeszła bardzo
szybki kurs dorastania. Często rozmawiałam, indywidualnie z moimi
wychowankami na temat bezpiecznego seksu i nieplanowanego
macierzyństwa.
Myślę, że ta cała sytuacja wpłynęła bardzo pozytywnie na cały
zespół klasowy, była przestrogą przed lekceważeniem skutków
pochopnych decyzji, nauczyła odpowiedzialności i uwrażliwiła na
potrzeby drugiego człowieka.


Przypadek 2.
Opis i analiza przypadku
rozpoznawania i rozwiązywania
problemu wychowawczego
(absencja ucznia na zajęciach
szkolnych).
Wdrożone przeze mnie, rodzica i pedagoga szkolnego działania
częściowo przyniosły oczekiwany rezultat. Uczennica otrzymywała
na koniec każdego roku szkolnego ocenę pozytywną z przedmiotów
zawodowych i ogólnokształcących prócz klasy czwartej. Zdała
egzamin zawodowy potwierdzający umiejętności w dwóch
kwalifikacjach. Natomiast w sierpniu przystąpi do egzaminu
poprawkowego z matematyki.
Pomimo dużych starań i zaangażowania, rezultat nie został
osiągnięty w 100 %, ponieważ, corocznie począwszy od klasy drugiej
do klasy czwartej występowały problemy z absencją na zajęciach
szkolnych,
a poprawa postawy uczennicy była niestabilna. Mimo działań
podjętych przez osoby zaangażowane w pomoc uczennica nie była
w stanie na stałe zmienić swojego postępowania.Podsumowanie
Okres stażu to czas bardzo intensywnej pracy, który przyniósł mi zadowolenia z własnego rozwoju i osiągnięć moich uczniów. Realizacja planu rozwoju
zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Swoje potrzeby zawodowe połączyłam z potrzebami szkoły, jej specyfiką i problemami do rozwiązania. Dało mi to
poczucie większej identyfikacji z moim miejscem pracy, motywację do wzbogacenia swoich kompetencji skutecznego nauczania, wprowadzania zmian i ich
ewaluacji.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego była dla mnie wyzwaniem oraz okazją do poznania, jakim jestem nauczyciele i wychowawcą.
W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody i formy nauczania, wpływające na wszechstronny rozwój młodego człowieka.
Starałam się za każdym razem doceniać pracę ucznia i jego możliwości, akceptować jego indywidualność oraz zrozumieć jego potrzeby, czego dowodem były
liczne zajęcia prowadzone dodatkowo. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktyczne i metodyczne. W pracy i w życiu codziennym wykorzystuję
technologię informacyjna i komunikacyjną, korzystam z zasobów Internetu. Potrafię dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu rozwinęłam
swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i opinii wobec innych osób. Myślę, że owocnie udało mi się
przepracować ten czas i mam nadzieję, że moje działania, w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły, przyniosły i jeszcze przyniosą pożądane efekty.
Podsumowując cały okres stażu mogę stwierdzić, iż w pełni wykorzystałam ten czas na wdrożenie własnych pomysłów, które zyskały akceptację
współdziałających ze mną nauczycieli. Był to okres bardzo owocny, który przyniósł mi satysfakcję i zadowolenie z pracy zawodowej. Zakończenie stażu nie
oznacza końca działań, nadal będę podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym
nauczycielem, wychowawcą i pracownikiem.

opracowała: Małgorzata Hatłas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.