X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32229
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu - awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Anna Deska

NAZWA I ADRES SZKOŁY – Gimnazjum Publiczne nr 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 101

STANOWISKO PRACY – nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy 1a

POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe:
- pięcioletnie magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja – Uniwersytet Zielonogórski,
- trzyletnie licencjacie na kierunku Filologia Angielska ze specjalnością nauczycielską – Uniwersytet Zielonogórski,

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Katarzyna Lewandowska

CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2013 – 31.05.2016

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika ze specjalnością resocjalizacja – Uniwersytet Zielonogórski,
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Filologia Angielska ze specjalnością nauczycielską – Uniwersytet Zielonogórski,

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
– plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,
– sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
– ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013 – 31.05.2016,

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Wstęp

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jak dla nauczyciela, jak i dla człowieka.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.


§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Katarzyną Lewandowską. We wrześniu 2013r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy i konsultacji.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Po otrzymaniu tytułu nauczyciela kontraktowego wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a następnie uzupełniałam swoją wiedzę poprzez lekturę różnych publikacji. Pomocne były liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zawodowego zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc opiekuna stażu i innych koleżanek i kolegów pracujących ze mną w szkole.
Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Zgodnie z przepisami we wrześniu 2013r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Autoewaluacja:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom, dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu p. Katarzyny Lewandowskiej miałam możliwość bogacenia swojego warsztatu pracy.


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu:
1) doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydakty-cznych w klasie, grupie oraz w trakcie prowadzenia zajęć z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym w szkole i w miejscu zamieszkania,
2) przygotowałam scenariusze zajęć i prowadziłam lekcje otwarte,
3) organizowałam konkursy,
4) regularnie dokonywałam diagnozy i omówienia postępów w nauce w prowadzonych przeze mnie grupach,
5) samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy / sprawdziany / kartkówki, plakaty, rozsypanki wyrazowe czy wykreślanki,
6) dbałam o wystrój pracowni językowej i panującą w niej atmosferę (m.in. wzbogacając salę o różnorodną roślinność).
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach, a także poprzez podjęcie uzupełniających studiów magisterskich.
We wrześniu 2015 roku zostałam wychowawcą klasy pierwszej. Rozpoczęłam wówczas poszukiwania szkoleń i publikacji pragnąc poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pomocy uczniom z problemami związanymi z rozwojem psychicznym i psycho-fizycznym, schizofrenią czy problemami związanymi z kontaktami na poziomie uczeń-uczeń i uczeń-rodzic w celu pomocy moim wychowankom.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu lub dyrekcji szkoły. Przed przepro-wadzeniem zajęć sporządzałam konspekt lekcji. Po zakończeniu lekcji dyskutowałyśmy i omawiałyśmy daną lekcję, dokonywałam jej ewaluacji. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały pozytywną opinię. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.

Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia i imprezy prowadzone przez panią Katarzynę Lewandowską i innych nauczycieli. Były to lekcje angielskiego, polskiego czy historii, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne i konkursy. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych,
• dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć,
• stosowanie zasad oceniania zgodnych z WSO,
• wdrażanie nowych elementów poznanych w trakcie szkoleń.

Podczas całego stażu spotykałyśmy się z opiekunem i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani Katarzyny Lewandowskiej, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam m.in. dyskusje z moimi podopiecznymi dotyczące ich podejścia do zajęć oraz satysfakcjonujących ich metod. Dawało mi to możliwość zainteresowania ich moimi zajęciami, poznawałam przyczyny ich trudności w nauce i starałam się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy sukcesywnie przypominać dzieciom o zasadach obowiązujących w szkole.

Autoewaluacja:

Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Po dokonaniu autorefleksji doszłam do następujących wniosków:
• praca wychowawcy klasy i nauczyciela języka angielskiego sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowala-jący sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi,
• potrafię współpracować z dziećmi,
• powinnam stale dokształcać się, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.


3. Ukończone kursy i szkolenia.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. W mojej wcześniejszej karierze zawodowej brałam udział w bardzo wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach. W związku z tym w czasie trwania stażu skrupulatnie wybierałam tylko te formy, które były dla mnie nowe i mogły wnieść coś ciekawego do mojej pracy. Od września 2013 roku do maja 2016 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach, webinariach i konferencjach:
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej”, ODN, GRANT/2014/01/20 (12 godzin),
• konferencja „Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych...”, ODN, 2013/09/27,
• „B-learning, let’s go for it!”, Oxford University, 2013/08/28,
• “Egzaminy zewnętrzne 2013 – wyniki, planowanie, zmiany”, ODN, 2013/09/27,
• konsultacje metodyczne z wydawnictwami, wrzesień 2013,2014. 2015,
• cykl szkoleń „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, ODN, 2014 (34 godziny),
• konferencja „Flexible teaching, or how to motivate students who struggle to see the relevance of Engllish to their own lives”, Oxford University, 2014/02/05 (5 godzin),
• “Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia”, ODN, 2013/12/07 (12 godzin),
• „Psychoruchowe możliwości dzieci u progu szkoły a uczenie się i nauczanie języka angielskiego”, Oxford University, 2014/02/05,
• „CLIL, czyli integrowanie treści przedmiotowych w nauczaniu języków obcych”, ODN, 2014/08/25,
• „Niekonwencjonalne alternatywne metody i formy pracy z uczniem”, ODN, 2014/09/24,
• „Mediacje szkolne, czyli rozwiązywanie sporów bez przemocy”, ODN, 2014/11/17-24,
• „Jak pomóc uczniowi z dysleksją w uczeniu się języków obcych?”, ODN, 2014/11/18,
• studia magisterskie, niestacjonarne, II stopnia, Uniwersytet Zielonogórski, Filologia Angielska, specjalność nauczycielska, rozpoczęte w 2014,
• „Nowa ustawa o podręcznikach wieloletnich”, SODiD, 2015/03/11,
• „Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem w klasie”, ODN, 2015/03/14 (6 godzin),
• „Zachowanie problemowe dzieci i młodzieży”, Centrum Leczenia Dzieci i Mło-dzieży w Zaborze, 2015/10/22,
• konferencja metodyczna połączona ze szkoleniem „Teach Big”, McMillan Education , 2016/01/26,
• szkolenia wewnętrzne dotyczące: udzielania pomocy przedmedycznej w razie wypadków, udzielania pomocy przedmedycznej cukrzykom, ochrony danych osobowych uczniów, BHP w zawodzie nauczyciela, obsługi dziennika elektronicznego itp.
• cykl szkoleń „Ocenianie kształtujące” w ramach projektu „W drodze do sukcesu”, RODN, lata 2014-2015,
• kursy internetowe/webinaria: „The patient but stupid computer: what computers do best and what teachers do best”, „Real English? Creating authenticity in the English classroom”, “Being creative as a must in the language classroom”, “Is self-assessment worth it?”, “Myślenie wizualne jako metoda wspierająca naukę i ucznenie”, Pearson, 2014-2015,
• coroczne konferencje dla nauczycieli języków obcych organizowane w Urzędzie Marszałkowskim (wrzesień 2013, 2014, 2015).
Wielokrotnie brałam udział w pracach komisji egzaminu gimnazjalnego jako przewodnicząca i członek komisji.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz poznania nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach i formy projektu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć oraz udostępniałam je koleżankom nauczycielkom zainteresowanym tematem.

Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Byłam współautorem i współorganizatorem następujących imprez szkolnych:
• przedstawienia teatralne w języku angielskim,
• konkursy Masters of English Grammar, Masters of Reading, Masters of English Vocabulary,
• Akcja Halloween,
• konkurs “English around me”,
• Konkurs Piosenki Angielskiej.

Zgodnie z duchem nauczania holistycznego wspierałam nauczycielki uczące w mojej placówce poprzez włączanie w swoje zajęcia tematów omawianych na lekcjach języka polskiego, biologii, historii czy geografii. Dzięki temu dzieci utrwalały swoją wiedzę, mogły pochwalić się nią na moich lekcjach, a moje zajęcia były dla nich dużo ciekawsze.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: scenariuszy i arkuszy konkursowych, sprawozdań, zdjęć i zapisów na stronie internetowej, wpisów w kronice klasowej oraz różnego rodzaju plakatów.

Autoewaluacja:

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy wychowawcy klasy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć.
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej. Wszystkie uroczystości szkolne zostały udokumentowane w Kronice Klasowej, wykonanych zdjęciach lub na stronie internetowej

4. Publikowanie własnych prac.

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ciekawe konspekty lekcji udostępniłam na stronie internetowej i forum dla nauczycieli. Szczególnie ciekawe egzemplarze udostępniłam nauczycielom poznanym w czasie szkoleń.

Autoewaluacja:

Udostępnianie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.


5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, wypełniałam arkusze ocen oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Brałam także czynny udział we wprowadzaniu zmian w Przedmiotowym Systemie Oceniania i wymaganiach edukacyjnych na lekcjach języka angielskiego. Pisałam także wiele notatek służbowych i opinie na temat moich wychowanków, analizy postępów w nauce i analizy wyników egzaminów gimnazjalnych.

Autoewaluacja:

Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników pozalekcyjnych, arkuszy ocen i dokumentacji szkolnej. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze byłam nauczycielem języka angielskiego, a w ostatnim roku stażu wychowawcą klasy pierwszej gimnazjum. Obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy imprezach klasowych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia, które niejednokrotnie się pojawiały. Często przeprowadzałam rozmowy z uczniami na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa, asertywności, kulturalnego zachowywania się, szacunku dla siebie i innych czy podejścia do obowiązków szkolnych. Zwracałam uczniom uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy alkoholu, bądź uzależnienia od komputera i problemu cyberprzemocy. Przyjmując na siebie rolę wychowawcy klasy przede wszystkim starałam się poznać swoich wychowanków, ich potrzeby i zainteresowania, środowisko rodzinne, panujące w nim zwyczaje. Mając tę wiedzę mogłam stworzyć plan pracy wychowawczej klasy, z którym pracowałam, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów. Czyniłam to poprzez indywidualne rozmowy z dziećmi, spotkania z rodzicami i bardzo częste konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Ze wszystkimi problemami napotkanymi w czasie odbywania swojego stażu poradziłam sobie najlepiej jak umiałam. Monitorowałam postępy w nauce konsultując się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełniania braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, często przy wsparciu pedagoga i psychologa, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Sprawowałam dyżury w czasie przerw zgodnie z harmonogramem, pełniłam opiekę nad dziećmi w trakcie wyjść i wycieczek. Zachęcałam uczniów do wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy dla ciężko chorych absolwentów naszej szkoły, moi uczniowie uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych i szkolnych dla Polaków mieszkających na Ukrainie oraz w zbiórce karmy i kocy dla schroniska dla zwierząt.
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu integrację zespołu klasowego. Brałam także czynny udział w zajęciach integracyjnych mojej klasy prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego oraz wspierałam czynnie pedagoga w trakcie zajęć integracyjnych klasy 1d. Organizowałam wiele imprez, m.in. Andrzejki, Dzień Chłopaka, Akcje Halloween czy wigilię klasową. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych oraz bardzo często kontaktowałam się z nimi telefonicznie i poprzez dziennik elektroniczny. Moja współpraca z rodzicami dotyczyła także przygotowywania wycieczek i wyjść szkolnych oraz przedstawień. Rodzice bardzo często pomagali mi przygotowywać stroje dla dzieci lub dekoracje. Poza rodzicami współpracowałam także z Katolickim Stowarzyszeniem Młodych przy tworzeniu książki wydanej z okazji Międzynarodowego Spotkania Młodych 2014.
Wspólnie z opiekunem stażu organizowałam cykliczne konkursy Masters of English: Grammar, Reading i Vocabulary. Przygotowywałam plakaty nagłaśniające te konkursy. Aktywnie poszukiwałam sponsorów nagród konkursowych. Dwukrotnie byłam głównym organizatorem Konkursu Piosenki Angielskiej w naszej szkole, który został bardzo dobrze odebrany przez dzieci. Współorganizowałam wycieczki i wyjścia szkolne dla uczniów lub sprawowałam opiekę w trakcie ich trwania:
• wycieczka do Wrocławia 2015/11/06,
• wyjścia do Zespołu Szkół Akademickich na spotkania ze studentami z różnych krajów anglojęzycznych i nie tylko (kilka razy),
• chrzest klas pierwszych,
• wyjścia do filharmonii,
• dyskoteki i bale gimnazjalne,
• obchody miejskie Dnia Niepodległości (dwukrotnie),
• wycieczka do Wałbrzycha i Książa 2014/10/24,
• trzydniowa wycieczka do Trójmiasta z klasami trzecimi,
• wycieczka do Torunia i Gniezna 2014,
• Skały i minerały. Wystawa i wykład w Zespole Szkół przy PBO 2016/02/23,
• Dzień Amerykański w Bibliotece Wojewódzkiej 2016/05/11.

Autoewaluacja:

Dzięki mojej pracy wychowawczej zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Pozostaję z nimi w stałym kontakcie i staram się jak najlepiej rozwiązywać problemy w relacji szkoła – rodzic. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza we mnie poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły. Poprzez wyjścia i wycieczki klasowe stałam się osobą bardziej cierpliwą i świadomą swojego wpływu na wychowanków.


2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Podobnie przygotowywałam i prowadziłam projekty edukacyjne w klasach drugich, które spotykały się z dobrym odbiorem uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 moje uczennice przygotowały projekt na temat „Living dolls – is it cool?”, w ramach którego skontaktowały się ze znanymi osobami z zagranicy próbującymi upodobnić się do lalek, przygotowały filmy instruktażowe oraz własne opinie i plakaty na zadany temat. Realizacja projektu zajęła nam 6 miesięcy i okazała się ogromnym sukcesem – prezentacja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem klas trzecich, w których uczyłam.
Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zajęcia z obcokrajowcami uczącymi na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzieci poznały wiele interesujących faktów, uczyły się gramatyki i wymowy z native speakerem, a całe zajęcia były prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Zajęcia te organizowałam wyłącznie w klasie językowej, która poczuła się w ten sposób szczególnie wyróżniona.
Jednym z wyzwań, z jakimi się spotkałam w trakcie stażu było podjęcie pracy z uczniem pochodzącym z Grodna, który w stopniu znikomym znał język polski i w stopniu podstawowym język angielski. Kilkumiesięczna praca została zwieńczona bardzo pozytywnymi wynikami w nauce chłopca, jego bardzo dużym zaangażowaniem i chęcią do dalszej pracy.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach, uroczystościach oraz do egzaminu gimnazjalnego (praca indywidualna z uczniami mającymi trudności w nauce, cotygodniowe dwugodzinne fakultety dla klas trzecich). Ponadto jako wychowawca zajęłam się uczniami z problemami, których wraz z rodzicami skierowałam na badania w poradni pedagogiczno-psychologicznej czy wspólnie staraliśmy się o nauczanie indywidualne. Nawiązałam także współpracę z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży by pomóc uczniom z niską samooceną i zagubionym w środowisku szkolnym.

Autoewaluacja:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Dzięki temu dzieci chętnie biorą udział w moich zajęciach, są ciekawe świata i zadają dużo pytań. Działania podejmowane wobec uczniów słabszych i z problemami owocują nowymi pomysłami i ciekawymi rozwiązaniami. Ciągłe dostosowywanie elementów lekcji do poszczególnych grup uczniów zmusza mnie do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań i wzbogacają mój warsztat pracy np. poprzez nowe typy zadań czy sposoby nawiązania kontaktu i motywowania uczniów.


3. Praca z uczniem zdolnym.

W trakcie trwania stażu w ramach art. 42, ust.2, pkt 2 prowadziłam zajęcia dodatkowe, trakcie których uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, wyrównania braków w wiedzy, rozwijania pasji naukowo-badawczych, twórczych i artystycznych.
Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. Moi uczniowie chętnie brali udział w wielu konkursach przedmiotowych udowadniając jak szybko przyswajają nową wiedzę. Było to szczególnie ważne dla mnie, ponieważ prawie wszystkie moje grupy zostały stworzone z osób o najniższych wynikach na testach poziomujących.
Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej było zawsze jednym z celów prowadzenia regularnego kółka przedmiotowego w latach 2013-2016. W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 prowadziłam projekty w ramach programu eTwinning, które polegały głównie na wymianie listów i prezentacji między moimi uczniami, a ich rówieśnikami z Włoch. Działania te zostały bardzo miło odebrane przez dzieci i chętnie brały w nich czynny udział.
W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam imprezy, bądź przygotowałam uczniów do następujących wydarzeń:
• Konkurs Przedmiotowy (w każdym roku szkolnym, w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących),
• przygotowanie scenariusza, dekoracji i całości przedstawienia w języku angielskim pt. „Little Pink Riding Hood”, który zaprezentowaliśmy rodzicom 3 czerwca 2014 r.
• Konkurs Wiedzy o USA i Wielkiej Brytanii,
• konkurs „Zielona Góra zaprasza młodych” (ponad 100 sprawdzonych opowiadań w formie listów, z czego wyłoniłam 10 najlepszych),
• konkursy plastyczne i literackie związane z Halloween,
• różne mniejsze szkolne konkursy przedmiotowe,
• konkurs „English around me” 2013/2014, który polegał na odnalezieniu języka angielskiego w ciekawych i często pomijanych miejscach codziennego użytku oraz zaprezentowaniu swojego odkrycia np. w fomie zdjęcia,
• Konkurs Piosenki Angielskiej w trakcie Dni Otwartych szkoły 2014 i 2015 (organizacja konkursu, dekoracji, zaplecze techniczne i oprawa dźwiękowa, oprawa wideoklipów, zdjęcia, próby z uczestnikami),
• szkolne jasełka – kolędowanie w 3 językach, 2015,
• coroczne konkursy przedmiotowe: Masters of Reading, Masters of Grammar, Masters of Vocabulary (współorganizacja z opiekunem stażu, tworzenie arkuszy pracy, plakatów),
• przygotowanie mojej klasy do Gimparady 2015/16 (konkurs wiedzy, sprawności, talentu muzycznego i plastycznego wymagający od nas dużego zaangażowania w przygo-towania),
• Akcja Halloween 2015 (cała moja klas wzięła udział w imprezie, przygotowaliśmy stroje i konkurs z języka angielskiego dla wszystkich klas).

Razem z p. Lewandowską zaprosiłyśmy także do naszej szkoły The Bear Educational Theatre, w ramach którego zaproszeni aktorzy wystawili interaktywne przedstawienie w języku angielskim (12.12.2014).


Ważniejsze osiągnięcia moich uczniów przedstawiają się następująco:
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego MIX – 5 wyróżnień w 2014, 3. miejsce w Polsce w 2015, 12. miejsce w 2016,
• miejsca w pierwszej dziesiątce w Konkursie Wiedzy o USA i Wielkiej Brytanii oraz przejście do etapu międzyszkolnego,
• konkurs przedmiotowy, 2 osoby na etapie rejonowym w 2015 i jedna finalistka etapu rejonowego w 2016,
• konkurs „Zielona Góra zaprasza młodych” KSM – zdobycie 1. miejsca, 3. miejsca oraz kilku wyróżnień, prace uczniów zostały wydrukowane w książce wydanej z okazji Światowego Dnia Młodych, 2015,
• coroczne szkolne konkursy przedmiotowe – moi uczniowie zawsze zajmowali jakieś miejsca na podium oraz byli w pierwszej dziesiątce,
• Konkurs Piosenki Angielskiej – 3. miejsce i wyróżnienie w konkursie indywidualnym, 1. i 2. miejsce w konkursie grupowym,
• dyktando w języku angielskim w Bibliotece Wojewódzkiej im. Norwida – 4 miejsca w pierwszej piętnastce,
• 2. miejsce w szkolnym konkursie fotograficznym,
• moi wychowankowie oddali aż 3 własnoręcznie przygotowane książki w ramach konkursu UNICEF, zdobyli 1. miejsce i ich praca walczy w konkursie ogólnopolskim,
• moja klasa wygrała półfinał Gimparady oraz zdobyła 3. miejsce w Gimparadzie klas pierwszych 2015/16,
• egzamin TOEFL Junior – udział brało 6 osób, wszyscy wykazali się doskonałą wiedzą, 2 osoby zdobyły oficjalny międzynarodowy certyfikat.


Autoewaluacja:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie ich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Zapewniałam dzieciom i młodzieży podczas ćwiczeń życzliwą atmosferę oraz możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu. Ponadto wpajałam uczniom zasady dobrego wychowania, szacunku dla innych ludzi.
Szczególnie cenny jest dla mnie kontakt z niektórymi absolwentami naszej szkoły, których miałam przyjemność uczyć. Ich obecne osiągnięcia, szczególnie te związane z językiem angielskim, napawają mnie dumą i uważam je za swój prywatny sukces. Cieszy mnie, że absolwenci chcą utrzymywać ze mną kontakt i np. odwiedzają mnie w szkole by porozmawiać o swoich sukcesach i kłopotach, pytają mnie o zdanie w ważnych dla nich kwestiach. Staram się być dla nich wsparciem w ich dalszej karierze szkolnej.
§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, korzystam na lekcji z gier interaktywnych i multimedialnych testów umiejętności językowych.
W trakcie odbywania stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego, na bieżąco prowadziłam dziennik elektroniczny i przygotowywałam dokumentację szkolną. Korzystałam z Internetu w celu zbierania i aktualizowania przepisów, ustaw dot. prawa oświatowego, aktualnych procedur i przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych Internet posłużył mi również jako cenne źródło materiału do realizacji zajęć. Korzystałam z niego także poprzez uczestniczenie w webinariach.


Autoewaluacja:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie pomogły mi w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć oraz udziału w webinariach.


2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych i przygotowywania opinii dla sądu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. Moi uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne według moich wskazówek, a także nagrywali filmy na zadany temat.

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• publikowałam na stronie internetowej lub udostępniałam na forach własne scenariusze lekcji, plan rozwoju zawodowego itp.;
• odwiedzałam strony np.: www.pearson.pl, www.mcmillan.pl, www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.anglisci.pl, www.angielskieslowka.pl, www.anglomaniacy.pl,
• przeprowadzałam diagnozy osiągnięć szkolnych, po czym generowałam raporty, które pomagały moim uczniom w poznaniu swoich mocnych i słabych stron, braków w wiedzy z zakresu języka angielskiego na poziomie gimnazjum,
• interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami i uczniami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.

Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć. Niejednokrotnie tworzyłam własne prezentacje multimedialne oraz korzystałam z portali internetowych poszukując różnych rozwiązań niezbędnych w pracy. Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela. Bardzo często urozmaicałam moje zajęcia oryginalnymi fragmentami wiadomości z kanału CNN lub BBC i fragmentami ekranizacji klasycznych powieści, których fragmenty omawiałam z uczniami, np. „Wichrowe wzgórza” i „Duma i uprzedzenie.” Bardzo pomocny w przygotowywaniu lekcji okazał się serwis YouTube. Korzystając z treści w nim opublikowanych prezentowałam kulturę krajów anglojęzycznych od mniej znanej strony. Ćwiczyłam z uczniami wymowę bazując na utworach muzycznych zamieszczonych w serwisie.


Autoewaluacja:

Wykorzystanie Internetu na zajęciach wychowawczych oraz języka angielskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci. Komputer i Internet stały się obok podręcznika jednym z podstawowych narzędzi w mojej pracy. Dzięki zdjęciom i filmom zamieszczonym na różnych stronach internetowych jestem w stanie zobrazować treści prezentowane na zajęciach, dzięki czemu uczniowie łatwiej zapamiętują moje lekcje i chętniej biorą w nich udział.§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej („The Teacher”, „Głos pedagogiczny”, „Języki Obce w Szkole”) udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych (np. „Zachowanie problemowe dzieci i młodzieży”, „Mediacje szkolne, czyli rozwiązywanie problemów bez przemocy”) i wewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie (np. blog z pomysłami dla nauczycieli języka angielskiego hummingbirdels.blogspot.com) i uczestnicząc w warsztatach i konferencjach (np. konferencja „Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych...”, warsztaty „Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem w klasie”).
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, innych nauczycieli wychowawców, psychologa i pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam. Istotnym elementem pracy nauczyciela wychowawcy jest stały kontakt z opiekunami dzieci. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzicami oprócz bieżących spraw opiekuńczo – wychowawczych znalazłam czas na pogłębianie wiedzy pedagogicznej rodziców. Chciałam w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.


2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wycho-wawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki próbując obudzić w nich motywację wewnętrzną. W czasie pogadanek realizowałam tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o bezpieczeństwo swoje i rówieśników poprzez odpowiednio przygotowane zajęcia warsztatowe i w trakcie bardzo częstych wyjść i wycieczek z klasą).
Jako wychowawca klasy opracowałam plan wychowawczy. Brałam również udział w spotkaniach dotyczących szczególnych problemów wychowawczych w mojej klasie. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także w imprezach integrujących środowisko lokalne czy środowisko oświatowe. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należały:
• Europejski Dzień Języków - 26.09.2013,
• Dzień Chłopaka - 2015,
• Andrzejki klasowe - 2015,
• Wigilia klasowa - 2015,
• Noc filmowa - 2016,
• Koncert młodych talentów w filharmonii - 2015,
• Wystawa Skał i Minerałów w Zespole Szkół Budowlanych przy PBO - 2016,
• zbiórka karmy i kocy dla miejskiego schroniska dla zwierząt – 2015/2016,
• zbiórka pieniędzy dla ciężko chorych absolwentów - 2016,
• zbiórka zakrętek dla ciężko chorej dziewczynki - 2015,
• udział w Dniach Amerykańskich - maj 2016,
• udział w spotkaniach ze studentami z wymiany w Zespole Szkół Akademickich - 2014/2016.
W ramach pracy wychowawczej prowadzę także z uczniami kronikę klasową, którą aktualizujemy wspólnie wklejając zdjęcia i wpisując swoje wspomnienia i komentarze.


Autoewaluacja:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych. Umożliwiło mi także kontakt i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych zmusza mnie do stałej i trudnej pracy z nastolatkami oraz daje mnóstwo satysfakcji z bycia wychowawcą i nauczycielem.§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, regulamin wycieczek.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Przygotowałam analizy egzaminów gimnazjalnych i postępów uczniów w nauce, a także byłam przewodniczącą lub członkiem komisji nadzorującej podczas egzaminów gimnazjalnych.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


2. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

We wrześniu 2015 zostałam wychowawcą klasy pierwszej. Przez 9 miesięcy mojej pracy wychowawczej spotkałam się z olbrzymią liczbą problemów. Na bieżąco tworzyłam i przesyłałam do sądu ds. nieletnich opinie na temat wychowanków oraz opinie dla poradni opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowywałam także wnioski o badania w poradniach dotyczące moich wychowanków. Regularnie kontaktowałam się z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz psychologiem, pedagogiem i terapeutą szkolnym w sprawie moich podopiecznych. Ze względu na problemy dzieci starałam się wciągnąć je w aktywne życie szkoły, pokazać sposoby bezpiecznego i ciekawego spędzania czasu wolnego oraz wdrożyć różne techniki uczenia się i zapamiętywania. Byłam także w kontakcie z pedagogiem i pracownikami szkoły przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na właściwą reakcję i postępowanie w każdym indywidualnym przypadku. Pozwoliła także na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji.
PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Z odbytego stażu jestem zadowolona, mimo iż nie zrealizowałam kilku punków z planu rozwoju zawodowego, zastąpiłam je innymi zadaniami, ponadto podjęłam wiele dodatkowych działań, wykonanych poza planem. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie, z zaangażowaniem i cierpliwością. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikające z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiły mi też osiągnięcia moich uczniów w konkursach.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów. Codzienny uśmiech i postępy moich uczniów, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy.


Opracowała:
mgr Anna Deska
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.