X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32223
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

NAUCZYCIEL MIANOWANY: mgr Dorota Matuszczak-Tomicka
nauczyciel j. angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Marcinkowicach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr Doroty Matuszczak-Tomickiej
ubiegającej się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

sprawozdanie obejmuje okres:
01.09.2013-31.05.2016
Swoją pracę w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu rozpoczęłam w dniu 1 marca 2011 roku jako nauczyciel j. angielskiego. Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczany przeze mnie przedmiot, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2013 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Opracowałam plan rozwoju zawodowego , który został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach dn. 6 listopada 2013 roku.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności dla szkoły, w której pracuję.
Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, złożyłam wniosek w sprawie rozpoczęcia stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż w wymiarze 2 lata 9 miesięcy rozpoczęłam dnia 1 września 2013 r. Po dokonaniu samooceny swoich umiejętności i wiadomości, znając odpowiednie dokumenty szkoły, przygotowałam własny plan rozwoju zawierający powinności i kompetencje ujęte w rozporządzeniu MENiS, dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono wg § 8 Rozporządzenia MENiS z 1 marca 2013 roku, na podstawie zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.


CZAS STAŻU: 01.09.2013 – 31.05.2016
CELE OGÓLNE:
1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.


Zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 roku

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1

1. Praca w zespole przedmiotowym, wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
CEL: doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej
-planowanie i organizacja konkursów językowych.
-opracowywanie i realizowanie projektów międzyprzedmiotowych:
Realizowałam projekt międzyprzedmiotowy czytelniczy „Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego”, który miał na celu poszerzenie wiedzy na temat literatury obcojęzycznej i wzbudzenie zainteresowań literaturą anglojęzyczną. Uczniowie przedstawiali prezentacje multimedialne o wybranych książkach i czytali ich fragmenty.
Celem projektu bylo krzewienie idei czytania książek, propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia, poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów oraz kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych i kształtowanie postaw.
2. Praca w zespole wychowawców, protokołowanie spotkań zespołu.
3. Protokołowanie RP.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Podczas regularnych spotkań zespołu dzieliliśmy się wiedzą, omawialiśmy własne działania, konkursy językowe. Wymienialiśmy się ponadto spostrzeżeniami na temat podręczników, metod nauczania. Corocznie opracowywałam harmonogram konkursów językowych z j. angielskiego oraz planowałam ich organizację.
Podczas spotkań zespołu omawiałam nową formułę sprawdzianu 6-klasisty z języka angielskiego oraz przedstawiałam analizę wyników diagnoz z j. angielskiego oraz omawiałam wyniki próbnego sprawdzianu 6-klasisty w celu zbadania efektywności swojej pracy.
Efektem mojej pracy w bloku języka angielskiego była aktywna współpraca wszystkich członków zespołu oraz wymiana doświadczeń i wiedzy, co odzwierciedliło się w jakości pracy szkoły i mojej.

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
CEL: doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w formach doskonalenia.

- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne.
- współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie wymagań egzaminacyjnych z j. angielskiego w kl. 6
Uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym dokształcaniu nauczycieli:
Szkolenia w ramach rad pedagogicznych:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów objętych PDW
Efektywna współpraca z rodzicami
System doskonalenia nauczycieli – zasady funkcjonowania projektu
Szkolenia w ramach zespołów przedmiotowych:
Analiza wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów
Analiza aktualnych opinii PPP pod kątem zróżnicowania wymagań dot. umiejętności humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych
Analiza wyników diagnoz: ubiegłorocznych w klasach V-VI , wstępnych w klasach IV- pod kątem rozwijania umiejętności humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych.
Opracowanie zadań do PPJK
Opracowanie PPJK
Procedury postępowania w przypadku negatywnych zachowań uczniów.
Procedury sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/15
Analiza poziomu wiedzy i umiejętności z edukacji humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej na podstawie przeprowadzonych w klasach szóstych próbnych sprawdzianów kompetencji.
Metoda projektu - opracowanie projektu edukacyjnego zrealizowanego na przedmiotach humanistycznych i informatyce: Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
Wiem, jak się uczyć – efektywne techniki uczenia się.
Jak rozwijać, aby nie połamać, czyli nauczanie w oparciu o wartości.
Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI.
Obsługa tablicy interaktywnej
Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty.
Analiza wyników OBUT – testu dla klas trzecich.
Dokumentowanie przebiegu nauczania oraz ocenianie i klasyfikowanie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Tematyka szkoleń w ramach zespołów samokształceniowych
Obsługa dziennika elektronicznego
Przypomnienie procedur pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz procedury postępowania w przypadku negatywnych zachowań uczniów.
Analiza wyników diagnoz: ubiegłorocznych w klasach V-VI , wstępnych w klasach IV- pod kątem rozwijania umiejętności humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych.

Na zespole nauczycieli klas IV-VI
Przeprowadziłam warsztaty „Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu”-omówiłam techniki wspierające zapamiętywanie nowego materiału, „przyjazne” mózgowi sposoby tworzenia notatek oraz strategie efektywnego powtarzania materiału z lekcji w perspektywie zarówno krótkoterminowej, jak i długoterminowej.
Omówiłam nową formułę sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
Omówiłam wyniki próbnych sprawdzianów 6-klasisty pod kątem doskonalenia umiejętności humanistycznych.
Omówiłam realizację programu profilaktycznego „Decybel” w klasach 4-6.
Na zespole przedmiotowym
Przeprowadziłam warsztaty szkoleniowe nt. Motywowania uczniów do nauki,
Omówiłam formy pracy z uczniami dyslektycznymi na lekcjach j.angielskiego
Przeprowadziłam szkolenie nt realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu
e-twinning
Omówiłam wyniki próbnych sprawdzianów 6-klasisty pod kątem doskonalenia umiejętności humanistycznych.
Przedstawiłam analizę wyników sprawdzianów 6-klasisty z j. angielskiego.

Uczestniczyłam w szkoleniach w ramach zespołów samokształceniowych:
Jak pracować z uczniem, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera?
Omówienie wyników sprawdzianów próbnych pod kątem doskonalenia umiejętności matematyczno- przyrodniczych.
Zaplanowanie zadań do diagnoz przedmiotowych w świetle nowej podstawy programowej.

Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Egzamin 6-klasisty z j.angielskiego – Konferencja zorganizowana przez Wyd. Oxford.
Mindful Teaching. Założenia sprawdzianu 6-klasisty, a metody nauczania, efektywne powtórki materiału leksykalnego i gramatycznego w klasach 4-6 oraz wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych materiałów wizualnych w klasach 4-6.Szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Macmillan.

Creativity and communication through story and drama. Wykorzystanie kreatywności dziecka na lekcjach j. angielskiego, technika dramy oraz opowiadania jako metody aktywizujące. Konferencja metodyczna zorganizowana przez wyd. Macmillan.

Jak uczy się mózg i co z tego wynika? Internetowe szkolenie metodyczne- Wyd. Macmillan

Uczestniczyłam w 34 godzinnym szkoleniu OKE Wrocław dla kandydatów na egzaminatorów uzyskując kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z j. angielskiego.
Uczestniczyłam w szkoleniu metodycznym „Wieloletnie podręczniki bez tajemnic”. Wydawnictwo Longman
Uczestniczyłam w wideoszkoleniu „Metody aktywizujące w nauczaniu j.angielskiego”. Wydawnictwo Longman oraz wideokonferencji dn. 18.09.2014 ”Diversity: a fundamental educational value” prowadzona przez prof. Janet Beer i prof. Chris Brink, na stronie internetowej wyd. Oxford.
Uczestniczyłam w cyklu wideoszkoleń - Digital and Blended Learning Video Series „Jak wykorzystać dobrodziejstwa nowych technologii w nauce oraz najlepszego dopasowania ich do możliwości i potrzeb nauczyciela i ucznia”. Wydawnictwo Oxford.
Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” 60-godzinne szkolenie internetowe - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Planowanie lekcji (Perspectives on Lesson Planning) Seminarium internetowe (Webinar) Wydawnictwo Oxford
Nauczanie j. ang w klasach o zróżnicowanych umiejętnościach językowych (Mixed-ability teaching) seminarium internetowe- Oxford
Ocenianie kształtujące na lekcjach j. angielskiego. Techniki wspierające zapamiętywanie nowego materiału językowego, skuteczne metody utrwalania nauczanego materiału językowego.konferencja metodyczna-wydawnictwo Mcmillan
Using Video in and outside the Classroom to cykl wideo szkoleń, które pokazują jak pomóc uczniom uczyć się jeszcze szybciej i jeszcze przyjemnie przy pomocy materiałów filmowych i że warto używać materiałów video w toku nauczania języka angielskiego, podsuwają pomysły jak robić to efektywnie dla różnych grup wiekowych słuchaczy oraz ilustrują wszystkie rozwiązania gotowymi materiałami przygotowanymi przez Pearson.
Jak oceniać wiedzę, umiejętności i postępy uczniów?-wideoszkolenie Pearson
-akty prawne regulujące ocenianie uczniów
-ocenianie sumujące, opisowe, kształtujące
-ocenianie kształtujące-techniki i strategie
-ocenianie kształtujące-więcej strategii
Mapy myśli- szkolenie zorganizowane przez PODN
Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
- kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym.
dla uczniów:
- zdobywanie wiedzy w sposób ciekawy, efektywny, nowoczesny.
- bezpośredni kontakt z nowoczesnymi metodami, pomocami i środkami dydaktycznymi.
- możliwość praktycznego zastosowania języka obcego.
dla nauczyciela:
- podnoszenie kwalifikacji dydaktyczno-wychowawczych.
- satysfakcja z możliwości korzystania przez wychowanków w trakcie procesu edukacyjnego z multimedialnych form nauczania.
- przeciwdziałanie zjawisku zwanym „wypaleniem zawodowym” poprzez ustawiczne samo dokształcanie.

3. Badanie poziomu przyrostu wiedzy uczniów
CEL: doskonalenie umiejętności diagnozowania uczniów
Przeprowadziłam co roku testy diagnostyczne i analizę wyników diagnozy przedmiotowej z j. angielskiego w klasach 4-5 na koniec I i II semestru.
Przeprowadziłam analizę próbnego sprawdzianu CKE 6-klasisty z j. angielskiego, matematyki i j.polskiego w roku szk. 2014/105.
Przeprowadzałam próbne sprawdziany 6-klasisty z j.angielskiego z wydawnictwa Oxford.
Przeprowadziłam dwukrotnie ogólnopolski próbny sprawdzian 6-klasisty przygotowany przez wydawnictwo Oxford.
Dokonałam analizy sprawdzianu 6-klasisty z j. angielskiego.

Efektem podjętych działań był wzrost nabytych przez uczniów kompetencji językowych.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
CEL: podniesienie jakości uczenia się i nauczania.
-przygotowałam uczniów do konkursu recytatorskiego, konkursu piosenki angielskiej ogólnopolskiego konkursu wiedzy z j. angielskiego oraz Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Osiągnięcia uczniów:
W roku szkolnym 2013/2014 r. w Olimpiadzie ogólnopolskiej z j. angielskiego „Olimpus”
- 3 uczniów kl. 4 zajęło 12, 13 i 14 miejsce
- 3 uczniów z kl. 6 zajęło 26,40 i 43 miejsce
W roku szkolnym 2015/2016 w Olimpiadzie „Olimpus” laureatami zostało 3 uczniów, których również przygotowywałam. Zajęli oni 11,13 i 14 miejsce w kraju.
Uczennica kl. 6 zdobyła I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej.
Uczeń kl. 5 zajął III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej.
Przed rozpoczęciem stażu moi uczniowie również byli laureatami Gminnego Konkursu Recytatorskego Poezji Angielskiej zajmując I i II miejsce.
Dwóch uczniów uzyskało wysoki wynik w gminnym etapie konkursu Zdolny Ślązaczek i zakwalifikowało się do etapu powiatowego.
W Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych zespół 3 uczniów , których przygotowywałam do tego konkursu, zajął I miejsce.

Efekty:

dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzenie zakresu jej działań.
- promowanie szkoły w lokalnym i ogólnopolskim środowisku
dla uczniów:
- poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego
- inspirowanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w konkursach , organizowania imprez szkolnych i promowania szkoły
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności zaplanowania swoich poczynań
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, samodyscypliny i obowiązkowości
- doskonalenie samooceny i nabieranie pewności i wiary we własne siły
dla nauczyciela:
- zdobycie nowych umiejętności organizacyjnych
- poszerzenie warsztatu pracy
- zdobycie satysfakcji zawodowej z sukcesów odnoszonych przez uczniów
- poszerzenie obszaru oddziaływań pedagogicznych , co zaowocowało lepszym poznaniem uczniów

6. Organizowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i ogólnopolskich
CEL: podniesienie jakości uczenia się i nauczania.
Organizowałam w szkole konkursy i olimpiady:
-Olimpiadę z j. angielskiego „Olimpus”
- konkurs Bożonarodzeniowy nt tradycji Świąt w W. Brytanii i Stanach Zjednoczonych
- konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową w j. angielskim
- szkolny konkurs recytatorski poezji angielskiej
- szkolny konkurs piosenki angielskiej.
-uczniowie pod moim kierunkiem wykonywali prace konkursowe „My Beautiful Robot” na konkurs ogólnopolski organizowany przez wydawnictwo Oxford
-konkurs Zdolny Ślązaczek z j. angielskiego.
- międzyklasowy Konkurs Wiedzy o W. Brytanii i USA
-Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas 4-6 (opracowałam zadania konkursowe i regulamin)
- konkurs nt ”Słynne polskie zamki”- zadaniem było wykonanie projektu w j.angielskim nt zabytkowych zamków w Polsce.
- zorganizowałam konkurs międzyklasowy nt praw i obowiązków ucznia, znajomości statutu szkolnego i regulaminów szkolnych.
- konkurs międzyklasowy nt bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią
- konkurs plastyczny „Przerwy wolne od komórek”
- w ramach realizacji programu profilaktycznego nt szkodliwości hałasu w szkole zorganizowałam Konkurs na wizerunek „Decybela” oraz Konkurs na wiersz (fraszkę) o „Decybelu”

Wszystkie nagrody do konkursów, które sama organizowałam na terenie szkoły pozyskiwałam poprzez współpracę z wydawnictwami anglojęzycznymi, Radą Rodziców oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.
Praca przy organizacji konkursów dała mi wiele satysfakcji, a osiągnięcia uczniów przerosły moje oczekiwania, gdyż konkursy przedmiotowe z języka angielskiego są dużym wyzwaniem dla uczniów.
Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela,
- podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla ucznia:
- rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
- rozwijanie cech osobowości i charakteru,
- kształtowanie pozytywnych emocji,
- reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
-dostarczanie pozytywnych doznań i emocji
dla nauczyciela:
- uatrakcyjniania procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- nabywanie umiejętności organizacyjnych,
- pogłębianie wiedzy o metodach aktywizujących,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości
-promowanie własnych pomysłów i umiejętności


7. Doskonalenie warsztatu, wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu.
CEL: podniesienie jakości nauczania poprzez wzbogacenie i doskonalenie warsztatu pracy.
Uczestniczyłam w realizacji projektu „Ence pence ksiażka w ręce”, moja klasa wychowawcza przygotowała współczesną wersję bajki „Czerwony Kapturek”, którą przedstawiła klasom młodszym.
Realizowałam również na godzinach wychowawczych projekt „Nie wywołuj wilka z sieci” nt zagrożenia jakim jest cyberprzemoc.
Na lekcjach j. angielskiego realizowałam projekty:
„Kraje anglojęzyczne atrakcją turystyczną”
„Ulubiony sportowiec”,
”Zdrowy styl życia”
„Madame Tussauds-w muzeum figur woskowych”
„Muzyka nastolatków”
„Specjalne potrawy na wyjątkowe okazje”
„Moja ojczyzna”
Prowadząc lekcje wykorzystywałam również inne metody aktywizujące takie jak: metodę dramy, burzę mózgów, mapy mentalne.

Efektem mojej pracy było uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów, zwiększenie efektów nauczania:
Otrzymałam podziękowania od Wójta Gminy Oława za Pracę Pedagogiczną.

Systematycznie gromadziłam pomoce dydaktyczne (plakaty, pomoce dydaktyczne, książki, audiobooki, płyty CD).
Efektem mojej pracy było uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów, zwiększenie efektów nauczania.
8. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, wyszukiwanie w Internecie informacji pomocnych w nauczaniu.
CEL: doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.
Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności. Regularnie czytałam pisma metodyczne (The Teacher, Anglorama, English Teaching Professional) zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw językowych i stronach promujących naukę języka angielskiego np. www.angliści.pl, www.oup.com, www.longman.com.pl, www.anglomaniacy.pl i tym podobne. Przez okres trwania stażu przeczytałam wiele poradników dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, różnych modeli wychowania i ich wpływu na zachowanie , sukcesy i porażki ucznia. Pracę wychowawczą ułatwiały mi między innymi takie pozycje jak : „Jak wychować dziecko i nie oszaleć” Kevina Lemana, „Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży” Marii Tyszkowej, „Trudne dziecko” Janet Poland.
W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z gotowych materiałów zamieszczanych na anglojęzycznych stronach internetowych(www.eslgamesworld.com, kidseslgames.com, www.englishbanana.com, www.busyteacher.com, www.go4english.com), które charakteryzują się bogactwem rozwiązań i różnorodnością pomysłów.
Jako nauczyciel języka angielskiego podejmowałam decyzje co do wyboru podręczników i różnorodnych pomocy naukowych. Aby podejmować optymalne decyzje organizowałam konsultacje z doradcami metodycznymi wydawnictw językowych , a w szczególności Oxford University Press, Pearson Longman, Macmillan. Dobór właściwego podręcznika jest bardzo ważny i ma służyć równomiernemu, a równocześnie zindywidualizowanemu nauczaniu języka angielskiego.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli
dla uczniów:
- współudział w nowoczesnym i innowacyjnym procesie dydaktyczno- wychowawczym
- kształcenie aktywności własnej
- zapoznanie się przez uczniów z nowymi i aktywizującymi metodami uczenia się.
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnienie zajęć i nowe metody i formy aktywizujące.
- podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz kompetencji zawodowych.
- satysfakcja z umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych
Zadanie nie ujęte w PRZ

Pełnienie funkcji koordynatora międzynarodowego programu e-Twinning.

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Wspólnie z uczniami zrealizowaliśmy wraz ze szkołami z innych państw członkowskich dwa europejskie projekty edukacyjne „Wymiana kartek Świątecznych z okazji Świąt Bożegonarodzenia” oraz projekt „Co to jest Ojczyzna”. Dzięki nim uczniowie mogli doskonalić język angielski, znajomość technologii ITC, poznawać kulturę i tradycje odległych państw. Mieli również możliwość zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Europy poprzez wysyłanie kartek świątecznych, listów, osobistych email, uczestnictwa w czatach oraz umieszczanie kolejnych efektów pracy na platformie TwinSpace.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2
1. Wykorzystanie technologii komputerowej do dokumentowania awansu zawodowego.
Opracowanie dokumentacji awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
CEL: doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w pracy.
Dokumentacja. W czasie stażu
Efekt: opracowana dokumentacja awansu zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej.
2. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
CEL: doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
- Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
Doskonalenie w sieci ”Najnowsze technologie informacyjne”- 8-godzinny kurs zorganizowany przez DODN.
„Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych-bezpieczy internet”. 8-godzinne szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu: „Bezpośrednie wsparcie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”, realizowane przez DODN we Wrocławiu.
Uczestniczyłam w internetowych kursach Moodle dla egzaminatorów maturalnych, organizowanych przez OKE
W ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniach:
Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej,
Stosowanie zaawansowanych funkcji dziennika elektronicznego,
Wykorzystanie programów multimedialnych na przedmiotach humanistycznych, na zajęciach z matematyki i przyrody.

- Zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i komunikatami ukazującymi się na stronach MENiS, Kuratorium oraz OKE i innych portali edukacyjnych.
Efektem zrealizowania powyższego zadania był wzrost kompetencji nauczyciela w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

Efektem zrealizowania powyższego zadania była:
- lepsza organizacja pracy nauczyciela
-uatrakcyjnienie formy prowadzenia zajęć
-wykorzystanie czasu w efektywny sposób
-wzbudzenie zainteresowania u uczniów
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły

3. Wykorzystanie technologii komputerowej do wzbogacenia warsztatu pracy.
CEL: Podniesienie jakości własnej pracy poprzez wzbogacenie warsztatu pracy.

- opracowywałam pomoce dydaktyczne, pomoce wizualne, scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, karty pracy ucznia, korzystałam z narzędzi diagnostycznych w celu dokonania analizy diagnoz i sprawdzianów próbnych oraz ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem technologii komputerowej
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, zasobów Internetu - scenariusze lekcji.
- prowadzenie dziennika elektronicznego i korzystanie z platformy edukacyjnej „Fronter”,
- korzystałam z platformy współpracy TwinSpace, TwinSpace to wielojęzykowe narzędzie specjalnie przeznaczone do realizacji projektów eTwinning. Różne narzędzia dostępne na platformie TwinSpace służyły mi do komunikacji, wymieniany informacji z innymi szkołami europejskimi i przeprowadzania zadań związanych z projektem, jako miejsce służące do dzielenia się wynikami projektu i jako miejsce do przechowywania całej dokumentacji: zdjęć, prezentacji, nt realizowanych projektów w ramach e-twinning
-korzystałam z e-booków oraz e-zeszytów ćwiczeń (z wydawnictwa Oxford) na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
-utworzyłam bloga nt działań wolontariatu szkolnego
- korzystałam z Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym w celu poznania nowinek dydaktycznych, , śledziłam zmiany w prawie oświatowym, wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami na portalach internetowych., korzystałam z witryn edukacyjnych:
- www.tablice.net.pl, www.scholaris.pl, www.literka.pl, www.kreatywnynauczyciel.pl,elettery.pl, www.scenariuszelekcji.edu.pl, www.crazynauka.pl, www.ceo.org.pl, www.angprofi.pl, www.eslgamesworld.com, www.learningapps.org, www.languageguide.pl, www.edudu.pl, www.learning.britishcouncil.org,www.edux.pl, www.longman.pl , www.macmillan.pl , www.oxforduniversitypress , www.profesor.pl.
- uczestniczyłam w wideoszkoleniach i wideokonferencjach, które wymieniłam w § 8 ust. 2 pkt 1
Komputerowe programy edukacyjne i Internet są wykorzystywane przeze mnie na lekcjach j.angielskiego. Wraz z uczniami pracujemy z płytami dołączonymi do podręczników do nauki j.angielskiego. Internet jest niezbędny w pracy nauczyciela w trakcie awansu zawodowego. Podczas przygotowywania się do zajęć korzystałam z licznych portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam pomysły, oraz analizowałam i przystosowywałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej grupy. Śledziłam na bieżąco informacje zawarte w tzw. newsletterach (biuletynach informacyjnych), które otrzymywałam drogą elektroniczną od wydawnictw językowych, prenumerowałam bezpłatny e-letter "Elektroniczny Serwis Nauczyciela".
Efekty:
dla szkoły :
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczycieli
- kontakt z rodzicami przez stronę internetową szkoły
- rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych

dla uczniów:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
- urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
- kształtowanie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej
- zdobywanie nowych umiejętności
- rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi

dla nauczyciela:
- rozwój poprzez samokształcenie
- podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego i wychowawczego
- poszerzanie wiedzy merytorycznej i metodycznej
- otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
-lepsza organizacja pracy nauczyciela

5.Opracowanie prezentacji komputerowych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach j. angielskiego, na godzinach z wychowawcą, w ramach pedagogizacji rodziców.
CEL: podniesienie jakości pracy własnej i szkoły.
-Opracowanie prezentacji komputerowych.
Koordynowałam tworzenie prezentacji multimedialnej w ramach Konkursu Mistrza Samorządności nt. Zdrowego odżywiania. Do przygotowania prezentacji wykorzystałam program Power Point.
Przygotowałam prezentację nt szkodliwości hałasu „Kto hałasuje, ten zdrowie rujnuje”.
Aby wzbogacić zajęcia z języka angielskiego używałam prezentacji wykonanych w programie Power Point. Prezentacje dotyczyły zagadnień gramatycznych: porównania czasu Present Simple i Present Continuous, wprowadzeniu czasu Past Continuous.
W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadziłam warsztaty nt metod motywowania dzieci przez rodziców- do przygotowania prezentacji korzystałam również z programu Power Point.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej:
Informacje nt działań wolontariatu
Informacja nt realizacji projektów e-twinning
Informacje nt. językowych konkursów szkolnych i gminnych.
Informacje i zdjęcia z wycieczek szkolnych: Warsztaty w Muzeum Przyrodniczym, Warsztaty kl. 6a w Ekocentrum, Wycieczka na Politechnikę Wrocławską, wycieczka klas 5-tych do Karpacza, wycieczka klas 6-tych do Torunia.
Zamieściłam informacje w lokalnych mediach : w gazecie „Wieści gminne” i na str. Internetowej www.gminaolawa.pl na temat gminnego konkursu Wiedzy o krajach Anglojęzycznych.
Koordynowałam tworzenie prezentacji multimedialnej w ramach Konkursu Mistrza Samorządności nt. Interesujące miejsca w Polsce. Do przygotowania prezentacji wykorzystałam program Power Point.
Podczas Światowego Dnia Głodu przygotowałam prezentację multimedialną, a uczniowie obejrzeli film który pobrałam z zasobów Internetu i na potrzeby apelu przerobiłam w programie Windows Movie Maker. Film niezmiernie wzbogacił apel, a przede wszystkim zaciekawił odbiorców. Przygotowałam również prezentację z okazji Święta Patrona szkoły.
Aby wzbogacić zajęcia z języka angielskiego używałam prezentacji wykonanych w programie Power Point. Prezentacje dotyczyły tematów:
-atrakcje turystyczne Londynu
- atrakcje turystyczne USA
-Święta w W. Brytanii i USA

Efektem zrealizowania powyższego zadania było podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy oraz podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 3
1. Wymiana doświadczeń i aktywne uczestnictwo w:
CEL: Wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczestniczyłam w :
-pracach zespołu przedmiotowego - opracowanie i przeprowadzenie warsztatu na spotkaniu zespołów przedmiotowych klas 4-6 , o którym wspomniałam w § 8 ust. 2 pkt 1.
-pracach zespołu wychowawców, protokołowanie spotkań zespołu
Okresowe spotkania Zespołu Wychowawców – pełniłam rolę wychowawcy klas, co zobowiązywało mnie do brania udziału w pracach zespołu wychowawczego. W skład wchodzą nauczyciele wychowawcy i pedagog szkolny. Na cyklicznych spotkaniach dyskutowaliśmy nad rozwiązywaniem problemów wychowawczych oraz ich zapobieganiem.

- pracach zespołu dydaktycznego IPET uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia niedosłyszącego.
Opracowałam indywidualny program nauczania j. angielskiego dla ucznia niedosłyszącego

Efektem zrealizowania powyższego zadania było:
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności członków zespołu przedmiotowego co przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły i mojej.
-doskonalenie umiejętności interpersonalnych
-wymiana doświadczeń i wiedzy
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli języków obcych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych.
CEL: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.
Zadanie to zrealizowałam poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć dla nauczycielki Kingi Tchórzewskiej, odbywającej staż pod moją opieką na nauczyciela mianowanego
Ponadto przeprowadziłam lekcje otwarte z języka angielskiego:
Lekcja otwarta w kl. 6b „Zakupy”-25.11.2013
Obserwatorzy: K.Tchórzewska, A.Ludka, A.Gulbińska
Lekcja otwarta na zajęciach koła j.angielskiego w kl.5a „Zdrowy styl życia”-17.04.2014
Obserwatorzy: K. Tchórzewska, A.Biadalska, B.Łużna.
Przeprowadziłam również zajęcia otwarte podczas godz. wychowawczej nt „Poznajemy siebie – integracja zespołu klasowego”, obserwatorami były p. psycholog Magdalena Walaszczyk, nauczyciel stażysta, p. Kamila Kaczmarczyk-nauczyciel stażysta, p. pedagog Beata Łużna-nauczyciel mianowany- 18.10.2015

Efektem zrealizowania powyższego zadania było:
-wzbogacenie warsztatu pracy
-doskonalenie umiejętności językowych uczniów poprzez zastosowanie efektywnych metod pracy
-doskonalenie własnego warsztatu pracy

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu na nauczyciela mianowanego.
CEL: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem stażystą
Jak wspomniałam w zadaniu 2, byłam opiekunką stażu nauczycielki języka angielskiego, która odbywała staż na nauczyciela mianowanego. Było to dla mnie dużym wyzwaniem , a jednocześnie możliwością skonfrontowania dotychczasowych metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej. . Po każdej lekcji wspólnie omawiałyśmy przeprowadzenie jej (przygotowanie, sposób przeprowadzenia, dobór pomocy dydaktycznych, metod i form pracy, reakcje uczniów). Pani Tchórzewska poznała metody i formy pracy, które ja stosuję w codziennej pracy, mogła je wykorzystać w pracy własnej. Rozmawiałam z nią na temat innowacyjnego podejścia do nauczania, wskazywałam możliwe rozwiązania. Systematycznie uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez nią. Angażowałam ją do różnych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Chciałam w ten sposób poszerzyć jej umiejętności zawodowe oraz spojrzenie na nauczanie. Współpraca ta dała mi dużo satysfakcji i zadowolenia z możliwości dzielenia się doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego.

Efektem naszej współpracy był prawidłowo napisany, udokumentowany i realizowany PRZ pani Kingi Tchórzewskiej oraz uzyskanie awansu na nauczyciela mianowanego. Współpraca ta dała mi dużo satysfakcji i zadowolenia z możliwości dzielenia się doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego.
Efektem zrealizowania powyższego zadania było:
-wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą nt form i metod pracy
-doskonalenie własnego warsztatu pracy
-realizowanie planu rozwoju zawodowego stażysty
-wysokie wyniki uczniów nauczyciela-stażysty na sprawdzianie 6-klasisty

4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
CEL: Wzbogacenie warsztatu pracy o nową wiedzę i umiejętności.
P. psycholog- nauczyciel stażysta,
p.Tchórzewska-nauczyciel kontraktowy,
p. Haczkowski-nauczyciel dyplomowany,
p. B. Kołodziej-nauczyciel dyplomowany,
P. psycholog- nauczyciel stażysta,
p. pedagog-nauczyciel mianowany,

Efektem zrealizowania powyższego zadania było:
-wykorzystanie efektywnych metod pracy z uczniem na swoich lekcjach.
5. Współpraca z innymi nauczycielami
- Współpraca z innymi nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno – wychowawczych na terenie szkoły i poza jej obrębem. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych , konkursów, wycieczek, imprez charytatywnych . Polegała na wspólnym planowaniu , wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Przez okres trwania stażu szczególnie intensywnie współpracowałam z :
pedagog szkolny i psycholog– wspólnie (wraz z innymi nauczycielami) tworzyłyśmy Program Wychowawczy i Profilaktyczny, byłyśmy odpowiedzialne za realizację zadań ujętych w programie, organizowałyśmy akcje charytatywne oraz konkursy szkolne, których tematem była profilaktyka zdrowia. Współorganizowałam wraz z innymi nauczycielami imprezy środowiskowe takie jak Festyn Rodzinny, Bieg Marcina, Znaczek Przyjaciela Szkoły (przygotowanie występu artystycznego uczennic) Najlepszy z Najlepszych – uroczystość przyznania nagród Wójta Gminy Oława dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Oława. Opracowywałam razem z innymi nauczycielami scenariusze imprez szkolnych: Dzień Ziemi, Dzień Dziecka (przygotowanie konkurencji sportowych i zorganizowanie występu rapera Damiana Kochanowskiego), Święto Szkoły, Święto Patrona Szkoły-Kawalerowie Orderu Uśmiechu, dyskoteki szkolne oraz byłam odpowiedzialna za zakup nagród do konkursów przeprowadzanych na terenie szkoły.
Wraz z nauczycielami przyrody, historii i nauczania zintegrowanego cyklicznie organizowałyśmy: akcje charytatywne typu „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, imprezy szkolne „Walentynki”, „Andrzejki”. Wraz z wychowawcą klasy 5b przygotowałam scenariusz pożegnania klas 6-tych i upominki dla 6-klasistów oraz Bal Szóstoklasisty.

Efekty:

dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami


dla uczniów:
- integracja uczniów
- kształtowania zachowań prospołecznych
- rozwijanie indywidualnych umiejętności

dla nauczyciela:
- wymiana doświadczeń
- doskonalenie współpracy
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej

6.Wykorzystanie technologii komputerowej w celu dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.
CEL: Upowszechnianie swojego dorobku.
-opublikowanie w Internecie swojego planu rozwoju zawodowego na platformie
profesor.pl
- opublikowanie scenariuszy lekcji: „Ubrania”, „Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne” na
platformie edux.pl
- opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela
Dyplomowanego na platformie edux.pl
- udostępnianie projektów na platformie międzynarodowej e-twinning

Efekty: wymiana doświadczeń z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4a

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych.
CEL: Poszerzenie działań edukacyjnych szkoły
Przygotowanie programu pracy z uczniem zdolnym na zajęciach koła j.angielskiego.
Opracowanie programu koła j.angielskiego dla kl.4 i 5 oraz koła dla klas 6-tych przygotowującego do sprawdzianu 6-klasisty.
Opracowanie programu zajęć wyrównawczych.
Efektem zrealizowania powyższego zadania było:
-rozwijanie zainteresowań uczniów
- podniesienie jakości uczenia się i nauczania
- stworzenie uczniom możliwości uzupełnienia braków w j. angielskim
- udział uczniów w konkursach językowych i sukcesy uczniów wymienione w ...
-wysoki wynik uczniów na sprawdzianie 6-klasisty z j. angielskiego
2. Opracowanie i wdrożenie programu Szkolnego Wolontariatu.
3.Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego nt szkodliwości hałasu "Hałas zdrowie rujnuje"
CEL: Nabycie przez uczniów wiedzy na temat szkodliwości hałasu oraz jego wpływu na ich życie.
Obniżenie hałasu na przerwach międzylekcyjnych.
Przygotowanie programu, omówienie zadań i ich realizacji na RP (paździenik 2014)
Program profilaktyczny. Rok szk. 2014/2015
Efekt:
- uczniowie znają źródła hałasu i potrafią je eliminować.
-uczniowie znają niekorzystny wpływ hałasu na jakość uczenia się oraz uzyskiwane oceny.
- aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- kształcenie postaw prospołecznych
- doskonalenie zdolności organizacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.
1.Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE. Ukończenie szkolenia na egzaminatorów OKE we Wrocławiu – zaświadczenie.
CEL: podwyższenie kwalifikacji zawodowych
W dniach 04-12.10.2014 roku uczestniczyłam w 34-godzinnym szkoleniu dotyczącym uzyskania tytułu egzaminatora maturalnego z języka angielskiego. Kurs ten ukończyłam zdając egzamin i w dniu 20.10.2014r. zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE we Wrocławiu pod numerem 833102507 w zakresie egzaminu maturalnego z j. angielskiego.
2.Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
W dniach 13-15.05.2016 uczestniczyłam w pracach zespołu egzaminatorów oceniających prace maturalne z j. angielskiego.
Efektem realizacji powyższego zadania pogłębienie mojej wiedzy na temat egzaminu maturalnego z języka angielskiego, samej budowy sprawdzianu, typów zadań, sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań otwartych oraz etycznych i moralnych aspektach egzaminowania. Wiedza ta pozwala mi na ukierunkowanie edukacji moich uczniów, zwłaszcza tych ze starszych klas, tak aby solidne opanowywanie podstawowych wiadomości z zakresu języka angielskiego owocowało w przyszłości sukcesem na egzaminach z języka angielskiego.

§8 ust 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Praca z uczniem zdolnym.
CEL: Rozwijanie i doskonalenie sprawności językowych uczniów.
Zadanie to realizowałam poprzez prowadzenie koła zainteresowań i przygotowanie programu pracy z uczniem zdolnym. Zajęcia te prowadziłam nieodpłatnie dla uczniów chcących rozwijać swoje nieprzeciętne zdolności językowe. Opracowałam i wdrożyłam program koła zainteresowań. Tematem przewodnim zajęć była kultura, geografia i historia krajów anglojęzycznych. Podczas zajęć omawiałam zagadnienia wykraczające poza program nauczania danego poziomu, szczególną uwagę poświęcałam na naukę umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim. Uczniowie ćwiczyli umiejętności posługiwania się w życiu codziennym językiem angielskim oraz wykorzystania go w praktyce, zajęcia te umożliwiły uczniom powtórzenia wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka angielskiego, na zajęciach tych przygotowywałam uczniów do językowych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Efektem pracy koła był udział uczniów i osiąganie sukcesów w różnych konkursach językowych, które wymieniłam w §8 ust.2 pkt 1 oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

2. Prowadzenie zajęć w ramach koła j.angielskiego dla klas 6-tych przygotowujących uczniów do sprawdzianu 6-klasisty w części języka obcego nowożytnego. Opracowanie programu zajęć dodatkowych z j. angielskiego.
CEL: Podniesienie jakości uczenia się i nauczania.

Efekt: poszerzenie zakresu działań szkoły w zakresie dydaktyki, dwukrotnie wysokie wyniki sprawdzianu 6-klasisty z j. angielskieg- znacznie powyżej średniej gminy, województwa i kraju.
W roku 2015 uczniowie klasy VI uzyskali wynik 82,9 %, a w 2016r. uzyskali wynik 81,5 %

3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
CEL: Upowszechnianie kultury.
Zorganizowałam wycieczkę dydaktyczną do Muzeum Przyrodniczego, w którym odbyły się warsztaty i lekcja multimedialna nt. „Zasoby wodne naszej planety”. Zorganizowałam również, we współpracy z rodzicem-pracownikiem naukowym uczelni, wycieczkę na Politechnikę Wrocławską. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w laboratorium, zajęciach ekologicznych ze studentami i zwiedzali uczelnię.
Współorganizowałam wycieczkę dydaktyczną do Ekocentrum, w którym odbyły się warsztaty nt. „E-konsument” oraz współorganizowałam wycieczkę do teatru na spektakl „Szatan z 7 klasy”.
Zorganizowałam wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze do Torunia, Gniezna, Biskupina oraz Karpacza, Złotego Stoku i Kletna do „Jaskini Niedźwiedziej”.
Prowadziłam lekcje nt. kultury krajów anglojęzycznych wyświetlając filmy: Culture CLOSE-UP to filmowa podróż do krajów anglojęzycznych z podwójną ścieżką dźwiękową: łatwiejszą i bardziej wymagającą. Opcja włącz/wyłącz napisy sprawiała, że z culture CLOSE-UP w naturalny sposób pracowałam nad każdym aspektem języka Wyłączałam napisy jeśli chciałam popracować z uczniami nad umiejętnością słuchania, lub włączałam, gdy chciałam, żeby uczniowie skupili się na języku.

Efekty:
dla szkoły :
- uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego
dla uczniów:
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie kultury osobistej
-- kształtowanie współpracy w grupie
- nauka przez zabawę, wzbogacenie wiedzy uczniów.
dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z osiągnięć uczniów
- doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
1.Współpraca z innymi nauczycielami przy tworzeniu dokumentów i projektów szkolnych. Zespołowe redagowanie projektów miedzyprzedmiotowych.
Uczestniczyłam w redagowaniu projektu międzyprzedmiotowego czytelniczego (I semestr 2013/2014)i projektu międzyprzedmiotowego pro-zdrowotnego „Zdrowy styl życia” (II semestr 2013/2014).
W ramach programu profilaktycznego nt szkodliwości hałasu, który opracowałam, przygotowałam razem z nauczycielami klas 4-6 harmonogram realizacji zadań w ramach programu.
Pracowałam w zespole nauczycieli opracowujących przedmiotowy system oceniania. Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania określałam precyzyjnie (podając procentowy próg zaliczeniowy na daną ocenę, określając umiejętności podlegające ocenie), wyjątkowo dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (np. z orzeczeniami PPP).
Pracowałam w zespole ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem było przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas 4-6 nt bezpieczeństwa w szkole i dokonanie ich analizy oraz przeanalizowanie planów wynikowych w celu określenia jakie treści związane z bezpieczeństwem są realizowane na lekcjach. Wspólnie z zespołem nauczycieli ds. bezpieczeństwa przeprowadziłam konkurs „Przerwy wolne od komórek”.
Efektem realizowanego zadania było:
-zwiększenie własnych kompetencji zawodowych
-doskonalenie umiejętności interpersonalnych
-podniesienie własnej samooceny
-wymiana doświadczeń i wiedzy

2.Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Wolontariatu.
CEL: Poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez działalność charytatywną organizacji szkolnej.
Współpracowałam z instytucjami:
- współpraca z Telewizją Polską oddz. Wrocław- zorganizowałam akcję na terenie szkoły „Podaruj paczkę na Kresy” pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Beaty Pawłowicz. Zebrane dary przekazałam do TVP Wrocław dn. 14.12.2013.
- współpraca z Domem Dziecka w Oławie
- współpraca z Caritas w Marcinkowicach
- współpraca z Gimnazjum nr 3 w Oławie
Corocznie organizowałam akcje charytatywne na terenie szkoły:
- „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”- pomoc rodzinom najuboższym z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
-byłam pomysłodawcą Koncertów Charytatywnych, których uczestnikami byli uczniowie klas 4-6 wraz z wychowawcami. Celem była zbiórka żywności i zorganizowanie paczek dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej w naszej szkole,
-Jako wolontariusz 22 i 23 Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy koordynowałam akcję na terenie szkoły
- zorganizowałam wielkopostną zbiórkę żywności również dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej
- zorganizowałam sprzedaż pluszaków z okazji Światowego Dnia Pluszaka, z której dochód przeznaczony został na potrzeby Hospicjum we Wrocławiu oraz Domu Dziecka w Oławie
-z okazji Światowego Dnia Głodu dn 16.10.2015 zorganizowałam na terenie szkoły sprzedaż zdrowych kanapek i ciast, dochód przeznaczono na dofinansowanie wycieczek dzieci najuboższych.
- Współorganizowałam akcję „Zbiórka nakrętek” , z której dochód był przeznaczony na rehabilitację dzieci z Marcinkowic
- Współorganizowałam akcję charytatywną na rzecz dzieci na Ukrainie.
-przygotowałam i rozdałam wyprawki szkolne dla uczniów z darów ofiarowanych przez Caritas z Marcinkowic.
- zorganizowałam zbiórkę artykułów piśmienniczych, zabawek i słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków Domu Dziecka uczestnicząc w konkursie ogólnopolskim Efekt Domina we współpracy z wolontariuszami z Gimnazjum nr 3 w Oławie.

Akcje przyczyniły się do wyrobienia u dzieci wrażliwości na ludzką krzywdę i chęci niesienia pomocy innym, pokrzywdzonym przez los oraz kształtowanie umiejętności organizatorskich. Tworzyły pozytywny wizerunek szkoły i promowały szkołę a mnie przyniosły wiele satysfakcji i radości z możliwości wspomagania innych.
Efekty:

Dla szkoły:
- promocja szkoły poprzez uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich
- tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym
- poszerzenie działań szkoły na rzecz potrzebujących

Dla uczniów:
- angażowanie w akcje społeczne
- kształtowanie postaw altruistycznych
- rozwijanie zdolności organizacyjnych
- kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności

Dla nauczyciela:
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami o zasięgu ogólnopolskim
- satysfakcja z działań wychowanków

3. Współpraca z innymi szkołami
CEL: tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły
-uczestniczenie w międzyszkolnych konkursach z języka angielskiego:
W Gminnym Konkursie Poezji Angielskiej organizowanym przez szkołę podstawową w Chwalibożycach
Zorganizowałam Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas 4-6, w którym uczestniczyli uczniowie z 6 szkół gminnych. Opracowując pytania konkursowe i regulamin konsultowałam zakres wiadomości i dobór zadań z nauczycielami-anglistami ze szkół gminy Oława.
-uczestnictwo w gminnym konkursie „Najlepszy z Najlepszych” , dwie uczennice z mojej klasy wychowawczej były nominowane do konkursu.
-wymiana spostrzeżeń na temat pracy dydaktyczno-wychowawczej podczas spotkań z innymi nauczycielami języka angielskiego podczas konkursów językowych.
-współpraca ze szkołami europejskimi podczas realizacji projektów e-twinning
Efektem realizowanego zadania było:
-integracja dzieci z różnych środowisk i szkół
-współpraca i pomoc
-podniesienie jakości pracy własnej i szkoły
-promocja szkoły
4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
CEL: Podniesienie jakości ewaluacji własnej pracy oraz efektów pracy wychowawczej.
Prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców nt. motywowania dzieci do nauki – na zebraniu z rodzicami (kwiecień 2014) , Nowe wyzwanie: Egzamin szóstoklasisty-omówienie nowej formuły egzaminu, wspieranie dziecka w sytuacjach stresujących (zebranie z rodzicami 07.10.2014), przeprowadziłam warsztaty na zebraniu z rodzicami (09.09. 2014) dot. Opracowania modelu absolwenta SP w Marcinkowicach.
Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
- systematycznie wg Planu Wychowawczego Szkoły i Planu Pracy Wychowawczej organizowałam imprezy klasowe : Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Wigilie klasowe, Dzień Dziecka.
-cyklicznie organizowałam kiermasz ciast i owoców „Słodki poczęstunek” w ramach realizacji zadań programu „Mistrza Samorządności”.
Organizowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
- organizowałam wyjazdy do kina i na basen.
- organizowałam wycieczki szkolne – Karpacz, Szklarska Poręba
- organizowałam wyjazdy do Muzeum Przyrodniczego i na Politechnikę oraz do Ekocentrum.
Efekty:
dla szkoły :
- uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego
- integracja ze środowiskiem lokalnym
- nowa jakość w stosunkach interpersonalnych
dla uczniów:
- integracja zespołu klasowego
- kształtowanie postaw prospołecznych
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych
- kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności
-- kształtowanie współpracy w grupie mniej konfliktów klasowych, lepsze relacje między uczniami.
- satysfakcja osobista z osiągnięć
- nauka przez zabawę
dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych
- satysfakcja z osiągnięć uczniów
- doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami


5.Praca w komisji podczas egzaminu 6-klasisty. Pełnienie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego i udział w pracach komisji.
W roku szkolnym 2013/2014, podczas sprawdzianu 6-klasisty pełniłam funkcję obserwatora w SP nr 8 oraz podczas egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum nr 3.

6.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Oławie. - praca z uczniem mającym opinię/orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
CEL: Doskonalenie własnej wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych
Zadanie to realizowałam poprzez analizę opinii z poradni oraz współpracę z pedagogiem szkolnym – wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudnościach w opanowaniu materiału oraz różnych problemach wychowawczych; ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze; zasięgałam informacji na temat sytuacji rodzinnej uczniów z problemami w nauce, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami; sugerowałam kierowanie uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję, dysgrafię i dysortografię na badania do PPP. W miarę potrzeb pisałam opinie o moich uczniach , które ułatwiały zdiagnozowanie problemów dydaktyczno- wychowawczych wychowanków, troje moich wychowanków zostało skierowanych na badania do PPP.

Opracowywałam każdego roku dostosowanie wymagań edukacyjnych dla każdego ucznia z opinią PPP indywidualnie i wdrażałam zalecenia poradni w nauczaniu języka angielskiego.
Zapraszałam na zajęcia pedagoga i psychologa szkolnego. Tematem zajęć była integracja klasowa, tolerancja, profilaktyka uzależnień i stres egzaminacyjny.
Efektem realizowanego zadania było:
-podniesienie jakości pracy mojej i szkoły
-indywidualizacja pracy z uczniem
-doskonalenie własnej wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych
- poprawne realizowanie zaleceń PPP
7. Współpraca z wydawnictwami. Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych. Udział w spotkaniach.
CEL: Aktualizowanie wiedzy z zakresu metodyki.
Współpraca z wydawnictwami szkolnymi.
- utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw: Express Publishing, Oxford University Press ,Macmillan Polska oraz Pearson Longman i na bieżąco konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.

- pośród wydawnictw poszukiwałam sponsorów , dzięki którym mogłam pozyskać wiele cennych nagród na konkursy dla uczniów naszej szkoły tj. książeczki tzw. readers, podręczniki i pomoce dydaktyczne (książki do gramatyki języka angielskiego), gadżety (breloczki, notatniki, długopisy, smycze, linijki itp.).

Efekt: wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne.
Efekty:
dla szkoły:
- integracja z instytucjami dydaktyczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami
- podnoszenie jakości pracy
- promocja szkoły w środowisku
- poszerzenie oferty edukacyjne

dla uczniów:
- aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym
- kształcenie postaw prospołecznych
- doskonalenie zdolności organizacyjnych
- integracja ze środowiskiem lokalnym
- zindywidualizowanie procesu nauczania

dla nauczyciela:
- podnoszenie zdolności organizacyjnych
- poszerzanie współpracy z instytucjami
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy
- odczuwanie satysfakcji osobistej z dokonań uczniów

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony
§8 ust 2 pkt 5
1.Stała współpraca z rodzicami i instytucjami mająca na celu niesienie pomocy dzieciom z problemami dydaktyczno-wychowawczymi.
- w ramach potrzeb organizowałam wspólne spotkania uczniów, rodziców, nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
- na bieżąco prowadziłam rozmowy z uczniami na temat ich problemów w nauce i zachowaniu

2. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału.
CEL: doskonalenie umiejętności diagnozowania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W czasie trwania stażu w pierwszym roku dokonałam analizy sytuacji jednego ucznia z klasy wychowawczej (kl.5a), który miał problemy a asymilacją w grupie rówieśniczej, trudności w nauce ,ale także nie miał wsparcia ze strony domu. Podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaka jest psychika ludzka (wrażliwość emocjonalna, nieśmiałość, brak wiary we własne możliwości). Podałam propozycję działań, ustaliłam zastosowanie środków zaradczych.
Opis i analiza pracy z uczniem zdolnym.
Dokonałam analizy pracy z uczniem, którego uczyłam od klasy czwartej. Wyróżniał się on od swoich rówieśników zasobem wiedzy, oczytaniem i rozumowaniem. Chciał być perfekcyjny we wszystkim, co robi. Na każde drobne niepowodzenie reagował bardzo emocjonalnie i nieadekwatnie do sytuacji. Zastosowane przeze mnie działania przyniosły pozytywne rezultaty w postaci sukcesów Mikołaja w rozmaitych konkursach.

Efekty:
-rozwinęłam umiejętność pomocy innym
-zmniejszyłam deficyty uczniów
-wykształciłam twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych problemów
-ustaliłam metody pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
-realizowałam systematyczną praca nad rozwiązaniem problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.