X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32212
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

Wołomin, dnia 01.06.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

W sferze organizacyjnej na początku trwania stażu zapoznałam się z przepisami dotyczącymi procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego a także na bieżąco
z zachodzącymi w nich zmianami. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych przepisach złożyłam z dniem 30 sierpnia 2013 r. do Dyrektora Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu. Kolejnym etapem było stworzenie szczegółowego planu rozwoju zawodowego na cały okres trwania stażu oraz zatwierdzenie go przez Dyrektora Szkoły w dniu 27 września 2013 r. Uwzględniłam w nim aktualne zadania organizacyjne, edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Plan rozwoju zawodowego w swym założeniu stanowił: kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych. Starałam się, aby uwzględniał on specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do twórczej i aktywnej pracy. Przez cały okres stażu dbałam, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami. Głównymi celami mojego planu było podejmowanie działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły oraz wzbogacenie kwalifikacji pedagogicznych. Podczas stażu dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego w formie elektronicznej oraz gromadziłam dokumentację: świadectwa, zaświadczenia, scenariusze zajęć, wycinki prasowe itp.
W wymienionym okresie poznawałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę i stosowanie przepisów zawartych w Statucie Szkoły, Programie Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, Programie Wychowawczym Szkoły, Programie Profilaktyki i regulaminach.
Wnioski z analizy Statutu Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Oceniania posłużyły mi do właściwego skonstruowania przedmiotowego systemu oceniania. Z treścią dokumentów zapoznawałam uczniów oraz ich rodziców na zebraniach i godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.
Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także podczas wycieczek z młodzieżą, co jest szczególnie przydatne w pracy nauczyciela – wychowawcy. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. wychowawcy klasy. Analiza Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki okazała się bardzo pomocna przy opracowywaniu Planu Wychowawczego dla klasy.

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ,
UJĘTYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO,
NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2013r. poz. 393)

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

W sferze osobistego rozwoju, realizowałam samokształcenie zarówno w dziedzinie logistyki i spedycji, jak i pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Udoskonalałam warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego odbywających się
w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz organizowanych poza szkołą przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Logistyki
w Poznaniu z którą współpracuję i z której podręczników korzystam.
W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli brałam udział w następujących szkoleniach:

Ponadto wzięłam udział w szkoleniach związanych z pracą dydaktyczną i realizacją powierzonych mi zadań w szkole:
• szkolenie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu z użytkowania programu iScala
w ramach realizowanego projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, -13.09.2013 r.,
• szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zawodzie technik spedytor organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w dniach 29.11-01.12.2013 r.;
• udział w Forum Nauczycielskim Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu – tematem były zmiany w formule egzaminów zawodowych wg nowej podstawy programowej „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nie taki diabeł straszny jak go malują” - 28.02.2014 r.;
• coroczny udział w szkoleniu dla Przewodniczących Zespołów Nadzorujących Etap Praktyczny w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie – 12.06.2014 r., 02.06.2015 r.;
• warsztaty z użytkowania programu iScala w ramach realizowanego projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” organizowane przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu w dniach 22-23.10.2015 r.

Pogłębiając własną wiedzę w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki studiowałam odpowiednią literaturę korzystając przede wszystkim ze zbiorów biblioteki szkolnej, Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie oraz z internetu.
W czasie trwania stażu studiowałam na bieżąco literaturę fachową i nowości wydawnicze dotyczące prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. Pozwoliło to na doskonalenie własnego warsztatu pracy a szczególnie na dzielenie się aktualną wiedzą
z uczniami, co w przypadku bardzo szybkiego rozwoju logistyki uważam za bardzo ważne. Starałam się, w miarę możliwości finansowych szkoły, wzbogacać pracownię logistyczną
w pomoce dydaktyczne (modele środków transportu, zestawy edukacyjne do formowania jednostek ładunkowych, schematy) i bibliotekę szkolną (pozycje książkowe, czasopisma branżowe). Razem z uczniami, których byłam wychowawcą, oraz uczniami innych klas dbaliśmy o wygląd sali oraz gazetki ściennej.
Praca nauczyciela jest procesem ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Polega również na ciągłym wzbogacaniu warsztatu pracy - tak też jest moim przypadku.
Ze względu na staż pracy jak również poszerzenie oferty szkoły o naukę w nowych zawodach systematycznie budowałam bazę materiałów dydaktycznych: przygotowywałam testy, zarówno sprawdzające wiedzę dotyczącą danego działu czy zagadnienia, jak
i diagnozujące poziom opanowania treści programowych na danym etapie kształcenia.
W mojej pracy stosuję również formy mające zachęcić młodzież do samodzielnego pogłębiania wiedzy, służą temu m.in. krzyżówki i rebusy przygotowane dla danych zagadnień, pytania prawda/fałsz, na które muszą odpowiedzieć oraz konkretne sytuacje,
z którymi w ramach pracy zespołowej się borykają.
Z uwagi na fakt, iż logistyka i spedycja są dziedzinami nauki gdzie istotną rolę odgrywają nowe rozwiązania i technologie istotne jest pogłębianie wiedzy o aktualne wydarzenia. Źródłem jakich wiadomości są dla mnie czasopisma branżowe takie jak: „Logistyka”, „Transport i spedycja”, „Nowoczesny magazyn”, „Logistyka a Jakość”. W pracy zawodowej korzystam także z miesięcznika „Charaktery” z którego czerpię cenne wskazówki do pracy z zakresu psychologii.
Ze względu na rodzaj prowadzonych przeze mnie zajęć, często korzystam na zajęciach ze środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, kart pracy dla uczniów, tablic poglądowych i systematyzujących wiedzę z określonych bloków tematycznych. Część tych pomocy przygotowuję sama. Dodatkowo korzystam z materiałów udostępnionych mi przez wykładowców podczas studiów podyplomowych oraz dostępnych na rynku.
Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Komisji Przedmiotów Zawodowych, Komisji Wychowawców, Zespole ds. Promocji Szkoły, Zespołach ds. Ewaluacji Wewnętrznej oraz przez współpracę z samorządem szkolnym i rodzicami.
W ramach prac w Zespole Wychowawców przedstawiałam charakterystykę wstępną swojej klasy i wspólnie rozwiązywaliśmy najtrudniejsze problemy wychowawcze. Organizowałam zebrania Zespołu Wychowawczego klasy. Dzieliłam się spostrzeżeniami na temat zachowań konkretnych uczniów. Byłam mediatorem w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami w klasie. Współpracowałam z innymi nauczycielami w celu dostosowania wymagań programowych i opracowania programów nauczania realizowanych w nauczaniu indywidualnym. Zbierałam informacje od nauczycieli i innych pracowników szkoły odnośnie zachowaniu uczniów mojej klasy w celu przekazania tych informacji rodzicom oraz wyciągnięcia konsekwencji zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły. Kontaktuję rodziców z pedagogiem szkolnym z którym systematycznie współpracuję. Przygotowywałam opinie do sądu rodzinnego.
Podczas spotkań z rodzicami nie tylko informowałam o osiągnięciach edukacyjnych i nieobecnościach na zajęciach, ale także dużą wagę przykładałam do pogadanek o tematyce wychowawczej i dydaktycznej. W oparciu o wiedzę uzyskaną z lektury publikacji z zakresu pedagogiki i psychologii przedstawiłam różne sposoby i formy uczenia się, pokazywałam modele rozwiązywania konfliktów. Wspólnie z rodzicami próbowaliśmy wypracować metody porozumienia z młodzieżą i podwyższenia ich motywacji do nauki. Zebrania dały możliwość wymiany doświadczeń wzajemnych pomiędzy rodzicami, dzięki czemu uzyskiwali wskazówki do radzenia sobie w sytuacjach trudnych z własnym dzieckiem.
Przeprowadziłam również pedagogizację rodziców dotyczącą procedury zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego i lekcji religii. Informowałam o procedurach związanych z egzaminem z kwalifikacji, egzaminem maturalnym, konsekwencjach nie wywiązywania się z obowiązku nauki czy nie przestrzegania regulaminu szkolnego.
Dwukrotnie prowadziłam szkolenie dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich dotyczące procedur i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (22.01.2014 r., 14.01.2015 r.).
W roku szkolnym 2013/2014 byłam członkiem Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej wraz z p. Urszulą Poniatowską, p. Marią Czarnecką–Kamińską a liderem była p. Katarzyna Szuba. Przedmiotem ewaluacji było wymaganie 3: „Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej”. Jako zespół we wrześniu i październiku opracowaliśmy projekt ewaluacji, zostały sformułowane kryteria, cele, pytania kluczowe
a także narzędzia ewaluacji. Następnie dokonano przydziału zadań dla poszczególnych członków zespołu. Do moich obowiązków należało: analiza dzienników lekcyjnych, zeszytów uczniowskich oraz rozmowa z Dyrektorem Szkoły na temat obserwowanych zajęć.
Miałam za zadanie zwrócić uwagę jakie umiejętności były kształcone na lekcji, czy są one zgodne z podstawą programową, czy realizowane są cele wynikające z podstawy programowej oraz uwzględniane i wdrażane są zalecane warunki i sposoby jej realizacji. Ponadto musiałam zbadać czy zapisy tematów w dzienniku są odzwierciedleniem założeń
z planu, systematyczność zajęć oraz przeanalizować czy jest zrealizowany planowany limit godzin danego przedmiotu. Po przeprowadzeniu badań i opracowaniu wyników sporządzono raport z ewaluacji.
W roku szkolnym 2015/2016 zostałam przewodniczącą zespołu powołanego
do opracowania szkolnego programu nauczania w zawodzie technik spedytor. W ramach tych prac dokonałam:
• analizy postawy programowej,
• ustalenia przedmiotów w kształceniu teoretycznym oraz praktycznym,
• przydziału liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów całym cyklu kształcenia,
• analizy wymaganych celów kształcenia na poszczególne kwalifikacje,
• przydziału godzin kształcenia zawodowego w poszczególnych klasach
z uwzględnieniem liczby godzin ogółem przewidzianych dla danej klasy,
• przypisania konkretnych przedmiotów i godzin na kształcenie z uwzględnieniem zdawanych kwalifikacji,
• przypisania celów kształcenia do danych przedmiotów.
Po dostosowaniu programów nauczania dla zawodów technik logistyk i technik spedytor do warunków szkoły opracowałam rozkłady nauczania i przedmiotowe systemy oceniania dla nauczanych przeze mnie przedmiotów zawodowych tj. zapasy i magazynowanie, logistyka zaopatrzenia i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, usługi transportowo-spedycyjne, obsługa jednostek zewnętrznych, planowanie przepływu zasobów i informacji, przewóz ładunków, organizacja transportu i spedycji.
Od kilku lat jestem odpowiedzialna za wybór podręczników do kształcenia zawodowego w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. Systematycznie przeprowadzam analizę dostępnych na rynku pomocy, podręczników dopuszczonych przez MEN, dokonuję analizy bazy dydaktycznej szkoły, czasopism, plansz i publikacji pomocniczych.
Systematycznie przygotowuję uczniów do egzaminów zawodowych (głównie
w zawodzie technik logistyk i technik spedytor) według samodzielnie opracowanego programu wykonując następujące działania:
• Zapoznaję uczniów z procedurami egzaminacyjnymi w zawodach.
• Współpracuję z nauczycielami przedmiotów zawodowych uczących w danej klasie
w celu ustalenie zakresu materiału na który dany nauczyciel ma zwrócić uwagę trakcie realizacji podstawy programowej.
• Rozwiązuję na zajęciach edukacyjnych i dodatkowych godzinach przykładowe zadania egzaminacyjne by zapoznać uczniów jak z największą liczbą wersji egzaminu.
• Elementy projektu realizuję już we wcześniejszych klasach w ramach danego przedmiotu.
• Dokonuję ewaluacji prowadzonych działań i zaobserwowane wnioski służą mi jako podstawa planów pracy w kolejnych latach.
• Na bieżąco przekazuję uczniom informację zwrotną dotyczącą ich poziomu wiedzy
i umiejętności w odniesieniu do zapisów podstawy programowej.
• Dobieram formy i metody pracy indywidualne dla każdej grupy uczniów oraz wskazuję poszczególnym uczniom sposoby nauki najbardziej skuteczne w jego przypadku.
• Mobilizuję do pracy tych uczniów którzy nie przejawiają żadnego zainteresowania powtarzaniem materiału i rozwiązywaniem przykładowych zadań egzaminacyjnych.
• Uświadamiam uczniom korzyści z przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w krajach UE.
Ponadto nieustannie staram się rozwijać zainteresowania uczniów i motywować ich do dalszej pracy a także do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nie tylko związanych z wiedzą logistyczną. Pod moim kierunkiem uczniowie pisali prace literackie
w Powiatowym Konkursie Konsumenckim oraz Powiatowym Konkursie Wiedzy
z Przedsiębiorczości. Byłam opiekunem drużyn biorących udział w szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Zachęcałam do brania udziału w projekcie edukacyjnym „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości polegającym na jednodniowych praktykach uczniowskich w wybranym zakładzie pracy.
W ramach obchodów Światowego Dnia Oszczędzania zachęcałam uczniów do przygotowania plakatów promujących oszczędzanie i wspólnie tworzyliśmy wystawę najlepszych prac.
Mobilizowałam do zaangażowania w Bieg o Puchar Dyrektora Szkoły dzięki czemu moja klasa zdobyła w roku szkolnym 2015/2016 I miejsce w klasyfikacji zespołowej
a dziewczęta zajęły I, II i III miejsce indywidualnie. Wyniki te spowodowały że aż 14 osób
z klasy reprezentowało szkołę podczas Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego.
Z mojej inicjatywy uczniowie brali udział w zmaganiach konkursowych z wiedzy logistycznej takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna czy „Mistrzowie Logistyki” gdzie odnosili sukcesy.
Moim zdaniem misją nauczyciela jest dostrzec w każdym uczniu jego talent, wskazać go i pomóc rozwijać - niezależnie od dziedziny w jakiej on się przejawia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zastosowanie technologii informacyjnej było niezbędne do opracowania dokumentów związanych z realizacją stażu związanego z ubieganiem się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Wykorzystywałam technologię informacyjną do napisania wniosku
o rozpoczęcie stażu, a następnie do opracowania planu rozwoju zawodowego. Niezbędnym również okazało się przy opisie realizacji planu rozwojowego.
Korzystam także z edytorów tekstowych przy opracowaniu rozkładów materiału, przedmiotowych systemów oceniania, planu pracy wychowawcy klasy, zadań szczegółowych i tematyki zajęć wynikających z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora z art. 42 Karty Nauczyciela oraz wykonywania innych prac w ramach powierzonych mi obowiązków. Używam technik komputerowych do przeprowadzenia szkolenia dla rodziców, prezentacji oferty edukacyjnej szkoły w gimnazjach podczas promocji szkoły oraz szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Technologia informacyjna i komunikacyjna jest niezwykle przydatna w sferze organizacyjnej procesu nauczania, w kontaktach z rodzicami i pracy wychowawcy klasy. Przy użyciu technik komputerowych przygotowuję testy, sprawdziany, karty pracy, krzyżówki, scenariusze lekcji. Przygotowuję dyplomy dla uczniów oraz informacje dla rodziców o postępach w nauce z wykorzystaniem technik komputerowych. Ponadto korzystam
z programu komputerowego przy sporządzaniu zestawień klasyfikacji półrocznej i rocznej oraz sporządzenia świadectw.
W codziennym komunikowaniu się z rodzicami korzystam z telefonii komórkowej, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Bardzo cenię sobie rozmowy bezpośrednie podczas zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych.
W pracy nauczyciela istotną rolę ogrywa przepływ informacji i sprawna komunikacja z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań zespołów przedmiotowych oraz rozmów indywidualnych.
Specyfika lekcji które prowadzę wymaga prowadzenia zajęć w oparciu najnowsze dane znajdujące się na stronach internetowych. Często korzystam z materiałów udostępnionych mi podczas studiów podyplomowych z prezentacjami jakiś zagadnień, wykładami na określony temat czy filmami. Zachęcam uczniów do korzystania ze źródeł internetowych, poszukiwania i selekcji informacji. Często na zajęciach przedstawiam materiał do samodzielnego opracowania i wskazuję na zagadnienia, które powinny się w nim znaleźć lub podaję pytania na które uczniowie samodzielnie wyszukują odpowiedzi. Następnie sprawdzamy i weryfikujemy przydatność tych informacji. Zdarza się również by uczniowie przygotowywali prace na określony temat, który potem przedstawiają na forum klasy.
Z uwagi na potrzebę korzystania z aktualnych informacji w kształceniu w zawodzie technik logistyk i technik spedytor oraz stosunkowo niewielkiej ilości publikacji książkowych w interesującym mnie zakresie korzystałam z materiałów i informacji dostępnych na stronach internetowych takich jak: www.logistyka.net.pl, www.techniklogistyk.pl, www.psm.pl., www.szkolysrednie.wsl.com.pl, www.spedycje.pl, www.logistica.pl, www.e-logistyka.pl, www.logistykawpolsce.pl, www.log24.pl, www.csk.szczecin.pl i wiele innych. Wymieniałam się materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami. Komunikowałam się również
z nauczycielami na forum dyskusyjnym, wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniem.
Wykorzystuję również komputer do pracy z uczniem na zajęciach. Wiele ćwiczeń
i zadań jest wykonywanych przy pomocy programów pakietu Microsoft Office: arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstowych oraz serwisu www.google.pl/maps. Dodatkowo prowadzę zajęcia z wykorzystaniem programu iScala w ramach projektu „Wirtualne laboratoria-sukces innowacji”. Wzmacnia to nabyte przez uczniów umiejętności oraz usprawnia wykonanie zadań.
Zachęcam też uczniów do odpowiedzialności za swój proces kształcenia i rozwój osobisty. Skutkiem czego kontaktują się z innymi uczniami na portalach społecznościowych w sprawie organizowanych konkursów międzyszkolnych czy w celu pozyskania informacji dotyczących zajęć. Często komunikuję się z uczniami drogą elektroniczną: przesyłam ciekawe artykuły do przeczytania, prezentacje multimedialne oraz otrzymuję od nich sporządzone materiały do oceny (ćwiczenia, zadania oraz prezentacje zadanych tematów). Dzięki temu pokazuję młodym ludziom iż technologia informacyjna to bardzo ważne
i pomocne narzędzie do pracy i nauki oraz że może być wykorzystywane w inny sposób niż tylko do zabawy i rozrywki.
W swojej pracy często kontaktuję się z lokalnymi instytucjami i mediami. Kontakty te odbywają się głównie drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej. Ponadto redaguję teksty, które są umieszczane na stronach internetowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Starostwa Powiatowego w Wołominie i są formą kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.
Komunikuję się z nauczycielami z innych szkół - opiekunami uczestników konkursu przy pomocy telefonii komórkowej i poczty elektronicznej oraz za sprawą informacji zamieszczonych na stronie internetowej.


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzieliłam się swoją wiedzą podczas pracy w ramach Komisji Przedmiotów Zawodowych. Przedstawiałam na spotkaniach najciekawsze wnioski z ukończonych przeze mnie szkoleń, sprawozdania z udziału uczniów szkoły w konkursach i olimpiadach, realizacji wycieczek przedmiotowych. Omawiałam dostępne publikacje książkowe na rynku, nowości wydawnicze, zmiany w egzaminie zawodowym.
Służyłam pomocą przy planowaniu pracy na dany rok, tworzeniu rozkładów materiału oraz wyszukiwaniu treści potrzebnych do realizacji danych zagadnień przedmiotowych.
Przygotowywałam próbne egzaminy dla zawodu technik logistyk (zarówno według „starej” jak i „nowej” formuły) w części teoretycznej i praktycznej. Dzięki temu młodzież mogła kilkakrotnie w ciągu okresu nauki zmierzyć się z zadaniami egzaminacyjnymi, oceniać swoje możliwości i śledzić postępy. Analizę wyników egzaminów próbnych przedstawiałam na zebraniach Komisji Przedmiotów Zawodowych i wnioski służyły nam do planowania dalszej pracy.
Bardzo ważną kwestią była również współpraca między nauczycielami w ramach tego samego zawodu i podział treści nauczania na które każdy z uczących miał zwrócić większą uwagę przy realizacji podstawy programowej. Spotkania takie odbywały się w ciągu całego roku szkolnego w miarę potrzeb i były niezwykle owocne.
W każdym roku szkolnym współpracuję z nauczycielami przy okazji Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości. Razem z nauczycielami przedsiębiorczości
i przedmiotów zawodowych przeprowadzam etap szkolny konkursu wiedzy natomiast
z nauczycielami zespołu humanistycznego dokonujemy oceny prac w kategorii plastyczno-literackiej.
W roku szkolnym 2014/2015 pomagałam koledze który po raz pierwszy został wychowawcą klasy. Zapoznawałam go ze sposobami zakładania i prowadzenia dokumentacji uczniowskiej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dokumentacją pomocy pedagogiczno-psychologicznej), zasadami usprawiedliwiania nieobecności, liczenia frekwencji oraz stosowania systemu oceniania zachowania. Służyłam pomocą przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Ponadto systematycznie i na bieżąco wspieram proces wychowawczy uczniów podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wyjść poza szkolnych. Współpracuję z wychowawcami klas w ich działaniach w ramach zespołu wychowawczego klasy.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w pracach Zespołu ds. Promocji Szkoły. Został on powołany ze względu na pojawiające się problemy z naborem uczniów.
Brałam czynny udział w pracach zespołu, pisałam aktualne informacje które były umieszczane na stronie internetowej szkoły i Starostwa Wołomińskiego oraz w prasie lokalnej. Co roku wraz z uczniami uczestniczę w Dniu Otwartym oraz odwiedzam okoliczne gimnazja przedstawiając im ofertę edukacyjną szkoły. W 2014 i 2015 roku byłam odpowiedzialna za przygotowanie i obsługę stoiska Zespołu Szkół Ekonomicznych podczas Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego.
W dniu 25.04.2016 r. przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Tematem był „Stres w pracy nauczyciela”. Przedstawiłam pojęcie i genezę zjawiska, określiłam stresory czyli czynniki i sytuacje które wywołują stres (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy nauczyciela). Następnie skupiłam się na rozróżnieniu rodzajów stresu i jego wpływu na zdrowie człowieka. Na koniec przedstawiłam sposoby i metody radzenia sobie z przewlekłym stresem.
W dniu 20.05.2016 r. przeprowadziłam lekcję otwartą na temat „Wypełnianie kartoteki magazynowej przy pomocy arkusza kalkulacyjnego”. Celem zajęć było podsumowanie wiadomości na temat dokumentów magazynowych, przypomnienie elementów kartoteki magazynowej oraz wypełnienie przy użyciu komputera wyposażonego w arkusz kalkulacyjny. Dzięki tym zajęciom obecni na lekcji nauczyciele zapoznali się
z nowymi metodami pracy oraz zadaniami praktycznymi które służą podsumowaniu
i utrwaleniu umiejętności. Dla mnie niezwykle istotna była informacja zwrotna po przeprowadzonych zajęciach i wymiana spostrzeżeń.
Ponadto publikuję swoje materiały dydaktyczne, wymieniam się z nauczycielami rozkładami materiałów, przekazuję sprawdziany i prezentacje tematów (w ramach tej samej placówki) oraz z nauczycielami innych szkół.

§ 8 ust. 2 pkt 4

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Z racji pełnienia funkcji wychowawcy klasy poznawałam środowisko uczniów w różnorodnych formach: za pomocą ankiet, analizy dokumentacji uczniów nowo przyjętych, podczas realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy, indywidualnych rozmów z uczniami oraz ich rodzicami i opiekunami. Uczniowie chętnie wypełniali anonimowe ankiety, dzięki którym poznawałam sytuację rodzinną i społeczną wychowanków. Dzięki zebranym informacjom mogłam skuteczniej pomagać uczniom w rozwiązywaniu problemów. Kontakty z rodzicami przybierały różne formy: zebrania, indywidualne spotkania, rozmowy telefoniczne, korespondencja oficjalna. Notatki ze spotkań umieszczałam w zeszycie wychowawczym. Dzięki różnym formom kontaktów byłam dyspozycyjna dla rodziców
i mogliśmy wspólnie kształtować postawę uczniów w szkole.
Po wstępnym zapoznaniu się z uczniami, przygotowałam plan pracy wychowawczej dla klasy. Głównym zamierzeniem moich działań była wówczas integracja klasy i wdrożenie młodzieży do nowego etapu edukacyjnego. Przeprowadzone rozmowy z uczniami i ich rodzicami, współpraca z nauczycielami oraz zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na godzinach wychowawczych sprawiły, że klasa szybko przyzwyczaiła się do nowych zasad. Dużo czasu poświęciłam zapoznaniu uczniów z regulaminami i zasadami panującymi
w szkole. Przeprowadziłam szereg pogadanek mających na celu wzajemne poznanie się młodzieży, rozmawialiśmy o wrażeniach i problemach, z jakimi spotkali się w naszej szkole. Doprowadziłam do spotkania z panią psycholog, tematem była integracja klasy, a także zajęcia na temat nieobecności, spóźnień oraz przyszłości bez odpowiedniego wykształcenia. Kiedy moja wiedza na temat klasy była już duża w planie wychowawczym uwzględniłam specyfikę zespołu oraz bieżące potrzeby wychowanków.
Program wychowawczy klasy został opracowany na podstawie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Głównymi zadaniami mojej pracy wychowawczej były:
1. Organizacja zespołu klasowego.
2. Tradycje klasy.
3. Troska o właściwy stosunek ucznia do nauki.
4. Troska o wychowanie moralno – społeczne uczniów.
5. Wychowanie proekologiczne.
6. Dbanie o higienę zdrowotną uczniów.
7. Opieka i pomoc materialna dla uczniów.
8. Pomoc w samorealizacji uczniów.
9. Wdrażanie do poszanowania tradycji narodowych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego.
10. Współpraca z rodzicami.
Praca wychowawcy jest zadaniem niełatwym. Uczniowie oczekują od nauczyciela-wychowawcy nie tylko przekazywania im wiedzy merytorycznej, ale również pomocy
w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swego miejsca w klasie, w szkole
i w życiu. Liczą na wsparcie wychowawcy i zrozumienie ich potrzeb. Rodzice z kolei zakładają, że szkoła, a w szczególności wychowawca, będzie ich wspierać w wychowaniu dziecka. Zatem szkolny proces wychowawczy powinien być właściwie zaplanowany (oczywiście po rozpoznaniu potrzeb oraz oczekiwań wychowanków i ich rodziców). Program wychowawczy, który przygotowałam w dużym stopniu ułatwił mi realizację tego zadania i pomógł efektywnie wykorzystać możliwości szkoły i moich wychowanków.
Rodzice zostali zapoznani z programem w klasie pierwszej i mieli wpływ na dobór tematyki lekcyjnej, jak również informowali o ewentualnych potrzebach w trakcie jego realizacji. Comiesięczny kontakt rodziców na zebraniach klasowych i dniach otwartych ułatwiał przepływ informacji i pozytywnie wpływał na korekty programu.
Opracowując program byłam świadoma jego elastyczności i ewentualnych zmian wynikających z niemożności przewidzenia pojawiających się trudności.
Pomocne w realizacji programu były spotkania Zespołu Wychowawczego, dzięki którym istniała możliwość wymiany doświadczeń i informacji z innymi wychowawcami. Pozytywne relacje z nauczycielami z powołanego zespołu klasowego przyczyniły się do powiększenia spektrum oddziaływań wychowawczych i wnikliwszej obserwacji zachowań uczniów. W trudniejszych sprawach wychowawczych zwracałam się do pedagoga szkolnego (wagary, problemy osobiste, nałogi).
Monitorując program korzystałam z różnych źródeł informacji: rozmów z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem. Rady pedagogiczne i spotkania szkoleniowe były okazją do dyskusji w szerszym gronie nauczycieli i przyczyniały się do korygowania programu
w zależności od zaistniałych problemów. Pomocny był również założony zeszyt uwag
i pochwał ucznia. Cenne informacje uzyskiwałam z przeprowadzonych rozmów z uczniami
i ankiet.
Pierwsze efekty pracy wychowawczej wynikające z wdrożenia programu mogłam obserwować w ciągu trzech lat. Najbardziej zauważalne okazały się postępy w zachowaniu na lekcjach i kulturze bycia, zmniejszyła się liczba konfliktów. Dało się również zaobserwować pomoc koleżeńską oraz współpracę i zaangażowanie we wspólne zadania.
Tworzenie programu wychowawczego i jego realizacja jest procesem bardzo trudnym, dlatego poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami. Ewaluacja programu dokonywana jest na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych.
W latach 2011-2016 prowadziłam zajęcia pozalekcyjne w ramach opracowanego przeze mnie programu „Chcę wiedzieć więcej”. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań
i umiejętności zarówno uczniów zdolnych jak w uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Program zakładał nie tylko cele merytoryczne ale też wychowawcze.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• kształtowanie u uczniów aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych,
• zwiększenie motywacji do nauki,
• zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pojawiających się w trakcie procesu kształcenia,
• zwiększenie skuteczności doskonalenia umiejętności,
• przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie,
• wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu szeroko rozumianej edukacji logistycznej,
• rozwój przedsiębiorczych postaw młodzieży,
• realizacja ciekawych projektów edukacyjnych,
• rozszerzenie współpracy szkoły z władzami lokalnymi i środowiskiem biznesu,
• promocja działań szkoły na forum ogólnopolskim,
• przygotowanie młodzieży do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
W czasie realizacji programu będzie przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, ale również będzie się stwarzać młodzieży możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń
i wiedzy. Realizując program, uczniowie będą podejmować działania, które pozwolą im na zdobycie doświadczeń w zakresie efektywnego współdziałania w zespole, radzenie sobie
w sytuacjach nowych i trudnych, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw sprawdzenia siebie. Dzięki temu uczeń zyskuje lepszą motywację do planowania i organizowania własnej nauki, rozwijania swojej osobowości, wzmacniania swojej przyszłej drogi zawodowej.
Program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy w sposób prosty i zrozumiały. Zajęcia są prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych ciekawych metod aktywizujących, budzących zainteresowanie uczniów, ich aktywne postawy i zaangażowanie. Uczniowie stają się wnikliwymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości, rozumieją zachodzące w niej zmiany, znają też możliwości modyfikowania własnych zachowań. Założeniem programu jest żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
• dostarczenia elementarnej wiedzy logistycznej,
• rozwijania ducha przedsiębiorczości,
• wzbudzania wyobrażeń, pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej
• świadome wykorzystanie własnego potencjału,
• planowanie działań i racjonalne dokonywanie wyborów przy podejmowaniu decyzji
dotyczących wytyczania swojej drogi życiowej.
ZADANIA:
• Uczeń określa cele swoich działań.
• Wymienia podstawowe zasady efektywnego planowania.
• Posiada podstawowa wiedzę z zakresu logistyki.
• Aktywnie wzmacnia swoje mocne strony, zainteresowania, uzdolniania, a przez to zna sposoby dostosowania się do zmieniającego się rynku pracy.
TEMATYKA ZAJĘĆ:
Na początku każdego roku szkolnego badałam preferencje uczniów zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach i wspólnie określaliśmy głównie zadania do zrealizowania. Planowałam również bloki tematyczne do opanowania w ramach realizacji podstawy programowej dla danej klasy. Natomiast szczegółowa tematyka i ilość godzin przeznaczona na realizację konkretnych zagadnień była uzależniona od preferencji i możliwości uczniów biorących w nich udział.
EWALUACJA ZAJĘĆ:
Wiedza logistyczna wymaga ciągłej aktualizacji, jest bardzo szeroka i nie zawsze wszystkie ciekawe tematy można omówić podczas zajęć lekcyjnych stąd konieczność jej pogłębiania na zajęciach dodatkowych. Uczniowie biorący udział w zajęciach poszerzyli
w znaczny sposób zakres swoich wiadomości co pozwoliło uzyskać lepsze wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, wynikach nauczania z przedmiotów zawodowych oraz w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Zainteresowanie uczniów omawianymi zagadnieniami miało również wpływ na decyzję co do wyboru kierunku studiów.
W roku szkolnym 2014/2015 pracowałam z grupą czterech uczniów klasy 2l rozwijając ich zainteresowania o zagadnienia, które wykraczały poza bieżący materiał nauczania, w celu przygotowania do Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Dzięki tym zajęciom dwóch uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego a jeden z nich Paweł Słoński do finału, który odbył się 04 marca 2015 roku w Poznaniu gdzie zajął 17 miejsce.
W roku szkolnym 2015/2016 praca z uczniami klasy 3l i 4l na zajęciach rozwijających wiedzę spowodowała aż 10 uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego OOL a dwóch z nich Paweł Słoński i Maciej Hryckowian do finału, który odbywał się w Poznaniu.
Maciej nie wziął udziału w dalszych zmaganiach ze względu na odbywające się w tym czasie praktyki zagraniczne w ramach programu POWER + a Paweł Słoński zajął 16 miejsce
w kraju.
W każdym roku szkolnym motywuję i przygotowuję uczniów do udziału
w Powiatowym Konkursie Wiedzy z Przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2014/2015 do finału zakwalifikowali się uczniowie klasy 2L z którymi pracowałam w ramach zajęć „Chcę wiedzieć więcej”: Agnieszka Więch, Paweł Słoński i Norbert Skowroński i ich udział okazał się sukcesem. Paweł Słoński zajął I miejsce a Norbert Skowroński drugie. W roku szkolnym 2015/2016 ponownie w grupie reprezentującej Zespół Szkół Ekonomicznych w etapie powiatowym znaleźli się Paweł Słoński i Norbert Skowroński. Tym razem pierwsze miejsce zajął Norbert Skowroński. Ponadto zajęcia które prowadzę rozwijają zainteresowania uczniów o wiedzę ekonomiczną skutkiem czego uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości i Regionie.
Program zajęć „Chcę wiedzieć więcej” zakłada również pracę z uczniem mającym trudności edukacyjne w celu wyrównania poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów. Celami szczegółowymi prowadzonych zajęć są: stwarzanie uczniom słabym warunków umożliwiających im realizację niezbędnego minimum poprzez pracę indywidualną; niwelowanie przykrych doświadczeń związanych z niepowodzeniami uczniów na lekcjach przedmiotów zawodowych; rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.
Oprócz kwestii edukacyjnych założyłam sobie również realizację celów wychowawczych. Chciałam wykształcić w uczniach pozytywny stosunek do przyswajania nowej wiedzy oraz chęć do samodzielnego zdobywania wiadomości. Próbowałam ich przekonać, że tylko systematyczność prowadzi do sukcesu.
Tematyka tych zajęć jest dostosowana do potrzeb indywidualnych uczniów. Dzięki temu mają szansę uzupełnienia braków spowodowanych absencją szkolną bądź skorzystać
z metod pracy dobranych specjalnie do ich możliwości. Efektem tych zajęć są lepsze wyniki
z przedmiotów zawodowych i egzaminów z kwalifikacji.
Na bieżąco dokonuję ewaluacji zajęć i wnioski służą mi do planowania pracy
w kolejnym roku szkolnym.

b) Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

Złożyłam wnioski o przyjęcie mojej kandydatury na egzaminatora sprawdzającego prace egzaminacyjne w zawodach: technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec
i technik rachunkowości. Następnie otrzymałam informację z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o pozytywnym rozpatrzeniu mojego wniosku i zaproszenie na szkolenie. Odbyłam szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zawodzie technik logistyk w dniach 17-18.11.2012 r. oraz szkolenie uzupełniające 09-10.03.2013 r. Ponadto ukończyłam szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów w zawodzie technik spedytor
w dniach 29.11.2013-01.12.2013 r.
Po zdanych egzaminach sprawdzających otrzymałam wpis do rejestru egzaminatorów w zawodach technik spedytor i technik logistyk.
W lipcu 2015 roku zostałam powołana do Zespołu Egzaminatorów sprawdzających prace w zawodzie technik logistyk (kwalifikacja A.30) oraz w zawodzie technik spedytor (kwalifikacja A.28).
W październiku 2015 roku brałam udział w pracach zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace w zawodzie technik logistyk (kwalifikacja A.30) i w zawodzie technik spedytor (kwalifikacja A.28). Sprawdzałam również próbę losową i modyfikowałam klucz kryteriów oceniania w zawodzie technik spedytor.
Praca w charakterze egzaminatora pozwoliła mi doskonalić umiejętności pracy z grupą oraz uświadomiła mi, że ocenianie zewnętrzne pozwala na diagnozowanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów, monitorowanie poziomu nauczania i ocenę efektywności oddziaływań edukacyjnych szkoły. Bycie egzaminatorem otworzyło przede mną szereg nowych zadań, zmotywowało mnie do dalszej pracy w tym zawodzie i nauczyło nowych sposobów oceniania i punktowania prac uczniów. Stanowiło również doskonałą okazję do kontaktów
z nauczycielami innych placówek, wymiany doświadczeń i poglądów na temat dostępnych pomocy dydaktycznych oraz współpracy przy wymianie zadań egzaminacyjnych.


c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Uczniowie technikum wybierając kierunek kształcenia często nie znają specyfiki pracy w zawodzie, do którego przygotowuje ich szkoła. Bardzo istotne jest zatem zapoznanie uczniów z zakładami pracy w których, po skończeniu szkoły, mogliby podjąć pracę. Zwiedzanie firm pozwala uczniom skonfrontować nabytą wiedzę teoretyczną
z praktyką. Celem kształcenia w szkole o technicznym profilu kształcenia jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika, a więc dobrego fachowca. Efektywne działanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego i zawodowego. Aby sprostać tym wymaganiom należy wzbogacić szkolne programy nauczania nie tylko
w aktualne do potrzeb rynku pracy plany wynikowe, ale również wzbogacić je o dodatkowe elementy, które pozwolą zapoznać się przyszłym absolwentom z faktycznymi i realnymi działaniami przedsiębiorstw oraz firm.
Moim zadaniem jako nauczyciela przedmiotów zawodowych było rzetelne przygotowanie absolwenta technikum do pracy w wybranych zawodzie. Dlatego też systematycznie nawiązywałam współpracę z firmami i zakładami pracy z branży losistyczno-spedycyjnej. Efektem nawiązanych relacji były wyjazdy dla młodzieży oraz przeprowadzane
w szkole warsztaty prowadzone przez przedstawicieli firm.
W dniu 09.06.2014 r. odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez p. Piotra Jarząbka (kierownika magazynu w firmie Coca-Cola HBC Polska filia w Radzyminie).
W warsztatach wzięły udział klasa 1L i 2L. Zajęcia dotyczyły organizacji pracy
w nowoczesnym magazynie wysokiego składowania. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z systemami automatycznej identyfikacji towarów, kontroli poziomu zapasów i zasadami składowania.
W ramach nawiązanej współpracy z firmą Coca-Cola 09.10.2015 roku uczniowie klasy 3L odwiedzili filię w Radzyminie. Podczas tej wizyty przyszli logistycy poznali
w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie. Mieli możliwość obejrzenia linii produkcyjnych. Zapoznali się systemami magazynowymi, sposobami oznakowania produktów, etykietami logistycznymi. Zostały im przedstawione zasady dystrybucji i sposoby organizacji dostaw do odbiorców na terenie całego kraju.
W bieżącym roku szkolnym nawiązano współpracuję z firmą „Raben” jest to przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne o międzynarodowym zasięgu. Dzięki temu uczniowie klasy I LS odwiedzili w dniu 20.04.2016 r. filię w Grodzisku Mazowieckim. Podczas wizyty zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania czynności logistyczno-spedycyjnych, oznakowaniem towarów niebezpiecznych, specyfiką pracy w poszczególnych strefach magazynu.
Zwiedzanie zakładów pracy jest dla uczniów bardzo ważne. W czasie takich wycieczek uczniowie mogli się przekonać że nauka w szkole to nie tylko teoria oderwana od rzeczywistości. Mieli możliwość obserwować zastosowanie urządzeń o których uczyli się
w szkole. Poznali specyfikę pracy na stanowiskach, na których będą mogli podjąć pracę jako absolwenci. Dla nauczyciela jest to dodatkowa możliwość pokazania wielu urządzeń, których nie ma w pracowniach szkoły.
Dla mnie jako nauczyciela przedmiotów zawodowych jest bardzo istotne również rozwijanie w uczniach postaw i poglądów, które mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej, dlatego też organizuję wyjazdy na targi związane z ich zawodem.
W dniu 22.10.2013 roku uczniowie klas 3l i 4hl wzięli udział w Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej gdzie mogli zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w sferze drogownictwa, sterowania ruchem, oznakowania powierzchni drogowej. Poznali plany dotyczące logistyki miejskiej w Warszawie. Dodatkowo uczestniczyli w szeregu konferencji pod wspólnych tytułem „Czas na zmiany” która przedstawia propozycje firm prywatnych i ich współpracę z sektorem publicznym w rozwój infrastruktury.
Kolejny wyjazd odbył się 23.2014 roku. Dwie klasy Technikum Handlowego 3L oraz 2l wzięły udział w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem. Program wizyty na Targach wypełniło uczestnictwo
w konferencjach pod wspólnym tematem: „Przemiany w kolejnictwie”. Dopełnieniem konferencji była oferta wystawców, czyli najważniejszych firm związanych z budową
i projektowaniem infrastruktury. Nie zabrakło propozycji obejmujących urządzenia wykorzystywane w bezpieczeństwie i zarządzaniu ruchem drogowym, rozwiązań ITS oraz systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim, a także wyposażenia dla obiektów użyteczności publicznej. Podczas Targów Instytut Transportu Samochodowego prezentował symulatory dachowania, zderzeń oraz ALKOgogle.
Jestem pomysłodawcą i głównym organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości, który odbywa się cyklicznie od 9 lat w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. W ramach organizacji konkursu odpowiadam za:
• projekt ogólny konkursu - wybór hasła przewodniego, ustalenie terminów, formę i treść regulaminów, formułę poszczególnych kategorii konkursu, redagowanie listów przewodnich do dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu wołomińskiego,
• przygotowanie pytań oraz kluczy odpowiedzi na etap szkolny,
• przygotowanie pytań i kluczy odpowiedzi na etap finałowy,
• przygotowanie dokumentacji finałowej: potwierdzenia obecności, protokółu z przebiegu, sprawozdania,
• treść pytań i regulaminy dodatkowych kategorii konkursowych,
• współpracę z komisjami wyłaniającymi laureatów poszczególnych kategorii konkursu,
• kontakty z nauczycielami/opiekunami uczestników konkursu,
• przewodnictwo komisji konkursowej finału konkursu wiedzy,
• organizację praktyczną konkursu wiedzy: przygotowanie sali na zmagania finałowe,
• kontakty z sponsorami konkursu,
• dobór nagród w konkursie,
• pomoc we wręczaniu nagród finalistom,
• rozliczenie finansowe konkursu,
• koordynację drukowania zaproszeń, dyplomów i podziękowań,
• przygotowanie informacji na stronę internetową i innych osób zainteresowanych (prasy, sponsorów, patronów konkursu).
Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości spotkał się z pomyślnym przyjęciem przez dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Co roku udział bierze 8 szkół ponadgimnazjalnych z których ponad 500 uczestników zmaga się z pytaniami konkursowymi w etapie szkolnym. W konkursie plastyczno-literackim również nie brakuje chętnych, zarówno z gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjanych. W sumie przez tych 9 edycji
w rywalizacji w ramach konkursu wzięło udział prawie 5000 osób.
Ponadto patronat nad konkursem corocznie obejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Starosta Wołomiński, patronat medialny Radio FaMa Wołomin, dwutygodnik „Dobry Znak”, tygodnik „Wieści Podwarszawskie”. Nie brakuje też firm lokalnych oraz zaproszonych gości którzy podczas finału konkursu wiedzy prowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży.
Organizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości stanowi ogromne wyzwanie, a jednocześnie jest dla mnie źródłem satysfakcji i daje możliwość sprawdzenia się w nowej roli.

e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Działania dydaktyczne i wychowawcze są bardziej skutecznie gdy praca odbywa się wielotorowo i jest wspierana przez inne instytucje i placówki.
Systematycznie współpracuję z samorządem szkolnym przy okazji wydarzeń i akcji organizowanych w szkole takich jak: Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wózek za nakrętkę, Adopcja Serca, Stop Dopalaczom, Światowy dzień Walki z AIDS, Światowy Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Zdrowia.
W każdym roku szkolnym współpracuję ze szkolnym kołem turystyczno-krajoznawczym „Pod koniczynką” organizatorem gry terenowej „Wołomin - moja mała ojczyzna” oraz rajdu pieszego „Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Jestem opiekunem uczniów biorących udział w imprezie z naszej szkoły lub też zaproszonych gimnazjalistów, motywuję do zaangażowania w wypełnianie zadań konkursowych i wspieram rozwijanie lokalnego patriotyzmu.
Współpracowałam z doradcą zawodowym w zakresie określania predyspozycji zawodowych uczniów, analizy słabych i mocnych stron, podczas organizacji warsztatów „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”. Kierowałam do doradcy uczniów mających problem
z określeniem dalszej ścieżki edukacji lub kariery zawodowej.
Motywuję uczniów do pracy w bibliotece szkolnej, propaguję czytelnictwo i wskazuję czytelnię i centrum multimedialne jako źródło poszukiwania informacji. Pracownicy biblioteki zapoznali uczniów z zasadami prowadzenia księgozbioru oraz pisania bibliografii na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Współpracuję z pedagogiem szkolnym w każdym roku szkolnym. Współpraca polega na działaniach zmierzających do rozwiązywania problemów związanych z frekwencją uczniów lub nieodpowiednim zachowaniem. Wspólnie redagujemy opinie potrzebne do Sądu Rodzinnego w Wołominie oraz kontaktujemy się z kuratorami sądowymi.
W czasie stażu współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Wołominie. Współpraca okazała się szczególnie cenna w przypadku kilku uczniów. Dzięki temu można było zorganizować indywidualne nauczanie. Ponadto korzystam z pomocy pracowników poradni przy zorganizowaniu zajęć integracyjnych dla klas pierwszych, warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień czy też stresu egzaminacyjnego.
W każdym roku szkolnym współpracuję ze Starostwem Powiatowym w Wołominie przy organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości. Współpraca ta jest związana ze wypełnianiem dokumentacji o objęcie patronatem konkursu
i dofinansowanie nagród dla finalistów. Często zgłaszam propozycje tematów wykładów
do wygłoszenia. Po zakończonym konkursie przedstawiam sprawozdanie z jego przebiegu oraz rozliczenie finansowe zakupionych nagród. Ponadto redaguję teksty informacyjne, które umieszczane są na stronach Starostwa Powiatowego.
Przy organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości współpracowałam również z lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami takimi jak: Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (przez 8 lat), Fundacja „Oda” w Wołominie.
W roku szkolnym 2014/2015 nawiązałam współpracę z Miejskim Zakładem Dróg
i Zieleni w Wołominie. Dzięki tym kontaktom zorganizowałam 30.03.2015 roku warsztaty ekologiczne dla uczniów czterech klas technikum handlowego (1hl, 2h, 2l oraz 3h). Uczniowie na zajęciach próbowali odpowiedzieć na następujące pytania: co się dzieje
z opakowaniem po zużytym produkcie? Czy można ograniczać liczbę składowisk śmieci? Jak zredukować ilość odpadów opakowaniowych? Dzięki warsztatom na pewno wzrosła ich świadomość ekologiczna i poczucie odpowiedzialności za przyszłość planety.
Kontaktowałam się również z prasą lokalną: tygodnikiem „Wieści Podwarszawskie”
i dwutygodnikiem „Dobry znak” gdzie były zamieszczane artykuły z prowadzonych przeze mnie konkursów oraz z Radiem FaMa Wołomin - patronem medialnym Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości. Wystąpiłam również w audycji na żywo (03.11.2014) gdzie zachęcałam do konkursu i propagowałam postawę obywatelską poprzez udział
w wyborach do samorządu lokalnego.
Bardzo cenię sobie współpracę z uczelniami wyższymi, szczególnie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu - organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której uczniowie biorą udział. Poprzez udział w konferencjach i szkoleniach mam dostęp do najnowszych informacji na temat egzaminów zawodowych i programów komputerowych wspomagających proces kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Korzystam z możliwości rozmów z autorami podręczników i wskazuję potrzeby w zakresie nowych publikacji. Ponadto jest to cenne źródło informacji merytorycznych, pomocy dydaktycznych, plansz tematycznych i filmów edukacyjnych. Dzięki tej współpracy mogę również informować uczniów o możliwościach i kierunkach dalszego kształcenia się.
Współpracuję także z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. Rektor uczelni wygłosił wykład dotyczący nauki przedsiębiorczości podczas IX Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości oraz ufundował nagrodę specjalną w kategorii pisemnej konkursu.
Przy organizacji etapu szkolnego konkursu „Mistrzowie Logistyki” współpracuję
z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Zgłaszam drogą mailową udział uczniów, którzy następnie wypełniają testy online dotyczące wiedzy logistycznej. W roku szkolnym 2015/2016 dwoje uczniów klasy 3L Agnieszka Więch i Michał Piekut przeszli pomyślnie przez eliminacje szkolne, niestety z uwagi na regulamin konkursu (w dalszej rywalizacji biorą udział drużyny 3-osobowe z każdej szkoły) nie mogli uczestniczyć w dalszych zmaganiach.
Systematycznie współpracuję z wydawnictwami branżowymi takimi jak: Biblioteka Logistyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, wydawnictwo eMPI2 . W ramach tej współpracy jestem na bieżąco informowana
o wszystkich nowościach wydawniczych oraz otrzymuję bezpłatne materiały dydaktyczne. Mam też możliwość zakupu podręczników dla młodzieży korzystając z rabatów i zniżek.
Wszystkie podejmowane działania poszerzają zakres działania szkoły i bezpośrednio wpływają na jakość jej pracy. Ponadto integracja z różnymi podmiotami i instytucjami powoduje większą skuteczność w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

f) Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Doskonałym podsumowaniem moich działań na rzecz szkoły są przyznane mi nagrody:
w 2014 roku Nagroda Starosty Wołomińskiego oraz w 2015 roku Nagroda Dyrektora Szkoły
„za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej”.
Poza tym nagrody Dyrektora Szkoły otrzymałam w latach: 2008, 2009, 2011 i 2012.
Nagrody te są dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz mobilizacją do dalszego rozwijania się i działania na rzecz szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych. Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów
z pozostałych klas. W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki. W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy dyrektorem szkoły. Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły. Moim priorytetem było uświadomienie im,
że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.
Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów (wychowawczego
i edukacyjnego). Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy
w naszej pracy, a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE
Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam. Szczególnie cenna jest dla mnie zdolność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję.
Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej. Liczne szkolenia oraz warsztaty,
w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, wzbogaciły mój warsztat pracy
i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Chociaż czas stażu minął, nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.