X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32195
Przesłano:

Sprawozdanie - awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2013 r. DO 31.05.2016 r..

Jestem nauczycielem mianowanym z jedenastoletnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w ZSO w Sochaczewie. Szkoła w której pracuje należy do najlepszych szkół w regionie. Dużą uwagę w mojej szkole przykłada się do rozwoju fizycznego młodzieży jako nieodrębnej części prawidłowego rozwoju młodego człowieka.
We wrześniu 2013 roku złożyłam wniosek do Dyrektora o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Do wniosku dołączyłem Plan Rozwoju Zawodowego (PRZ) obejmujący staż w okresie od 01.09.2013 r. do 31.05 2016 r..
Rozpoczynając kolejny etap awansu zawodowego myślałam o pozytywnych efektach jakie przyniesie mój awans dla szkoły, uczniów oraz osobiście dla mnie.
W sprawozdaniu z realizacji PRZ odniosę się do poszczególnych wymagań, które określa: 1) Ustawa z dn. 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela, 2) Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust.2 pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożeń działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Pracę nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego (PRZ) rozpoczęłam od zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli. W sierpniu i wrześniu 2013 roku dokonałam analizę przepisów prawa oświatowego, uwzględniając Ustawę z dn. 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dn. 01.12,2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (ze zmianami wprowadzonymi rozp. MENiS a dn. 14.11.2007 r.), nowelizacje Ustawy o systemie Oświaty z dn. 07.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami). Pomocą służyły mi publikacje znajdujące się w szkolnej bibliotece, a także oficjalne strony internetowe MEN i kuratorium, które starałam się śledzić systematycznie.
Przeprowadziłam analizę dokumentacji szkoły a przede wszystkim: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktycznego, Wewnątrzszkolnych Zasad oceniania, Planu pracy Szkoły, Planu Pracy Rady Pedagogicznej, Harmonogramu Szkoleniowych Rad pedagogicznych, Planu Pracy nauczycieli wychowania fizycznego, Harmonogramu zebrań z rodzicami i Dni otwartych dla rodziców, Planem pracy Samorządu Uczniowskiego.
Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności i możliwości doskonalenia swojego warsztaty pracy. Postawiłam przed sobą kilka zadań, które w okresie stażu powinnam zrealizować. Biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz osobisty rozwój napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, przedłożyłam go Dyrektorowi Szkoły.
Efekty:

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi przygotować i złożyć w terminie Plan Rozwoju Zawodowego Rozwoju, a po ukończeniu stażu- napisać i przedstawić Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z jego realizacji.


2. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego

1. „Rodzic jako trudny klient w szkole”- 2013 r.- seminarium zorganizowany przez Instytut Kształcenia EKO TUR- 6 godzin.
2. „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole w świetle z aktualnym stanem prawa”-
29.10.2013 r.- szkolenie przeprowadziła pedagog szkolny p. K. Najdzik.- 3 godziny.
3. „Autoagresja dzieci i młodzieży”- 15.04.2014 r. szkolenie przeprowadzone przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną w Sochaczewie i pedagoga szkolnego p. K. Najdzik- 4 godziny
4. „Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela”- 18.11.2014 r.- seminarium zorganizowany przez Wydział szkoleń i Metod Psychospołecznych- 5godzin
5.„Innowacje i eksperyment pedagogiczny w placówce oświatowej”- 31.03.2015 r.- seminarium zorganizowany przez Instytut Kształcenia EKO TUR- 5 godzin.

Efekty:

Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podniosło moje kwalifikacje dydaktyczno- wychowawcze. Zdobyta wiedza i umiejętności podniosły jakość mojej indywidualnej pracy z uczniami i ich rodzicami, zespołowej z nauczycielami, a tym samym jakość pracy szkoły. Powyższe formy doskonalenia pozwoliły mi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, zaspokajać potrzebę zdobywania wiedzy i coraz większych umiejętności. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.


3. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

1. „Profilaktyka uzależnień w połączeniu z treściami nauczania etyki, religii i wychowania fizycznego w szkole”- 2-4.12.2013 r. szkolenie zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej- 20 godzin
2. „Fitnes i jego odmiany zamiast tradycyjnej lekcji wychowania fizycznego'- warsztaty metodyczne zorganizowane przez MSCDN Wydział w Płocku- 5 godzin.
3. Kursokonferencja trenerów zespołów młodzieżowych 13.08.2015 r.- 12 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego
Tematyka:
Doskonalenie techniki indywidualnej na poszczególnych pozycjach
Podstawy treningu bramkarskiego
Założenia do gry w obroni 6:0 i 5:1
Atak szybki- rozwiązania indywidualne, grupowe, zespołowe
Wizja rozwoju młodzieżowej piłki ręcznej
Organizatorem kursokonferencji był Związek Piłki Ręcznej w Polsce przy współpracy z Europejską federacją piłki ręcznej (EHF)

Efekty:

Wiedza i praktyczne wskazówki, jakie zdobyłam podczas konferencji, warsztatów oraz szkolenia pozwoliły mi udoskonalić realizację podejmowanych przeze mnie zadań związanych z nauczanym przedmiotem. Prowadzone przeze mnie lekcje stali ciekawsze i efektywniejsze, zachęcają uczniów do aktywnego trybu życia. Pozyskałam nowe materiały, które skutecznie wykorzystuję zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Dzięki temu podniosłaś jakość pracy szkoły

4. Udział w realizacji Rządowego Programu BEZPECZNA+

Na początku roku szkolnego 2015/2016 dyrekcja szkoły zgłosiła naszą szkołę do Rządowego programu „BEZPIECZNA+” składając wszystkie niezbędne wnioski do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Organ prowadzący dotrzymując terminów złożył wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Bezpieczeństwo młodzieży jest sprawą priorytetową dyrekcji i nauczycieli. Dla tego nasza szkoła przestąpiła do Rządowego Programu : „BEZPIECZNA+”.

1. W listopadzie i grudniu 2015 roku się cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach „BEZPIECZNA+”:
„Nowe narkotyk i substancje zastępcze (dopalacze). Rozpoznawanie zachowań narkotykowych- podstawy pomocy przedmedycznej”- 08.11.2015 r.- warsztaty metodyczne przygotowane przez Centrum Pomocy Społecznej w Milanówku- 6 godzin.
„Bezpieczeństwo w szkole- budowanie bezpieczeństwa w szkole/placówce”- 16.11.2015 r. seminarium przygotowany przez Instytut Kształcenia EKO TUR.- 4 godziny.
„Cyberprzemoc i bezpieczeństwo uczniów w szkole”- 01.12.2015 r.- seminarium przygotowany przez Instytut Kształcenia EKO TUR.- 4 godziny.

Efekty:

Wzbogaciłam swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z zapełnieniem bezpieczeństwa młodzieży w placówce szkolnej, bezpieczeństwa w sieci. Poszerzyłam wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich oraz profilaktyki uzależnień. Wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności podczas prowadzonych przez szkołę działań związanych z bezpieczeństwem- np. prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum i liceum z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych podczas konferencji. Daje im to większe poczucie bezpieczeństwa i spokój wpływające na jakość ich życia w szkole i poza nią. Decyduje to o podniesieniu jakości pracy szkoły.

2. W dniu 27 listopada 2015 r. zrealizowaliśmy kolejne działanie w ramach Rządowego Programu : „BEZPIECZNA+”. Tym razem była zorganizowana „Gra Miejska- Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży- rozpoznanie lokalnych zagrożeń” o charakterze profilaktycznym. Temat gry wskazywał, że będą poruszane zagadnienia związane a szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym m.in. zasady udzielenia pierwszej pomocy, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwo podczas wycieczek i wyjazdów wakacyjnych, znajomość telefonów i symboli związanych z bezpieczeństwem. Dotknęliśmy również problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami na terenie naszego miasta.
W grze uczestniczyli uczniowie z następujących szkół Powiatu Sochaczewskiego: Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, Zespół Szkół Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie, Zespół Szkół Gimnazjum w Kozłowie Biskupim, Zespół Szkół Gimnazjum w Nowej Suchej oraz Gimnazjum Powiatowego w Sochaczewie. Szkoły wystawiły od jednej do dwóch drużyn. Do rywalizacji w „Grze” przestąpiło osiem 5-osobowych drużyn wraz z opiekunami.
Naszą szkołę reprezentowało dwie drużyny- z klasy 3A i klasy 3B. Ja byłam opiekunem drużyny gimnazjalistów z klasy 3A. Uczniowie pod moją opieką w „GRZE MIEJSKIEJ” w ogólnej klasyfikacji uplasowały się na III- miejscu.

Efekty:

„Gra Miejska” wypromowała szkołę w środowisku lokalnym. Szkoła jest postrzegana jako szkoła przyjazna dla ucznia, dbająca o jego bezpieczeństwo i jego rozwój. Integracją naszej młodzieży z uczniami szkół powiatu Sochaczewskiego. Współdziałając w grupie rówieśniczej młodzież wykazała się umiejętnością rozpoznania zagrożenia w lokalnym środowisku oraz sposobu jego likwidacji. Nawiązanie nowych kontaktów między nauczycielami z różnych szkół do dalszej współpracy. Partnerska współpraca nauczyciela z grupą uczniów, nad którymi pełnił opiekę. Satysfakcja uczniów że mogły wziąć udział w „Grze”, pokazać swoje umiejętności i wiedzę.

3. Kolejnym działaniem w ramach programu „Bezpieczna+” był Integracyjny Piknik Rodzinny zorganizowany 21.12.2015 r. przed Świętami Bożego Narodzenia. Tego dnia gościli my w swoich murach młodszych koleżanek i kolegów z oddziałów integracyjnych klas 3a i 3b ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie z ich opiekunami oraz uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Kątach, Gimnazjum w Kozłowie Biskupim, Gimnazjum w Wymysłowie.
Cała społeczność szkolna /uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja / była zaangażowana w przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Wszyscy starały się wywiązać się ze swoich obowiązków tak żeby ten dzień zapisał się w pamięci naszych gości. Ja z młodszą koleżanką p. K. Górską- nauczycielką wychowania fizycznego wspólnie z chłopcami z klasy 1B Gimnazjum były odpowiedzialne za przebieg zawodów dla uczniów integracyjnych klas 3a i 3b ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie. My z koleżanką pomogli młodzieży dobrać odpowiednie konkurencje do sztafety-„Wyścig rzędów” uwzględniając stopień niepełnosprawności niektórych osób. Wszystkie konkurencje były pokazywane przez chłopców prowadzących „Wyścig rzędów”.
Na zakończenie sportowych konkurencji wystąpiła grupa uczennic pod moją opieką z układem tanecznym zachęcając do wspólnego tańca.

Efekty:

Uczniowie potrafią działać w grupie rówieśniczej pomagając sobie nawzajem. Pokazały w swoich działaniach samodzielność, kreatywność, empatię. Nic tak nie burzy barier i lęków między młodymi ludźmi w różnym wieku jak wspólna zabawa i nauka, która jednocześnie zbliża i integruje, umożliwiając wzajemne poznanie, rodzi zaufanie. Integracją społeczności szkoły ze środowiskiem lokalnym. Promocja szkoły wśród potencjalnych kandydatów na ucznia naszej szkoły w środowisku lokalnym.

5. Udział w pracach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji do bezpieczeństwa.

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego. Wspólnie z innymi nauczycielami zespołu przedmiotowego na początku każdego roku szkolnego opracowujemy Plan pracy zespołu, ustalamy Harmonogram dyżurów na korytarzu przy salach gimnastycznych w celach zapełnienia uczniom bezpieczeństwa i dzielimy się obowiązkami na rok szkolny. Wraz z zespołem dokonywałam zmian i korekt w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dostosowując ich zgodnie ze zmianami w prawie Oświatowym. Rozpoczynając staż napisałam Plany wynikowe dla klas I- III Gimnazjum dostosowując ich do warunków szkoły i potrzeb uczniów. Opiekowałam się gablotą

Efekty:

Dzięki dobrej organizacji i umiejętności współdziałania nie mamy problemów z osiągnięciem spójności działań i realizacją zamierzonych celów. Odpowiedzialność, kompromis, brak konfliktów, podział pracy zgodnie z kwalifikacjami i zainteresowaniami powoduje, że skupiamy się na realizacji wyznaczonych zadań. Taka współpraca w zespole przedmiotowym wpływa na osiągnięcie bardzo dobrych wyników. Pracuję w zespole i z zaangażowaniem realizuję przydzielone mi obowiązki, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy zespołu przedmiotowego i szkoły

6.Przygotowanie uczniów do zawodów

Od początku swojej pracy w szkole byłam odpowiedzialna za przygotowanie uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego do udziału w zawodach na szczeblu powiatowym, międzypowiatowym i wojewódzkim według kalendarza imprez sportowych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sochaczewie w następujących dyscyplinach: piłka nożna dziewcząt, piłka ręczna dziewcząt, lekka atletyka dziewcząt, sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych, sztafeta mieszana w biegach przełajowych, dwubój nowoczesny dziewcząt i chłopców. Przygotowywałam szkolne reprezentacji z poszczególnych dyscyplin na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

Efekty:

Przygotowania te przyniosły wymierne korzyści w postaci osiągnięć w tych zawodach, co wpłynęło na lepsze postrzeganie wychowania fizycznego w szkole, a także całej szkoły w środowisku lokalnym. Wpłynęły też mobilizująco na uczniów naszej szkoły. Dały ogromną satysfakcję mi i uczniom (więcej pisze w rozdziale § 8 ust.2 pkt 4f. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej).

§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.

Umiejętność posługiwania się w pracy technologiami komunikacyjnymi i informacyjnymi jest koniecznością dla nauczyciela. Internet, komputer, nowoczesne urządzenia multimedialne stały się niezbędne w pracy nauczyciela. Umiejętne ich wykorzystanie w procesie nauczania pozytywne wpływa na efektywność i jakość podejmowanych działań.
W codziennej pracy wykorzystuję komputer do opracowywania różnorodnych materiałów:
programy, plany pracy, scenariusze, konspekty, publikacje, sprawozdania
informacje i komunikaty dla uczniów tj. regulaminy. plan zajęć w/f, plan zajęć SKS itp..
przygotowuję listy startowe do poszczególnych zawodów
zgłaszam szkołę przez system elektronicznej rejestracji do zawodów
opracowuje wzory dyplomów, ankiet, podziękowań
dokumentacja awansu zawodowego
W trakcie stażu podejmowałam działania mające na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczyciela wychowania fizycznego samodzielnie studiując fachową literaturę dotyczącą mojego przedmiotu np. poradników metodycznych, książek, artykułów, pozycji z zakresu pedagogiki, psychologii w formie elektronicznej.
Ponadto wykorzystuję Internet, który jest dla mnie ogromnym źródłem informacji i komunikacji:
pocztą elektroniczną nawiązuje kontakty i wymieniam się doświadczeniami z innymi nauczycielami
korzystam z informacji znajdujących się na portalach internetowych dla nauczycieli- www.45minut.pl www.szkolnictwo.pl www.edukacja.edux.pl www.edusek.pl www.literka.pl www.testy.eduskrypt.pl
śledzę zmiany w prawie oświatowym odwiedzając strony MEN, kuratorium
wyszukuję książek z wychowania fizycznego i dokonuje ich zakupu
współtworzę szkolną stronę internetową zso.esoch.pl umieszczając na niej informacje o sportowych wynikach uczniów oraz zdjęcia z zawodów
Prowadzę lekcję wychowania fizycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych: projektora , komputera, szkolnej sieci Wi- Fi, odtwarzacza CD oraz DVD.

Efekty:
Dzięki zastosowaniu technologii informacyjnej:
--moja praca staje się efektywniejsza i bardziej zróżnicowana, a to wpływa pozytywnie na jakość pracy szkoły
--wykorzystane przeze mnie materiały są czytelne i estetyczne, a możliwości ich modyfikowania mniej czasochłonne
--wzrasta atrakcyjność moich zajęć lekcyjnych, a to sprzyja poszerzeniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozbudzaniu ich zainteresowań
--wzrasta u uczniów poczucie, że szkoła nadąża za duchem czasów, a to wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły

§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.

1. Prowadzenie lekcji dla nauczycieli kontraktowych

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziła kilka lekcji w obecności p. T. Walczewskiego- nauczyciela kontraktowego, który był zatrudniony w naszej szkole w zastępstwie za koleżankę K. Górską. Były to lekcje z gier zespołowych (piłka ręczna, piłka koszykowa), z rytmiki, gimnastyki podstawowej oraz łyżwiarstwa.
Po każdej lekcji wymienialiśmy swoimi postrzeżeniami na temat odpowiedniego doboru ćwiczeń oraz form i metod nauczania poszczególnych elementów technicznych. Były przeprowadzone lekcje
z piłki ręcznej:
sposoby poruszania się po boisku
nauka techniki rzutu z wyskoku
doskonalenie chwytu i podań w parach
z piłki koszykowej:
nauka techniki rzutu osobistego
doskonalenie piwotu i rzutu z półdystansu po zatrzymaniu
z gimnastyki podstawowej:
nauka piramid dwójkowych i trójkowych
z rytmiki:
ćwiczenia kształtujące do dowolnie wybranej muzyki
aerobik- małe układy według inwencji własnej
łyżwiarstwa:
jazda wprzód po prostej

Efekty:

Przeprowadzone lekcje pozwoliły młodszemu koledze poszerzyć wiedzę z zakresu wychowania fizycznego z dyscyplin sportu, które go interesowały. Po każdej lekcji odbyły się dyskusji po doboru ćwiczeń oraz właściwych form i metod nauczania poszczególnych elementów oraz . Przyniosło to podniesienie jakości pracy kolegi w szczególności i szkoły w całym. Miałam satysfakcje że mogłam pomóc. W ramach wymiany koleżeńskiej udostępniłam konspekty przeprowadzonych lekcji.

2. Obserwacja zajęć lekcyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez koleżanki i kolegów:
doskonalenie gry centra- gra tyłem do tablicy, zwody indywidualne- prowadzący A. Bednarski
zajęcia aerobowe przy muzyce- zumba- prowadząca K. Górska
doskonalenie obrony w piłce siatkowej w pozycjach zachwianych- zajęcie pozalekcyjne (SKS)- prowadzący A. Rejman

Efekty:

Najcenniejsze były dla mnie dyskusje dotyczące realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych oraz sposoby, formy i metody, które były zastosowane do realizacji tych celów. Tym samym doskonale własny warsztat pracy i samą siebie.


3. Przyprowadzenie lekcji dla nauczycieli zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego

W roku szkolnym 2014/2015 w maju przeprowadziłam lekcje otwartą na którą zaprosiła nauczycieli wychowania fizycznego. Lekcja odbyła się w klasie 2d w sali informatycznej z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego i komputerów. Temat lekcji: „Powtórzenie poznanych elementów techniki gry piłki ręcznej. Sprawdzian z znajomości przepisów gry w piłkę ręczną”
Po organizacyjnej części zajęcia uczniowie wymienili poszczególne elementy techniki obrony, ataku oraz elementy techniki gry bramkarza. Po ustnych odpowiedziach był zaprezentowany 12 minutowy film szkoleniowy w którym były pokazane podstawowe zagadnienia dotyczące piłki ręcznej. Po obejrzeniu filmu uczniowie rozwiązywali test „Zasady gry w piłkę ręczną” sprawdzający znajomość przepisów piłki ręcznej na platformie edukacyjnej szkolnictwo.pl.. Test składał się z dwudziestu pytań. Przy każdym pytaniu były podane trzy odpowiedzi do wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową. Po rozwiązaniu testów każdy uczeń mógł sprawdzić swój wynik.
Analiza wyników testu pokazała że uczniowie mają bardzo dobrą wiedzę teoretyczną z przepisów gry piłki ręcznej: 1 osoba otrzymała ocenę dostateczną, 3 osoby- ocenę dobrą, 8 osób- ocenę bardzo dobrą i 2 osoby otrzymały ocenę celującą.
Po zakończeniu lekcji uczniowie i nauczyciele otrzymali arkusz ewaluacji oceniając ją w skali od 1 do 6 i odpowiadając: „Czy chcesz żeby taka forma lekcji była stosowana na zajęciach wychowania fizycznego?”- pytanie dla uczniów, „ Czy będziesz stosował taką formę prowadzenia lekcyj wychowania fizycznego?”- pytanie dla nauczycieli.

Efekty:

Ewaluacja pokazała ogromne zainteresowanie jak uczniów tak i nauczycieli moją lekcją z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. I uczniowie i nauczyciele ocenili lekcje pozytywnie: na 6 - 12 uczniów, na 5 - 2 uczniów. Wszystkie nauczyciele postawili ocenę- 6. Odpowiedzi na pytanie uczniów były następujące: NIE- 0 uczniów, TAK- 14 uczniów. Nauczyciele wszystkie potwierdzili chęć stosowania takiej formy przyprowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
Stosowanie różnych metod nauczania na lekcjach wychowania fizycznego przyczyniają się to tego że lekcje są atrakcyjne dla uczniów, pobudzają ich aktywność i samodoskonalenia.
Po lekcji była przeprowadzona dyskusja z nauczycielami wychowania fizycznego. Każdy nauczyciel otrzymał wcześniej przygotowane przeze mnie materiały, które były wykorzystane na tej lekcji: konspekt lekcji oraz płytę. Dzięki dzieleniu się wiedzą z nauczycielami z zespołu przedmiotowego, mogę liczyć na jeszcze lepszą współpracę z nimi. Współpracując razem podnosimy jakość pracy szkoły.

4. Inne formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami

Ponadto podczas stażu często wymieniałam się wiedzą, spostrzeżeniami, doświadczeniem nabytym w okresie pracy oraz materiałami z nauczycielami innych przedmiotów i z innych szkół w ramach spotkań osobistych. Stała współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcami klas zaowocowały organizacją wycieczek szkolnych do Łodzi, Warszawy, Płocka.
Opublikowałam w Internecie na portale takich jak www.edukacja.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (plan rozwoju zawodowego sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego). Na tym portalu umieściłam publikacje na temat: „Idea Fair Play i jej wartości” , „Zasady kształcenia”. Pomagałam innym nauczycielom w organizacji uroczystości szkolnych. Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem szkolnym swoje obserwacje i spostrzeżenia dotyczące uczniów i niejednokrotnie korzystałam z pomocy dyrektora w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Efekty:

Wyżej wymienione formy dzielenia się wiedzą pozytywnie wpłynęły na proces dydaktyczno- wychowawczy i opiekuńczy w szkole. Podniesienie jakości komunikacji interpersonalnej w szkole poprzez budowanie atmosfery współpracy i zaufania. Osobista satysfakcja, przełamanie własnych barier.


§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.


Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej dla dziewcząt

Przez cały okres swojej pracy w ZSO w Sochaczewie prowadzę dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z
piłki ręcznej dla dziewcząt z Gimnazjum i Liceum.
W szkole gimnazjalnej, średniej oraz trakcie studiów byłam czynną zawodniczką w piłce ręcznej. Po ukończonych studiach trenowałam piłkę ręczną wyczynowo. Po zakończeniu kariery sportowej przez piętnaście lat pracowałam trenerem-nauczycielem piłki ręcznej w Sportowej szkole juniorskiej. Uważam, że taka droga do zawodu nauczyciela procentuje w pracy z młodzieżą w szkole.
Pisząc program wykorzystałam wiele lat swoich doświadczeń zawodnika, trenera, nauczyciela.
Program napisałam i wdrożyłam w roku szkolnym 2013/2014. Po dokonaniu ewaluacji program był kontynuowany w latach 2014/2015 i 2015/ 2016.

WSTĘP

Pozalekcyjne zajęcia sportowe w znaczący sposób wpływają na realizację zagadnień ujętych w planie pracy szkoły oraz w programach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawowym celem takich zajęć jest wszechstronny rozwój uczniów. Głównym założeniem koła sportowego jest nie tylko zdobywanie jak najlepszych wyników w meczach towarzyskich lub turniejach, lecz także propagowanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie młodego człowieka do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć podstawowych zasad „Fair play”: tolerancji i szacunku do innych zdrowych zasad rywalizacji sportowej. 
Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych. O jej atrakcyjności decyduje zmienność akcji, duża ilość strzelonych bramek, bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Ta ciekawa gra stała się ostatnio popularna wśród dzieci naszej szkoły, na co wpływ mają tradycje które w ostatnich lakach są kultywowane i promowane w Polsce.

CELE GŁÓWNE

1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci.
4. Popularyzacja piłki ręcznej.
5.Wdrażanie etycznych zachowań w czasie gry, zawodów, turniejów.
6. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki ręcznej.
7. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
8. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki ręcznej.
9. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Wiadomości:
1. Nauka elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, chwyty i podania, rzuty,
kozłowanie
2. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania
3. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki ręcznej
4. Nauka elementów dotyczących taktyki gry: atak szybki i pozycyjny, pozycje w grze
5. Nauka współpracy w zespole
6. Eliminowanie błędów dotyczących techniki
7. Opanowanie podstawowych terminologii dotyczących piłki ręcznej
8. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas gry

Umiejętności:
1. Nauka i doskonalenie techniki elementów gry
a) Doskonalenie chwytów piłki (półgórnych, górnych, dolnych, z podłoża, jednorącz, sytuacyjnych)
b) Doskonalenie podań piłki ( górnych, półgórnych, dolnych, sytuacyjnych
c) Doskonalenie rzutów ( z miejsca, z biegu, z przeskokiem, w wyskoku, sytuacyjnych)
d) Doskonalenie kozłowania ( pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki )
e) Doskonalenie zwodów bez piłki i z piłką ( pojedyncze, podwójne przodem, tyłem, z obrotem,
przez zamierzone rzuty, przez zamierzone podania, przez poruszanie się
- zmiana tempa, kierunku, zatrzymania się)
2. Nauka i doskonalenie taktyki gry:
a) Obrona:
- krycie każdy swego
- obrona strefowa (6:0, 5:1, 3:3, 3:2:1)
- obrona kombinowana
b) Atak:
- pozycyjny
- szybki ( kontratak )
3. Taktyka gry bramkarza
a) Ustawienie się w czasie gry
b) Ustawienie się w czasie rzutu wolnego
c) Ustawienie się w czasie rzutu karnego

Zadania wychowawcze:
1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych.
2. Wdrażanie do współdziałania w grupie koleżeńskiej.
3. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
4. Przestrzeganie zasad sportowego zachowania się i kultury kibica sportowego.
5. Poszanowanie mienia szkolnego.
6. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
7. Samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych.
8. Wdrażanie do walki sportowej.
9. Samoocena poprawności wykonywanych zadań.
10. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

1. Metody realizacji zadań:
a) Metoda całościowa (syntetyczna) - przy nauczaniu łatwych elementów gry
b) Metoda analityczna – przy nauczaniu trudniejszych elementów
c) Metoda kompleksowa, przy nauczaniu dwóch elementów lub np. techniki i sprawności
d) Metody przekazywania wiadomości (pokaz, omówienie, pogadanka, dyskusja)
2. Formy:
a) Forma zadaniowa
b) Forma ścisła
c) Forma fragmentów gry, przy ćwiczeniu elementów ataku i obrony jednocześnie
d) Gra szkolna (sparingi piłki ręcznej szkolne i między szkolne)
e) Obserwacje meczy i turniejów
f) Oglądanie turniejów nagranych na video
3. Zasady nauczania i uczenia się:
a) Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania – uczenia
się (samodzielności)
g) Zasada poglądowości
h) Zasada stopniowania trudności
i) Zasada wszechstronności
j) Zasada utrwalania umiejętności
k) Zasada indywidualizacji
4. Środki dydaktyczne:
a) Sala gimnastyczna o wymiarach 40 x 20
b) Bramki, piłki ręczne, stojaki, szarfy, materace
c) Sprzęt RTV
5. Ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe i ukierunkowane

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia pozalekcyjne, (co najmniej 1,5 godziny w tygodniu).
2. Turnieje piłki ręcznej między klasowe.
3. Mecze towarzyskie z innymi szkołami.
4. Międzyszkolne zawody powiatowe, międzypowiatowe

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Program swoimi założeniami ma przybliżyć młodzieży szkolnej grę w piłkę ręczną.. Celem programu jest również przygotowanie uczniów do propagowania sportu wśród rówieśników, promocja zdrowego stylu życia, przygotowanie drużyn szkolnych do rozgrywek sportowych, wynikających kalendarza imprez sportowych PSZS. W wyniku realizacji programu:
1. Powstanie szkolna drużyna piłki ręcznej dziewcząt.
2. Uczeń rozwinie swoje umiejętności motoryczne.
3. Uczeń będzie znał elementy techniczne i taktyczne niezbędne do gry w piłkę ręczną
4. Uczeń będzie dbał o swoją sprawność fizyczną, higienę osobistą i swoje zdrowie
5. Uczeń będzie brał udział w zawodach sportowych.
6. Uczeń będzie znał i przestrzegał zasad sportowego zachowania
7. Uczeń będzie znał przepisy gry w piłkę ręczną i będzie umiał sędziować mecze piłki ręcznie
8. Uczeń będzie rozumiał potrzebę aktywności ruchowej.
9. Podniesie się ogólny poziom sprawności fizycznej wśród uczniów
10. Uczeń będzie znał swoje mocne i słabe strony
11. Zostaną zaspokojone potrzeby i zainteresowania dzieci uzdolnionych sportowo
12. Wzrośnie integracja między klasowa i między szkolna dzieci
13. Aktywność dzieci zostanie zauważona w środowisku szkolnym
14. Wzrośnie zainteresowanie piłką ręczną wśród dzieci

EWALUACJA

1. Uczeń zna zasady taktyczne gry i umie wykorzystać je w praktyce
2. Zna przepisy gry i znaki sędziowskie
3. Wie jak należy zachować się na zawodach sportowych będąc w roli zawodnika, widza, postępuje zgodnie z zasadami „Fair play”
4. Potrafi wykonać podstawowe elementy techniki z zakresu piłki ręcznej
5. Przejawia gotowość uczestnictwa w dalszych zajęciach
6. Ma chęć i ambicję bycia członkiem zespołu
7. Potrafi powstrzymać się od niepożądanych zachowań w sytuacjach konfliktowych
8. Potrafi podporządkować się ustalonym regułom i przepisom działań zespołowych
9. Dąży do doskonalenia swoich umiejętności i postaw

METODY KONTROLI I OCENY

1. Testy sprawności fizycznej
2. Testy umiejętności ruchowych
3. Obserwacja
4. Dyskusja
5. Analiza dokumentów
6. Analiza wyników rywalizacji sportowej

UWAGI KOŃCOWE

Program wychodzi na przeciw potrzebom grupy dziewcząt, które chcą nauczyć się gry w piłkę ręczną, pragną uczestniczyć w życiu sportowym szkoły i środowiska. Chcą realizować swoje zainteresowania i systematycznie pracować podwyższając poziom swojej sprawności. Wierzę, że gra w piłkę ręczną dostarczy moim podopiecznym dużo radości, wiele wrażeń , zadowolenia i satysfakcji z uzyskiwania coraz lepszych wyników własnych i całego zespołu, a w przyszłości zaowocuje wysokimi miejscami w zawodach sportowych.

Literatura:

Wrześniewski S. „Uczymy gry w piłkę ręczną”- poradnik metodyczny ZPRP, Warszawa. 2010 r..
Zielonka Z. „Abecadło piłki ręcznej”-poradnik metodyczny ZPRP, Warszawa. 2008 r..
Nowiński W. „Piłka ręczna. Wyszkolenie indywidualne” -poradnik metodyczny ZPRP, Warszawa, 2002 r.
Walczyk L., Skutnik R. „Piłka ręczna. Zasób ćwiczeń”- poradnik metodyczny ZPRP, Warszawa. 2005 r..

Efekty:

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z piłki ręcznej podnieśli poziom ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej młodzieży. Została zaspokojona potrzeba na aktywność ruchowa młodzieży oraz aspiracje sportowe młodzieży uzdolnionej. Powstała szkolna reprezentacja dziewcząt w piłce ręcznej. Na zajęciach uczennice nauczyły się prawidłowego funkcjonowania w zespole. Poszerzyły swoją wiedzę z zakresu danej dyscypliny sportu. Dostosowują się do zasad „Fair Play”. Efektem pracy mojej i moich uczennic było zdobycie w w latach 2014, 2015 Mistrzostwa Powiatu sochaczewskiego Szkół ponadgimnazjalnych i Wicemistrzostwa w Międzypowiatowych Zawodach Szkół ponadgimnazjalnych. A reprezentacja Gimnazjum zajęła w roku 2015 - III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży szkół gimnazjalnych. Sukcesy tę dostarczyły zarówno mi jak i zespołom ogromną satysfakcję i wiarę we własne umiejętności oraz możliwości. Treści realizowane w programie bezpośrednio wpłynęły na efektywność i jakości mojej pracy, moich wychowanek, tym samym podnosząc jakość pracy całej szkoły. Promocja szkoły w lokalnym środowisku.

§ 8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.


Współczesna szkoła, jeśli chce docierać do młodego człowieka i mieć na niego istotny wpływ, musi wychodzić z oferta wykraczającą poza typową działalność. Wówczas staje się przestrzenią życia kulturalnego, skupiającą całe środowisko.
Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego wymaga od nauczyciela zaangażowania wykraczającego poza ramy zajęć lekcyjnych. Obejmuje szereg działań mających na celu wszechstronny rozwój ucznia. Próbując sprostać temu zadaniu podczas stażu podejmowałam następujące działania:

1. Organizowanie szkolnego konkursu o tematyce olimpijskie i sportowej

W kwietniu 2014 roku wspólnie z kolegom T. Walczewskim organizowali i przeprowadzili szkolny konkurs o tematyce olimpijskiej i sportowej dla uczniów z Gimnazjum. Do konkursu zgłosiło się dwanaście uczniów z pięciu klas: 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Konkurs odbył się w celach wyłonienia najlepszych. Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie z klasy 1B: Hubert Paradowski, Piotr Gierałtowski, Szymon Górka. 9 maja tę chłopcy pod opieką p. T. Walczewskiego reprezentowali nasz Gimnazjum w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Tematyce Olimpijskiej i Sportowej. Organizatorami konkursu są Gimnazjum nr 1 oraz Klub Olimpijczyka „Jedynka” i Polski Komitet Olimpijski.

Efekty:

Kształtowanie u uczniów zainteresowań i umiejętności wykraczających poza program, co daje możliwość rozwoju. Ćwiczenie zasad zdrowej rywalizacji. Kształtowanie u uczniów zasad współpracy i współdziałania. Wyłonienie z grona uczestników trzech osób do reprezentowania naszego Gimnazjum na Konkursie Powiatowym. Współpraca z nauczycielami z innych szkół. Promocja szkoły w lokalnym środowisku. Podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Spotkanie z Panem Maciejem Małeckim- posłem na Sejm RP

W styczniu 2014 roku organizowałam spotkanie dla uczniów z Gimnazjum i Liceum spotkanie z Panem Maciejem Małeckim, posłem na Sejm RP, a jednocześnie absolwentem naszej szkoły. Tematem przewodnim spotkania z uczniami było- Państwo demokratyczne. Poseł poruszał kwestie czynnego uczestnictwa w życiu politycznym państwa. Skupił się na patologiach ustroju związanymi m.in. z korupcją. Uczniowie mogli brać czynny udział w spotkaniu, z którego skorzystali zadając wiele pytań. Interesowały ich zagadnienia związane ze zmianami ustrojowymi Polski ostatnich dekad, sprawami podatkowymi. Doceniając zaangażowanie swoich rozmówców, Maciej Małecki wręczył upominki w postaci książek historycznych uczniom. Nie zabrakło również wpisu posła w kronice szkolnej. Informacja o tym wydarzeniu pojawiła się na oficjalnej stronie szkoły, na stronie Starostwa powiatowego oraz w lokalnej prasie.

Efekty:

Szkoła w środowisku lokalnym jest postrzegana jako placówka, która dba o kształtowanie u młodzieży postaw moralnych i etycznych, rozwija ich zainteresowania wychodząc naprzeciw ich potrzebą. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Nawiązanie współpracy do dalszych działań.


3. Organizowanie wycieczek szkolnych

Wspólnie z wychowawcami poszczególnych klas organizowałam wycieczki szkolne.
- Wycieczka na Warszawską Politechnikę na targi z klasą 3e- wrzesień 2013 r..
- Wycieczka do Łodzi do teatru muzycznego na sztukę „Łajza”- z klasą 3e- wrzesień 2013 r..
- Wycieczka do Warszawy na wystawę: ”Poznaj tajemnice ludzkiego ciała” z klasą 1d- 2013 r..
- Wycieczka do Warszawy do Sejmu RP z klasą 3e i 1d- luty 2014 r..
- Wycieczka Do Warszawy do Centrum Kopernika z klasą 2e- styczeń 2016 r..
- Wycieczka do Łodzi do teatru na sztukę:”Jesus Christus Surepstar”z klasą 2c- marzec 2016r..

Efekty:

Wycieczka jest to impreza bardzo lubiana przez uczniów i oczekiwana przez nich, a ja, jako nauczyciel widzę wiele pozytywnych stron wynikających z jej przeprowadzenia. Przede wszystkim jest to okoliczność bardzo sprzyjająca integracji grupy. Ponadto wspomaga uczniów w kształceniu, zapewniając im rozwój ich zainteresowań i zdobywania wiedzy podczas wycieczek. Podnosi jakość pracy szkoły.

4. Udział w organizowaniu Dni Otwartych dla uczniów ze szkół gimnazjalnych

Rokrocznie nasza szkoła organizuje Dni Otwarte szkoły dla uczniów trzecich klas gimnazjów z Powiatu Sochaczewskiego. Młodzież gimnazjalna wraz z rodzicami odwiedzając nasze liceum, ma okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną szkoły, nauczycielami oraz wziąć udział w przygotowanych pokazach czy prezentacjach. Wraz z koleżankami i kolegami aktywnie bierzmy udział w tym przedsięwzięciu. Przeprowadziłam lekcje pokazową z piłki ręcznej dla uczniów odwiedzających szkołę. Brała udział w „Grze ulicznej” organizowanej dla uczniów szkół gimnazjalnych z okolic Sochaczewa. Wspólnie z kolegom A. Bednarskim organizowali turniej piłki koszykowej „Trio basket 2014”.

Efekty:

Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Przybliżenie uczniom gimnazjum oferty kształcenia. Zwiększenie liczby ilości uczniów chętnych do podjęcia nauki w naszej szkole. Zaangażowanie moje i uczniów do działań prezentujących szkołę. Współpraca nauczyciela i uczniów pokazała że ich działania są ważne i potrzebne.


5. Udział w organizowaniu Dni Kultury i Sportu

Każdego roku w ostatnim tygodniu Roku Szkolnego w naszej szkole odbywają się Dni Kultury i Sportu. Organizatorem tej imprezy jest szkolny Samorząd Uczniowski przy współpracy z nauczycielami. Jest to uroczystość, podczas której każda klasa przygotowuje imprezę o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym. Wspólnie z opiekunką Samorządu Uczniowskiego zachęcałyśmy uczniów do udziału w tej szkolnej uroczystości.
W roku szkolnym 2013/2014 byłam odpowiedzialna za organizowanie uroczystości: „Zakończenia szkolnego roku sportowego”. Dokonałam podsumowania osiągnięć sportowych naszych uczniów uczestnicząc w poszczególnych dyscyplinach na szczeblu powiatowym i międzypowiatowym. Potem swój występ zaprezentowała grupa judoków, składająca się z uczniów naszej szkoły, które trenują judo na co dzień w klubach sportowych. Po ich pokazie Dyrektor wraz z nauczycielami wręczyli dyplomy za sportowe wyniki w reprezentowaniu szkoły. Na zakończenie uroczystości swój taniec zaprezentowała uczennica z klasy 1A gimnazjum.
W tym dniu na sportowych obiektach odbywali się turnieje tenisa, z piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej. Ja pomagałam uczniom z klasy 1d, która organizowała turniej piłki nożnej, w sędziowaniu.
W roku szkolnym 2014/2015 byłam współorganizatorem turnieju „Trio basket” oraz sędziowałam turniej piłki siatkowej organizowany przez uczniów klasy 2a liceum.

Efekty:

Współdziałania z Samorządem Uczniowskim, z rodzicami i Radą Rodziców. Integracja społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli. W trakcie Dni Kultury i Sportu uczniowie prezentują własne umiejętności, wiedzę, zainteresowania współpracując między sobą oraz z nauczycielami. Kształtuje to u młodzieży umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, organizacji w działaniach. Satysfakcja z udanie przeprowadzonej imprezy. Promowanie aktywności fizycznej. Podsumowanie osiągnięć sportowych, które są efektem pracy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i młodzieży reprezentującej szkołę w zawodach, mobilizująco wpłynęło na wiele osób zachęcając do udziału w dodatkowych zajęciach i do pracy nad własną sprawnością ruchową.

6. Organizowanie i udział w obozach integracyjnych dla uczniów pierwszych klas

W roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 wspólnie z wychowawcami pierwszych klas liceum i gimnazjum oraz pedagogiem szkolnym organizowałam wyjazd na obóz integracyjny. Jest to idealna forma do zapoznania się z młodzieżą, młodzieży z nauczycielami oraz młodzieży w grupie klasowej. Przeprowadziłam z młodzieżą różnorodne zajęcia sportowe, takie jak: gra w piłkę siatkową, gra w piłkę nożną, gra w kwadranta, badminton, wyścigi rzędów.

Efekty:

Otwarta przestrzeń, swoboda, znalezienie się w odmiennym środowisku od szkolnego spowodowało, iż uczniowie bardziej zbliżyli się do siebie. Bezpośrednie osobiste przeżycie wpłynęło na kontakt z innymi dziećmi i nauczycielem. Możliwość wzajemnego poznania się sprzyjała nawiązaniu przyjaźni wśród rówieśników. Uczniowie uczyli się wzajemnego szacunku, szukania dobrych stron u innych. Aktywność ruchowa pozwoliła zintegrować zespoły klasowe i dała poczucie wspólnoty. Wyzwoliła wiele pozytywnych emocji w relacjach interpersonalnych. Poznałam lepiej uczniów, ich reakcje w sytuacjach nietypowych, niezwiązanych z zachowaniem w czasie zajęć w szkole, co niewątpliwie pomogło mi w dalszej pracy nauczyciela.


§ 8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.


Wiele zadań, jakie ma do spełnienia w swojej działalności nauczyciel, może być zrealizowane tylko dzięki kontaktom z innymi osobami, instytucjami lub organizacjami. W wyniku współpracy uczniowie poznają nowe otoczenie, mają okazję przedstawić swoje zainteresowania i umiejętności podczas udziału w różnorodnych konkursach i zawodach, uczą się właściwych postaw społecznych. Nawiązywane kontakty wpływają pozytywnie na wychowanków oraz podnoszą jakość mojej pracy.

1. Praca w komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny i maturalny

W okresie odbywania stażu pełniłam funkcję członka komisji nadzorującej przebieg pisemnych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.
W roku szkolnym 2014/2015 powierzono mi funkcje przewodniczącego komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny z języka angielskiego- poziom podstawowy i poziom rozszerzony. W związku z tym odbyłam szkolenie:” Procedury organizowania i przeprowadzenie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum”. Po szkoleniu otrzymałam instrukcję z procedurami przeprowadzenia egzaminu w wersji papierowej, która była bardzo przydatna. Mogłam zapoznać się z procedurami egzaminu jeszcze raz i przeszkolić innych członków komisji.

Efekty:

Dobre i sumienne przygotowanie spowodowało, że egzaminy przebiegły sprawnie, spokojnie bez żadnych komplikacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami CKE. Przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy szkoły.


2. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Współpraca ta polega poprzez udział w imprezach organizowanych przez powiatowy Zespół Edukacji, Kultury i Sportu.
17 września 2014 roku uczniowie z klas 1b i 1c liceum pod moją opieką i pod opieką wychowawców uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pomnika w miejscowości Laziska gmina Iłów poświęconego setkom ofiar faszystowskich nalotów lotniczych i walk w dniach 17 i 18 września 1939 roku na drodze Iłów- Młodzieszyn- Witkowice w 75 rocznice wydarzeń.

W listopadzie 2014 roku uczniowie z klasy 3c liceum wzięli udział w konkursie powiatowym „Karma dla Nero” współorganizatorami konkursu było starostwo i portal e-sochaczew. Nasi licealiści zabrały 160 kg karmy- najwięcej na cały powiat i wygrały konkurs. Nagrodą główną konkursu była wycieczka do Warszawy do TVP. Byłam opiekunem podczas tej wycieczki.

W latach 2014, 2015, 2016 drużyna dziewcząt z naszej szkoły pod moją opieką brała udział w halowym turnieju piłki nożnej Teresin Futsal Cup, zajmując w 2014 i 2015 roku II-e miejsce.

6 listopada 2015 roku sztafeta mieszana pod moją opieką brała udział w XVII Powiatowych Sztafetowych Biegach uliczno- terenowych z okazji Święta Niepodległości 11 listopada i zajęła I-e miejsce zdobywając Puchar Starosty Sochaczewskiego.

13 maja 2016 roku sztafeta mieszana pod moją opieką brała udział w I Powiatowych Biegach uliczno- terenowych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zajęła I-e miejsce zdobywając Puchar Starosty Sochaczewskiego.

Ponadto przy współpracy z działem Promocji Starostwa publikowałam artykuły o sportowych sukcesach uczniów naszej szkoły oraz zdjęcia z przebiegu zawodów w których uczestniczyła nasza młodzież na stronie: www.powiatsochaczew.pl

Efekty:

Udział młodzieży w okolicznościowych imprezach kształtuje postawy moralno- patriotyczne. Stosowanie zasad „Fair Play” w rywalizacji sportowej. Pomoc na rzecz zwierząt. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Poszerzenie działań szkoły dotyczących w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Razem i Sprawnie”

19.10.2014 roku brałam udział razem z grupą uczniów z naszej szkoły w X Jubileuszowym biegu Papieskim upamiętniającego pontyfikat Jana Pawła II, papieża Polaka, trasa którego przebiegała ulicami miasta. Udział w biegu miał charakter honorowy i symboliczny. Każdy uczestnik na końcu trasy otrzymał dyplom i pamiątkowy medal,

Efekty:

Wspólne pokonanie trasy Biegu z uczniami. Propagowanie tego typu aktywności jest dla mnie bardzo ważnym elementem w kształtowaniu u uczniów postaw aktywności fizycznej, która wspomaga zachować zdrowie i sprawność ruchową.


4. Współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce

1. Uczniowie z naszej szkoły brali udział w akcji- „Szczypiornista Szkoła” w ramach Projektu ZPRP i Ministerstwa Sportu i Turystyki promującego piłkę ręczną i skierowanego do młodzieży szkolnej. 10 czerwca 2014 roku był zorganizowany wyjazd do Płocka na mecz reprezentacji Polski mężczyzn w piłce ręcznej, która zagrała z aktualnym Mistrzem Świata drużyną Hiszpanii. 100 uczniów i ośmiu opiekunów pojechało kibicować naszej Reprezentacji. Biorąc udział w tej akcji bilety na mecz były w bardzo atrakcyjnej cenie. Ponadto szkoła otrzymała od Związku Piłki Ręcznej w Polsce piłki do gry w piłkę ręczną- jedna piłka na pięć osób.

Efekty:

Propagowanie piłki ręcznej wśród młodzieży szkolnej. Integracja młodzieży i identyfikacja z grupą. Kształtowanie postaw patriotycznych takich jak duma z bycia Polakiem. Uczenie się kulturalnego kibicowania. Zaspokajanie zainteresowań i potrzeb uczniów przez szkołę. Nabycie sprzętu do gry w piłkę ręczną. Podniesienia jakości pracy szkoły.

2. Pracowałam jako wolontariusz na Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej Kobiet do lat 17, które byli organizowane w Gdańsku i Gdyni 15- 25. sierpnia 2013 roku oraz na Mistrzostwach Europy mężczyzn do lat 18, które też które byli organizowane w Gdańsku i Gdyni 14- 24. sierpnia 2014 roku.

Efekty:

Praca na rzecz innych dała dużo satysfakcji. Zdobyłam cenne doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych, które pomaga mi w pracy nauczyciela w szkole oraz we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami.


5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

4 czerwca 2016 roku uczniowie z Gimnazjum i Liceum pod moją opieką uczestniczyli w XXIV Europejskich biegach Młodych Olimpijczyków przeprowadzonych na terenie jednostki wojskowej w Bielicach. Uroczystość otwarcia tych biegów ma charakter olimpijski. W uroczystym przemarszu nasza szkoła symbolicznie reprezentowała Australię. Z 32 gimnazjów, które brali udział, nasze Gimnazjum uplasowało się na 13 miejscu. A drużyna licealistów w składzie: Dagmara i Klaudia Cybulskie, Weronika Ambroży, Jakub Kosk, Julian Andryszczyk, Kacper Kacprzak, Mateusz Sadowski w ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych z dużą przewagą punktową zajęła I-e miejsce, zdobywając Puchar Starosty Sochaczewskiego.

Efekty:

Szkoła promuje aktywność ruchową młodzieży i zachęca do udziału w tego typu imprezach sportowych. Biegi prowadzone przez Stowarzyszenie integruje młodzież z całej Polski, która ma możliwość sprawdzenia własnych umiejętności. Satysfakcja z wyniku indywidualnego w biegu i wpływu tego wyniku na wynik szkoły w ogólnej klasyfikacji. Promocja szkoły.

6. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu

Przez cały okres mojego stażu drużyna piłki nożnej dziewcząt pod moją opieką brała udział w zawodach organizowanych przez MOSiR:
- Wrzesień 2013 roku- Turniej Jesienny o Puchar Dyrektora MOSiR- III miejsce
- Marzec 2014 roku- Turniej z Okazji Dnia Kobiet- II miejsce
- Wrzesień 2014 roku- Jesienny Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR- II miejsce
- Marzec 2015 roku- Jesienny Turniej o Puchar Kierownika Obiektów Sportowy MOSiR-III m.

Ponadto uczniowie z naszej szkoły pod moją opieką korzystali z lodowiska MOSiR doskonaląc swoje umiejętności łyżwiarskie oraz korzystali z basenu „Orka” doskonaląc umiejętności pływackie.

Efekty;

Integracja ze środowiskiem lokalnym i promocją szkoły. Szkoła dba o rozwój fizyczny młodzieży wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniom. Uczniowie kształtują i rozwijają swoje umiejętności fizyczne techniczne, taktyczne. A to niewątpliwie podnosi jakość pracy szkoły.


7. Współpraca z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Sochaczewie

Współdziałanie z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym prowadziłam organizując zawody sportowe szkół gimnazjalnych na poziomie rejonowym (eliminacje grupowe) z piłki nożnej oraz piłki ręcznej, na poziomie powiatowym w dwuboju nowoczesnym, piłki nożnej, piłki ręcznej. Pomagałam w prowadzeniu zawodów szkół ponadgimnazjalnych z piłki nożnej, piłki ręcznej, lekkiej atletyce pełniąc obowiązki sędziego. Wszystko to przebiegało we współpracy z nauczycielami innych szkół. Takie działania promowały naszą szkołę w środowisku lokalnym. Dobra organizacja zawodów i ich przeprowadzenia wpłynęły na podniesienie jakości pracy szkoły.

8. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wspólnie z pedagogiem szkolnym p. K. Najdzik byłam realizatorem wojewódzkiego programu edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie raka piersi „Zdrowe piersi są Ok!” w maturalnych klasach 3e i 3f w roku szkolnym 2013/2014. Program ten realizowany był pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Celem wychowawczym programu jest rozwijanie u ucznia zainteresowania zdrowiem i stylem życia własnym oraz swoich bliskich, promowanie postaw prozdrowotnych oraz przygotowanie do bycia świadomym pacjentem w dorosłym życiu. Istotnym założeniem programu jest też motywowanie przez młodzież, kobiet z najbliższego otoczenia (mam, babć, sióstr itd.) do dbałości o zdrowie oraz poddawania się badaniom profilaktycznym w tym kierunku.

Efekty:

Budowanie wśród uczennic liceum świadomości dbania o własne zdrowie i zdrowie innych osób. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Poszerzenie działań profilaktycznych szkoły na najbliższe otoczenie uczniów (rodziców, członków rodziny, znajomych).

9. Udział w akcji – Szlachetna Paczka

W roku szkolnym 2015/2016 nasza młodzież wraz z rodzicami oraz Grono Pedagogiczne zaangażowali się w akcję Szlachetnej Paczki. Zebrano ponad 2000 zł. oraz bardzo dużo produktów żywnościowych, odzieży, chemię oraz zabawek. Na zebrane pieniądze zakupiono wymarzone meble dla wybranej rodziny. Również była zakupiona odzież, obuwie, produkty żywnościowe oraz artykuły chemii gospodarczej, które potrzebowała wybrana rodzina.
Ponadto nasza szkoła była w tym roku centralnym magazynem „Szlachetnej Paczki”. Do nas przywożono wszystkie paczki dla potrzebujących rodzin i rozdzielano według potrzeb.

Efekty:

Wdrożenie uczniów do działań na rzecz innych ludzi. Kształtowanie u uczniów postaw w bezinteresownym pomaganiu osobom potrzebującym pomocy. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, rozwijanie empatii. Integracja ze środowiskiem lokalnym. Promowanie działalności wychowawczej szkoły. Satysfakcja z bycia potrzebnym i móc pomagać innym.


§ 8 ust.2 pkt 4f Uzyskanie innych osiągnięć w pracy zawodowej w związku z § 9 ust.1 pkt 3 lit.a Rozporządzenia MEN z dn. 1 marca 2013r.


Miarą osiągnięć nauczyciela wychowania fizycznego są z pewnością sukcesy odnoszone przez jego wychowanków. Sukcesy osiągnięte przez moich uczniów:

- I miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015/.
- II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Międzypowiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015.
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016
I miejsce w piłce nożnej dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.
III miejsce w piłce nożnej dziewcząt w Międzypowiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.
II miejsce w dwuboju nowoczesnym chłopców w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.
III miejsce w piłce ręcznej dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.
II miejsce w piłce nożnej dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014, 2015/2016.
I miejsce w sztafetowych biegach dziewcząt 10x800m w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2015.
I miejsce w sztafetowych biegach dziewcząt 10x800m w Międzypowiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2015.
I miejsce w sztafetowych biegach dziewcząt 10x800m w Wojewódzkim Finale Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2015.
I miejsce w dwuboju nowoczesnym dziewcząt w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
III miejsce w dwuboju nowoczesnym chłopców w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
I miejsce drużynowe w lekkie atletyce w Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.
I miejsce w ogólnej klasyfikacji Szkół Ponadgimnazjalnych i zdobycie Pucharu Starosty Sochaczewskiego na XXIV Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków.

W związku z sukcesami naszych uczniów w zawodach na szczeblu Powiatowym, Międzypowiatowym oraz Wojewódzkim szkoła w ostatnich latach zajmuje I miejsce w ogólnej klasyfikacji szkól ponadgimnazjalnych w Powiecie Sochaczewskim.

Za uzyskanie wyróżniających wyników w pracy dydaktyczno- wychowawczej w latach 2007, 2013, 2014 otrzymałam Nagrodę Dyrektora.

Efekty:

Długotrwały proces przygotowań do zawodów, a następnie udział w nich przyniosły następujące efekty:
- uczniowie zdobywali i kształtowali określone umiejętności motoryczne, techniczne oraz taktyczne;
przygotowanie do zawodów wszechstronnie rozwijało ich: umiejętność działania w zespole, systematyczność, kształtowanie silnej woli i odwagi, umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach presji;
poprawienie kondycji ogólnej kondycji fizycznej;
satysfakcja że są częścią społeczności szkolnej.
Osiągnięte sukcesy przez uczniów są wizytówką moją i szkoły. Jakość i efektywność pracy szkoły jest nierozerwalnie związane z działaniami przeze mnie podejmowanymi. Uczniowie byli głównymi autorami w realizacji tych działań, bez których nie mogłabym zrealizować celów postawionych przed sobą.
Przygotowanie młodzieży i uczestnictwo z nimi w zawodach wymagało wiele pracy i poświęcenia, ale radość uczniów oraz wyniki osiągnięte przez nich, dały mi ogromną satysfakcję i chęć do dalszej pracy.
Takie wysokie wyniki w rywalizacji sportowej przyczynili się do promocji szkoły w środowisku lokalnym i podnieśli jakość pracy szkoły.


§ 8 ust.2 pkt 5 Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której jestem zatrudniona.


Spełniając wymogi kwalifikacyjne zrobiłam opis i analizę dwóch zdiagnozowanych przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno zdrowotnych jak i wychowawczo – opiekuńczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.