X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32169
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się stopień nauczyciela mianowanego w latach 2013-2016

Beata Kamińska Krzymów, dnia 08.06.2016 r.
Borowo 2B
62-513 Krzymów


SPRAWOZDANIE Z REALIZCJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W LATACH 2013-2016 NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i Nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Beata Kamińska
Imię i Nazwisko opiekuna stażu: mgr Alina K.
Imię i Nazwisko dyrektora: mgr Magdalena M.
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Krzymowie- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie
Wykształcenie: Wyższe, Kierunek: Pedagogika,
Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
- od 01.09.2013 – 31.08.2015 r. Prywatne Przedszkole „ Bajkolandia” w Koninie
- od 01.09.2015 – 31.05.2016 r. Zespół Szkół w Krzymowie.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju.
Staż trwający 2 lata i 9 miesięcy ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia realizowałam w dwóch placówkach edukacyjnych: W Prywatnym Przedszkolu „Bajkolandia” w Koninie od 1.09.2013r. do 31.08.2015 r. oraz w Zespole Szkół w Krzymowie- od 1.09.2015 r. do 31.05.2016r.
Pierwszego września 2015 roku, zgodnie z wymaganiami w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ponownie przeanalizowałam przepisy prawne dotyczące warunków i możliwości kontynuacji stażu oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny dotychczasowego dorobku zawodowego przedłożyłam wniosek o kontynuację stażu do Dyrektora Zespołu Szkół w Krzymowie Pani Magdaleny M.

Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach § 7 ust. 2 pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Z uwagi na fakt zmiany miejsca pracy, ponownie przeanalizowałam przepisy prawne dotyczące warunków i możliwości kontynuacji stażu. Analizie poddany został wówczas sporządzony przeze mnie wcześniej Plan Rozwoju Zawodowego. Starając się jednocześnie uwzględnić specyfikę przedszkola, potrzeby uczniów, rodziców, środowiska lokalnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Ponieważ nie zaistniały istotne zmiany w zajmowanym przeze mnie stanowisku oraz specyfice pracy tylko w typie placówki, w której kontynuowałam staż, przy wprowadzaniu niewielkich zmian został on zaakceptowany do dalszej realizacji.
Przystępując do realizacji zaakceptowanego przez dyrekcję planu rozpoczęłam doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych, a co w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości pracy zarówno mojej, jak i placówki. W czasie trwania stażu realizowałam więc założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
Przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego było zasadniczą kwestią, od której rozpoczęłam realizację stażu. W związku z tym dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz stronach Kuratorium Oświaty. Zapoznałam się zatem z następującymi dokumentami:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozdział 3a - Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) - Rozporządzenie z 01.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.) Na bieżąco śledziłam strony internetowe MEN i KO. Ponadto w trakcie trwania stażu wzięłam udział w: - doradztwie problemowym „Awans zawodowy nauczyciela- realizacja stażu” - szkoleniu „ Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego procedury, dokumentacja, rozmowa, egzamin.
Efekty realizacji: Zdobyłam wiedzę, która pozwoliła mi jak najlepiej wywiązać się z zdań umieszczonych w procedurze awansu zawodowego. Skrupulatnie śledziłam zadania nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o kolejny stopień awansu. Wiedza ta, pozwoliła mi poznać swoje prawa i obowiązki. Była pomocna w opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1) Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem. Na początku naszej współpracy zawarłyśmy pisemny kontrakt, który określał w sposób jasny i przejrzysty zasady naszego współdziałania. Umożliwiło mi to doskonalenie własnego warsztatu pracy, rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ciągłą ewaluację podejmowanych działań.

2) Warsztat swojej pracy doskonaliłam poprzez systematyczne obserwacje lekcji bibliotecznych, uroczystości współorganizowanych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywną opinię. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i relacje z dziećmi. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. W okresie stażu obserwowałam zajęcia i uroczystości przygotowywane przez panią Renatę P. oraz panią Milenę M. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci z trudnościami i tych zdolniejszych.

Efekty realizacji: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz obserwacje koleżeńskie pozwoliły mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom i zadaniom, owocowało w cenne uwagi i spostrzeżenia. Pozwalało to eliminować zauważone błędy oraz poprawnie prowadzić zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Omawianie zajęć stanowiło dla mnie źródło nowych rad i informacji. Pozytywne uwagi opiekuna zawsze motywowały do dalszej pracy i rozwoju.

3. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, przebiegu nauczania, wychowania i opieki
Prawidłowo prowadziłam dokumentację nauczyciela:
• dzienniki zajęć przedszkola – zapis zajęć, odnotowywanie obecności;
• pisanie planów miesięcznych oraz scenariuszy zajęć;
• uzupełnianie kart obserwacji dzieci, wyciąganie wniosków wypływających z obserwacji;
• dokumentacja pracy wychowawcy grupy przedszkolnej, teczka wychowawcy.
Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy obserwacji. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania rocznego oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, konferencjach, szkoleniach i Radach Pedagogicznych.
a. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

Rok szkolny 2015/2016
- Studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”;
- Mastermetodyka pracownia wspierania edukacji „Agresja w grupie przedszkolnej-jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami dziecka?”;
- Warsztaty plastyczo-muzyczne zorganizowane przez Centrum Edukacji artystycznej- Muzylek Moni „Wiosenny ogród”;
- Warsztaty muzyczno- teatralne zorganizowane przez Centrum Edukacji artystycznej- Muzylek Moni „Wiosenne nutki”;
- Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia” - Konsultacja superwizyjna z psychologiem dziecięcym Iwoną Jędrzejczak- Michalak;
- Konferencja zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczna w Ślesinie „Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania”;

e-konferencje:
- „Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci”
- „Jak zwiększyć poczucie własnej wartości u dziecka w wieku przedszkolnym”
- „Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w wczesnoszkolnej”
- „Dziecko z zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej”
- „Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa MAC Edukacja”
- „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”
- „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu- zajęcia pokazowe”
- „Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu”
- e-warsztaty metodyczne: „Edukacja matematyczna w przedszkolu”

Efekty realizacji:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.
b. Samodzielnie tworzyłam i gromadziłam materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć zarówno dydaktycznych, jak i plastycznych. Przygotowując uroczystości przedszkolne pisałam scenariusze przedstawień oraz tworzyłam dekoracje, będące nieodłącznym elementem wystroju sali. W okresie stażu na bieżąco śledziłam portale internetowe zawierające materiały dydaktyczne i edukacyjne dla uczniów i nauczycieli m.in.:
www.men.gov.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.edux.pl, www.eduseek.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.wychowanieprzdszkolne.pl, http://blizejprzedszkola.pl/
Ponadto doposażyłam własną biblioteczkę o szeroki wachlarz literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomysłów z pracami plastycznymi. Prenumerata miesięcznika „ Bliżej Przedszkola” wraz z pomocami demonstracyjnymi do zajęć, aby uatrakcyjnić prowadzone zajęcia dydaktyczne. Literatura z innowacyjnymi metodami.
Efekty realizacji:
Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło mi na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, tekstów, itp. Gromadząc materiały, pisząc plany pracy i tworząc pomoce dydaktyczne wykorzystywałam różnego rodzaju techniki, wzbogacając swój warsztat pracy nauczyciela.
Dzięki udziałowi w szkoleniach, konferencjach oraz poprzez studiowaną literaturę wprowadzałam do swojej pracy z dziećmi atrakcyjne metody:
-elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona (Kinezjologia edukacyjna),
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- elementy Metody Relaksacji wg Jacobsona,
- elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori,
- elementy Metody Gimnastyki Twórczej - improwizacji ruchowej R. Labana,
- zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne
- aktywny odbiór muzyki według Carla Orffa
Wracałam również do starszych, nieco zapomnianych ale również bardzo lubianych przez dzieci zabaw tradycyjnych (pląsy, zabawy naśladowcze, inscenizacyjne i ilustracyjne, kołowe). Dokonując obserwacji wybierałam te, które były efektywniejsze i atrakcyjniejsze, starając się jednocześnie łączyć nowoczesność z tradycją.
5. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola oraz zespołami pedagogicznymi

Uczestniczyłam w radach pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne i wewnątrzprzedszkolne.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Dokładałam też wszelkich starań, by sala, w której na co dzień przebywają moi podopieczni była dla nich miejscem atrakcyjnym, pobudzającym wyobraźnię, zachęcającym do twórczego działania i do samego pobytu w przedszkolu. W związku z tym zgodnie z porami roku malowałam duże postacie z ulubionych bajek moich podopiecznych, przenosząc w piękną kolorową krainę bajek. Ponadto na bieżąco tworzyłam samodzielnie i razem z dziećmi dekoracje sali (stałe i tematyczne), przygotowywałam pomoce dydaktyczne, dodatkowe karty pracy, tworzyłam gazetki ścienne oraz wygospodarowałam w holu korytarza ( blisko Sali) miejsce na eksponowanie prac dzieci. Dzięki tego typu działaniom tworzyliśmy wspólnie z podopiecznymi w przedszkolu klimat przyjazny do nauki i zabawy, sala zachęcała swoim wystrojem do przebywania w niej ale również pełniła funkcje edukacyjne. Rodzice natomiast już po wystroju sali i tematyce wystawianych prac mogli na bieżąco orientować się zarówno w podejmowanych w przedszkolu zagadnieniach, jak również śledzić postępy swoich pociech.
Przygotowywałam także dzieci na bieżąco według kalendarza do świąt i uroczystości – zarówno pod względem merytorycznym jak też artystycznym. Aktywnie uczestniczyłam w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, co pozwalało mi dodatkowo sprawdzić własne umiejętności jako koordynatora przedsięwzięcia.

7. Dzielenie się własnymi doświadczeniami.
Współpraca polegała na koleżeńskiej wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych, udziale w otwartych zajęciach koleżeńskich:
- opracowanie spójnych z dokumentami szkoły planów i programów pracy profilaktyczno – wychowawczej do realizacji z dziećmi w przedszkolu;
- omawianie i wybór najefektywniejszych narzędzi przeprowadzania diagnozy przedszkolnej, wspólne analizy jej wyników – ewaluację podejmowanych działań,
- opracowanie jednolitych form dokumentacji wychowawcy przedszkola (diagnoza, sprawozdania, ankiety do rodziców)
- konsultacje podejmowanych na bieżąco działań i zaistniałych problemów dydaktyczno – wychowawczych;
- dokonywanie obserwacji i analizy prowadzonych zajęć, ustalanie mocnych i słabych stron oraz wniosków do dalszej pracy;
- wymianę pomocy dydaktycznych, wskazówek, dobrych praktyk w ramach współpracy koleżeńskiej;
- wspólne dokonywanie analizy i wyboru najbardziej adekwatnych form doskonalenia zawodowego;
- omawianie odbytych szkoleń, systematyzację zdobytej podczas nich wiedzy i umiejętności;
- wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych oraz wycieczek i wyjazdów.
- udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

8. Sporządzanie autoewaluacji rocznej
Przez cały okres stażu systematycznie analizowałam swoje etapy realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadziłam zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia zawodowego, a także materiały dydaktyczne wykonane samodzielnie.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust.2 pkt.2

Praca opiekuńcza i dydaktyczno – wychowawcza nauczyciela to wychodzenie naprzeciw potrzebom wychowanków i ich środowiska oraz współczesnym, aktualnym problemom społecznym i cywilizacyjnym. Dbając zatem o właściwe ukierunkowanie i zaplanowanie pracy oraz o jej efektywność należy oprzeć ją na trafnej i rzetelnej diagnozie.
1. Współpraca z rodzicami-poznanie środowiska dzieci i rodziców
Na początku roku rodzice wypełniali kartę informacyjną, dzięki której pozyskiwałam wiele cennych wskazówek na samym starcie pracy z dzieckiem. Następnie prowadziłam rozmowy z rodzicami podczas dyżurów i spotkań, co pomogło mi w lepszym poznaniu sytuacji rodzinnej dziecka, zrozumieniu jego zachowań i trudności. Rozmowy z rodzicami pozwoliły na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze i poznawać potrzeby rozwojowe dzieci.
Wszystkie podjęte działania miały na celu integrowanie rodziców i dzieci oraz usprawnianie współpracy na linii przedszkole – dom. Rodzice włączali się w różne akcje zbiórek (m.in. nakrętek, karmy dla zwierząt) Aktywnie wyposażali kąciki: przyrodniczy (nasiona, warzywa, rośliny, dary lasu), czytelniczy i informacyjny (książki, czasopisma), piekli ciasta na uroczystości, wykonywali z dziećmi prace plastyczne na konkursy, pomagali podczas wycieczek, brali udział w zajęciach otwartych. Wspólnie z rodzicami staraliśmy się rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze w grupie. Podczas zebrania z rodzicami został zaproszony Pedagog Szkolny w celu pedagogizacji rodziców. W trakcie roku prowadzony był kącik dla rodziców. Ponadto rodzice na koniec tygodnia otrzymywali na bieżąco informacje w formie papierowej.
Ważnym elementem mojej pracy było prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam obserwację dzieci pod kątem adaptacji w przedszkolu. Dzięki temu mogłam odpowiednio dostosować i ukierunkować podejmowane działania wychowawczo – opiekuńcze, tak, by każde dziecko jak najpełniej i w miarę łagodnie zaadoptowało się do nowego dla niego środowiska, gdyż poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie w przedszkolu jest podstawą dalszego rozwoju dziecka. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym jest dla mnie jednym z istotnych czynników ułatwiających diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb moich wychowanków. To dzięki niej, jak również dzięki moim codziennym kontaktom i rozmowom z dziećmi, byłam w stanie rzetelnie przeprowadzić podczas pracy z dziećmi 2-3-4 – letnimi obserwacje wstępne i końcowe. Na przełomie października i listopada zgodnie ze sposobami i warunkami realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeprowadzałam odpowiednio obserwację wstępną. Analiza jej wyników pozwalała mi na wyodrębnienie mocnych stron i trudności dzieci, a przez to, w miarę możliwości, na indywidualizację codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z nimi. Wyniki obserwacji zawsze konsultowałam z nauczycielami pracującym w grupie, opisywałam a następnie omawiałam z rodzicami. Przekazywałam im także materiały i wskazówki do ćwiczeń z dziećmi w domu.
Przez cały okres odbywania stażu starałam się też aktywizować i wspomagać rodziców w organizowaniu i przeprowadzaniu uroczystości oraz imprez okolicznościowych dla dzieci. Często konsultowałam się z nimi, służyłam radą i pomocą, pomagałam zbierać pieniądze na ustalone składki, przygotowywać salę oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci.
Bardzo dbam także o integrację oraz zacieśnianie więzi rodzinnych, gdyż w obecnych czasach często media i pośpiech odbierają rodzicom i dzieciom możliwość wspólnego spędzania czasu. Starałam się zatem aby rodzice jak najpełniej uczestniczyli we wszystkich płaszczyznach działań podejmowanych w przedszkolu.

2. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz nawiązanie współpracy z instytucjami specjalistycznymi

W swojej pracy podejmowałam szereg działań wychowawczych, których celem było ukazanie dzieciom ogólnoludzkich zasad postępowania, uczenie prawidłowego reagowania na różne sytuacje. Przygotowując i przeprowadzając działania wychowawcze zawsze konsultowałam się z pedagogiem, psychologiem, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie filia Konin i logopedą. Realizując obowiązki wychowawcy grupy przedszkolnej stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu wzmocnienie własnych oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wśród moich wychowanków i ich rodziców. W związku z tym nawiązałam współpracę z następującymi osobami i instytucjami:

Pedagog szkolny
Zgłaszałam na bieżąco zaobserwowane w funkcjonowaniu dziecka niepokojące symptomy przejawiające się w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej oraz w zachowania agresywne w celu prowadzenia działań diagnostycznych oraz pomocy w doborze metod pracy.
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ślesinie filia Konin
Po konsultacji z pedagogiem szkolnym napisałam na prośbę rodzica informację na temat funkcjonowania mojego wychowanka w grupie rówieśniczej. Została ona przekazana psychologowi do Poradni podczas badania chłopca. Odbyło się również spotkanie nauczycieli z rodzicami chłopca, psychologiem oraz pedagogiem z Poradni. W efekcie końcowym rodzice podjęli się terapii rodzinnej.
Psycholog:
Konsultowanie z doświadczonym psychologiem zachowań dzieci i dostosowanie jak najlepszych metod i technik w swojej pracy opiekuńczo- wychowawczej.
Logopeda:
Będący również nauczycielem pracującym w grupie 3-4 latków - na podstawie badania przeprowadzonego wśród dzieci prowadził terapię logopedyczną ponadto wprowadzał zabawy i ćwiczenia oddechowe oraz artykulacyjne, które utrwalałam w ciągu dnia. Współpraca ze specjalistami pomogła w badaniu efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju wad wymowy.
Efekty realizacji:
Współdziałanie nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych dzieci wpływa korzystnie na monitorowanie przebiegu procesu wspomagania rozwoju i ich edukacji, jak również na zniwelowanie trudności i braków rozwojowych. Zwiększa i wyrównuje szanse edukacyjne dzieci.

3. Promowanie przedszkola.
Ważnym dla mnie zadaniem jest inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Dlatego też wychowanków z naszego przedszkola zachęcałam do udziału w licznych konkursach przedszkolnych oraz ogólnopolskich, gdzie odnosili sukcesy, zdobywając atrakcyjne nagrody. W ramach kółka plastycznego, które prowadziłam dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności plastyczne. Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam przedszkolakom swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie. Eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach ściennych oraz ich osiągnięcia na stronie internetowej. Ponadto wspólnie z panią Mileną Marciniak promowałam nasze przedszkole w szerszym środowisku poprzez aktualizację strony internetowej www.zskrzymow.pl-zakładka przedszkole.
Dzieci brały udział w następujących konkursach:
- XXII Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Plastycznej Przedszkoli- Wyróżnienie
- „ Mój pluszowy Miś”- II wyróżnienia
- „ Palma Wielkanocna zorganizowana przez Klasztor oo. Franciszkanów.”- nagroda;
- „ Bajkowe postacie”
- „Polska złota jesień z Misiem Uszatkiem”;
- „ Jesienne drzewo”
- „ Kocham swoją Ojczyznę;
- „ Zycie w akwarium”;
- „ Baśnie Braci Grimm”
- „ Karmnik dla ptaków”- II miejsce oraz wyróżnienie
- „ Dary jesieni”
- „Wiejskie zwierzątka”
- „Przyjedź do nas Mikołaju”
- „Super przedszkolak”- klasowy
- „Konkurs Piosenki ,,Wygraj sukces” zorganizowany na Kałku -III miejsce
- VIII Gminna Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana w ZS w Krzymowie- II miejsce

Efekty realizacji:
Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały dzieciom ogromną satysfakcję, a także były cennym doświadczeniem w tak młodym wieku oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy. Dzieci miały możliwość twórczej realizacji własnych pomysłów. Przedszkolaki odnosiły sukcesy i zdobywały nagrody oraz wyróżnienia, a tym samym promowały przedszkole i podnosiły jego prestiż. Wpłynęło to znacząco na podniesienie osiągnięć przedszkola, jak również na satysfakcję dzieci i rodziców.

Organizowałam również uroczystości przedszkolne, na których dzieci występowały z przygotowanym przeze mnie programem artystycznym.
Udział rodziców na spotkaniach i uroczystości okolicznościowych:
- Zajęcia otwarte o charakterze warsztatowo- pokazowym „Wesoła choinka”
- Jasełka Bożonarodzeniowe „W gościnie u Dzieciątka” połączone z kiermaszem ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci
- Bal Karnawałowy
- Dzień Mamy
- Wykonanie surówki z marchewki dla dzieci,
- Przygotowanie gofrów dla dzieci
- Wykonanie szaszłyków owocowych oraz dekoracja stoiska podczas ogólnoszkolnego Dnia Ziemi

Ponadto w grupie odbyły się następujące uroczystości przedszkolne :
- Dzień Chłopca
- Dzień Pluszowego Misia,
- Bal Andrzejkowy,
- Mikołajki
- Powitanie wiosny,
- Śniadanie Wielkanocne z udziałem p. Dyrektor,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Ziemi
Przez cały rok szkolny moi podopieczni brali udział we wszystkich działaniach wynikających z Planu Rocznego Szkoły uroczystościach, apelach i akcjach:
Uroczyste Apele:
- Dzień Patrona,
- Dzień Papieski,
- Dzień Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie Klas Pierwszych,
- Jasełka,
- Wielkanocny,
- Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Apel z okazji 1050 rocznicy „Chrztu Polski”,
- Apel z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości,
Uroczystości szkolne, akcje:
- Choinka szkolna,
- Dzień chłopca,
- Dzień kobiet,
- Pierwszy dzień Wiosny,
- Dzień Ziemi- Kiermasz zdrowej żywności,
- Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

Podejmowanie współpracy z instytucjami samorządowymi wspomagającymi przedszkole. W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji, w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami oraz osobami, które pracują w ciekawych miejscach. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści.
• Gminną Biblioteką Publiczną w Krzymowie oraz Biblioteką Szkolną- cykliczna współpraca polegająca na wprowadzenie dzieci w świat czytelnika. Zapoznanie z zasadami wypożyczania książek, zasad zachowanie w bibliotece oraz poszanowaniu słowa pisanego;
• Szkołami na terenie Gminy Krzymów: Zespołem Szkół w Brzeźnie, Szkołą Podstawową w Paprotni, Szczepidle oraz Niepublicznymi Szkołami w Borowie, Głodnie i Smólniku- zaproszenie oddziałów przedszkolnych do naszego Przedszkola na VIII Gminną Olimpiadę Przedszkolaka.
• Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w różnego rodzaju imprezach i konkursach organizowanych w okolicznych szkołach na terenie gminy Krzymów: „Bal Przedszkolaka w Paprotni”.
• Straż Gminna w Krzymowie- wdrożenie do zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się na ulicy, nauka przechodzenia przez jezdnię;
• Urząd Gminy w Krzymowie- zapraszanie na uroczystości przedszkolne, zwiedzanie Urzędu Gminy, zapoznanie z pracą Urzędnika- udział dzieci na Sesji Rady Gminy Krzymów.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie- „Czyste powietrze wokół nas”, „Mam 6-lat, idę do szkoły”, „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”.
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie: zdjęcia oraz artykuły.

Efekty realizacji:
1. Poznanie instytucji, szkół działających na terenie gminy.
2. Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną.
3. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

5. Zorganizowanie spotkań dla dzieci z ciekawymi ludźmi oraz organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz autokarowych w roku szkolnym 2015-2016.
• Zespołem Krzymowiacy;
• Ratownikiem Medycznym;
• Pielęgniarką szkolną- pogadanki na temat zdrowego stylu życia, higieny;
• Absolwentką Zespołu Szkół w Krzymowie skrzypaczką Martą Pocztowską (obecną laureatką konkursów na szczeblu Ogólopolskim);
• Spotkanie z młodymi gitarzystami z Niepublicznej Szkoły Muzyki Rozrywkowej I stopnia ” Music Story” w Koninie
• Cykliczne audycje muzyczne „Grupa Atelier z Łodzi”
• Teatrzyk Pomarańczowy Cylinder „Profesorek Wodorek w kosmosie”
• Teatrzyk kukiełkowy „ Nowe szaty Króla”.
• Spotkanie instruktażowe prowadzone przez byłego policjanta pt.: „Jak bronić się przed agresywnym psem”
• Wycieczka do lasu w Rożku Krzymowskim
• Wycieczka do parku im. Fryderyka Chopina w Koninie
• Wycieczka do kina Oskard w Koninie na film pt. „ Kung-fu Panda"
• Wycieczka na lekcję muzealną pt.:„ Słoń leśny” w Muzeum Okręgowym w Gosławicach ;
• Wycieczka do sali zabaw "Fabryka wrażeń" w Koninie
• Wycieczka na spektakl do Konińskiego Domu Kultury pt. „ Wielki odkrywca”
• Sala zabawa „Fabryka Wrażeń” w Koninie
• Wycieczka do paśnika dla zwierząt w Genowefie oraz spotkanie z myśliwymi Kółka Łowieckiego „Ryś” ( dokarmianie zwierząt w okresie zimowym oraz rozpoznawanie tropów zwierząt leśnych)
• Wyjście do sklepu AGD w Krzymowie
• Wyjście do Urzędu Pocztowego w Krzymowie
• Wyjście sklepu spożywczego
• Wyjście do kwiaciarni w Krzymowie
• Wyjście do wiejskiej zagrody Państwa Mielczarków
• Wyjście do składu opału
Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wszystkie wyjścia odnotowywane były w dzienniku zajęć. Realizując powyższe zadania umożliwiłam dzieciom w bezpieczny i ciekawy dla nich sposób poznanie działalności różnych instytucji lokalnych, ciekawych ludzi, miejsc użyteczności publicznej i wybranych zawodów.
6. Współudział w realizowanych programach i akcjach w przedszkolu:

• „Kubusiowi przyjaciele natury” - Ogólnopolski Program Ekologiczny,
• „Akademia Aquafresh” - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej,
• „ Cała Polska czyta dzieciom”- włączenie w akcję rodziców
• Akcja charytatywna na terenie przedszkola-zbieranie nakrętek na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
• we współpracy z Sanepidem,
- „Mam 6-lat, idę do szkoły”
- „Czyste powietrze wokół nas”
- „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”

7. Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Opieka nad dziećmi wykazującymi trudności starałam się w miarę możliwości pracować indywidualnie oraz dostosowywać stopień trudności zadania do możliwości dziecka. Indywidualne podejście do potrzeb dzieci starałam zawsze stosować podczas zajęć. Różnicując trudność kart pracy, wybór technik i metod pracy. Gdy zauważałam, że dziecko ma z czymś problem lub trudności w wykonaniu jakiegoś zadania, starałam się wygospodarować dla niego odpowiednią ilość czasu. Bardzo często działania edukacyjne wprowadzane były podczas zabawy np. nauka kolorów itp. Czasem, w tego typu sytuacjach angażowałam również do pomocy dzieci zdolne, które pod moją opieką pomagały koledze lub koleżance. Było to wówczas doświadczenie rozwijające dla obu stron. Dbając o rozwój zainteresowań i zdolności dzieci, urozmaicałam i wzbogacałam codzienne zajęcia w przedszkolu o różnorodne formy aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej. Obecny rok pracy obfitował również w problemy wychowawcze, które w dużej mierze dezorganizowały pracę opiekuńczo- wychowawczą. Funkcjonowanie mojego podopiecznego zagrażało jego bezpieczeństwu, rówieśników jak również mojemu. Aby sprostać specyficznym potrzebom wychowawczym mojego wychowanka doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez systematyczne konsultacje z pedagogiem i psychologiem. Również udział w licznych szkoleniach, konferencjach, studiowanie literatury oraz przez podjęcie Studiów Podyplomowych: Kierunek Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja.
Opieka nad dziećmi zdolnymi. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej.
Efekty realizacji:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami
2. Rozwijanie zdolności i talentu dziecka.
3. Wyrabianie wrażliwości intelektualnej i emocjonalnej niezbędnej w rozwijaniu dalszych zdolności dziecka.
4. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka do zdobywania wiedzy poprzez działanie i zabawę.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 7 ust. 2 pkt 3 )

Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
Systematyczne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej jest prostym sposobem wspierania i wzbogacania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam ww. technologię do:
- tworzenia pomocy dydaktycznych;
- wyszukiwania materiałów do zajęć;
- przygotowywania prezentacji multimedialnych na zajęcia z dziećmi oraz wyświetlania ich przy pomocy tablicy mulimedialnej;
- wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych programów i filmów edukacyjnych)
- tworzenia dokumentów przedszkolnych i szkolnych, w tym: planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, sprawozdań, diagnozy i obserwacji przedszkolnej programów i planów wychowawczych i profilaktycznych;
- prowadzenia komputerowej ewidencji podstawowych danych o wychowankach;
- tworzenia scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości przedszkolnych;
- projektowania dyplomów i zaproszeń;
- przygotowywania elementów dekoracji i gazetek ściennych w przedszkolu i szkole;
- uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach internetowych;
- komunikacji z innymi nauczycielami oraz z rodzicami drogą e-mailową;
- dokonywania zgłoszeń dzieci na konkursy drogą e-mailową;
- zapoznawania się z ofertą dostępnych form doskonalenia zawodowego oraz dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w wybranych formach;
- uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego;
- poznawania przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji;
- samokształcenia i doskonalenia warsztatu pracy poprzez zapoznawanie się z publikacjami oraz materiałami zamieszczanymi przez innych nauczycieli.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu. Systematyczne gromadzenie informacji w formie elektronicznej o jego przebiegu, podjętych przeze mnie działaniach i odbytych w tym czasie szkoleniach, znacznie ułatwiło mi dokonanie podsumowania niespełna trzech lat stażu, które były okresem intensywnej pracy, bogatej w różnorodne przedsięwzięcia i doświadczenia zawodowe.
Szczególnie przydatne w tym zakresie okazały się następujące strony internetowe: www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.prawo.vulcan.edu.pl, www.ore.edu.pl, www.profesor.pl, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiataiprawo.pl .
Interesujące materiały i pomysły zaczerpnięte z Internetu wykorzystywałam w pracy z dziećmi, a także dzieliłam się nimi z innymi nauczycielami
Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.
Technologia informacyjna i komunikacyjna okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w mojej codziennej pracy, podnosząc jej jakość i wzbogacając ją.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4 )

1. Studiowanie aktualnej literatury – poszukiwanie nowych rozwiązań
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. Pracując z małymi dziećmi (oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom dzieci rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”, które umożliwiły mi poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wzbogaciły także moją wiedzę o nowe formy i metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapoznałam się bliżej z rodzajami dysfunkcji i formami pomocy.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma:

• „Doradca nauczyciela przedszkola”,
• „Bliżej przedszkola”-prenumerata,
• „Wychowanie w przedszkolu”,
• „Nauczycielka Przedszkola”.
Wyszukałam w nich wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Doposażałam własną biblioteczkę z literaturą zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco. Przestudiowałam następujące pozycje:

- dr Jerry Wyckoff i Barbara C. Unell, „Dyscyplina bez krzyku i bicia”. Praktyczne rozwiązania najczęstrzych problemów dotyczących zachowania dzieci., K.E. LIBER, Warszawa 2008;
- dr Thomas W. Phelan, „Wychowawcze czary- mary. Odzyskaj spokój w domu i ciesz się z posiadania dziecka”., Helion, Gliwice 2011;
- Adele Faber, Elaine Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Media Rodzina, Poznań 2013;
- Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, „ Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014;
- Artur Kołakowski, Tomasz Wolański, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska „ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015;
- Artur Kołakowski( red. naukowa), „ Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka”., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2014;
- Maria Piszczek „Terapia zabawą, Terapia przez sztukę” - CMPP – P Warszawa 2002r.
- M. - L. Winninger „Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu” - wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
- D. Chauvel, U. Michel „Gry i zabawy w przedszkolu” (rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji) – wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
- Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska „Metoda Weroniki Sherborne eterapii i wspomaganiu rozwoju dziecka” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r.
- Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne”- Harmonia, Gdańsk 2009.
- Irena Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995r.
- Marta Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka”. Harmonia, Gdańsk 2010.
- Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska, Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkazjer „ Kinezjologia edukacyjna”- Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.
- dr Paul E. Dennison, Gail Dennison „Kinezjologia Edukacyjna dla DZIECI” Podstawowy podręcznik Kinezjologii Edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów- Swietłana Masgutowa i Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2003.
- Kazimiera Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
- Urszula Bissinger- Ćwierz „Muzyczna Pedagogika zabawy w pracy z grupą” Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2007.
- Anna Wasilak „Zabawy z chustą” Wydawnictwo KLANZA, Lublin 2002.
- Josef Broich „Zabawy na świeżym powietrzu” Jedność, Kielce 2001.
- Patrycja Zarawska, Katarzyna Zioła- Zemczak „Nasze małe odkrycia” Elżbieta Jarmołkiewicz Sp. z o.o. Świebodzin 2014.
- Anna Tońska- Mrowiec, Iwona Pajmaj „Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III”. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2009.
- Dorota Niewola „Jesteśmy Aktorami. Scenariusze teatrzyków dziecięcych” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2015.
- Natalia Petrynka- Szymańska „W Betlejem, w Betlejem wielka radość się dzieje...Zbiór scenariuszy dla wszystkich grup przedszkolnych” Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.
- Urszula Kozłowska „Inscenizacje nie tylko dla dzieci- nietypowe święta. Zbiór scenariuszy dla wszystkich grup przedszkolnych” Bliżej Przedszkola, Kraków 2016.
- Urszula Kozłowska „ Inscenizacje nie tylko dla dzieci. Zbiór scenariuszy dla wszystkich grup przedszkolnych” Bliżej Przedszkola, Kraków 2016.
- Dagna Ślepowrońska „Teatrzyk paluszkowy” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla dzieci, Gdańsk 2009.
- Lise Nimschowski „Dziecinnie proste origami. Szczegółowe instrukcje krok po kroku”. Bis, Warszawa 2012.
- Ewa Kędzior „Akademia przyrody. Zrób to sam” Wydawnictwo MARTEL, Kalisz.
- Ewa Kędzior „Akademia pomysłów. Zrób to sam” Wydawnictwo MARTEL, Kalisz.
Efekty realizacji:
1. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych. 2. Swobodniejsze poruszanie się na polu pedagogiki specjalnej.
3. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci, mających różnego rodzaju problemy edukacyjne oraz wychowawcze pojawiające się w bieżącej pracy. 5. Dzięki przeczytanej literaturze pogłębiłam jeszcze bardziej wiedzę w sprawach wychowawczych. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam w pracy z dziećmi, a także dzieliłam się nią z niektórymi rodzicami podczas różnych bezpośrednich kontaktów.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Zawód nauczyciela wymaga stosowania w praktyce wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, oświaty i pomocy społecznej. Aktualizacja tej wiedzy i doskonalenie posiadanych umiejętności jest niezbędne, a staje się szczególnie ważne w przypadku napotykania w codziennej pracy różnorakich trudności i problemów.
Wychodząc temu naprzeciw, aby moja wiedza była aktualna. Aby rozwijać swoje umiejętności oraz nabywać nowe podejmowałam samokształcenie poprzez zakup z literatury psychologicznej, czytanie bieżących aktów prawnych, publikacji nauczycieli, artykułów i literatury. Uczestniczyłam też w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5 )

Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz funkcjonowania przedszkola
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
Znajomość przepisów pozwoliła mi pracować zgodnie z jego zapisami np.:
- prowadzenie dokumentacji nauczyciela
- realizacja podstawy programowej
- prowadzenie obserwacji pedagogicznych
- badanie gotowości szkolnej
- wspomaganie i korygowanie rozwoju
- nowe zasady nadzoru pedagogicznego
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna

2. Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania przedszkola:
Dokonałam ponownej analizy dokumentacji obejmującej przebieg nauczania oraz związanej z funkcjonowaniem przedszkola/szkoły jako zakładu pracy:
- Statut Przedszkola,
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny,
- Regulaminu Wycieczek,
- Regulaminu Rady Rodziców,
- Regulaminu Rady Pedagogicznej,
- Regulaminu BHP i P- Poż.

Efekty realizacji:
1. Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
PODSUMOWANIE
Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Był to dla mnie okres wytężonej prac, sprawdzian wiedzy i umiejętności oraz nieustannej refleksji. Przez cały okres stażu, starałam się, aby moja praca przynosiła korzyści nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim służyła wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wychodziła naprzeciw wymaganiom i potrzebom placówki. Poszerzyłam zatem swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć, a swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia.
Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców oraz dobrych kontaktów z nimi, natomiast zaufanie i uśmiech, jakimi obdarzają mnie na co dzień moi podopieczni, pozwalają mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna, i przynosi wymierne efekty. W słuszności tej opinii utwierdzają mnie codzienne rozmowy z rodzicami moich aktualnych i byłych wychowanków. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w nauczanie i wychowywanie dzieci, umiejętność nawiązywania pozytywnych i serdecznych kontaktów zarówno z dziećmi jak też z ich rodzicami a także ustawiczne dokształcanie się, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne i efektywne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Systematycznie będę też wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informatyczną.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być coraz lepszym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.