X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32166
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2013 roku i zgodnie z planem zakończyłem 31 maja 2016 roku. W czasie 3 lat stażu w Szkole Podstawowej w ....... realizowałem, napisany przeze mnie, Plan Rozwoju Zawodowego. Uwzględniłem w nim zadania zawarte w Statucie Szkoły, Programie Profilaktycznym i Wychowawczym Szkoły oraz własne kwalifikacje. W planie znalazły się również zadania uwzględniające specyfikę i potrzeby placówki w której pracuję.
W trakcie stażu:
podejmowałem działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej realizowałem zadania służące podniesieniu poziomu pracy szkoły pogłębiałem wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi jak i podniesieniu jakości pracy szkoły


W sprawozdaniu staram się przedstawić pozytywne efekty działań, jakie podjąłem w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W pracy dydaktyczno-wychowawczej często napotykamy problemy edukacyjne lub wychowawcze z którymi każdy nauczyciel musi się zmierzyć. W sprawozdaniu przedstawiam opisy takich przypadków i podjętych przeze mnie działań mających na celu głównie dobro ucznia.
Plan rozwoju stanowił kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych i jednocześnie wyznaczał nowe zadania.
§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie 1 Ewaluacja skuteczności nauczania języka angielskiego.

Zadanie 2 Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego oraz informatyki.

Zadanie 3 Organizowanie Szkolnych Konkursów z Języka Angielskiego.

Zadanie 4 Rozbudzanie zamiłowania do informatyki.

Zadanie 5 Utworzenie biblioteczki językowej.

Zadanie 6 Organizacja imprez dla środowiska lokalnego.

Zadanie 7 Praca z uczniem zdolnym.

Zadanie 8 Doskonalenie warsztatu pracy.

Zadanie 9 Praca nad dokumentami regulującymi prawne podstawy funkcjonowania szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.

Czynności organizacyjne
Na wstępie podjąłem się analizy stosownych dokumentów prawnych opisujących procedury awansu zawodowego, aby rzetelnie przygotować plan rozwoju zawodowego. Do tych dokumentów można zaliczyć:
1. Kartę Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty:
Poznałem procedury i wymagania niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
Przygotowałem plan rozwoju zawodowego

Zadanie 1
Ewaluacja skuteczności nauczania języka angielskiego.
Refleksja oraz ocena swoich wysiłków zmierzających do efektywnego przekazania uczniom wiedzy są ważnymi elementami w pracy nauczyciela. Starałem się dokonywać takiej samooceny i analizy poprzez np.: przeprowadzanie przygotowanych przez siebie testów końcoworocznych,
w których uczniowie mieli możliwość wykazania się, zarówno w zakresie umiejętności słuchania jak i czytania i pisania. Testy starałem się przygotowywać w taki sposób aby odpowiadały one poziomowi A1 lub A2 według skali przyjętej przez Radę Europy.

„Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej.
CEFRL/CEF opisuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:
A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
B1 – B2 (Poziom Samodzielności)
C1 – C2 (Poziom Biegłości) 1
Źródłem informacji o efektach mojej pracy, był Sprawdzian Szóstoklasisty. Został on wprowadzony w roku szkolnym 2014/2015 i obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wyniki uczniów klasy szóstej w roku 2014/2015 przedstawione są w poniższej tabeli.
Poniżej przedstawione są skale staninowe wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2015r. (za OKE)

tabela

Jak wynika z tabeli 80 % uczniów klasy VI uzyskało wynik z języka angielskiego lepszy niż średnia gminy ..... oraz powiatu nowosądeckiego. Wyniki tych samych uczniów są wyższe również od średniej w Polsce. Jedynie 1 uczeń ma wynik niższy niż podane wyżej średnie.
Powyższy wynik był sygnałem że metody nauczania były odpowiednio dostosowane do danej klasy, co przełożyło się na późniejszy wynik. Jakkolwiek, egzamin oraz testy pokazały na które umiejętności i wiadomości należy jeszcze kłaść nacisk w następnym roku.

Efekty:
monitorowanie skuteczności stosowanych form i metod pracy
przeprowadzenie testów końcoworocznych i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy (np.: zwiększenie ilości ćwiczeń na rozumienie wypowiedzi ustnej, czytania tekstów ze zrozumieniem)
dobry wynik osiągnięty przez klasę VI na pierwszym Sprawdzianie Szóstoklasisty z języka angielskiego w 2015r.

Zadanie 2
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego oraz informatyki.
W trakcie stażu organizowałem dodatkowe zajęcia i przygotowywałem uczniów do
w/w konkursów.
Osiągnięcia uczniów:
zdobycie pierwszego miejsca w konkursie fotograficznym „Dzikie wysypiska”, organizowanym przez Gminę Nawojowa – 2014r.
zakwalifikowanie się do etapu rejonowego w konkursie BALTIE – nauka programowania
i kodowania Baltie C oraz C# dla dzieci i młodzieży, organizowany jest przez SGP Systems, Republika Czeska.
- 2015r.
zdobycie pierwszego miejsca w Międzyszkolnym Konkursie „Święta Ziemi Nawojowskiej, Bł Siostra Julia – prezentacja multimedialna – 2015r.

Efekty:
podnoszenie jakości pracy szkoły
wzrost integracji międzyklasowej oraz międzyszkolnej
promowanie szkoły
uczniowie:
nabrali wiary we własne możliwości i umiejętności
uczyli się samodzielności
ćwiczyli współdziałanie w różnych grupach wiekowych
kształtowali w sobie współodpowiedzialność za organizacje tych wydarzeń na terenie szkoły
uczyli się zdrowej rywalizacji
dzięki konkursom mieli możliwość sprawdzenia i porównania swojej wiedzy

Zadanie 3
Organizowanie Szkolnych Konkursów z Języka Angielskiego.
W trakcie stażu starałem się rozbudzać większe zainteresowanie i motywację uczniów do szerszego poznawania kultury krajów w których językiem urzędowym jest język angielski. Przygotowywałem a następnie przeprowadzałem szkolne konkursy języka angielskiego: konkurs czytelniczy, konkursy na mistrza słówek, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Udział w nich uczniów znacząco przekładał się na późniejszą, większą motywację do nauki.

Efekty:
podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez poszerzanie wiedzy uczniów
rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych
promocja szkoły w środowisku lokalnym
rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego
poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego jak i wiedzy o krajach anglojęzycznych
wzrost wyników u uczniów z trudnościami edukacyjnymi dzięki „nauce przez zabawę”
rozbudzanie zamiłowania do słowa pisanego
budowanie świadomości językowej
uczenie tolerancji względem innych kultur

Zadanie 4
Rozbudzanie zamiłowania do informatyki.
Ucząc drugiego przedmiotu jakim są zajęcia komputerowe, starałem się i w tym zakresie pomagać uczniom w osiąganiu lepszych wyników. Organizowałem szkolne konkursy z zajęć komputerowych, w których uczniowie chętnie uczestniczyli.
Z powodu zainteresowania uczniów grafiką komputerową, organizowałem po zajęciach lekcyjnych spotkania, na których poznawali tajniki i możliwości zaawansowanego i darmowego programu graficznego GIMP.
W obecnym społeczeństwie istnieje stale utrzymujące się, duże zapotrzebowanie na programistów komputerowych. Również i w tym zakresie starałem się pomóc uczniom w odkryciu u nich takich możliwości i rozbudzeniu myślenia zadaniowego. W roku szkolnym 2014/2015 przygotowywałem uczniów do konkursu BALTIE – nauka programowania i kodowania Baltie C oraz C# dla dzieci i młodzieży. Konkurs organizowany jest przez SGP Systems, Republika Czeska. Jeden z moich uczniów doszedł do etapu rejonowego.

Efekty:
promocja szkoły w środowisku lokalnym jak i międzynarodowym
uczeń ukończył konkurs na etapie rejonowym
Uczniowie:
utrwalili i poszerzyli wiadomości z zajęć komputerowych
nabyli podstawowe umiejętności w obsłudze programów graficznych i obróbki zdjęć
w większym stopniu interesują się zagadnieniami informatycznymi
mają świadomość zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera, oprogramowania i Internetu

Zadanie 5
Utworzenie biblioteczki językowej.
Dzięki środkom od Pani Dyrektor mogłem założyć biblioteczkę językową. Zakupione pozycje to uproszczone lektury dla etapu I-III i IV-VI. Dzięki nowym lekturom w języku angielskim mogłem przeprowadzić konkurs czytelniczy z tego języka.
Efekty:
promowanie czytelnictwa
wzrost zainteresowania uczniów pozycjami w języku angielskim
pokonanie u uczniów obawy przed wypożyczaniem książek w języku angielskim
utrwalanie wiedzy uczniów tj. funkcji komunikacyjnych, słownictwa, gramatyki poprzez czytanie
Zadanie 6
Organizacja imprez dla środowiska lokalnego.
Szkoła, oprócz edukowania dzieci, może też być miejscem które integruje i jednocześnie daje możliwość spotkania się osobom ze środowiska lokalnego. Wspólnie z innymi nauczycielami opracowałem scenariusze a następnie organizowałem:
Dzień Babci i Dziadka – w spotkaniu brali udział głównie babcie i dziadkowie uczniów szkoły. Rozpoczęło się ono od akademii w której dzieci dziękowały im za obecność, za kochające serca. Następnie seniorzy po obejrzeniu budynku szkoły zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie mogli w przyjemnej atmosferze rozmawiać i cieszyć swoja obecnością.
Dzień Matki – rozpoczął się akademią, w której dzieci z wszystkich klas dziękowały mamom za miłość, trud i poświęcenie. Dzieci prezentowały również swoje umiejętności w tańcu nowoczesnym. Po wystąpieniach mamy spotkały się na rozmowę przy słodkim poczęstunku.
Zabawa karnawałowa – impreza podzielona była na dwa etapy. W pierwszym bawili się uczniowie klas I-III przy obecności niektórych rodziców. Uczniowie brali udział w zabawach i grach karnawałowych – obieranie jabłka, lanie wosku, przekładanie butów, losowanie kolorów (kolor odpowiadał różnej przyszłości) itd. Wszystkie dzieci przebrane były w stroje bohaterów z bajek. Na końcu imprezy, poprzez głosowanie, wyłoniono dziecko w najładniejszym stroju. Klasy starsze IV-VI bawiły się w drugim etapie. Oprócz w/w zabaw, starsze dzieci miały również zabawy karaoke, z wykorzystaniem rzutnika cyfrowego. W każdym z etapów mogli brać udział również rodzice.

Efekty:
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
umożliwienie integracji osobom starszym
przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych ze środowiska lokalnego
promocja szkoły
możliwość zaprezentowania swoich talentów przez dzieci
stworzenie uczniom przestrzeni do uczenia się współpracy
uczenie dzieci tolerancji względem osób starszych

Zadanie 7
Praca z uczniem zdolnym.
W pracy nauczyciela rzadko można spotkać uczniów uzdolnionych. Zwykle pracujemy z uczniami zdolnymi, którzy potrafią się uczyć. Najbardziej popularną definicją ucznia uzdolnionego stała się definicja S. Marlanda1 : uczniowie uzdolnieni to tacy, którzy przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania, oraz wykazują się osiągnięciami w jednej lub kilku dziedzinach. Jeden z moich uczniów odpowiadał tej definicji. Okazało się, że ma umysł ścisły i lepiej radził sobie z naukami matematycznymi. Również język angielski nie sprawiał mu problemu. Wytłumaczeniem tego zjawiska może być fakt, że język też można przedstawić jako uporządkowaną strukturę, zbiór zasad (tworzenie czasów, budowanie zdań, następstwo czasów w zdaniu itp.).
Piotr, swoje uzdolnienia przejawiał też w zajęciach komputerowych. Wiedząc, o tym postanowiłem wykorzystać to i pomóc mu w rozwinięciu jego zainteresowań w zakresie technologii informacyjnej. Uczęszczał on na zajęcia dodatkowe, na których realizowaliśmy opracowany przeze mnie program, a w nim: podstawy programowania, sieci komputerowe i ich konfiguracja, urządzenia techniki komputerowej.

Efekty:
udział w Międzynarodowym Konkursie Programistycznym i zakwalifikowanie się do etapu rejonowego
promowanie szkoły w kraju i poza nim
rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
pomoc w wykorzystaniu zainteresowań
Zadanie 8
Doskonalenie warsztatu pracy.
W związku ze zmieniającą się rzeczywistością w jakiej znajduje się szkoła, mam nieustanną świadomość, że warsztat pracy nauczyciela powinien być również odwzorowaniem tych zmian. Trudno pominąć przecież wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy, gdy
większość uczniów biegle posługuje się komputerem lub telefonem komórkowym. Aby nie odstawać od nowych trendów oraz ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy, staram się doskonalić swój warsztat pracy, poprzez studiowanie fachowej literatury oraz monitorowanie pojawiających się nowinek z zakresu metodyki nauczania języków obcych oraz informatyki.

Pozycje które szczególnie zwróciły moją uwagę to:
Jak pomóc twojej klasie w nauce języka angielskiego”, przewodnik dla nauczycieli, Claire Selby, Mpformat,
„NLP w ćwiczeniach”, Susanne Haag, Wydawnictwo Ravi, 2004,
„NLP w szkole”, Skrzynka narzędziowa dla nauczyciela, Roger Terry, Richard Churches, Wydawnictwo Helion,
„Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne”, Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Czasopisma po które często sięgam to: The Teacher, English Matters, Anglorama, Charaktery, Języki Obce w Szkole, Twoja Nowa Era,
Źródłem bieżących informacji jest dla mnie również Internet. Korzystam z zasobów takich stron jak: www.literka.pl, www.e-ang.pl, www.learning.britishcouncil.org, www.esl.about.com, www.interklasa.pl, www.nowaera.pl, www.macmillan.pl, www.scholaris.pl, www.kuratorium.krakow.pl, www.cke.edu.pl, www.men.gov.pl.
Na w/w stronach znajduję ciekawe pomysły na lekcje, informacje o planowanych konkursach i olimpiadach. Staram się na bieżąco wzbogacać posiadane materiały o nowe pozycje a w szczególności: nowe karty pracy, ankiety, plansze gramatyczne, karty obrazkowe, gry planszowe, płyty z nagraniami.

Efekty:
wyszukanie nowych sposobów na zachęcanie uczniów do nauki języka angielskiego
wprowadzenie elementów Neurolingwistic Programming NLP (Neurolingwistyczne programowanie) do pracy z uczniami oraz do nauczania języka angielskiego
zastosowanie w praktyce nowych sposobów na rozwijanie uzdolnień informatycznych u uczniów
bycie na bieżąco z informacjami nt. nauczania języka angielskiego

Zadanie 9
Praca nad dokumentami regulującymi prawne podstawy funkcjonowania szkoły we współpracy z innymi nauczycielami.

W czasie stażu, wspólnie z innymi nauczycielami, pracowałem nad dokumentami, które miały zapewnić szkole sprawne funkcjonowanie tzn:
Szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczy
2013r. Plan Pracy Szkoły – modyfikacja
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora – w 2013 roku Rada Pedagogiczna wybrała do nadzoru pedagogicznego obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej”. Zajęto się podpunktem 1.4 „Respektowane są normy społeczne”
27.01.2014 – przyjęcie uchwały na Radzie Pedagogicznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Szkoły
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora – w 2013/14 roku Rada Pedagogiczna wybrała obszar: „Rodzice są partnerami szkoły”
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora – w 2014/15 roku Rada Pedagogiczna wybrała obszar: „Promowana jest wartość edukacji”
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora – w 2015/16 roku Rada Pedagogiczna wybrała obszar: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
Efekty:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły
- wzajemna pomoc i utrzymanie dobrej współpracy z innymi nauczycielami
- bieżąca modyfikacja planów profilaktycznego i wychowawczego w zależności od potrzeb
- sprawdzanie, czy szkoła realizuje stosowne wymagania


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie 1 Nauczanie przez internet.

Zadanie 2 Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputerowych.

Zadanie 3 Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zadanie 4 Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

Zadanie 1
Nauczanie przez internet.

„Obecnie dzieci, czy młodzież, można określić jako generację Z – są to ludzie „urodzeni po
1990 roku, dorastający w czasie dobrobytu i wśród najnowszych technologii.”2 Dla takich osób nowoczesne technologie to coś oczywistego, to rzeczywistość, która ich otacza.
W moim nauczaniu starałem się wykorzystać Internet, aby ułatwić uczniom dostęp do materiałów z języka angielskiego, które pomogłyby im osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce. Opracowałem uproszczony kurs Moodler tj. zestaw materiałów z języka angielskiego, do którego dostęp mieli wszyscy uczniowie. Został on opublikowany na stronie internetowej szkoły. Ćwiczenia zostały opracowane głównie przy wykorzystaniu programu Hot Potatoes oraz stron internetowych umożliwiających przygotowywanie ćwiczeń online. Zadania były rozdzielane i rozwiązywane systematycznie a wyniki oceniane na bieżąco. Dzięki tej pracy, uczniowie zajmowali się zarówno językiem angielskim jak i ćwiczyli w praktyce umiejętność poruszania się w Internecie. Oprócz tego, uczniowie mogli oswoić się z innym rodzajem nauczania od tego standardowego w szkole.

Efekty:
opracowanie i prezentacja kursu języka angielskiego w Internecie
wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
promocja szkoły w Internecie
utrwalenie i poszerzenie wiadomości uczniów
oswajanie uczniów z rozsądnym korzystaniem z zasobów Internetu

Zadanie 2
Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputerowych.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową do opracowywania dokumentacji szkolnej: pisania protokołów Rady Pedagogicznej, przygotowywania sprawozdań, materiałów szkoleniowych. Również plany rozwoju zawodowego na poszczególne stopnie awansu zawodowego i ich sprawozdania przygotowywałem z wykorzystaniem komputera.
Wykorzystanie pracowni komputerowej łącznie z rzutnikiem cyfrowym dawało mi wspaniałą okazję do prezentowania uczniom zdjęć czy filmów obrazujących odmienne zwyczaje czy krajobrazy państw anglojęzycznych. Dzięki Google Maps uczniowie, w ramach rozszerzenia wiadomości podczas lekcji, mogli przenieść się i spacerować ulicami Londynu czy innych miejsc. Wielokrotnie dawało im to natychmiastowe zobrazowanie informacji podawanych na zajęciach.
W pracy wykorzystuję też programy edukacyjne mające na celu ułatwić pracę nauczycielom jak np.: Hot Potatoes – program umożliwiający tworzenie krzyżówek, gier multimedialnych, ćwiczeń wyboru itp.

Efekty:
sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami
staranne i estetyczne przygotowywanie dokumentacji szkolnej, planów rozwoju zawodowego, sprawozdań
prezentowanie uczniom materiału lekcyjnego w sposób ciekawy
przedstawianie uczniom różnych możliwości wykorzystania zasobów Internetu

Zadanie 3
Zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Na moich lekcjach staram się często posługiwać technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się praca ze słownikami multimedialnymi, uczniowie mogli nie tylko sprawdzić znaczenie słowa, ale często je usłyszeć czy też zobaczyć obraz. Dzięki temu nauka odbywała się z wykorzystaniem różnych rodzajów inteligencji.
Chcąc zachęcić uczniów do posługiwania się językiem angielskim w praktyce, przeprowadzałem lekcje przy wykorzystaniu popularnych komunikatorów GG czy Skype. Uczniowie mogli „rozmawiać” ze sobą w zupełnie inny sposób – uczyli się poprzez zabawę.
Część moich zajęć przygotowana była w taki sposób, by to sami uczniowie przejęli odpowiedzialność za zdobycie nowej wiedzy. Były to „problem based learning” czyli zadania problemowe, na które uczniowie szukali rozwiązań również w Internecie, na stronach anglojęzycznych.

Efekty:
urozmaicenie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii
uczenie dzieci odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy
kształcenie na odległość
przyzwyczajanie do pracy ze słownikami multimedialnymi oraz do posługiwania się językiem angielskim w znanych komunikatorach internetowych

Zadanie 4
Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.

Wykorzystując znajomość języka HTML, na bieżąco aktualizowałem stronę internetową szkoły, zarówno przed jak i w trakcie stażu.

Efekty:
zmiana szaty graficznej strony
aktualizowanie bieżących wydarzeń
zamieszczanie zdjęć z uroczystości szkolnych
zamieszczanie dodatkowych materiałów dla dzieci


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie 1 Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Zadanie 2 Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania materiałów edukacyjnych

Zadanie 3 Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Zadanie 4 Dzielenie się wiedzą z szerszym gronem pedagogicznym.

Zadanie 5 Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe.

Zadanie 6 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zadanie 7 Dzielenie się wiedzą w zespołach zadaniowych.
Zadanie 1
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

W trakcie stażu, razem z innymi nauczycielami pracowałem w takich zespołach jak:
1.1 Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
opracowanie planów pracy
opracowanie wymagań na poszczególne oceny
przygotowanie kart oceny opisowej dla klas I-III
przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
przygotowanie uroczystości szkolnych takich jak: ślubowanie klas I, Dzień Babci i Dziadka.
1.2 Zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VI.
opracowanie planów pracy
opracowanie wymagań na poszczególne oceny
przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
przygotowanie do uroczystości szkolnych
rozpoznawanie potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI.
1.3 Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów- dla uczniów posiadających opnie z poradni psychologiczno - pedagogicznej
organizacja zajęć wyrównawczych dla słabych uczniów
zapewnienie specjalisty do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
1.4 Zespół wychowawczy i profilaktyczny.
realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego
opracowanie, wspólnie z Radą Rodziców szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
1.5 Zespół nauczycieli uczących w klasie VI.
przygotowanie uczniów klasy VI do sprawdzianu – przygotowanie i przeprowadzanie próbnych sprawdzianów, analizowanie, poprawianie i wdrażanie wniosków
Wraz z innymi nauczycielami, opracowywałem scenariusze imprez: Andrzejkowej oraz karnawałowej.
Miałem możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli matematyki i języka polskiego, co kończyło się wymianą doświadczeń i pomysłów na ciekawsze prowadzenie lekcji. Razem z nauczycielami zastanawialiśmy się nad sposobami wprowadzenia nauczania międzyprzedmiotowego np.: dodawanie cyfr na matematyce i jednoczesnego wprowadzania nazw cyfr na języku angielskim, lub wprowadzania przymiotników na języku polskim i jednocześnie ich odpowiedników na języku angielskim. Dzięki temu procesowi uczniowie nie widzieli nauczania jako „oddzielnych przedmiotów” lecz jako całość.
W Szkole Podstawowej w ........., w związku z niewielką liczbą uczniów, jestem jedynym nauczycielem języka angielskiego. Z tego powodu chcąc wymieniać doświadczenia z innymi anglistami starałem się utrzymywać kontakt z nauczycielami innych szkół jak np.: Publicznym Gimnazjum w ...........
Dzięki współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności wychowawcami, na bieżąco rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy wychowawcze i edukacyjne.

Efekty:
wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, mająca wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły
integracja środowiska nauczycielskiego
wdrażanie rozwiązań mogących ułatwić uczniom przyswajanie wiedzy
doskonalenie własnego warsztatu pracy przez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami

Zadanie 2
Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania materiałów edukacyjnych

Napisałem i opublikowałem online kursy:
House connected vocabulary. Ma on na celu powtórzenie słownictwa związanego z domem. Kurs znajduje się na stronie memrise.pl
Numbers 1-100 – powtórzenie i utrwalenie nazw cyfr 1-100 w języku angielskim

Efekty:
ułatwienie uczniom opanowanie nowego słownictwa dzięki stworzonym kursom
zachęcenie uczniów do wykorzystywania Internetu w uczeniu się języka angielskiego
wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu

Zadanie 3
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

W 2013 roku prowadziłem zajęcia otwarte z języka angielskiego i zajęć komputerowych dla innych nauczycieli:
10.10.2013 – zajęcia komputerowe, „Opis systemów Windows i Linux”. Na lekcji przedstawiłem oba systemy operacyjne, podobieństwa i różnice w działaniu i wyglądzie. Istniała też możliwość wykonania określonych operacji w systemie Linux
21.10.2013 – język angielski, „She used to – muzyka”. Na lekcji wprowadzone zostało nowe słownictwo (instrumenty muzyczne), odgadywanie gatunków muzycznych po wysłuchaniu części utworu muzycznego)
Nauczycielki obserwujące zajęcia podzieliły się ze mną swoimi spostrzeżeniami i uwagami, co pomogło mi ocenić podjęte działania i pozwoliło wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Efekty:
dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej mojej pracy i wykorzystanie jej do doskonalenia własnego warsztatu pracy ( częstsze korzystanie z rzutnika cyfrowego na lekcjach)
podzielenie się swoimi pomysłami
pokazanie przez uczniów swoich zdolności przed innymi

Zadanie 4
Dzielenie się wiedzą z szerszym gronem pedagogicznym.

Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami opublikowałem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na portalu edux.pl

Efekty:
mam większą motywację do dalszego doskonalenia
udostępniłem sprawozdanie w sieci do wglądu dla innych nauczycieli
zaprezentowałem moje pomysły innym uczącym

Zadanie 5
Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe.

Kursy i szkolenia jakie odbyły się w mojej szkole w roku szkolnym 2013/14 to:
1. Spotkanie z logopedą – „Wady wymowy u dzieci”
2. Zapoznanie z projektem ustawy odnośnie darmowych podręczników do klasy 1.
3. „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”
4. „Wybrane metody i formy pracy w praktyce szkolnej”
5. „Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej” - przeprowadzone przez przedstawicieli MCDN w Nowym Sączu.
6. „Pomoc psychologiczna dla uczniów”
7. „Kinezjologiczne zabawy dydaktyczne”
8. „Wykorzystanie nowych technologii w edukacji wczesnoszkolnej”
9. „Rozwijanie muzycznej i taneczno-ruchowej ekspresji uczniów”
10. Ja podzieliłem się informacjami ze szkolenia „Edukacja medialna w szkole – wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela”
W roku szkolnym 2014/2015:
1. Przekazanie informacji ze szkolenia OKE w Krakowie nt. nowej formuły sprawdzianu w klasie VI
2. „Nowa forma sprawdzianu po klasie VI” - szkolenie
3. Przedstawiłem informacje ze szkolenia „Na rok przed sprawdzianem z języka angielskiego”
4. 17.04.2015. „Mediacja – metoda wspomagająca rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym”
W roku szkolnym 2015/2016:
1. „Jak oceniać, aby pomóc się uczyć”
2. Dyrektor szkoły przekazał informację z narady OKE z dnia 23 lutego 2016 r. zorganizowanej w Krakowie na temat organizacji i przebiegu sprawdzianu po klasie VI.

Efekty:
dzielenie się wiedzą w gronie pedagogicznym
poszerzanie wiedzy
zwiększanie kompetencji Rady Pedagogicznej
wymiana doświadczeń

Zadanie 6
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Obecny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wymaga od nauczycieli, aby stale rozwijali swój warsztat pracy i dostosowywali go do aktualnych potrzeb. Stawiając na swój rozwój, brałem udział w różnych szkoleniach i seminariach:

Kurs „Asertywność na co dzień” zorganizowany przez Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery” - 2013r.
Konferencja metodyczna – zorganizowana przez Pearson Central Europe - 2013r.
- „Gamification – this is where the learning happens” - Mariola Bogucka;
- „Sprawdzian szóstoklasisty – roads to success” - Anna Kolbuszewska;
- „Mądra cyfryzacja” - Agnieszka Hybel-Szymańska;
Szkolenie a następnie udział w innowacyjnym projekcie dla uczniów zdolnych „DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty”. Zajęcia były realizowane w Powiatowym Ośrodku Wspierania Uczniów Zdolnych – czerwiec 2012
Kurs doskonalący „Edukacja medialna w szkole – wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela” - zorganizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 2013r.
Konferencja metodyczna - dr Monika Cichmińska- zorganizowana przez Wydawnictwo Macmillan
- „Listen into the future – final exam and beyond”
- „Bridging the gap – is an „intermediate student” alwalys intermediate?”
- „Express yourself – structuring conversation”
Konferencja „Mixed Feelings about Mixed Ability Classes?” - zorganizowana przez MM publications – ELT Poland – 2013r.
Szkolenie metodyczne „Sprawdzam! Co kryje sprawdzian?” - dr Monika Cichmińska – 2013r.
Konferencja „Programowanie wizualne dla każdego – TurtleArt, Scratch i BYOB” - zorganizowana w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu – 2013r.
Konferencja metodyczna zorganizowana przez Macmillan Education – dr Grzegorz Śpiewak – 2014r.
- „Large-group-friendly teaching”
- „Testing, training or teaching with „sprawdzian” in mind”
Udział w doskonaleniu – cykl wykładów i warsztatów nt. „ Rodzice są partnerami szkoły” - 2014r
Konferencja metodyczna zorganizowana przez WYD. Pearson Longman – Rob Dean -2014r.
- „We're all different....Catering for the Varying Needs of the Upper Primary Classroom” - Rob Dean
- And they all Learned English Happily Ever After! Fantasy, Fun and Fairytales in the Lower Primary Classroom”
Szkolenie metodyczne zorganizowane przez Wyd. Pearson w zakresie: uczenia grup dzieci zróżnicowanych wiekowo, technik efektywnego zarządzania klasą, użycia historii, bajek i opowiadań w procesie nauczania – 2014r.
Warsztaty – Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu – 2014r.
Konferencja metodyczna - „Nauczanie hybrydowe w oparciu o serwis http://edukacja.helion.pl i podręczniki Informatyka Europejczyka w nowej podstawie programowej” - 2015r.
Warsztaty „Zagrożenia medialne dzieci i młodzieży” - zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu – 2015r.
Kursy online „Basic French Language Skills”; „Diploma in HTML5, CSS3 and JAVA Script”, „Scratch – teach computer programming in schools” - Zorganizowae przez Alison – A new world of free certified learning” - Galaway, Irlandia – 2016r.

Efekty:
zdobycie nowych umiejętności i wiadomości w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przeprowadzanie wewnątrzszkolnych szkoleń
zdobycie wiedzy w zakresie uzależnień i profilaktyki zagrożeń korzystania z Internetu
poznanie roli nauczyciela w kształtowaniu u uczniów poczucia tożsamości i krytycznego odbioru informacji medialnych
poznanie metody rozwijania asertywności w szkole i poza nią; budowanie postawy asertywnej u uczniów
usystematyzowanie wiedzy na temat sprawdzianu po klasie szóstej
poznanie strategii egzaminacyjnych niezbędnych w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty
przedstawienie uczniom zagrożeń niekontrolowanej cyfryzacji
poznanie sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela
zrozumienie znaczenia sprawności receptywnych w nauczaniu dzieci
skuteczne nauczanie sprawności słuchania ze zrozumieniem
możliwość modyfikacji programu nauczania pod kątem spodziewanego kształtu sprawdzianu szóstoklasisty
poznanie efektywnych technik pracy z grupą w nowoczesnym kursie języka obcego w klasach 1-3
modelowanie pożądanych zachowań językowych i społecznych na I etapie edukacyjnym
indywidualizacja procesu nauczania języka w zgodzie z wytycznymi obowiązującej Podstawy Programowej
poznanie technik pracy z uczniami II etapu edukacyjnego o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i trudnościach w nauczaniu
poznanie nowych metody pracy z dziećmi na lekcjach języka angielskiego w oparciu o historie, bajki i opowiadania
poszerzenie informacji z zakresu programowania komputerowego i pisania stron internetowych

Zadanie 7
Dzielenie się wiedzą w zespołach zadaniowych.

Jednym z zespołów zadaniowych w którym pracowałem był zespół nauczycieli uczących w klasie VI. Nasza praca skupiona była na jak najlepszym przygotowaniu uczniów klasy VI do Sprawdzianu Szóstoklasisty. Realizowaliśmy to poprzez opracowywanie próbnych sprawdzianów. Po testach następowała wspólna analiza wyników, zadań i wyciąganie wniosków, które następnie uwzględnialiśmy w pracy z klasą (np. większa ilość ćwiczeń na odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji, rozumienie tekstów pisanych).
Efekty:
wysoki wynik uczniów klasy VI na Sprawdzianie Szóstoklasisty
wymiana pomysłów i zacieśnianie współpracy między nauczycielami
podnoszenie jakości pracy własnej i w konsekwencji pracy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych odpowiednio związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadanie 1 Opracowanie i realizacja programu nauczania „Kółka Języka Angielskiego”.

Zadanie 2 Opracowanie i realizacja programu nauczania „Kółka Informatycznego”.

Zadanie 1
Opracowanie i realizacja programu nauczania „Kółka Języka Angielskiego”.

W trakcie stażu opracowywałem plany „Kółka Języka Angielskiego” na których uczniowie:
utrwalali wiadomości wprowadzane w trakcie wcześniejszych zajęć lekcyjnych
poszerzali wiadomości z danego zakresu materiału
ćwiczyli umiejętność słuchania ze zrozumieniem poprzez słuchanie piosenek i oglądanie anglojęzycznych filmów
zdobywali nowe informacje na temat krajów anglojęzycznych
przygotowywali się do konkursów językowych
podnosili kompetencje językowe w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania
uczyli się wykorzystywać zdobytą wiedzę w sytuacjach życia codziennego
rozwijali swoje zainteresowania językiem angielskim

Zadanie 2
Opracowanie i realizacja programu nauczania „Kółka Informatycznego”.
Oprócz „Kółka Języka Angielskiego” prowadziłem też „Kółko Informatyczne”. Efektem podjętych działań, było to, że uczniowie:
poznali nowe sposoby pracy z programem graficznym Paint oraz GIMP
programowali w programach Scratch i Baltie
uczyli się doboru właściwego narzędzia oraz dostosowywania środowiska programu do rozwiązania problemu
zdobyli umiejętność szerszego wykorzystania komputera i oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych
uczyli się stosowania komputerów w celu urozmaicenia własnego uczenia się i poszerzania swoich zainteresowań


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie 1 Zajęcia dodatkowe z programowania.

Zadanie 2 Kiermasz Wielkanocny.

Zadanie 3 Zorganizowanie „Europejskiego Dnia Języków Obcych”.

Zadanie 4 Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka angielskiego lub zajęć komputerowych.
Zadanie 1
Zajęcia dodatkowe z programowania.

W trakcie stażu wziąłem udział w szkoleniach „Programowanie wizualne dla każdego – TurtleArt, Scratch i BYOB” „Scratch – teach computer programming in schools” - (programowanie komputerowe w szkołach). W trakcie szkoleń prowadzący przedstawiali wybrane programy do programowania wizualnego, przeznaczone dla dzieci, oraz przeszkolili uczestników w posługiwaniu się nimi. Dzięki wiadomościom z tych szkoleń a następnie własnemu pogłębianiu wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania tych programów, mogłem przedstawić dzieciom dodatkową propozycję na poszerzenie mojej oferty z kółka zajęć komputerowych. Na tych spotkaniach wprowadziłem dzieciom programy Baltie i Scratch, oraz nauczyłem ich podstaw programowania wizualnego.

Efekty:
uczniowie zdobyli dodatkowe wiadomości z zakresu programowania
promowanie szkoły w Internecie – uczniowie mogli zamieszczać napisane przez siebie programy oraz gry w sieci

Zadanie 2
Kiermasz Wielkanocny.

W celu promocji szkoły w środowisku lokalnym aktywnie włączyłem się w przygotowanie a następnie udział w corocznym Kiermaszu Wielkanocnym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w .... pod patronatem Wójta Gminy ....... Udział w nim brały wszystkie placówki z terenu gminy ...... Każda prezentowała własne wyroby, ozdoby wielkanocne. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na wycieczkę dla dzieci.

Efekty:
promowanie szkoły w środowisku lokalnym
umożliwienie dzieciom prezentacji ich rękodzieła
międzyszkolna integracja dzieci
wymierne efekty dla dzieci w postaci wycieczki

Zadanie 3
Zorganizowanie „Europejskiego Dnia Języków Obcych”.

Zorganizowanie „Europejskiego Dnia Języków Obcych” było wspaniałą okazją do uczenia dzieci tolerancji względem odmienności kulturowej. Uczniowie mogli też poszerzyć wiedzę nt. innych języków.
Uczniowie mogli:
poznać kulturę i obyczaje innych państw
posłuchać piosenek w innych językach
nauczyć się wybranych słówek w różnych językach
oglądać filmy o danych państwach oraz w danym języku (z odpowiednimi napisami)

Efekty:
propagowanie uczenia się języków
otwieranie uczniów na różnorodność kulturową
pokazanie dzieciom znaczenia i potrzeby uczenia się języków obcych
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przez uczniów
uczenie tolerancji względem innych kultur
uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych
rozwijanie zdolności i zainteresowań

Zadanie 4
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka angielskiego lub zajęć komputerowych.

Wybrani uczniowie, mający problem z przyswajaniem wiedzy, uczęszczali do mnie na zajęcia dodatkowe zarówno z języka angielskiego jak i zajęć komputerowych. Na zajęciach językowych uczniowie mogli, w wolniejszym tempie, pracować nad zagadnieniami wprowadzanymi na wcześniejszych lekcjach. Zajęcia prowadziłem w sposób interesujący dla ucznia: gry językowe zarówno planszowe jak i multimedialne, humorystyczne karty pracy, ćwiczenia i zabawy aktywizujące w grupie, praca z komputerem. Na zajęciach komputerowych powtarzaliśmy poznane sposoby pracy z programami komputerowymi.

Efekty:
podnoszenie motywacji uczniów do dalszej nauki
wyrównywanie różnic
podnoszenie jakości pracy szkoły
przedstawianie uczniom nowych „sposobów uczenia się”

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie 1 Współpraca z Koordynatorem do Spraw Profilaktyki z Urzędu Gminy w ..........

Zadanie 2 Spotkania edukacyjne z policjantem nt. bezpieczeństwa.

Zadanie 3 Spotkanie z ratownikami Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zadanie 4 Stała współpraca z wydawnictwami językowymi i technicznymi.

Zadanie 1
Współpraca z Koordynatorem do Spraw Profilaktyki z Urzędu Gminy .....
Owocem tej współpracy było przeprowadzenie w szkole w grudniu 2015r połączonych akcji: „Zachowaj trzeźwy umysł” - ogólnopolska akcja oraz „No promil no problem” - Trzeźwa Małopolska.
Motywacją do wzięcia udziału w tych programach było to, że:
„Rodzice często starają się nadmiernie kontrolować swoje pociechy, aby rozłożyć nad nimi opiekuńczy klosz chroniący je przed zagrożeniami współczesności. Lub odwrotnie – zapracowani, zdominowani potrzebą zapewnienia rodzinie dostatku, zapominają o opiece. Tymczasem obie te postawy wzmagają skłonność dzieci do zachowań ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki.”1
W spotkaniu wzięli udział Koordynator do Spraw Profilaktyki z Urzędu Gminy w ..... oraz policjanci z Posterunku Policji w ...... Na początku spotkania dzieci wysłuchały informacji o programach, obejrzały prezentacje multimedialne a następnie w obecności policjantów wręczały zatrzymanym kierowcom ulotki informacyjne. Po zakończonym spotkaniu również i dzieci mogły zabrać ze sobą do domu materiały i ulotki informacyjne, dzięki czemu akcja miała jeszcze większy zakres.

Efekty:
wyjaśnienie i przestrzeganie dzieci przed zachowaniami ryzykownymi
wpajanie dzieciom pozytywnych wzorców
udział szkoły w ogólnopolskim i powiatowym programie

Zadanie 2
Spotkania edukacyjne z policjantem nt. bezpieczeństwa.
Szkoła Podstawowa w której pracuję znajduje się w ........ Jest to wieś, gdzie wciąż brakuje poboczy. Wspólnie z innymi nauczycielami, chcąc zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w drodze do szkoły oraz na wakacjach, co roku w pierwszym semestrze, organizujemy spotkanie z policjantem z Posterunku Policji w Nawojowej. Na spotkaniu tym funkcjonariusz tłumaczy dzieciom zasady poruszania się po drodze, obowiązujące przepisy – noszenie odblasków, zagrażające im niebezpieczeństwa podczas pomocy rodzicom w pracach polowych.

Efekty:
uzmysłowienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw w drodze do szkoły oraz w czasie wakacji
przypomnienie podstawowych zasad ruchu drogowego
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dzięki zajęciom profilaktycznym
uświadomienie dzieciom, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od tego jak zachowają się w ryzykownych sytuacjach

Zadanie 3
Spotkanie z ratownikami .......... Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego odpoczynku nad wodą w czasie wakacji w czerwcu 2015 roku odbyło się w szkole spotkanie z ratownikami Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy zaprezentowali dzieciom: łódź ratowniczą, boje, kamizelki ratunkowe, zasobniki linowe, rzutki rękawowe, koła ratunkowe. Po prezentacji dzieci mogły wykonywać praktyczne ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy.

Efekty:
zaznajomienie dzieci z zagrożeniami nad wodą
fizyczny kontakt dzieci z ratunkowym sprzętem wodnym
poznanie specyfiki pracy ratownika wodnego
utrwalenie zasad pierwszej pomocy

Zadanie 4
Stała współpraca z wydawnictwami językowymi i technicznymi.
W trakcie stażu utrzymywałem kontakt z przedstawicielami wydawnictw językowych – Macmillan, Pearson Longman, Oxford oraz technicznych – Helion, WNT. Dzięki temu wydawnictwa przekazywały wybrane pozycje książkowe, plansze dydaktyczne, drobne gadżety, które następnie mogłem wykorzystywać jako nagrody konkursowe.
Gdy w roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono nową podstawę programową do klas IV, bardzo pomocna okazała się współpraca z doradcami metodycznymi. Dzięki uzyskanym informacjom udało mi się wybrać nowe podręczniki, zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Efekty:

przekazanie drobnych gadżetów jako nagrody na konkursy
wybranie przeze mnie nowych podręczników, zgodnych z nową podstawą programową, dzięki pomocy przedstawicieli z wydawnictwa Macmillan
otrzymanie plansz dydaktycznych: czas Present Simple, The time, My body, Adjectives, Bezpieczna praca z komputerem, Zestaw komputerowy


§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć
w pracy zawodowej
Do innych moich osiągnięć mogę zaliczyć:
otrzymanie w grudniu 2015 r nagrody Wójta Gminy ...... za całokształt pracy dydaktycznej i wychowawczej
§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

PRZYPADEK 1
Nieakceptowanie zdolnej uczennicy przez zespół klasowy.

1. Identyfikacja problemu.
W 2013/2014 zacząłem uczyć klasę V. Uczęszczało do niej 5 uczniów – 4 chłopców i 1 dziewczyna. Początkowa wydawało się, że w klasie nie ma żadnych problemów, uczniowie chętnie spędzali ze sobą czas, rozmawiali, żartowali, pomagali sobie nawzajem. Można było odnieść wrażenie, że chłopcy są zadowoleni, mając chociaż jedną koleżankę w klasie. Wszystko zaczęło się zmieniać, im więcej dni nauki mijało. Można było zauważyć próby izolowania dziewczynki przez chłopców, docinki, przykre uwagi w stosunku do niej, co momentami doprowadzało ją nawet do płaczu.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Chcąc poznać przyczyny tego zachowania, zacząłem baczniej obserwować zachowanie uczniów tej klasy, zarówno na lekcji jak i w czasie przerw, wycieczek, wyjazdów. Starałem się zapisywać sobie kiedy zachodziły niepożądane reakcje chłopców i co je poprzedzało. Chciałem zaobserwować, czy przyczyny ich zachowania w stosunku do koleżanki związane były ze szkołą, czy może środowiskiem zewnętrznym, poza szkołą. Uczennica była osobą sympatyczną, inteligentną, spokojną, nieśmiałą. Zależało jej na dobrych stosunkach z klasą. Po określonym czasie obserwacji, rozmowach z klasą, okazało się iż do klasy V uczęszczali uczniowie, w większości wyjątkowo zdolni i ambitni. Gdy mijały kolejne miesiące nauki i uczniowie zdobywali nowe oceny, okazało się, że dziewczyna, dzięki swojej pracowitości i sumienności, osiągała bardzo dobre wyniki z języka angielskiego, podczas gdy chłopcy, mając podobne możliwości do niej, osiągali niższe wyniki, ponieważ brakowało im systematyczności i sumienności w pracy. Sytuacja ta wzbudziła u chłopców niezdrową zazdrość, a to przełożyło się na zmianę zachowania w stosunku do koleżanki, od układnego do czasami wręcz wrogiego.

3. Znaczenie problemu.
Klasa jest dla ucznia miejscem, w którym uczy się poprawnych zasad postępowania, życia w społeczności. Podobnie jak w życiu dorosłym, do którego przygotowujemy dzieci, tak i w klasie można spotkać jednostki, których zachowanie może wywoływać u nas różne odczucia, czasem nieprzyjemne, chociażby zazdrość. Klasa jest dobrą przestrzenią, by już we wczesnym etapie życia próbować uczniom pokazywać jak radzić sobie z tymi uczuciami, jak żyć z innymi tworząc grupę.
Dla uczniów jest to o tyle ważne, że dobre relacje z innymi w grupie wpływają też na osiągane przez nich wyniki w nauce, na ilość wiedzy jaka przyswoją, nie poświęcając czasu na zamartwianie się czy rozwiązywanie swoich problemów klasowych. Dla takiego młodego człowieka potrzeba przynależności do grupy jest wyjątkowo silna, gdyż zaspokaja ona jego potrzebę uznania, bezpieczeństwa i akceptacji. W dużym stopniu uwarunkowana jest ona również charakterem i osobowością ucznia.

4. Prognoza.
Pozytywna
Zaplanowanie i wprowadzenie odpowiednich działań przez nauczyciela sprawi, że uczniowie zrozumieją przyczyny swojego zachowania, zmienią je, co konsekwencji doprowadzi do tego, że ich koleżanka zostanie w pełni zaakceptowana.
Negatywna
Pozostawienie uczennicy bez pomocy sprawi że doświadczając kolejnych upokorzeń zamknie się w sobie, co może doprowadzić do depresji, niezaradności życiowej. Wpływ klasy może być na tyle znaczący, że przestanie jej zależeć na zdobywaniu wiedzy i dobrych wynikach, aby tylko utrzymać akceptację społeczności klasowej.

5. Propozycje rozwiązania
W celu poprawy sytuacji Kasi należało:
- pomóc jej w nabyciu nowych umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
- przeprowadzić rozmowy z uczennicą, by uzmysłowić jej, że to nie ona jest przyczyną tych zachowań
- przeprowadzić rozmowy z klasą, bez obecności uczennicy
- być w stałym kontakcie z rodzicami, wychowawcą
- przedstawić uczniom mnemotechniki - sposoby szybkiego przyswajania wiedzy
- wprowadzić na języku angielskim scenki rodzajowe integrujące grupę

6. Wdrażanie oddziaływań.
Mając na celu poprawę sytuacji pomiędzy chłopcami a dziewczyną podjąłem następujące działania:
1. Przeprowadziłem rozmowy z wychowawcą klasowym, aby poruszył temat akceptacji na zajęciach wychowawczych. Moim celem było uzmysłowienie uczniom, że sprawa akceptacji innych jest wymagana nie tylko przez „pana od angielskiego” ale przez wszystkich nauczycieli.
2. Prowadziłem indywidualne rozmowy z Kasią. Ich celem było:
- wytłumaczenie, że jej zachowanie do tej pory było dobre; że powinna nadal starać się zdobywać jak najlepsze oceny, brać udział w konkursach itp.
- uświadomienie dziewczynie jakie są prawdziwe przyczyny zachowania chłopaków w stosunku do niej
- pokazanie jej przykładów innych znanych osób, które miały podobne problemy, a później osiągnęły znaczące sukcesy – aby pokazać jej, że nie była i nie jest „sama” w tym problemie
- pokazanie jej w jaki sposób zachowywać się asertywnie
- podwyższenie jej pewności i wiary w siebie

3. Przeprowadziłem rozmowy z klasą. Tłumaczyłem im, że ich zachowanie jest niepoprawne i powinno się zmienić. Wspólnie doszliśmy do jego przyczyny. Uświadomiłem uczniom do czego może doprowadzić ich postępowanie.

4 Wspólnie z klasą odgrywaliśmy scenki rodzajowe, by każdy z nich mógł odczuć jak to jest być odrzuconym przez klasę.

5. W celu ułatwienia chłopcom przyswajania wiedzy w krótszym czasie, przedstawiłem klasie różne mnemotechniki przydatne w przyswajaniu nowej wiedzy, szczególnie nauki słówek.

6. Przeprowadzałem rozmowy z rodzicami, aby próbowali tłumaczyć uczniom niepoprawne zachowania i tym samym je korygowali.

7. Efekty oddziaływań.
Podejmując opisane działania chciałem doprowadzić do zmiany zaistniałej sytuacji w klasie. Nie było to łatwe, ponieważ chłopcy byli inteligentni i wyjątkowo aktywni, wręcz nadpobudliwi. Do pracy potrzebowali dużo różnych materiałów, częstych zmian.
Rozmowy przeprowadzone z Kasią sprawiły, że trochę się uspokoiła, nie brała już tak bardzo personalnie docinków chłopców. Jednak nadal przeżywała swoje wyalienowanie. Sprawę nie ułatwiał fakt, że była jedyną dziewczyną w klasie. Dobre rezultaty przyniosło zachęcenie jej do szukania koleżanek czy przyjaciółek w innych klasach, starszych lub młodszych rocznikowo. Dzięki temu Kasia nabrała pewności siebie, nie czuła się już tak samotna.
W przypadku chłopców, rozmowy bez obecności Kasi, dawały niewiele. Poprawa była chwilowa a potem wszystko wracało do tego jak było. Widząc, że chłopcy są wyjątkowo ruchliwi, postanowiłem wykorzystać dramę, scenki rodzajowe, czasem w języku polskim, a czasem w języku angielskim w których odgrywali dialogi wcielając się w różne postaci. Okazało się to trafnym rozwiązaniem. Dopiero wtedy, odgrywając scenkę, chłopcy zrozumieli i poczuli jak to jest stać i patrzeć kiedy wszyscy się śmieją. Późniejsze rozmowy tylko potwierdziły to, że chłopcy nie potrzebują już żadnych kolejnych przykładów. Stopniowo ich negatywne zachowania zaczęły się zmniejszać. To z kolei ośmieliło Kasię. Dzieci zaczęły pomagać sobie nawzajem, pracować w grupach, parach. W ten sposób udało mi się spełnić pozytywną prognozę.

PRZYPADEK 2
Przygotowanie uczniów do konkursów informatycznych (programowanie)

1. Identyfikacja problemu.
Ucząc zajęć komputerowych zdałem sobie sprawę, że w szkole brak było jakichkolwiek osiągnięć uczniów w konkursach z zajęć komputerowych w zakresie programowania, które staje się kompetencją kluczową XXI w. Temat programowania w I i II etapie edukacyjnym, traktowany jest w podstawie programowej w sposób marginalny. Jeśli chodzi o programowanie w szkole podstawowej (myślimy oczywiście o samych podstawach oraz o nauce myślenia zadaniowego).

2. Geneza i dynamika zjawiska.
W obecnym świecie, gdzie nowoczesne technologie można znaleźć na każdym kroku, można by pomyśleć, że i osób zajmujących się nimi, tworzącymi je, jest odpowiednio dużo. Jakkolwiek, wnioskując z różnych badań i wiadomości brak jest wystarczającej liczby specjalistów z zakresu IT.
„Przybywa ofert pracy dla programistów i specjalistów od rozwiązań telekomunikacyjnych - spada natomiast liczba absolwentów kierunków informatycznych na polskich uczelniach. Deficyt na rynku pracy informatyków może sięgnąć nawet 30 proc.
Według najnowszego raportu opublikowanego przez Work Service, informatyka jest czołową wśród 15 branż, w których, w perspektywie najbliższych 3-5 lat zapotrzebowanie na pracowników będzie wzrastać.”1
Na wprowadzenie nauki programowania nigdy nie jest za wcześnie. Mogą się go uczyć nawet dzieci z II etapu szkoły podstawowej, z pomocą specjalnie przygotowanych programów. W obecnej podstawie programowej traktowany jest on marginalnie, chociaż trwają już prace MEN nad zmianami tego stanu.
3. Znaczenie problemu.
Nauka programowania to nie tylko nauka poleceń danego języka programowania ale przede wszystkim nauka myślenia zadaniowego, rozkładania problemów na pojedyncze rozkazy do wykonania. Opanowanie tych umiejętności przez ucznia ma fundamentalne znaczenie, bo może mu pomóc w radzeniu sobie nie tylko z problemami w programowaniu ale również z problemami w życiu codziennym.
Umiejętność pisania prostych programów może mieć dla ucznia również inne znaczenie. Ta zdolność może się przełożyć na zwiększenie jego pewności siebie w odniesieniu do użytkowania nowoczesnych urządzeń elektronicznych, z którymi nie sposób się teraz nie zetknąć na co dzień. Program to przecież polecenia, które komputer musi wykonać, a więc uczeń ma „władzę” nad urządzeniem, to z kolei rodzi między innymi pewność siebie.

4. Prognoza.
Pozytywna
Uczniowie zainteresują się nauką programowania, co z kolei przełoży się na wymierne korzyści odnośnie zdobycia nowej wiedzy, ocen, udziału w konkursach i promowania szkoły.
Negatywna
Uczniów nie zainteresuje pogłębianie wiedzy z zakresu programowania.
5. Propozycje rozwiązania
W celu rozwiązania problemu zaplanowałem następujące działania:
- wyszukanie programów przeznaczonych dla dzieci do programowania wizualnego.
- rozmowy z uczniami na temat zalet umiejętności programowania
- zorganizowanie grupy uczniów i godzin spotkań w szkole
- opracowanie planu pracy
- wyszukanie konkursów do których uczniowie mogliby się przygotowywać
- opracowanie sposobów sprawdzania postępów uczniów

6. Wdrażanie oddziaływań.
6.1 Naukę programowania postanowiłem rozpocząć z dziećmi z II etapu edukacyjnego – klasy 4-6. Przed rozpoczęciem pracy wyszukałem odpowiednie programy dla dzieci w tym wieku, które wprowadzałyby je w tajniki programowania. Najlepsze okazały się Scratch i Baltie. Są to programy które można pobrać również w wersji darmowej. Oba programy umożliwiają tworzenie prostych animacji, gier. Stanowią doskonały wstęp do zaawansowanego świata programowania komputerowego w przyszłości.

6.2 Po wybraniu programów i upewnieniu się, iż nadają się do pracy z dziećmi, przeprowadziłem rozmowy z uczniami, aby uświadomić im zalety znajomości programowania i zachęcić ich do uczestnictwa. Rozmowy przeprowadzałem głównie na wybranych zajęciach komputerowych.

6.3 Następnym krokiem było zorganizowanie grupy uczniów i godzin spotkań w szkole. Z racji organizacyjnych mogłem pracować tylko z chłopcami z klas 4, 5 i 6. Nasze spotkania odbywały się po zajęciach lekcyjnych i trwały 1h tygodniowo (połowa 2013/2014 i 2014/2015 rok).

6.4 Po zorganizowaniu grupy uczniów napisałem plan pracy. Zacząłem od programu Scratch, aby uczniowie mogli oswoić się z „układaniem kafelków”, a następnie pracowaliśmy z programem Baltie.

6.5 Moim kolejnym działaniem było wyszukanie konkursów związanych z programowaniem, dla uczniów szkół podstawowych, w którym mogliby wziąć udział. Wybór padł na międzynarodowy konkurs „BALTIE – nauka programowania i kodowania Baltie C oraz C# dla dzieci i młodzieży”. Konkurs organizowany jest przez SGP Systems, Republika Czeska.

6.6 W celu sprawdzania postępów uczniów opracowałem następujące sposoby:
- przed każdymi zajęciami uczniowie przypominali elementy, zadania poznane na poprzedniej lekcji
- co miesiąc uczniowie mieli do wykonania animację z elementami programowania poznanymi wcześniej
- oprócz zadań rozwiązywanych na lekcji uczniowie otrzymywali zadania problemowe „ekstra” do rozwiązania i przemyślenia w domu

7. Efekty oddziaływań
Przystępując do pracy nie wiedziałem, jak uczniowie zareagują na zajęcia z programowania. Okazało się, że po przedstawieniu im zalet oraz możliwości programowania jakie oferują wymienione dwa programy, uczniowie zdecydowanie wyrazili chęć udziału w zajęciach. Udało mi się zorganizować grupę składającą się z 14 chłopców.
Uczniowie pracując z programami Scratch oraz Baltie, w sposób zabawowy opanowali podstawowe operacje wymagane w programowaniu, czasem łącznie z ich nazwami (pętle, warunki, zmienne).
Tworzenie projektów w Baltie-m lub Scratch-u pomogło uczniom zwiększyć poziom biegłości w odniesieniu do technologii cyfrowych. Aby być biegłym w języku trzeba nie tylko znać słówka ale też ich używać. Podobnie z technologią cyfrową, musimy nie tylko znać podstawowe informacje o komputerze ale też tworzyć z jego pomocą.
Ten proces zdobywania wiedzy oparty na zadaniach (projektach) zawierał kombinację wielu umiejętności uczenia się wymaganych w XXI w jak np.:
- twórcze myślenie
- przejrzysta komunikacja
- systematyczna analiza
- efektywna współpraca w grupie
- świadome uczenie się.
Dzięki pracy w tej grupie uczniowie mieli możliwość ćwiczenia się w w/w umiejętnościach.
Pozostałymi zaletami nauki programowania dla uczniów były:
- możliwość wyrażania się w sposób bardziej kreatywny
- ćwiczenie myślenia logicznego
- zrozumienie zasad pracy nowych technologii, które spotykają wszędzie w codziennym życiu
Uczniowie wzięli najpierw udział w etapie klasowym, następnie szkolnym konkursu informatycznego, w którym znalazło się 1400 uczniów z całej Polski. Z tego etapu mogło przejść tylko 600 osób i w tej grupie znalazł się również jeden z moich uczniów Piotr B.


PRZYPADEK 3
Rewitalizacja pracowni komputerowej

1. Identyfikacja problemu
Pracując jako nauczyciel zajęć komputerowych, przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego, zdarzały się sytuacje, gdy nauczyciele innych przedmiotów zgłaszali mi informacje o problemach z uruchamianiem niektórych programów zainstalowanych na komputerach. Inne zgłaszane trudności to spowolnienie pracy jednostek, czy okresowe wstrzymywanie pracy komputerów tzw. „wieszanie” się komputerów. Te informacje potwierdzały się również z moimi obserwacjami podczas pracy na zajęciach.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
Wiedziałem, że dzięki ukończonej szkole średniej (technik elektronik) oraz studiom podyplomowym (informatyka z administracją sieciami komputerowymi) posiadam odpowiednią wiedzę i możliwości, by zaradzić tym problemom. Postanowiłem zacząć od sprawdzenia, jakie dokładnie problemy występują, oprócz tych wymienianych, oraz jakie mogły być tego przyczyny.
Jak się okazało przyczyną był stan komputerów a dokładniej lata pracy. Na części z nich zainstalowane było wiele programów, część w ogóle nie używana, co spowalniało ich pracę. Niektóre jednostki były zawirusowane, pomimo obecnego programu antywirusowego. Z kolei w plikach systemowych, rejestrze, można było znaleźć pozostałości po odinstalowanych programach.

3. Znaczenie problemu.
Sprawniej działające komputery wpływają na komfort pracy. Dzięki poprawnemu i szybkiemu wykonywaniu programów przez komputer, nauczyciel może zrealizować wszystkie zaplanowane ćwiczenia z uczniami a nawet dodatkowe zadania.
Uczniowie, niejednokrotnie pracujący w domu na najnowszych jednostkach, oczekują, że w szkole również ich praca z komputerem będzie przebiegała szybko i sprawnie. Jeśli tak nie jest, szybko zniechęcają się, nie tylko do przedmiotu ale również do komputerów czy szerzej – do technologii. Taka sytuacja może również prowadzić do zniechęcenia u nauczycieli

4. Prognoza.
Pozytywna
Działania podjęte przeze mnie sprawią, że komputery będą działać szybciej, bezawaryjnie co również wywrze pozytywny efekt w postaci zadowolenia u uczniów i nauczycieli.
Negatywna
Podjęte działania nie przyniosą poprawy w funkcjonowaniu sprzętu, co w konsekwencji doprowadzi w niedługim czasie do niemożliwości pracy na komputerach.

5. Propozycje rozwiązania.
W celu poprawy sytuacji należało:
- uświadomić nauczycielom i uczniom, że komputery na których pracują nie są najnowszymi jednostkami, stąd nie można od nich wymagać zbyt wiele
- sprawdzić komputery pod kątem:
- zawirusowania i w razie potrzeby usunąć wirusy
- pozostałości po odinstalowanych programach
- sprawdzić poprawność działania sieci przewodowej
- skonfigurować sieć bezprzewodową
- zainstalować nowsze, legalne programy użytkowe (np.: do oglądania filmów, odtwarzania zdjęć)
- przygotować stanowisko z rzutnikiem

6. Wdrażanie oddziaływań.
6.1 Swoje działania rozpocząłem od rozmowy z nauczycielami i wytłumaczenia, że sprzęt komputerowy w pracowni ma określone lata i parametry, stąd każdy pracujący z nimi powinien wiedzieć o tym. Komputery mają różne systemy operacyjne, rozmiary pamięci, procesory a to z kolei wpływa na ich, czasem wolniejszą, pracę.
6.2 Przypomniałem też uczniom, podobnie jak robiłem to wcześniej na zajęciach komputerowych, żeby nie irytowali się jeśli czasem muszą dłużej poczekać, aby uruchomił się jakiś program. Było to istotne, ponieważ większość z nich ma w domu komputery nowszej generacji.
6.3 Na większości komputerów znalazłem i usunąłem szkodliwe oprogramowanie jak malware, adware i spyware do np.: wykradania danych, 3 trojany Win crash 1.03, Web ex 1.2, Executer 1. Oprócz tego zainstalowałem na komputerach nowszy darmowy antywirus Avast. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zmieniłem ustawienia routerów i uruchomiłem w nich kontrolę rodzicielską oraz zapory firewall.
6.4 W kolejnym punkcie zająłem się sprawdzeniem działania sieci komputerowej. Większość komputerów łączyła się poprawnie. Pozostał problem z tymi, które miały inne systemy operacyjne, ale ostatecznie i one znalazły się w szkolnej sieci komputerowej.
W roku szkolnym 2015/2016, dzięki staraniom Pani Dyrektor szkoła otrzymała 10 nowych komputerów. Umożliwiło to wymianę starych jednostek na te nowej generacji. Oprócz przygotowania komputerów do pracy, skonfigurowałem nowozakupiony router bezprzewodowy, komputery i dzięki temu w pracowni powstała druga sieć komputerowa – bezprzewodowa.
6.5 Przeglądając oprogramowanie komputerów zauważyłem, że część nadawała się do wymiany, ponieważ istniały już nowsze odpowiedniki tych programów z większą funkcjonalnością. Zainstalowałem takie darmowe programy jak:
- GIMP – profesjonalny program do edycji i tworzenia zdjęć;
- VLC Media Player 2.1.3 - program umożliwiający odtworzenie większości filmów i plików muzycznych;
- Microsoft Office – szkoła zakupiła licencję na 20 stanowisk ( wcześniej było dziesięć)
- Adobe Reader 9 – program do otwierania plików w formacie pdf
- Ashampoo Burning Studio 16 – program do nagrywania płyt;
- Bull Zip PDF Printer – program umożliwiający zapisanie strony internetowej do pliku pdf;
- 7ZIP – program umożliwiający otwierania skompresowanych plików.
6.6 Jeden z laptopów przeznaczyłem do współpracy z rzutnikiem na stałe. Powstało stanowisko w pracowni komputerowej, z którego nauczyciele mogą w każdej chwili wyświetlić prezentację multimedialną.

7. Efekty oddziaływań.
7.1 Rozmowa z nauczycielami i uczniami uświadomiła im większą potrzebę tolerancji i cierpliwości w pracy ze starszymi komputerami.
7.2 Po usunięciu z komputerów szkodliwego oprogramowania, praca na nich stała się szybsza i bezpieczniejsza. Nie było już elementów szkodliwych czy też ograniczających szybkość ich pracy. Zainstalowanie nowszego antywirusa a także poprawna konfiguracja routera oraz komputerów zwiększyła bezpieczeństwo pracy w Internecie.
7.3 Stworzenie sieci bezprzewodowej, przy istniejącej już sieci przewodowej w szkole, umożliwiło przesyłanie informacji z jednego komputera na inny. Podłączenie nowych 10 komputerów sprawiło, że szkoła dysponuje teraz 20 jednostkami roboczymi działającymi w sieci komputerowej.
7.4 Zainstalowanie nowych darmowych programów użytkowych sprawiło, że obejrzenie filmów czy zdjęć w różnych formatach nie nastręcza już teraz żadnych kłopotów a praca na komputerach stała się przyjemnością.
7.5 Stałe miejsce na komputer podłączony do rzutnika sprawia, że nauczyciele chętniej i częściej z niego korzystają.
Podsumowując, rewitalizacja pracowni okazała się sukcesem. Komputery pracują szybciej, w ramach swoich możliwości, a instalacja nowszych programów użytkowych sprawiła, że praca na nich stała się przyjemnością.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.