X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32142
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z :
- Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 393),
- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.)


CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – Marta Kotowska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach, Niszczewy 2, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie
NAUCZANY PRZEDMIOT – język angielski
POSIADANE KWALFIKACJE
- ukończone studia licencjackie i uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia polska z filologią angielską – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
- uzupełniające studia magisterskie i uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika ogólna – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Joanna Sztuczka

CZAS TRWANIA STAŻU – 01. 09. 2012r. – 11. 01. 2016r.

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALRIKACJE ZAWODOWE
– Dyplom ukończenia studiów licencjackich i uzyskanie tytułu licencjata na kierunku filologia polska z filologią angielską – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku,
- Dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich i uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika ogólna - Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU-
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01. 09. 2012 r. – 11. 01. 2016 r.


CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 1 września 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. Jest to placówka, w której pracuję od września 2009 r. na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Opiekunem mojego stażu została Pani Joanna Sztuczka – pracująca w niniejszej szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sobą, przede wszystkim by sprostać wymaganiom jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i nad doskonaleniem kompetencji dydaktycznych i wychowawczych wcale nie dobiegła dla mnie końca, gdyż wg mnie kwintesencją zawodu nauczyciela jest nieustanne pogłębianie własnej wiedzy i podwyższanie poziomu samoświadomości.
Zgodnie z wytyczonym przeze mnie we wrześniu 2012 r. planem rozwoju zawodowego, którego konstrukcja oparta była na wymaganiach określonych w § 7 ust. 1 pkt. 1-3 oraz ust. 2 pkt. 1-5 ( Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) przyjęłam następującą formę mojego sprawozdania.

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego brałam udział w pracach organów szkoły poprzez m.in. współpracę z gronem pedagogicznym, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; byłam także członkiem Zespołu Międzyprzedmiotowego oraz Zespołu ds. Wniosków.

2. Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim m.in. podczas organizacji uroczystości szkolnych i innych imprez m.in. :
- Pierwszy Dzień Wiosny,
- Dzień Tolerancji,
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
- Walentynki,
- Wigilie klasowe,
- Dzień Rodziny,
- Sprzątanie Świata,
- Dzień Zdrowego Śniadania,
- Dożynki Parafialno-Gminne,
- Gminny Dzień Dziecka,
- Ślubowanie Klasy I,
- Dzień Nauczyciela,
- Dzień Patrona,
- Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego,
- wycieczki,
- uczestnictwo w projektach,
- spotkania z ciekawymi ludźmi.

3. Na bieżąco prowadziłam wymaganą dokumentację szkolną tj.:
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
- kartę obserwacji umiejętności ucznia,
- protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- karty monitorowania podstawy programowej,
- przedmiotowe systemy oceniania,
- plany nauczania,
- rozkłady wynikowe,
- sprawozdania z diagnoz w klasie IV oraz Sprawdzianów Szóstoklasisty z języka angielskiego,
- dokumenty związane z awansem.

4. W swej pracy na bieżąco wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania – dostosowując go przygotowywanych przeze mnie Przedmiotowym Systemów Oceniania dla poszczególnych klas.
5. Podczas dyżurów na przerwach dbałam o bezpieczeństwo uczniów oraz sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
6. Starałam się promować miejsce swojej pracy jako placówkę godną zaufania i przyjazną dzieciom. Dbałam o dobry wizerunek Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach poprzez pogadanki z uczniami oraz pedagogizację rodziców. W ramach promowania szkoły w środowisku lokalnym redagowałam artykuły o ciekawych wydarzenia z życia placówki, które zostały zamieszczone m.in. na stronie internetowej szkoły, oraz gazetach : Gazecie Pomorskiej i Gazecie Aleksandrowskiej.

Efekty realizacji:
Pogłębiałam swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej. Zdobyte w ten sposób wiadomości są wykorzystywane przez mnie w praktyce - do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym motywuje mnie jako nauczyciela do jeszcze pełniejszego i efektywniejszego angażowania się w sprawy związane z uczniem, jego otoczeniem i czynnikami warunkującymi jego edukację.
§ 7 ust.1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

W okresie stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jeżeli chodzi o doskonalenie zewnątrzszkolne :
1. Od października 2014 r. brałam udział - udział w projekcie " Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej" - realizowanym przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( którego liderem jest Urząd Marszałkowski w Toruniu);
- w ramach projektu uczestniczyłam w :
- seminariach z wykorzystaniem metody tutoringu w edukacji w wymiarze 16 godz., na których podstawie przeprowadziłam 30 godzin zajęć tutorskich ( luty – maj 2015 r.),
- warsztatach metodycznych podnoszących umiejętności nauczania języków obcych w wymiarze 48 godz.,
- zajęciach z coachingu w wymiarze 24 godz., na których podstawie przeprowadziłam zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego (obserwowane przez coacha Krzysztofa Strzemeskiego) w oparciu o autorski program nauczania w wymiarze 12 godz. ( kwiecień – czerwiec 2015 r.),
- w ramach w/w projektu uczestniczyłam w „SZKOLE INNOWATORÓW" realizowanym przez Collegium Wratislaviense w wymiarze 64 godz., którą ukończyłam zdobywając CERTYFIKAT SZKOŁY INNOWATORÓW w lipcu 2015 r.

2. Brałam udział w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
- szkolenie Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły,
- szkolenie Pierwsza pomoc przed medyczna,
- szkolenie Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu,
- Jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej ?,
- szkolenie Tworzenie, przeprowadzanie i analizowanie testów on-line na platformie www.testportal,
- Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela,
- Praca na lekcji z uczniem słabym,
- Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów w świetle nowych przepisów oświatowych,
- Realizacja nowej podstawy programowej,
- Praca na zajęciach z uczniem zdolnym,
- szkolenie Bezpieczeństwo w szkole.

3. Brałam udział w konferencjach doskonalących:
- „Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji wczesnoszkolnej” listopad 2012 r.,
- „Diagnoza w 4-6 czyli przyrost wiedzy pod pełną kontrolą” – listopad 2012 r. ,
- Konferencja metodyczna TEACH BIG dla nauczycieli szkół podstawowych – styczeń 2016 r. ( elementy oceniania kształtującego, relacje wspierające proces nauczania, wzmacnianie pamięci językowej uczniów).

4. Samodzielne pogłębiałam swoją wiedzę poprzez czytanie literatury fachowej ( książki, czasopisma metodyczne) oraz artykuły w Internecie.

Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy. Uczestnicząc
w szkoleniach i konferencjach miałam możliwość doskonalenia technik i metod mojej codziennej pracy z uczniem. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

§ 7 ust.1 pkt. 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

1. Podczas trwania stażu dokonywałam analizy dokumentacji :
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Zapoznawanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Na bieżąco aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego.
3. Brałam udział w radach szkoleniowych podejmujących w/w tematykę.

Efekty realizacji:
Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działanie nastawione na rozwój własnych kompetencji, jak również umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, ale zawsze starałam się by były one zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami dzieci i rodziców, gdyż moim zdaniem tylko współpraca pomiędzy szkołą a domem rodzinnym przynosi wymierne korzyści w pracy oświatowej.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu realizowałam poprzez:
a) zawarcie pisemnego kontraktu i omówienie zasad współpracy,
b) przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
c) obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
d) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultowanie opracowywanych konspektów i analizowanie przeprowadzonych zajęć,
e) Określenie mocnych i słabych stron własnych działań.


Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez:

a) Stosowanie aktywnych metod nauczania podczas zajęć :
- metoda projektu, gry edukacyjne, elementy metody odwróconej klasy, gry i dialogi sytuacyjne, scenki rodzajowe, dyskusje, metoda Niedokończonego zdania, Skojarzenia, metoda TPS (think-pair-share), praca zespołowa, burza mózgów,
b) indywidualizację procesu nauczania,
- opracowywanie oraz wdrażanie planów pracy z uczniem słabym oraz uczniem zdolnym,
- indywidualizowanie procesu nauczania ze względu na preferencje i styl uczenia się poszczególnych uczniów,
c) zwracanie uwagi na sposób wykorzystania przez uczniów czasu na zajęciach oraz na systematyczność nauki,
d) opracowywanie pomocy dydaktycznych – materiałów na gazetkę językową, plakatów, sprawdzianów, krzyżówek, testów kompetencji, testów diagnozujących, kart pracy,
e) dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania : m.in.
- wprowadzanie elementów oceniania kształtującego,
- stosowanie elementów kontroli i oceny receptywnej znajomości słownictwa : Technika obrazkowa – „Pokaż co mówię”, Technika obrazkowa z kontekstem – „Wybierz odpowiedni obrazek”, Technika poleceń TPR (Total Physical Response, Technika kategoryzacji, Technika synonimów i antonimów, Technika dobierania i eliminacji,
- testowanie czynnej znajomości słownictwa : Technika obrazkowa, Technika podpisu, Technika wielu możliwych wariantów,
- stosowanie elementów kontroli i oceny sprawności czytania ze zrozumieniem i szybkości czytania : Technika obrazka – „Dobierz podpis do obrazka”, Technika zaznaczania elementów obrazka – „Przeczytaj i połącz”, Technika – „czytaj i koloruj”, Technika wyboru zdań prawdziwych i fałszywych, Technika wyboru uzupełnień, Technika wyboru zdań o jednakowej lub zbliżonej treści, Technika luk, Technika eliminacji wyrazów nonsensownych,
- stosowanie elementów kontroli i oceny stopnia opanowania gramatyki : Technika wyboru poprawnej formy, Technika formy odpowiedniej w danej sytuacji, Technika zdań o zbliżonej treści, Technika obrazkowa, Technika poleceń, Technika tłumaczenia na język obcy,
- stosowanie elementów kontroli i oceny stopnia sprawności mówienia : Technika obrazkowa – „Co tu widać”, Technika pary obrazków – „Opisz różnicę”, Technika historyjki obrazkowej, Technika odgrywania roli, Technika symulacji i odgrywania ról „role play”,
- stosowanie elementów kontroli i oceny stopnia sprawności pisania : Technika „Wstaw odpowiednie litery”, Technika „ Wstaw wyrazy w miejsce rysunku”, Technika „Wstaw w miejsce luki”, Technika „Wstaw znaki interpunkcyjne”,
- stosowanie elementów kontroli i oceny stopnia sprawności rozumienia ze słuchu : Technika „Słuchaj i pokoloruj”, Technika TPR, Technika „Słuchaj i dorysuj/narysuj”, Technika „Słuchaj i zrób(...)”, Technika wnioskowania, Technika pytań do tekstu, Technika wyboru zdania zgodnego z usłyszanym tekstem, Technika zaznaczania, Technika graficzna „Uzupełnij tabelę”.
f) stosowanie narzędzi coachingowych : umiejętne stawianie pytań, parafrazowanie wypowiedzi uczniów, pozyskiwanie od nich informacji zwrotnej, pomoc w planowaniu działań uczniów oraz w wyznaczaniu ich indywidualnych celów, stosowanie narzędzi efektywnej komunikacji oraz zwracanie uwagi na błędy w procesie komunikacyjnym, umiejętne motywowanie uczniów do osiągania zamierzonych celów,
g) prowadzenie zajęć koła języka angielskiego – również w oparciu o swój autorski program nauczania „Święta w krajach angielskojęzycznych – w ramach projektu Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”,
h) przygotowywanie uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty ,
i) wzbogacanie bazy audystycznej – płyty z nagraniami CD a także elementy podcastów dostępnych w Internecie,
j) wykorzystywanie filmików dostępnych na płytach DVD lub w Internecie np. scenki rodzajowe,
k) udział w Ogólnopolskiej Próbie Bicia Rekordu Guinnessa w organizacji największej lekcji gotowania zdrowego śniadania w ramach programu „Śniadanie daje Moc” – tłumaczenie dokumentacji związanej z przebiegiem bicia rekordu,
l) stosowanie korelacji w procesie nauczania języka angielskiego z innymi nauczanymi przedmiotami.

Efekty realizacji:
Stosowanie różnorodnych metod i technik nauczania oraz inne podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do efektywniejszej pracy na lekcjach oraz zaowocowały wysokimi wynikami nauczania uczniów, ponadto klasa VI w roku kalendarzowym 2015 uzyskała najwyższy wynik w gminie ze Sprawdzianu Szóstoklasisty w części : język obcy nowożytny (angielski) tj. – 76 % - powyżej średniej powiatu (61%) i gminy Waganiec (71 %).


3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami realizowałam poprzez:
a) prowadzenie zajęć w obecności praktykantki – studentki III roku filologii angielskiej (marzec – czerwiec 2013r.),
b) obserwację zajęć koła językowego przez coacha – Krzysztofa Strzemeskiego,
c) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora Szkoły,
d) obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
e) rozmowy z innymi nauczycielami (indywidualne) oraz podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej i Zespołu Międzyprzedmiotowego.


Efekty realizacji:
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Pozwoliło mi to również zwrócić uwagę na metody i formy pracy oraz na atmosferę panującą na zajęciach - zyskałam tym samym nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy
i motywujący dzieci do pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi. Bardzo cenne okazały się również rady i spostrzeżenia poczynione przez opiekuna stażu, Dyrektora szkoły czy innych nauczycieli, które pozwalały spojrzeć na moje zajęcia z zupełnie innej perspektywy i dostrzec to co czasami na pierwszy rzut oka nie było dla mnie dość widoczne.

4. Monitoring i ewaluację własnej pracy realizowałam poprzez:

a) prezentację wyników uczniów na forum szkolnym,
b) współorganizowanie razem z opiekunem stażu międzyszkolnego konkursu „Poprawna polszczyzna na co dzień” w 2013 i 2015 r.,
b) współorganizowanie corocznego Dnia Rodziny – poprzez przygotowywanie dzieci do występów,
c) współorganizowanie konkursów i zabaw dla dzieci podczas Gminnego Dnia Dziecka i Dożynek,
d) okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:
- coroczna diagnoza wstępna kl. IV,
- coroczne próbne Sprawdziany Szóstoklasisty,
e) tworzenie planów pracy dydaktycznej,
f) modyfikowanie gotowych planów wynikowych dla potrzeb swoich uczniów,
g) obserwację uczniów, analizowanie ich prac; formułowanie właściwych wniosków a następnie wdrażanie ich do własnej pracy,
h) badanie ankietowe uczniów,
i) indywidualne rozmowy z uczniami – pozyskiwanie informacji zwrotnej,
j) porównywanie wytyczonych sobie celów do efektów i zdobytych osiągnięć.

Efekty realizacji:
Podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego bardzo często dokonywałam samooceny własnej pracy - tak aby efekty moich działań edukacyjnych i wychowawczych były jeszcze bardziej wymierne a moja dalsza praca z uczniami owocniejsza. Dzięki ewaluacji podjętych przeze mnie działań miałam szansę udoskonalić swój własny warsztat pracy z korzyścią dla siebie a przede wszystkim dla uczniów.


§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawałam sytuację rodzinną uczniów poprzez:
a) współpracę z innymi nauczycielami,
b) indywidualne rozmowy z rodzicami,
c) współpracę z poradnią PPP w Aleksandrowie Kujawskim,
d) własne obserwacje oraz rozmowy indywidualne z uczniami.

Efekty realizacji:
Poprzez systematyczne rozmowy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz stały kontakt z PPP w Aleksandrowie Kujawskim mogłam dogłębnie poznać sytuację socjalną dzieci. Poznałam również problemy, jakie występują w środowisku rodzinnym tychże dzieci.
.

2. Poznawałam i uwzględniałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
a) wykorzystywanie podczas zajęć takich metod i form pracy, które uwzględniały indywidualne potrzeby i możliwości dzieci,
b) realizowanie zaleceń PPP zawartych w opiniach lub orzeczeniach niektórych dzieci,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( np. deficyty rozwojowe, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, specyficzne trudności w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

Efekty realizacji:
W trakcie trwania stażu poprzez pracę z indywidualnymi uczniami i stały kontakt z różnego rodzaju specyficznymi potrzebami edukacyjnymi tych dzieci – zdobywałam cenne doświadczenie i umiejętności radzenia sobie w rozmaitych - a czasami trudnych i niesprzyjających procesowi uczenia się – sytuacjach.
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększyła motywację dzieci do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, a mnie dała możliwość samokształcenia i podwyższenia warsztatu własnej pracy oraz satysfakcję zawodową.

3. Pomagałam uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych poprzez:
a) współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami,
b) prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci mających trudności w nauce,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci z problemami w uczeniu się,
d) przygotowanie planu zajęć kółka językowego pod kątem uczniów słabych,
e) motywowanie oraz chwalenie uczniów mających trudności w nauce języka obcego – za każdy nawet najmniejszy postęp w nauce,
f) podkreślanie mocnych stron dziecka a co za tym idzie budowanie jego poczucia własnej wartości.

4. Rozwijałam zdolności uczniów poprzez:
- przygotowywanie uczniów do konkursów oraz udział w nich, m. in :
a) Festiwal Piosenki Angielskiej w Zbrachlinie - cyklicznie co roku; w kwietniu 2013 r. w kategorii soliści młodsi II miejsce zajęła uczennica klasy V Dominika Sztuczka,
b) - Olimpiada Wiedzy o Języku Angielskim w Zbrachlinie – cyklicznie co roku w czerwcu,
c) Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego w Lubaniu- kwiecień 2013 r.
d) Testy Oxford, Archimedes Plus – cyklicznie,
e) udział w konkursie " Moja pacynka - mój przyjaciel na lekcjach języka angielskiego" organizowanym w 2013 r. przez Wyd. Szkolne PWN.

Efekty realizacji:
Praca z dzieckiem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w szkole. Celem przygotowywania oraz zachęcania dzieci do brania udziału w konkursach było wzbudzenie u dzieci ciekawości oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

5. Współpracę z rodzicami realizowałam poprzez:
a) uczestnictwo w zebraniach z rodzicami,
b) prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami dzieci,
c) angażowanie rodziców w życie szkoły poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.

Efekty realizacji:
Podczas stażu nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam cenne informacje o zachowaniu się moich uczniów w domu rodzinnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze

6. Współpracę ze środowiskiem lokalnym realizowałam poprzez:
1. uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi – np. przedstawicielami różnych zawodów,
2. zaproszenie do szkoły Pana Krzysztofa Skowrońskiego – pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu; pasjonata fotografii,
3. współorganizowanie wycieczek w celu zapoznania uczniów z regionem oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie ich trwania :
- Ogród zoo-botaniczny w Toruniu oraz zwiedzanie Starego Miasta,
- wycieczka do Jura Parku do Solca Kujawskiego,
- wycieczki do Multikina we Włocławku,
- wycieczki po najbliższej okolicy.
4. udział w uroczystościach i imprezach lokalnych i środowiskowych – m.in. przygotowywanie dziećmi do występów przed szerszą publicznością,
5. redagowanie artykułów do lokalnych gazet : Gazety Pomorskiej oraz Gazety Aleksandrowskiej.

Efekty realizacji:
Poprzez swoje działania starałam się promować szkołę w środowisku lokalnym
i międzyszkolnym, jak również rozbudzałam wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka.


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera realizowałam poprzez:
a) udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera :
- wewnątrzszkolnych,
- zewnątrzszkolnych : Technologie informacyjno-komunikacyjne ( TIK ) w językach obcych (szkolenie w ramach projektu unijnego Coaching i tutoring) w tym : projektowanie własnych ćwiczeń, krzyżówek i quizów za pomocą darmowych programów internetowych m.in. za pomocą Hot Potatoes; tworzenie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem Windows Movie Maker; wykorzystywanie wybranych zasobów i stron internetowych na zajęciach z języka obcego; wykorzystywanie zasobów You Tube i podcastów do tworzenia materiałów dydaktycznych : praca z wideo; zapoznawanie się z narzędziami TIK,
- Narzędzia IT i Gamifikacja ( w ramach Szkoły Innowacji) w tym : projektowanie gry edukacyjnej; „Cyfrowi tubylcy – jak się z nimi dogadać”; tworzenie prezentacji w Power Point oraz programie Prezi, zapoznanie z istotą screencastów oraz Quizzów; zapoznanie z alternatywnymi sposobami sprawdzania wiedzy ( Kahoot ), kreatywne metody prezentacji wiedzy ( chmury Taxgedo, tablice Padlet); tworzenie cyfrowych map myśli,
b) opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, wykresów, diagnoz, dokumentacji szkolnej,
c) przygotowywanie scenariuszy i konspektów zajęć przy użyciu komputera i zasobów Internetu,
d) umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie zasobów Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiło mi przygotowywanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniło się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych. Znajomość obsługi komputera pozwoliło mi na jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań czy interesujących pomysłów innych nauczycieli.


2. Korzystałam z programów komputerowych i Internetu w praktyce poprzez:
a) korzystanie z tablicy interaktywnej,
b) korzystanie z programów Microsoft Office Word i Excel w przygotowywaniu planów pracy, wykresów, diagramów, dokumentacji wewnątrzszkolnej,
c) przygotowywanie prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu programu Power Point, Prezi,
d) wykorzystywanie podczas pracy na lekcji konta You Tube , fragmentów podcastów oraz innych stron internetowych,
e) tworzenie prezentacji na spotkania Rady Pedagogicznej - przedstawianie wyników diagnoz i sprawdzianów.
Efekty realizacji:
Wykorzystywanie Internetu na zajęciach z uczniami zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla nich bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji z zaciekawienia dzieci.


3. Doskonalenie umiejętności komunikacji realizowałam poprzez:
a) rozmowy telefoniczne z rodzicami,
b) redagowanie notatek na szkolną stronę internetową,
c) współpracę z redaktorem Gazety Aleksandrowskiej – panem Stanisławem Białowąsem,
d) redagowanie artykułów lub notek prasowych do Gazety Pomorskiej i Gazety Aleksandrowskiej,
e) wysyłanie informacji na szkolenia pocztą elektroniczną oraz kontakt z innymi nauczycielami.


Efekty realizacji:
Poprzez doskonalenie umiejętności komunikacyjnych miałam możliwość ulepszania własnego warsztatu pracy – właściwie bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki szeroko pojętym technologiom informacyjno-komunikacyjnym mogłam swobodnie kontaktować się z innymi ludźmi czy instytucjami co przełożyło się podniesienie jakości mojej pracy w szkole.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez:
a) korzystanie ze zbiorów Biblioteki Szkolnej, Gminnej i Biblioteki Pedagogicznej
we Włocławku,
b) zapoznawanie się z artykułami i przepisami oświatowymi w Internecie – samokształcenie,
c) udział w projekcie „Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej,
d) dodatkowe kursy, szkolenia oraz posiedzenia Rady Pedagogicznej.

2. Aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze poprzez:
a) pełnienie funkcji nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach,
b) pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
c) rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji oraz integrowanie grupy przez poznane metody pracy dydaktyczno-wychowawczej,
d) prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami na temat problemów wychowawczych; ustalenie wspólnej linii współpracy : „szkoła-dom”.
e) udzielanie wskazówek i spostrzeżeń wyciągniętych w czasie pracy na lekcji podczas wypełnienia wniosków uczniów kierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3. Aktywnie pracowałam w Zespole Międzyprzedmiotowym :
a) uczestniczenie w spotkaniach – analiza sprawdzianów, diagnoz, testów kompetencji,
b) uczestniczenie w spotkaniach zespołu ds. ewaluacji pracy szkoły- pomoc w przeprowadzaniu badań, współtworzenie ankiet badawczych prezentowanie wyników badań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Aktywnie stosowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki poprzez :
a) stosowanie metod i technik postępowania z uczniem - poznanych podczas projektu Coaching i tutoring tj. :
- zapoznanie uczniów z istotą tutoringu tj. metodzie dydaktycznej, szczególnie skutecznej jeśli chodzi o rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy,
- wzmacnianie pozytywne,
- pomoc uczniom w opracowywaniu ich własnych strategii uczenia się, planowania ścieżki własnego rozwoju, diagnozowania własnych potrzeb i możliwości, stawienie sobie określonych celów i dążenie do ich realizacji, pomoc w organizowaniu i efektywnym zarządzaniu własnym czasem (przy użyciu narzędzia Ćwiartki czasu), poszukiwania własnych talentów (przy wykorzystaniu narzędzia Talent – po prostu), określaniu swoich mocnych i słabych stron (przy wykorzystaniu narzędzia Ranking Umiejętności),
- pomagałam przy tworzeniu Indywidualnych Planów Rozwoju Uczniów,
- budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych na zajęciach,
b) praktyczne stosowanie wiedzy zdobytej w Szkole Innowacji przez wykorzystywanie w codziennej pracy elementów edukacji zróżnicowanej, neurodydaktyki; pracowanie z uczniami nad własną autentycznością oraz ich wewnętrzną motywacją.

Efekty realizacji :
Analiza przepisów prawnych związanych z pracą w placówce oświatowej oraz różnorodna wiedza zdobyta w trakcie trwania stażu pozwoliła mi na lepsze zrozumienie zadań i działań pedagogicznych a także uzmysłowiła mi szczególną misję jaką do wypełnienia ma każdy nauczyciel pracujący z dziećmi tj. nie tylko metodyczne i merytoryczne nauczanie – ale też kształtowanie moralne i etyczne dzieci i młodzieży.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego realizowałam poprzez :
a) analizowanie rozporządzeń dotyczących pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły:
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.,
- Karta Nauczyciela oraz analiza rozporządzeń wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
- Podstawa Programowa nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej,
- Rozporządzenia MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
b) analizę dokumentacji wewnątrzszkolnej:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Plan Pracy Szkoły,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Program Bezpieczna Szkoła,
- Program Czytająca Szkoła,
- Działania naprawcze po sprawdzianie klasy VI,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Regulamin Pracy,
- przepisy BHP,
- Plan Pracy Zespołu Międzyprzedmiotowego,
- Plan Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
- obowiązujące regulaminy i procedury.

2. Poznawałam procedury awansu zawodowego poprzez analizowanie rozporządzeń dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Rozporządzenie z 03 sierpnia 2000r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MENiS z dnia 01.12.2004r. (z późniejszymi zmianami z dnia
01 marca 2013r..) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 393),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.),
- Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580).


Efekty realizacji:
Znajomość prawa i przepisów dała mi poczucie bezpiecznego i poprawnego postępowania, jak również skutecznej realizacji zadań ujętych w moim planie rozwoju zawodowego. Znajomość ta pozwoliła mi na ugruntowanie mojej wiedzy o poszczególnych procedurach awansu zawodowego. Rzetelna wiedza o prawie oświatowym pozwala mi sprawnie działać w sytuacjach problemowych, dzięki temu ( jeżeli istniała taka potrzeba) udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do PPP, współorganizowałam wycieczki szkolne a podczas ich przebiegu – zapewniałam jej uczestnikom bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg. Oprócz tego brałam udział w pracach Zespołu Międzyprzedmiotowego oraz posiedzeniach Rady Pedagogicznej, gdzie nierzadko opracowywano lub modyfikowano rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne. W czasie codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej posługiwałam się poznanymi uwarunkowaniami prawnymi i na bieżąco śledziłam wszelkie zmiany w przepisach oświatowych.


PODSUMOWANIE:
W trakcie stażu starałam się aktywnie wypełniać wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego zadania. Niektóre z nich były dla mnie ogromnym wyzwaniem i wymagały dużego zaangażowania oraz wykorzystywania przeze mnie nowej wiedzy i umiejętności. Wpłynęły one znacząco na doskonalenie mojego warsztatu i metod pracy.
Okres stażu pokazał mi jakim jestem nauczycielem - jakie są mocne strony mojej pracy, a nad jakimi muszę jeszcze popracować. Przez ponad 3 lata mojego stażu ( został on wydłużony z powodu urlopu chorobowego oraz macierzyńskiego) starałam się stosować podczas zajęć aktywne metody nauczania, aby zachęcić uczniów do pracy i rozbudzić w nich zainteresowanie językiem, kulturą i tradycjami krajów angielskojęzycznych. Starałam się objąć szczególną opieką dzieci, które mają trudności z nauką lub są w trudnej sytuacji losowej. Nie zapominałam również o dzieciach zdolnych, starając się rozwijać ich zainteresowania.
Pragnę zaznaczyć, iż bardzo wiele zawdzięczam Pani Dyrektor Mirosławie Grzegórskiej – która zawsze motywowała mnie do podejmowania nowych wyzwań a w szczególności do podjęcia udziału w projekcie unijnym Coaching i tutoring oraz innych formach doskonalenia zawodowego m.in. Szkole Innowacji.
Serdeczne podziękowania składam również mojej opiekunce stażu – Pani Joannie Sztuczce, która zawsze służyła mi swoją pomocą i pomagała rozwiązywać problemy, które niekiedy napotykałam na swej drodze. Swoją postawą aktywnego nauczyciela dawała mi wzór do naśladowania. Ponadto mogłam również zawsze liczyć na pomoc innych nauczycieli, którzy chętnie dzielili się ze mną swoimi uwagami i doświadczeniami.
W dalszym ciągu zamierzam równie aktywnie rozwijać się zawodowo, podnosić swoje kwalifikacje. Myślę, że podjęte dotąd przeze mnie działania pozytywnie wpłynęły na moją codzienną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.