X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32136
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego za okres: 02.09.2013 – 02.06.2016

PODSTAWOWE CELE:
1. Doskonalenie jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej.
2. Podejmowanie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
4. Doskonalenie umiejętności pedagogicznych i stałe poszerzanie swojej wiedzy.
5. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
6. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

W czasie trwania stażu realizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 1.03.2013 r., poz. 393).

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Po przeanalizowaniu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela dyplomowanego na okres 2 lata i 9 miesięcy.
W ciągu pierwszych miesięcy stażu zapoznałam się z procedurą dot. awansu zawodowego. W tym celu dokonałam analizy Karty Nauczyciela w sprawach awansu zawodowego nauczyciela oraz zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 1.03.2013 r., poz. 393). Często korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych.
W trakcie odbywania stażu realizowałam i wdrażałam liczne działania ukierunkowane na systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły. Uwzględniając wymagania zawarte w tym punkcie moje działania obejmowały następujące zagadnienia:
1. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań, w każdym roku stażu, poprzez:
- systematyczny i aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Podczas spotkań Rady Pedagogicznej przedstawiałam, przez cały okres stażu, opracowane programy szkolne i procedury, przedstawiałam wnioski wynikające z ewaluacji szkolnych programów. Poza tym wypowiadałam się w sprawach uczniów sprawiających notoryczne problemy z zachowaniem.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z gronem pedagogicznym przygotowując samodzielnie rady szkoleniowe. Dodatkowo przygotowywałam materiały pomocnicze dla nauczycieli.
- systematyczny udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki. Głownie polegał on na udzielaniu wsparcia nauczycielom-wychowawcom w ich pracy wychowawczej, poprzez wspólne rozwiazywanie problemów uczniów i podejmowanie wobec nich środków zaradczych. Poza tym sporządzałam wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej oraz współdecydowałam o skierowaniu pism do sądu o demoralizację lub wgląd w sytuację rodzinną ucznia,
- udział w spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Zespół został powołany w związku z nowelizacją organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w 2010 roku. Podczas pracy zespołu opracowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia uwzględniające ocenę efektywności udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- udział w spotkaniach Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej. Zespół ostał powołany w naszej szkole we wrześniu 2014 roku. Zespół jest „ambasadorem” rozwiązywania sytuacji kryzysowych w szkole. Podczas pracy zespołu podejmowałam następujące zadania: reagowanie na kryzys, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń traumatycznych, udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych zmian, udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w tak zwanych sytuacjach kryzysowych, współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Poza tym koordynowałam pracę innych członków zespołu i realizację powierzonych im zadań,
- udział w spotkaniach grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Od 2013 systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach grup roboczych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. W ramach pracy grup roboczych opracowywałam plany pomocy rodzinie dotkniętej przemocą, obejmowałam rodziny, ucznia pomocą i wsparciem na terenie szkoły. Podejmowałam działania pomocowe i monitorowałam sytuację dziecka w szkole.
Uzyskane efekty:
Efekty pracy szkolnych zespołów są niezastąpione. Na bieżąco jest monitorowana sytuacja uczniów i klas oraz zwiększa się konsekwencja i spójność działań wychowawczych nauczycieli. Poza tym spotkania zespołów umożliwią dogłębną analizę efektów nauczania i wychowania, wyciągania wniosków na przyszłość oraz uczą współpracy i planowania wspólnych działań. Wynikiem konsultacji z zespołem nauczycieli są opracowane i wdrażane przeze mnie programy i procedury szkolne.
2. Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole przydzielone przez dyrektora w każdym roku szkolnym:
- współtworzyłam dokumenty szkolne: Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Plan Pracy Szkoły. Oprócz tego w 2016 roku dostosowałam Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki do obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz opracowałam Plan Działań Profilaktyczno-Wychowawczych na rok szkolny 2016,
- na bieżąco aktualizowałam Zestaw Procedur Szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przez cały okres stażu aktualizowałam procedury szkolne oraz opracowałam i wdrożyłam Procedurę postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na terenie szkoły,
- pełniłam funkcję koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
W związku z tym opracowywałam: Karty Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Dostosowania Wymagań Edukacyjnych dla Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opiniach z PPP, Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Wielofunkcyjną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia. Udzielałam wskazówek nauczycielom w indywidualizacji pracy z uczniem na zajęciach, przygotowywałam oświadczenia z opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych Poradni Specjalistycznych dotyczące uczniów,
- pełniłam funkcję koordynatora ds. kontaktów z domem dziecka. W związku z tą funkcją, przez cały okres stażu: monitorowałam sytuację szkolną uczniów-wychowanków Domu Dziecka, stale współpracowałam z ich opiekunami z placówki oraz systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, które odbywały się na terenie placówki co najmniej dwa razy w roku,
- pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej przez cały okres stażu. W związku z tym koordynowałam pracą zespołu, poprzez:
• przygotowywanie narzędzi badawczych w celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dotyczącej diagnozowanych obszarów,
• przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i jej analizy,
• sporządzanie raportu z ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem mocnych i słabych stron szkoły oraz wynikających z tego rekomendacji dla nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrektora na nowy rok szkolny,
- pełniłam funkcję koordynatora ds. profilaktyki i wychowania w szkole, poprzez:
• przygotowanie narzędzi badawczych w celu przeprowadzenia ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w szkole programów profilaktycznych i wychowawczych,
• przeprowadzanie ewaluacji Szkolnych Programów i ich analiza,
• sporządzanie sprawozdań z dokonanej analizy: Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w szkole programów profilaktycznych i wychowawczych, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron szkoły oraz wynikających z tego rekomendacji dla nauczycieli, uczniów, rodziców i dyrektora na nowy rok szkolny,
- byłam członkiem komisji statutowej dotyczącej wprowadzania zmian do statutu szkoły. Wiązało się to z bieżącą analizą przepisów prawa oświatowego i wprowadzeniem systematycznych zmian w statucie szkoły. To zadanie wymagało ode mnie dużego zaangażowania i dużej biegłości w znajomości aktualnych zmian w przepisach prawa. Wiąże się też ono z dużą odpowiedzialnością za wprowadzane korekty i zmiany w najważniejszym dla szkoły dokumencie,
- pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego sprawdzian w klasie szóstej. Przez cały okres stażu byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego sprawdzian w klasie szóstej dla uczniów z dostosowaniami. Wiązało się to ze śledzeniem aktualnych przepisów prawa i procedur przeprowadzania sprawdzianu na dany rok szkolny oraz udziałowi w licznych szkoleniach. Opracowywałam również i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej możliwe dostosowania wymagań dla uczniów przystępujących do sprawdzianu oraz koordynowałam współpracę z rodzicami w tym zakresie,
- pełniłam funkcję koordynatora ds. świetlicy opiekuńczo-wychowawczej. Przez dwa lata stażu pełniłam tę funkcję, co wiązało się ze sporządzaniem sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych, bieżącym kierowaniem dzieci do udziału w zajęciach w świetlicy, typowaniem dzieci do udziału w formach wypoczynku wakacyjnego oraz bieżącą współpracę z ich rodzicami,
- pełniłam zastępstwa za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności. Podczas zastępowania dyrektora i czuwaniu nad prawidłową pracą szkoły bardzo przydatne okazały się uzyskane przeze mnie wiadomości i umiejętności związane z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego „Zarządzenie oświatą”. Dzięki temu nadzorowałam pracę szkoły, ustalałam zastępstwa za nauczycieli oraz dbałam o rozwój i bezpieczeństwo uczniów.
Uzyskane efekty:
Dzięki opracowanym dokumentom wzrosła przejrzystość przepisów i zwiększyła się konsekwencja nauczycieli w realizacji szkolnych procedur. W związku z tym wiemy, jak reagować w różnych sytuacjach wychowawczych i podejmujemy odpowiednie decyzje i interwencje, które są umocowane w konkretnych przepisach i procedurach. Rzetelnie opracowane procedury ułatwiają reagowanie na pojawiające się trudności, a co za tym idzie wzrasta organizacja procesu nauczania i wychowania.
Uczniowie i ich rodzice bardzo wysoko oceniają opiekę, bezpieczeństwo i dostępność do informacji w szkole. Ewaluacja przeprowadzana w każdym roku szkolnym potwierdza wzrost bezpieczeństwa w naszej szkole.
Na podstawie systematycznie i rzetelnie prowadzonej, w każdym roku szkolnym, ewaluacji pracy profilaktyczno-wychowawczej planowałam działania na przyszłość, które miały na celu polepszenie sytuacji w szkole.
3. Prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców przez cały okres stażu:
- prowadziłam indywidualne spotkania - konsultacje dla rodziców i uczniów. Na bieżąco udzielanie rodzicom wskazówek do pracy z dziećmi w domu,
- prowadziłam zajęcia/warsztaty dla rodziców w ramach pedagogizacji n/t: „Warunki i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów na sprawdzianie po klasie VI”, „Procedury obowiązujące w szkole”, „Bezpieczne korzystanie z mediów”, „Zagrożenia dzieci w sieci”, „Uzależnienia”, „STOP-hejtowaniu”, systematyczne spotkania dla rodziców w ramach cyklu zajęć „Szkoły dla rodziców” oraz programu „Każdy z nas może być dobrym rodzicem”, spotkania dla rodziców w ramach realizacji programu „Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie” w latach 2014/2015 i 2015/2016.
Uzyskane efekty:
Systematycznie kontakty z rodzicami umożliwiły mi zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz podjęcie skutecznych środków zaradczych. Dzięki prowadzonej pedagogizacji rodziców wzrosła wiedza i świadomość rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz na temat stosowania skutecznych metod wychowawczych wolnych od przemocy i agresji. Podczas zajęć uczyłam rodziców świadomego i satysfakcjonującego rodzicielstwa. Jednocześnie wzrosła jakość pracy szkoły poprzez uwzględnianie opinii i oczekiwań rodziców związanych z tematyką prowadzonych dla nich zajęć.
4. Praca diagnostyczna przez cały okres stażu:
- diagnozowałam uczniów klas I-III pod katem ryzyka dysleksji. Diagnozy dokonywałam wspólnie z psychologiem szkolnym. Ja przeprowadzałam diagnozę pedagogiczną korzystając z narzędzi diagnostycznych opracowanych przez Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne - Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych u dzieci 8-letnich (wersja skrócona. Diagnoza ta miała na celu określenie poziomu zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych wskazujących na występowanie u dziecka zagrożenia specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
- diagnozowałam uczniów klas „0” pod katem dojrzałości szkolnej. Diagnozy dokonywałam wspólnie z psychologiem szkolnym. Ja przeprowadzałam diagnozę pedagogiczną korzystając z narzędzi diagnostycznych opracowanych przez Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne - Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego Dzieci Pięcioletnich. Diagnoza ta miała na celu określenie poziomu dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
- diagnozowałam uczniów z klas I-III uczęszczających na terapię pedagogiczną pod kątem umiejętności czytania i pisania. Przeprowadzana diagnoza miała na celu określenie poziomu trudności dziecka w zakresie umiejętności czytania i pisania oraz na opracowaniu zaleceń i wskazówek dla nauczycieli i rodzica do pracy z dzieckiem.
- sporządzałam opinie pedagogiczne dot. zdiagnozowanych uczniów. Opinie zawierały pełną diagnozę pedagogiczną ze wskazaniem na mocne strony i słabe strony dziecka - zaburzone sfery, nad którymi należy pracować. Opinie zawierały również zalecenia do pracy z dzieckiem dla nauczycieli i rodziców.
-wykorzystywałam nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne poznane głównie na szkoleniach internetowych organizowanych przez Wydawnictwo OPERON. Dzięki temu uczestniczyłam kursach doskonalących „Trener Metody Ortograffiti”. Ukończone kursy „Trenera Metody Ortograffiti w zakresie: pracy ucznia z dysgrafią, pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki” przyczyniły się do uzyskania profesjonalnego przygotowania merytorycznego do pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Metodą Ortografiiti.
Uzyskane efekty:
Dzięki systematycznie prowadzonej pracy diagnostycznej i obserwacji pedagogicznej uczniów mogłam efektywniej dostosować tematykę zajęć do indywidualnych potrzeb dzieci oraz udzielać rodzicom i nauczycielom wskazówek w zakresie obszarów do pracy z dziećmi.
Ukończone kursy „Trenera Metody Ortograffiti w zakresie: pracy ucznia z dysgrafią, pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki” pozwoliły mi na jeszcze lepsze organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci. Dzięki realizacji programu wsparcia dla uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti uzyskałam dla szkoły certyfikat i poszerzyłam swoje umiejętności pedagogiczne i diagnostyczne.
5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów przez cały okres stażu:
- prowadziłam zajęć terapeutyczne dla uczniów z dysleksją. Zajęcia dla uczniów klas szóstych ze zdiagnozowaną dysleksją głównie realizowałam na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti. Polegały one na: usprawnianiu funkcji poznawczych, a także pamięci, koncentracji uwagi i logicznego myślenia, poprawności pisania, zarówno pod względem ortograficznym, jak i graficznym oraz treningu umiejętności czytania, a zwłaszcza czytania ze zrozumieniem, poszerzania zakresu słownictwa i wiadomości ogólnych o świecie oraz rozwijania sprawności językowej w zakresie wypowiedzi pisemnej i ustnej,
- prowadziłam zajęcia z terapii pedagogicznej. Zajęcia te prowadziłam głównie dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podczas zajęć usprawniałam przede wszystkim zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach z PPP. Poza tym wykorzystywałam także techniki przyspieszonego uczenia się, uczenie polisensoryczne, korzystałam również z programu multimedialnego – gry ortomagiczne - który ułatwiał uczniom opanowanie zasad ortografii,
- prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów. Na zajęciach oprócz pracy nad zaburzonymi funkcjami percepcyjno-motorycznymi oraz bazowaniu na mocnych stronach ucznia, wykorzystywałam również program Ortograffiti: „Czytam piszę, rozumiem”, „Matematyka bez trudności”, „Od dysgrafii do kaligrafii” oraz „Rebusomania”,
- prowadziłam zajęcia socjoterapeutycznych. Ich głównych celem było dostarczanie młodym ludziom doświadczeń, które będą przeciwne do dotychczasowych norm postępowania. Starałam się, aby uczniowie na zajęciach mogli poprzez ćwiczenia odreagować różne napięcia emocjonalne oraz aby nauczyli się nowych umiejętności w zakresie: podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, poszukiwania wsparcia i pomocy,
- organizowanie zajęć z psychologiem szkolnym,
- organizowanie zajęć logopedycznych na terenie szkoły,
- zorganizowanie zajęć z pomocy koleżeńskiej w organizowanych tzw. zespołach pomocy koleżeńskiej (uczniowie zdolni pomagają uczniom słabszym).
Uzyskane efekty:
Dzięki koordynowaniu organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniowie z problemami mogli, na każdym etapie edukacji, uzyskać odpowiednią formę pomocy dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzięki temu uzyskano wzrost samooceny uczniów oraz poprawę ich wyników dydaktycznych.
Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących, wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, uczeniu i uwzględnieniu wszystkich typów uczenia się proces nabywania wiedzy u uczniów przebiegał bardziej harmonijnie i w mniejszym stopniu stresotwórczo oraz wpływał na poprawę wyników dydaktycznych u uczniów.
6. Realizowałam zadania z zakresu profilaktyki szkolnej w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki w każdym roku stażu, a mianowicie:
- prowadziłam każdego roku lekcje wychowawcze dla uczniów zgodnie z tematyką szkolnych programów. Zajęcia prowadziłam wykorzystując ciekawe i sprawdzone metody pracy dostosowane do specyfiki grupy. Celem zajęć było modelowanie ich zachowań, profilowanie systemu wartości i podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tematyka: „Tolerancja – podobni, a jacy inni” , „Złość przykładem trudnej emocji”, „Historia pewnego Damiana – zajęcia rozwijające empatię”, „Nie ufam obcym”, „Asertywność – sztuka bycia sobą”, „Kształtowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami”, „Jak opanować swoją złość”, „ Budowanie pozytywnej samooceny”, „Prawa dziecka na co dzień”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Moje przyjaźnie – kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami” oraz zajęcia warsztatowe „Integracja grupy”,
- organizowałam pogadanki dla uczniów przeprowadzane przez Policję i Straż Miejską n/t: „Bezpiecznej drogi do szkoły”, „Omówienia regulaminów i procedur szkolnych”, „Materiałów pirotechnicznych i bezpiecznych zabaw na śniegu”, „Bezpieczeństwo uczniów w czasie ferii zimowych”, „Odpowiedzialności karnej nieletnich”, „Zagrożeń związanych z Internetem, telewizją i telefonami komórkowymi”, „Ustawki i bójki – konsekwencje prawne”,
- prowadziłam zajęcia wychowawcze dla uczniów. Tematyka: „Prawa i obowiązki uczniów”, „W świecie uczuć”, „Poznajemy i nazywamy uczucia pozytywne: Zadowolenie, radość, szczęście, euforia”, „Poznajemy i nazywany uczucie negatywne: Gniew, złość”, „Smutek i rozpacz, cierpienie, żal, ból - Nikt mnie nie lubi!”, „Obawa, przerażenie, zamieszanie, niepewność”, Moi rodzice się kłócą?”, „Moje zainteresowania”, „O tym jak Czaruś przechwalał się...”,
- organizowałam warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez specjalistów z PPP na temat: „Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów”, „Sposoby radzenia sobie z agresją”, „Ćwiczenia umiejętności pracy w grupie”, „Praca ze złością”, „Jak radzić sobie ze stresem”,
„Jak radzić sobie z agresją rówieśniczą”, „Integracja zespołu klasowego”, „Skuteczne metody pracy z agresją”,
- organizowałam zajęcia profilaktyczne dla uczniów przeprowadzone przez policję na temat: „Przemocy w rodzinie”, „Cyberprzemocy” oraz przedstawienie profilaktyczne „Online”,
- opracowałam materiały profilaktyczno-edukacyjne dla nauczycieli na temat: „Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży”, „Konspekt rozmowy profilaktyczno-edukacyjnej z uczniami”, „Autoagresja wśród uczniów”,
- opracowałam materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów na temat: „Prawa dziecka”, Gdzie szukać pomocy”,
- utworzyłam zakładkę dla rodziców na stronie internetowej szkoły „Ważne tematy dla mamy i taty”. Zakładka powstała, aby poszerzyć zakres działań profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców i umożliwić im dostęp do ciekawych informacji na temat, m.in.: rozwoju dziecka i zagrożeń współczesnego świata. W zakładce umieszczane są ciekawe materiały profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców. Tematyka: „Co warto wiedzieć o alkoholu”, „Czy pozwalać dorastającemu dziecku na picie alkoholu w domu?”, „Oddziaływanie wychowawcze rodziców – alkohol”, „Sygnały ostrzegawcze, że moje dziecko pije”, „Szkodliwa energia, czyli dlaczego napoje energetyzujące nie są dla dzieci”, „Szkodliwe dla twojego zdrowia napoje energetyzujące”, „Prawa dziecka we współczesnym świecie”, „Bezpieczny Internet – informacja dla rodziców”, „Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Szkodliwe treści w sieci...”, „10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci”, „Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci”, „Bezpieczny Internet-informacja dla rodziców”, „Szkodliwe treści w sieci...”, „Rodzicu, jak reagować na kłamstwo”?, „Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania cz. II”, „Ryzyko dysleksji”, „Dopalacze - informacja dla rodziców”, „Co zamiast krzyku”, „Dzieci biją się i kłócą” - kiedy i jak interweniować?, „Jak ustalać dziecku zasady”,
- opracowałam materiały profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców na zebrania/konsultacje.
W związku z niską frekwencją rodziców na spotkaniach prowadzonych w ramach pedagogizacji postanowiłam opracowywać materiały profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców na ważne tematy dotyczące: profilaktyki zachowań ryzykownych, wychowania-problemy wychowawcze i nie tylko..., zagrożeń współczesnego świata, bezpiecznego korzystania z mediów oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. Materiały są rozdawane rodzicom przez wychowawców klas w ramach prowadzonej pedagogizacji w czasie zebrań z rodzicami i konsultacji. W czasie trwania stażu opracowałam następując materiały: „Oddziaływanie wychowawcze rodziców – alkohol”, „Szkodliwa energia, czyli dlaczego napoje energetyzujące nie są dla dzieci”, „Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania cz. I”?, „Co to jest dysgrafia?”, „Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu”, „Dopalacze - gdzie szukać pomocy”, „Co zamiast krzyku”, „Jak rozmawiać z dzieckiem”, „Dzieci biją się i kłócą”, „Czym są granice w wychowaniu i jak z sukcesem wyznaczać je dziecku?, „W jaki sposób dzieci uczą się określnych zasad”, „Rekrutacja do gimnazjum”, „Jak zachęcić dziecko do współpracy”, „Samookaleczenia i samouszkodzenia - sygnały ostrzegawcze”,
Poza koordynacją szkolnych programów dotyczących profilaktyki i wychowania dokonywałam również bieżącej obserwacji zachowań uczniów w celu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, przemocy i agresji. Na bieżąco prowadziłam rozmowy wychowawcze, profilaktyczne i dyscyplinujące z uczniami wymagającymi pomocy i wsparcia dotyczące: zastraszania, wagarów, przemocy rówieśniczej (fizycznej i psychicznej), agresji słownej, niewłaściwego zachowania w trakcie lekcji (nieposłuszeństwo wobec osób dorosłych, aroganckie zachowanie), nieprzestrzegania zasad regulaminu szkolnego (podczas lekcji i przerw), braku motywacji do nauki oraz niewłaściwego zachowania poza terenem szkoły. Podczas rozmów uświadamiałam dzieciom konieczność i ważność przestrzegania regulaminów i obowiązujących w szkole procedur. Poza tym udzielałam im wskazówek, jak mają radzić sobie z konkretnymi problemami.
Ponadto w celu niwelowania negatywnych zachowań uczniom na bieżąco współpracowałam z wychowawcami klas. Współpraca z wychowawcami odbywała się poprzez bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczychi dydaktycznych uczniów oraz poprzez wsparcie ze strony instytucji pomagających dziecku i rodzinie, głównie policjantów, strażników miejskich oraz kuratorów zawodowych i społecznych. Wspólnie staraliśmy się dostosować i ustalić plan pomocy dziecku, dzięki któremu zmniejszy się stopień jego negatywnych zachowań.
Mając świadomość, że powyższa praca nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli nie włączymy do niej rodziców ucznia. Moja współpraca z rodzicami odbywała się głównie poprzez kontakty i rozmowy indywidualne, prowadzenie konsultacji dla rodziców w celu uświadamiania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów oraz niwelowania ich poprzez wspólne działania (dom-szkoła). Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W miarę możliwości angażowałam rodziców w pracę na rzecz szkoły. Będąc pedagogiem szkolnym starałam się podnosić świadomość pedagogiczną rodziców prowadząc pedagogizację rodziców.
Uzyskane efekty:
Efektem organizowanych dla uczniów zajęć było wyposażenie ich w taką wiedzę i kompetencje społeczne, które ułatwią im życie w zgodzie samym z sobą i innymi. Poza tym stworzenie zintegrowanych zespołów klasowych, aby panowała w nich życzliwa atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji, zaufaniu i otwartym porozumiewaniu się. Dzięki nim uczniowie są bardziej wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, nauczyli się odpowiedzialności za własne działania i poznali konsekwencje swoich negatywnych zachowań.
Dzięki systematycznie prowadzonej pedagogizacji rodziców poprzez udostępnianie rodzicom materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na zebraniach i konsultacjach oraz umieszczaniu ich w zakładce na stronie internetowej szkoły „Ważne tematy dla mamy i taty” wzrosła świadomość rodziców na temat problemów emocjonalno-społecznych dzieci. Rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym orgaznizowanym przez szkołę i chętniej w nim uczestniczą. Chętnie zwracają się do mnieo pomoc, mają zaufanie do moich metod pracy i wierzą w ich skuteczność.
7. Dokonywałam ewaluacji własnych działań terapeutycznych w każdym roku stażu poprzez analizę postępów uczniów objętych opieką pedagoga:
- zajęcia z terapii pedagogicznej,
-zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia wychowawcze.
Uzyskane efekty:
Dzięki systematycznej ewaluacji prowadzonych zajęć mogłam dostosować programy i ich tematykę do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
8. Podejmowałam różnorodne formy doskonalenia zawodowego, dzięki temu uzyskiwałam dodatkowe kompetencje pedagogiczne, w tym:
- szkolenia zewnętrzne 2013/2014:
• „Wstępna diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów – grupa wiekowa 7-9 lat” - zajęcia warsztatowe, GOM Gliwice,
• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - szkolne procedury” - zajęcia warsztatowe, GOM Gliwice,
• „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - szkolenie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Studio Profilaktyki Społecznej UM Gliwice,
• „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach szansą na sukces współczesnej szkoły”
- konferencja szkoleniowa - „Metis” Katowice,
• „Kwestionariusz Obserwacji Zachowania i Emocji”- zajęcia warsztatowe, GOM Gliwice,
• „Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży” - 100-godzinne szkolenie e-learning, Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Poznań,
• „Twórczo i motywująco – jak uczyć dzieci, sprawiając radość sobie i dzieciom”
- 50-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Diagnoza i co dalej – czyli o wykorzystaniu wyników badania umiejętności uczniów” - 30-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Sytuacje kryzysowe w szkole z perspektywy doświadczeń przedstawicieli Policji” – konferencja szkoleniowa, ROME „Metis” i KMP Katowice,
• „Zrozum-zaakceptuj-pomóż” – konferencja pedagogiczna, GOM Gliwice,
• „Statut szkoły podstawowej i gimnazjum w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego” – seminarium, WOM Katowice,
• „Przykłady dobrej praktyki w zakresie działań na rzecz profilaktyki oraz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów” – konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Przestrzeń edukacyjna dla dziecka w wieku od 6 do 10 lat. Jak ją tworzyć, by skutecznie wspierać proces edukacji, zgodnie z potrzebami małego ucznia”
– konferencja szkoleniowa, „Metis” Katowice,
• „Nie zamykaj oczu – o różnych aspektach zjawiska przemocy w rodzinie”
– konferencja, „Metis” Katowice,
• „Rozwijanie u uczniów umiejętności konstruktywnego komunikowania się z innymi” – konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „SOS pomoc w szkole w sytuacji kryzysu” – 35-godzinne szkolenie, „Metis” Katowice,
- szkolenia wewnętrzne 2013/2014:
• Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej - szkolenie Rady Pedagogicznej,
• „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych” – szkolenie,
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie,
• „E-dziennik” – szkolenie.
- szkolenia zewnętrzne 2014/2015:
• „W dzień gorącego lata, czyli nauczyciel na wycieczce lub kolonii” – 50-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Uczyć czytania przez zabawę” - 40-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców” – 15-godzinne warsztaty, „Metis” Katowice,
• „Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami”
- 30-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Jakim prawem? Kurs z wybranych aspektów prawa oświatowego” - 30-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Być wsparciem dla nastoletniego ucznia- mentalny niezbędnik o stresie”
- 30-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Drama i narracja w profilaktyce” – 5-godzinne warsztaty prezentacyjne, GOM Gliwice,
• Seminarium poświęcone diagnostyce zaburzeń funkcjonalnych dzieci i młodzieży
– 3-godzinne, MOS Gliwice,
• „Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów” – 100-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Akademię Profesjonalnego Nauczyciela,
• „Jak uczyć czytania ze zrozumieniem – sprawdzona metoda uzupełniona kartami pracy” - 30-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Szkoła uczniów i nauczycieli – kurs dla rad pedagogicznych” - 30-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z dysgrafią” - 50-godzinne szkolenie
e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki” - 60-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania” - 60-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Emocje – sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela?” - 40-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Wydawnictwo Operon,
• „Przemoc i agresja uczniów – opiekun autorytetem” – szkolenie, „Meritum” Kraków,
• „Standaryzacja w pracy pedagoga i psychologa szkolnego” – konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Profilaktyka w szkole” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Klub liderów kreatywności” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” - warsztaty „Metis” Katowice,
• „Realizacja zadań pedagoga i psychologa szkolnego w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Omówienie ustawy z dnia 25.02.2015 r. oraz innych ustaw” - konferencja metodyczna, konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Odurzenie - nadużywanie leków bez recepty przez młodzież” - konferencja szkoleniowa „Metis” Katowice.
- szkolenia wewnętrzne 2014/2015:
• Warsztaty – „Konstruktywne metody rozwiązywania problemów – praca w grupie Balint’a”,
• „Procedura przeprowadzania sprawdzianu po klasie 6-tej” konferencja szkoleniowa.
- szkolenia zewnętrzne 2015/2016:
• „Wakacyjny kurs rozwoju osobistego” – 30-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Zakres i formy prowadzenia w szkołach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna” - konferencja naukowo-metodyczna, „Metis” Katowice,
• „Nauczyciel jako lider. Nowa droga do autorytetu w klasie szkolnej”- konferencja szkoleniowa, „Metis” Katowice,
• „Neuroedukacja - rewolucja w nauczaniu (I stopień) - 50-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Jeśli nie nauczanie indywidualne, to co? - konferencja naukowo-metodyczna, Katowice,
• „Planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej w oparciu o obowiązujące akty prawa oświatowego. Model Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki” - konferencja metodyczna, GOM Gliwice,
• „Burza w szklance wody?-o problemach dojrzewającej młodzieży - 30-godzinny kurs internetowy prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „HELP - przewodnik po trudnych zachowaniach, czyli jak sobie radzić z buntownikami” - konferencja szkoleniowa, „Metis” Katowice,
• „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” - 50-godzinny kurs internetowy zorganizowany przez Akademię Profesjonalnego Nauczyciela Poznań,
• „Uczeń (nie) zwykły, czyli kto?” – 100-godzinne szkolenie e-learning prowadzone przez Akademię Profesjonalnego Nauczyciela,
• „Czy ocenianie może być OK.? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej w praktycznych zastosowaniach” - 40-godzinny kurs e-learning prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej” - 10-godzinne warsztaty, „Metis” Katowice,
• „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” - szkolenie GOM Gliwice,
• „Smak życia - debata o dopalaczach” - szkolenie GOM Gliwice,
• „Klasy terapeutyczne - ich rola i zadania. Mierzenie poziomu przemocy i agresji w klasie - narzędzia diagnostyczne” -spotkanie metodyczne, GOM Gliwice,
• „Wychowanie i profilaktyka” - spotkanie metodyczne, GOM Gliwice,
• „Samookaleczenia i próby samobójcze” - 10-godzinne szkolenie, „Metis” Katowice,
• „Działania pedagoga psychologa szkolnego przeciwko wykluczeniu prawnemu uczniów i ich rodziców” - spotkanie metodyczne GOM Gliwice,
• „Zostań mistrzem gry. Grywalizacja w edukacji - 40-godzinny kurs e-learning prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Coaching w edukacji” - 40-godzinny kurs e-learning prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Pokolenie Z - czy potrafisz rozmawiać ze swoim uczniem” - 40-godzinny kurs
e-learning prowadzony przez Wydawnictwo Operon,
• „Edukacja antydyskryminacyjna. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole”
- dwudniowe warsztaty szkoleniowe, GOM Gliwice.
- szkolenia wewnętrzne 2015/2016:
• „Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” - konferencja szkoleniowa,
• „Autoagresja wśród uczniów” - konferencja szkoleniowa,
• „Paradoks Szympansa - jak skutecznie zarządzać własnym umysłem”- konferencja szkoleniowa,
• „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” - konferencja szkoleniowa.
Uzyskane efekty:
Wszystkie szkolenia, warsztaty i konferencje, w których uczestniczyłam pogłębiły moją wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Dostarczyły mi albo umiejętności niezbędnych w mojej pracy, albo też nowego spojrzenia na zagadnienia już mi znane. Były okazją do dyskusji, konsultacji i dzielenia się wiedzą.
Szkolenia dotyczące pracy i diagnozy pedagogicznej podniosły jakość prowadzonych przeze mnie zajęć dla uczniów i rodziców oraz pogłębiły moje kompetencje pedagogiczne. Każde szkolenie dotyczące problemów współczesnego świata pomaga mi zrozumieć etiologię różnych zjawisk, a tym samym organizować fachową pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Szkolenia z zakresu organizacji pracy szkoły pogłębiały i usystematyzowały moją wiedzę w zakresie przepisów prawnych i procedur. Wiele programów, narzędzi, procedur, scenariuszy zajęć i innych pomocy dydaktycznych opracowałam dzięki wiedzy zdobytej w ramach tych szkoleń.
9. Samokształcenie:
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną, Wybór studiowanej przeze mnie literatury (pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej) nie był przypadkowy, lecz ściśle związany z aktualnymi potrzebami dotyczącymi konkretnych problemów szkolnych, dotyczących uczniów lub ich rodziców. Na szczególną uwagę zasługują pozycje, z których korzystam na co dzień wykonując swoje zadania w pracy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
• Barciński Z., (red.), Odmowa udziału w lekcji, Lublin 2012,
• Barciński Z., (red.), Zachowania przeciw nauczycielowi, Lublin 2013,
• Barkley R., Benton C., (red.), Nieposłuszne dziecko. 8 kroków do poprawy zachowania, Kraków 2012,
• Całusińska M., Malinowski W., Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2013,
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, Poznań 2005,
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Poznań 1993;
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły, Poznań 1996;
• Faber A., Mazlish E., Rodzeństwo bez rywalizacji, Poznań 1995;
• Faber A., Mazlish E., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci, Poznań 1998,
• Forehand R., Long N., Jak wychowywać uparte dziecko, Warszawa 2010,
• Goff S., Thomas D., Trenathan M., Być świadomym rodzicem, Kraków 2013,
• MacKenzie R., Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, Gdańsk 2007,
• MacKenzie R., Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk 2008,
• MacKenzie R., Uparte dzieci. Od konfliktu do współpracy, Sopot 2013,
• Peters S., Paradoks szympansa. Przełomowy program zarządzania umysłem, Warszawa 2013,
• Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu, Warszawa 2011,
• Rogers Bill., Naprawa zachowania, Warszawa 2014,
• Rogers Bill, Trudna klasa. Opanować, wychować, nauczyć..., Warszawa 2011,
• Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część I, Warszawa 2008,
• Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, część II, Warszawa 2008,
- bieżące korzystanie z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych.
Uzyskane efekty:
Wiadomości zaczerpnięte z literatury wykorzystywałam podczas pedagogizacji rodziców, kiedy to uczyłam ich dojrzałego i świadomego rodzicielstwa. Regularnie korzystałam z książek o charakterze poradników, w których znajdowałam wskazówki do własnej pracy pedagogicznej.
Dzięki publikacjom, które w rzetelny sposób opisują problemy szkolne uczniów i jednocześnie proponują sprawdzone i ciekawe metody pracy z uczniem mogłam wprowadzać sprawdzone metody do swojej pracy pedagogicznej.
Dzięki literaturze, która analizuje i przedstawia współczesne problemy społeczne i jednocześnie skłania do refleksji, mogłam lepiej zrozumieć coraz większe problemy dzieci i młodzieży i poszukiwać ich rozwiązania.
10. Planowanie pracy pedagoga – sporządzenie Planu Pracy Pedagoga na rok szkolny 2013/14, 2014/2015, 2015/2016 uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz jej potrzeby.
Uzyskane efekty:
Planując pracę pedagoga na dany rok szkolny uwzględniałam wnioski z przeprowadzonych ewaluacji: ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki oraz ewaluacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawcych. Dzięki temu realizowane w szkole zadania były adekwatne do potrzeb i oczekiwań ich odbiorców: uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.
13. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
- gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.),
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskane efekty:
Dzięki systematyczności i dobrej organizacji pracy własnej napisałam rzetelne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystałam w następujący sposób:
1. Umiejętnie posługiwałam się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji do: sporządzania narzędzi diagnostycznych, opracowywania różnorodnych kart pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć wychowawczych i terapeutycznych, opracowywania konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości szkolnych, dyplomów, zaproszeń, sporządzania sprawozdań z działalności pedagoga szkolnego, opracowywania dokumentacji awansu zawodowego, korzystania z Internetu w poszukiwaniu informacji dot. pracy z dzieckiem oraz nowości i innowacji pedagogicznych, systematycznego korzystania z zasobów internetowych oraz portali edukacyjnych.
Uzyskane efekty:
Dzięki materiałom wypracowanym przy pomocy technologii komputerowej moje zajęcia stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla uczniów i rodziców, a opracowane materiały bardziej przejrzyste i czytelne.
2. Stosowałam i wykorzystywałam Internet do komunikowania się z innymi, poprzez:
- korzystanie z sieci szkolnej: elektroniczny kontakt z dyrekcją, nauczycielami i instytucjami, przesyłanie informacji drogą elektroniczną,
- bieżące aktualizowanie w e-dzienniku zakładki specjalne potrzeby edukacyjne,
- przyjmowanie i przekazywanie korespondencji za pomocą SOD-u.
Uzyskane efekty:
Potrafię efektywnie posługiwać się technologią komputerową i informacyjną w zakresie koniecznym do prowadzenia i usprawniania procesu edukacyjnego: pracować z systemem operacyjnym, obsługiwać edytor tekstów, pracować z arkuszem kalkulacyjnym, tworzyć prezentacje multimedialne, edytować strony internetowe oraz korzystać ze stworzonego przez UM Gliwice elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów - SOD. Potrafię sprawnie prowadzić dziennik elektroniczny.
3. Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy terapeutycznej, poprzez:
- korzystanie z programów diagnostycznych i programów edukacyjnych-multimedialnych dla uczniów,
- sporządzanie opinii pedagogicznych,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia dla rodziców i nauczycieli,
- opracowywanie materiałów dydaktycznych dla rodziców i uczniów,
- przeprowadzanie analiz, ewaluacji realizowanych w szkole programów,
- przygotowywanie artykułów, materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ważne tematy dla mamy i taty”,
- sporządzanie artykułów i umieszczanie ich na stornie internetowej szkoły.
Uzyskane efekty:
Na bieżąco korzystałam z programów diagnostycznych dla uczniów. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez stały dostęp do aktualnych informacji poprzez pogłębianie wiedzy, ustawiczne samokształcenie. Zgromadziłam ciekawe opracowania z zakresu pedagogiki i psychologii. Wykorzystanie komputera ułatwia mi przekazywanie informacji rodzicom. Na wywiadówkach otrzymują oni czytelne materiały profilaktyczno-edukacyjne opracowane w ramach pedagogizacji rodziców.
Dzięki umieszczaniu materiałów profialktyczno-edukacyjnych w zakładce „Ważne tematy dla mamy i taty” rodzice mogą pozyskać ciekawe informacje dotyczące: profilaktyki zachowań ryzykownych, wychowania-problemy wychowawcze i nie tylko..., zagrożeń współczesnego świata, bezpiecznego korzystania z mediów oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego, itp.
4. Opublikowałam materiały na portalach internetowych:
• Zestaw procedur szkolnych w zakresie naruszenia zasad regulaminu szkolnego
– praca dyplomowa - portal edukacyjny: www.edux.pl - wrzesień 2013,
• Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego– pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego: portal edukacyjny: www.edux.pl - wrzesień 2013,
• Sprawozdanie częściowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego: portal edukacyjny: www.edux.pl - czerwiec 2014,
• Plan Pracy Pedagoga Szkolnego: portal edukacyjny: www.edux.pl - styczeń 2015,
• Sprawozdanie z Pracy Pedagoga Szkolnego: portal edukacyjny: www.edux.pl - czerwiec 2015,
• Sprawozdanie końcowe z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego pedagoga szkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego: portal edukacyjny: www.edux.pl - maj 2016.
Uzyskane efekty:
Publikowanie materiałów własnych na portalach internetowych pozwoliło mi na promowanie szkoły w szerszym środowisku oraz dzielenie się doświadczeniem pedagogicznym z innymi nauczycielami.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych

1. Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami, wychowawcami klas, psychologiem szkolnym, logopedą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów:
- udzielałam nauczycielom wskazówek do pracy z uczniami sprawiającymi problemy z zachowaniem, problemy dydaktyczne, problemy wychowawcze,
- pomagałam w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
- udostępniałam opracowane przez siebie scenariusze zajęć oraz materiały i pomoce dydaktyczne,
- pomagałam w uzupełnianiu dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- koordynowałam organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w szkole,
- udzielałam wskazówek nauczycielom w indywidualizacji pracy z uczniem na zajęciach,
- opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opiniach z PPP,
- przygotowywałam oświadczenia z opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych Poradni Specjalistycznych dotyczące uczniów.
Uzyskane efekty:
Diagnoza interdyscyplinarna ułatwia wybór dla ucznia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ścisła współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i specjalistami szkolnymi pozwoliła mi na właściwy dobór zajęć dla uczniów oraz podejmowanie właściwych wobec nich działań i środków zaradczych.
2. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami podczas spotkań:
- Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki,
- Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej,
- zespołu ds. statutu szkoły,
- zespołu ds. Interwencji Kryzysowej,
- zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
Poza tym systematycznie uczestniczyłam również w spotkaniach grup roboczych w ramach w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Uzyskane efekty:
Wymiana doświadczeń między nauczycielami podczas posiedzeń zespołów umożliwiła mi szersze spojrzenie na problemy uczniów i indywidualne dostosowanie dla nich odpowiednich form pomocy. Dzięki temu, podejmowane przeze mnie działania i przedsięwzięcia, nie skupiają się tylko na diagnozie pedagogicznej, ale dotyczą całościowej diagnozy i pomocy dziecku i jego rodzinie.
3. Prowadziłam i organizowałam szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN-u:
- zorganizowałam dla grona pedagogicznego zajęcia warsztatowe ze specjalistą z PPP
n/t: „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów podczas lekcji”,
- Trzykrotnie przeprowadziłam warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli na temat: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”,
- Dwukrotnie zorganizowałam warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli „Konstruktywne metody rozwiązywania problemów – praca w grupie Balint’a” – część II,
- Zorganizowałam szkolenie dla rady pedagogicznej przeprowadzone przez specjalistę z PPP na temat: „Autoagresja wśród uczniów”,
- Przeprowadziłam szkolenie dla rady pedagogicznej na temat: „Paradoks szympansa - jak skutecznie zarządzać własnym umysłem”.
Uzyskane efekty:
Organizując lub prowadząc szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN-u starałam się przekazać odbiorcom wiedzę i wskazówki na temat omawianego zagadnienia oraz sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Udostępniane materiały i przekazana wiedza okazała się w wielu sytuacjach bardzo pomocna. Wzbogaciła warsztat nauczyciela i usystematyzowała ich wiedzę, a co za tym idzie usprawniła proces dydaktyczno- wychowawczy.
4. Publikowałam materiały profilaktyczno-edukacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, opieki i wychowania na stronie internetowej szkoły: „O dysleksji słów kilka...”, „Formy pomocy dla uczniów z dysleksją”, „Trudności dzieci dyslektycznych”, „Przemoc w rodzinie”, „Co warto wiedzieć o alkoholu”, „Czy pozwalać dorastającemu dziecku na picie alkoholu w domu?, „Oddziaływanie wychowawcze rodziców – alkohol”, „Sygnały ostrzegawcze,
że moje dziecko pije”, „Szkodliwa energia, czyli dlaczego napoje energetyzujące nie są dla dzieci”, „Szkodliwe dla twojego zdrowia napoje energetyzujące”, „Prawa dziecka we współczesnym świecie”, „Wpływ telewizyjnych obrazów agresji na psychikę dzieci
w młodszym wieku szkolnym”, „10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci”, „Bezpieczny Internet-informacja dla rodziców”, „Szkodliwe treści w sieci...”, „Rodzicu, jak reagować na kłamstwo”?, „Jak trafnie postępować z dzieckiem w okresie dorastania cz. II”, „Ryzyko dysleksji”, „Dopalacze - informacja dla rodziców, „Co zamiast krzyku?”, „Dzieci biją się i kłócą” - kiedy i jak interweniować?, „Jak ustalać dziecku zasady”, „Jak rozmawiać z dzieckiem”, „Czym są granice w wychowaniu i jak z sukcesem wyznaczać je dziecku?”, „Jak zachęcić dziecko do współpracy”, Samookaleczenia i samouszkodzenia - definicja i sygnały ostrzegawcze”.
Uzyskane efekty:
Umożliwienie rodzicom i nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało wzbogacenie ich warsztatu i metod pracy, co spowodowało stymulację ich dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz poszerzyło ich kompetencje wychowawcze.
5. Pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego psychologa szkolnego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, poprzez:
- wsparcie merytoryczne w sferze organizacyjnej i osobistej,
- pomoc w napisaniu Planu Rozwoju Zawodowego
- pomoc w prowadzeniu dokumentacji dot. stażu,
- wspólne prowadzenie zajęć dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
- wspólne opracowywanie scenariuszy zajęć, spotkań z rodzicami, kart pracy,
- obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela.
Uzyskane efekty:
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu pozwoliło psychologowi wzbogacać swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną, poznawać nowe techniki i metody pracy z dziećmi i rodzicami, czyli jednym słowem udoskonalać warsztat swojej pracy. Poza tym udostępniłam jej materiały, ciekawe scenariusze, sprawdzałam i pomagałam poprawnie napisać konspekty prowadzonych zajęć, kontrolowałam prowadzoną przez psychologa dokumentację szkolną i dokumentację dotyczącą stażu.
6. Pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich studentki uczelni wyższej, poprzez:
- zapoznanie studenta z pracą pedagoga szkolnego, zadaniami do realizacji i obowiązkami,
- pomoc w opracowywaniu konspektów zajęć,
- zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w szkole,
- prezentacja arkuszy diagnostycznych dotyczących diagnozy pedagogicznej uczniów,
- prowadzenie zajęć otwartych dla studenta.
Uzyskane efekty:
Umożliwienie praktykantce korzystania z moich doświadczeń spowodowało wzbogacenie jej warsztatu pracy i stymulację jej dalszego rozwoju zawodowego. Dzięki obserwacji prowadzonych przez pedagoga zajęć mogła poznać metody i techniki pracy pedagogicznej w praktyce. Poznała także narzędzia diagnostyczne.
7. Prowadziłam w Instytucie Studiów Podyplomowych zajęcia dla studentów z następujących przedmiotów:
- na specjalności Zarządzanie oświatą: prawo oświatowe, psychologia w kierowaniu placówką oświatową, nadzór pedagogiczny w szkole,
- na specjalności Edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne: metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej.
Uzyskane efekty:
Dzięki temu dzieliłam się swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną z szerokim gronem nauczycieli oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe. Przekazywałam i udostępniałam studentom opracowane przeze mnie materiały dydaktyczno-wychowawcze. Co spowodowało wzbogacenie ich warsztatu pracy i motywację do dalszego rozwoju zawodowego oraz opracowanie przez nich swoich materiałów niezbędnych do własnej pracy.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Realizując powyższe wymagania opracowałam i realizowałam następujące programy:
- Współautorski program dot. bezpieczeństwa uczniów „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” napisany przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Gliwicach. Program „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” ukierunkowany został na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie wymagającej. Istotą programu było kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu oraz uczenia umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz asertywności. W trakcie trwania programu naszym zadaniem było przekazanie dzieciom wiedzy o bezpiecznym stylu życia, nauczenie ich właściwej oceny różnorakich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu oraz nauczenie odpowiedniego reagowania na rozpoznane zagrożenie poprzez kształtowanie nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniem. Chciałyśmy także, aby wzrosło zaufanie uczniów do przedstawicieli służb mundurowych (policji, straży pożarnej, pracowników ochrony) i dzięki temu będę one wiedziały, gdzie w razie potrzeby mogą zwrócić się o pomoc. Priorytetem naszych działań, było więc rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zadaniem programu było również przypomnienie, że uczniowie bardzo potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych, przyjaznych dorosłych, którzy pomogą im dokonywać trudnych wyborów, podejmować decyzje, które mogą zaważyć na całym ich życiu.
Program powstał jako prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki - uczenia dzieci unikania zagrożeń, a także edukacji rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i promowania postaw pomagających w zachowaniu bezpieczeństwa. Powstał on w celu rozwiązywania wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem.
Realizacja programu odbywała się poprzez:
- przeprowadzanie z uczniami pogadanek, lekcji wychowawczych, spotkań profilaktycznych z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
- organizowanie i przeprowadzenie szkoleń programowych przez specjalistów ds. nieletnich, dzielnicowych z nauczycielami,
- uczestniczenie specjalistów ds. nieletnich i dzielnicowych w spotkaniach z rodzicami w szkołach,
- współdziałanie w realizacji programu instytucji i organizacji działających na rzecz zapewnienia pomocy i bezpieczeństwa dzieciom.
Program był realizowany w naszej szkole w okresie 25.02.2013 – 20.06.2014. Składał się z pięć modułów tematycznych przeznaczonych dla nauczycieli i specjalistów do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych z podziałem na: klasy I-III i klasy IV-VI uwzględniających główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa podczas zabawy w szkole i w domu oraz asertywności. Moduły były poszerzone o omówienie przepisów prawnych dotyczących prezentowanych zagadnień.
Uzyskane efekty:
Realizacja programu przyczyniła się do zminimalizowania zachowań negatywnych wśród uczniów. Wpłynęła na wzrost świadomości dzieci i ich rodziców na temat sposobów unikania zagrożeń, zwiększyła świadomość uczniów na temat odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizja, Internet, komputer). Poza tym zwiększyła się wrażliwość uczniów na możliwości pojawienia się zagrożeń w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz w czasie zabawy i przebywania w domu, zwiększyła wiedzę uczniów na umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach. Dzięki realizacji programu wzrosła wiedza nauczycieli i rodziców na temat informacji związanych ze sposobami uczenia dzieci właściwego postępowania i zachowania, które pozwolą uchronić je przed staniem się ofiarą przestępstwa ze strony dorosłych lub nieletnich sprawców. Dzięki programowi nastąpił wzrost bezpieczeństwa wśród uczniów w szkole.
- Realizacja programu profilaktycznego dot. bezpiecznego korzystania z mediów „Bezpieczeństwo w sieci”. Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci” był realizowany w naszej szkole od września 2013 roku. Głównym jego celem było bezpieczne korzystanie z Internetu przez uczniów naszej szkoły. Kładł duży nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego i świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia. Został stworzony w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom oraz społeczności lokalnej zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi. Program adresowany był do uczniów klas O-VI oraz ich rodziców i nauczycieli. Realizacja programu odbywała się podczas lekcji informatyki, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych, zajęć kółka komputerowego oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami i w czasie imprez organizowanych dla środowiska lokalnego. W założeniach programu było również kontynuowanie organizacji uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.
Sposoby realizacji programu:
• Instalowanie programu filtrującego szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie,
• Instalowanie programów zabezpieczających komputery (antywirusowe, firewall, antyspam),
• Umieszczanie i aktualizowanie informacji dla rodziców na temat „Bezpiecznego Internetu” na stronie internetowej szkoły,
• Blokowanie stron internetowych zawierających szkodliwe treści,
• Stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki „Bezpieczeństwo w sieci” – udostępnianie na stronie internetowej szkoły informacji n/t bezpieczeństwa w sieci,
• Umieszczenia informacji na temat bezpiecznego korzystania z sieci w miejscach, w których uczniowie mogą korzystać z Internetu: (sala komputerowa, kącik multimedialny),
• Stała współpraca z policją w zakresie prewencji zagrożeń związanych z Internetem,
• Wdrażanie polityki bezpieczeństwa w sieci,
• Bieżące korzystanie i rozpowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców informacji przekazywanych przez: Fundację Dzieci Niczyje oraz strony internetowe: www.sieciaki.pl, www.helpline.pl, www.bezpiecznyinternet.org, www.dzieckowsieci.pl, itp.,
• Udział w kursach doskonalących on-line,
• Organizację uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu,
• Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• Bieżące umieszczanie przez nauczycieli na stronie internetowej www.edux.pl publikacji,
• Zorganizowanie happeningu uświadamiającego społeczność lokalną n/t bezpieczeństwa w sieci,
• Redagowanie ankiety dla rodziców dot. bezpieczeństwa w sieci,
• Udział uczniów w pogadankach, przedstawieniach profilaktycznych, zajęciach warsztatowych dot. cyberprzemocy,
• Realizacja kampanii organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje: „Dodaj znajomego”, „Pomyśl zanim wrzucisz”,
• Realizacja projektu edukacyjnego „E-babcia, e-dziadek”,
Uzyskane efekty:
Uświadomienie dzieciom i rodzicom jak silnie media oddziałują na nasze życie. Jak istotnym są nośnikiem informacji również tych złych. Jak znacząco wpływają na nasze decyzje, wybory, sposoby zachowań. Dzięki realizacji programu ukazano granice korzystania z mediów. Wzrosła świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konsekwencji bezgranicznej fascynacji i ufności mediom, a co za tym idzie podniesienie samokontroli w korzystaniu z mediów zarówno przez dzieci jak i dorosłych.
- Realizacja programu zajęć dla rodziców „Szkoła dla Rodziców”. Program realizowałam pracując z grupami rodziców przez okres dwóch lat. Głównym mottem „Szkoły dla Rodziców” jest: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Jego głównym celem było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Uczył nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Zajęcia miały charakter warsztatów składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą były ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Na poszczególnych spotkaniach została omówiona tematyka: świadomość własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka, naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy, wspólne rozwiązywanie konfliktów. Program ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych uczniów dlatego zamierzam go nadal kontynuować w przyszłych latach swojej pracy.
Uzyskane efekty:
Dużą satysfakcją i wielkim sukcesem zawodowym było dla mnie uzyskanie pozytywnej oceny zewnętrznej ewaluacji zajęć i wpisanie do bazy krajowych realizatorów programu „Szkoły dla Rodziców” rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
- Realizacja innowacji pedagogicznej w ramach programu dla rodziców: „Każdy z nas może być dobrym rodzicem – treningu umiejętności wychowawczych połączonego z profilaktyką narkomanii”. Program „Każdy z nas może być dobrym rodzicem – trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii” został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Katowicach jako działalność innowacyjna i uzyskał pozytywną opinię i zgodę na realizację w roku szkolnym 2014/2015 (od stycznia do czerwca 2015 roku).
Program napisany na podstawie materiałów „Szkoły dla Rodziców”, którego adresatem byli rodzice uczniów szkoły podstawowej. Udział w zajęciach zakładał pomoc rodzicom w uświadomieniu im, że to oni mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób dziecko będzie postępowało oraz czy sięgnie po narkotyki. Dzięki włączeniu do programu głównych zagadnień „Szkoły dla Rodziców” odbiorcy programu otrzymali szeroką gamę środków ochronnych, które pozwalają im na zminimalizowanie zachowań ryzykownych wśród uczniów.
Program skierowany do rodziców jako pomoc w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych oraz wyposażeniu ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na rozpoznawanie i zapobieganie używania środków psychoaktywnych przez dzieci.
Program był realizowany w ramach cyklu 10-ciu 3-4 godzinnych spotkań. Zajęcia miały charakter warsztatów, składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą były ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Na każdych zajęciach rodzice otrzymywali materiały profilaktyczno-edukacyjne dotyczące uzależnień. Zaproponowane warsztaty miały charakter profilaktyczny, ich celem było pozyskiwanie rodziców do współpracy, przygotowanie ich do rozpoczęcia profilaktyki w domu oraz wymiana doświadczeń między rodzicami, którzy podjęli próby działania oraz wyjaśnianiu pojawiających się wątpliwości.
Na poszczególnych spotkaniach została omówiona tematyka: Jak być lepszym rodzicem – postawy rodzicielskie i style wychowania, Czynniki ryzyka, a ustalanie granic, Budowanie zasad – dziecięce drogowskazy, Uczucia dziecka - poszukiwanie akceptacji, szczęścia, zrozumienia, Zrozumieć dziecko – język współpracy, Konsekwencje, a nie kary, Umiejętność rozwiązywania problemów jako czynnik chroniący dziecko przed substancjami psychoaktywnymi, Rodzicielska pochwała jako profilaktyka uzależnień, Asertywność, a środki uzależniające, Uwalnianie od grania ról – życie bez narkotyków. Ewaluacja zajęć.
Uzyskane efekty:
Program spełnił oczekiwania rodziców w zakresie proponowanej tematyki spotkań oraz sposobu prowadzenia zajęć przez konsultantki programu „Szkoła dla Rodziców”, tak wynikało z przeprowadzonej ewaluacji. Grupa rodziców była zdyscyplinowana i chłonna wiedzy. Zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem, a rodzice w sposób bardzo aktywny i kreatywny w nich uczestniczyli, dzieląc się swoimi sukcesami w rodzinnej pracy z dziećmi.
Dzięki udziałowi w programie rodzice podnieśli swoje kompetencje wychowawcze (umiejętność słuchania, prowadzenia rozmowy z dzieckiem, prezentowania własnych opinii, nawiązywania z dzieckiem współpracy, stosowania skutecznej pochwały) oraz uzyskali rzetelną wiedzę na temat narkotyków i narkomanii oraz szkodliwości używania środków odurzających. Uczestnicy programu uświadomili sobie, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego – oznacza to, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie. Uzyskali przekonanie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje. Poznali skuteczne metody wychowawcze.
- Realizacja programu Interk@sa. W naszej szkole program był realizowany od 2013 roku, poprzez następujące działania:
• podejmowanie działań przez nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz bezpieczeństwa w sieci ( w tym: realizacja programu profilaktycznego “Bezpieczeństwo w sieci”, organizacja obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, organizacja happeningu dla społeczności lokalnej, organizowanie konkursów dla uczniów, w tym konkursu międzyszkolnego),
• systematyczne wykorzystywanie przez nauczycieli komputerów i technologii informacyjnej, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej lub jako element doskonalenia swojego warsztatu pracy,
• informatyzację pracy szkoły (praca nauczycieli w “chmurze”),
• udostępnienie w bibliotece szkolnej z centrum multimedialnym dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji dla uczniów i nauczycieli,
• organizowanie konkursów dla uczniów, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań,
• wykorzystywanie technologii informacyjnej przez uczniów i nauczycieli w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą,
• prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i spotkań dla rodziców w szkolnej pracowni informatycznej,
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
• archiwizacja materiałów dydaktycznych w szkolnym komputerze w gabinecie informatycznym,
• realizacja programu „Aktywna edukacja”,
• bieżące aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
• publikacje materiałów dydaktycznych na serwisach edukacyjnych.
Uzyskane efekty:
Dzięki podejmowanym działaniom i inicjatywom w zakresie realizacji programu szkoła otrzymała prestiżowe wyróżnienie Znaku Jakości Interkl@sa 2013 potwierdzające, że stała się ona ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na wiedzy.
- Realizacja programu dla rodziców uczniów klas 0 i I: „Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie”. Program napisany w oparciu o założenia programu „Szkoła dla Rodziców” dla rodziców uczniów klas 0 i I
w ramach wspierania rozwoju dziecka 5 i 6-letniego był realizowany w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.
Był programem edukacyjnym mającym na celu budowanie w rodzinie relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic. Program przeznaczony był dla rodziców, miał spełniać głównie rolę profilaktyczną, a nie terapeutyczną. Głównym celem programu było pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych oraz ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów - odnośnie wychowania. Jak również zapobieganie agresji i przemocy w rodzinie. Umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspakajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
Zajęcia odbywały się raz w miesiącu i trwały około 2 godzin. Zajęcia miały charakter mini-wykładów i warsztatów. Cykl obejmował 4 spotkania o następującej tematyce: „Ustalanie norm i zasad w wychowaniu”, „Ustalanie granic w wychowaniu”, „Pomocna pochwała i zachęta”, „Zamiast karania – wyciąganie konsekwencji”.
Uzyskane efekty:
Wzmocnienie skuteczności oddziaływań wychowawczych w rodzinach wśród uczestników programu. Dzięki poznanym metodom wychowawczym, wolnych od agresji i przemocy, a opartych na miłości i zrozumieniu rodzice potrafią lepiej poradzić sobie z problemami dziecka. Zmniejszenie bezradności wychowawczej rodziców. Poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie. Podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych na linii rodzice – dzieci. Zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo. Zminimalizowanie stosowania różnorodnych form agresji, przemocy i wykorzystywania władzy rodzica wobec dziecka,
- Realizacja programu własnego zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów „Jestem niepowtarzalny”. Jego głównym założeniem było poprawienie funkcjonowania grupy uczniów w szkole, na tyle, aby dostrzegając swoje zalety i wartości, mogli dalej kontynuować w niej swoją edukację. W program włączeni zostali również rodziców, w celu uzyskania przez nich odpowiedniej wiedzy o swoim dziecku oraz o szerokiej gamie środków ochronnych, które pozwolą na zminimalizowanie zachowań ryzykownych.
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywnych, polegających na uczeniu się przez własne doświadczanie i wyciąganie z przeżywanych sytuacji autonomicznych, subiektywnych wniosków. Podstawowe techniki stosowane na zajęciach to: praca w kręgu i „rundki” jako sposób dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, „burza mózgów” pozwalająca zaktywizować grupę i wyzwolić jej potencjał twórczy, psychodrama umożliwiająca odgrywanie scenek, których tematem były rzeczywiste problemy nurtujące członków grupy, zabawa, która pozwoliła uwolnić się od codziennych problemów życiowych, surowych wymogów stawianych przez otoczenie i gry psychologiczne, służące realizacji określonych celów rozwojowych, edukacyjnych i korekcyjnych.
Spotkania dla uczniów odbywały się jeden raz w tygodniu po 90 minut, trwały 10 spotkań. Spotkania dla rodziców będą odbywały się jeden raz w miesiącu po 90 minut, trwały 4 spotkania.
- dla uczniów - 10 spotkań o tematyce: Integracja, poznajemy się, kontrakt. Jacy jesteśmy? Radzimy sobie z nieśmiałością. Budowanie pozytywnego obrazu siebie. W wielu rzeczach jestem bardzo dobry. Poczucie własnej wartości. Adekwatna samoocena. Moje wady i zalety. Jestem niepowtarzalny. Moje wartości. Co jest dla mnie ważne. Jakim człowiekiem chcę być. Żegnamy się.
- dla rodziców - 4 spotkania o tematyce: „Uczucie dziecka - poszukiwanie akceptacji, szczęścia, zrozumienia”, „Zrozumieć dziecko - język współpracy”, „Rodzicielska pochwała jako profilaktyka uzależnień”, „Samodzielność jako budowanie pozytywnych doświadczeń dziecka”.
Uzyskane efekty:
Zdobycie przez uczestników zajęć pozytywnych doświadczeń w grupie. Nabycie przez dzieci umiejętności społecznych, tj.: autoprezentacji, nawiązywania kontaktów, empatii, wyrażania własnego zdania, zdolności wykorzystania swoich mocnych stron. wykształcenie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, aby dzięki nim umieć przeciwstawiać się negatywnym presjom społecznym. U dorosłych wykształcenie umiejętności słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem, której celem będzie szybkie zauważenie problemu i podjęcia właściwych działań. Wzrost samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych. Wzmocnienie więzi między dziećmi i znaczącymi dla nich osobami dorosłymi.
2. Opracowanie i realizacja programów zajęć specjalistycznych dla uczniów:
- zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją,
- zajęć z terapii pedagogicznej,
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnej.
Uzyskane efekty:
Dzięki dostosowaniu programów zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci objętych opieką pedagoga szkolnego mogli oni wzmacniać samoocenę i pracować nad swoimi dysfunkcjami oraz usprawnić funkcje percepcyjno-motoryczne.
3. Koordynowanie działalności i pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:
- tworzenie programu pracy świetlicy na dany rok kalendarzowy,
- sporządzanie sprawozdań z działalności świetlicy: kwartalnych, półrocznych i rocznych.
Uzyskane efekty:
Dzięki koordynowaniu pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na bieżąco analizowałam problemy środowiska lokalnego i mogłam dostosować tematykę zajęć do adekwatnych potrzeb ich odbiorców.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Ukończyłam 3-semestralne studia podyplomowe o specjalności: Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży i uzyskałam tytuł socjoterapeuty w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
Uzyskane efekty:
Dzięki temu uzyskałam tytuł socjoterapeuty i mam uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów i rodziców oraz posiadam uprawnienia do tworzenia i realizacji programów profilaktycznych dla rodziców, uczniów, środowiska lokalnego.
W związku z tym napisałam program własny zajęć socjoterapeutycznych „Jestem niepowtarzalny” i realizowałam go w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów i ich rodziców.
2. Organizacja konkursów dla uczniów:
- konkurs na „Naj-COOL-turalniejszą klasę w szkole” prowadzony od roku szkolnego 2013/2014. Głównym celem konkursu było wzmacnianie zachowań pozytywnych wśród uczniów poprzez kształtowanie zachowań prospołecznych, zwiększenie odpowiedzialności za siebie i innych, kształtowanie postaw sprzyjających integracji klasy, nabywanie umiejętności do samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych i bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych ludzi, wzmacnianie zachowań pożądanych społecznie wśród uczniów.
Organizacja konkursu polegała na tym, że klasy za przejawy kulturalnego zachowania otrzymywali punkty dodatnie (zgodnie z załącznikiem). Po każdym miesiącu organizatorzy dokonywali podsumowania wyników zachowania wszystkich klas, które umieszczali na tablicy pedagoga szkolnego. Na zakończenie semestru, na uroczystym apelu, wybierano „KLASĘ-COOL” w szkole, która otrzymywała nagrodę.
- międzyszkolny konkurs dla uczniów dotyczący bezpieczeństwa w sieci – na projekt ulotki dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu. Konkurs został ogłoszony w ramach realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci” i organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w 2014 roku. Konkurs wygrała uczennica Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
- konkurs dla uczniów – plastyczny – na temat; „Moje bezpieczne wakacje”. Konkurs został ogłoszonyw ramach realizacji programu „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie” w 2014 roku.
- konkurs dla uczniów klas I-III n/t: „Moja rodzina bezpiecznie korzysta z Internetu”. Konkurs został ogłoszony w ramach realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci” i organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w 2015 roku.
- konkurs dla uczniów klas IV-VI na logo dot. „Bezpiecznego Internetu”. Konkurs został ogłoszony w ramach realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci” i organizacji Dnia Bezpiecznego Internetu w 2015 roku.
Uzyskane efekty:
Dzięki prowadzonym konkursom uczniowie mogli uzyskiwaną wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce tworząc własne, kreatywne prace.
Dzięki realizacji konkursu na „Naj-COOL-turalniejszą klasę” zminimalizowano negatywne zachowania wśród uczniów. Zwiększył się poziom zachowań pozytywnych i dyscypliny klasowej.
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:
- zorganizowanie apeli tematycznych dla uczniów n/t: „Bezpieczeństwo uczniów”, „Bezpieczne media”, „Zagrożenia dzieci w sieci”, „Prawa i obowiązki uczniów”, „Prawa dziecka we współczesnym świecie”. Apele organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz Dnia Bezpiecznego Internetu.
Uzyskane efekty:
Dzięki prowadzonym spotkaniom uczniowie uzyskali wiedzę na temat praw i obowiązków uczniów również w Interenecie. Zostali zapoznani również z organizacjami i instytucjami udzielającymi dzieciom pomocy i wsparcia.
- zorganizowanie i przeprowadzenie przy współpracy z Urzędem Miasta Gliwice „II, III i IV Mikołajkowej Spartakiady Świetlicowej” dla dzieci uczęszczających do gliwickich świetlic realizujących programy profilaktyczne. Głównym celem imprez było rozwijanie zachowań prospołecznych wśród uczniów, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagowanie szeroko rozumianego wychowania poprzez sport. Dzięki rozgrywkom sportowym motywowaliśmy uczniów do rozwijania swoich zainteresowań sportowych oraz propagować wśród uczniów zdrowy styl życia – bez nałogów i używek. W trakcie imprez zorganizowano spotkania dla dzieci z gliwickimi gwiazdami piłki nożnej, dzięki czemu mogły one, zwłaszcza przez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości, negatywną postawę wobec używek, negatywny stosunek do przemocy, poznać właściwe normy zachowania w różnych sytuacjach. Podczas wspólnej zabawy wdrażaliśmy uczniów do: przestrzegania zasady fair play, ponoszenia konsekwencji, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz współpracy w grupie.
Uzyskane efekty:
Dzięki realizacji zadania uczestnicy spędzali wolny czas w atrakcyjny i nietuzinkowy sposób i mieli okazję nabyć nowe doświadczenia sportowe. Dzięki przeprowadzonym zajęciom sportowym uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania sportowe. Poza tym zaszczepiliśmy w nich propagowanie zdrowego trybu życia bez nałogów i używek. Podczas zawodów wdrażaliśmy dzieci do: przestrzegania zasady fair play, ponoszenia konsekwencji, radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz współpracy w grupie.
- zorganizowanie uroczystych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Przez cały okres stażu organizowałam uroczyste obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. W ramach, którego przeprowadzano: apele dla uczniów, zajęcia dla uczniów n/t: „Bezpiecznego korzystania z Internetu” prowadzone z wykorzystaniem scenariuszy zajęć „Sieciaki” i materiałów „Owce w sieci”, pogadanki dla uczniów z przedstawicielem policji, konkursy szkolne i międzyszkolne oraz organizowano spotkania dla rodziców w ramach pedagogizacji, realizowano kampanię organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje: „Dodaj znajomego”, „Pomyśl zanim wrzucisz”, realizowano projekt edukacyjny „E-babcia, e-dziadek”.
Uzyskane efekty:
Wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat konsekwencji bezgranicznej fascynacji i ufności mediom. Podniesienie samokontroli w korzystaniu z mediów zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.
- zorganizowanie „I Biesiady Śląskiej” dla uczniów klas O-III. Głównym celem imprezy było propagowanie wychowania regionalnego. W szkole zapanował uroczysty nastrój, biesiadnicy założyli odświętne stroje, a mali artyści śląskie stroje ludowe. Imprezę uświetnili swoją obecnością zaproszeni do szkoły goście. Pan Tadeusz Strassberger zaprezentował dzieciom pieśni ludowe z różnych regionów Polski. O pracy górnika na wesoło i na poważnie opowiedział gwarą pan Piotr Pielka-dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. Była również część artystyczna w wykonaniu uczniów: śpiew, tańce i recytacje. Wśród recytujących mama jednego z uczniów klasy 2c razem z synem wykonała wiersz „Brele”. Dla biesiadników był też poczęstunek, każdy mógł spróbować – „sznita z tustym”. Biesiadę zakończył wspólny śpiew śląskiej pieśni „Zachodzi słoneczko”.
Uzyskane efekty:
Poszerzenie wiedzy uczniów na temat tradycji i kultury naszego regionu.
- zorganizowanie „Dnia Nauki” dla uczniów klas 0-III i ich rodziców. Głównym jego celem było motywowanie i zachęcanie uczniów do poszerzania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach. Podczas „Dnia Nauki”
w 11 salach odbywały się atrakcyjne i kreatywne zajęcia. Odbyły się warsztaty: „Twórcza głowa, twórcze ręce”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Sam projektuję, sam buduję”, „Młodego chemika”, „Młodego Naukowca”, „Ence-pence sprawne ręce”, „Dymiące wulkany”. Oprócz tego były pokazy motocykli i drona. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.
Uzyskane efekty:
Dzięki zorganizowanej imprezie motywowano uczniów do poszerzania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz odkrywania swoich pasji.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
- artykuły prasowe dotyczące organizacji „II, III i IV Mikołajkowej Spartakiady Świetlicowej” opublikowane w „Dzienniku Zachodnim” - grudzień 2013, 2014 i 2015,
- artykuł prasowy dotyczący organizacji „I Biesiady Śląskiej”, grudzień 2015,
- zorganizowanie happeningu dla uczniów i społeczności lokalnej n/t: „Bezpieczna internetowa sieć”. Głównym celem naszego happeningu było uświadomienie społeczności lokalnej na temat bezpiecznego korzystania z sieci, w tym zagrożeń czyhających na nieświadomych użytkowników tego współczesnego narzędzia komunikacji. W happeningu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice z naszej szkoły. Uczniowie przygotowali plakaty, transparenty i hasła, które prezentowali podczas przemarszu z naszej szkoły pod Urząd Miejski w Gliwicach, a następnie na Rynek. Na rynku uczniowie rozdawali społeczności lokalnej ulotki propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu,
- organizowanie wyjść dla uczniów klas II i III do Komendy Miejskiej Policji oraz do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,
- prowadzenie zajęć dla rodziców w ramach innowacji pedagogicznej „Każdy z nas może być dobrym rodzicem - trening umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii” finansowanej przez UM Gliwice w ramach profilaktyki narkomanii.
Uzyskane efekty:
Dzięki promowaniu szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizację imprez i prowadzenie zajęć wzrasta zainteresowanie rodziców i uczniów naszą placówką, wzrasta prestiż szkoły, co przyczynia się do wzrostu liczby uczniów zapisywanych do naszej placówki.
Efektami mojej pracy na rzecz środowiska lokalnego było uzyskanie w 2013 roku
III miejsca w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Kobieta na medal” oraz otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w 2013 roku.

5. Prowadziłam działania zmierzające do poprawy bazy pomocy dydaktycznych, poprzez:
- systematyczne wzbogacanie biblioteczki pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego,
- zakup gier edukacyjnych i programów multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla uczniów,
- prowadziłam zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem programów mulimedialnych: gry ortomagiczne, gry edukacyjne: „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy czytać”, „Ćwiczymy pamięć”, „Ćwiczymy myślenie”, „Kształtujemy inteligencję”, „Rozwijamy inteligencję”, „Młody geniusz”, „Matma na wesoło – liczby, figury, zadania”, „Gry logiczne”, „Pomysłowość i wyobraźnia”.
Uzyskane efekty:
Dzięki temu podniosłam jakość własnej pracy z dziećmi między innymi poprzez prowadzenie zajęć pobudzających ciekawość i aktywność uczniów z wykorzystaniem atrakcyjnych programów multimedialnych i gier dydaktycznych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Stale współpracowałam z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci:
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Współpraca głównie polega na wymianie doświadczeń i informacji z pracownikami socjalnymi dotyczącymi uczniów oraz na udzieleniu odpowiedniej pomocy rodzinom, które wymagają finansowego wsparcia. Poza tym kierowaniem spraw uczniów zaniedbanych wychowawczo do rozeznania przez pracowników ośrodka w celu podjęcia odpowiednich środków zaradczych,
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Współpraca przede wszystkim polegała na rozpoznaniu sytuacji rodzinnych w przypadku założenia w rodzinie ucznia „Niebieskiej Karty”. Udział w spotkaniach grup roboczych oraz realizacja zadań zleconych przez grupę w celu udzielenia pomocy ofiarom przemocy domowej. Poza tym kierowanie rodziców do ośrodka w przypadku problemów rodzinnych,
- Sądem Rejonowym. Polegała na kierowaniu spraw uczniów zaniedbanych wychowawczo oraz krzywdzonych fizycznie lub psychicznie z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a także wnioskowanie o rozpatrzenie czy nie zachodzi demoralizacja ucznia. Poza tym sporządzałam opinie dotyczące uczniów na potrzeby sądu,
- kuratorami zawodowymi i społecznymi. Współpraca ta polegała na organizowaniu spotkań i wspólnym omawianiu sytuacji uczniów, którzy zostali objęci kuratelą. Organizowałam również spotkania z rodzicami, uczniem, wychowawcą klasy oraz kuratorem w sytuacjach pojawiających się problemów wychowawczych lub dydaktycznych w szkole,
- asystentami rodziny. Współpraca ta polegała na organizowaniu spotkań i wspólnym omawianiu sytuacji uczniów, których rodziny są objęte opieką asystenta. Organizowałam również spotkania z rodzicami, wychowawcą klasy oraz asystentem w celu ustalenia ścisłej współpracy i pomocy dziecku i rodzinie,
- koordynatorami pieczy zastępczej. Współpraca ta polegała na organizowaniu spotkań i wspólnym omawianiu sytuacji uczniów, którzy zostali umieszczeni w rodzinach zastępczych. Poza tym sporządzałam opinie dotyczące uczniów na potrzeby koordynatorów,
- Komendą Miejską Policji. Stała współpraca polegająca na przeprowadzaniu rozmów wychowawczych, profilaktycznych i dyscyplinujących z uczniami, którzy nie przestrzegają zasad regulaminu szkolnego. Poza tym organizowanie pogadanek i prelekcji dla uczniów i grona pedagogicznego oraz rozpatrywanie spraw uczniów, które zostały skierowane do Wydziału ds. Nieletnich. Wspólne realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów. Organizowanie wycieczek do siedziby Komendy w związku z realizowanym programem własnym „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie”,
- Strażą Miejską. Poprzez przeprowadzanie pogadanek dla uczniów, głównie o tematyce bezpieczeństwa dzieci oraz zagrożeń związanych z materiałami pirotechnicznymi,
- Strażą Pożarną poprzez przeprowadzenie pogadanek dla uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci w sytuacji zagrożenia oraz wycieczek do siedziby Straży Pożarnej, w związku z realizowanym programem własnym „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie”.
- stowarzyszeniami i fundacjami poprzez udział w organizowanych kampaniach społecznych i przedsięwzięciach oraz poprzez pozyskiwanie dla uczniów pomocy i wsparcia.
Uzyskane efekty:
Współpraca z instytucjami umożliwiła mi poszerzenie wachlarza działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
2. Stała i bieżąca współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gliwicach, w tym z PPP „Partner” oraz innymi poradniami specjalistycznymi.
Współpraca z PPP polegała przede wszystkim na kierowaniu uczniów z trudnościami w nauce, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, problemami z zachowaniem i emocjami do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Poza tym często konsultowałam się z zespołem opiekującym się naszą szkołą w poradni, czyli pedagogiem i psychologiem, w celu najlepszego doprecyzowania informacji na temat dziecka, aby trafniej dostosować przydzielane w opinii zajęcia do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. Zajmowałam się także kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy w PPP i jej dostarczaniem do poradni oraz kwalifikowaniem uczniów do objęcia różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Korzystałam również z oferty warsztatowej prowadzonej przez PPP zapraszając specjalistów na zajęcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
Współpraca z poradniami specjalistycznymi, w szczególności psychiatrycznej lub neurologicznej polegała na kierowaniu uczniów do diagnozy specjalistycznej w przypadku problemów z zachowaniem i emocjami. Sporządzanie opinii na prośbę specjalistów lub rodziców na potrzeby konsultacji specjalistycznych.

Uzyskane efekty:
Ścisła współpraca ze specjalistami zaowocowała adekwatną diagnozą uczniów i pozwoliła mi na właściwy dobór dla nich odpowiednich formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Organizowałam różne formy pomocy materialnej dla uczniów.
Dokonywałam diagnozy sytuacji środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej w celu zorganizowania dla nich odpowiedniej formy pomocy materialnej. Pomoc ta w głównej mierze polegała na:
• finansowaniu obiadów dla dzieci przez parafie oraz prywatnych sponsorów,
• typowaniu uczniów do akcji charytatywnych organizowanych przez: kościół – paczki mikołajkowe i „Stowarzyszenie Wiosna”, w ramach akcji „Szlachetna paczka”,
• organizowaniu dla uczniów pomocy materialnej w ramach rządowych programów: „Wyprawka szkolna”, „Stypendia szkolne”,
• pozyskaniu sponsora, dzięki któremu 10 uczniów uczestniczyło w bezpłatnym
7-dniowym obozie sportowym w okresie lipiec-sierpień 2014,
• pozyskaniu sponsora, dzięki któremu 5 uczniów uczestniczyło w bezpłatnym
7-dniowym obozie sportowym w okresie ferii zimowych 2015,
Uzyskane efekty:
Dzięki temu rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogły uzyskać pomoc finansową na zakup dla dzieci podręczników i niezbędnych artykułów. Dzięki „Szlachetnej paczce” rodziny zostały obdarowane przez sponsorów, a dzieci otrzymały wymarzone prezenty świąteczne.
Dzięki pozyskaniu sponsorów uczniowie mogli skorzystać z bezpłatnych obozów sportowych i aktywnie wypoczywać.
4. Na bieżąco współpracowałam z wychowawcami z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.
Współpraca polega głównie na udziale w spotkaniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na terenie domu dziecka w celu omówienia spraw wychowanków-uczniów naszej szkoły. Organizowałam również indywidualne spotkania z opiekunami uczniów na terenie szkoły w celu bieżącego omawiania problemów i sytuacji dzieci. Koordynowałam sprawy uczniów-wychowanków domu dziecka, kierowałam ich do udziału w adekwatnych, do ich potrzeb, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uzyskane efekty:
Dzięki stałej współpracy udało się zminimalizować zachowania negatywne wśród uczniów-wychowanków placówki oraz wzmocnić ich poczucie bezpieczeństwa dzięki udzielaniu im na terenie szkoły adekwatnej pomocy i wsparcia.
5. Współpracowałam z doradcą metodycznym w zakresie organizowania warsztatu pracy własnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Głównym celem tych spotkań było:
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych pedagogów oraz psychologów,
- bieżąca wymiana doświadczeń,
-wspólne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, w tym wspólne opracowywanie narzędzi służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
- aktualizowanie dokumentacji pedagoga szkolnego.
Uzyskane efekty:
Dzięki systematycznemu udziałowi w grupie wsparcia dla pedagogów oraz zdobytej wiedzy merytorycznej ze szkoleń i literatury, samodzielnie opracowałam wzory dokumenty na potrzeby naszej szkoły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz modyfikowałam je zgodnie ze zmianami zawartymi w przepisach prawa oświatowego.
Stała współpraca z doradcą metodycznym pozwoliła mi również na zdobycie kompetencji i doświadczenia pedagogicznego oraz pozwoliła mi na samodzielne rozwiązywanie wielu szkolnych problemów.

PODSUMOWANIE:
Staż pomógł rozwinąć moje zainteresowania, a także odkryć niektóre moje nowe zdolności i umiejętności.
Praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem oraz na dostrzeżenie swoich mocnych i słabych stron. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego był zamierzeniem bardzo ambitnym, a realizacja wszystkich zadań była dla mnie dużym wyzwaniem i przysporzyła mi dużo radości, nowych doświadczeń i satysfakcji z podejmowanej pracy. Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły również niewątpliwe korzyści dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Szeroka prezentacja mojego dorobku zawodowego w środowisku przyczyniła się do tego, że moja szkoła stała się atrakcyjną placówką oświatowo–wychowawczą, a moje dokonania zostały uwieńczone przez zewnętrzną nominację w zorganizowanym przez „Dziennik Zachodni” plebiscycie „Kobieta na medal” Gliwic i powiatu gliwickiego. Podczas stażu uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów oraz cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy szkolne, czytając fachową literaturę. Ale przede wszystkim uczyłam się, słuchając i obserwując uczniów, rodziców i nauczycieli.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących czy warsztatach psychologicznych. Każdy odbyty kurs wnosił coś nowego do mojego warsztatu pracy. Czasem była to nowa gra dydaktyczna, nowy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, a czasem zmiana spojrzenia na własne działania.
Ukończyłam studia podyplomowe „Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży”, które zaplanowałam sobie kończąc staż na nauczyciela mianowanego. Dzięki temu uzyskałam tytuł socjoterapeuty i mam uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów i rodziców oraz posiadam uprawnienia do tworzenia i realizacji programów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.
Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
W związku z tym opracowałam i realizowałam programy własne, współautorskie dla uczniów i rodziców dotyczące bezpieczeństwa, wychowania i opieki, m.in: program „Jestem asertywny, zachowuję się bezpiecznie”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Intekl@sa”, „Jestem niepowtarzalny”, „Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz zapobieganie przemocy i agresji w rodzinie”.
W czasie trwania stażu szczególnie wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. W swoich działaniach w dużej mierze zwracałam uwagę na prowadzenie zajęć dla rodziców w ramach pedagogizacji, a przede wszystkim realizacji programu „Szkoła dla Rodziców” oraz realizacji innowacji pedagogicznej „Każdy z nas może być dobrym rodzicem - treningu umiejętności wychowawczych, a profilaktyka narkomanii”.
W swojej pracy doskonaliłam umiejętność posługiwania się technologią komputerową, którą wykorzystuję we wszystkich działaniach związanych z dydaktyką nauczanego przeze mnie przedmiotu oraz w działaniach wychowawczych. Nie sprawia mi trudności przeprowadzanie zajęć w pracowni informatycznej, a Internet wykorzystuję obecnie jako jedno z podstawowych źródeł informacji.
Dużą satysfakcję sprawia mi fakt, że moje dokonania zawodowe są doceniane przez dyrektora szkoły, czego dowodem były otrzymane Nagrody Dyrektora Szkoły w październiku 2014 i 2015 roku za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój naszej szkoły. Otrzymałam również w 2014 roku wyróżniającą ocenę pracy, uzyskując najwyższe wyniki punktowe we wszystkich ocenianych sferach, a mianowicie: kompetencje zawodowe, osobowość, relacje interpersonalne oraz identyfikacja z celami placówki, znajomość przepisów prawnych.
Jednak największym sukcesem dla mnie było otrzymanie najpierw nominacji, a później Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz gliwickiej oświaty w 2013 roku. Nagroda ta była dla mnie uwieńczeniem moich starań i wysiłków wkładanych codziennie w pracę na rzecz mojej szkoły.
Okres stażu to dla mnie czas wielkich zmian. Kształtując siebie jako nauczyciela kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach.
Mimo dużej pracy i zaangażowania jaką wkładam w wykonywanie swojego zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Uwielbiam pracz rodzicami i dziećmi, daje mi ona niezmiernie dużo zadowolenia i satysfakcji.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikację, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.