X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32119
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Nauczyciel: Liliana Wójcik
Z dniem 1 września 2015 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego
w Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim.
W ramach odbywania stażu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 zrealizowałam poniżej wymienione zadania wynikające z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego:
• analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego;
• zapoznałam się z dokumentacją regulującą zasady funkcjonowania i organizacji szkół;
• złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu;
• napisałam plan rozwoju zawodowego;
• dnia 24 września wzięłam udział w warsztatach organizowanych przez PCEN
w Rzeszowie: „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego”;
• na bieżąco śledziłam zmiany z prawie oświatowym i analizowałam dokumentację szkolną;
• Gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

2. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych:
• od roku szkolnego 2015/2016 zaczęłam pełnić funkcję przewodniczącej Zespołu Przedmiotów Języków Obcych:
- brałam udział w spotkaniach Zespołu, stworzyłam Plan Pracy Zespołu
i Harmonogram Spotkań,
- pisałam protokoły,
- przygotowałam Sprawozdanie z testu monitorującego umiejętności z języka angielskiego w klasach pierwszych;
- przygotowałam Raport z próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z języka angielskiego;
• Brałam udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego.
3. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu:
Prowadziłam kółko językowe dla chętnych uczniów.
4. Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
• uczestniczyłam w pracach Rad Pedagogicznych zgodnie z harmonogramem spotkań, brałam udział w radach plenarnych w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb;
• Czynnie uczestniczyłam w organizowanych przez szkołę formach szkoleniowych:
- „Cyberprzemoc nastolatków- fakty i mity”- 14.12.2015r
5. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły:
• pracuję w Zespole ds. EWD;
• jestem członkiem Zespołu do Spraw Ewaluacji Wewnątrzszkolnej;
• Z klasą 2E, nad którą pełnię rolę wychowawcy, we wrześniu 2015r. przygotowaliśmy apel dotyczący Dnia Języków Obcych.
6. Współpraca z rodzicami uczniów:
• pełnię rolę wychowawcy klasowego;
• spotykam się z rodzicami na spotkaniach wywiadowczych;
• pozostaję z stałym kontakcie z rodzicami uczniów;
• Prowadzę z rodzicami rozmowy grupowe i indywidualne, zarówno bezpośrednio, jak i telefonicznie.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie Internetu w życiu zawodowym:
• uczestniczyłam w szkoleniu on-line w formule e-leaningu „Sztuka motywacji”- 3.11.2015r., zorganizowanym przez Centrum szkoleń „MG-edu”;
• W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się Internetem wykorzystywałam do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego:
- portale internetowe poświęcone awansowi (www.awanset.republika.pl, www.awans.oswiata.org.pl);
- poprzez Internet poszukiwałam aktualizacji przepisów i aktów prawa oświatowego;
- korzystałam ze stron MENiS (www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl).
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
• wykorzystywałam komputer do sporządzania testów, sprawdzianów, przygotowywania materiałów dydaktycznych, opracowywania dokumentów szkolnych, dokumentowania przebiegu stażu, jak również wykorzystywałam portale językowe w samokształceniu;
• Pozostawałam w kontakcie e-mailowym z innymi nauczycielami, jak również przedstawicielami wydawnictw językowych.
3. Współuczestniczenie w opracowaniu szkolnej strony internetowej:
Na stronie internetowej szkoły www.gimwielopole.pl zamieszczałam informacje na temat przygotowanego apelu oraz wycieczki do kina Helios i Rzeszowa.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Publikacje:
Na Portalu Edukacyjnym www.45minut.pl umieściłam „Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego” Nr N-27784/2015-09-25.
2. Wymiana doświadczeń i doskonalenie w ramach zespołu przedmiotowego:
• wspólnie z członkami zespołu analizowaliśmy na początku roku szkolnego 2015/2016 rozkłady materiałów, ewaluowaliśmy system oceniania z języków obcych;
• na spotkaniu 3 lutego wygłosiłam referat na temat: „Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?”;
• Na bieżąco wymieniamy się doświadczeniami, dyskutujemy nad formami i metodami pracy.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami:
• na bieżąco współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów, dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych, przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu jako bodziec do dyskusji w klasach wychowawczych;
• jestem w stałym kontakcie z nauczycielami języka angielskiego uczącymi w innych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, z którymi dzielę się swoim doświadczeniem, pomysłami i materiałami;
• Dodatkową możliwość wymiany poglądów stwarza wspólne uczestnictwo w konferencjach i warsztatach metodycznych, na których prezentowane są nowe techniki i metody nauczania, gry i ćwiczenia językowe itp.
Wybrane zadania
§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie Programu działań doskonalących nauczanie języków obcych
w gimnazjum:
Na początku roku szkolnego 2015/2016 przygotowałam „Program działań doskonalących naukę języków obcych w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim na rok szkolny 2015/2016”, który jest realizowany przez nauczycieli języków obcych.

2. Wspomaganie rozwoju ucznia:

Od początku roku szkolnego 2015/2016 prowadzę z uczniami kółko językowe dla podniesienia efektywności pracy z uczniem.

§ 8 ust. 2 pkt.4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek szkolnych, udział w akcjach pozaszkolnych:

• w grudniu 2015r. zorganizowałam wycieczkę do Rzeszowa i do kina Helios;
• Pełniłam funkcję opiekuna w czasie Obchodu Trzech Króli.
2. Realizacja polityki oświatowej zgodnie z hasłami MEN:
Na lekcjach wychowawczych przeprowadziłam lekcje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego używania Internetu.

3. Zorganizowanie pomocy społecznej dla najuboższych rodzin:

W grudniu 2015r. włączyłam się w organizacje Kiermaszu Świątecznego, z którego zebrane kwoty zostały przekazane na pomoc rodzinom najbardziej potrzebujących uczniów gimnazjum.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym:

W celu poznania środowiska uczniów, poznania trudności edukacyjnych,
i wychowawczych uczniów, utrzymywałam bieżące kontakty z pedagogiem szkolnym, konsultowałam się z Panią Pedagog, za której radami przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami.

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:
• po rozmowie z pedagogiem szkolnym oraz matką mojego wychowanka, skierowaliśmy ucznia na badania do poradni w celu określenia dysgrafii;
• zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• Starannie realizowałam zalecenia poradni dotyczące uczniów mających opinie lub orzeczenia.
§ 8. ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Nagroda Dyrektora Szkoły:
W październiku 2015r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczo-profilaktycznej i opiekuńczej.

mgr Liliana Wójcik

Wielopole Skrzyńskie, 29.01.2016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.