X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32106
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji planu rozwoju zawodowego
Aeksandry Kłobut

nauczyciela , wychowawcy świetlicy ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
kontraktowego

Nazwa szkoły: Szkoła podstawowo Dialogu Kultur ETZ CHAIM
Adres szkoły: ul. Żelazna 57, Wrocław
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Opiekun stażu: Bożena Marszalska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.20015r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Sprawozdanie jest wynikiem zakończenia przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. W okresie stażu trwającego 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację:
• zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego;
Podjęłam współpracę z opiekunem stażu Panią Bożeną Marszalską
• w porozumieniu z opiekunem przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został
zatwierdzony przez dyrektora szkoły Panią Bożenę Wilk.

Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:

• zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
• dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:
- Kartą Nauczyciela z dn.26.01.1982r. z późniejszymi zmianami art. 9c ust. 6,8,9
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem MENiS z dn. 01.03. 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzeniem MEN z dn.07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- Rozporządzeniem MEN z dn. 10.05.2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- Podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas I – III.
2. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami szkoły:
- Statutem Szkoły;
- Planem Pracy Wychowawczo – Opiekuńczej w roku szkolnym 20015/16;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
- Regulaminem Szkoły;
- Regulaminem świetlicy szkolnej;
- Regulaminem Rady Pedagogicznej.
3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, omówiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań i obserwacji zajęć.
4. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć.
5. Współpracowałam z wychowawcami klas 0-I oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów.
6. Wspólnie z nauczycielami pracującymi w świetlicy opracowałyśmy roczny i miesięczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
7. Uczestniczyłam w szkoleniu BHP, które odbyło się w Szkole Podstawowej Dialogu Kultur ETZ CHAIM. Pozwoliło mi to zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Zapoznałam się również z obowiązującym w szkole regulaminem i procedurami bezpieczeństwa.
8. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
9. Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, zaświadczenia, hospitacje.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego, scenariusza zajęć świetlicowych oraz sprawozdania (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl).
2. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia z wykorzystaniem komputera. Utworzyłam własny warsztat pracy – gromadziłam prace dzieci, dbałam o dekoracje w świetlicy szkolnej, na których dzieci prezentują swoje prace. Zmieniałam dekorację świetlicy.
3. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu Pani Bożeny Marszalskiej. Wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu Panią Bożenę Marszalską , Pania Joannę Dziubę oraz Pana Adama Karasewicza. Po każdych zajęciach prowadzonych przeze mnie bądź opiekunkę lub innego nauczyciela wspólnie omawialiśmy przebieg zajęć lub ewentualnie wynikłe problemy.
4. Na bieżąco pomagałam dzieciom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Namawiałam również dzieci do zabaw edukacyjnych i poszerzania horyzontów poprzez zagadki, kształcące gry planszowe i zajęcia w kącikach zainteresowań.
5. Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w szkoleniach, które pozwoliły mi na zastosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania:
- VII Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych w Instytucie Badań Oświaty, gdzie tematami były:
Budowanie autorytetu nauczyciela. Kreowanie wizerunku i oddziaływanie wychowawcze zwiększające szacunek uczniów,
Promowanie zdrowego, prostego jedzenia w świetlicy,
Prawne i organizacyjne aspekty opieki sprawowanej nad małoletnimi przez nauczyciela.
oraz w szkoleniu z obsługi tablicy interaktywnej aby poszerzać umiejętności multimedialne.

6. Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogiczno – psychologicznej:
- ,,Świetlicowe zajęcia” tom I red. B. Bleja – Sosna;
- ,,Gry i zabawy na każdą porę roku” O. Ripoll;
- ,,Jak prowadzić świetlicę szkolną” M. Chylińska.
7. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
- www.publikacje.edux.pl
- www.scholaris.pl

8. Prowadziłam współpracę z biblioteką szkolną.
9. Byłam opiekunem na wycieczce uczniów klasy II – V w Góry Sowie. W trakcie wycieczki uczniowie zwiedzali Sztolnie oraz zmagali się z przeciwnościami pogodowymi wchodząc pod górę.
10. Wspomagałam aktywność twórczą dzieci, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i zdolnościom. Przygotowaliśmy w świetlicy kartki, ozdoby i prezenty z okazji różnorakich świąt i okoliczności.
11. Współorganizowałam uroczystości i konkursy wynikające z planu pracy świetlicy.
12. Byłam współorganizatorem uroczystości na dzień nauczyciela.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w nauce.
2. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez np.: rozmowę z samymi uczniami i ich rodzeństwem, rozmowy z rodzicami uczniów, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
3. Organizowałam samopomoc koleżeńską oraz sama pomagałam dzieciom w odrabianiu prac domowych.
4. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb podopiecznych czytając artykuły prasowe, publikacje pedagogiczne.
5. Brałam udział w różnych wydarzeniach z życia szkoły.
6. Często konsultowałam się z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania wychowanków.


Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu wg ustalonego wcześniej harmonogramu. Po każdych zajęciach omawiałam je z opiekunem stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
2. Obserwowałam lekcje prowadzone przez innych nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz wychowania fizycznego. Na tych zajęciach zwracałam uwagę na indywidualizację procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, zastosowanie metod aktywizujących w procesie nauczania.
3. Moje zajęcia raz w miesiącu hospitowała opiekunka stażu. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich lekcji. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom Szkoły podstawowej Dialogu Kultur ETZN CHAIM. Te dziewięć miesięcy stażu było dla mnie dużym sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności nabytych jeszcze podczas studiów. Nastąpiła swoista konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką. To wszystko wpłynęło na wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe doświadczenie, wiedzę, umiejętności.
Myślę, że dzięki mojej pracy i podejmowanym działaniom zyskałam sympatię uczniów, rodziców.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.Podpis nauczyciela stażu


Podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.