X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32079
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO –ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Anita Zaćmińska
Przedszkole Miejskie Nr 4 im Czesława Janczarskiego
W Lipnie

WSTĘP
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzecZ dniem 01.09.2013r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Pani Dyrektor mgr Jolanta Wenderlich przydzieliła mi opiekuna stażu, panią mgr Danutę Kamińską, która jest nauczycielem z wieloletnim stażem.
Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi bezproblemowo opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez panią dyrektor Jolantę Wenderlich 24.09.2013r.
We wrześniu 2013r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią mgr Danutą Kamińską w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy a także ustaliłyśmy cele wszelkich działań. W okresie stażu starałam się realizować wszystkie założone w planie rozwoju zawodowego cele. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo – dydaktyczne oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań naszego przedszkola.
Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw. Starałam się przy tym stosować takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy.
Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

I. §7art.2 p.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WŁASNEGO WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przed złożeniem wniosku o awans na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. wraz z nowelizacjami;
Rozporządzeniem MENiS z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzeniem MENiS dotyczącym podstawy programowej;
Rozporządzeniem MENiS dotyczących programów nauczania;
Konwencją Praw Dziecka;
Rozporządzeniem w sprawie BHP
Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie na stronach MEN i portalach: www.edux.pl. www.edukacja.pl, www.eduinfo.pl. Dokonywałam analizy edukacyjnych stron internetowych w celu zbierania informacji nt. przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek i przemyśleń Dyrektora Przedszkola.
EFEKTY:
1. Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu Prawa Oświatowego.
2. Prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu – systematyczna współpraca.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu panią Mariolą Kowalską, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany.
-Współpraca nasza polegała głównie na:
-prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu,
-obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
-omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów,
-dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
-opracowaniu scenariuszy zajęć,
-rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
-pełnej współpracy dotyczącej funkcjonowania przedszkola
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
-wykorzystanie czasu na zajęciach;
-indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych;
-dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;
-systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam z nich krótkie notatki.
Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele 1 razy w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Omawiałyśmy i dyskutowałyśmy na tematy dotyczące napotykanych przeze mnie trudności, ale także i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu pani Danuty Kamińskiej, która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach.
EFEKTY:
1. Poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć.
2. Wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego.
3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Podczas trwania stażu miałam możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Zarówno zajęcia prowadzone przez młodszych, jak i starszych stażem koleżanek, były dla mnie cennym źródłem nowych pomysłów i rozwiązań. Dały mi również przekonanie, że moja praca z dziećmi również przebiega prawidłowo. Kontakty i współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

Wielokrotnie prowadziłam również zajęcia w obecności pani dyrektor Jolanty Wenderlich
EFEKTY:
1. Udoskonalanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
2. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.
3. Udział w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy przedszkola.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat poszukiwałam i nieustannie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego typu szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach.

W latach 2013 - 2016 brałam udział w następujących szkoleniach, warsztatach i kursach

„Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej”
Celem szkolenia było przedstawienie sposobów i metod kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej . Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydawcę podręczników MAC Edukacja Wiesławę Żabę-Żabińską , odbyło się w 2014 roku

„Diagnoza kompetencji poznawczych dziecka przedszkolnego „
Warsztaty miały na celu przedstawić jak wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy i wspomagania rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym w celu analizowania i interpretowania problemów diagnostycznych. Umiejętnie w sposób precyzyjny i spójny opisywać wyniki diagnozy oraz skonstruować program terapeutyczny. Posługiwanie się szczegółowymi pojęciami teoretycznymi według modelu diagnozy w celu diagnozowania, interpretowania, prognozowania i wspomagania rozwoju poznawczego dziecka w wieku przedszkolnym. Warsztaty zostały zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku,

„Awans zawodowy”
Konsultacje indywidualne ,których celem było przedstawienie planu rozwoju , swoich uwag i spostrzeżeń . Konsultacje odbyły się w Centrum Doskonalenia i Edukacji We Włocławku z panią Jolantą Kolibowską

„Awans zawodowy nauczycieli”
Celem kursu było zapoznanie nauczycieli z przepisami prawnymi regulującymi postępowanie nauczycieli na drodze awansu , omówienie planów rozwoju , rozwiązywanie problemów napływających w toku prowadzenia dyskusji . Warsztaty odbyły się w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
„Tańce ludowe i regionalna kultura”odbywanie warsztatów wraz z nauką tańca ludowego oraz regionalnych przyśpiewek prowadzonych przez panią Jolante Kolibowską.

Warsztaty metodyczne „W krainie papieru-zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru”prowadzonych przez Panią Joannę Glubiak

„Kurs kierowników wycieczek szkolnych” – ukończenie kursu doskonalącego w Wojewódzkiej Placówce Doskonalenia realizowanym w wymiarze 10 godzin w dniu 30.05.2015


EFEKTY:
1. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci.
2. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi.
3. Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, zróżnicowanymi pod względem wieku.
4. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.

Zadania pełnione w ramach pracy rady pedagogicznej:
2014 roku we wrześniu prowadziłam Radę Szkoleniową dla nauczycieli pt „ Rozwijanie sprawnosci ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym”.
rok szkolny 2015/2016 członek zespołu do spraw ewaluacji.
EFEKTY:
1.Podniesienie jakości własnej pracy a tym samym pracy przedszkola.


Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, zdjęcia, karty pracy, krzyżówki). Wzbogaciłam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty CD z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć. Szczególnie interesowały mnie artykuły dotyczące pracy z dziećmi zdrowymi, jaki i z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bardzo interesuje mnie temat dzieci nadpobudliwych, szukam ciekawych artykułów, relacji rodziców i osób pracujących z tymi dziećmi. W naszym przedszkolu jest coraz więcej przypadków dzieci nadpobudliwych więc temat jest mi bardzo bliski. W trakcie trwania stażu korzystałam z publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Na bieżąco śledziłam i studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej. W celu poszerzenia swojej wiedzy na temat pracy z dziećmi przedszkolnymi brałam aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Uważam zarówno wewnątrz przedszkolne jak i pozaprzedszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Stosując różnorodne metody pracy zdaję sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowania zajęć i zabaw z dziećmi daje im możliwość takich zachowań jak stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualną porą roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęło na jego zewnętrzny wizerunek.

W celu planowania pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej:
-wspólnie z koleżankami opracowywałam Roczny Plan Pracy Przedszkola,
-opracowywałam plany miesięczne w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
Od 2009 roku nasze przedszkole bierze czynny udział w akcji „Leśnej skrzyni Skarbów”. Celami projektu są: propagowanie wiedzy o lesie, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody .Dzięki udziałowi w „Leśnej Skrzyni Skarbów” dzieci i uczniowie mogą min. poznawać środowisko przyrodnicze lasu i jego ekosystemy, poznawać warunki życia niektórych zwierząt i naturalne środowisko sprzyjające ich życiu. Twórcom projektu zależy także na przyzwyczajaniu dzieci do pozytywnych zachowań zmierzających do ochrony lasu. Od 2013 roku miałam możliwość koordynowania pracy nad projektem, który trwa nadal. Brałam udział w projekcie-„Dzieci kontra śmieci” doskonaliłam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, którą przekazywałam i wykorzystywałam do pracy z dziećmi. Celem projektu jest zachęcenie placówek przedszkolnych z województwa kujawsko -pomorskiego do działań związanych z ochroną środowiska, wyłonienie i wyszkolenie nauczycieli - liderów działań ekologicznych, którzy zajmą się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, współpraca różnych środowisk na rzecz edukacji i działań proekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej nauczycieli, dzieci, młodzieży i rodziców, umiejętność segregowania odpadów, kształtowanie proekologicznych zachowań.
wrzesień 2013r./2014r. – udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.
wrzesień 20014 „Konkurs ekologiczny”zorganizowany przez PUK Lipno
marzec 2014r. - zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek z ziemią, wysiewały nasiona słonecznika i rzeżuchy do skrzynek, następnie je pielęgnowały i obserwowały ich rozwój.
EFEKTY:
1.Dzieci poznały piękno natury i nauczyły się ,jak ją chronić.
2.Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogły przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni.
3.Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci.
4. Prowadzenie dokumentacji grupy.
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. Prowadziłam i dokumentowałam obserwacje pedagogiczną dzieci. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5, 6 letnich oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Diagnoza ta składa się na „wstępną”, którą przeprowadzałam na przestrzeni m-cy październik – listopad a także „końcową”, którą przeprowadzamy w kwietniu. Następnie pisałam informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć. Następnie napisałam sprawozdanie i przedłożyłam je pani dyrektor Jolancie Wenderlich

EFEKTY:
1.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

&7ust. 2 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH WYCHOWANKÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

2. Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi: arkusze obserwacji.
Istotnym elementem dla mnie jako wychowawcy grupy przedszkolnej jest jak najlepsze poznanie swojej grupy. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, analiza dokumentacji medycznej dziecka, zapoznanie z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na bieżącej obserwacji dzieci będących w grupie pod moją opieką, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym zapraszałam ich do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez nasze przedszkole. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu potrzebnych dekoracji, strojów, rekwizytów potrzebnych do występów, chętnie piekli ciasta .Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.
Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania, zajęcia otwarte, adaptacyjne.
Wszelkie rozmowy indywidualne z rodzicami dokumentowałam w dzienniku zajęć. Z przeprowadzonych zebrań grupowych rodzice sporządzali protokoły a także podpisywali listę obecności.
Na spotkaniach informacyjnych z rodzicami omawiałyśmy sprawy dotyczące grupy, poruszałyśmy sferę organizacyjną, wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą
Jeśli chodzi o udział dzieci w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych, zawsze starałam się brać czynny udział w przygotowaniach mając na uwadze rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci. Dzieci pod moim kierunkiem brały udział w licznych konkursach recytatorskich w występach i prezentacjach muzycznych. We wszystkie imprezy i konkursy zawsze angażuję wszystkie dzieci, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
EFEKTY:
1. Integrowanie środowiska rodzinnego we wspólne działania pedagogiczne.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
3. Wzbogacenie warsztatu pracy.
4. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych

Współpraca z Harcerstwem mieszczącym się przy szkole podstawowej nr 3
Harcerze w ramach wolontariatu w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 cyklicznie odwiedzali moją grupę w celu wspólnych zabaw i czytania dzieciom bajek.

Współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie”
Polegała ona na uczestnictwie w organizowanych przez przedsiębiorstwo konkursach ekologicznych, dzieci miały możliwość wykorzystania wiedzy o segregowaniu śmieci, zrobiły coś z niczego gdzie wygraliśmy dla przedszkola telewizor, dmuchany zamek oraz radiomagnetofony

Współpraca z panią Ewą Błaszczyk i Fundacją A kogo?
Od kilku lat nasze przedszkole współpracuje z p. Ewą Błaszczyk .Co roku organizujemy koncerty charytatywne przeprowadzamy aukcje z których środki przekazujemy na cele Kliniki. W kwietniu tego roku zorganizowałyśmy przedstawienie charytatywne dzieci i rodziców oraz koncert Chórów .pod przewodnictwem pana Jarka Milewskiego.Na scenie mniały okazje pokazać się dzieci z Koła Tańca Ludowego „Kujawiaczek”,który prowadzę od lat prezentując się w tańcu.EFEKTY:
1.Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Poznanie instytucji, szkół działających na terenie miasta i powiatu.
3. Dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenia sportu w codziennym życiu.
4. Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną.
5. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

6. Praca z dziećmi z trudnościami.
Pracując i obserwując dzieci w różnym wieku przedszkolnym, nieustannie spotykam się z przypadkami różnych dysfunkcji, które wymagają wspomagania i pracy wyrównawczej. W oparciu o zgromadzone wyniki z obserwacji pedagogicznej dzieci oraz po przeprowadzeniu „wstępnej” analizy gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich, mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci opracowuje i realizuje indywidualny zestaw ćwiczeń edukacyjnych w celu prowadzenia z dzieckiem pracy wyrównawczej.
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych z dziećmi było:
usprawnienie sfery emocjonalno – społecznej, intelektualnej, ruchowej;
wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzeń funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności w czytaniu i pisaniu, kształtowanie umiejętności społecznych i samokontroli, ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania, zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole.
W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzonej pracy wyrównawczej stosowałam różne formy pracy a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjno – korygujące, usprawniające.
Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
-ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
-ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów;
-ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
-ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie wody z naczynia do naczynia, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
-ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, o blat stołu, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
-ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań.

EFEKTY:
1. Indywidualizacja nauczania dzieci.
2. Umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych.
3. Utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości i umiejętności.

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
W mojej pracy starałam się uwzględniać nie tylko dzieci słabsze i o specjalnych potrzebach edukacyjnych ale także dzieci zdolne. Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych proponowałam różnorodne działania zaciekawiające dziecko, podtrzymujące jego zapał poznawczy. Starałam się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom dziecka m.in. poprzez wyszukiwanie różnorodnych konkursów plastycznych organizowanych przez różne instytucje, prowadzenie zajęć muzycznych, ruchowych, uatrakcyjnianie swoich działań ciekawymi pomocami dydaktycznymi (grami, pokazami doświadczeń, rebusami, zabawami) a także wykorzystując szereg nowatorskich metod pracy, które pobudzają dzieci do aktywności twórczej: metoda K.Orffa i R. Labana, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Pedagogiki Zabawy, elementy metody Dobrego Startu, elementy metody dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, metoda pytań, techniki relaksacyjne.

EFEKTY:
1 Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci.

8. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości i imprez przedszkolnych prezentowanych w środowisku lokalnym, do których opracowywałam scenariusze, a także przygotowywałam dekoracje.
- Udział w uroczystości , przemarsz z dziećmi pod pomnik złożenie kwiatów pod „ścianą śmierci”w 75-tą roczniceWybuchu Drugiej Wojny Światowej.
-Uroczysty program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- Zorganizowanie Andrzejek w grupie (wróżby i zabawy andrzejkowe)
- Zorganizowanie Walentynek w Przedszkolu
-Zorganizowanie Halloween dla naszej grupy z udziałem dzieci ze szkoły
- Uroczystość wigilijna z udziałem rodziców połączona z jasełkami, przygotowanie dekoracji,
- Bal karnawałowy w przedszkolu - wykonanie dekoracji,
- Uroczysty artystyczny program z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowanie dekoracji,
- Zajęcia otwarte dla rodziców,
-Zorganizowanie Dnia Pluszowego misia w przedszkolu
-Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej
- Zorganizowanie konkursu recytatorskiego „Nasz Patron” Czesław Janczarski
- Udział w występie chórów na rzecz Kliniki Budzik , wykonanie dekoracji, sprzedaż biletów, pozyskiwanie sponsorów
Zorganizowanie konkursu recytatorskiego”Nasz patron”Czesława Janczarskiego
- Udział w wielkim Festynie Rodzinnym połączonym z Dniem Dziecka, Dniem Matki i Dniem Ojca –zaprezentowanie piosenek, wierszy,
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego.

9. Współpraca z innymi nauczycielkami
Podczas trwania stażu aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami udostępniając własne pomysły, scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Wspólnie z innymi nauczycielkami organizowałam imprezy i uroczystości przedszkolne, „Dni Otwarte” dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola a także współpracowałyśmy podczas organizacji konkursów plastycznych, recytatorskich,muzycznych ,tanecznych. Współpraca z członkami grona pedagogicznego miała również formę wymiany doświadczeń, konsultacji w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W każdej chwili mogłam zwrócić się o pomoc do swojego opiekuna, a także innych nauczycieli współpracujących ze mną. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami była dla mnie bardzo pouczająca.
Wspólnie z nauczycielami z innych grup organizowałam wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. spotkanie przedszkolaków z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, pielęgniarką .

EFEKTY:
1. Umiejętność współpracy z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń.
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
3. Podniesienie atrakcyjności zajęć.
4. Podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
W czasie swojej pracy starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy wykorzystując w procesie dydaktyczno – wychowawczym nowoczesne metody pracy z dziećmi. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego. Skupiałam się również na samodzielnym wyszukiwaniu nowatorskich form pracy z dziećmi na stronach internetowych.
W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój:
- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana - metodę gimnastyki ekspresyjnej, która rozwija zdolności twórcze i odkrywcze w pracy z dziećmi stosowałam w formie krótkich wstawek uatrakcyjniających zajęcia. Dzieci miały wówczas możliwość wykazać się własną inwencją twórczą, pomysłowością i fantazją. Podczas pracy z dziećmi tą metodą operowałam ruchem zabawowo – naśladowczym, improwizacją ruchową, opowieścią ruchową, pantomimą, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, zabawami rytmiczno – tanecznymi.
- Metoda Carla Orffa – głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem). Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów. Szeroko rozbudowany repertuar zabaw i ćwiczeń dawał możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym jak i zaniedbanym, które miały okazję wyrównać swoje braki.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – udział w tych ćwiczeniach stworzył dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejwiały większą inicjatywę. Metoda ta okazała się bardzo przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz dzieci z głębszymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Pedagogika Zabawy – stosując zabawy związane z pedagogiką zabawy (gry dydaktyczne. pantomima, drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy chustą animacyjną klanza) włączałam do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocję i wyobraźnię dzieci. Metoda ta pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, ruch, gest, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Dzieci przeżywając różne sytuacje nabywały własne doświadczenia, a dodatkowo poznawały lepiej siebie. Pracując tą metodą proponowałam moim wychowankom takie gry i zabawy, w których mogły rozwijać swoje najlepsze strony. Metoda ta sprzyjała integracji dzieci w grupie poprzez zabawę, która jest najbliższa dziecku. Dzięki pozytywnemu oddziaływaniu grupy dzieci czuły się bardziej dowartościowane, co wyzwalało w nich chęć do działania.
- elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz – ćwiczenia tą metodą prowadziłam z dziećmi 5 i 6 letnimi. Wybór wzorów uzależniałam od poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci objętych ćwiczeniami. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia były odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki. Metoda Dobrego Startu okazałą się skuteczna w prowadzonej przeze mnie grupie, gdyż w dużej mierze dzięki wykorzystywaniu jej elementów większość dzieci doskonale radziła sobie zarówno z wzorami graficznymi jak również z rozpoznawaniem liter, dokonywały syntezy i analizy głoskowej i sylabowej, czytały proste teksty.
- Metoda aktywności M. Ch. Knillów – programy aktywności M. Ch. Knillów rozwijają percepcję słuchowo – wzrokowo – ruchową. Celem nadrzędnym zajęć było rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Metoda ta jest wyjątkowo pomocna w pracy z dziećmi autystycznymi, wycofanymi, jak również agresywnymi. Na zajęciach stosowałam tą metodę jaką wspomagającą zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem jak i grupowej. Dzieci czerpały radość ze wspólnego, równoczesnego wykonywania zadań.
- Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – wykorzystując elementy tej metody w swojej pracy starałam się rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi z uwzględnieniem stopniowania trudności, ale także prawidłowości rozwoju dziecka.
- Metoda pytań – stosując tę metodę starałam się tak organizować zajęcia, aby każdego dnia pojawiły się zadania z 4 podstawowych przestrzeni (zmysłów, wiedzy i rozumienia świata, przestrzeni języka, porozumiewania się oraz przestrzeni działania). Dzięki tej metodzie dzieci dowiadują się tego co uważają za najważniejsze i najciekawsze poprzez działanie i doświadczenie.
- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss – opierając się na tej metodzie uczyłam dzieci aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchały utworów różnych kompozytorów tzn. słuchając wykonywały proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne. W przypadku dzieci młodszych były to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy opierające się na niezwykłej prostocie nauczyły dzieci harmonii, wyćwiczyły w nich rytm i wrażliwość na melodię oraz pozwoliły poznać sposoby wykorzystywania w zabawie muzycznej instrumentów perkusyjnych i innych przedmiotów.
- Techniki relaksacyjne:
* Masaż relaksacyjny – podczas tego typu zabaw używany jest spowolniony ruch i gesty: głaskania, kołysania, drapania itp. Są to spontaniczne ruchy, pomagające w odpędzaniu zmartwień, napięć, zwiększaniu pewności siebie. Masaż relaksacyjny wymaga od dzieci osobistego zaangażowania, wspomaga i ćwiczy koncentrację. Podczas tych zabaw dzieci rozwijały własną wyobraźnię twórczą.
* Muzyka relaksacyjna – dzieci słuchały krótkich utworów i fragmentów muzyki artystycznej i poważnej, której celem było kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci

EFEKTY:
1. Podniesienie jakości własnej pracy i pracy przedszkola.
2. Wielostronny rozwój dzieci.

11. Przygotowanie dzieci do konkursów, festiwali organizowanych przez inne przedszkola i instytucje
W latach 2012 – 2015 przygotowywałam dzieci do następujących konkursów plastycznych, teatralnych i muzycznych :
„Psotki i śmieszki-prace inspirowane twórczością J.Tuwima , dzieci otrzymały wyróżnienia i dwa pierwsze miejsca
„Mój przyjaciel Miś Uszatek” – konkurs plastyczny zorganizowany na terenie naszej placówki , dwoje dzieci z mojej grupy otrzymało pierwsze i drugie miejsce
„Tęczowe kolory lata” konkurs zorganizowany przez Przedszkole w Parku –otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie
„Mówimy wierszem” konkurs interpretacji teatralnej dla najmłodszych- jedno z dzieci z grupy 6-latków otrzymała wyróżnienie
Przygotowanie prac plastycznych na aukcje przeprowadzone podczas występu chórów dla Kliniki Budzik – dwie prace zostały wybrane do aukcji i zlicytowane
Przygotowanie prac z naturalnego tworzywa do projektu „Leśna Skrzynia Skarbów”

EFEKTY:
1. Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych.
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych.
3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.
4. Promowanie twórczych dokonań dzieci w środowisku lokalnym.

12. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji w przedszkolu.

Co roku zachęcam rodziców i dzieci do udziału w akcjach charytatywnych: zbieranie nakrętek poprzez rozmowy z dziećmi na których zapoznaję ich z celem i przeznaczeniem akcji
W ramach akcji ekologicznej Sprzątanie świata w latach 2013/2014 i 2014/1015 2015/2016 nasze dzieci otrzymywały wyróżnienia i nagrody za największą ilość zebranych śmieci .Co roku bierzemy także udział w akcji Wielkie Kasztanobranie .
W przedszkolu do 2013 roku prowadzę akcję zbiórki płyt CD i DVD ,współpracując tym samym z Klubem Obrońców Planety .Za każde zebrane 2000 płyt otrzymujemy nagrody. Dzięki temu nasze przedszkole wzbogaciło swoją biblioteczkę o encyklopedię multimedialną i filmy naukowe „Było sobie życie”


EFEKTY:
1. Uwrażliwianie przedszkolaków na potrzebę angażowania się w pomoc osobom potrzebującym poprzez wspieranie akcji charytatywnych.
2. Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci.

&7 ust. 2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

3. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematycznie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych.
Wykorzystując technologię komputerową opracowałam następujące dokumenty i pomoce:
mierzenie jakości pracy przedszkola (sporządzenie raportów i sprawozdań),
arkusze obserwacji dziecka,
karty diagnostyczne,
miesięczne plany pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
scenariusze zajęć i uroczystości,
karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
informacje opisowe o dziecku,

prezentacja multimedialna przedszkola
folder przedszkola ,
zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.


Przy użyciu komputera prowadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego. Dzięki możliwości korzystania z internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. Efektem mojej pracy był plan rozwoju zawodowego .Korzystałam z portali internetowych poprzez:
wyszukiwanie nowości wydawniczych,
śledzenie zmian w Prawie Oświatowym,
korzystanie z ciekawych propozycji nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
korzystałam ze stron poświęconych edukacji i integracji przedszkolnej oraz serwisów dla nauczycieli, tj:
www.menis.gov.pl,
www.pedagogika.com,
www.interklasa,pl,
www.edukacja.edux.pl,
www.eklasa.pl,
Interesującymi materiałami znalezionymi w internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami a także z placówkami naukowo – dydaktycznymi. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat szkoleń od Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały czas staram się korzystać z dobrobytu technologii informatycznej, wzbogacać swoją wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone przeze mnie zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w różnych konkursach i akcjach edukacyjnych.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców swoich wychowanków.

EFEKTY:

1. Technologia komputerowa niewątpliwie pozwala na:
ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy,
promowanie przedszkola,
estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola a także pracy nauczyciela,
usprawnienie warsztatu i podnoszenie jakości poziomu pracy,
jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów innych nauczycieli.
szkolenia

1.Wykorzystanie komputera w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi.
Biorąc pod uwagę potrzeby dziecka, jego wiek, predyspozycje fizyczne i psychiczne, wiedzę i umiejętności, starałam się rozwijać, odkrywać i stymulować różne obszary umysłu małego dziecka. W ramach urozmaicenia prowadzonych zajęć wykorzystywałam programy multimedialne w postaci gier, encyklopedii przyrodniczych, atlasów zoologicznych, atlasów botanicznych i przyrodniczych.
EFEKTY:
1. Efektywne i racjonalne wykorzystywanie komputera w pracy z dziećmi, daje możliwość:
uzyskiwania przez dzieci wiadomości w łatwiejszy i przystępniejszy sposób,
wzbogacania i podnoszenia atrakcyjności zajęć,
pogłębiania zainteresowań dzieci światem techniki,
doświadczania radości z nauki i zabawy na komputerze,
pobudzania aktywności dzieci i motywowania do działania,

&7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY
4.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Pracując z dziećmi nadpobudliwymi starałam się podejmować wiele działań zmierzających do usprawniania ich rozwoju intelektualnego. Bardzo pomocne w pracy z tymi dziećmi było dla mnie ukończenie kursu kwalifikacyjnego terapia dziecka, który umożliwił mi poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Wzbogaciły także moją wiedzę o nowe formy i metody pracy z tymi dziećmi .Zapoznałam się bliżej z rodzajami dysfunkcji i formami pomocy szczególnie dzieciom przejawiającym agresję wobec innych.
Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na lepsze poruszanie się w temacie pracy z dziećmi
Obecnie zajęcia z dziećmi przejawiającymi elementy agresji prowadzę w sposób bogatszy, poszerzając je o metody stosowane w pedagogice, takie jak:
- „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” wg M. i Ch. Knillów – są to programy aktywności wzbogacone płytami ze specjalnie skomponowaną muzyką, która towarzyszy wszystkim czynnościom. Celem metody jest pomoc dzieciom z zaburzeniami w rozwoju w uzyskaniu wiedzy dotyczącej: ciała jako całości, poszczególnych części ciała i ich powiązań z innymi częściami, faktu że różne części ciała mogą być używane w różny sposób.
- Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, która składa się z elementów: słuchowych (piosenka), wzrokowej (wzór graficzny) i motoryczny (wodzenie palcem, pisanie po śladzie, pisanie samodzielne). Wszystkie te działania są ze sobą zintegrowane.
- Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, która ma na celu rozwijanie motoryki dużej u dzieci, pozwala na kształtowanie poczucia bliskości, nawiązywanie kontaktu, poznawanie części ciała oraz doskonalenie koordynacji.
- elementy muzykoterapii – wykorzystanie terapeutycznego wpływu muzyki na rozwój dziecka.
- „Gimnastyka Mózgu” wg P. Dennisona, która poprzez proste ćwiczenia ruchowe, prowadzone w formie zabaw ruchowych ma na celu integrować pracę obu półkul mózgowych.
- Gromadziłam wszelkie pomoce pozwalające orientować się dziecku na kartce papieru, ćwiczyć orientację przestrzenną i kierunkową, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichowej oraz szablony do obrysowania. Pośród moich pomocy są także płyty CD: „Rymowane zabawianki, wierszyki i kołysanki”, płyty z zakresu ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej – wspomagającej koncentrację,
EFEKTY:
1. Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.
2. Swobodniejsze poruszanie się na polu pedagogiki specjalnej.
3. Dokładniejsze poznanie i stosowanie w praktyce metod i form pracy z dziećmi nadpobudliwymi
4. Pogłębienie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dzieci, które mają różnego rodzaju problemy edukacyjne.

2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się czasopisma: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, gdzie wyszukałam wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków. Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach, z których mogłam czerpać inspirację do własnych pomysłów. Czytałam też na bieżąco literaturę zawodową, której rejestr prowadziłam na bieżąco.
Przestudiowałam następujące pozycje:
- M. - L. Winninger „ZABAWY MATEMATYCZNE I LOGICZNE W PRZEDSZKOLU” - wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka zawiera zestaw propozycji gier i zabaw dla nauczycieli dzieci różnych grup wiekowych. Proponowane przez autorkę ćwiczenia mają na celu rozwijanie zdolności obserwacyjnych, naukę logicznego rozumowania i stopniowe wprowadzanie podstawowych pojęć i działań ,atematycznych. Zajęcia te są ułożone według rosnącego stopnia trudności: dzieci zaczynają od klasyfikacji i prostego zestawienia elementów. Następnie porównują zbiory i wykonują proste działania liczbowe, biorą udział w grach strategicznych, które łączą różnorodne elementy takich ćwiczeń i rozwijają zdolność przewidywania dalszego rozwoju sytuacji. Każda gra jest przedstawiona w formie krótkiego, jasno zilustrowanego konspektu.
- Elżbieta Maria Minczakiewcz „JAK KROK PO KROKU WPROWADZAĆ DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W ŚWIAT ZABAWY I NAUKI?” - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006r.
W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na potrzeby dzieci, którym los poplątał drogi prawidłowego rozwoju, rzucając pod nogi mniejsze lub większe kłody. Ukazane są tu godne uwagi przykłady rozwiązań praktycznych związanych z diagnozą stanu i potrzeb dziecka z deficytami rozwoju, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny, których należy poszukiwać we wcześniejszych etapach życia i rozwoju dziecka. Autorka zamieściła wiele przykładów, propozycji zadań, które dziecko może rozwiązywać, wesoło i efektywnie się bawiąc, a przy tym przyjemnie spędzając czas z dorosłymi.
- D. Chauvel, U. Michel „GRY I ZABAWY W PRZEDSZKOLU” (rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji) – wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999r.
Książka ta zawiera propozycje gier i zabaw dla nauczycieli dzieci wszystkich grup wiekowych. Podzielona jest na cztery części: gry tradycyjne, ułożone według stopnia trudności; gry tematyczne, inspirowane innymi zajęciami lub przeżyciami grupy; gry wymyślone i sporządzone przez dzieci, z zastosowaniem nowych reguł; gry edukacyjne, przygotowane i prowadzone przez wychowawców i nauczycieli. W każdej części znajdują się konspekty, w których można znaleźć wyszczególnienie niezbędnych materiałów, opis przygotowania, cel i reguły gry, przebieg i ewentualne warianty zabawy oraz wskazanie celów edukacyjnych realizowanych podczas zajęć.
Poprzez korzystanie z tych gier i zabaw podczas zajęć prowadzonych w grupie wpływamy na rozwój intelektualny dziecka (ćwiczenie pamięci, nauka logicznego myślenia), wychowanie społeczne (rozumienie innych, umiejętność przegrywania) oraz rozwój fizyczny (sprawność ruchowa, precyzja i szybkość wykonywania zadań).
-Małgorzata Karwowska – Struczyk, Wanda Hajnicz „OBSERWACJA W POZNAWANIU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998r.
W opracowaniu tym autorki omawiają metodę obserwacji, jej rodzaje oraz możliwości stosowania w pracy z dziećmi w przedszkolu.
Autorki przedstawiły różne techniki obserwacji, a także opisały w jaki sposób dokonywać wyboru wskaźników pozwalających na obserwację zachowań dziecka. W niniejszej książce autorki udzielają wskazówek jak można obserwować niektóre zachowania dziecka np.: kontakty społeczne, myślenie, mowę, emocje i jak otrzymane wyniki obserwacji analizować i interpretować oraz wykorzystywać w interakcjach z dzieckiem. W swojej książce przedstawiły również technikę przeprowadzania autoobserwacji, czyli obserwacji zachowań nauczyciela i ich związku z zachowaniami dzieci. Omówiły również sposoby kontaktowania się z dzieckiem, rodzajach komunikatów kierowanych do dziecka w różnych sytuacjach. Autorki przekonują, że dzięki obserwacji można lepiej poznać dziecko i skutecznie pomagać mu w jego rozwoju. Zwróciły uwagę na to, jak może zmieniać się nauczyciel, aby wykonywanie tego zawodu dawało mu satysfakcję, radość i sprzyjało samodoskonaleniu.
- Anette Kast – Zahn przełożyła: Katarzyna Kledzik – Balicka „KAŻDE DZIECKO MOŻE NAUCZYĆ SIĘ REGUŁ” - Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym. Media Rodzina, Poznań 1998r.
W książce tej autorka udzieliła wskazówek, porad rodzicom, nauczycielom i opiekunom na temat jak zmienić złe zachowanie dziecka i wytyczyć wyraźne granice jego postępowania, czyli jak nauczyć dziecko niezbędnych reguł, szanując przy tym jego osobowość. Autorka przedstawia sposoby radzenia sobie z dzieckiem (od niemowlaka do dziecka kilkuletniego) by respektował podstawowe zasady, takie jak jedzenie i spanie o stałych porach, sprzątanie po sobie czy odrabianie lekcji. Książka zawiera cenne wskazówki, jak bez gróźb i kar pohamować dziecięce wybuchy agresji i przyzwyczaić do regulaminu, nie tłumiąc jednocześnie wyobraźni dziecka i dodając mu odwagi potrzebnej w dorosłym życiu. Autorka często przytacza sposoby sprawdzone przez siebie, gdyż jest matką trojga dzieci.


- Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska „METODA WERONIKI SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r.
Terapia ruchowa W. Sherborne oferuje pomoc w rozwoju świadomości swojego ciała i obrazu samego siebie. Dzieciom, którym brak wiary i zaufania do siebie i do otoczenia terapia ta stwarza warunki do zmniejszania lub pozbycia się swoich zahamowań. Metoda W. Sherborne pozwala pobudzić dzieci zahamowane emocjonalnie i społecznie poprzez budowanie pozytywnych związków w sposób, który nie jest przymusowy lub zagrażający. Wszystkim dzieciom stwarza sposobność dojścia do porozumiewania się z samym sobą i otoczeniem.

- Irena Majchrzak „WPROWADZANIE DZIECKA E W ŚWIAT PISMA” - Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995r.
Autorka tej propozycji podkreśla fakt, że dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie izolowanych liter. Wprowadzenie dziecka w świat pisma to metoda dotycząca elementarnej nauki czytania oraz przygotowania do nauki pisania opracowana przez autorkę. Jej zdaniem rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania. I. Majchrzak w niniejszej książce wyróżnia kilka etapów początkowej nauki czytania. Rozpoczęcie proponuje od zapoznania dziecka z obrazem graficznym własnego imienia napisanego na wizytówce. Etap ten autorka nazywa „aktem inicjacji””ściana pełna liter. Kolejny etap nosi nazwę „ściana pełna liter”, w którym autorka proponuje takie ćwiczenia, które ułatwią dzieciom obserwację, porównywanie, liczenie, wyciąganie wniosków, zwrócenie uwagi na litery, które posiadają w swoim imieniu, a których mu brak oraz na to, że każdą literę – głoskę wymawia się w sposób szczególny, ale nie we wszystkich sytuacjach tak samo. Następną fazą jest „prezentacja alfabetu, która polega na poznawaniu wszystkich liter małych i wielkich. Ostatnim etapem jest „nazywanie świata”. Zabawa polega na przyporządkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje się wokół nas. Autorka w swojej książce zaleca, aby wszystkie ćwiczenia miały charakter zabawy, której wynik nie będzie podlegał ocenie ze strony nauczyciela.

&7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
5. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczynając staż poznałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Realizacja służących temu czynności przyjmowała następujące formy:
- przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli zawartych w Karcie Nauczyciela – ust.z dn. 26 styczeń 1982r.
- analiza ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
- przeanalizowanie Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz 2593);
- analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
- przeanalizowałam rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- analiza Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2009r.);
- przeanalizowanie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
- przeanalizowanie Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz 17), które opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- na bieżąco śledziłam zmiany aktualizujące Kartę Nauczyciela m.in. ustawa z dnia 15 lipca 2004r.;
- przeanalizowałam Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (weszło w życie od 1 września 2011r.),
- nieustannie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi , w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Często odwiedzałam stronę MENiS (www.men.gov.pl)).
EFEKTY:
1.Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
2.Znajomość Podstawy Programowej pozwoliła mi na opracowywaniu planów miesięcznych, realizację programów dla dzieci i programów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jak również realizację zajęć kompensacyjno-korekcyjnych

2. Analiza dokumentacji przedszkolnej.
W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji , zadania i zasady funkcjonowania przedszkola poprzez analizę dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4
Regulamin Rady Pedagogicznej
Roczny Plan Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 4
Koncepcja przedszkola
Wszelkie moje działania oparte były na przestrzeganiu wymienionych przepisów.

EFEKTY:
1. Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.


PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca jako nauczyciel. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb przedszkola. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w konkursach, wyjazdach, a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Małe dziecko poznaje świat i uczy się go spontanicznie, poprzez dotyk i ruch. To te dwa zmysły są dla niego źródłem wiedzy o świecie. Uważam, że w dzisiejszym świecie, gdzie jest mało czasu na budowanie więzi uczuciowej, dzieci spragnione są bliskości, miłości, przytulenia, rozmowy. Te kiedyś powszechne formy obcowania z dzieckiem dziś są coraz rzadsze.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej doskonałe i atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.