X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32073
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


- NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY STAŻ:
mgr Agnieszka Harbuziak-Wilczyńska
- OPIEKUN STAŻU :
mgr
- OKRES REALIZACJI STAŻU :
Wrzesień 2013 – Maj 2016
- MIEJSCE REALIZACJI STAŻU/ PEŁNINA FUNKCJA:
Zespół Szkolno- Przedszkolny / pedagog szkolny

IDZIKOWICE 2016
SPIS TREŚCI :


1. Część I Podstawowe informacje str. 1

2. Część II szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:

- Wstęp str. 2

- §7 ust.2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach.
str. 4

- § 7 ust.2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
str. 11
- § 7 ust.2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.
str. 12
- § 7 ust.2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
str. 14

- § 7 ust.2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
str.16

- Podsumowanie str.17


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
( zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 marca 2013r. poz.393 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli)


CZĘŚĆ I
PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: mgr Agnieszka Harbuziak- Wilczyńska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzikowicach
STANOWISKO PRACY- Pedagog szkolny
POSIADANE KWALIFIKACJE - ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej :
• trzy letnie studia licencjackie o kierunku resocjalizacja,
• dwuletnie studia magisterskie o kierunku terapia zajęciowa,
• podyplomowe studia z zakresu socjoterapii,
• podyplomowe studia z zakresu logopedii.
IMIĘ I NAZWISKO OPIKUNA STAŻU- mgr Maria Półrolniczak
CZAS TRWANIA STAŻU- 01.09.2013r.-31.05.2016r.
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE ( REALIZOWANE) W SZKOLE :członek zespołu zadaniowego (wychowawczego i profilaktycznego) , opiekunw świetlicy szkolnej, koordynator programu „Bezpieczne wakacje”, członek szkolnej komisji stypendialnej.
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych, kierunek Pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja oraz terapia zajęciowa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu ; świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, kierunek Pedagogika specjalna, specjalność socjoterapia i logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU-
• Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora szkoły,
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
• Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w okresie 01.09.2013r.-31.05.2016r.

1
CZĘŚĆ II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WSTĘP
Z dniem 01 września 2013r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach podjęłam działania zmierzające do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Uzyskawszy akceptację dyrektora swoje działania skupiłam na określeniu zakresu czynności, a w tym priorytetów w realizowanej przez mnie pracy pedagoga szkolnego na okres przewidzianego przez ustawodawcę czasu odbywania stażu. Podjęta w tym celu współpraca z opiekunem stażu, a także wychowawcami i dyrektorem pozytywnie wpłynęła na skonstruowanie planu pracy. Realizując obowiązki pedagoga szkolnego przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się wspierać zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców w realizacji procesu wychowawczego, na który niewątpliwie wpływa realizacja przez dziecko obowiązku szkolnego. W tym czasie także dbałam o to by jakość mojej pracy była w miarę możliwości jak najlepsza. W tym celu podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe. Doskonaliłam dotychczasposiadane umiejętności pedagogiczne zdobyte podczas okresu studiów. Swoją aktywność na terenie szkoły przejawiałam poprzez realizację podstawowych zadań wynikających z powierzonej mi funkcji pedagoga szkolnego. Rozmowy indywidualne z uczniami, pogadanki klasowe , spotkania o charakterze mediacyjnym czy interwencje pedagogiczne stanowiły nieodzowny element dnia mojej pracy. Prowadziłam także indywidualne oraz grupowe spotkania z rodzicami, podczas których wspólnie z dyrektorem czy wychowawcą rozstrzygaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze z danym uczniem. Okres stażu był dla mnie bogatym źródłem doświadczeń, a także możliwością do głębszego poznania siebie i wzmocnienia współpracy w zespole.
W odniesieniu do rozporządzenia MEN z dnia 01.marca 2013r. poz.393 w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli i do opracowanego planu pracy poniżej zamieszczam szczegółowe sprawozdanie podejmowanych przeze mnie czynności, które obejmować będą następujące zagadnienia :
• §7 ust.2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach,
• § 7 ust.2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
• § 7 ust.2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej,
2
• § 7 ust.2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
• § 7 ust.2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

3
§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Po otrzymaniu akceptacji ze strony Dyrektora szkoły na rozpoczęcie stażu i tym samym po przydzieleniu mi opiekuna w osobie pani mgr Marii Półrolniczak, swoje działania skupiłam na określeniu zasad wzajemnej współpracy. Przejrzyste zasady współpracy stanowiły przez cały okres stażu filar realizowanych przeze mnie działań. Krytyczne ale i zarazem życzliwe słowo opiekuna motywowało mnie do doskonalenia warsztatu pracy i tym samym do spełniania w jak najlepszym stopniu podejmowanych przeze mnie działań na stanowisku pedagoga szkolnego.
W pierwszych tygodniach okresu stażu swoje działania skupiłam na zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 01.marca 2013r. poz.393. Następnie przystąpiłam do sporządzenia planu rozwoju zawodowego, przy którego tworzeniu uzyskałam wsparcie opiekuna w formie sugestii co do realizacji zaproponowanych przeze mnie działań na terenie szkoły.
• Osiągnięte rezultaty :
Uaktualnianie wiedzy dotyczącej procedury osiągania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli pozwoliło mi na poprawne przygotowanie dokumentów związanych z rozpoczęciem przeze mnie stażu. Tworząc plan rozwoju zawodowego starałam się uwzględnić działania skierowane zarówno na rozwój własnych kompetencji, istotnych w podejmowanej pracy, a także będącymi zgodnymi z szeroko rozumianymi potrzebami szkoły oraz uczniów. Nie bez znaczenia pozostaje także uwzględnienie prowadzenia współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi prace szkoły. W tym aspekcie wiele cennych wskazówek uzyskałam od opiekuna stażu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Przez cały okres trwania stażu swoje działania skupiałam na :
a) Rozwijaniu umiejętności dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji zajęć lekcyjnych,
b) Przygotowywaniu konspektów lekcji poświęconych aktualnym problemom wychowawczym czy związanych z realizacją profilaktyki szkolnej,
c) Przygotowywaniu pomocy dydaktycznych typu: karty pracy, testy ewaluacyjne, ankiety, materiały na gazetki szkolne, prezentacje multimedialne, itp.
d) Podejmowaniu współpracy z wychowawcami, dyrektorem i rodzicami w zakresie udzielania wsparcia w realizacji procesu wychowawczego szkoły,
4
e) Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi pacę szkoły tj.:
- Komendą Powiatową Policji w Namysłowie,
- Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkowie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie,
- Sądem Rejonowym w Kluczborku,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Namysłowie,
Realizując działania zawarte w planie pracy, a także będące zgodnymi z obowiązująca mnie literą prawa przeprowadzałam zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu, a także rozmowy i spotkania z rodzicami, uczniami w obecności dyrektora jak i wychowawców klas. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne poddane zostały wnikliwej analizie z uwzględnieniem sposobu przeprowadzenia lekcji, rozłożenia czasu pracy na poszczególne jej części, poradzenia sobie z uczniem nie zainteresowanym tematem czy sprawiającym trudności wychowawcze, istotny był także aspekt ewaluacji podejmowanych moich działań. Analogicznie do sposobu oprowadzenia przeze mnie lekcji zostały poddana analizie rozmowy prowadzone z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów, a także i samymi uczniami. Uwaga zwracana była na efektywność, merytoryczność, obiektywność w podejmowanych rozmowach. W trakcie indywidualnych konsultacji z opiekunem analizowałam moje mocne jaki słabe strony ujawniane w pracy. Uzyskane informacje zwrotne były ważnym dla mnie wyznacznikiem do dokonywania korekty w podejmowanych działaniach na terenie szkoły. Popełniane czasami błędy stawały się motywatorem do doskonalenia warsztatu pracy z uczniami, rodzicami i wychowawcami.By ich w moim działaniu było jak najmniej miałam możliwość przeprowadzania obserwacji pracy opiekuna stażu, a także i innych życzliwych nauczycieli o osobie dyrektora nie wspominając. Przyglądanie się pracy wymienionych wyżej osób pozwoliło mi na zaobserwowanie np. sposobu radzenia sobie z trudnym uczniem, konfliktowym rodzicem. Było cennym źródłem informacji z dziedziny stosowania form i metod pracy na lekcji, jak i w rozmowach indywidualnych.
W efekcie prowadzonych działań o charakterze autorefleksyjnym wyodrębniłam następujące wnioski :
- praca pedagoga szkolnego dostarcza mi wielu ciekawych doświadczeń w kontaktach z ludźmi tj. w zależności od sytuacji stanowi źródło satysfakcji lub frustracji ;
- w pracy pedagoga ważne jest by umieć przejawiać zachowania o charakterze empatycznym i zarazem pozostać obiektywnym ;
- bycie systematycznym, konsekwentnym i elastycznym w działaniu ułatwia realizację zadań pedagoga;
- nieustanne budowanie zaplecza merytorycznego swojej pracy jest podstawą do dobrego wykonywania obowiązków i niepopadnięcia w rutynę;
5

- każdy uczeń jest inny i odmienne są ich problemy przez zdobyte doświadczenie w podejmowaniu z nimi trudnych rozmów nauczyłam się jak z nimi nawiązywać kontakt aby móc im zapewnić adekwatną pomoc, taka sama sytuacja przekłada się na relacje z rodzicami;

Przez cały okres stażu starałam się w miarę istniejących możliwości (finansowych, czasowych) doskonalić własny warsztat pracy. Mam tu na uwadze zarówno część lokalową (gabinet), część związaną z pomocami dydaktycznymi do prowadzonych zajęć jak i budowanie zaplecza merytorycznego mojej pracy. Działania w tym ostatnim kierunku realizowałam w postaci wewnątrzszkolnego jak i zewnętrznego doskonalenia zawodowego. Wypełniając te działania brałam udział w spotkaniach nauczycieli, Radach Szkoleniowych, Radach Pedagogicznych, warsztatach i studiach podyplomowych.
Poniżej zamieszczam szczegółowe zestawienie zrealizowanych form doskonalenia zawodowego w okresieodbywanego stażu:
Rok szkolny 2013/2014
- I półrocze
Uczestniczyłam w :
- w Radach Pedagogicznych
- w spotkaniu w PPP w Namysłowie nt. „Orientacji zawodowej w szkole podstawowej” w dniu 27.09.2013r.
- w szkoleniu nt. „Rozwoju warsztatu pracy nauczyciela” w dniach 12.12.20123r.- 01.02.2014r. Idzikowice
- rozpoczęłam dwuletnie studia podyplomowe z logopedii październik 2013r.

- II półrocze
- Uczestniczyłam w :
- w Radach Pedagogicznych
- Szkoleniach :
1 „Zobaczcie jak bawimy się w przedszkolu- przestrzeganie reguł i kontraktów w grupie”.
w dniu 25.03.2014r.Namysłów Przedszkole Integracyjne,
2„Integracja sensoryczna”- konferencja metodyczna, w dniu 08.05.2014r. Namysłów
3.„Dziecko sześcioletnie w szkole- obniżenie wieku szkolnego” -konferencja metodyczna,
w dniu 10.06.2014r. Namysłów Przedszkole Integracyjne
- kontynuowałam dwuletnie studia podyplomowe z logopedii- ukończyłam pierwszy rok.

6
Rok szkolny 2014/2015
- I półrocze
-Realizowałam dwuletnie studia podyplomowe z logopedii- ukończyłam trzeci semestr
-Uczestniczyłam w szkoleniach:
1.Aktywny uczeń- Metody aktywizujące w pracy z uczniem młodszym -warsztaty27.10.2014r.
Namysłów
2.Agresja dzieci w przedszkolu. Co warto wiedzieć i jak jej przeciwdziałać. Konferencja metodyczna, warsztaty,28.10.2014r. Namysłów
3.Zimowe zabawy plastyczne; warsztaty; 08.12.2014r. Namysłów
4.Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- II półrocze
-Ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe z logopedii z wynikiem bardzo dobrym,
- Uczestniczyłam w szkoleniach:
1.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”- Idzikowice 29.04.2015r.
2. „Ewaluacja wewnętrzna”- Idzikowice 14.05.2015r.
3. „Motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz sprawców przemocy
domowej” -Wilków 22 05.2015r.
-Uczestniczyłam w konferencji:
„Jak zamawiać podręczniki różnych wydawnictw w ramach dotacji MEN i nie przekroczyć kwoty
dotacji. „ – Opole 19.05.2015r.

Rok szkolny 2015/2016
- I półrocze
- Uczestniczyłam w szkoleniach:
1. „Kiedyś Tajfun dzisiaj Mocarz. Dopalacze problem (nie) do rozwiązania”. Dnia.02.12.2015r.
Miejsce- Idzikowice,
2.Wtargnięcie agresora do przedszkola-zadania nauczyciela w sytuacji zagrożenia.
10.12.2015r.Miejsce -Namysłów.
- Uczestniczyłam w konferencji:
1.Jeśli nie nauczanie indywidualne to co? Dnia 21.10.2015r. Miejsce -Wrocław.
- II półrocze
-Uczestniczyłam w szkoleniach :
1.Trening kreatywnego myślenia i działania. Idzikowice dnia 23.02.2016r.
- Uczestniczyłam w konferencji :
1. Jeśli nie agresja to co? Wrocław dnia 12.04.2016r.
2. Dziecko ze spektrum SASD w przedszkolu, Namysłów dnia 13.05.2016r.
7
Pozyskana wiedza podczas uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego pozwoliłam na wzbogacenie mojego warsztatu pracy (w formie praktycznej oraz merytorycznej), a także na rozszerzenie wachlarza możliwości jeżeli chodzi o udzielanie wsparcia zarówno uczniom, rodzicom/ prawnym opiekunom, jak i wychowawcom.
Przez okres stażu starałam się systematycznie pracować nad doskonaleniem warsztatu pracy . W tym celu korzystałam z publikacji zamieszczonych na stronach internetowych, czy zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, z której wypożyczałam książki oraz płyty CD z filmami edukacyjnymi stanowiącymi ubogacenie przeprowadzanych lekcji z uczniami o charakterze profilaktycznym.
Dokonując działań ewaluacyjnych zarówno własnej pracy jak i wychowawców opracowywałam kwestionariusze ankiet dotyczących zjawiska agresji i przemocy na terenie szkoły ,a także współpracy z rodzicami. Uzyskane tą drogą informacje stanowiły wyznacznik do określania celi(na kolejne okresy szkolne)do dalszej pracy. Nierzadko też uzyskane tą drogą informacje, zwłaszcza w pytaniach otwartych pozwalały mi na podejmowanie precyzyjnych i zarazem skuteczniejszych działań interwencyjnych na terenie szkoły i tym samym wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczniów.
Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod pedagogicznych, umożliwił mi czynny udział podczas imprez i uroczystości szkolnych ( wg kalendarza uroczystości szkolnych). W tym celu wspomagałam wychowawców lub osoby odpowiedzialne za przebieg uroczystości jak i sama byłam autorką niektórych z nich. Do przejawów mojej obecności w realizacji uroczystości i imprez szkolnych zaliczają się :
- Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- Andrzejki szkolne,
- Akcje charytatywne min. Zbiórka makulatury, Góra Grosza,
- Szkolny bal karnawałowy,
- Walentynki,
- Dzień Ziemi , Sprzątanie Świata,
- Szkolny Dzień Dobrych Uczynków,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Szkolny festyn pt. „Mama tata i ja”,
- Dzień Babci i Dzień Dziadka ,

Podejmowane przeze mnie działania w okresie stażu w omawianym zakresie dokumentowałam w formie : świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, sprawozdań, a także w formie fotografii, artykułów w prasie lokalnej czy na stronie internetowej szkoły.
8
• Osiągnięte rezultaty :
Zrealizowane formy doskonalenia pozytywnie wpłynęły na podejmowane przeze mnie działania na terenie szkoły. Zdobytą wiedzę i umiejętności mogłam wykorzystać w przeprowadzaniu zajęć profilaktycznych z uczniami, indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami/ prawnymi opiekunami, a także w udzielaniu wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami objętymi opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły. Swoje działania pedagogiczne rozszerzyłam o redagowanie gazetek ściennych na korytarzu szkoły, które stały się atrakcyjną formą przekazywania informacji o charakterze profilaktycznym. Podjęta współpraca z opiekunem pozwoliła mi na dokonanie autokorekty realizowanych działań i tym samym mogłam poprawić ich jakość.

3. Publikowanie prac własnych
Opracowany plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z podejmowanych przeze mnie działalności w okresie stażu zamieściłam w Internecie.

• Osiągnięte rezultaty :

Zamieszczenie opracowanych materiałów na stronie internetowej stworzyło okazję do zdobycia nowego doświadczenia i tym samym do rozpropagowania swoich doświadczeń pośród innych nauczycieli.


4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
W okresie stażu systematycznie prowadziłam dokumentację pedagoga szkolnego niezbędną do dokumentowania podejmowanych przeze mnie działań na terenie szkoły. (Na swoje potrzeby stworzyłam też swoje rejestry, aby ułatwić sobie pracę i tym samym poprawić jej efektywność.

9
W okresie stażu prowadziłam :
- dziennik pedagoga szkolnego;
- dzienniki dotyczące realizowania dodatkowych zajęć -godzin karcianych , Art. 42 ust.2 pkt. 2, KN;
- zestawienia uczniów zdiagnozowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- rejestr przeprowadzonych rozmów z uczniami a także i rodzicami na terenie szkoły;
- notatki służbowe z najbardziej niedostosowanych społecznie zachowań uczniów i wydarzeń na terenie szkoły;
- obserwacje zachowania uczniów sprawiających duże trudności wychowawcze;
- zestawienie redagowanych pism/ podań / informacji;
- teczkę zawierającą opinie redagowane o uczniach kierowanych do diagnozy a także na prośbę rodzica;
- rejestr sporządzonych informacji dla rodziców;

• Osiągnięte rezultaty :
Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu szkolnej dokumentacji ułatwiło mi pracę.

10
§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

Realizując zadania pedagoga szkolnego starałam się wykonywać je jak najefektywniej. Okres stażu był dla mnie kolejnymi latami pracy z uczniami, których nieco poznałam podczas pierwszych lat realizacji przez nich obowiązku szkolnego. Taki stan wiedzy ułatwiał mi podejmowanie decyzji co do zastosowania wobec ucznia adekwatnej formy wsparcia. Na bieżąco aktualizowałam informacje odnośnie rodzinnych i uczniów będących pod moja opieką. Potrzebne do tego celu informacje uzyskiwałam poprzez pozostawanie w nieustającej współpracy z wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, funkcjonariuszem policji KPP w Namysłowie pełniącym funkcję dzielnicowego, kuratorem sądowym Wydziału Rodzinnego i ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Kluczborku, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. Pomocne w pracy okazało mi się także zdobyte doświadczenie w ramach pełnienia funkcji kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego i ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Oleśnicy, którą pełnię od przeszło 9 lat.
Nie bez znaczenia pozostaje także bezpośrednia współpraca z rodzicami. Informacje pozyskiwałam w drodze kontaktu indywidualnego jak i anonimowo w postaci ankiety.Na terenie szkoły ważnym źródłem informacji na temat uczniów była czyniona systematycznie przeze mnie obserwacja zarówno ta jawna jak i ukryta. Działania te realizowałam podczas przerw międzylekcyjnych w formie dyżuru na korytarzu, dyżuru na stołówce i w świetlicy. Prowadzenie zajęć lekcyjnych, a także udział w wycieczkach klasowych (jako opiekun, imprezach szkolnych(festynach, dożynkach, memoriale, zawodach sportowych itp.) stanowiło kolejną możliwość do stosowania uzyskiwania informacji na temat uczniów i ich sytuacji rodzinnej.W sytuacjach trudnych, czy konfliktowych starałam się przeprowadzać interwencje pedagogiczne nie rzadkoo charakterze mediacyjnym mając zawsze na uwadze dobro dziecka. W takich okolicznościach wzywałam na indywidualne rozmowy rodziców, a także osoby reprezentujące instytucje wspierające funkcjonowanie rodziny.
W celu realizacji działań dotyczących aktualizacji informacji odnośnie uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznychi cywilizacyjnych na bieżąco śledziłam w Internecie, prasie lokalnej wiadomości lokalne oraz te ogólnokrajowe. Uczestniczyłam także w szkoleniach o charakterze profilaktycznym (dopalacze).
11
Podejmowałam współpracę z psychologiem i pedagogiem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Namysłowie za pośrednictwem których uczniowie zgłębiali swoją wiedzę z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych m.in. nt Cyberprzemocy.

• Osiągnięte rezultaty :
Realizowanie systematycznej współpracy z osobami mającymi wpływ na wychowywanie dziecka w rodzinie pomogło mi w podejmowaniu nierzadko trudnych decyzji co do udzielania stosowanego wsparcia dla ucznia. Bycie empatycznym i życzliwym w kontaktach z rodzicami, wychowawcami uczniami często pomagało mi w pozytywnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jak np. problem alkoholu w rodzinie czy przemocy.

2. Dostosowanie działań do potrzeb poszczególnych uczniów.

Duży obszar w mojej pracy pedagoga szkolnego zajmuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z rozporządzenia MEN (w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i przedszkolach z dnia 30.04.2013r. poz.532). W tym celu nawiązałam systematyczną współpracę z PoradniąPsychologiczno – Pedagogiczną w Namysłowie. Efektem tych działań są badania przesiewowe w klasach pierwszych dotyczące określenia poziomu dojrzałości szkolnej z ukierunkowaniem na diagnozę ryzyka dysleksji rozwojowej, oraz w klasie czwartej dotyczące określenia poziomu trudności szkolnych po pierwszym etapie edukacyjnym. Kolejnym działaniem jest podejmowanie współpracy z wychowawcami i rodzicami w celu bezpośredniego kierowania ucznia na pełne badania w poradni. W miarę istniejących możliwości udzielałam uczniom wsparcia indywidualnego w postaci rozmów, a dla uczniów tego wymagających prowadziłam w ramach godziny karcianej zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym. W trakcie realizowania opieki świetlicowej starałam się ukazywać uczniom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego np. poprzez zabawy grupowe na dywanie czy boisku szkolnym, prace rysunkowe czy projekcje z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Po mimo znacznego obciążenia zadaniami zawsze starałam się każdego ucznia, który zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc traktować indywidualnie i do końca rozwiązywać jego problemy. Taka postawa pozwoliła mi na budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które obecnie u wielu uczniów jest zachwiane.


• Osiągnięte rezultaty :

Podejmowanie szeroko rozumianej współpracy z wychowawcami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także realizacji indywidualnych form wsparcia (zajęć) dla ucznia pozwoliło mi na adekwatne udzielanie pomocy i w miarę możliwości zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uczniów.
12
§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
Praca pedagoga szkolnego we współczesnej szkole bez korzystania z komputera czy Internetu była by zdecydowanie trudna, a w odniesieniu do pracy z uczniem mało atrakcyjna, skuteczna. Przez cały okres stażu swoje działania opierałam na pracy z komputerem, który był mi pomocy przy : tworzeniu dokumentacji, konstruowaniu różnorodnych pism, wezwań, ankiet, kart pracy. Komputer w mojej pracy wykorzystywałam do doskonalenia zawodowego, w tym celu służył mi do łączenia się z Internetem i do korzystania z jego zasobów. Podczas zajęć mogłam dzięki niemu prezentować uczniom wiedzę w formie prezentacji multimedialnej czy emitować filmy dydaktyczne. Pomocny był mi także, przy redagowaniu artykułów do pracy lokalnej czy na stronie internetową szkoły odnośnie aktualnych wydarzeń w niej zachodzących.
• Osiągnięte rezultaty :
Umiejętność wykorzystania w pracy szeroko rozumianej technologii informacyjnej czyniła ją atrakcyjną, estetyczną.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej na zajęciach lekcyjnych.

Realizując zadania pedagoga szkolnego bardzo często wykorzystywałam komputer i jego możliwości do osiągania wyznaczonych sobie celi. W trakcie pracy z uczniami zastosowanie technologii komputerowej miało miejsce w postaci uatrakcyjniania lekcji profilaktycznych do których prowadzenia używałam prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych. Możliwości komputera znalazły zastosowanie w:
-prowadzeniu dokumentacji mojej pracy z uczniami, rodzicami i nie tylko,
- pozyskiwaniu informacji na temat awansu zawodowego ,
- aktualizowaniu wiedzy z zakresu prawa oświatowego ,
- korzystaniu z doświadczeń innych nauczycieli – podejmując lekturę ich wisów na forach,
- odwiedzaniu stron internetowych takich jak np. : www.men.gov.pl ,www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.pedagogszkolny.pl, www.scholaris.pl , www.publikacje.edu.pl,
- publikowaniu własnegoplanu pracy i sprawozdania.
• Osiągnięte rezultaty :
Technologia komputerowa oraz zasoby Internetu pozostają nie bez znaczenia w pracy pedagoga szkolnego. Ułatwiają jej realizację ale też dają wiele możliwości na uatrakcyjnienie kontaktów z uczniami. W trakcie stażu zachęcałam uczniów do rozszerzania w Internecie wiedzy z poruszanych na zajęciach tematów. W efekcie czego uczniowie mieli okazję do poznawania w praktyce innych aspektów wykorzystania komputera, a niżeli tylko do celi rekreacyjnych.
13
§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Cykliczne zgłębianie wiedzy z dziedziny psychologii, dydaktyki a także pedagogiki.
Wiedzę oraz umiejętności w analizowanym zakresie pozyskiwałam poprzez czytanie stosowanej literatury, ale także w trakcie uczestnictwa w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, którymi były szkolenia warsztaty, konferencje metodyczne oraz studia podyplomowe. Wiele ciekawych informacji, podpowiedzi jak zadziałać w różnych problemowych sytuacjach, których w swojej pracy doświadczałam prawie każdego dnia pozyskiwałam za pośrednictwem Internetu z różnorodnych czasopism pedagogicznych. Cenna okazała się być dla mnie lektura ( w wersji elektronicznej) artykułów zamieszczonych na łamach następujących tytułów: „Dziecko Krzywdzone”, „Charaktery”, „Głos Pedagogiczny”, Kwartalnik Pedagogiczny”, czy „Dyrektor szkoły”. W realizowaniu swojej pracy korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu, a także współpracujących nauczycieli. Pozyskiwaną wiedzę wykorzystywałam w praktyce, która z upływem czasu stała się moim bagażem doświadczeń.
2. Wypełnianie zadań o charakterze wychowawczo- opiekuńczym.

Realizowane przeze mnie działania z zakresu wychowawczo- opiekuńczego były zgodne z obowiązującymi w szkole programami zarówno wychowawczym jak i opiekuńczym. W trakcie podejmowania indywidualnych rozmów z uczniami udzielałam im wsparciao charakterze psychologiczno-pedagogicznym. Nierzadko ukazywałam im konsekwencje wynikające z prezentowanej przez nich postawy, motywowałam do zmiany zachowania, lub też po prostu dawałam im możliwość do rozładowania napięcia w sposób akceptowany społecznie. W ścianach mojego gabinetu uczniowie uzyskiwali ode mnie zaspokojenie potrzeby uznania, bezpieczeństwa, podniesienia poczucia własnej wartości, która u wielu uczniów stanowi źródło frustracji i tym samym powoduje przejawianie zachowania prowadzącego do zaistnienia konfliktu w relacjach społecznych. Natomiast podczas lekcji wychowawczych przekazywałam uczniom wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, a także społecznej. Mówiłam o konsekwencjach zachowań uznawanych za ryzykowne, o bezpieczeństwie podczas spędzania czasu wolnego w okresie zimowym i letnim, o profilaktyce zdrowego stylu życia.

14
Dla ubogacenia przekazywanej wiedzy uczniom nawiązywałam współpracę z osobami reprezentującymi instytucje wspierające rozwój rodziny. Dzięki zaaranżowanym kontaktom dzielnicowego, psychologa czy pielęgniarki z uczniami omawiane zagadnienia zostały ukazywane uczniom w różnych aspektach.
W okresie stażu działania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym realizowałam także poprzez sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie zajęć świetlicowych, wycieczek szkolnych oraz różnorodnych imprezach na terenie szkoły. Pełniłam także dyżury na holu podczas przerw międzylekcyjnych oraz w stołówce szkolnej podczas przerwy obiadowej.

• Osiągnięte rezultaty :

Zgłębianie wiedzy o charakterze psychologiczno-pedagogicznym ubogaciło moje zaplecze merytoryczne w podejmowanych działaniach pedagoga szkolnego. Natomiast bezpośrednia praca z uczniem, rodzicem i współpraca z nauczycielami stanowiła w okresie stażu gromadzenie doświadczenia zawodowego. Zdobyta praktyka nierzadko stanowiła dla mnie inspirację do autorefleksji nad podejmowanymi działaniami, co w efekcie prowadziło do modyfikacji działań.

15
§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


1. Znajomość zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy szkoły.

Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia stażu zmobilizowało mnie do przeprowadzenia analizy aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego, a w szczególności: Ustawy Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty jak i rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. W okresie stażu śledziłam wdrażane zmiany w wymienionych aktach prawnych. Takie działanie pozwoliło mi na wykonywanie powierzonych mi obowiązków zgodnie z obowiązującą literą prawa. Uaktualniłam także wiedzę z zakresu dokumentacji obowiązującej w szkole, w której realizowałam staż tj. : Statut Szkoły, Program Wychowawczy , Program Profilaktyczny oraz Zasady Szkolnego Oceniania. Swoją uwagę skupiłam także na przeanalizowaniu poniższych aktów prawnych: Kodeks Rodzinny, Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich,Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkole i placówkach oświatowych, Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych o charakterze szkoleniowym, klasyfikacyjnym, podsumowującym. Brałam udział w pracach zespołu ds. statutowych, wychowawczych, profilaktycznych. Zdobywałam doświadczenie także w roli członka komisji konkursowej na szczeblu szkolnym, a także podczas przeprowadzania próbnego egzaminu szóstoklasisty.

• Osiągnięte rezultaty :

Zdobyte wiadomości w wyniku analizy dokumentów związanych z pracą szkoły pozwoliło mi na skonstruowanie planu rozwoju zawodowego, planów pracy na poszczególny rok szkolny, a także sprawozdań z podejmowanych działań. Stosowanie w pracy wytycznych z obowiązujących aktów prawnych ułatwia postępowanie zwłaszcza w rozstrzyganiu kwestii spornych.


16


PODSUMOWANIE


W przedstawionym sprawozdaniu zawarłam zrealizowane przeze mnie czynności zgodniez rozporządzeniem dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. Wykonane działania były zgodne z zatwierdzonym przez dyrektora planem pracy. W okresie staży podejmowałam czynności prowadzące do urozmaicenia mojego warsztatu pracy. W efekcie potrafię organizować zadania do pracy, a także prowadzić dokumentację na potrzeby zajmowanego stanowiska. Nauczyłam się krytycznie potrzeć na efekty swoich działań, a także wprowadzać konieczne modyfikacje po to, by czyniły ją skuteczną. W podejmowanych czynnościach pedagoga szkolnego staram się pamiętać o potrzebach środowiska lokalnego, z którego pochodzą moi uczniowie oraz o współczesnych problemach i zagrożeniach cywilizacyjnych otaczających uczniów. Nie zapominam także o doskonaleniu zawodowym, które w miarę istniejących możliwości staram się systematycznie realizować. Wedle potrzeby sięgam do aktualizacji aktów prawnych powiązanych z prowadzonymi przeze mnie działaniami na terenie szkoły. Nie pozostaję obojętna wobec wykonywania zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych czy opiekuńczo-wychowawczych. Wypełniania swojej pracy nie wyobrażam sobie bez wykorzystania technologii komputerowej oraz zasobów Internetu.
Praca pedagoga szkolnego wbrew pozorom nie jest łatwa. Wymaga dużej elastyczności w działaniu, empatii, życzliwości, wyrozumiałości, ale też bycia konsekwentnym i stanowczym zwłaszcza wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze. Przez cały czas realizowania swoich postulatów starałam się przyczyniać do rozwoju uczniów i tym samym wywoływać zadowolenie ich rodziców z osiąganych przez nie wyników w nauce.
Mając na uwadze to, iż wychowanie jest procesem i że przybyli do szkoły uczniowie, nie zawsze doświadczali dobra ze strony rodziców/ opiekunów, w mojej pracy doświadczałam czasami mało przyjemnych sytuacji będących wynikiem frustracji rodziców z niepowodzeń szkolnych swoich pociech. Sytuacje te z upływem czasu stały się ubogaceniem doświadczenia zawodowego, a także inspiracja do przeciwdziałania. W efekcie podejmowanych działań wobec postaw uczniów, rodziców czy wychowawców jako informację zwrotną słyszałam skromne „dziękuję”, które dawało mi powód odczuwania satysfakcji za podjęty trud wobec zgłaszanego problemu.
Uważam, że przez czas trwania stażu zrealizowałam wymagania, które ustawodawca postawił wobec nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego. Swoją pracę starałam się zawsze sumiennie wykonywać po mimo czasami napotykanych trudności. Powodem do satysfakcji było dla mnie przyznanie przez Dyrektora Szkoły wyróżnienia w postaci Nagrody Dyrektora jako uznanie za wkład pracy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej w latach 2014- 2015.
17
Okres praktyki zawodowej był dla mnie specyficznym czasem, w którym zdobywałam podwójne doświadczenie jako pedagog i młoda mama. Nowa rola życiowa spowodowała, że na wiele realizowanych obowiązków w szkole zaczęłam potrzeć z innej perspektywy – rodzica.
Fakt ten, nie raz ułatwił mi kontakt i rozwiązywanie problemów z rodzicami uczniów.
Zakończenie stażu zmotywowało mnie do podania się autorefleksji, w wyniku której wyłoniłam swoje atuty, a mianowicie: sumienność w działaniu, elastyczność, zaangażowanie, szybkość w działaniu w sytuacjach trudnych/kryzysowych, empatię, lojalność, umiejętność nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. Do moich słabostek należy przesadna ambicja w działaniu.
Zamknięcie etapu stażu nie oznaczać będzie zakończenie realizowanych zadań pedagoga. Jak już wcześniej wspomniałam wychowanie towieloletni proces i takie też są realizowane przez pedagoga oddziaływania. Ubogacona zdobytym doświadczeniem w okresie stażu będę starała się je wykorzystać w kolejnych latach mojej pracy z uczniami, rodzicami/ opiekunami, a także w relacjach koleżeńskich w gronie pedagogicznym. Tylko jednokierunkowe patrzenie osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego człowieka stanowi drogę po której on będzie mógł dojść do określonego celu i osiągnąć życiowy sukces. Ta sentencja stanowić będzie wyznacznik do dalszej mojej pracy w kolejnych latach.

Opracowanie
Agnieszka Harbuziak- Wilczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.