X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32062
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2013 DO 31.05.2016 ROKU

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Justyna Zębala

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół w Ugoszczy im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej

NAUCZANY PRZEDMIOT: Nauczyciel języka niemieckiego i plastyki, bibliotekarz oraz opiekun świetlicy

WPROWADZENIE

Jestem nauczycielką języka niemieckiego i plastyki z niemal 13-letnim stażem pracy. Swoją pracę w Zespole Szkół w Ugoszczy im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej rozpoczęłam w dniu 1.września 2003 roku jako nauczycielka języka niemieckiego. Staż na wyższy stopień awansu zawodowego rozpoczęłam we wrześniu 2011r. Został on jednak przerwany ze względu na ponad roczne zwolnienie lekarskie i urlopem macierzyńskim. Kolejny staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1.września 2013r.
Opracowanie ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego poprzedziła analiza kompetencji oraz wyznaczenie celów, którą zamierzałam osiągnąć, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne. Wzięłam pod uwagę nie tylko długość stażu i wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, ale również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniając nauczane przeze mnie przedmioty, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Dnia 31 maja 2016 r. ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Celem podjęcia stażu było: zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności, podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować. Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do poniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Podczas stażu podjęłam się realizacji wielu zadań, które miały podnieść jakość pracy szkoły i pobudzić moich wychowanków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Aby to osiągnąć, nieustannie rozwijałam swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Był to dla mnie czas wieloobszarowego rozwoju, który odzwierciedla moje zainteresowania i przekonania. Koniec stażu nie oznacza końca pewnego etapu na mojej ścieżce zawodowej. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby jak najlepiej służyć uczniom. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby Zespołu Szkół w Ugoszczy im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu oraz Programu Profilaktyki i planu pracy szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez współorganizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli. Starałam się również nie pomijać moich dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych.
Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w obszarach poszczególnych wymagań, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.03.2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
I. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.1 pkt 1)
1. Umiejętnie posługiwałam się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne i wychowawcze przy pomocy różnych programów komputerowych (pomoce wizualne, testy, kartkówki, płyty z piosenkami i filmami, scenariusze zajęć). Uzupełniłam pomoce dydaktyczne. Uatrakcyjniłam swoje zajęcia. Samodzielnie przygotowywałam dyplomy dla uczniów, plakaty informujące o organizowanych przeze mnie konkursach i uroczystościach, scenariusze konkursów, sprawozdania, analizy wyników sprawdzianów. Usprawniłam przez to wykonywanie różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia testów i sprawdzianów.
Całą dokumentację awansu zawodowego przygotowałam przy użyciu komputera. Tak przygotowaną dokumentację mogłam łatwo edytować oraz dzielić się nią z innymi nauczycielami odbywającymi staż.
2. Wykorzystywałam zasoby Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wykorzystywałam Internet do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami. Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami z nauczycielami na forach internetowych oraz w grupach dla nauczycieli na portalach społecznościowych.
Korzystałam z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych. Śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze strony MEN, ORE i CEO analizując np. nową podstawę programową. Śledziłam nowości wydawnicze na stronach www. Korzystając z zasobów Internetu mogłam rozwijać własne zainteresowania, wzbogacać swoją wiedzę. Prowadziłam zajęcia z użyciem komputera i Internetu. Korzystałam z zasobów internetowych na Youtube, Brieffreunde, Klett. Uczniowie tworzyli prezentacje z zakresu Historii Sztuki w programie PowerPoint. Uczniowie pisali teksty w programie Word korzystając z informacji w Internecie oraz słowników online. Na każdej lekcji wykorzystywałam rzutnik, tablicę multimedialną i komputer z odstępem do Internetu. Wykorzystanie owych technologii informacyjno-komunikacyjnych uatrakcyjniało przebieg zajęć lekcyjnych oraz stanowiło przedstawienie inne podejście do edukacji w szkole. Kształtowałam wśród uczniów umiejętności właściwego i częstego wykorzystania sprzętu komputerowego do celów edukacyjnych.
Korzystałam z aplikacji online Portal dla Nauczyciela wydawnictwa Nowa Era. Miałam błyskawiczną możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz dostęp do cyfrowych komponentów i obudowy metodycznej kursów, z których korzystałam na lekcjach. Mogłam korzystać z testów i materiałów dodatkowych zamieszczonych w cyfrowej bibliotece nauczyciela. Lekcje prowadziłam korzystając również z elektronicznych podręczników.
Jako wychowawca wykorzystywałam program komputerowy do wypisywania świadectw swoich wychowanków. Usprawniłam proces wypisywania świadectw.
3. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam zdobytą wiedzę i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
a. Certyfikaty:
- udział w pracach zespołu metodycznego, nt. Weryfikacja IPET-u zgodnie z aktualnymi wytycznymi ME, organizowanych przez ODN w Słupsku
- udział w konferencji metodycznej Wydawnictwa Szkolnego PWN dla nauczycieli języka niemieckiego pt.: Nur kein Stress- Wie meine Schüler die offiziellen Prüfungen möglichst gut bestehen
- ukończenie kursu Emisja i higiena głosu prowadzonego przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku
- ukończenie kursu doskonalącego Papieroplastyki zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku
- Udział w warsztatach zorganizowanych przez WSiP dla nauczycieli Gimnazjum nt.: Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego
- udział w szkoleniu dla nauczycieli języków obcych pt:. Kreatywny nauczyciel w sieci
- ukończenie Kursu Kierowników wycieczek szkolnych
- udział w szkoleniu nt.: Konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie
- udział w szkoleniu pt.: Jak rozwijać kreatywność u dzieci, organizowanym Europejskie Centrum Szkoleniowe21
- udział w konferencji metodycznej Sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego, organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era
- udział w konferencji metodycznej Wywiadówka inaczej- Jak przygotować i przeprowadzić spotkanie z rodzicami, przeprowadzoną przez panią Jolantę Okuniewską i zorganizowaną przez Grupa MAC S.A.
- udział w konferencji metodycznej Pułapki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzoną przez panią dr Ewę Szumilas i zorganizowaną przez Grupa MAC S.A.
- udział w konferencji metodycznej Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu- zajęcia pokazowe, prowadzone przez panią Ewę Wodzicka-Dondziłło, metodyka językowych kursów dziecięcychw Centrum Języków Obcych Akcent w Łodzi.
- udział w konferencji metodycznej Zmiany w podstawie programowej a nowości wydawnictwa MAC Edukacja, prowadzonej przez panią Wiesławę Żaba-Żabińską, autorkę podręczników dla dzieci oraz przewodników metodycznych
- ukończyłam studia podyplomowe Technika i Plastyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
b. Zapoznanie się z materiałami innych konferencji:
- Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów, wykorzystując nowe technologie? Konferencja zorganizowana przez Grupę MAC
- Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej. Konferencja zorganizowana przez Grupę MAC
- Jak rozpoznać zaburzenia rozwojowe u dzieci? Konferencja zorganizowana przez Grupę MAC
- Współpraca i rywalizacja wśród dzieci. Jak nauczyć dziecko współpracy w grupie? Konferencja zorganizowana przez Grupę MAC
- Jak radzić sobie z agresją u dzieci? Konferencja zorganizowana przez Grupę MAC
II. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust.1 pkt 2)
1. Wspólnie z uczniami klasy III gimnazjum opracowałam na zajęciach dodatkowych słowniczek języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Słowniczek ten bardzo pomógł uczniom w dokładnym utrwaleniu wymaganego słownictwa. Nasze przedsięwzięcie zaowocowało dobrymi wynikami z próbnego egzaminu gimnazjalnego. Stworzony przez nas słownik będzie seryjnym narzędziem dydaktycznym, które posłuży następnym uczniom w przygotowaniach do późniejszych egzaminów w naszej placówce.
2. Jednym z elementów pracy nauczyciela-bibliotekarza jest organizacja konkursów dydaktyczno-bibliotecznych. W naszej bibliotece szkolnej także organizowałam wspólnie z koleżanką p. Izabelą Jurgielewicz konkursy biblioteczne. Były to m.in. konkurs plastyczno-czytelniczy związany z książką „Plastusiowy Pamiętnik”, coroczny konkurs na „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, konkurs „Nasz kalendarz adwentowy”, projekt „Opowieść wigilijna”, w którym brały udział klasy I-III SP. Uczniowie klas młodszych na zajęciach słuchali ebooków „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa, na podstawie których wykonywali rysunki nt.:” Moje najpiękniejsze święta”, uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali gazetkę szkolną pt.:” Obrzędy Bożonarodzeniowe a podczas szkolnego konkursu kolęd prezentowali krótką historię Świąt Bożonarodzeniowych.
Nasi uczniowie, co roku biorą udział w konkursie, którego patronem jest Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku z Filią w Bytowie. Jest to konkurs pt.:” Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej?” Kolejnym corocznym konkursem, w którym biorą udział nasi uczniowie jest konkurs organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie pt.:
” Projekt Okładki książki”, jest to konkurs na który składa się zaprojektowanie okładki i napisanie recenzji książki.
3. Podczas trwania stażu uczestniczyłam w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Były to wycieczki jednodniowe do Gdańska i Gdyni, wycieczka do Gdańskiego Zoo i do Parku Dinozaurów w Łebie. Razem z klasą, której jestem wychowawcą spędziłam cały dzień w Centrum Experyment Gdynia, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach na interaktywnych instalacjach i pokazach.
- imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Andrzejki. Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w środowisku szkolnym, wśród nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom.
Pełniąc obowiązki wychowawcy klasy tworzyłam plany wychowawcze klasy, oparte na programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Przez cały okres trwania stażu bieżąco realizowałam założenia wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Rozpoznawałam potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Na bieżąco analizowałam i oceniałam efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej stosując min. ankiety samooceny, wywiad wśród uczniów i ich rodziców.
Wraz z wychowankami dbałam o estetykę powierzonej nam sali. Wspomagałam uczniów w przygotowywaniu comiesięcznych gazetek gramatyczno-tematycznych.. Dbałam o integrację zespołu klasowego. Współpracowałam z rodzicami wychowanków w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady. Organizowałam zebrania z rodzicami oraz kontaktowałam się z rodzicami telefonicznie. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Przeprowadzałam pedagogizację rodziców, a organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej oraz mieli poczucie zaangażowania w życie klasy. Współpracowałam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Bytowie. Wspólnie z pedagogiem szkolnym dbałam o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów. Uzyskałam cenne porady i informacje, które mogłam wykorzystać w mojej pracy z uczniami.
Ukończyłam szkolenie nt.: Konstruowanie indywidualnych programów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie.
Podczas trwania stażu pełniłam także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, co niesie ze sobą współorganizację imprez szkolnych, należały do nich, , 85-lecie Szkoły Polskiej w Ugoszczy, Dzień Edukacji Narodowej, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Konkurs Kolęd, pomoc przy przygotowaniach do Balu Sylwestrowego, organizowanego przez p. Dyrektor i Radę Rodziców, Bal karnawałowy oraz funkcja opiekuna na dyskotekach szkolnych. Zorganizowane wycieczki przyniosły wiele korzyści – uczniowie mieli możliwość poznania miejsc, których jeszcze nie widzieli. Dzięki nim lepiej poznałam swoją klasę, nastroje panujące w zespole, miałam okazję rozmawiać z uczniami o ich pasjach, problemach, planach na przyszłość. Obserwując moich uczniów mogłam ich lepiej poznać i zrozumieć, a zebrane doświadczenia wykorzystać w pracy pedagogicznej.
4. Przez czas pełnienia funkcji wychowawcy starałam się pozyskać rodziców do współpracy i stworzyć im przyjazną atmosferę na spotkaniach w szkole. Rodzice moich uczniów aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i naszej klasy. Jednym z najważniejszych obowiązków wychowawcy jest rola pośrednika pomiędzy szkołą a rodzicami. Starałam się jak najlepiej wywiązywać z tej roli nie tylko w trakcie spotkań z rodzicami, ale również podczas rozmów indywidualnych czy telefonicznych. W czasie spotkań z rodzicami starałam się zawsze podkreślić zalety klasy i przekazać pozytywne komentarze nauczycieli pod adresem moich uczniów. Natomiast przekazując niepochlebne uwagi o dzieciach starałam się dać rodzicom do zrozumienia, że jestem ich partnerem w wychowywaniu i opiece nad dziećmi, a nie przeciwnikiem. Podczas zebrań, ale również podczas indywidualnych spotkań w szkole, jak również w trakcie rozmów telefonicznych informowałam rodziców na bieżąco o postępach uczniów w nauce, ich stosunku do przedmiotu, zachowaniu, problemach. Przeprowadzając rozmowy, prezentując osiągnięcia uczniów wpływałam na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, którzy stawali się partnerami w nauczaniu i wychowaniu.
5. W bibliotece szkolnej, w sali językowej, na świetlicy szkolnej i na piętrze budynku szkoły
prezentowane były prace plastyczne uczniów naszej szkoły oraz informacje gramatyczne związane z językiem niemieckim oraz angielskim. Prace uczniów były ściśle związane z tematem zajęć prowadzonych według aktualnego programu nauczania. W korytarzu szkolnym znajduje się również gazetka Samorządu Uczniowskiego, na której pojawiają się informacje dotyczące wydarzeń, w które angażuje się SU oraz aktualne wiadomości odnoszące się do konkursów przedmiotowych.
6. Odkąd ukończenia studiów podyplomowych Technika i Plastyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, jestem bardzo zaangażowana w tworzenie dekoracji na większość uroczystości szkolnych. Są to nie tylko dekoracje, ale również kartki okolicznościowe i upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Matki. Jednym z większych przedsięwzięć był wystrój sali gimnastycznej na Bal Sylwestrowy.
7. Pracowałam jako wychowawca świetlicy. Na zajęciach świetlicowych kształtowałam u wychowanków umiejętność spostrzegania, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażałam zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijałam zdolności dzieci do twórczego wysiłku. Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Ulubioną formą zajęć dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcałam im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowałam na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych. W ciągu całego półrocza pomagałam uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbałam o kulturę zachowania i słowa, eliminowałam wszelkie objawy agresji. Zajęcia świetlicowe były czasem, które dzieci spędzały miło, przyjemnie i pożytecznie. Podczas mojej pracy jako nauczyciela świetlicy najcenniejszy był dla mnie kontakt z grupą dzieci, w której każdy zasługiwał na indywidualne traktowanie. Mnogość charakterów, zwyczajów, problemów jakie przejawiali wychowankowie zmuszało do wzmożonej koncentracji, jednak przede wszystkim do otwartości w postępowaniu z dziećmi, empatii, ale również i stanowczości.

III. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )
1. Uczestniczyłam w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb moich i szkoły. Brałam udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa językowe: Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia.
2. Poznałam procedurę awansu zawodowego Dokładnie zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Śledziłam ewentualne zmiany. Stworzenie bazy danych rozporządzeń, ustaw i innych ważnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia nauczyciela dyplomowanego pozwoliło mi na poprawne sformułowanie wniosku o podjęcie stażu, stworzenia planu rozwoju zawodowego. Sformułowałam również wniosek o rozpoczęcie stażu. Sporządziłam własny planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam go dyrektorowi szkoły. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego Szkoły, PSO. Dobrze znam prawo wewnątrzszkolne.
Systematycznie zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.
3. Samodzielne pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego. Studiowałam literaturę i czasopisma metodyczne (Języki Obce w Szkole) a zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
Zapoznawałam się na bieżąco z różnego rodzaju literaturą fachową, a zdobytą wiedzę wykorzystywałam nie tylko na lekcjach języka niemieckiego, ale również pełniąc funkcję wychowawcy klasy. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu.
Gromadziłam i stale analizowałam własny warsztat pracy (książki, czasopisma, testy, karty pracy, itd.).
4. Technika i Plastyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończyłam kursy doskonalące Emisja i higiena głosu prowadzony przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku
oraz kurs Papieroplastyki zorganizowany przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku

I. Uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§8 ust.2 pkt 1)
1. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w następujących szkoleniowych radach pedagogicznych:
- 09.12.2013r. szkolenie prowadzone przez p. Urszulę Modras Szyca z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie nt.: Największe zagrożenia wynikające z uzależnień behawioralnych.
- 08.04.2014r. szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oparte o prezentację multimedialną EMPIRIA DUO S.C.
- 10.09.2014r. szkolenie pt.: Psychospołeczne i prawne skutki przemocy w szkole, prowadzone przez p. Henryka Jeszke, dyrektora Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku
- 21.01.2015r. szkolenie nt.: Procedura Niebieskiej Karty, prowadzone przez p. Agnieszkę Szrejter-Łoś
- 12.11.2015r. szkolenie dotyczące aktualizacji dokumentacji szkoły
- 3.12.2015r. szkolenie pt.: Najpierw się śmieję, później płaczę... O tym, jak niszczą dopalacze. Szkolenie prowadzone przez terapeutę od uzależnień z Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa
- kwiecień 2016r. szkolenie dotyczące Szkolnych Komisji Egzaminacyjnych
- 22.04.2016r. Szkolenie BHP
Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami. Wszystkie ukończone formy, pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.
2. W ciągu trwania stażu pełniłam następujące dodatkowe funkcje i zadania w szkole:
a. Brałam udział w pracach różnych komisji konkursowych, tj. w konkursie „ Plastusiowy pamiętnik”, „Opowieści wigilijne”, konkurs na kartkę świąteczną, konkurs na kalendarz adwentowy, konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, konkursy organizujące etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, udział w komisji konkursu języka niemieckiego w Studzienicach
b. Byłam członkiem komisji podczas egzaminów gimnazjalnych, zarówno w Zespole Szkół w Ugoszczy, jak i Zespole Szkół w Studzienicach
c. Byłam opiekunem klubu artystycznego „Plastusie”, którego członkami byli uczniowie klas IV-VI w roku szkolnym 2013/2014
d. W roku szkolnym 2015/2016 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
e. Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzę kronikę szkolną, w której zamieszczam informacje oraz zdjęcia dotyczących wszystkich ważnych wydarzeń szkolnych.
f. W roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam opiekę nad odbywaniem praktyki z języka niemieckiego p. Eweliny Leik. W roku szkolnym 2015/2016 kierowałam wspólnie z p. Izabelą Jurgielewicz praktykę Michała Lass w zakresie biblioteki szkolnej.
g. W roku szkolnym 2015/2016 byłam opiekunem stażu p. Magdaleny Garskiej na stopień nauczyciela kontraktowego.
h. W czasie trwania stażu byłam także opiekunem projektów gimnazjalnych z zakresu plastyki. Był to projekt klasy II gimnazjum pt.: Bóstwa antyczne i ich wpływ na życie społeczne. Drugi projekt klasy I gimnazjum „Opowieść wigilijna”- rola bożonarodzeniowych
i. W roku szkolnym 2013/2014 byłam opiekunem na świetlicy szkolnej, gdzie w ciągu całego roku szkolnego pomagałam uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych.
j. W czasie trwania stażu byłam opiekunem na wycieczkach szkolnych
k. W czasie trwania stażu byłam opiekunem kół zainteresowań z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum oraz z plastyki ( klub artystyczny PLASTUSIE), którego członkami byli uczniowie klas IV-VI SP
l. Od czasu zdobycia uprawnień nauczyciela plastyki jestem osobą odpowiedzialną za tworzenie dekoracji uroczystości szkolnych tworzenie dekoracji na większość uroczystości szkolnych.
m. Podczas trwania stażu pełniłam opiekę nad uczniami podczas konkursów pozaszkolnych, były to wszystkie etapy konkursu z języka niemieckiego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku (Kościerzyna, Gdynia), wyjazdy na konkursy z języka niemieckiego i plastyki w Studzienicach

3. Organizowałam i rozwijałam własny warsztat pracy.
a. Przez cały okres stażu organizowałam i wzbogacałam swój własny warsztat pracy. Zorganizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, a także pozyskałam różne materiały dydaktyczne ( plansze, plakaty, karty pracy ) na spotkaniach z wydawnictwami językowymi.
Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą i wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody pracy.
- M. Bogdanowicz, M. Smoleń „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”
- H. Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych”
- K. Tkaczyk, H. Szarmach-Skaza „ Wörter – Bäume. Słownictwo niemieckie.”
- B. Bleja-Sosna „Żyć w przyjaźni. Zajęcia zapobiegające agresji”
- G. Krasowicz-Kupis „Dysleksja rozwojowa”
- I. Zarzycka „Nauczyciel mianowany”
- J. Acman, R. Ryll „Awans zawodowy nauczyciela – praktyczny poradnik”
- „Nauczyciel dyplomowany” – poradnik w wersji elektronicznej dla nauczycieli, Literka.pl

b. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez . nauczycieli, śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach. Efektem było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
c. Wzbogacam warsztat pracy poprzez pozyskiwanie środków dydaktycznych.
Współpracuję w wydawnictwami WSiP, WSZPWN i Nowa Era. Jestem członkiem klubu języka niemieckiego wyd. Nowa Era i na bieżąco otrzymuję materiały dydaktyczne.
d. Pozyskałam do klasopracowni językowej multibooki- interaktywne podręczniki multimedialne, działający na zasadzie tablicy multimedialnej do wszystkich klas SP i Gimnazjum.
e. Nabyłam umiejętności planowania własnych działań. Opracowałam i wdrożyłam program zajęć kółek języka niemieckiego i Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”. Zwiększyłam motywację uczniów do nauki języka niemieckiego. Opracowałam przedmiotowe systemy oceniania dla nauczanego przeze mnie języka niemieckiego i plastyki. Na koniec każdego roku szkolnego dokonywałam ich oceny, analizy zgodności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz modyfikacji. Wymagania edukacyjne wobec uczniów określałam precyzyjnie, dostosowując je do indywidualnych możliwości uczniów. Kryteria oceniania przedstawiałam nie tylko uczniom, ale również ich rodzicom. Właściwie opracowane i stosowane zasady przedmiotowego systemu oceniania mają wpływ na systematyczność pracy uczniów oraz poprawę efektów kształcenia. Umożliwiają przestrzeganie praw ucznia, zapewniając równość szans i obiektywność w ocenianiu. Opracowywałam plany wynikowe, testy szkolne i dyktanda. Plany wynikowe opracowywałam przez cały okres trwania stażu dla każdej nauczanej przeze mnie klasy i przedmiotu w każdym roku szkolnym zgodnie z podstawa programową i planami nauczania. Plany te były przeze mnie na bieżąco modyfikowane. Przygotowałam również wiele testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego. Na bieżąco dokonywałam oceny ich efektywności i modyfikacji. Realizacja przygotowanych przeze mnie planów wynikowych zapewniła uczniom prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Właściwie skonstruowane testy określiły poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów, który niezbędny jest nauczycielowi, rodzicom ucznia a przede wszystkim samemu uczniowi, aby w pełni miał możliwość nadrobienia braków, które posiada.
f. Realizowałam założenia programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Opracowałam plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej i budującej atmosfery.
g. Brałam udział w pracach różnych komisji konkursowych, tj. w konkursie „ Plastusiowy pamiętnik”, „Opowieści wigilijne”, konkurs na kartkę świąteczną, konkurs na kalendarz adwentowy, konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkurs Kolęd oraz konkursach organizujących etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku a także byłam członkiem komisji konkursu języka niemieckiego w Studzienicach.
4. Opracowałam harmonogram lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza.
Realizowałam i modyfikowałam program zajęć przeprowadzanych na podstawie własnych scenariuszy i tych opartych na źródłach internetowych. Przygotowałam uroczystości „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej”. Współorganizowałam wystawy tematyczne w naszej bibliotece tj. gazetki i ekspozycje książek i czasopism w tym również prac uczniów oraz organizowałyśmy szkolne etapy konkursów czytelniczych i sprawowałam opiekę nad uczniami podczas pozaszkolnych etapów konkursów.
5. Brałam udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa językowe: Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia.
6. W czasie trwania stażu organizowałam dodatkowe zajęcia języka niemieckiego dla uczniów mających trudności w uczeniu się języka niemieckiego w klasach II i III SP, V i VI SP oraz klasy III Gimnazjum przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego. Co roku przez jedno półrocze odbywały się również zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowujących się do Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku z zakresu języka niemieckiego, w których to zajęciach brały udział uczennice Michelle Rekowski i Julia Zaborowska. Prowadziłam także zajęcia artystyczne dla klas V i VI SP, wspólnie z którymi założyłam Klub Artystyczny „PLASTUSIE”.
Cel wyrównywania szans edukacyjnych, stwarzania uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju czy wspierania uzdolnień nie zawsze można w pełni zrealizować podczas typowych lekcji. Zajęcia pozalekcyjne dają nauczycielom pewną dowolność w doborze środków i metod pracy z uczniem i możliwość rozwijania jego zdolności i umiejętności.
Jak każdy nauczyciel zdaję sobie sprawę z potrzeby rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Staram się realizować to zadanie prowadząc zajęcia dodatkowe, które mają na celu nie tylko rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, ale często wykraczają poza program realizowany w szkole. Staram się przygotowywać dla uczniów zadania, dzięki którym ćwiczą różne umiejętności. Zachęcam ich również do brania udziału w konkursach przedmiotowych.
Nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi szans na odniesienie sukcesu na miarę jego możliwości. Praktyka pokazuje, że wielu uczniów napotyka na swojej drodze mniejsze lub większe trudności dydaktyczne. Zadaniem nauczyciela jest dostrzec te trudności i udzielić pomocy uczniom, którzy jej wymagają. Mając to na uwadze od kilku lat prowadzę dodatkowe zajęcia dla takich uczniów. Jednorazowo w tego typu zajęciach uczestniczy mała liczba osób, dzięki czemu mogę poświęcić cały czas i uwagę małej grupce uczniów i do każdego z nich podejść indywidualnie, starając się dobrać formy pracy odpowiednie do potrzeb i możliwości dziecka. Podczas takich zajęć powtarzam z uczniami materiał, który wcześniej omawialiśmy na lekcji, pomagam im przygotować się do zapowiedzianego testu bądź kartkówki. W trakcie zajęć ważna była indywidualizacja pracy, dostosowanie trudności i wymagań do możliwości dziecka. Uczniowie ćwiczą praktycznie, na prostych przykładach nabywając umiejętności rozwiązywania zagadnień, które wcześniej sprawiały im ogromne trudności.
Zauważyłam pozytywne efekty takiej pracy po tym, gdy uczniowie zdobywają pozytywne oceny w klasyfikacji, angażują się w pracę na lekcji z całą klasą, czy też stają się bardziej otwarci, będąc przekonani o poczuciu własnej wartości.
7. Podczas odbywania stażu starałam się zaangażować dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem projektów, konkursów oraz przedstawień. Moi uczniowie brali udział nie tylko w konkursach szkolnych, międzyszkolnych oraz w etapach wojewódzkich konkursów z języka niemieckiego czy plastyki ( konkursy Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, Bezpieczeństwo, Konkursy realizowane przez Państwowy Sanitariat w Gdańsku- Stop dopalaczom!), ale brali udział także w projektach gimnazjalnych oraz występowali podczas uroczystości szkolnych według harmonogramu pracy szkoły.
8. W czasie trwania stażu podczas zajęć warsztatowych rozwijałam i doskonaliłam własne umiejętności interpersonalne. Podczas tych warsztatów nawiązałam współpracę z nauczycielami języka niemieckiego i plastyki. Należę do Klubu Kreatywnego Nauczyciela oraz Klubu Nauczyciela z Pasją, gdzie wspólnie z innymi nauczycielami wymieniam się pomysłami, spostrzeżeniami i doświadczeniem zdobyty w pracy z dziećmi.II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej § 8.ust.2.pkt

1.Korzystanie z technologii informatycznej i komunikacyjnej
w codziennej pracy nauczyciela
Wiedzę z zakresu technologii informacyjnej zdobywałam uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. W ostatnim czasie był to m.in. udział w projekcie: „Nauczyciel w sieci”. Technologia komputerowa i informacyjna jest powszechnie stosowana przeze mnie w życiu jak i w pracy. Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.
Pracuję w klasie wyposażonej w jednostkę ze stałym łączem internetowym, sprzęt nagłaśniający i projektor. Staram się jak najczęściej wykorzystywać ten sprzęt na zajęciach.
W związku z tym, że wydawnictwo, z którego materiałów korzystam, oferuje również bogate wsparcie multimedialne, bardzo często korzystam z e-podręczników i innych materiałów przygotowanych w formie elektronicznej, np. foliogramów czy filmów.
W pracy nauczyciela i wychowawcy zobligowana jestem do opracowania wielu dokumentów przy użyciu techniki komputerowej. Są to sprawozdania z realizacji powierzonych mi działań, zestawienia klasyfikacji uczniów mojej klasy, opinie wychowawcy na temat uczniów, plany wynikowe, analizy, informacje dla rodziców itp., do tworzenia których wykorzystuję edytor tekstu Microsoft Word oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Stworzone przeze mnie dokumenty stanowią bazę, którą wykorzystuję ponownie, modyfikuję i uzupełniam. Korzystałam również z dziennika elektronicznego Dziennikus, który umożliwiał:
-śledzenie przez rodziców bieżących postępów w nauce swoich dzieci
-przygotowanie wydruków z ocenami uczniów na zebrania z rodzicami
-przygotowanie kart informacyjnych na posiedzenia rad pedagogicznych
-przygotowanie i wydrukowanie świadectw szkolnych.
W swojej pracy często korzystałam z zasobów internetowych nie tylko w szkole, ale również w domu. Analizowałam przepisy prawa oświatowego m.in. na stronach internetowych men.gov.pl,www.kuratorium.gdansk.pl,www.oswiata.org.pl.
Przy pomocy poczty elektronicznej i Internetu utrzymywałam kontakt z nauczycielami w innych szkołach. Otrzymywałam od nich informacje dotyczące konkursów przedmiotowych oraz ciekawych kursów.
Internet jest dla mnie źródłem aktualnych informacji. Edukacyjne portale internetowe
jak : eduseek.interklasa.pl, www.literka.pl, eszkola.pl, edux.pl i inne stanowią efektywne narzędzie odnajdywania materiałów przydatnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę i wykorzystuję na lekcjach, godzinach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli publikowanych m.in. w portalach scholaris.pl, awans.net, profesor.pl, edukacja.edux.pl, interklasa.pl. Korzystałam z serwisów edukacyjnych: www.edu.com.pl, 45minut.pl.
W codziennej pracy korzystam też z projektora , drukarki, skanera, aparatu cyfrowego do rejestrowania ciekawych przedsięwzięć.
Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja nauczyciela i wychowawcy prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie, warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
Korespondencja elektroniczna z nauczycielami pozwoliła mi na wymianę doświadczeń, materiałów metodycznych oraz otrzymanie cennych rad w sprawie awansu zawodowego,
co ułatwiło mi realizację zadań w czasie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Korzystając z zasobów Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i udoskonalałam swój warsztat pracy, a zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy. Natomiast samodzielne wyszukiwanie przez uczniów informacji, ciekawostek językowych w Internecie rozwinęło zainteresowania, wyzwoliło aktywność poznawczą i usprawniło posługiwanie się komputerem.
Napisany przeze mnie plan rozwoju opublikowałam na stronie www.edux.pl, tym samym udostępniając pełny dostęp innym nauczycielom planujących lub odbywającym staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
III. Umiejętność dzielenia się swoją widzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
§ 8.ust.2.pkt 3.

Codzienna praca w szkole to wysiłek zbiorowy, szczególnie w tak małej placówce, jak Zespół Szkół w Ugoszczy. Prawie każde wydarzenie szkolne wymaga włączenia się w realizację co najmniej dwóch nauczycieli. Bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego wymiana doświadczeń i wiedzy jest koniecznością, ponieważ pozwala na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy oraz samoocenę i korektę podejmowanych działań. Miałam okazję współpracować z panią Izabelą Jurgielewicz - bibliotekarką szkolną przy przygotowaniu konkursów i projektów bibliotecznych. Wspólnie wyszukiwałyśmy materiały i opracowałyśmy scenariusze tych konkursów .
W czasie stażu miałam wiele możliwości dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i swoim warsztatem pracy z pracownikami naszej placówki. Jednocześnie inni nauczyciele dawali mi wielką szansę mojego pełniejszego rozwoju zawodowego. Moja współpraca z nauczycielami naszej szkoły przebiegała na różnych płaszczyznach. Zbiorowa realizacja wielu zadań, wspólnego opracowania programów, projektów, przygotowanie różnego rodzaju konkursów, imprez zbliżyły nauczycieli naszej szkoły. Tworzymy dzięki temu zgrany zespół ludzi, którzy zawsze mogą na siebie liczyć i chętnie dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi metodami pracy.
Praca w zespole przedmiotowym była i jest niezwykle owocna. Przyczynia się do wymiany uwag, doświadczeń, a niejednokrotnie również materiałów dodatkowych, które są przydatne w pracy i często uatrakcyjniają lekcję. Współpraca z resztą grona to też okazja do wdrażania nowych, wspólnie wypracowanych pomysłów. Zaangażowanie członków zespołu, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian w mojej pracy z uczniami.
Specyfika pracy w małej szkole stwarza wychowawcom możliwość szybkiego spostrzegania ewentualnych zagrożeń w sprawach wychowawczych, a częste spotkania i wymiana opinii sprzyjają podejmowaniu kroków mających na celu udoskonalanie działań pedagogicznych. Dzięki temu wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego – nauczyciele, dzieci i ich rodzice – dokładnie wiedzą, jakie stoją przed nimi wymagania, a jasne reguły sprawiają, że osiągnięcie celów wychowawczych staje się łatwiejsze, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.
Będąc opiekunem stażu czy też opiekunem praktyki dzieliłam się swoimi materiałami i opracowaniami z przyszłymi nauczycielami i nauczycielami rozpoczynającymi pracę. Dla przyszłego nauczyciela szczególnie ważne jest nabycie umiejętności przekazania swojej wiedzy. Każdy z nas, stając pierwszy raz przed klasą, ma obawy, czy podoła zadaniu: czy tak zapanuje nad czasem, by przeprowadzić wszystko, co sobie zaplanował; czy będzie w stanie zaciekawić uczniów, by ci z uwagą i zainteresowaniem brali udział w lekcji i wreszcie jak zareaguje na ewentualne niewłaściwe zachowania uczniów. Stąd tak istotne jest samodzielne prowadzenie zajęć przez praktykanta i obserwowanie przez niego zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyki.
Panie Magdalena Garska oraz Edyta Leik miały możliwość obserwacji moich lekcji, a ja obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją praktykantkę i podopieczną, zwracając uwagę na pobudzanie aktywności uczniów na lekcji spowodowanych określonymi działaniami nauczyciela, sposób i rodzaj dobieranych metod aktywizujących, zasady i sposób oceniania. Po każdej obserwowanej lekcji omawiałyśmy stopień realizacji założonych celów. Z takich zajęć wyniosłam również wiele cennych wskazówek i spostrzeżeń, które wykorzystuję w swojej pracy.
W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłam w lekcjach pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz sama prowadziłam tego typu zajęcia. Obserwując te zajęcia chciałam wzbogacić swój warsztat pracy, zmodyfikować swoje działania ciekawych propozycji prowadzenia lekcji.
Współpraca nauczycieli jest podstawą działania każdej szkoły, a wymiana informacji i dzielenie się doświadczeniem warunkuje sukcesy na różnych płaszczyznach działalności szkolnej. Cieszę się, że służąc innym nauczycielom radą i pomocą, przyczyniam się do ich sukcesów, a tym samym do sukcesów szkoły.
Brałam również udział w opracowaniu dokumentacji szkolnej, określającej zasady funkcjonowania szkoły. To między innymi:
- tworzenie regulaminów konkursów bibliotecznych :
- tworzenie planu pracy Szkolnego Klubu Artystycznego „PLASTUSIE”
- planu pracy Samorządu Uczniowskiego
- planu pracy kółek języka niemieckiego
- planu pracy zajęć dla uczniów mających trudności w nauce języka niemieckiego

Opracowałam materiały pomocnicze w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Jest to teczka z arkuszami egzaminacyjnymi dla klas gimnazjalnych, którą przekazałam do biblioteki szkolnej dla wykorzystania przez uczniów. Wspólnie z uczniami klasy III. gimnazjum opracowałam na zajęciach dodatkowych słowniczek języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.
Brałam także udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i szkoleniowych według harmonogramu pracy szkoły.
Podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym p. Izabelą Jurgielewicz, z której pomocą rozwiązywałam zaistniałe problemy wychowawcze. Wspólnie prowadziłyśmy rozmowy wychowawcze z moimi wychowankami oraz ich rodzicami.
§8 ust. 2 pkt 4 IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
- Opracowanie programu planu pracy z uczniami mającymi orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (IPET) oraz zajęcia wyrównawcze
- Opracowanie programu zajęć z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych.
- Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym
- Opracowanie i wdrażanie do realizacji programu działalności SKA
- Organizowanie pracy SU
- Opracowanie i wdrożenie programu i scenariuszy:
a. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
b. Współtworzenie regulaminu konkursó

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych § 8.ust.2.pkt 4c.

1. Od czasu podjęcia pracy w Zespole Szkół w Ugoszczy staram się o dobrą współpracę z rodzicami. Zachęcam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. W ramach współpracy z rodzicami organizowałam spotkania, na których omawiałam bieżące sprawy klasowe oraz szkolne, informowałam rodziców o wynikach w nauce oraz o frekwencji. Ponadto z rodzicami uczniów sprawiających największe kłopoty byłam w stałym kontakcie telefonicznym.
2. Rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałych problemach i podjętych działaniach wychowawczych. Zawsze byłam gotowa podjąć rozmowy na temat problemów moich uczniów z ich rodzicami, służyłam radą, wyjaśniałam sytuacje problemowe, wspólnie ustalaliśmy odpowiednie środki zaradcze i sposoby ich zastosowania. Wspólnie z panią pedagog przeprowadziłyśmy również spotkania z rodzicami uczniów. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb, rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. Współpraca nasza polegała na wspólnym planowaniu pomocy potrzebującym uczniom, spotkaniach wg harmonogramu ustalonego przez pedagoga, rozmowach podczas przerw, wymianie spostrzeżeń i uwag. Wychowawca, nawet zaopatrzony w gruntowną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest konieczna. Dobry nauczyciel-wychowawca zauważa problemy, w miarę swoich możliwości zapobiega im. W międzyczasie sygnalizuje o nich pedagogowi, by wspólnie opracować bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom ucznia. Pedagog szkolny jest w stanie odciążyć nauczyciela-wychowawcę w wielu obszarach pracy pedagogicznej. W jednych miejscach wesprzeć, w innych przejąć rolę, a w jeszcze innych współdziałać w osiąganiu zamierzonego celu.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
-pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy
- rozeznania w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowania ich na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
-rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym
-pomocy w kontaktach z rodzicami
3. Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy, w celu zintegrowania zespołu klasowego, starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat zarówno ich problemów i niepowodzeń w szkole oraz osobistych sukcesów. W przypadku pojawienia się konfliktów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych stosując zasadę tolerancji i zaufania. Niejednokrotnie zwracałam się o pomoc do pedagoga szkolnego. Wspólnie omawiałyśmy możliwe sposoby rozwiązania problemu, rozmawiałyśmy uczniami starając się znaleźć wyjście z sytuacji. Zachęcałam także uczniów do udzielania pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.

4. Współorganizowałam i sprawowałam opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach językowych i plastycznych. Organizowałam szkolne etapy konkursów językowych oraz przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach z języka niemieckiego i plastyki. Uczniowie nie tylko uczęszczali na zajęcia przygotowujące ich do tego typu konkursów, ale także otrzymywali ode mnie materiały dodatkowe do nauki w domu.

5. Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. W trakcie odbywania stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe metody nauczania. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń.

6. Pełniłam obowiązki opiekuna stażysty dla nauczyciela uczącego języka angielskiego. Organizowałam i przeprowadzałam konsultacje z nauczycielem. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez młodego nauczyciela. Prowadziłam zajęcia w jego obecności. Pomagałam w realizacji planu rozwoju zawodowego. Wskazywałam na sposób dokumentowania pracy. Służyłam pomocą w przygotowaniu sprawozdania oraz opracowałam projekt oceny dorobku zawodowego.

Opieka nad młodym stażem nauczycielem pozwoliła mi na inne spojrzenie na pracę własną, zainspirowała do wprowadzenia pozytywnych zmian dla dobra ucznia, a tym samym i szkoły. Myślę, że moja podopieczna skorzystała na współpracy ze mną, nabyła doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
7. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pozwolił mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
8. W trakcie odbywania stażu gromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne, rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, krótkie filmy tematyczne, plansze tematyczne, zdjęcia, dodatkowe ćwiczenia z zasobów internetowych.
Wzbogacam warsztat pracy poprzez pozyskiwanie środków dydaktycznych
( plakaty z wydawnictw, broszury o krajach niemieckojęzycznych), zakup pozycji książkowych.
9. Staram się rozwijać zdolności i zainteresowania moich uczniów poprzez prowadzenie kółek języka niemieckiego i kółka plastycznego.
10. W mojej pracy nauczyciela języka niemieckiego opracowałam testy do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przed egzaminem gimnazjalnym. Testy te wykorzystuję również jako zadania dodatkowe dla uczniów zdolnych.
11. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych zrealizowałam podczas pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Z racji bycia opiekunem wykonuję dodatkowe zadania na rzecz szkoły. Obejmują one także działalność charytatywną szkoły. Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/16 zorganizował zbiórkę nakrętek dla chorych dzieci. Wspólnie z gronem pedagogicznym został zorganizowany Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego zysk każda klasa przeznaczyła na pomoc misji w Brazylii, chorej koleżance z Półczna oraz na paczki bożonarodzeniowe dla dzieci z biednych rodzin z naszej placówki.
Od kwietnia 2016 roku przedstawiciele SU zajmują się sprzedażą gazet, a zyski ze sprzedaży zasilają konto SU i w przyszłości pozwolą na przeznaczenie kolejnej kwoty na szczytne cele.


3. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. § 8.ust.2.pkt 4f.

1. Dzielenie się swoim zapleczem dydaktycznym poprzez publikowanie planu rozwoju i sprawozdania z realizacji planu rozwoju
2. Ukończyłam studia podyplomowe Technika i Plastyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
3. Ukończyłam Kurs Kierowników wycieczek szkolnych
4. Ukończyłam kurs doskonalący Papieroplastyka zorganizowany przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku
5. Ukończyłam kurs doskonalący Higiena i emisja głosu zorganizowany przez Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku
6. Uzyskałam Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną na rzecz szkoły 14.10.2014r.
7. Uzyskałam Nagrodę Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pracę społeczną na rzecz szkoły 14.10.2014r.
8. Uzyskanie przez moich uczniów tytułu Laureata i Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego
9. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską w Bytowie

V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem § 8.ust.2.pkt 5.

1. Dokonałam analizy przypadku wychowawczego, opierając się na uczniu z klasy, której jestem wychowawcą, ustaliłam we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując również z innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski. Podnosiłam kompetencje i umiejętności wychowawcze poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Nauczyłam się podejmować właściwe działania ratownicze. Studiowałam literaturę dotyczącą spraw wychowawczych. Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom.
Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów. W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem.
Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły. Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ. Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy, umożliwiając wybór zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych.
2. Realizowałam założenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
3. Współpraca z rodzicami przebiegała bez zarzutu. Organizowałam zebrania z rodzicami oraz kontaktowałam się z rodzicami telefonicznie. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy.
Przeprowadzałam pedagogizację rodziców, a organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Pozwolił mi na rozwój osobowości. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych. Cenię uwagi i dobre rady. Relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami uważam za dobre. Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również niewątpliwie dla szkoły. Zaplanowane w planie rozwoju zadania starałam się realizować na bieżąco, ale również wdrożyłam szereg wcześniej nieplanowanych pomysłów. Stałam się bardziej poszukująca, twórcza i kreatywna. Dążyłam do realizacji celu kształtowania u uczniów samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności porozumiewania się. Na każdym kroku staram się zwracać uczniom uwagę na umiejętność słuchania się nawzajem i prowadzenia dyskusji. W mojej pracy kieruję się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do własnego rozwoju. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Uważam, że nie ma ludzi nieomylnych i potrafię przyznać się do błędu lub niewiedzy. Niestety mimo wielu zaplanowanych zadań, które zostały przeze mnie zrealizowane znalazły się też i takie, których realizacja nie udała mi się. Nie odbieram jednak tej sytuacji, jako swojej porażki, ponieważ każdy plan rozwoju zawodowego jest z reguły dość ogólny i ramowy, a nauczyciel nie jest w stanie ściśle przewidzieć i zaplanować wszystkich swoich działań z góry na trzy lata. Jestem świadoma tego, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojego nauczania zależą ode mnie, od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Wiem, że w nauczaniu nie mogę poprzestać tylko na podawaniu książkowej wiedzy. Mam świadomość tego, że nauczyciel musi ciągle szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Lekcje prowadzone nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem rozbudzają zainteresowania. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu, jakości pracy szkoły oraz lepszego jej funkcjonowania. Mimo dużej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, zaangażowania, wkładu finansowego i czasowego z całą odpowiedzialnością przyznaję, że mój wybór jest właściwy. Staż miał dla mnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim, skłaniał mnie do jeszcze częstszej niż zazwyczaj autorefleksji. Bez niej niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy. Staż inspiruje i motywuje do dalszej pracy, a zdobyte umiejętności, doświadczenia i wiedzę z pożytkiem wykorzystam i udoskonalę w dalszej pracy zawodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.