X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32060
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Anita Busza
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie
STANOWISKO PRACY – nauczyciel
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo- wychowawcza – Wyższa Szkoła pedagogiczna w Częstochowie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Iwona Frąckowiak
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2013 – 31.05.2016

DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – opiekun samorządu uczniowskiego (2013/2014, 2014/2015), współkoordynator projektu „Odmienność wzbogaca” (2015), członek zespołu ewaluacyjnego ( 2013/2014, 2014/2015), koordynator zadań doradcy zawodowego (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Dyplom Studiów Podyplomowych – oligofrenopedagog – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Dyplom Studiów Podyplomowych – Diagnoza i terapia pedagogiczna – Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013 – 31.05.2016

Nazywam się Anita Busza. Jestem nauczycielką kontraktową Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie. Ukończyłam studia magisterskie o kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej. Pracę z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie podjęłam w 2009 roku. Wcześniej dziewięć lat pracowałam z młodzieżą jako wychowawca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Krotoszynie.
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w 2013 roku i był on dla mnie okresem intensywnej pracy skierowanej na sprostanie wymaganiom, które zawarłam w swoim planie rozwoju zawodowego. Wykonane przeze mnie zadania w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust.2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenienia ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego poprzez
- zanalizowanie rozporządzenia Ministra Edukacji dotyczącego awansu zawodowego z marca 2013roku
- Karta Nauczyciela
- zredagowanie planu rozwoju zawodowego,
- Uczestnictwo w szkoleniu pt. „Jak zostać nauczycielem mianowanym?- awans zawodowy” zorganizowane przez ODN w Kaliszu – listopad 2013 , kwiecień 2016
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów i rodziców.

2. Współpraca z opiekunem stażu mgr Iwoną Frąckowiak
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
• Omówienie sposobu realizacji stażu oraz zasad współpracy – wrzesień 2013
• Zapoznanie się z obowiązkami nauczyciela stażysty poprzez analizę przepisów prawa oświatowego ( rozporządzenie Ministra Edukacji dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z marca 2013roku) oraz sporządzenie planu rozwoju zawodowego zgodnego z aktualną podstawą prawną, koncepcją rozwoju szkoły i kalendarzem szkolnym
• Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu - wrzesień 2013r.
• Przypomnienie sposobu realizacji stażu oraz zasad współpracy

Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu:
10.10.2013r – funkcjonowanie w środowisku - Temat zajęć: Krotoszyn dawniej i dziś.
12.12.2013r. – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne -Temat zajęć: Zegar – ćwiczenia w odczytywaniu godzin.
12.05.2014 – zajęcia kreatywne -Temat zajęć: Łąka majowa – wydzieranka.
22.10.2014r – funkcjonowanie w środowisku -Temat zajęć: Książki dawniej i dziś – rozmowa kierowana na podstawie czytanego tekstu.
10.12.2014r. – funkcjonowanie w środowisku - Temat zajęć: Tradycje świąt bożego Narodzenia
08.10.2015r. – funkcjonowanie w środowisku – Temat zajęć: Na czym polega praca pszczelarza?
09.12.2015r. – przysposobienie do pracy – Temat zajęć: Porządkowanie kuchni- mycie szafek.
25.02.2016r. – funkcjonowanie w środowisku – Temat zajęć: Mierzenie temperatury – ćwiczenia.
20.04.2016r. – przysposobienie do pracy – Temat zajęć: Opieka nad osobami starszymi. Pomoc w codziennym życiu.

Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
09.10.2013r – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. II b zawodowa - Temat zajęć: Ćwiczenie pamięci – nauka krótkich tekstów na pamięć.
12.12.2013 – przysposobienie do pracy – III klasa przysposabiająca - Temat zajęć: Potrawy wigilijne.
12.05.2014 – Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Temat zajęć: Wycieczka po Krakowie – czytanie ze zrozumieniem.
06.03.2014 – przysposobienie do pracy – III kl. Przyspasabiająca do pracy - Temat: Wykonanie kartki dla dzieci z Ukrainy. Wykorzystanie ściegów ręcznych.

21.10.2014r – przysposobienie do pracy kl. I SpdP - Temat zajęć: Ściegi ręczne – doskonalenie fastrygi.
12.12.2014r. – przysposobienie do pracy – kl. III SPdP - Temat zajęć: Potrawy wigilijne.
13.01.2015r. – przysposobienie do pracy – Temat zajęć: Szycie ręczne: kalendarz klasowy, nanosimy nasze urodziny.
28.04.2015r. – przysposobienie do pracy – Temat zajęć: Zszywanie tkaniny za pomocą ściegu za igłą
02.10.2015 – terapia pedagogiczna – Temat zajęć: Ćwiczymy orientację przestrzenną.
26.02.2016 – terapia pedagogiczna – Temat zajęć: Dynamizowanie procesów poznawczych: uwagi.
18.04.2016r.- przysposobienie do pracy- Temat zajęć: Wiosenne zawieszki – naszywanie za pomocą fastrygi aplikacji.

Efekty realizacji:
Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
W organizacji warsztatu i metod pracy pedagogicznej skupiłam się na:
- analizie podstawy programowej nauczania i wychowania prowadzonych zajęć i przedmiotów,
- zapoznaniu się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach do kształcenia specjalnego uczonych przeze mnie uczniów.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych oraz wychowawczych. Przygotowywałam scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych. Samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne. Zajęcia były dokładnie analizowane pod kątem metodycznym i merytorycznym i uzyskały pozytywną opinię. Przeprowadzanie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia, a biorący w nich udział uczniowie byli aktywni i zainteresowani.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem lekcji koleżeńskich w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Iwonę Frąckowiak. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod i form pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i zdolniejszych, a także atmosferę panującą na lekcji i stosunek nauczyciela do uczniów. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Dzięki tym doświadczeniom mogłam udoskonalić mój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Doskonaląc własny warsztat pracy brałam udział w:
- opracowaniu, modyfikacji rozkładów materiału nauczania dla I, II i III klasy przyspasabiającej do pracy,
- opracowaniu planu wychowawczego i planu profilaktyki dla klas zawodowych,
- ewaluacji planu wychowawczego i planu profilaktyki dla klas zawodowych,
- opracowaniu planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
- opracowaniu i ewaluacji IPET-ów,
- prowadzeniu dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć rewalidacyjnych, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Z opiekunem stażu analizowałam Statut Szkoły, corocznie na początku roku szkolnego wprowadzałam zmiany, zgodnie ze zmieniającymi się rozporządzeniami. Najobszerniejsze zmiany wprowadzone zostały we wrześniu 2015 roku zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015r.poz.357) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana przeze mnie w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz ewaluacji własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji działań z planu rozwoju zawodowego. Znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia koncepcji pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości jej pracy.

Ważnym elementem w pracy dydaktycznej z uczniem było stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zastosowanie zróżnicowanych form pracy z uczniem.

Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam rozmowy z moimi uczniami odnośnie satysfakcjonujących ich metod. Obserwowałam ich reakcje na sposób prowadzenia zajęć przez moją osobę. Zdobyta w ten sposób wiedza dawała mi możliwość zainteresowania ich moimi lekcjami, co powodowało wyższą motywację do nauki.
Dokonując autorefleksji brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i doszłam do następujących wniosków:
• praca nauczycielki i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji,
• w pracy nauczycielskiej ważny jest kontakt z uczniem,
• metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
• poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi w zadowalający sposób prowadzić proces wychowania i nauczania,
• mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
• potrafię współpracować z dziećmi i młodzieżą,
• powinnam stale doskonalić swój warsztat pracy, pracować nad tym , by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły, a w szczególności dawały wymierne korzyści uczniom.

4.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1.Aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• rady pedagogiczne wg. harmonogramu
• rady szkoleniowe wg harmonogramu
• Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych w placówkach oświatowych
• Szkolenie: Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• Szkolenia: „Jestem wychowawcą świetlicy szkolnej”.
• Szkolenie: BHP
• „Problemy rozwojowe dzieci z FASD” – AKSJOMAT Katarzyna Kałamajska – Liszcz

• Szkolenie: „Syndrom DDA- Dorosłe Dzieci Alkoholików”.
• Wspieranie myślenia matematycznego – Katarzyna Kałamajska-Liszcz – marzec 2014
• Szkolenia – Budowanie zespołu na podstawie koncepcji MBTI- 16 typów osobowości – październik 2015 r., grudzień 2015
• Kurs Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej – kwiecień 2016
• Udział w spotkaniach zespołu wychowawczego

2. Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
• samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych: studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• „Jak zostać nauczycielem mianowanym”- awans zawodowy- warsztaty ODN w Kaliszu- 15.11.2013r.
• Trening agresji i przemocy organizowany przez ODN w Kaliszu 2014
• Szkoła Równego Traktowania – organizowany przez Fundację Geremka w Warszawie listopad 2014/czerwiec 2015
• Sieć doskonalenia nauczycieli – Ścieżka Rozwoju wrzesień 2014 / maj 2015:
- Platforma internetowa
- Zarządzanie czasem
- Wizerunek nauczyciela
• Seminarium; „Opracowanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie do priorytetów VI, VII, VIII w ramach WRPO w latach 2014-2020
• Szkolenie ; „Statut szkoły wraz z analizą proponowanych zmian” – samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
• Szkolenie – Doradztwo zawodowe – „Od diagnozy do ewaluacji praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” - październik 2015
• Warsztat „Jak zostać nauczycielem mianowanym” – awans zawodowy- kwiecień 2016 Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Efekty realizacji:
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkań z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość pogłębić wiedzę dotyczącą pracy z uczniem, zwiększając efektywność rozwoju podopiecznych. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć. Szkoliłam również swoje kompetencje zawodowe, pracowałam nad dialogiem z uczniem i pracownikami szkoły.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią mojej pracy w zawodzie nauczyciela.

3. Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz szkoły przy współpracy z innymi nauczycielami
1. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2014 oraz 2014/2015
a) przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 oraz 2014/2015
b) wybór członków i opiekunów Samorządu Uczniowskiego- wrzesień 2013roku, wrzesień 2014
c) przygotowanie akcji „Sprzątanie Świata”- wrzesień 2013roku, wrzesień 2014
d) zorganizowanie dyskoteki z okazji „Dnia Chłopca”- wrzesień 2013roku, wrzesień 2014
e) przygotowanie uroczystości pasowania uczniów- październik 2013roku, wrzesień 2014
f) współudział w organizacji „Dnia Edukacji Narodowej”- październik 2013roku, październik 2014
g) współudział w przygotowaniu kartek urodzinowych dla dziewczynki chorej na raka – Oliwii- październik 2013roku.
h) zorganizowanie „Kawiarenki Mikołajkowej”, z której dochód przeznaczony został na potrzeby Samorządu Uczniowskiego- grudzień 2013roku
i) współorganizacja Wigilii Szkolnej- grudzień 2013roku, grudzień 2014
j) dyskoteka z okazji DNIA DZIECKA – czerwiec 2013, czerwiec 2014

2.Pomoc w organizacji Dnia Życzliwości – przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz zajęć warsztatowych dla uczniów, kręcenie filmów na temat życzliwości, przygotowanie prezentacji - listopad 2013, listopad 2014

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem POMOST w Krotoszynie:
- REALIZACJA PROJEKTÓW:
„Wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci poprzez zajęcia terapeutyczne z hipoterapii” – 2013/2014
„Dwa grudniowe światła”- grudzień 2013, grudzień 2014
„Figle migle na podkowach” – maj/czerwiec 2015
„Odmienność wzbogaca” – kwiecień/maj 2015
„ Wielokulturowe Świętowanie” – listopad/grudzień 2015
- pozyskiwanie wsparcia i funduszy na rzecz uczniów – PISANIE PROJEKTÓW

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3 w Krotoszynie:
-występ wielkanocny zaproszonych dzieci wraz z poczęstunkiem,
- organizacja zajęć z hipoterapii „Spotkanie z koniem”

4. Współudział w tworzeniu cyklicznych przedsięwzięć szkolnych: prezenty dla sponsorów, Jarmark Świąteczny, Jarmark Wielkanocny, KROTOFEST, Dzień Integracji.

5. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy: prowadzenie dziennika szkolnego, realizacja programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, Dzień Chłopca – Klasowy turniej na Kręgielni WODNIK, Wycieczka „TYDZIEŃ KARIERY”, wycieczka do Klubu Pracy – spotkanie z liderem- przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, Wigilia Klasowa, wycieczka „Moje miasto ma 600 lat”, Dzień Dziecka – wyjście do kawiarni.

6. Realizacja zadań wynikających z planu pracy doradcy zawodowego:
- zajęcia na temat lokalnego rynku pracy w Klubie Pracy w Krotoszynie dla trzecich klas zawodowych,
- organizacja spotkań z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy – dla klas zawodowych
- organizacja wycieczek do Powiatowego Urzędu Pracy – dla klas zawodowych
- indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów,
- warsztaty dla gimnazjalistów „Moje predyspozycje zawodowe”.

7. Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez dwa i pół roku koordynowałam badania (5 edycji) studentek psychologii nad dojrzałością społeczną i emocjonalną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prezentowałam szkołę, przedstawiałam specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Dzieliłam się własnym doświadczeniem zawodowym.

Efekty realizacji:
Przygotowanie szkolnych i lokalnych imprez było okazją do integracji uczniów szkoły, rozwinięcia ich uzdolnień, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej, jak i w skali całego kraju, gdyż w gmachu Sejmu w Warszawie wraz z koleżanką odebrałyśmy certyfikat dla naszej szkoły „SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA”.
Uroczystości szkolne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze współtworzone przeze mnie i konsultowane z opiekunem stażu.
Większość wymienionych imprez szkolnych została udokumentowana w Kronice Szkolnej, na wykonanych zdjęciach oraz na stronie internetowej szkoły, Starostwa Krotoszyńskiego, stronie oficjalnej miasta Krotoszyn, jak również Fundacji Geremka działającej w Warszawie.
Spotkania ze studentkami psychologii z UAM w Poznaniu pozwoliły na dyskusje i konfrontacje nad korelacją teorii i praktyki.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów, ich sytuacji rodzinnej oraz problemów społeczno-cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju imprezach i wycieczkach szkolnych. Te wspólne lata pozwoliły mi na poznanie ich potrzeb i możliwości.
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole (orzeczenia PP-P, orzeczenia lekarskie) pomogły, by w sposób właściwy stworzyć pełen obraz edukacyjno- terapeutyczny ucznia.
a) sporządzenie programu wychowawczego i profilaktyki dla uczniów klasy II, III zawodowej
b) sporządzenie IPET-u z terapii pedagogicznej dla klasy IV I V podstawowej i III zawodowej oraz z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznów klasy I i III zawodowej.
Współpraca z rodzicami lub opiekunami poprzez zebrania oraz rozmowy telefoniczne.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i rozwojowych uczniów.
Konsultacje z nauczycielami szkoły.
Klasowe zebrania z rodzicami.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Współpraca z trójką klasową.

2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
Jako wychowawca klasy starałam się rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze. Obserwacja, wywiady i rozmowa pozwoliły mi na poznanie sytuacji wychowanków, także ich potrzeb i problemów. Zauważone trudności i nieprawidłowości starałam się na bieżąco rozwiązywać i korygować. Diagnoza środowiska klasowego była również podstawą do przygotowania programu wychowawczego i profilaktycznego klasy.
Zadania wychowawcy jakim starałam się sprostać:
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniem, zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- realizacja zadań integrujących klasę: Dzień Chłopca – klasowy turniej na Kręgielni Wodnik,, wycieczka TYDZIEŃ KARIERY, KLUB PRACY, wycieczka na Targi Poznańskie FOOD, Wigilia Klasowa, Śniadanie Wielkanocne wyjście do kawiarni na Dzień Dziecka, wycieczka Moje miasto na 600 lat, uroczyste zakończenie szkoły klas III zawodowych, organizacja pomocy koleżeńskiej, Krotoszyn – gra miejska organizowana przez Muzeum Regionalne Krotoszyn
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym:
- Spotkanie z Policjantem – wrzesień 2014, luty 2015, czerwiec 2015, wrzesień 2016.
- Trening zastępowania agresji – listopad-grudzień 2014, 2015
- Międzynarodowy Dzień AIDS – pogadanka, przygotowanie gazetki grudzień 2013, grudzień 2014, grudzień 2015.
- Zdrowy styl życia – aktywne formy spędzania wolnego czasu – pogadanka i dyskusja. Prezentacja ulubionych form. – styczeń 2014, luty 2015, luty 2016
- W jaki sposób dbam o higienę ciała i umysłu? – prezentacja i pogadanka – styczeń 2014
- Współczesne zagrożenia – dopalacze- od zabawy do śmierci.- luty 2015
- Co to jest przemoc? Jak przeciwdziałać przemocy? Gdzie szukać pomocy?- luty 2015
- Radzenie sobie z własną i cudzą agresją. Elementy treningu zachowania zastępowania agresji – marzec 2015r.
- Ruch sposób na nudę – marzec 2014, marzec 2015
- Warsztaty antydyskryminacyjne – kwiecień 2015r.
- projekt ODMIENNOŚĆ WZBOGACA – kwiecień/maj 2015r.
- Jestem wolny, czy wszystko mi wolno?- zagrożenia związane z nałogami. – kwiecień 2015, kwiecień 2016,
- Cyberprzemoc – bezpieczne poruszanie się w wirtualnym świecie – kwiecień 2016 r.

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną, a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, a tym samym mogłam pomóc w ich rozwiązaniu.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz pracodawcami uczniów mojej klasy. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy i charakter. Dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.


3. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Praca z uczniem mającym problemy w nauce:
W pracy z uczniem mającym problemy z przyswajaniem wiedzy, czy określonych umiejętności starałam się skupić na mocnych stronach ucznia, by mógł budować wiarę w swoje możliwości i zdolność do pokonywania trudności w zdobywaniu wiedzy. Dlatego w procesie nauczania:
- dostosowywałam formy, metody pracy i treści podczas prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
- współpracowałam ze specjalistami w szkole,
- stosowałam nagrody,
- organizowałam pomoc koleżeńską oraz indywidualną pomoc uczniom.
Efekty realizacji:
Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest dla mnie codziennością. Wymaga od nauczyciela zarówno wiedzy pedagogicznej, jak i psychologicznej. Ważnym czynnikiem, który miał wpływ na sukces w pracy była wnikliwa obserwacja i współpraca z zespołem nauczycieli ucznia. Każdy sukces ucznia starałam się nagradzać (chociażby zachwytem czy słowem).


Opieka nad uczniami uzdolnionymi:
Moimi priorytetami w realizacji tego zadania była motywacja uczniów do dalszej pracy i rozwijania swoich talentów poprzez udział w konkursach plastycznych (Spacer po zawodach – I miejsce Małgosi Pieszak), konkursach zawodowych np. konkurs kucharski organizowany przez Hufiec Pracy w Krotoszynie, reprezentowaniu szkoły (Targi Edukacyjne, Drzwi Otwarte Szkoły) oraz zawodach sportowych. Starałam się też pobudzać najzdolniejszych uczniów do wysiłku na miarę ich możliwości stosując zróżnicowane ćwiczenia na zajęciach, zachęcając do wykonywania zadań dodatkowych.
W mojej pracy starałam się przygotować również uczniów klas zawodowych do profesjonalnego reprezentowania naszej szkoły na Targach Edukacyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Efekty realizacji:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem współorganizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Ważnym krokiem ku dorosłości naszych uczniów było samodzielne reprezentowanie szkoły.

4. Współpraca z rodzicami
Diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie działań rodziców.
Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami.
Włączenie rodziców do wspólnych działań wychowawczych, do współuczestnictwa w życiu szkoły:
- Dzień Nauczyciela, Jarmark Świąteczny, Bal Serc – cegiełki na fanty, Krotofest, Dzień Integracji

5. Prowadzenie zajęć różnymi metodami
Organizowanie wycieczek dydaktycznych:
- Targi Poznańskie FOOD Poznań – październik 2013, październik 2014
- Sklep ogrodniczy – październik 2014
- Klub Pracy – maj 2015, październik 2015
- Moje Miasto na 600 lat – czerwiec 2015
- Krotoszyn - Gra miejska – maj 2016

Organizacja i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych:
- klasowy Dzień Chłopca – wrzesień 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
- Klasowy Turniej na Kręgielni – wrzesień 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
- Wigilia Klasowa – grudzień 2013, grudzień 2014, grudzień 2015
- Dzień Życzliwości – listopad 2013, 2014
- Projekt DWA GRUDNIOWE SWIATŁA – listopad/ grudzień 2014
- Projekt MIĘDZYKULTUROWE ŚWIĘTOWANIE – listopad/grudzień 2015.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę:
- Stowarzyszenie POMOST w Krotoszynie: realizacja projektu: Dwa grudniowe światłą” listopad/grudzień 2013 i 2014 „Wielokulturowe świętowanie” – listopad/grudzień 2015, Odmienność Wzbogaca – kwiecień/maj 2015.
- Hufiec Pracy w Krotoszynie: konkursy sportowe i zawodowe oraz wspólne uroczystości świąteczne

6. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
a) przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 i 014/2015
b) wybór członków i opiekunów Samorządu Uczniowskiego- wrzesień 2014roku.
c) przygotowanie akcji „Sprzątanie Świata”- wrzesień 2014roku.
d) zorganizowanie dyskoteki z okazji „Dnia Chłopca”- wrzesień 2014roku oraz Andrzejek –
listopad 2014
e) przygotowanie uroczystości pasowania uczniów- październik 2014roku.
f) współudział w organizacji „Dnia Edukacji Narodowej”- październik 2014roku.
g) zorganizowanie dyskoteki z okazji WALENTYNEK
h) pierwszy dzień wiosny „Kwiaty dla każdego”
i) wybór nowych opiekunów Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2015/2016

Efekty realizacji
Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, jej efektywność i szybkość, a mnie daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczycielki. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo-edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, ankiet, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne, podziękowania itp.

1. Wykorzystanie w swojej pracy komputera oraz Internetu:
- Opracowanie przy pomocy komputera: planu wychowawczego i profilaktyki dla III klasy zawodowej, planów wynikowych, kart pracy, kart oceny uczniów oraz innych materiałów dydaktycznych.
- Korespondencja elektroniczna z uczniami klasy zawodowej.
- Przygotowanie materiałów graficznych i tekstowych do publikacji na stronie internetowej szkoły: wycieczka na Targi Poznański FOOD, projekty „Dwa grudniowe światła” i „Odmienność wzbogaca”, imprezy lokalne „ Spacer po zawodach”, przedstawienie wielkanocne SP Nr 3 w Krotoszynie dla dzieci z naszej szkoły, spotkanie z liderem Klubu Pracy, warsztaty z przedstawicielem PUP.
- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe)
- Poznawanie przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli
- Konsultowanie się z nauczycielami, wymiana doświadczeń na platformie internetowej
- Przygotowanie pamiątkowej prezentacji multimedialnej dla absolwentów klas zawodowych, prezentacji na Dzień Życzliwości, prezentacji z projektu ODMIENNOŚĆ WZBOGACA.

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia w celu podniesienia umiejętności wykorzystujących technologię informacyjną.
Kształcenie uczniów w szukaniu informacji związanych z rynkiem pracy.
Wyszukiwanie i rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminów kwalifikacji zawodowych.
Komunikowanie się z uczniami za pomocą portali społecznościowych, kont pocztowych e-mail.
Edukacja uczniów dotycząca bezpiecznego poruszania się w wirtualnym świecie.

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
Korzystanie z forów i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli- m.in.: www.polekcjach.edu.pl , koweziu, www.45minut.pl, a także z baz danych oferowanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe- www.gwo.pl, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne- www.wsip.pl
Przygotowanie prezentacji na egzamin.


Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na zajęciach lekcyjnych i rewalidacyjnych zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosło wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do nauki, poszukiwania przez nich nowych wiadomości. Uczniowie korzystając z multimedialnych programów komputerowych wykazali zdolność do szybszego zapamiętywania i samodzielnego szukania informacji. Technologia komputerowa ułatwiła również moją pracę nauczyciela, jak i wychowawcy

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki , oświaty, pomocy społecznej i problemów nieletnich.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez: czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Tą drogą rozwijałam własne kompetencje pedagogiczne oraz kształtowałam i doskonaliłam kompetencje osobowościowe.
Ważna była współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym w omawianiu sytuacji uczniów pod każdym aspektem, jak i w celu rozwiązywania problemów bieżących naszych uczniów. Otrzymałam wiele cennych rad i wskazówek do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Analiza orzeczeń uczniów wydanych z PP-P, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania opiekuńczo - wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy i profilaktyki. Podczas zajęć dbałam o to, by dzieci i młodzież nabywała nie tylko nową wiedzę, ale i nowe umiejętności. Omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam ich do nauki poprzez stosowanie nowych motywatorów. W czasie lekcji wychowawczych, czy pogadanek realizowałam tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie. Promowałam zdrowy styl życia.

Pełnienie roli wychowawcy- poszczególne działania:
- poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja
- rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych
- organizowanie pomocy koleżeńskiej – wymiana zeszytów i informacji dla uczniów oddelegowanych na kursy zawodowe,
Kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów – tematy realizowane na godzinach z wychowawcą oraz terapii pedagogicznej.
Udział w pracach zespołu wychowawczego – wrzesień 2013, styczeń 2014, wrzesień 2014, styczeń 2015, wrzesień 2015, styczeń 2016.
Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
Monitoring frekwencji.
Współpraca z zakładami pracy uczniów.
Opieka nad badaniami wśród naszych uczniów przez studentki psychologii UAM w Poznaniu.

Udział w pracach zespołów ewaluacyjnych. Opracowywanie ewaluacji wewnątrzszkolnych: narzędzi badawczych, analizy materiału badawczego.
- „Działania szkoły na rzecz profilaktyki agresji i przemocy w szkole”
- „Działania szkoły na rzecz zdrowia”
- „Poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole zawodowej
- „Rola świetlicy szkolnej”

Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i specjalistami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.
Ewaluacje wewnątrzszkolne pozwoliły na wypracowanie wniosków, które zostały wprowadzone jako program naprawczy i skutkowały poprawa funkcjonowania szkoły.
Pogłębienie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania, bądź podejmowali działania, które jednocześnie sprawiały mi satysfakcję.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie: Koncepcja Pracy Szkoły, Statut Szkoły, Zasady Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, ewaluacyjnego, ds. zmian w Statucie, a także byłam członkiem komisji nadzorującej podczas sprawdzianu po klasie szóstej.
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły (statut). Znajomość prawa i przepisów pozwoliła mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Mogłam właściwie opracować planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


1. Analiza podstawowych aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Uczestnictwo w szkoleniu pt.”Jak zostać nauczycielem mianowanym? – awans zawodowy”, organizowany przez ODN w Kaliszu – listopad 2013, kwiecień 2016.
Opracowanie dokumentacji koniecznej do kontynuowania stażu:
- plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
- harmonogram lekcji koleżeńskich
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich

Analiza przepisów prawa oświatowego, m.in.
• Ustawy o systemie oświaty,
• Karty Nauczyciela,
• Karty Praw Dziecka,
• Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i doradztwa zawodowego, programu nauczania, podstawy programowej.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (10.06.2015-najnowsze)
Rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (z dnia 24 lipca 2015r)
Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Analiza ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r.. Wykorzystywanie znajomości przepisów w swoich działaniach: monitoring frekwencji uczniów.

3.Analizowanie i wdrażanie prawa wewnątrzszkolnego i uczestnictwo w jego ewaluacji
1. Analizowanie dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Zasad Oceniania, Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej.
2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy:
- czynny udział w próbnej ewakuacji budynku szkoły, przestrzeganie obowiązujących procedur,
- zanalizowanie ustaw i rozporządzeń związanych z pracą nauczyciela szkoły specjalnej.
3. Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wg harmonogramu.

4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
1. Konstruowanie dokumentów potwierdzających przebieg awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego:
- fotografowanie wydarzeń z życia szkoły typu Dzień Nauczyciela, Dzień Życzliwości, realizacja projektu „Wielokulturowe świętowanie”, „Dwa grudniowe światła”, „Figle, migle na podkowach, „ Odmienność wzbogaca” wigilia klasowa, wycieczki edukacyjne, uroczyste zakończenie dla absolwentów szkoły zawodowej
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, m.in.: dzienniki zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć rewalidacyjnych. Dostosowanie rozkładów planów pracy poszczególnych zajęć, planów pracy zespołów do obowiązujących uregulowań prawnych. Konstruowanie IPET-ów zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Aktualizacja Statutu Szkoły i Zasad Oceniania zgodnie z nowymi rozporządzeniami.


PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane osiągnięte. Realizacja zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne, wychowawcze, kompetencje nauczycielskie oraz skłoniła do wnikliwej analizy i oceny własnej pracy. Dała dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń zarówno mnie, jak i moim uczniom.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu Szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, kompetencje, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2013, 2014, 2015.
W okresie stażu dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem POMOST z Krotoszyna pozyskiwałam fundusze na rozwój nowych form terapeutycznych w szkole – hipoterapia., byłam współautorem ciekawych projektów. Myślę, że udział w nich wpłynął korzystnie na promocję i rozwój szkoły, a tym samym dał więcej możliwości zorganizowania ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla uczniów biorących w nich udział.
Udało mi się we współpracy z gronem nauczycielskim wypracować dla szkoły certyfikat „Szkoły równego traktowania”. Dzięki temu wyróżnieniu miałam zaszczyt reprezentować Zespół Szkół Specjalnych w Sejmie w Warszawie, gdzie wraz z pedagogiem szkoły odebrałyśmy cenną nagrodę.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania wynikające z koncepcji pracy szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.