X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32025
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzenie

Od 2005 roku pracuję w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu jako nauczyciel języka polskiego. Posiadam wymagane kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. W 2004r. ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, na kierunku filologia polska w zakresie specjalność nauczycielska. Uczę też drugiego przedmiotu - historii, ponieważ w 2008r. ukończyłam na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego Studia Podyplomowe dla Nauczycieli. Historia. Dodatkowo w roku szkolnym 2013/2014 ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, co umożliwiło mi prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W 2012 roku uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., 29 sierpnia 2013 roku złożyłam do dyrektora szkoły, wniosek o rozpoczęcie stażu w celu uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia projekt planu rozwoju zawodowego. Uwzględniłam w nim stawiane mi wymagania kwalifikacyjne, moje kompetencje i umiejętności w zakresie nauczanych przedmiotów oraz specyfikę i potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniona. Po zatwierdzeniu planu przez dyrektora szkoły rozpoczęłam jego realizację.
Przez cały okres stażu tj. od 1.09.2013r. do 31.05.2016r.z zaangażowaniem realizowałam wyznaczone w planie zadania. Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku mojej pracy zawodowej, a także w czasie trwania stażu był wszechstronny rozwój uczniów. Uwzględniając ich możliwości, potrzeby i oczekiwania starałam się im stworzyć warunki do poszerzania wiedzy na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych. Zachęcałam do podejmowania własnej aktywności, chociażby poprzez udział w kole literacko-artystycznym czy działalność w Samorządzie Uczniowskim. Ważnym elementem mojej pracy było pełnienie roli wychowawcy i związana z tym współpraca z rodzicami uczniów. Aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, w tym w działaniach promujących ją w środowisku lokalnym. Starałam się sumiennie realizować założone w planie cele i zadania powierzone mi przez dyrektora szkoły oraz wynikające z aktualnych potrzeb placówki. To wszystko pomogło mi doskonalić pracę własną i wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły.
Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów z uwzględnieniem efektywności podjętych działań zarówno w procesie samodoskonalenia jak i przydatności dla szkoły, w której pracuję.


§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Staż rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego. W tym celu przeanalizowałam następujące przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Dodatkowo skorzystałam ze wskazówek zamieszczonych w prasie oświatowej („Głos Nauczycielski”) oraz na portalach edukacyjnych (www.awans.net). Dzięki temu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, wymaganiami kwalifikacyjnymi i powinnościami nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W odpowiednim terminie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz poprawnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
W trakcie stażu systematycznie pogłębiałam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły. Analizowałam szkolną dokumentację: Statut Szkoły, w tym Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny, obowiązujące regulaminy i Plan Pracy Szkoły. Efektem tego było sporządzanie planów pracy z poszczególnych przedmiotów, zajęć dodatkowych, przedmiotowego systemu oceniania czy planu pracy wychowawczej. Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokonywać bieżącej analizy własnych działań oraz skuteczności realizowanych zadań zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej.
Podjęłam szereg działań mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły. Wykonywałam dodatkowe czynności ujęte w planie pracy szkoły, wynikające z przydziału czynności oraz zlecone dodatkowo przez dyrektora szkoły.
Brałam udział w tworzeniu dokumentów szkolnych. W roku szkolnym 2013/2014 pracowałam w zespole ds. modyfikacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, czego efektem było zaktualizowanie tego szkolnego dokumentu. W roku szkolnym 2014/2015 pracowałam z kolei w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej opracowując min. ankietę dla nauczycieli dotycząca bezpieczeństwa w szkole. Opracowane dokumenty zaprezentowane zostały na radzie pedagogicznej.
Od roku szkolnego 2014/2015 pełnię rolę wychowawcy klasowego. Opracowałam i wdrożyłam w mojej klasie plan pracy wychowawczej w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy. Zapoznałam uczniów z sylwetką patrona oraz tradycjami szkoły. Omówiłam obowiązujące dokumenty. W celu integracji zespołu klasowego przeprowadziłam zajęcia integracyjne przy wsparciu szkolnego pedagoga. Zdiagnozowałam sytuację rodzinną i materialną uczniów w celu udzielenia niezbędnej pomocy. Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, dzięki czemu na bieżąco rozwiązywałam pojawiające się problemy. Współpracowałam również z nauczycielami uczącymi w mojej klasie w celu omawiania wyników w nauce, zachowania uczniów, frekwencji oraz dostosowania metod i form pracy dla uczniów z dysfunkcjami. Dzięki temu uczniowie w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali pozytywne oceny z poszczególnych przedmiotów. Promowałam wśród uczniów czytelnictwo zachęcając do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych. Na lekcjach wychowawczych poruszałam różnorodną tematykę dotyczącą min. bezpiecznego spędzania wolnego czasu, zagrożeń współczesnego świata, sposobów radzenia sobie ze stresem czy technik zapamiętywania. Zachęcałam uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły. Efektem tego był aktywny udział moich wychowanków w przygotowaniu szkolnych imprez i uroczystości np. „Dnia Patrona czy „Dnia Nauczyciela”. Zachęcałam też ich do samorządności i pracy na rzecz innych, W roku szkolnym 2015/2016 przewodniczącą samorządu uczniowskiego została uczennica z mojej klasy. Inni moi uczniowie również angażowali się w działalność Samorządu Uczniowskiego. Brali udział w warsztatach plastycznych w ramach obchodów „Tygodnia bezpiecznej szkoły”, akcji „Góra Grosza”, czy zbiórce na rzecz opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zachęcałam też moich uczniów do promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym, czego efektem był ich aktywny udział w Dniach Otwartych Szkoły, pełnienie dyżurów na kiermaszu świątecznym czy udział w zajęciach warsztatowych na Targach Edukacyjnych. Razem z klasą uczestniczyłam w wycieczce na Górę św. Anny oraz do planetarium w Chorzowie. Oprócz wycieczek organizowałam moim wychowankom wyjścia do kina i teatru. Wszystko to przyczyniło się do lepszej integracji zespołu klasowego, poczucia odpowiedzialności moich uczniów za powierzone im zadania, zdobycia umiejętności współpracy i poszanowania innych osób.
Ważnym elementem mojej pracy było podjęcie działań na rzecz budowania pozytywnych relacji w obszarze szkoła – rodzice. Utrzymywałam bieżący kontakt z rodzicami moich uczniów. Przekazywałam rodzicom informacje o organizacji roku szkolnego, osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz problemach wychowawczych. Przeprowadziłam ankietę dotyczącą sytuacji rodzinnej i materialnej. Zbierałam od rodziców informacje w formie stosownych deklaracji. Konsultowałam się z nimi w sprawie wyjść i wycieczek szkolnych. Wspólnie wypracowaliśmy sposoby komunikowania się w zakresie monitorowania frekwencji uczniów. Rodzice wspierali mnie przy organizacji imprez klasowych np. Wigilii czy Dnia Kobiet. Inicjowałam kontakt rodziców moich wychowanków z pedagogami i psychologiem szkolnym (współpraca w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, osobistych uczniów takich jak uzależnienie od narkotyków, alkoholu, komputera, kłótni w rodzinie, problemów wynikających z choroby ucznia, wychowywania się w rodzinie niepełnej ciąży uczennicy). Współpracowałam też z rodzicami w zakresie pomocy uczniom z opiniami poradni pedagogiczno-psychologicznej, przygotowując stosowne dokumenty o dostosowaniu wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Efektem współpracy z rodzicami jest przekonanie, że są oni partnerami w procesie dydaktyczno-wychowawczym organizowanym przez szkołę. Chętnie w nim uczestniczą, a widząc że przekłada się to pozytywnie na funkcjonowanie ich dzieci w szkole, promują dobry wizerunek naszej szkoły w środowisku lokalnym.
W trakcie stażu prowadziłam dodatkowe zajęcia z art. 42 ust 2 pkt 2 KN. Były to zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów technikum mających trudności w nauce, szczególnie w zakresie czytania ze zrozumieniem, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, wypowiadania się. Skupiłam się zatem na doskonaleniu tych umiejętności. Przygotowywałam dla uczniów karty pracy i zestawy zadań w celu podniesienia efektywności pracy. Poza tym uczniowie mieli możliwość uzupełnienia na zajęciach dodatkowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. W tym celu przygotowałam dla nich dodatkowe materiały, zestawienia tabelaryczne, prezentacje, słowniczek pojęć. Efektem uczestnictwa uczniów w tych zajęciach było wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz poprawienie wyników w nauce.
W celu poszerzania własnej wiedzy i umiejętności w trakcie trwania stażu uczestniczyłam w radach szkoleniowych oraz warsztatach organizowanych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługują:
- coroczne szkolenia dotyczące analizy wyników egzaminu maturalnego, na których jako
przewodnicząca zespołu przedmiotowego prezentowałam analizę wyników egzaminu
maturalnego z języka polskiego, co umożliwiło mi oraz innym nauczycielom polonistom
dokonać ewaluacji własnych działań w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu,
- coroczne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym i
zawodowym, które przygotowały mnie do właściwego pełnienia tej funkcji oraz czuwania
nad przebiegiem egzaminów zewnętrznych zgodnie z procedurami,
- udział w warsztatach z coachingu organizowanych w szkole, które pozwoliły mi ocenić
własne możliwości i zwrócić szczególną uwagę w pracy z uczniami na ich potrzeby,
możliwości i umiejętności (rok szkolny 2014/2015),
- udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy na którym przypomniałam sobie zasady
udzielania pierwszej pomocy, a następnie zdobytą wiedzę przekazałam uczniom na lekcji
wychowawczej (rok szkolny 2015/2016),
- udział w szkoleniu z zakresu obowiązków nauczyciela w świetle prawa oświatowego, co
pogłębiło moją świadomość praw i obowiązków nauczyciela oraz spoczywającej na nim
odpowiedzialności (rok szkolny 2015/2016),
- udział w szkoleniu dotyczącym promocji szkoły, na którym wraz z innymi nauczycielami
wypracowaliśmy sposoby promocji naszej szkoły, a zastosowane na zajęciach ciekawe,
aktywizujące metody pracy wykorzystałam na zajęciach z uczniami (rok szkolny
2015/2016).
Na umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie tym samym jakości pracy szkoły niewątpliwy wpływ miał też udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje oświatowe. W szczególności dbałam o to, by uczestniczyć w spotkaniach związanych z nową formułą egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązującą od roku 2015. Były to:
- spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w MODN w Opolu (24.09.2013r.)
- konferencja dla nauczycieli języka polskiego województwa opolskiego pt. „Modyfikacja
egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”
zorganizowana przez CKE, OKE przy współpracy z regionalnym ośrodkiem doskonalenia
nauczycieli (06.12.2013r.),
- konferencja przedmiotowa „Kluczowe problemy przygotowania uczniów do matury 2015
z języka polskiego” w MODN w Opolu (16.09.2014r.),
- konferencja pt. „Podstawa programowa z języka polskiego jako efekt zbiorowej refleksji
zespołu nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w kontekście zmian w egzaminach zewnętrznych” zorganizowana przez MODN
w Opolu(06.11.2014r.),
- trzydniowe warsztaty organizowane przez MODN w Opolu pt. „Doskonalenie sprawności
językowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście zmian na egzaminie
maturalnym z języka polskiego.” (24.09. 2014r., 01.10. 2014r., 04.10. 2014r.).
Udział w wyżej wymienionych konferencjach oraz warsztatach pozwolił mi od początku śledzić zmiany zachodzące w formule egzaminu maturalnego z języka polskiego, dobierać odpowiednie metody pracy, by dobrze przygotować do tego egzaminu moich uczniów. Zwieńczeniem poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie było ukończenie przeze mnie w grudniu 2015 roku szkolenia na egzaminatora maturalnego i zdobycie uprawnień do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Dodatkowo w roku szkolnym 2013/2014 ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Wiedza zdobyta na tym kursie pomogła mi lepiej zrozumieć potrzeby uczniów posiadających orzeczenia i stosować odpowiednie metody i formy pracy z nimi. Poza tym od roku szkolnego 2014/2015 prowadziłam zajęcia rewalidacyjnez uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Moim celem było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju tych uczniów oraz na miarę ich indywidualnych możliwości wyrównywanie i kompensowanie deficytów rozwojowych korygowanie zaburzonych funkcji.
W czerwcu 2015 roku ukończyłam również czterdziestogodzinny kurs z zakresu neurodydaktyki w ramach projektu systemowego „Neurony na rzecz ucznia i szkoły. Przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w tym kursie przede wszystkim wzbogacił moją wiedzę i dał nowe spojrzenie na proces edukacji. Wypracowane rozwiązania w zakresie nowych metod nauczania stosowałam w pracy z uczniami. Starałam się wzbudzać w nich chęć samodzielnego zdobywania wiedzy i poszukiwania twórczych rozwiązań określonych problemów. Chętniej stosowałam formę pracy grupowej, przeprowadzałam klasowe dyskusje na zadany temat ucząc jednocześnie uzasadniania zajmowanego stanowiska. W swojej pracy odwoływałam się do doświadczeń uczniów, ich zainteresowań i potrzeb. Przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć oraz wzrostu efektywności kształcenia, czego dowodem były wyniki testów diagnozujących.
W trakcie stażu starałam się umiejętnie organizować i rozbudowywać swój warsztat pracy. Wzbogacałam go nowymi metodami nauczania aktywizującymi uczniów. Samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany, karty pracy, prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam na lekcjach. Wykorzystywałam też gotowe pomoce dydaktyczne takie jak nagrania muzyczne, filmy, reprodukcje obrazów, plakaty, mapy interaktywne, wywiady. Pozwoliły mi one uatrakcyjnić prowadzone zajęcia. Starałam się również uzupełniać własną bibliotekę przedmiotową, korzystając ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz nowości na rynku wydawniczym. W ten sposób poszerzyłam wachlarz form i metod pracy z uczniami. Dodatkowo opiekowałam się salą nr 18, dbałam o jej estetykę, wspólnie z uczniami wykonałam gazetki ścienne oraz na bieżąco rozwieszałam prace wykonane na lekcjach metodą projektu.
W celu doskonalenia pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły w okresie stażu na bieżąco badałam i diagnozowałam osiągnięcia edukacyjne uczniów. Opracowywałam testy diagnozujące z języka polskiego i historii, przeprowadzałam je i dokonywałam ich analizy, co było cenną wskazówką do dalszej pracy w zakresie stopnia realizacji podstawy programowej. Wyniki analizy każdorazowo omawiane były na spotkaniach zespołu przedmiotowego, gdzie dzieliłam się moimi spostrzeżeniami, ale też korzystałam w późniejszej pracy ze wskazówek pozyskanych na tych spotkaniach od innych nauczycieli. W oparciu o wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania systematycznie kontrolowałam wiedzę i umiejętności. uczniów. Dostosowywałam formy i metody pracy do ich potrzeb i możliwości. W przypadku trudności proponowałam uczniom zajęcia wyrównawcze, współpracowałam też w tym zakresie z pedagogiem szkolnym. Efektem wszystkich tych działań było osiągnięcie pozytywnych i satysfakcjonujących moich uczniów ocen zarówno z języka polskiego jak i historii. Co roku dokonywałam analizy wyników egzaminu maturalnego, a wnioski z niej jako przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego przedstawiałam na radzie pedagogicznej. Były też one cenną wskazówką w pracy z uczniami. W klasach czwartych w pierwszym i drugim półroczu przeprowadzałam próbną maturę. Analiza wyników pozwoliła określić jakie obszary uczniowie mają opanowane, a nad jakimi umiejętnościami należało jeszcze popracować. Wnioski wdrażałam zarówno na lekcjach języka polskiego jak i zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu. Efektem tych działań była stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego moich uczniów oraz osiągnięcie przez nich satysfakcjonujących, często wysokich wyników.


§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Technologia informacyjna i komunikacyjna od początku mojej pracy zawodowej odgrywa istotną rolę. Korzystam z niej zarówno w szkole jak i w domu. Znam dosyć dobrze pakiet Microsoft Office, sprawnie posługuję się programami komputerowymi takimi jak Microsoft Word, Excel, Power Point. Służyły mi one podczas stażu przede wszystkim do organizacji własnego warsztatu pracy i zapewniały szybki dostęp do zgromadzonych informacji. Dzięki nim:
- opracowałam samodzielnie różnorodne materiały dydaktyczne (karty pracy, testy,
sprawdziany, krzyżówki, wykresy, tabele i zestawienia),
- przygotowywałam dyplomy i podziękowania dla uczniów,
- przygotowywałam na bieżąco wymaganą dokumentację szkolną (rozkłady materiału, plany
pracy, przedmiotowy system oceniania, sprawozdania, zestawienia i analizy),
- przygotowywałam prezentacje multimedialne do wybranych tematów z języka polskiego
i historii oraz na szkolne uroczystości,
- przygotowywałam materiały do gazetki samorządu uczniowskiego oraz szkolnej kroniki,
- dokumentowałam przebieg stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz
sprawozdanie z jego realizacji.
Przez cały okres stażu na bieżąco w ramach podejmowanych działań prowadziłam korespondencję drogą elektroniczną.
Nieodłącznym elementem mojej pracy był również Internet i korzystanie z jego zasobów. Dzięki temu miałam dostęp do przepisów prawa oświatowego, informacji dotyczących awansu zawodowego oraz do bieżących informacji o aktualnych problemach oświatowych. Korzystałam m.in. ze stron: www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.oswiata.org.pl, www.awans.net. Informacje na temat egzaminów zewnętrznych z kolei czerpałam ze stron Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Przygotowując się do lekcji, czy zajęć z kółka literacko-artystycznego czerpałam materiały z portali edukacyjnych takich jak www.edukacja.edux.pl, edu.info.pl czy www.scholaris.pl. Internet stanowił też dla mnie bogate źródło rozmaitych scenariuszy uroczystości, z których korzystałam przygotowując oprawę artystyczną szkolnych uroczystości. Na bieżąco zapoznawałam się też z komunikatami zamieszczanymi na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu oraz informacjami dotyczącymi konkursów dla uczniów, zachęcając następnie moich wychowanków do udziału w nich. Internet był dla mnie również ważnym źródłem wiedzy o bieżących wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie. Dzięki temu korzystałam z moimi uczniami z aktualnej oferty kina, teatru, biblioteki miejskiej. Drogą internetową pozyskałam też informacje dotyczące oferty szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Udział w wielu z nich wymagał ode mnie wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej stało się nieodłącznym elementem szkolenia z neurodydaktyki, w którym uczestniczyłam w roku szkolnym 2014/2015. Szkolenie to bowiem obejmowało zajęcia na platformie e-learningowej, min. zapoznanie się z platformą projektową, logowanie się do platformy, wstawianie własnego awataru, zamieszczanie materiałów własnych i korzystanie z forum wymiany myśli. Udział w tym szkoleniu zmodyfikował też moje podejście do edukacji. W swojej pracy zaczęłam bazować na ciekawości poznawczej uczniów, zachęcać ich do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Zachęcałam jednocześnie do wykorzystywania w tym celu różnych programów komputerowych oraz przestrzeni wirtualnej, w której współcześni uczniowie tak świetnie się odnajdują. Sprawdziło się to przede wszystkim w pracy metodą projektu. Najciekawszy nosił tytuł „Żywe obrazy”. Uczniowie wybrali sobie obrazy znanych malarzy, a następnie sami wcielili się w osoby na nich ukazane, a efekt swojej pracy sfotografowali. Następnie stworzyli prezentacje, w których opisali wybrany obraz, etapy pracy nad nim i ukazali efekt końcowy. Korzystali przy tym z zasobów Internetu oraz różnych programów do obróbki zdjęć i tworzenia prezentacji multimedialnych. Ciekawą inicjatywą było też prowadzenie przez uczniów Samorządu Uczniowskiego bloga internetowego, na którym zamieszczaliśmy informacje o bieżącej działalności samorządu, dzieliliśmy się swoimi pomysłami i refleksjami. W roku szkolnym 2015/2015 nasza aktywność przeniosła się na powszechnie uczęszczanego facebooka.
W okresie stażu często korzystałam z projektora znajdującego się w sali, w której prowadziłam zajęcia. Dzięki niemu mogłam klasom wyświetlać przygotowane przeze mnie materiały dydaktyczne, prezentacje, filmy, co uatrakcyjniło lekcje i pozwoliło zapoznać uczniów z różnorodnymi tekstami kultury. Projektor i ekran wykorzystywałam również przy przygotowywaniu szkolnych imprez i uroczystości. Za pomocą elektronicznych nośników danych z kolei mogłam swobodnie korzystać w szkole ze zgromadzonych materiałów dydaktycznych np. drukowałam sprawdziany czy karty pracy opracowywane w domu i wykorzystywałam je następnie na lekcjach.
Kilka lekcji języka polskiego o charakterze podsumowującym udało mi się przeprowadzić w pracowni komputerowej. Wykorzystałam wówczas zasoby multibooka skorelowanego z programem nauczania realizowanym w klasach technikum. Przeprowadziłam też kilka zajęć rewalidacji indywidualnej wykorzystując ogólnodostępne programy multimedialne jak np. „Porusz umysł” – tu ćwiczenia dla uczniów stanowiące trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci i słowotwórczy.
Na bieżąco przekazywałam informacje na stronę internetową szkoły, bloga samorządu uczniowskiego, a od roku szkolnego 2015/2016 na szkolnego facebooka, dzieląc się tym samym swoimi doświadczeniami, pomysłami i osiągnięciami związanymi min. z działalnością koła literacko-artystycznego i samorządu uczniowskiego, których byłam opiekunem.
Od roku szkolnego 2014/2015 pełniąc rolę wychowawcy klasy wypełniałam arkusze uczniów w wersji elektronicznej oraz pracowałam w programie do wypisywania świadectw, czego efektem były poprawnie wypisane komputerowo świadectwa uczniów mojej klasy. Jako członek szkolnego zespołu do spraw rekrutacji zostałam też przeszkolona w zakresie poprawnego przyjmowania, wypełniania i weryfikowania podań kandydatów do naszej szkoły w oparciu o system elektronicznego naboru.


§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W trakcie trwania stażu starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Brałam aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego oraz zespołu przedmiotowego nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. W oparciu o nową podstawę programową dobieraliśmy programy nauczania oraz dostosowywaliśmy je do ilości godzin przeznaczonych na ich realizację oraz do możliwości i potrzeb uczniów. Bazując na swoim doświadczeniu opracowaliśmy w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania przedmiotowe systemy oceniania. Opracowane dokumenty zostały złożone do dyrektora szkoły. Analizowaliśmy wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności uczniów oraz wyniki matur próbnych, wyciągaliśmy wnioski i wdrażaliśmy je do dalszej pracy. Zaktualizowaliśmy listę tematów na maturę ustną z języka polskiego (stara formuła) na rok szkolny 2013/2014. Jako przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego opracowywałam plany pracy zespołu oraz sprawozdania z jego realizacji. Do moich zadań należało też opracowanie wyników matury z języka polskiego 2013. Wnioski z analizy przedstawiłam na radzie pedagogicznej.
W ramach spotkań zespołu przedmiotowego dzieliłam się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania. Przekazywałam informacje pozyskane na szkoleniach i warsztatach, w których wzięłam udział w trakcie stażu. Proponowałam im zastosowanie sprawdzonych przeze mnie metod aktywizujących w celu podniesienia jakości kształcenia i uatrakcyjnienia zajęć, np. metody drzewka decyzyjnego, przekładu intersemiotycznego, „twarz czy maska?”, mapy myśli, dramy czy metody SWOT. Zaprezentowałam też nauczycielom mnemotechniki, czyli metody ułatwiające zapamiętywanie takie jak łańcuchowa metoda skojarzeń, haki pamięciowe czy pałac pamięci, by mogli je zaprezentować swoim uczniom i pokazać im jak nauczyć się łatwiejszego zapamiętywania informacji. Zainteresowanym udostępniałam też posiadane materiały dydaktyczne np. filmy, książki, artykuły, karty pracy, scenariusze lekcji i szkolnych uroczystości.
Brałam udział w zespołach wychowawczych na których jako wychowawca omawiałam na bieżąco sytuację uczniów mojej klasy, pojawiające się problemy, przedstawiałam podjęte działania i proponowałam możliwe rozwiązania. Korzystałam przy tym ze zdobytego wcześniej doświadczenia, ponieważ w mojej pracy zawodowej było to trzecie z kolei wychowawstwo. Na bieżąco współpracowałam z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Mam spore doświadczenie w zakresie organizacji szkolnych uroczystości i imprez. Dzieliłam się więc nim z innymi wyznaczonymi do realizacji poszczególnych przedsięwzięć nauczycielami. Pełniłam rolę koordynatora np. Dnia Patrona, Dnia Nauczyciela, Dnia Pierwszaka czy Dnia Otwartego Szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 zostałam też wyznaczona do koordynowania programu artystycznego z okazji 40-lecia szkoły, co było sporym przedsięwzięciem i nie lada wyzwaniem.
W trakcie trwania stażu dwukrotnie pełniłam rolę opiekuna stażu – w roku szkolnym 2013/2014 nauczycielki języka polskiego, a w roku szkolnym 2014/2015 nauczycielki przedmiotów zawodowych. Pomagałam moim młodszym koleżankom opracować plan rozwoju zawodowego, służyłam im radą i doświadczeniem w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz realizacji ścieżki awansu zawodowego. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez moje stażystki. Po każdych omawiałyśmy sposób organizacji lekcji, metody i formy pracy, wskazując mocne i słabe strony. Jako opiekun stażu sporządziłam też projekt oceny dorobku zawodowego dla obu pań oraz brałam udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.
Prowadziłam lekcje otwarte, na których prezentowałam różne formy i metody pracy z uczniami. Obserwatorami moich lekcji były nie tylko polonistki, ale też nauczyciele innych przedmiotów, w tym stażyści. W okresie stażu przeprowadziłam następujące lekcje otwarte:
- lekcja języka polskiego w klasie I technikum „Filozofia starożytna” – obserwator:
nauczycielka języka polskiego
- lekcja języka polskiego w klasie I technikum „Komunikacja językowa”
obserwator: nauczycielka języka polskiego
- lekcja języka polskiego w klasie II technikum „Romantyzm-epoka uczuć”
obserwator: nauczycielka przedmiotów zawodowych
- lekcja wychowawcza w klasie I technikum „Czy jesteśmy tolerancyjni?”
obserwator: nauczycielka przedmiotów zawodowych
- lekcja otwarta z historii w klasie II zasadniczej szkoły zawodowej „Rozpad systemu
kolonialnego” – obserwator: nauczycielka przedmiotów zawodowych
Nauczyciele mogli też się zapoznać z moim warsztatem pracy na zajęciach koła literacko-artystycznego. Jako obserwatorzy uczestniczyli w:
- próbie z okazji Dnia Patrona – nauczyciel języka angielskiego, nauczycielka
wychowania fizycznego
- próbie z okazji Dnia Nauczyciela- nauczycielki przedmiotów zawodowych
- próbie Jasełek – pedagog, nauczyciel języka angielskiego

§ 8 ust. 2 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

W okresie stażu opracowałam i wdrożyłam program koła literacko-artystycznego „Pisklaki”, uwzględniając indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Były to zajęcia dodatkowe, dla chętnych uczniów, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. Celem zajęć było umożliwienie uczniom rozwoju swoich talentów takich jak śpiew, taniec, aktorstwo, zdolności plastyczne, literackie, a także kształtowanie aktywnych, twórczych postaw, rozwijanie kreatywności i wskazywanie na wartość współdziałania w zespole. Na zajęciach wykorzystywałam ciekawe metody aktywizujące jak drama, twórcze rozwiązywanie problemów, burza mózgu, ekspresja muzyczna czy plastyczna. Wraz z uczniami opracowywaliśmy scenariusze uroczystości, tworzyliśmy dekoracje i prezentowaliśmy efekty naszej pracy na forum szkoły.
Praca w ramach kółka literacko-artystycznego pozwoliła moim uczniom rozwijać zainteresowania i realizować pasje artystyczne. Mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie oraz plastyczne. Uczyli się współpracy w grupie. Niejednokrotnie przezwyciężali swoją nieśmiałość oraz tremę przed występem. Ogromna satysfakcję dało mi realizowanie różnorodnych projektów. Były to nie tylko przedstawienia np. z okazji „Dnia Patrona” czy „Dnia Nauczyciela”, ale też happeningi (z okazji Święta 11 Listopada – 2013r.) czy warsztaty literacko- plastyczne (z okazji Walentynek – 2015r.). W ramach zajęć konsultowałam też prace, które uczniowie przygotowywali na szkolne i pozaszkolne konkursy literackie.
Koło literacko-artystyczne dało moim uczniom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przygotowanie wymienionych wyżej przedsięwzięć wymagało od nich dużego zaangażowania, systematyczności, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz umiejętności pracy w zespole. Efektami swojej pracy mogli pochwalić się na forum szkoły, ale też przed swoimi rodzicami oraz osobami z zewnątrz, zapraszanymi na szkolne uroczystości. Ich występy były doceniane gromkimi brawami publiczności, pochwałami ze strony grona pedagogicznego, dyrekcji oraz gości. Przyczyniły się więc do stworzenia dobrego wizerunku szkoły oraz promowania jej na zewnątrz. Jeżeli chodzi o udział w konkursach literackich, to moi uczniowie nie osiągnęli znaczących sukcesów poza szkołą. Zachęcam ich jednak do tego, żeby nie zniechęcali się i zmobilizowali do pracy, uświadamiając, że każdy wysiłek sprzyja osiąganiu sukcesu.
W roku szkolnym 2014/2015 opracowałam i wdrożyłam do realizacji program zajęć dodatkowych dla uczniów klasy IVTB. Celem tego programu było przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego (stara formuła). Zapoznałam uczniów z procedurami pisemnego i ustnego egzaminu. Przedstawiłam i omówiłam szkolną listę tematów maturalnych na ustną prezentację. Usystematyzowałam wiedzę uczniów w zakresie literatury i sztuki kolejnych epok literackich. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretowania tekstów literackich. Powtórzyli zagadnienia z zakresu wiadomości o języku, stylach wypowiedzi, środkach stylistycznych i funkcjach języka. Poza tym pozyskali wiedzę na temat konstruowania bibliografii i planu prezentacji. Wymiernym efektem tych zajęć było poprawne skonstruowanie przez uczniów bibliografii, którą następnie złożyli u dyrektora szkoły, a następnie stuprocentowa zdawalność matury z języka polskiego w tej klasie i osiągnięcie satysfakcjonujących i wysokich wyników.
Przez cały okres stażu dostosowywałam wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów z opiniami i orzeczeniami. W roku szkolnym 2015/2016 opracowałam i wdrożyłam program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niedosłuchem oraz program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym Zespołem Aspergera). Programy opracowałam na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu uczniów oraz w oparciu o analizę funkcjonowania ucznia w zakresie poszczególnych sfer. Celem głównym programów był rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości uczniów, które umożliwiły im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole. W programach określiłam kierunki usprawniania uczniów, formy i metody pracy oraz konkretne działania. Realizując je współpracowałam z rodzicami uczniów, ich wychowawcami oraz szkolnym pedagogiem. Po półroczu dokonałam oceny efektywności podejmowanych działań, wnioski zapisałam w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, a następnie wdrożyłam je do pracy w drugim półroczu.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

W związku z ukończeniem przeze mnie z wynikiem pozytywnym 40-godzinnego szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu uzyskałam uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Dzięki temu w roku szkolnym 2015/2016 mogłam pełnić funkcję przewodniczącej przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego na państwowym egzaminie maturalnym z języka polskiego. Efektem mojej pracy było przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka polskiego zgodnie z procedurami i poprawne wypełnienie stosownej dokumentacji.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję opiekuna koła literacko-artystycznego. Na zajęciach wykorzystywałam ciekawe metody aktywizujące np. dramy czy przekładu intersemiotycznego, które zachęcały uczniów do twórczego działania. Poszerzałam wiedze uczniów na temat różnorodnych tekstów kultury. W ramach działalności koła przygotowywałam z uczniami szkolne imprezy i uroczystości takie jak:
- w roku szkolnym 2013/2014 – program artystyczny z okazji Dnia Patrona, przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela, przedstawienie z okazji Dnia Górnika, przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami” z okazji Bożego Narodzenia, występ kabaretowy z okazji „Walentynek”, program artystyczny na Obchody 40-lecia Szkoły, oprawę uroczystości zakończenia roku szkolnego dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- w roku szkolnym 2014/2015 – program artystyczny z okazji Dnia Patrona, przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela, Jasełka, bajkę japońską „Brzoskwiniowy chłopiec” na Dzień Otwarty Szkoły, przedstawienie „Na Olimpie” na zakończenie roku szkolnego maturzystów,
- w roku szkolnym 2015/2016 – program artystyczny z okazji Dnia Patrona, przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela, Jasełka, program artystyczny z okazji zakończenia roku szkolnego dla maturzystów.
Dzięki temu moi uczniowie mieli okazję zaprezentowania efektów swojej pracy oraz swoich zdolności na forum szkoły i przed zaproszonymi gośćmi.
Od roku szkolnego 2014/2015 pełnię rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego i moim zadaniem jest aktywizowanie życia społecznego w szkole. Wraz z uczniami przygotowałam plan pracy Samorządu Uczniowskiego i wdrożyłam go do realizacji. Co roku przeprowadzaliśmy wybory, poprzedzone kampanią przedwyborczą. Pomagaliśmy pierwszoklasistom zaadaptować się w nowej szkole. Organizowaliśmy stałe imprezy jak np. Dzień Nauczyciela, Dzień Pierwszaka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki i Walentynki. Włączyłam się również z uczniami w organizację Święta Niepodległości i Pierwszego Dnia Wiosny.
W ramach pełnionej funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego brałam udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 z tej okazji przygotowałam z uczniami warsztaty plastyczne, kulinarne i teatralne w ogrodzie japońskim i chińskim przed szkołą, tematycznie związane z kulturą Japonii i Chin. W roku szkolnym 2015/2016 zajęliśmy się z uczniami stroną organizacyjną, przygotowaliśmy stanowisko informacyjne, przygotowałam uczniów do oprowadzania grup odwiedzających naszą szkołę oraz zorganizowałam poczęstunek. Poza tym co roku uczniowie z Samorządu Uczniowskiego prezentują ofertę naszej szkoły na Targach Edukacyjnych. Mamy też swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta, która wznowiła swoją działalność w roku szkolnym 2015/2016. Moi uczniowie będą też pełnić rolę wolontariuszy w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w lipcu tego roku.
Poprzez szeroki zakres działalności rozwijam wśród uczniów przede wszystkim poczucie przynależności do społeczności szkolnej, wzbudzam zainteresowanie działalnością społeczną, kształtuję umiejętność organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Uczniowie uczą się planowania, współdziałania w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania, systematyczności, liczą się z potrzebami innych, wzajemnie sobie pomagają. Uczą się wyrażania własnej opinii, ale też szanowania innych oraz samorządności, co bez wątpienia przyda im się w dorosłym życiu.
Byłam organizatorem lub współorganizatorem wyjść i wycieczek szkolnych. Wraz z nauczycielką wychowania fizycznego zorganizowałam wycieczkę z nordic walking dla uczniów klas pierwszych na Górę Św. Anny (15.04.2015r.), gdzie mieli możliwość poznania jej zabytków – sanktuarium, klasztoru, kalwarii, groty, Pomnika Czynu Powstańczego oraz amfiteatru. Razem z nauczycielem fizyki z kolei zorganizowaliśmy dla uczniów klas pierwszych i drugich technikum wycieczkę do planetarium w Chorzowie (18.04.2015r.). Regularnie organizowałam wyjścia do kina np. na film Bogowie” czy „Karbala” oraz do teatru np. na przedstawienie pt. „Żyd na beczce” czy „Poświęcona przyjaźń”.
W celu pogłębienia wiedzy o regionie razem z moją klasa wzięłam udział w roku szkolnym 2014/2015 w projekcie realizowanym przez szkolnego pedagoga „Szlakiem opolskich tajemnic”, którego celem było pozyskanie wiedzy o najważniejszych zabytkach i instytucjach kulturalnych miasta Opola.
Podczas mojego stażu zorganizowałam następujące konkursy:
- walentynkowy konkurs na limeryk (luty 2014r.)
- konkurs na przekład intersemiotyczny „Miłość niejedno ma imię” (luty 2015r.)
- konkurs pt. „Żart z kapelusza” na najlepszy dowcip (kwiecień 2016r.)
- szkolny konkurs wiedzy pożarniczej (maj 2016r.)
Brałam też udział w pracach komisji konkursu recytatorskiego z okazji Światowego Dnia Poezji (marzec 2014r.), konkursu kompozytorskiego „Muzyka z komputera” (grudzień 2014r.) i konkursu literackiego „Powstanie warszawskie – cała szkoła pisze listy” (grudzień 2015r.).
Dodatkowo zachęcałam uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Uczniowie pod moja opieką wzięli udział min. w: miejskim etapie konkursu literackiego „Pomagając innym pomagam sobie” organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Opolu i Urząd Miasta w roku szkolnym 2013/2014 (uczennica klasy I technikum -dyplom uczestnictwa), szkolnym konkursie na limeryk w roku szkolnym 2013/2014 (uczennica klasy I technikum i uczeń klasy III technikum – wyróżnienie), konkursie „Literacki Fenix” organizowanym przez Opolski Klub Fantastyki Fenix w roku szkolnym 2014/2015 (uczennica klasy II technikum– wyróżnienie), szkolnym konkursie „Powstanie Warszawskie - cała szkoła pisze listy” (uczennica klasy I technikum – I miejsce, uczennica klasy II technikum – wyróżnienie). Moi uczniowie wzięli też udział w konkursach: „Szkoła zawodowa - mój wybór” organizowanym przez MEN (2014/2015), „(Wy)komiksuj się z dopalaczy” organizowanym przez MEN (2015/2016), XI Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym – Gniewno (2015/2016), w których nie osiągnęli sukcesów, jednak podjęli wyzwanie, co dla mnie jest równie ważne. Informacje na temat osiągnięć uczniów umieszczałam w sprawozdaniach z pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ogłaszałam na forum szkoły np. poprzez wywieszenie wyników na gazetce Samorządu Uczniowskiego.
Brałam aktywny udział w zespole do spraw promocji szkoły. Prezentowałam ofertę naszej szkoły na Targach Edukacyjnych, Targach Budownictwa oraz w szkołach gimnazjalnych. Co roku przygotowywałam ciekawe zajęcia na Dni Otwarte Szkoły, a w roku szkolnym 2015/2016 pełniłam rolę ich koordynatora. Promowałam szkołę także poprzez organizację szkolnych uroczystości np. Dnia Patrona, Dnia Nauczyciela, przygotowanie programu artystycznego z okazji Obchodów 40-lecia Szkoły. Pełniłam rolę członka komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2014/2015, pełniąc dyżury w trakcie rekrutacji, przyjmując i weryfikując podania uczniów. Dodatkowo w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 prowadziłam z koleżanką kronikę szkolną zamieszczając w niej najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Pełniąc rolę wychowawcy zdiagnozowałam sytuację rodzinną i materialną moich wychowanków. Poinformowałam rodziców o możliwości otrzymania przez uczniów stypendiów, warunkach ich przyznawania oraz procedurze składania wniosków. Dzięki indywidualnym rozmowom z moimi uczniami i ich rodzicami pogłębiłam swoją wiedzę na temat ich potrzeb. Przy współpracy ze szkolnymi pedagogami, psychologiem i innymi nauczycielami starałam się pomagać im w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń. Efektem moich działań było bieżące rozwiązywanie rodzinnych i osobistych problemów uczniów takich jak uzależnienie od narkotyków, alkoholu, wychowywanie się w niepełnej rodzinie, wyjazd rodziców do pracy za granicę, kłótnie rodzinne, choroba przewlekła, ciąża. Brałam udział w zespole wychowawczym dotyczącym ucznia uzależnionego od dopalaczy, na którym razem z pedagogiem, psychologiem, kuratorami i rodzicami ucznia ustaliliśmy działania, które należało podjąć, by mu pomóc (min. kontrakt z uczniem, terapia dla niego i rodziców, wskazania ośrodka dla uzależnionych). Razem z pedagogiem szkolnym zdiagnozowałam sytuację uczennicy z rodziny z problemem alkoholowym (ojciec alkoholik). W celu opanowania sytuacji współpracowaliśmy z mamą uczennicy oraz policją. Uczniowi skonfliktowanemu ze swoimi rodzicami, który zaczął sięgać po alkohol i narkotyki zorganizowaliśmy terapię w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Opolu. Mamie uczennicy, która sprawia problemy wychowawcze zaproponowałam spotkanie ze szkolnym psychologiem i pedagogiem oraz podałam adresy placówek, w których mogła uzyskać pomoc poza szkołą. W przypadku uczennicy w ciąży współpracowałam z kierownikiem szkolenia praktycznego oraz pracodawcą u którego miała odbywać praktyki w celu umożliwienia jej odrobienia praktyki w późniejszym terminie.
W swojej pracy z uczniami z opiniami i orzeczeniami uwzględniałam zalecenia i sugestie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Dostarczały one informacji o uczniach oraz były istotną wskazówką do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Informowałam rodziców i uczniów o zakresie działań poradni i w konkretnych przypadkach sugerowałam skorzystanie z jej pomocy. Na przykład poinformowałam mamę uczennicy w ciąży o możliwości zorganizowania dla niej nauczania indywidualnego oraz skierowałam do Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego przeprowadziliśmy szereg akcji współpracując z różnymi instytucjami. Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka zorganizowaliśmy happening połączony z kampanią informacyjną (październik 2014r.) na temat telefonów zaufania, fundacji i placówek służących pomocą dzieciom i młodzieży. Pozyskałam na ten cel ulotki informacyjne, które następnie rozdaliśmy uczniom. W październiku 2015r. zorganizowaliśmy Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, w trakcie którego poszczególne klasy przygotowały stoiska ze zdrową żywnością, a w gabinecie pedagoga szkolnego mieścił się punkt informacyjny dotyczący porad z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki. Mieliśmy tez przygotowane ulotki dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych, które pozyskałam od zaprzyjaźnionego lekarza.
Co roku z uczniami biorę udział w akcjach charytatywnych. W październiku 2015r. zorganizowałam z uczniami zbiórkę żywności na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt, przeprowadziłam w szkole akcję „Góra Grosza”, zbieraliśmy też plastikowe nakrętki dla niepełnosprawnej dziewczynki.
W trakcie stażu współpracowałam z Miejską Biblioteka Publiczną. We wrześniu 2015r. mojej klasie wychowawczej zorganizowałam wyjście do miejskiej biblioteki w celu zapoznania się z jej ofertą oraz umożliwienia przy okazji wyrobienia karty bibliotecznej. W październiku 2016r. z kolei wybrałam się z klasą ITB i IVTB do biblioteki na wystawę fotografii oraz na lekcję biblioteczną, której celem było zapoznanie uczniów z rodzajami i zawartością katalogów bibliotecznych oraz sposobami wyszukiwania informacji.
Wychodząc naprzeciw zainteresowań uczniów podjęłam współpracę z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Opolu. Po konsultacji z dowódcą JRG NR 3 KM PSP w Opolu przekazałam uczniom zainteresowanym pracą w straży pożarnej informacje na temat wymagań jakie należy spełnić w postepowaniu kwalifikacyjnym podczas starania się o przyjęcie do pracy. Zorganizowałam też Szkolny Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Dla zwycięzców przygotowałam nagrody pozyskane z KM PSP w Opolu. Ze względu na duże zainteresowanie uczniów w przyszłości zamierzam pomóc im w przygotowaniu się do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Pożarniczym.§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W celu rozwijania swoich kompetencji z zakresu umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych monitorowałam osiągnięcia moich uczniów, obserwowałam ich, starałam się dostosować formy i metody pracy do ich potrzeb i starałam się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. Współpracowałam w tym zakresie z pedagogiem i psychologiem szkolnym, innymi wychowawcami i nauczycielami, doradcą zawodowym i kierownikiem kształcenia praktycznego. W ramach zespołów przedmiotowych dzieliłam się doświadczeniem w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, a na spotkaniach zespołów wychowawczych – problemów osobistych i rodzinnych uczniów.
W związku z dostrzeżonymi problemami do niniejszego sprawozdania dołączam opis i analizę dwóch zdiagnozowanych przypadków.
1.Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiazywania problemu wychowawczego – negatywne relacje interpersonalne w klasie (załącznik 1)
2.Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu trudności szkolnych i wychowawczych ucznia z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu - w tym Zespołem Aspergera (załącznik 2)

Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których podjęłam się w okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Był to dla mnie czas intensywnej pracy. Pogłębiłam swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania szkoły, doskonaliłam umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, podnosiłam kwalifikacje, co bez wątpienia korzystnie wpłynęło na mój warsztat pracy. Nabyłam umiejętność świadomego planowania oraz organizacji pracy, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz stosowania różnorodnych rozwiązań w pracy z uczniami przy uwzględnieniu ich umiejętności i potrzeb. Przekonałam się, że jako nauczyciel muszę ciągle szukać nowych, ciekawych metod pracy, wykorzystywać twórczy potencjał uczniów i motywować ich do samodzielnych poszukiwań. Wiele satysfakcji dało mi prowadzenie koła literacko-artystycznego oraz pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Cieszyłam się każdym sukcesem moich uczniów, doceniałam ich zaangażowanie i kreatywność. Sama nauczyłam się od nich większej otwartości i spontaniczności.
W trakcie trwania stażu udało mi się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, co przyczyniło się znacząco do podniesienia jakości pracy własnej oraz pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.