X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30256
Przesłano:

Projekt oceny dorobku nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego
za okres stażu ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Biorąc pod uwagę założenia przedstawione w planie rozwoju zawodowego oraz ich częściową realizację, a także własną obserwację pracy nauczyciela kontraktowego, pani,,,,,,,,,,,,,,,,,, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Uzasadnienie:
Pani ,,,,,,,,,,,,,,, przedstawiła opiekunowi stażu dokumentację odnośnie wymagań kwalifikacyjnych oraz swoje bieżące dokonania, gromadząc równocześnie dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania. Na początku współpracy zawarła kontrakt z opiekunem stażu (ustalone zostały kryteria oceny stażu oraz harmonogram spotkań i hospitacji lekcji, zakres obowiązków nauczyciela i opiekuna oraz zasady komunikowania się i współpracy). Pani ,,,,,,,, zapoznała się i przeanalizowała akty prawne regulujące działalność szkoły. Dodatkowo, napisała notatkę odnośnie każdego dokumentu, którą dołączy do sprawozdania z realizacji stażu. Nauczycielka aktywnie uczestniczyła w kreowaniu prawa szkolnego, brała udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współtworzyła Zespół Języków Obcych oraz Zespół modyfikujący dokumenty szkolne. W celu podnoszenia swoich kwalifikacji nauczycielka rozpoczęła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki oraz brała udział w szkoleniach: pt. „ Szkoła bez przemocy” oraz „Awans zawodowy nauczyciela” zorganizowanym przez PCEN w,,,,,,,,,,,,,
Cierpliwość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi powodowały, że pani,,,,,,,,, doskonale radziła sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi. Otwartość, życzliwość, przyjazne nastawienie do otoczenia, umiejętność bezkonfliktowego działania przyczyniały się do podejmowania i realizowania zadań przez w sposób konkretny i rzeczowy. Nauczycielka chętnie współpracowała z pedagogiem szkolnym i rodzicami, udzielając rad i wskazówek dotyczących ich dzieci podczas godzin konsultacji, spotkań indywidualnych oraz wywiadówek. Umiejętnie rozpoznawała problemy edukacyjne i wychowawcze u uczniów, uwzględniając przy tym środowisko lokalne. Współtworzyła scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Jasełek. Zorganizowała dla uczniów szkoły podstawowej bezpłatną lekcję nauki gry w kręgle. Obserwowała młodzież podczas przerw, dyżurów, ferii zimowych, wycieczki do Centrum Zabaw ,,,,,,,,,,, oraz dyskotek szkolnych z okazji Andrzejek i zabawy choinkowej. Systematycznie prowadziła dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy III gimnazjum przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. W ramach pracy z uczniem zdolnym, przygotowywała młodzież do konkursów kuratoryjnych. Uczeń z klasy III gimnazjum przeszedł do etapu regionalnego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów zorganizowanym przez PSNJN. Dodatkowo nauczycielka prowadziła dla uczniów chętnych z klas IV i V zajęcia z języka niemieckiego mające na celu zainteresowanie tym przedmiotem. Wspólnie z opiekunką stażu wprowadziła do kalendarza imprez szkolnych „Dzień Języków Obcych”.
Pani ,,,,,,,,,,, systematycznie bogaciła swój warsztat pracy akcentując wykorzystanie metod aktywizujących oraz przygotowując nowe, ciekawe środki dydaktyczne mające na celu zwiększenie motywacji uczniów w klasach o zróżnicowanym stopniu kompetencji językowych. Wykorzystywała umiejętności obsługi komputera przy opracowywaniu różnych dokumentów niezbędnych w pracy: planów pracy dydaktyczno – wychowawczej, arkuszy obserwacji, kart pracy, sprawdzianów, artykułów na stronę internetową szkoły i dokumentacji związanej z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego. Używanie TIK i Internetu do komunikacji z uczniami zwiększyło efektywność lekcji (uczniowie pisali i wysyłali zadania domowe na e-mail nauczycielki, otrzymując informację zwrotną na swój adres).
Stwierdzam, że wyżej wymienione argumenty przedstawiające częściową realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego powodują, iż pani,,,,,,,, zasługuje na pozytywną ocenę dorobku zawodowego.


Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.