X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32002
Przesłano:

Sprawozdanie za okres stażu na nauczyciela mianowanego

Nowy Sącz, 31.05.2016r.

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Nowym Sączu

SPRAWOZADANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Marta Pogwizd
Nauczyciel matematyki

I Wstęp.
Czas trwania stażu był okresem intensywnej pracy nad próbą sprostania i zrealizowania zadań, jakie założyłam w planie rozwoju zawodowego. Przez ten okres pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych (edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych).
Po zakończeniu stażu przedstawiłam sprawozdanie z realizacji zadań zamierzonych w planie rozwoju zawodowego. Ponieważ mój zawód łączy się ze stałą potrzebą systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych myślę więc, że moja praca nad własnym rozwojem nie została zakończona. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas odbywania stażu, wiem, jak to realizować w sposób profesjonalny, z korzyścią dla siebie, uczniów i własnego rozwoju zawodowego.

II Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

7 ust.2.pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenie własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Organizację i doskonalenie własnego warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz zapoznaniem się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych przepisów prawa opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor. Dokonałam analizy najważniejszych dokumentów regulujących pracę szkoły. Na ich podstawie planowałam własne działania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze zmierzające do realizacji zadań szkoły, a także zadań uwzględnionych w moim planie rozwoju zawodowego. Zadania te są następujące:

1. Aktywny udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako pełnoprawny jej członek.
1.2. Zgodnie z Regulaminem Pracy tego organu wykonywałam jej statutowe kompetencje stanowiące i opiniotwórcze.
1.3. Aktywnie uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i zespołu samokształceniowego o tematyce:
• „Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela-pedagoga w kierowaniu klasą”;
• „Praca z uczniem zdolnym”;
• „Jak chronić i przeciwdziałać chorobom aparatu głosowego”;
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych”;
• „Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń PPP”;
• „Reforma oświaty i podstawy programowej”;
• „Zarządzanie energią i mediami w budynkach oświatowych”.
1.4. Aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego. Opracowywałam z nauczycielami matematyki sposób oceniania, formułowanie zakresów umiejętności i wiadomości na poszczególne poziomy opanowania wiedzy przez uczniów z matematyki. Wraz z koleżankami konstruowałam wymagania edukacyjne w oparciu o nową Podstawę Programową a także program nauczania, aktywnie uczestniczyłam w procesie wyboru podręczników dla klas IV-VI.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego poznając procedury i przepisy prawa związane z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego;
• realizując zadania szkoły właściwie ukierunkowywałam własna pracę zawodową;
• udoskonaliłam umiejętność planowania pracy jako wychowawcy klasy;
• szczegółowa analiza Rocznego Planu Pracy umożliwiła mi na odpowiedni dobór treści, środków, sposobów i form pracy z uczniami;
• poznałam kompetencje Rady Pedagogicznej;
• świadomie i sumienie wykonywałam obowiązki zawodowe podnoszące jednocześnie jakość pracy placówki;
• poprzez udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych wzbogaciłam warsztat pracy;
• wdrożyłam do pracy nabyte umiejętności w kontaktach zarówno dziećmi jak i rodzicami;
• rozwinęłam własne umiejętności dydaktyczno wychowawcze;
• poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Samokształceniowego poszerzyłam wiedzę z zakresu umiejętności konstruowania wymagań edukacyjnych dla uczniów na poszczególnych szczeblach drugiego etapu edukacyjnego z matematyki;
• nabyłam umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego w pracy dydaktyczno wychowawczej.

2. Udział w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Podczas trwania stażu brałam aktywnie udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które były dostosowane do potrzeb szkoły i klasy. W ciągu dwóch lat i dziewięciu miesięcy ukończyłam następujące szkolenia:
• „Nieoszacowane szacowanie”, zorganizowane przez GWO
• „Matematyczni analfabeci i geniusze- praca z klasą o zróżnicowanym poziomie z podręcznikami serii Matematyka z plusem”, zorganizowane przez GWO
• „Algebry skutecznie nauczę”, zorganizowane przez GWO
• „Spójrz inaczej na agresję”, zorganizowane przez OSN „Spójrz inaczej”
• „Kierowanie klasą – dyscyplina w klasie szkolnej”, zorganizowane przez NODN „Sophia”,
• „Fascynacja=aktywacja! Tajemnice i zagadki na lekcjach matematyki”, zorganizowane przez GWO, 2007r.
• „Seria gotowa na wszystko. Matematyka z plusem ujarzmia nową podstawę”, zorganizowane przez GWO, 2008r.
• „Gdy intuicja zawodzi, czyli szkolne zmagania z nieskończonością.” zorganizowane przez GWO, 2009r.
• „Nietypowe metody rozwiązywania zadań z matematyki”, zorganizowane przez Centrum szkoleniowe eduskrypt.pl
• „Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań.”, zorganizowane przez GWO, 2010r.
• „Zadania nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” zorganizowane przez MCDN w Nowym Sączu, 2010r.
2.2. Uczestniczyłam w lekcjach pokazowych przeprowadzonych przez koleżanki z pracy.

Uzyskane efekty:

• zdobyte umiejętności wykorzystywałam codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• zdobyłam nowe wiadomości i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi w wieku szkolnym;
• uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania matematyczne;
• rozwinęłam warsztat pracy z zakresu wykorzystania metod aktywizujących podczas pacy z uczniami;
• świadomie i z pełną odpowiedzialnością organizowałam wycieczki szkolne;
• dzięki obserwowanym zajęciom koleżanek wykorzystywałam w swojej pracy zaobserwowane metody i formy pracy z dziećmi;
• pogłębiłam umiejętność planowania pracy z uczniami w świetle zmian w prawie oświatowym.

3. Samokształcenie.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Systematycznie poszerzałam wiedzę poprzez studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
3.2. Prowadziłam rozmowy z koleżankami o dłuższym stażu pracy, dzięki którym pogłębiłam wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania a także procedur obowiązujących w szkole.
3.4. Wykorzystałam Internet w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań metodycznych zadań dla uczniów.
3.5. Z wykorzystaniem Internetu śledziłam zmiany w prawie oświatowym.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu dydaktyki i wychowania;
• poznane metody i formy pracy wprowadziłam na zajęciach wyrównawczych;
• poszerzyłam wiedzę i umiejętności pracy na zajęciach z dziećmi uzdolnionymi matematycznie;
• zdobyte wiadomości z zakresu wychowania pozwoliły mi na lepsze i bardziej efektywne kierowanie klasą ;
• dzięki ciekawym rozwiązaniom dydaktycznym wyszukanym w Internecie urozmaicałam zajęcia z uczniami;
• dbałam o własny rozwój oraz rozwój własnego warsztatu pracy.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

Opis sposobu realizacji:

4.1. Uczestniczyłam i obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu mgr Małgorzatę Ślemę.
4.2. Omawiałam z opiekunem stażu realizację celów założonych przez opiekuna, formy i metody pracy wykorzystane podczas zajęć, efektywność wykorzystanych pomocy dydaktycznych podczas zajęć.
4.3. Zaobserwowane ciekawe formy pracy przenosiłam na grunt własnej klasy.

Uzyskane efekty:
• nauczyłam się wyciągać pozytywne i krytyczne wnioski z obserwowanych zajęć;
• poznałam ciekawe metody pracy, które wykorzystałam w praktyce;
• pogłębiałam wiedzę z zakresu metod pracy, którą mogłam wykorzystać w późniejszych zajęciach;
• pogłębiłam umiejętność formułowania celów ogólnych i operacyjnych, dzięki czemu podniosłam efektywność własnej pracy.


5. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły i opiekuna stażu.

Opis sposobu realizacji:

5.1. Przez cały okres trwania stażu przeprowadziłam zajęcia w obecności Dyrekcji Szkoły, które odbywały się zgodnie z harmonogramem hospitacji.
5.2. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadziłam lekcję pokazową dla Dyrektora Szkoły, koleżanek i rodziców.
5.3. Po każdych zajęciach przeprowadzonych w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu i koleżanek analizowałam przeprowadzone zajęcia określając mocne i słabe strony pracy.
5.4. Pisałam scenariusze zajęć na zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły a także na lekcje pokazowe.

Uzyskane efekty:

• nabyłam umiejętność radzenia sobie ze stresem, wynikającym z prowadzenia zajęć w obecności innych osób;
• nauczyłam się krytycznie patrzeć na własną pracę;
• wypracowałam umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy;
• pogłębiłam umiejętność uzasadniania wybieranych przeze mnie metod, form i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi;
• dzięki omawianiu zajęć w obecności Dyrektora lub opiekuna stażu modyfikowałam sposoby pracy dzięki czemu praca na kolejnych zajęciach przynosiła lepsze rezultaty.


6. Opracowywanie i wdrażanie planów pracy.

Opis sposobu realizacji:

6.1. Opracowywałam i wdrażałam plany pracy dydaktycznej dla klasy IV-VI, w oparciu o założenia Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego a także „Programu Nauczania dla II etapu edukacji szkolnej z matematyki”, jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości i zainteresowania uczniów.
6.2. Jako wychowawca klasy konstruowałam Plan Pracy Wychowawczej, w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Planu Wychowawczego Szkoły na poszczególne lata.
6.3. W roku szkolnym 2009/2010 opracowałam program działalności „Koła Matematycznego”.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam umiejętność tworzenia planu pracy na poszczególne szczeble edukacji szkolnej;
• jako wychowawca klasy nabyłam umiejętności konstruowania Planu Pracy Wychowawczej w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;
• nabyłam umiejętność ewaluacji własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez ocenę realizacji założonych celów dydaktyczno-wychowawczych;
• wspomagałam i rozwijałam u uczniów umiejętność czytania ze zrozumieniem;
• propagowałam wśród uczniów zdrowy tryb życia;
• propagowałam wśród wychowanków zasady bezpieczeństwa, które mogli wykorzystać w środowisku szkolnym jak i pozaszkolnym.

7. Organizacja imprez okolicznościowych i akademii.

Opis sposobu realizacji:

7.1. W trakcie stażu przygotowywałam następujące akademie szkolne:
• „Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009”.
7.2. Realizując założenia planu rozwoju zawodowego przygotowałam następujące imprezy okolicznościowe:
• „Andrzejki klasowe”.;
• „Mikołajki klasowe”;
• Wigilia klasowa,;
• „Dzień Mamy i Taty”,;
• „Dzień Dziecka”.;
7.3. Zorganizowałam następujące wyjścia i wycieczki klasowe:
• Wycieczka na Przehybę,.;
• Wycieczka do Mochnaczki,.;
• Dwudniowa wycieczka do Szczawnicy,.;
• Wycieczka do Inwałdu i Kalwarii Zebrzydowskiej,.;
• Wyjście do kina „Krokus” na przedstawienie pt.: „Legendy polskie”;
• Trzydniowa wycieczka na Durbaszkę,
• Wyjście na cmentarz w celu uczczenia pamięci powstańca Miczyńskiego
• Wyjście na płytę rynku w celu uczczenia pamięci tragicznie zmarłych w wypadku samolotowym pod Smoleńskiem,.:

7.4. Przygotowywałam uczniów i brałam udział w następujących konkursach:
• Ogólnopolski konkurs matematyczny Kangur,
• Omnibus konkurs matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową Nr21,
• Konkurs matematyczno-przyrodniczy,
• Konkurs matematyczny,
• Omnibus konkurs matematyczny organizowany przez Szkołę Podstawową Nr9,
• Konkurs matematyczny organizowany przez PWSZ w Nowym Sączu, czerwiec
• Turniej klas szóstych,

Uzyskane efekty:

• poprzez udział moich uczniów w konkursach międzyszkolnych godnie reprezentowałam moją szkołę;
• przygotowując uczniów do konkursów poszerzałam wiedzę uczniów z zakresu edukacji matematycznej,
• przyczyniając się do osiągnięć i sukcesów dzieci poza placówką, promowałam szkołę w środowisku lokalnym;
• nawiązałam kontakty z nauczycielami i osobami z różnych placówek, z którymi mogłam wymieniać doświadczenia zakresie pracy zawodowej;
• uczniowie czerpali radość ze zdobytych dyplomów, nagród grupowych i indywidualnych, nawiązali znajomości z uczniami z innych placówek;
• dbałam o zapewnienie kontaktu uczniom z kulturą;
• zachęcałam uczniów do odkrywania walorów najbliższej okolicy;
• potrafiłam dostrzec i starałam się ukierunkowywać indywidualne uzdolnienia uczniów;
• realizując zamierzone cele edukacyjne, dzieci spędzały jednocześnie czas na świeżym powietrzu atmosferze zabawy, wypoczynku i rekreacji;
• dzieci poszerzyły swoje wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej zwiedzając Beskid Sądecki, Niski
• czynnie współpracowałam z rodzicami;
• rozmowy i spotkania z rodzicami dostarczyły mi wielu ważnych informacji dotyczących sytuacji rodzinnej oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
• we współpracy z rodzicami podejmowałam działania wspierające dziecko;
• stałam się komunikatywna w kontaktach z rodzicami, potrafiłam ich zainspirować do działania;
• dzięki pomocy Rady Rodziców mogłam lepiej zorganizować imprezy klasowe;
• potrafiłam zorganizować „życie klasy”;
• organizując wyjścia i wycieczki dbałam o bezpieczeństwo wychowanków;
• wzbogaciłam warsztat pracy o nowe umiejętności organizacyjne oraz wiadomości przekazywane przez przewodników i specjalistów w określonych dziedzinach kultury.


8. Prowadzenie koła zainteresowań dla uczniów szkoły.

Sposoby realizacji:

8.1. W takcie trwania stażu prowadziłam Koła Matematyczne dla uczniów uzdolnionych
8.2. Opracowałam plan pracy Koła Matematycznego.
8.3. W latach 2012-2016 prowadziłam zajęcia dla uczniów wymagających dodatkowej pracy z matematyki.

Uzyskane efekty:

• poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu edukacji matematycznej;
• zachęcałam i przygotowywałam uczniów do udział w konkursach matematycznych;
• poprzez prowadzenie koła matematycznego podnosiłam jakość pracy szkoły;
• rozwijałam zainteresowania uczniów poprzez róże ciekawostki naukowe;
• poprzez pracę z dziećmi wymagającymi pomocy starałam się niwelować różnicę w zakresie wiedzy i umiejętności z innymi uczniami;
• pomagałam zrozumieć często trudne dla uczniów wiadomości i umiejętności poprzez indywidualizację nauczania;
• wspierałam uczniów w czasem trudnych momentach w procesie edukacji spowodowanych niezrozumieniem wybranych zagadnień;
• dostosowywałam metody i formy do każdego ucznia, w taki sposób, aby efekty pracy z dzieckiem słabym jak i niepełnosprawnym były jak najlepsze
9. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

Opis sposobu realizacji:

9.1. Analizując tematykę poszczególnych zajęć samodzielnie opracowywałam pomoce dydaktyczne w celu zwiększenia efektywności nauczania.
9.2. Wykorzystywałam w pracy pomoce, które zaobserwowałam na zajęciach pokazowych, a także na zajęciach u opiekuna stażu oraz szkoleniach.
9.3. W opracowywaniu pomocy korzystałam z portali edukacyjnych, wspierając się doświadczeniem innych nauczycieli w wykorzystywaniu różnych pomocy w procesie dydaktycznym.
9.4. Opracowywałam sprawdziany .
9.5. Opracowywałam ankiety dotyczące przeprowadzonych przeze mnie lekcji
9.6. W przygotowywaniu zajęć korzystałam zasobów biblioteki szkolnej.
9.7. Wypracowane przez siebie pomoce, sprawdziany udostępniałam innym nauczycielom matematyki

Uzyskane efekty:

• opracowane pomoce dydaktyczne przyczyniły się do lepszego i głębszego zrozumienia przez uczniów zagadnień programowych;
• uatrakcyjniałam zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• poszerzyłam zakres wiedzy uczniów o ponadprogramowe wiadomości i umiejętności;
• dzięki opracowywanym ankietom mogłam poprawiać współpracę z uczniami podczas prowadzonych zajęć;
• dzieliłam się wiedzą z innymi nauczycielami;
• współpracowałam ze szkolną biblioteką;
• dostosowywałam wybrane pomoce do potrzeb i możliwości ucznia.

10. Opieka nad salą lekcyjną.

Opis sposobu realizacji:

10.1. Uaktualniałam gazetki klasowe w oparciu o opracowywane tematy, pory roku.
10.2. Zachęciłam do współpracy uczniów, którzy przygotowywali poszczególne elementy dekoracji klasy.
10.3. Wykonywałam dekorację na różne akademie i uroczystości szkolne:
• Akademii z okazji Święta Trzeciego Maja,
• Dzień Zdrowej Żywności,;
• Rozpoczęcie roku szkolnego.

Uzyskane efekty:

• poprzez ciekawe elementy wystroju klasy uwrażliwiałam uczniów na piękno otaczającego nas świata;
• kształtowałam w uczniach poczucie estetyki i piękna;
• przybliżałam dzieciom elementy sztuki;
• pogłębiłam współpracę z innymi nauczycielami;
• starałam się uatrakcyjniać dzieciom pobyt w szkole i klasie.

11. Etapowe diagnozowanie wyników nauczania.

Opis sposobu realizacji:

11.1. Przez cały okres trwania stażu opracowywałam i przeprowadzałam sprawdziany wiadomości, kartkówki, czytania ze zrozumieniem i testy sprawdzające zakres opanowania wiedzy i umiejętności u poszczególnych uczniów.
11.2. Analizowałam wyniki sprawdzianów, testów, kartkówek i wyciągałam wnioski do dalszej pracy.
11.3. Modyfikowałam plan pracy w zależności od uzyskiwanych efektów nauczania.
11.4. W każdym semestrze przeprowadzałam badanie wyników nauczania z zakresu , rozwiązywania zadań tekstowych, cichego czytania ze zrozumieniem, nabytej wiedzy.
11.5. Uzyskane efekty badań analizowałam, porównywałam w poprzednimi wynikami i wyciągałam wnioski do dalszej pracy w celu zwiększenia efektywności nauczani i polepszenia jakości pracy klasy i szkoły.
11.6 Uzyskiwane efekty pracy, mierzone w badaniach, przeprowadzanych sprawdzianach, kartkówkach i testach, konsultowałam z innymi nauczycielami w celu udoskonalenia własnego warsztatu pracy.
11.7. Od roku szkolnego 2007/2008 byłam odpowiedzialna w pracy za przeprowadzenie , poprawienie i zestawienie wyników z ich omówieniem próbnych testów kompetencji w klasach szóstych.
11.8. W roku szkolnym byłam odpowiedzialna w pracy za przeprowadzenie , poprawienie i zestawienie wyników z ich omówieniem próbnych testów kompetencji w klasach piątych.
11.9. Informację na temat uzyskiwanych efektów pracy prezentowałam rodzicom w rozmowach indywidualnych, lub na zebraniach w celu uściślenia współpracy nad danymi elementami zagadnień programowych.
11.10. Na początku każdego roku szkolnego i pod koniec, realizując obowiązek wychowawcy klasy, na wniosek Pedagoga Szkolnego, opracowywałam analizę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zespołu klasowego.
11.11. Jako wychowawca klasy pod koniec każdego roku szkolnego, przez cały okres trwania stażu, wypełniałam protokół klasyfikacyjny klasy, w którym analizowałam zespół klasowy, jego osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
11.12. Uczniów zdolnych motywowałam do dalszej pracy.
11.13. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami, z których czerpałam informację na temat własnej pracy.
11.14. Po przeprowadzonych badaniach i sprawdzianach sprawdzałam postępy u poszczególnych uczniów. U uczniów, u których postępy w przyswajaniu wiadomości i umiejętności były bardzo słabe, przeprowadzałam rozmowę z rodzicami w celu uzyskania zgody na przebadanie w PPP.
11.15. Zwróciłam uwagę na skuteczność stosowania różnorodnych metod i form pracy.

Uzyskane efekty:

• rozwinęłam umiejętność wyciągania wniosków;
• poprzez przeprowadzanie badań i sprawdzianów na poszczególnych szczeblach nauczania w klasach czwartych, piątych i szóstych rozwinęłam umiejętność analizowania i ewaluacji własnej pracy;
• poprzez zastosowanie wniosków z badań w dalszej pracy podnosiłam poziom nauczania w klasie;
• poznałam możliwości uczniów;
• dzięki prezentacji rodzicom wyników pracy rozwinęłam współpracę z rodzicami;
• poprzez umiejętność wyciągania wniosków do dalszej pracy z przeprowadzonych badań, testów i sprawdzianów, potrafiłam zmodyfikować plan nauczania tak, aby zwiększyć efektywność procesu nauczania i uczenia się ucznia.
• doskonaliłam warsztat i metody pracy, zebrałam dodatkowe pomocy dydaktycznych,
• obiektywnie oceniałam ucznia

§7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi Poradniami.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Podejmując zadania wychowawcy w klasie starałam się jak najwnikliwiej poznać uczniów poprzez ich obserwację podczas pracy, zabawy podczas przerw śródlekcyjnych, w kontaktach z rówieśnikami, rozmowę z opiekunami lub rodzicami.
1.2. Wnikliwie analizowałam opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poszczególnych uczniów.
1.3. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami dzieci, u których zaistniała potrzeba przebadania w Poradni ze względu na trudności w przyswajaniu wiedzy jak i zachowaniu, w celu uzyskania zgody na przebadanie ucznia.
1.4. Przeprowadzałam wstępną analizę poziomu trudności w przyswajaniu wiedzy poszczególnych uczniów.
1.5. Wypełniałam arkusze obserwacyjne uczniów kierowanych do Poradni na badanie.
1.6. Sporządzałam opinię uczniów na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jak i Neurologicznej w Krakowie.
1.7. Kierując ucznia na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Neurologicznej na pierwszym miejscu stawiałam jego dobro i chęć niesienia mu pomocy w dalszym procesie edukacyjnym.
1.8. Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniałam podczas konstruowania Rocznego Planu Pracy z matematyki w klasach IV, V, VI a także Planu Pracy Wychowawczej.
1.9. Wszystkie opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną konsultowałam z Pedagogiem szkolnym w celu analizy przypadku i podjęcia właściwych zadań umożliwiających jak najbardziej harmonijny rozwój dziecka.
1.10. W roku szkolnym prowadziłam raz w tygodniu zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy szóstej.
1.11. Przez okres stażu gromadziłam dokumentację uczniów z trudnościami w nauce, zachowaniu.

Uzyskane efekty:

• nawiązałam ścisłą współpracę z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• zdobyłam zaufanie rodziców;
• zgromadziłam opinie uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu;
• pogłębiłam wiedzę na temat dysleksji i dysortografii;

2. Dostosowanie metod prowadzenia zajęć do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Opis sposobu realizacji:
2.1. Po wnikliwiej analizie opinii dostosowywałam wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2.2. Opracowywałam indywidualne karty pracy, sprawdziany, testy, dostosowane do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.3. Organizując codzienną pracę z uczniami dostosowywałam metody i formy pracy, czas pracy do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2.4. W roku szkolnym prowadziłam raz w tygodniu zajęcia rewalidacyjne dla ucznia klasy szóstej.
2.5. W celu lepszego przygotowania do zajęć opracowałam dla swoich potrzeb plan pracy rewalidacyjnej .
2.6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej bazowałam na metodach aktywizujących, dzięki którym wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach.
Uzyskane efekty:
• dostosowywałam wymagania edukacyjne do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• poszerzyłam wiedzę na temat różnorodnych metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
• dostosowywałam formy i metody pracy tak, aby w zajęciach brały udział wszyscy uczniowie;

3. Współpraca z rodzicami.

Opis sposobu realizacji:

3.1 Opracowałam plan wychowawcy klasowego – organizacja zespołu klasowego, bezpieczeństwo i zdrowie, współpraca z rodzicami i środowiskiem, uroczystości klasowe i szkolne, dyskusje i pogadanki, dla dzieci i rodziców.
3.2. Poznałam sytuację rodzinną wychowanków – spotkania z rodzicami, zebrania klasowe, dni otwarte, spotkania indywidualne,
3.3. Prowadziłam spotkania z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z dziećmi w wieku szkolnym.
3.4. Rozmawiałam indywidualnie z rodzicami.
3.5. Organizowałam „Środy otwarte”.
3.6. Organizowałam spotkania klasowe służące lepszej integracji zespołu klasowego i rodziców,
3.7. Zapoznałam rodziców ze standardami wymagań edukacyjnych, oraz szczegółowymi kryteriami oceniania.
3.8. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam ankietę wśród rodziców w celu uzyskania jak największej liczby informacji o uczniach i środowisku rodzinnym.
3.9. Znając trudną sytuację finansową niektórych rodzin, pozyskiwałam środki finansowe w celu sfinansowania dla uczniów wycieczek.
3.10. Włączałam rodziców w pomoc w organizacji imprez klasowych.
Uzyskane efekty:

• poznałam środowisko rodzinne uczniów;
• nawiązałam współpracę z rodzicami;
• uświadomiłam rodzicom niebezpieczeństwa płynące z Internetu i gier komputerowych;
• szczere i przynoszące efekty rozmowy,
• lepsza integracja zespołu klasowego,
• indywidualne traktowanie każdego ucznia,
• wiara w to, że można pomóc każdemu dziecku dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych.

4. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Opis sposobu realizacji:

4.1. Współtworzyłam Plan Pracy Wychowawczej dla klasy 4,5,6 w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły na poszczególne lata, Program Profilaktyczny Szkoły.
4.2. W konstruowanych planach uwzględniłam specyfikę klasy i środowiska, w którym się wychowują uczniowie.
4.3. Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
4.4. W miarę potrzeb prowadziłam pogadanki i dyskusje na temat zaobserwowanego w klasie problemu.
4.5. Konsultowałam bieżące problemy z Pedagogiem Szkolnym.
4.6. Podejmowałam działania korygujące u poszczególnych uczniów.
4.7. Określałam wraz z uczniami zasady współpracy z nauczycielem oraz zasady klasowe.
4.8. Egzekwowałam wśród uczniów przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad.
4.9. Organizowałam imprezy klasowe, wycieczki i wyjścia mające na celu integrację grupy.

Uzyskane efekty:

• integracja zespołu klasowego;
• rozwinięcie u uczniów poczucia bezpieczeństwa w szkole;
• zdobycie zaufania uczniów;
• w pełni zrealizowanie założeń programu wychowawczego.

§7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie multimedialnych programów edukacyjnych.
Opis sposobu realizacji:
1.1. Wykorzystałam w pracy program multimedialny wydawnictwa „GWO” do klasy czwartej, piątej, szóstej.

Uzyskane efekty:
• urozmaicałam zajęcia szkolne, uczniowie rozwijali swoje umiejętności poprzez wykorzystanie zagadnień na programach wydawnictwa „GWO”.
• poznałam wykorzystanie programów komputerowych

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Technologię komputerową wykorzystałam do opracowania i przygotowania: pomocy dydaktycznych, badania wyników nauczania, sprawdzianów, testów, ankiet, kart pracy na lekcji, zaświadczeń.
2.2. Opracowałam materiały dydaktyczne niezbędne do wykonywania mojej pracy: rozkładów materiałów, planów pracy wychowawczej, planów wycieczek, imprez klasowych, scenariuszy zajęć.
2.3. Przygotowałam dyplomy dla uczestników szkolnych konkursów matematycznych

Uzyskane efekty:
• wykorzystałam technologię informacyjną do opracowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;
• urozmaicałam zajęcia poprzez wykorzystanie opracowanych pomocy,

3. Korzystanie z Internetu.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Korzystałam z klubu internetowego, szczególnie stron GWO w których znalazłam wiele pomysłów urozmaicenia zajęć lekcyjnych.
3.2. Wprowadzałam dane swoich uczniów do bazy programu „Lepsza szkoła”, a zestawienia przedstawiałam uczniom.
3.3. Wyszukiwałam scenariusze imprez klasowych i szklonych, które po przerobieniu adaptowałam do potrzeb uczniów.
3.4. Korzystałam z dostępnych na portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
3.5. Drogą mailową przesyłam i zbierałam informacje od koleżanek o wynikach przeprowadzonych badań.

Uzyskane efekty:
• dzięki Internetowi wzbogaciłam swoją wiedzę o nowościach wydawniczych, a następnie wykorzystałam ją w swojej pracy;
• podniosłam swoją umiejętności korzystania z komputera;
• podniosłam poziomu aktywności dzieci podczas zajęć poprzez przygotowanie atrakcyjnych materiałów;

4. Własne publikacje prac na portalach edukacyjnych.
Opis sposobu realizacji:
4.1. Systematycznie uzupełniałam na stronie internetowej szkoły informacje na temat konkursów matematycznych i ich wyników
4.2. Systematycznie uzupełniałam wyniki moich uczniów z przeprowadzonych sprawdzianów w ramach projektu „Lepsza szkoła” w celu porównania ich z osiągnięciami uczniów z całej Polski

Uzyskane efekty:

• podniesienie umiejętności korzystania z komputera;
• dzięki Internetowi wzbogacenie swojej wiedzy o nowościach wydawniczych, a następnie wykorzystanie jej w swojej pracy;
• porównywałam efekty swojej pracy z innymi nauczycielami z całej Polski;
• poznałam wykorzystanie programów komputerowych.

§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
1. Obserwacja uczniów.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Systematycznie obserwowałam uczniów podczas zajęć, przerw śródlekcyjnych, wycieczek.
1.2. Rozpoznawałam problemy – dziecko z licznymi problemami zdrowotnymi tj. astma, nadpobudliwość
1.3. Zrobiłam analizę indywidualną każdego przypadku.
1.4. Przeprowadziłam rozmowy z uczniami.
1.5. Odbyłam rozmowy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.
1.6. W celu szczegółowego przeanalizowania przypadku współpracowałam z pedagogiem szkolnym.
1.7. Podmiotowo traktowałam swoich wychowanków.

Uzyskane efekty:

• polepszyłam efekty własnej pracy;
• każdy napotkany problem był rozwiązany przy współpracy ucznia i rodziców;
• dzieci z problemami zostały przebadane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Opis sposobu realizacji:

2.1. Poprzez obserwację uczniów dostrzegałam problemy zaistniałe w zespole klasowych.
2.2. Przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami.
2.3. Określiłam wraz z uczniami zasady klasowe.
2.4. Doprowadzałam do konfrontacji stron, podczas której uczniowie wyrażali własne zdanie na zaistniały problem.
2.5. Wyciągałam z uczniami wnioski z przeprowadzonych konfrontacji.
2.6. Ustalałam wraz z uczniami rodzaj kary za naganne zachowanie i nagrodę za zachowanie wzorowe.
2.7. Każdego tygodnia oceniałam zachowanie każdego ucznia na podstawie jego uwag w zeszycie uwag.
2.8. Przeprowadzałam rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
2.9. Uczestniczyłam w rozmowach z rodzicem przeprowadzonych w obecności pedagoga szkolnego.
2.10. Poznałam metody rozwiązywania konfliktów w klasie dzięki studiowaniu fachowej literatury.
2.11. Wykorzystywałam na zajęciach współpracę uczniów między sobą.

Uzyskane efekty:

• nastąpiła poprawa zachowania uczniów na zajęciach i w stosunku do kolegów;
• pogłębiłam umiejętność rozwiązywania problemów wewnątrzklasowych;
• dokonywałam obiektywnej oceny zachowania;
• uczniowie stali się świadomi konsekwencji za naganne zachowanie na zajęciach i przerwach;
• włączyłam rodziców do współpracy;
• współpracowałam z pedagogiem szkolnym ;
• uczniowie byli systematycznie mobilizowani do przestrzegania zasad klasowych.

3. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń.

Opis sposobu realizacji:

3.1. Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z zakresu dydaktyki matematyki i pedagogiki. Poniżej przedstawiłam niektóre pozycje, które wykorzystywałam w pracy:
• Bolesław Niemierko „Kształcenie szkolne”;
• Hanna Hamer „Klucz do efektywności nauczania”;
• Stefan Turnał „Wykłady o nauczaniu matematyki”;
• „Matematyka w szkole”- czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów;
• Nauczyciele i matematyka-czasopismo
• Barbara Stryczkiewicz, „Oswoić matmę: jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej”;
• Małgorzata Paszyńska, „Baw się matematyką”;
• Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek „Uczeń z dysleksją w szkole”;
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, tłum. M. Więznowska;
• Gordon T. „Wychowanie bez porażek...”;
• Jakub Kołodziejczyk, „Dyscyplina w klasie”;
• Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Tomasz Kołodziejczyk, „Spójrz inaczej na agresję”


3.2. Na spotkaniach z rodzicami przeprowadziłam pedagogizację rodziców:
• „Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej”
• „Internet a zagrożenia płynące w kierunku dziecka”
• „Wpływ rodziców na osiągnięcia edukacyjne dziecka”
• „Profilaktyka grypy sezonowej i nowej A(H1N1)”
• „Gry komputerowe-wpływ na rozwój dziecka”.
• „Jak pomagać dziecku w nauce”
3.3. Wymieniałam się doświadczeniami z zakresu pedagogiki i dydaktyki z nauczycielami podczas rozmów, posiedzeń zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego.
3.4. Korzystałam z zasobów biblioteki MCDN w Nowym Sączu a także Biblioteki Pedagogicznej.

Uzyskane efekty:

• pogłębiłam wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii;
• podczas konstruowania przebiegu zajęć miałam na uwadze integracje zespołu klasowego;
• stosowałam w praktyce zdobytą wiedzę;
• zdobyte wiadomości wykorzystałam w pracy z uczniami;
• dzieliłam się doświadczeniami i wiedzą.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Opis sposobu realizacji:

1.1. Zapoznałam się z przepisami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania systemu oświaty.
1.2. Przeanalizowałam przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004.
1.3. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Małgorzatą Ślemą.
1.4. Na bieżąco śledziłam strony internetowe MEN i CODN:
• www.men.waw.pl.
• www.codn.edu.pl.
• www.kuratorium.krakow.pl.
• www.szkoly.edu.pl.
• www.znp.edu.pl.
1.5. Zapoznałam się z literaturą poświęconą awansowi zawodowemu nauczyciela:
• Pomianowska J.,Sielatycki M.,Tołwńska-Królikowska E.”Awans zawodowy nauczyciela – poradnik” wyd.CODN. Warszawa 2002 r.
• Dzierzgowska I. „Wspinaczka po stopniach awansu” Fraszka Edukacyjna, 2005 r.
Pielachowski J. „Rozwój zawodowy nauczyciela (czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego)”, Empi, 2005r.
• Składanowski H. „Awans zawodowy nauczyciela. Teoria i praktyka z planami rozwoju zawodowego i sprawozdaniami z realizacji planu za okres stażu.

1.6. .Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2007 roku na stanowisko nauczyciela mianowanego.
1.7. Opracowałam plan rozwoju zawodowego do wymagań przedstawionych w Rozporządzeniu MENiS:
• przeanalizowałam i zapisałam zadania, które chciałam realizować w okresie stażu,
• dostosowałam zadania do wymagań przedstawionych w Rozporządzeniu MENiS;
• sporządziłam plan rozwoju zawodowego,
• zaplanowałam sposoby osiągnięcia celu i realizacji zadań.Uzyskane efekty:
• pogłębiłam wiedzę z zakresu prawa oświatowego;
• zawarłam współpracę z opiekunem stażu;
• opracowałam plan rozwoju zawodowego;
• przyjęcie wniosku przez Panią Dyrektor Szkoły;
• przeanalizowałam wiele przykładów planów rozwoju zawodowego, sprawozdań;
• podnosiłam własne kwalifikacje;
• podnosiłam jakość pracy szkoły;
• napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Opis sposobu realizacji;
2.1. Zapoznałam się i przeanalizowałam Ustawę o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Ustawę „Karta Nauczyciela”, Konwencję Praw Dziecka, Europejską Kartę Praw Rodziców.
2.2. Stworzyłam dla własnych potrzeb multimedialną bibliotekę z aktami prawnymi.
2.3. Wykorzystałam zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego w:
• prowadzeniu dokumentacji szkolnej;
• organizacji wycieczek;
• kierowaniu uczniów na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• opracowywaniu wymagań edukacyjnych dla klasy 4,5,6 zmatematyki;
• planowaniu zajęć;
• planowaniu zajęć rewalidacyjnych;
• prowadzeniu kółek zainteresowań;
• prowadzeniu zajęć dla uczniów słabszych w nauce;
• organizowaniu imprez okolicznościowych, konkursów;
• dostosowaniu wymagań edukacyjnych uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjni;

Uzyskane efekty:

• świadoma obowiązujących aktów prawnych prowadziłam dokumentację szkolną;
• opracowywałam wymagania edukacyjne dla uczniów, wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, plan pracy, plan zajęć rewalidacyjnych, scenariusze zajęć w oparciu o aktualne rozporządzenia z Ustawy o Systemie Oświaty;
• wszystkie zorganizowane imprezy, konkursy, wycieczki zostały przeze mnie przygotowane w świetle obowiązującego prawa;
• zgromadzałam otrzymane opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

3. Przypomnienie zasad funkcjonowania szkoły.

Opis sposobu realizacji:

3.2. Przeanalizowałam Statut Szkoły.
3.3. Zapoznałam się z Programem Wychowawczym Szkoły.
3.4. Zapoznałam się z Planem Pracy Szkoły.
3.5. Zapoznałam się z Programem Profilaktycznym Szkoły.
3.6. Przeanalizowałam wewnątrzszkolny System Oceniania.
3.7. Zapoznałam się z Harmonogramem szkoleniowych rad pedagogicznych.
Uzyskane efekty:
• poznałam zasady funkcjonowania szkoły;
• wspólnie z nauczycielami wykonywałam zadania.III Posumowanie.
Uważam, że zrealizowałam założone przeze mnie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi poszerzyć wiadomości i umiejętności pedagogiczne. Przez dwa lata i dziewięć miesięcy uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwentności, współpracy, obiektywności, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy oraz wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Nabywałam nowe wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę a także zgłębiając tajniki technologii komputerowej.
Poprzez wprowadzanie nowych pomocy naukowych oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela nauczania matematyki podniosłam jakość nauczania wykładanego przeze mnie przedmiotu. Część pomocy naukowych takich jak sprawdziany, plakaty, karty pracy przygotowywałam samodzielnie, część wykonywali uczniowie na zajęciach oraz w formie prac domowych, dzięki czemu rozwijali swoje umiejętności i wiadomości. Przygotowując rozkłady materiałów i plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania własnych działań poznając równocześnie Program Wychowawczy i Profilaktyki szkoły.
W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach doskonalących oraz warsztatach.
Kursy doskonalące pozwoliły mi modyfikować i udoskonalać mój warsztat pracy.
Wybierając określony kurs kierowałam się przede wszystkim:
- możliwością wykorzystania nabytych wiadomości i umiejętności na zajęciach i w kontaktach z uczniami,
- poszerzaniem wiadomości i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych.
Każde podjęte zadanie, czy to udział w określonej formie kształcenia zawodowego, zakup lub wykonanie nowej pomocy naukowej, przeprowadzony sprawdzian, wycieczka, konkurs czy impreza, zawsze zmuszały mnie do refleksji i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzanych działań. Analiza oczekiwań rodziców i uczniów przeprowadzana na początku roku szkolnego pozwalała na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych oraz dostosowanie Planów Pracy Wychowawczej do aktualnych potrzeb. Analizy wyników sprawdzianu dla danego etapu edukacyjnego, czy wybranych sprawdzianów, pozwoliły mi na sformułowanie wniosków naprawczych do dalszej pracy, wprowadzenie nowych metod aktywizujących na lekcjach, korektę sprawdzianów przygotowywanych dla uczniów.
Działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wzmacniałam uwzględniając w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz problemy, z jakimi boryka się współczesna szkoła. Poprzez realizację zadań ogólnoszkolnych (w szczególności konkursów przedmiotowych) udało mi się włączyć w życie szkoły uczniów oraz rodziców. Rodzice chętnie pomagali w organizacji wycieczek klasowych oraz uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich imprezach.
Ważniejsze problemy społeczne, takie jak na przykład wzrastający poziom agresji, brak poszanowania wartości i poglądów innych ludzi uwzględnione zostały w Programie Profilaktyki i Wychowawczym Szkoły, które stały się tym samym bazą dla przygotowywanych przeze mnie planów wychowawczych. W czasie trwania stażu szczególnie wiele czasu poświęciłam realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Szczególnie dużo czasu w swojej pracy poświęciłam doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią komputerową, którą wykorzystuję we wszystkich działaniach związanych z dydaktyką nauczanego przedmiotu oraz pozyskiwaniu nowatorskich pomysłów edukacyjnych i pomocy naukowych.
W czasie trwania stażu, poprzez czytanie fachowej literatury oraz różne formy dokształcania pogłębiałam znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania matematyki.
Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas zdobycia wielu cennych doświadczeń i umiejętności. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę poszerzałam również umiejętności i wiadomości przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach. Mam nadzieję, że zdobyte w ten sposób doświadczenia i umiejętności będą pozytywnie owocowały w mojej dalszej pracy zawodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.