X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32022
Przesłano:

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU

JUSTYNA CHAZAN nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Dużej
Okres stażu – 01.09.2009 r. – 31.05.2012 r.

Z dniem 1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja bieżącego roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późn. zm. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli opracowałam plan rozwoju zawodowego Starałam się, aby plan uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły, a jednocześnie mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i jeszcze skuteczniejszego oddziaływania na uczniów.
Chciałabym zaprezentować Państwu mój dorobek zawodowy poprzez pryzmat zawartych w rozporządzeniu 5 umiejętności, jakie powinien posiąść nauczyciel kontraktowy do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez opracowywanie i realizację planów wynikowych do nauki języka angielskiego i języka rosyjskiego dostosowanych do potrzeb danej klasy. Opracowałam także przedmiotowy system oceniania do j. angielskiego oraz programy wychowawcze do nauczanych przeze mnie przedmiotów. Systematycznie prowadziłam dzienniki lekcyjne oraz dzienniki zajęć dodatkowych. Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – odpowiedzi ustne, testy, sprawdziany, kartkówki. W każdym półroczu przeprowadzałam i opracowywałam analizę sprawdzianu z języka angielskiego w wybranej klasie, a następnie porównywałam jego wyniki w kolejnych latach., co dało pogląd na możliwości moich uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów wykładania materiału. Na tej podstawie też w roku szkolnym 2010/11 zorganizowałam dla dwóch uczniów z trudnościami w nauce zajęcia wyrównawcze. W każdym roku szkolnym opracowywałam również plany pracy i sprawozdania z pracy kółek j. angielskiego i j. rosyjskiego, a w roku szkolnym 2011/12 – warsztatów j. angielskiego.
Okres stażu upłynął mi także na prowadzeniu zajęć w obecności Pani dyrektor i opiekuna stażu.( 4 zajęcia co roku). Takie spotkania kończyły się moją samooceną oraz wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć i pozwoliły wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Dokonywałam cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (co 2 miesiące). Obserwowałam także zajęcia otwarte z wychowania przedszkolnego prowadzone przez panią Katarzynę Hałaszuk ( czerwiec 2011 r.).
Systematycznie zapoznawałam się z wybranymi artykułami z czasopisma Języki Obce w Szkole, Czasopismo psychologiczne, Opieka, wychowanie, terapia, Problemy opiekuńczo-wychowawcze, Rewalidacja, Nauczyciel i szkoła oraz prowadziłam zeszyt z notatkami z przeczytanych artykułów.
Zapoznałam się z następującymi pozycjami:
- H. Komorowska Metodyka nauczania języków obcych,
- W. Scott, L. Ytreberg Teaching English to Children,
- J. Brzeziński Nauczanie języków obcych dzieci,
- A. Gurycka Błąd w wychowaniu,
- A. Oleszkowicz Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki.,
- L. Kacprzak Przemoc i agresja a oddziaływania społeczno-wychowawcze,
Systematycznie tworzę swój warsztat pracy. Samodzielnie opracowywałam różne pomoce naukowe: karty pracy, flashcards oraz testy i sprawdziany, gromadzę publikacje. W pracy dydaktycznej często korzystam z następujących stron internetowych zawierających wiele ciekawych informacji oraz ćwiczeń, które w przyjemny, interesujący dla dziecka sposób utrwalają poprawność pisowni, wymowę i gramatykę j. angielskiego, a także ćwiczą pamięć.
www.britishcouncil.org/
http://www.pearson.pl/
http://www.wsip.pl
Dzięki współpracy z wydawnictwami językowymi i księgarnia Bookland w Białej Podlaskiej udało mi się pozyskać do biblioteki szkolnej następujące pozycje: Anglia, Wonders of the World, Kompendium szóstoklasisty. Język angielski, oraz książki i upominki na konkursy. Wspólnie z koleżankami pozyskałyśmy wiele książek i publikacji w ramach realizowanych w szkole programów edukacyjnych, w tym dwa programy do nauki j. angielskiego: „Bolek i Lolek – j. angielski dla najmłodszych” oraz „EuroPlus+ Angielski dla dzieci ‘Nicole and Tommy’”. W mojej prywatnej biblioteczce znajduje się seria programów i kart pracy do nauki j. angielskiego „Angielski dla każdego! Speak English”, płyty z angielskimi piosenkami, kolędami, które wielokrotnie wykorzystywałam na zajęciach kółka j. angielskiego.

§ 7.2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Realizację założeń powyższego punktu realizowałam poprzez szereg działań opiekuńczo-wychowawczych, uwzględnienie ww. problematyki w dokumentacji szkolnej (Plan rozwoju szkoły, Koncepcja pracy szkoły) oraz współpracę z nauczycielami i rodzicami. W okresie stażu omawiałam na z nimi na bieżąco sukcesy i trudności edukacyjne oraz wychowawcze uczniów, a także ich sytuację rodzinną i materialną podczas spotkań z rodzicami oraz kontaktów indywidualnych. Udało mi się pozyskać bezpłatne egzemplarze podręczników dla uczniów trudnej sytuacji materialnej.
Zapoznaję się systematycznie z opiniami uczniów mających trudności w nauce oraz dostosowywałam wymagania edukacyjne do ich możliwości. W roku szkolnym 2009/10 w ramach dodatkowych dwóch godzin z art. 42 KN w oparciu o program własny prowadziłam kółko języka angielskiego dla uczniów kl. IV - VI, w roku szkolnym 2010/11 – dla uczniów kl. II oraz zajęcia wyrównawcze dla dwóch uczniów kl. V. W roku szkolnym 2011/12 prowadziłam warsztaty j. angielskiego dla kl. IV i VI oraz zajęcia z czworgiem uczniów kl. II rozwijające zainteresowania z j. angielskiego w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Tuczna”.
Rokrocznie na zebraniach z rodzicami głosiłam referaty szkoleniowe o tematyce im bliskiej: - Chrońmy dzieci przed uzależnieniami,
- Kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci,
- Uzależnienie od komputera.
Starałam się sumiennie pełnić dyżury w czasie przerw oraz sprawować opiekę nad uczniami w przed lekcjami i w czasie oczekiwania na odjazd autobusu.
Włączyłam się w organizację oraz samodzielnie organizowałam różnorodne akcje, konkursy, uroczystości szkolne, dyskoteki, wycieczki i imprezy środowiskowe. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez siebie i innych nauczycieli.
Rok szkolny 2009/10
1. Brałam udział w realizacji projektu ekologicznego „Jestem gościem tej Ziemi: w ramach którego:
- opracowałam gazetkę ścienną „Posprzątaj świat”,
- wykonałam planszę „Co można kompostować”,
- przeprowadziłam warsztaty „dziewczyny, chłopaki, patrzcie na ekoznaki!”,
-byłam współorganizatorką wycieczki do Lublina,
-opracowałam przewodnik oznaczeń na opakowaniach.
2. Zorganizowałam uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz współorganizowałam imprezę andrzejkową i bal karnawałowy.
3. Przeprowadziłam konkurs gramatyczno-leksykalny z j. angielskiego.
4. Przeprowadziłam konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową.
5. Przeprowadziłam konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus”.
6. Przeprowadziłam akcję „Pomóż i Ty”.
7. Opiekowałam się uczniami podczas wycieczki do Białej Podlaskiej.

Rok szkolny 2010/11
1. Zorganizowałam uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz przygotowałam gazetkę 2. Współorganizowałam bal karnawałowy (wprowadzenie do imprezy wraz z kl. VI, konkursy), uroczystość I dnia wiosny (gazetka, akademia, konkurs Omnibus, konkurs na najciekawszy plakat wiosenny) oraz Dnia Matki Dziecka - impreza środowiskowa (piosenki dla mam, konkursy).
3. Przeprowadziłam konkurs gramatyczno-leksykalny z j. angielskiego.
Rok szkolny 2011/12
1. Zorganizowałam akademię z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz współorganizowałam bal karnawałowy.
2. Przeprowadziłam konkurs z j. angielskiego Advent calendar oraz konkurs gramatyczno-leksykalny z j. angielskiego.
3. Brałam udział w organizacji jubileuszu 80-lecia szkoły:
- prezentacja multimedialna na temat historii szkoły,
- oprawa mszy św. – pieśni,
- sprawozdanie z imprezy do „Słowa Podlasia” (wspólnie z koleżankami),
- zakup rolet.
4. Wspólnie koleżanką prowadziłam zabawy integracyjne podczas choinki noworocznej.
5. Współorganizowałam imprezę środowiskową Dzień rodziny.
- zaproszenia,
- przygotowanie części artystycznej (wspólnie z koleżanką),
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów,
- kontakty z przedstawicielką „Słowa Podlasia”.
Ponadto uczestniczę w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, gdzie nadzoruję pracę uczniów.
Dominujące metody, które stosuję w trakcie zajęć dydaktycznych to: metoda komunikacyna oraz metody i techniki aktywizujące, np. burza mózgów, mapy myślowe, metoda projektów, gry dydaktyczne. Systematycznie kształtuję i rozwijam wszystkie sprawności językowe tj. czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. W czasie lekcji często pracuję z autentycznymi pomocami dydaktycznych jak np. mapy, reklamy itp., które niezbędne są do urealnienia procesu komunikacyjnego. Rozwijam świadomość językową uczniów poprzez dodawanie elementów wiedzy o życiu i kulturze w krajach anglojęzycznych. Staram się dostrzegać, jak ogólne cele kształcenia w angielskim odnoszą się do celów i zainteresowań moich uczniów. Na swoich lekcjach podejmuję problemy współczesnego świata (np. zanieczyszczenie środowiska, zdrowy tryb życia itp.) i młodzieży dotyczące m.in. codziennej kultury bycia i koleżeńskich relacji między uczniami.

§ 7.2.3.
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, gdyż dzięki niej mam lepszy, łatwiejszy a przede wszystkim znacznie szybszy dostęp do najświeższych informacji. Ponadto sprawne posługiwanie się technologią znacznie ułatwia pracę, pozwala na wykorzystanie zasobów Internetu do realizacji procesu dydaktycznego.
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do:
- opracowywania dokumentacji szkolnej: elektroniczne protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, Plan rozwoju szkoły, Koncepcja pracy szkoły, Plan pracy komisji d.s. ewaluacji wewnętrznej, Plan pracy zespołu humanistycznego, plany pracy kółek zainteresowań, programy własne i sprawozdania z ich realizacji; - przygotowywania planów wynikowych, PSO, programów wychowawczych, ankiet do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz ich analiz, scenariuszy lekcji, uroczystości, sprawdzianów i ich analiz, kart pracy, konkursów, dyplomów, pomocy dydaktycznych; - dokumentowania własnych działań w trakcie trwania stażu;
- przygotowywania prezentacji multimedialnych: Jubileusz 80-lecia istnienia szkoły, szkolenie zespołu nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela; - prowadzania zajęć w pracowni informatycznej lub z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; - wykorzystywania na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki języka angielskiego dostępnych w Internecie (portale edukacyjne); - publikowania opracowanych przez siebie dokumentów i pomocy dydaktycznych na portalu edux.pl; - propagowania wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcania do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób; - korzystania z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki;
W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe poświęcone awansowi - www.awanset.republika.pl, www.awans.oswiata.org.pl). Poprzez Internet poszukiwałam aktualizacji przepisów i aktów prawa oświatowego. Ponadto za pomocą dostępu do sieci w szybki sposób zdobywałam informacje o interesujących mnie szkoleniach czy warsztatach.

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Podczas stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach oraz szkoleniach prowadzonych w Zespole Szkół w Tucznej:

Rok szkolny 2009/10
- Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole,
- Motywowanie uczniów do nauki,
- Obsługa sprzętu komputerowego,
- Emisja głosu nauczyciela,
Przeprowadziłam szkolenie nauczycieli pt. Myślenie twórcze dzieci.

Rok szkolny 2010/11
- Jak zachęcić ucznia do pracy na lekcji, czyli o metodach aktywizujących, - Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, - System wychowawczy dr Marii Montessori – szkoła aktywna, - Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Przeprowadziłam szkolenie Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.

Rok szkolny 2011/12
- Kilka słów o ocenianiu kształtującym, - Nowa forma egzaminu gimnazjalnego, - Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela, Przeprowadziłam szkolenie Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw tolerancji.
Systematycznie podnosiłam jakość swojego warsztatu i metod pracy przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W lutym 2012 r. ukończyłam studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne.

Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez LSCDN, KURSOR, wydaw¬nictwa¬ i inne podmioty:

Rok szkolny 2009/10
- Dni Języków Obcych (Pearson Longman),
- szkolenie Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego,
- konferencja metodyczna Teaching with a Touch of Spice,
- szkolenie Jak uczyć twórczego myślenia?,
- Konferencja on-line Edukacja przyszłości.

Rok szkolny 2010/11
- Dni Języków Obcych (Pearson Longman)
- dni otwarte Wydawnictwa Szkolnego PWN
- Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
- Znajdujemy wspólny język – Akcja: Interakcja!
Zobacz, posłuchaj, zrób! – metoda wielozmysłowa w nauczaniu gramatyki w klasach starszych szkoły podstawowej. Spójrz na świat... – integracja miedzyprzedmiotowa na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
- konferencje on-line organizowanych przez: wydawnictwo WSiP – Inteligencja pedagogiczna. Jak motywować uczniów wykorzystując technologie XXI wieku i Ewaluacja dla rozwoju szkoły.
Rok szkolny 2011/12
- Dni Języków Obcych (Pearson Longman), - Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego , - szkolenie z zakresu wykorzystania tablicy multimedialnej, - Rozwój lokalny – obowiązkowa zasada horyzontalna w projektach realizowanych w ramach PO KL (Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego), - Jak zgodnie z prawem protokołować posiedzenia rady pedagogicznej, - warsztaty metodyczne - How to teach 6 and 7-year-olds or How to LET them learn... i Go international! Go Vocab!
Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, skupiłam się również na samodzielnym poszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami.
Zapoznanie się z literaturą z zakresu psychologii i pedagogiki w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zwiększyło efektywność i sprawność mojej pracy pedagogicznej. Często korzystałam z zasobów internetowych oraz propozycji biblioteki pedagogicznej.
W celu rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów pracowałam z nimi indywidualnie podczas lekcji oraz prowadziłam zajęcia wyrównawcze. W razie potrzeby modyfikowałam warsztat pracy poprzez zastosowanie właściwych metod, np. aktywizujących. W okresie stażu zdarzało mi się napotykać problemy o charakterze edukacyjnym i wychowawczym. W rozwiązywaniu ich pomogły mi spotkania i rozmowy z wychowawcami. Dzięki nim pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych. W zależności od sytuacji spotykałam się również z rodzicami na zebraniach klasowych i spotkaniach indywidualnych.
Systematycznie współpracowałam z wychowawcami klas, aby w razie stwierdzenia potrzeby proponować kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podczas zajęć z uczniami posiadającymi opinie lub orzeczenia przestrzegałam zaleceń Poradni. Ponadto brałam udział w wytypowaniu uczniów naszej szkoły do projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Tuczna”. Brałam także udział w realizacji projektu ekologicznego „Jestem gościem tej Ziemi” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie. Dzięki współpracy z wydawnictwami i księgarnią Bookland w Białej Podlaskiej udało mi się pozyskać podręczniki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrody książkowe i drobne upominki na konkursy.
§ 7.2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż.

Realizując zadania ujęte w powyższym paragrafie przeanalizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące oświaty oraz dokumentację szkolną: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Szkolny Program Profilaktyczny.
Brałam udział w szkoleniach z tego zakresu:
- Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, - Ewaluacja wewnętrzna, - konferencja on-line Ewaluacja dla rozwoju szkoły,
- Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela, - Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W czasie stażu prowadziłam dokumentację szkolną zgodną z obowiązującymi przepisami: wpisy do dzienników lekcyjnych, dzienniki zajęć dodatkowych, kronika szkolna, protokoły Rady Pedagogicznej, palny i programy obowiązujące w szkole.
W okresie stażu brałam czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłam w posiedzeniach organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, posiedzeniach szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb. Protokołowałam posiedzenia Rady. Od roku szkolnego 2010/11 sporządzam protokoły elektroniczne posiedzeń rady pedagogicznej.
W pierwszym roku stażu do moich obowiązków należało prowadzenie kroniki szkolnej, w której udokumentowałam wydarzenia z życia szkoły – imprezy i uroczystości oraz konkursy i zawody sportowe, w których brali udział nasi uczniowie.
Czas stażu to także okres mojego uczestnictwa w pracach tworzeniem dokumentacji szkolnej. Rokrocznie wraz z innymi nauczycielami zajmuję się nowelizacją Planu rozwoju Szkoły oraz sporządzaniem Sprawozdań z realizacji Planu rozwoju szkoły. W 2011 r. wskutek nowelizacji Planu rozwoju szkoły powstała Koncepcja pracy szkoły. Jestem współautorką sprawozdań z realizacji jej założeń.
Jestem przewodniczącą komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej. W roku szkolnym 2009/10 brałam udział w pracach komisji ewaluacyjnej, w ramach której wspólnie z innymi nauczycielami opracowuję plany ewaluacji i raporty, współtworzę ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz opracowałam analizę ankiet, analizuje dokumentacje szkolną.
Od września 2010 r. biorę udział w spotkaniach Zespołu Humanistycznego, którego jestem przewodniczącą. Do naszych zadań należy opracowanie Planu pracy na bieżący rok szkolny, jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji tego planu. Włączałam się również w prace zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2010/11 przedstawiłam referat p.t. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, w roku szkolnym 2011/12 prezentację multimedialną Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela oraz uczestniczyłam w imprezach organizowanych przez ten zespół. Spotkania zespołów często miały charakter szkoleniowy i konsultacyjny. Służyły głównie wymianie poglądów, wiedzy i doświadczeń związanych z wykonywaną pracą. Zasadnicze cele, nad którymi pracowaliśmy to wyznaczenie kierunków współpracy i planowanie działań na dany rok szkolny. Zajmowaliśmy się organizacja imprez szkolnych i konkursów. Konsultowaliśmy udział dzieci w konkursach, poruszaliśmy kwestie współpracy i szkoleń rodziców, rozwiązywaliśmy zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne. Ponadto skupialiśmy się nad doborem podręczników, opracowaniem planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i programów wychowawczych do poszczególnych przedmiotów, przygotowaniem uczniów do sprawdzianu po kl. VI poprzez stosowanie ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów humanistycznych zmierzających do osiągnięcia standardów egzaminacyjnych, przeprowadzeniem i analizą sprawdzianów podsumowujących z poszczególnych przedmiotów. Praca Zespołu pozwalała na spotkania z przedstawicielami różnych wydawnictw edukacyjnych, a co za tym idzie, zapoznanie z nowościami wydawniczymi.
W roku szkolnym 2010/11 brałam udział w udział w pracach komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie po klasie 6.
W swojej pracy korzystałam także z Rozporządzeń MEN dotyczących: podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.
Znajomość przepisów systemu oświaty wykorzystywałam we wszelkich swoich działaniach opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów.
Ponadto posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin.
Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. W okresie stażu, jak i w latach poprzedzających go, aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy i jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.