X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30125
Przesłano:

Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego

AUTOPREZENTACJA

Nazywam się Wiesława Żandarska, pochodzę ze Zgorzelca. Skończyłam studia magisterskie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów wybrałam specjalizację bibliotekarza szkolnego co poszerzyło moją naukę o przedmioty potrzebne w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
W PSM I i II st. w Zgorzelcu jestem zatrudniona od 2001 r. tam uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego i odbyłam staż na nauczyciela mianowanego. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Celem moich wszelkich działań od początku pracy zawodowej oraz w czasie stażu było i jest aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, działania na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów, promocji szkoły w środowisku lokalnym, a także mój osobisty rozwój zawodowy.
Opracowując swój plan rozwoju zawodowego oparłam się o punkty zawarte w § 7 Rozporządzenia MENiS z 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie MENiS z 1.03.2013. (z katalogu osób, które podlegają awansowi zawodowemu zostały wykreślone osoby, pracujace w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
Biblioteka szkoły muzycznej powinna spełniać wszystkie funkcje wynikające z działalności w środowisku szkolnym i jednocześnie zaspakajać specyficzne potrzeby związane z kształceniem muzycznym. Tak więc w swojej pracy staram się włączać w działania szkoły dla realizacji jej zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz promujących szkołę i kształcenie muzyczne w środowisku lokalnym.

[§7 pkt. 1 ust. 1 UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH, WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO]

Jednym z takich działań jakie podjęłam na drodze mojego doskonalenia zawodowego było współorganizowanie corocznych edycji Konkursu Wiedzy Muzycznej dla uczniów szkół kształcenia ogólnego. Podczas przygotowywania każdej kolejnej edycji współpracowałam z innymi nauczycielami (przeważnie w gronie 3 osób) dla osiągnięcia celu, jakim było sprawne przeprowadzenie konkursu w sposób atrakcyjny dla jego uczestników oraz publiczności.

[§7 pkt. 2 ust.3 UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ]

Moim głównym zadaniem podczas prac związanych z tym konkursem było przygotowywanie prezentacji komputerowej do pytań wzbogaconych ilustracjami wyświetlanymi na tablicy. (koleżanka ucząca literaturę muzyczną przygotowała zestaw nagrań utworów, kolega sygnały dźwiękowe).

[§7 pkt. 2 ust.1 UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH ]

Jestem bardzo usatysfakcjonowana tą pracą gdyż każda kolejna edycja przeprowadzona była z lepszym efektem jednocześnie zacieśniając moje stosunki interpersonalne z innymi nauczycielami i doskonaląc moją umiejętność pracy w zespole. Przygotowywania prezentacji multimedialnej nauczyłam się biorąc udział w szkoleniu nt.”Multimedia w pracy nauczyciela” zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli we Wrocławiu (w marcu 2011r.) i cieszę się, że mogłam wykorzystać zdobyte tam umiejętności w swojej pracy zawodowej.

[§7 pkt. 1 ust. 2 POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO]

Współpracowałam przy organizacji oraz uczestniczyłam w jury także podczas innych konkursów organizowanych w szkole:
1. Szkolny Konkurs Wiedzy o F.Chopinie IX.2010r.
2. Konkurs wiedzy o patronie szkoły Feliksie Nowowiejskim IV. 2011r.
3. Konkurs ”Figle muzyczne” V.2012 i V.2013r.
Moja współpraca polegała na przygotowywaniu materiałów, zestawów pytań, zestawów nagrań dźwiękowych, przygotowywaniu plakatów i pracach organizacyjnych.
Współpracowałam także przy corocznych edycjach Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Görlitz – Zgorzelec, organizowanego przez PSM w Zgorzelcu i MusikSchule „Hiller” z Görlitz (m.inn. wypisywanie dyplomów, przygotowywanie mapek dla uczestników i Inn.)
Starając się realizować zadanie promocji szkoły zaangażowałam się także jako członek jury w VI Konkursie Piosenki Jacka Kaczmarskiego organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu XII 2012r.
Inną lokalną instytucją, z którą nawiązałam współpracę jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu, wraz z którą zaprosiłam p. Izabellę Klebańską autorkę książek dla dzieci o tematyce muzycznej. W III b.r. odbyło się spotkanie z autorką w MDK, któremu patronowała MBP oraz samodzielnie przeze mnie zorganizowane warsztaty dla uczniów PSM. Osobiście także pozyskałam środki finansowe na honorarium dla autorki od Zgorzeleckiego Towarzystwa Muzycznego, którego jestem sekretarzem zarządu.
Współpracując z MBP zorganizowałam także w dziale dziecięcym „Spotkanie z wiolonczelistką”, na którym Anna Szpil – nauczycielka PSM zapoznała młodych czytelników z instrumentem i przedstawiła bajkę o wiolonczeli ilustrując ją grą na instrumencie.
Pogłębiając współpracę z MBP włączyłam się także w imprezę „Zaduszki poetyckie” w XI 2012r. organizując do niej oprawę muzyczną.
Uczniowie PSM regularnie grają koncerty w domach opieki społecznej w Zgorzelcu „Jutrzenka” i „Ostoja”, często więc jako opiekun idę z uczniami na te koncerty.
Funkcję opiekuna uczniów realizowałam wielokrotnie podczas organizowanych przez szkołę wyjazdów na koncerty.
Uprawnienia kierownika wycieczki zdobyłam biorąc udział w seminarium instruktażowym dla kierowników wycieczek szkolnych.

[§7 pkt. 1 ust. 2 POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO]

Jako opiekun uczniów uczestniczyłam w wyjazdach:
do Wrocławia na koncert Tommy Emanuela – 21.11.2010
z chórem szkolnym na „Świdnickie kolędowanie” - 29.01.2011
do Poznania na koncert symfoniczny w Filharmonii Poznańskiej
do Wrocławia na koncert laureatki I nagrody Konkursu H.Wieniawskiego Soyoung Yoon
i do Humanitarium we Wrocławiu
na koncert do Semperoper w Dreźnie
Podczas trwania stażu uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia nauczycieli co znacząco wpłynęło na jakość mojej pracy. Zdobytą wiedzę w miarę potrzeb wykorzystywałam w pracy w szkole.
Realizując §7 pkt. 1 ust. 2 POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Brałam udział w formach doskonalenia zawodowego:
organizowanych przez ośrodki kształcenia nauczycieli:
Multimedia w pracy nauczyciela, zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze.
Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego, zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wr.
wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego i szkoleniowych radach pedagogicznych:
Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej nt. programów nauczania.
Udział w szkoleniu z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.
Udział w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej nt. Prawo oświatowe.
Udział w szkoleniu nt.: Sześciolatek w szkole muzycznej
Ważniejsze wydarzenia i imprezy szkolne dokumentuję prowadząc Kronikę Szkoły. Ważne jest dla mnie by nie była ona księgą przechowywaną na dnie szafy lecz łatwo dostępną dla osób odwiedzających bibliotekę. Po aktualizacjach wykładam ją na stole służącym mi do różnych ekspozycji, a na co dzień znajduje się na regale obok księgozbioru podręcznego.

[§7 pkt. 2 ust.3 UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ]

Życie szkoły dokumentuję także poprzez fotografie i nagrania filmowe, które archiwizuję na płytach kompaktowych.
Swoje umiejętności z zakresu techniki komputerowej wykorzystuję także przygotowując plakaty różnych imprez szkolnych, koncertów i popisów.
Jednocześnie posiadając przy tym informacje na temat daty i programu imprezy zamieszczam je na stronie internetowej szkoły włączając się w ten sposób w jej aktualizację (głównie w zakładce: koncerty i popisy). Technikę komputerową i internet wykorzystuję w swojej codziennej pracy ale także posługuję się nią podczas prowadzenia niektórych lekcji bibliotecznych np.:
Lekcja biblioteczna nt.: Wirtualna wycieczka do Izby Pamięci Narodowej, przybliżenie sylwetki i twórczości kompozytora O. Messiaena.
Lekcja biblioteczna – temat: „Sławne głosy”. Lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem multimediów, prezentacja przykładów audio-wizualnych.
Lekcja, na której prezentowałam uczniom programy do kopiowania i nagrywania CD: Nero i CD-Burner.

Dzielę się także swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Przeprowadziłam szkolenie koleżanki pianistki Yany Yagovenko z zakresu podstawowej obsługi komputera, korzystania z Internetu i poczty e-mail.
Na co dzień opiekuję się odrębnym stanowiskiem komputerowym w mojej bibliotece przeznaczonym dla uczniów i nauczycieli.
Częste kontakty z uczniami podczas codziennej pracy biblioteki, a także kiedy korzystają oni ze stanowiska komputerowego wykorzystuję dla oddziaływań wychowawczych. Ważnym elementem mojej pracy jest indywidualny kontakt z uczniem. Daje mi on możliwość skupienia się na problemach natury wychowawczej

[§ 7 pkt 2 ust. 2 UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH]

Niejednokrotnie podczas rozmów pomagałam uczniom pokonywać ich trudności i lęki. Wpajałam uczniom zasady dobrego wychowania, szacunku dla innych ludzi, kształtowałam w nich postawę dialogu i tolerancji. Rozmawiałam z nimi na temat ich zainteresowań starając się wpływać na rozwój ich zdolności i upodobań muzycznych.
Umiejętność dobrej organizacji warsztatu pracy zaowocowała zgromadzeniem przeze mnie licznych materiałów do prowadzenia lekcji bibliotecznych i doraźnych zastępstw. W wydzielonym miejscu w bibliotece gromadzę scenariusze i materiały przeprowadzonych przeze mnie lekcji, książki z bajkami i wierszami o treściach muzycznych, płyty z potrzebnymi przykładami utworów.
W swojej codziennej pracy oprócz standardowych aplikacji programu Microsoft Word wykorzystuję program Power Point do tworzenia ilustracji, plakatów, prezentacji. Do edycji zdjęć programy FotoEdition i Foto Scape. Do kopiowania i tworzenia CD i DVD program Nero lub CD-Burner. Jeśli potrzebuję jakiegoś programu bądź interesującej mnie aplikacji instaluję je ze strony „dobre programy”, na której wiele z nich udostępnianych jest bezpłatnie np. od firmy Mocrosoft.
Dzięki Internetowi mam nieograniczony dostęp do różnorodnych źródeł informacji, mogę na bieżąco śledzić nowości wydawnicze, zamawiać potrzebne publikacje;
- mam dostęp do stron MENiS i CEA (akty prawne i rozporządzenia)
- dostęp do encyklopedii i słowników multimedialnych;
- dostęp do stron wydawnictw i czasopism muzycznych
Ale nie każdą informację pozyskaną w Internecie można uznać za rzetelną wiedzę i nie każde źródło jest źródłem naukowym. Zwracam więc także uwagę uczniów na fakt, iż o tym decyduje uznanie i autorytet w środowisku naukowym osób publikujących na danej stronie internetowej;

[§7 pkt. 2 ust.4 UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI ZADAŃ]

Podczas prowadzonych zajęć i w codziennym kontakcie z uczniami wprowadzałam elementy wychowawcze:
- budowanie zaufania
- zasady współdziałania
- wzajemnego szacunku
Starałam się kształtować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego.
Prowadziłam rozmowy z uczniami wykazującymi brak wiary we własne możliwości oraz mającymi trudności z organizacją czasu. Rozmawiałam z uczniami na temat środków odurzających i przestrzegałam przed ich negatywnymi skutkami, zwracałam uwagę na konieczność rozwijania postaw asertywnych. Motywowałam uczniów do uczestnictwa w koncertach i wyjazdach na koncerty do Wrocławia i Drezna (prowadzę w bibliotece zapisy na wszelkie koncerty, wyjazdy i wycieczki).

[§ 7 pkt 2 ust. 2 UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH]

Co roku w październiku czuwam nad wyborami do Samorządu Uczniowskiego i na jego opiekuna. Kształtuję w uczniach poszanowanie zasad demokracji i postawę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. [§ 7 pkt.2 ust. 2]
Ważnym elementem mojej pracy jest dobry i regularny kontakt z rodzicami. Rozmowy z nimi są bardzo pomocne w rozwiązywaniu na bieżąco wszelkich trudności wychowawczych.
Działalność Rady Rodziców wspieram przyjmując na kwitariusz wpłaty na jej fundusz. Ponieważ jestem dostępna codziennie od poniedziałku do piątku przez 6 godzin bardzo to ułatwia rodzicom dokonywanie wpłat. Współpracuję z Radą Rodziców także przy zakupie nagród bądź wyszukując ciekawe propozycje spośród nowości wydawniczych lub samodzielnie dokonując zakupu tak, jak w bieżącym roku po spotkaniu z p. I. Klebańską zakupiłam dla Rady Rodziców na nagrody książki o tematyce muzycznej bezpośrednio u wydawcy uzyskując znaczące upusty cen.
Myślę, że cieszę się także zaufaniem wśród koleżanek i kolegów w pracy ponieważ zostałam przez nich powołana do reprezentowania jako przedstawiciel pracowników szkoły.
Swoje zaufanie wyrazili oni także powołując mnie do prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

[§7 pkt. 1 ust. 3 POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ ]

[§ 7 pkt 2 ust. 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.]

W celu przypomnienia zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły dokonałam analizy dokumentacji: Statutu Szkoły, Programu Opiekuńczo-wychowawczego, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Dokumenty te, a także programy nauczania udostępniam w bibliotece wszystkim zainteresowanym.
Brałam udział w:
- posiedzeniach Rady Pedagogicznej (zostałam wyznaczona przez p. Dyrektor do protokołowania i sporządzania dokumentów uchwał,
- pracach komisji socjalnej
- jako przedstawiciel pracowników szkoły przy omawianiu wszelkich spraw z nimi związanych.
Zapoznałam się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MENiS, CEA i portali edukacyjnych.
Umiejętność posługiwania się przepisami ułatwiła mi rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczo-opiekuńczych, a tym samym przyczyniła się do poprawy jakości pracy szkoły.
Znajomość przepisów pomogła mi poprawnie skonstruować dokumentację niezbędną do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
Dużą pomoc i wsparcie uzyskałam od doświadczonych nauczycieli szkoły oraz od p. Dyrektor, która inspirowała mnie do niektórych działań i czuwała nad prawidłowym przebiegiem mojego stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.