X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31989
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu :
1 września 2013 r.

Data zakończenia
stażu
31 maja 2016 r.

Wstęp.
Jestem nauczycielem z dziesięcioletnim stażem. Pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie jako nauczycielka przyrody. Uczę w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90. Z ZSOI nr 7 związana jest cała moja kariera zawodowa. Jest to moja pierwsze, a zarazem jedyne miejsce pracy.
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam od przygotowania planu rozwoju zawodowego we wrześniu 2013 roku. Ujęłam w nim niezbędne wytyczne, zadania i informacje tak, aby był zgodny z aktami prawnymi i przepisami prawa oświatowego. Odbyty przeze mnie staż przebiegał w ścisłej współpracy z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, pracownikami Centrum Pedagogiczno- Psychologicznego. Przez prawie trzy lata starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Okres stażu był czasem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Niniejszy opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, stanowi podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, który był podstawą do podejmowania nowych działań. Był to okres intensywnej pracy w celu sprostania wymaganiom jakie sobie założyłam. Koniec stażu jest okazją do podsumowania moich dokonań. Włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmienił moje spojrzenie na własną pracę i na uczniów, którym należy poświecić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania. Opracowane przeze mnie sprawozdanie szczegółowo odnosi się do poszczególnych obszarów i wymagań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego.

§ 8
ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

1. POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z obowiązującymi procedurami i wymaganiami dotyczącymi awansu.
Zapoznałam się z aktami prawnymi, które regulują zasady awansu zawodowego. Dokonałam analizy Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393) Śledziłam strony internetowe: www.men.gov.pl , http://www.kuratorium.krakow.pl , www.prawo.vulcan.edu.pl Poszukiwałam informacji dotyczących awansu zawodowego, by na bieżąco analizować w trakcie stażu moje działania.


Efekty:
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi przygotować i złożyć w terminie Plan Rozwoju Zawodowego Rozwoju, a po ukończeniu stażu- napisać i przedstawić Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z jego realizacji.
2. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ JEJ PODSTAWOWYCH FUNKCJI I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ.
a) Analiza dokumentacji szkoły
Dokonałam ponownej analizy dokumentacji szkoły, czytając:
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki
Plan Pracy ZSOI nr 7
Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej, w szczególności w Podstawie Programowej z Przyrody dla Szkoły Podstawowej.
b) Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (klasyfikacyjnych, plenarnych i szkoleniowych) zorganizowanych w trakcie trwania mojego stażu.
Efekty:
Udział w posiedzeniach Rady pozwolił mi lepiej poznać zasady funkcjonowania szkoły, przybliżył mi specyfikę szkoły integracyjnej i obowiązującą w niej dokumentację. Tu zapoznałam się z wieloma problemami edukacyjnymi i sposobami radzenia sobie z nimi.
c) Udział w pracach zespołu samokształceniowego, zespołów wychowawczych i wiązek
Aktywnie brałam udział w spotkaniach zespołów wychowawczych, które mają za zadanie rozwiązywać problemy dydaktyczno- wychowawcze. W skład zespołów wchodzą wychowawcy, nauczyciele pracujący w danych zespołach klasowych, oraz pedagog i psycholog szkolny, a czasami również przedstawiciel dyrekcji. Współpracując, mieli oni na celu ustalić wspólne działania, które zaowocują rozwiązaniem problemów dydaktycznych ( jak trudności w nauce, problemy związane z dysfunkcjami rozwojowymi uczniów) i wychowawczych (opuszczanie lekcji, niewłaściwe zachowanie).
Efekty:
Uczestnictwo w zespołach umożliwiło mi poznanie wielu problemów wychowawczych i sposobów i ich rozwiązywania. Wzajemna pomoc, rady i wymiana doświadczeń pozytywnie wpłynęła na mój rozwój.
W trakcie stażu uczestniczyłam w pracach Zespołu Samokształceniowego Biologiczno- Chemiczno- Przyrodniczego. Nasze spotkania opierały się o wzajemną wymianę doświadczeń na temat pracy zawodowej. Zwracaliśmy uwagę na korelację między- przedmiotową, planowaliśmy harmonogram konkursów i imprez tematycznych np. z okazji Dnia Ziemi, a także akcji (zbiórka artykułów dla Schroniska dla zwierząt). Wymienialiśmy się informacjami o metodach i formach pracy na zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań.
Efekty:
Współdziałanie pozwala nam na lepsze organizowanie naszych warsztatów pracy i realizowanie zadań szkoły, zawartych w Planie Pracy. Wzajemna wymiana doświadczeń podnosi jakość naszych osobistych działań, jak również jakość pracy całej szkoły.
W naszej szkole odbywają się także tzw. wiązki, czyli spotkania wychowawców i nauczycieli uczących na danym poziomi edukacyjnym np. w klasach 4. Spotkania te mają na celu nawiązanie współpracy i wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Nauczyciele planują wyjazd integracyjne dla uczniów, zielone szkoły i inne wycieczki. Proponują swoich kandydatów do udziału w konkursach, omawiają problemowe przypadki w swoich klasach.
Efekty:
Wiązki są bardzo pomocne w pracy wychowawców i nauczycieli przedmiotowych. Pomagają nawiązać nam współpracę, komunikację, wzajemne relacje i prawidłowo zaplanować przebieg roku szkolnego. Pozwalają też na wymianę doświadczeń i koleżeńską pomoc.
d) Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2014/2015 pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej, wspomagając i kierując władzami wybranymi przez uczniów. Kierownictwo samorządu pod moją opieką zorganizowało wiele imprez i akcji charytatywnych. Uczestniczyłam wraz z młodzieżą w Kongresie Samorządów „ Twój mózg- Twoja przyszłość”
Efekty:
Pełnienie tego zadania było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, gdyż opiekunem Samorządu zostałam wybrana głosami uczniów, co oznacza, że obdarzyli mnie sympatią i zaufaniem. Pełniąc swoją funkcję mogłam pomagać uczniom w kształtowaniu postaw samorządności i kreatywności, a także mobilizować ich do samodzielnego działania. Udział uczniów w działaniach poza szkoła pozwalał na nawiązanie współpracy z różnymi środowiskami, integrację z nimi. Budował pozytywny obraz szkoły, jego uczniów w środowisku lokalnym.
3. UCZESTNICZENIE W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.
a) Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, szkolenia, rady szkoleniowe, warsztaty adekwatne do potrzeb nauczyciela i szkoły.
W czasie trwania całego okresu stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego , które wzbogaciły mój warsztat pracy .
Konferencje:
• „Uczeń odkrywcą i badaczem, czyli nasz pomysł na poznawanie przyrody” organizowany przez wyd. WSiP
• „Białe plamy na mapie świata. Ich geneza i funkcje” organizowany przez wyd. WSiP
• „Witaminy- funkcje biologiczne i nowe zastosowanie” organizowany przez wyd. WSiP
• „ Mózg sieciowy ucznia w procesie zdobywania wiedzy” organizowane przez wyd. Nowa Era

Szkolenia i warsztaty:
• „ Metody motywowania uczniów oraz techniki uczenia się”
• „ Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem” prowadzone przez panią sędzię Annę Marię Wesołowską
• „ Jak przygotować prezentację multimedialną”
• „ Nowe technologie w nauczaniu współczesnego ucznia” Szkoła PRO
• „ Jak rozmawiać z trudnym rodzicem”
• Cykl szkoleń i warsztatów organizowany przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli:
„ Asertywność- jej rola w pracy nauczyciela”
„ Jak twórczo prowadzić spotkania z rodzicami”
„ Jak pozyskać, zmotywować rodzica do współpracy”
„ Wsparcie w procesie wdrażania”
• „ Kurs pierwszej pomocy przed medycznej” Agencja Promocji Sportu „ For Fame”
• ” Ocenianie kształtujące. Informacja zwrotna dla ucznia i rodzica” Stowarzyszenie Szkół M.A.K.A.B.R.A.
Efekty:
Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach podniosło moje kwalifikacje dydaktyczno- wychowawcze. Zdobyta wiedza i umiejętności podniosły jakość mojej indywidualnej pracy z uczniami i ich rodzicami, zespołowej z nauczycielami, a tym samym jakość pracy szkoły. Powyższe formy doskonalenia pozwoliły mi być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, zaspokajać potrzebę zdobywania wiedzy i coraz większych umiejętności. Ponadto nawiązałam nowe znajomości, co umożliwiło mi wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy
b) Prowadzenie lekcji otwartych.
Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z innymi nauczycielami. Dwukrotnie przygotowałam pokazowe zajęcia w ramach Szkolnego Festiwalu „ Spotkania z Nauką” w szkole podstawowej w 2013 i 2015 roku. Pokazałam jak rzetelnie i sprawnie przygotować się do zajęć i jak je prowadzić , aby zmobilizować do pracy wszystkich uczniów i nagradzać nawet ich niewielkie osiągnięcia.
Efekty:
Zajęcia wiele wniosły do mojej pracy, jak i mam nadzieję do pracy innych nauczycieli. Mogłam wykazać się swoimi umiejętnościami, wymienić uwagi na temat prowadzenia i przygotowania z innymi nauczycielami, wysłuchać ich opinii. Były też okazją do poznania uczniów innych klas z którymi nie mam przyjemności pracować.
4. CZYTANIE LITERATURY PEDAGOGICZNEJ
a) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, w tym materiałów udostępnionych w Internecie. Gromadzenie pomysłów i materiałów z zakresu edukacji przyrodniczej i wybranych problemów wychowawczych.
Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej oraz śledząc publikacje nauczycieli w Internecie. Znalazłam tam dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia i rozwiązywać problemy.
• „ Jak uczyć się szybki i skutecznie” Ch. Drapeau
• „ Jak błysnąć wiedzą, czyli 270 ciekawostek o zwierzętach i roślinach” U. Schmid.
• „ Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia” Ewa Pisula
• „Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny „ Kazimierz Słupek
• „Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?” : przewodnik / Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2010
• „Trening umiejętności wychowawczych” Całusińska M. i Malinowski W.
Efekty:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych. Literatura umożliwiła mi nabywanie i wykorzystywanie nowej wiedzy w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Mogłam uatrakcyjnić lekcje przyrody poprzez zastosowanie nowych metod i technik oraz motywować uczniów do nauki przyrody poprzez wprowadzenie na lekcjach ćwiczeń w formie gier i zabaw i podając porcję ciekawostek.
5. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SZKOLNEJ.
a) Opracowanie wymagań edukacyjnych z przedmiotu przyroda dla klas 4-6.
W swojej pracy zawodowej opracowałam zestaw wymagań edukacyjnych z przedmiotu przyroda dla klas 4-6 oraz kryteria oceniania, które są zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół http://zsoi7.pl . W szkole w której pracuję, uczą się dzieci z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami. Niektóre z nich otrzymują orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub specjalnego dostosowania planów edukacyjnych do ich potrzeb. W trakcie stażu pracowałam również z takimi uczniami. Opracowałam programy nauczania indywidualnego z dostosowaniem zakresu treści dla takich uczniów. Pomogło im to opanować podstawowe wiadomości, umiejętności z zakresy przyrody.
Efekty:
Stworzenie powyższych dokumentów wymagało z mojej strony sporego wkładu pracy i czasu. Przyniosło jednak oczekiwane efekty i rezultaty dla uczniów. Ja zyskałam umiejętność planowania i tworzenia programów, odpowiedniego doboru treści, metod i form nauczania.6. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
W trakcie mojej pracy staram się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej nr 90 obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi ale też z ich rodzicami oraz współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Z rodzicami spotykałam się głównie w czasie wywiadówek, dni otwartych i na rozmowach indywidualnych. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do klas w których uczę, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także organizowania pomocy materialnej i rzeczowej.
Efekty:
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, trudnościach na jakie napotykają w nauce w domu, problemach i charakterach. Poprzez współpracę z rodzicami mogłam szybciej i owocniej rozwiązać problemy wychowawcze i dydaktyczne. Systematyczne spotkania dawały możliwość kontroli postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji. Angażowały też rodziców w działania wychowawcze szkoły. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
7. WSPÓŁPRACA Z PRDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM.
Przez cały okres stażu współpracowałam z cała kadrą pedagogiczno- psychologiczną, a również ze specjalistami zajmującymi się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawsze zapoznaję się z opiniami i orzeczeniami uczniów. Na bieżąco monitoruję uzyskiwanie nowych opinii i konsultuję je ze specjalistą. Ponadto we współpracy z pedagogiem staram się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne moich uczniów. Spotkania z psychologiem odbywały się w miarę potrzeb. Miały na celu rozwiązanie problemów i wdrożenie pomocy psychologicznej dla dzieci, które go potrzebowały.
Efekty:
Dobra współpraca ze specjalistami jest szczególnie ważna w szkole integracyjnej, gdzie uczęszcza wielu uczniów o specyficznych problemach. Pomogła mi ona w przezwyciężeniu wielu trudności, w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki owocnej współpracy, moje relacje z uczniami przebiegały prawidłowo, przynosiło to zarówno efekty dydaktyczne, jak i wychowawcze. Wpływało pozytywnie na jakość i poziom pracy całej szkoły.

8. WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ.
Zachęcanie dzieci do czytania książek i czasopism, powinno być zadaniem każdego nauczyciela. Ja w swojej pracy wielokrotnie staram się zmobilizować dzieci do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, poprzez zadawanie zadań wymagających skorzystania z fachowej literatury. Po wcześniejszych rozmowach z paniami pracującymi w bibliotece, wiem jakie pozycje zaproponować i polecić dzieciom.

Efekty:
Odpowiednia współpraca z biblioteką szkolną pozwala mi na rozwijanie zainteresowań wśród dzieci. Korzystając z wielu pozycji dostępnych w bibliotece uczniowie podnoszą poziom swoich wiadomości i umiejętności, co daje później widoczne efekty w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych, a także na konkursach tematycznie związanych z przyrodą.
9. WZBOGACANIE SALI LEKCYJNEJ W NOWE ŚRODKI DYDAKTYCZNE ORAZ TROSKA O WYSTRÓJ I ESTETYKĘ SALI.
Od początku mojej pracy zawodowej mam pod opieką pracownię przyrodniczą. Wspólnie z innymi przyrodnikami i uczniami, dbamy o jej estetyczny wygląd, tworząc gazetki tematyczne i pielęgnując rośliny. W zeszłym roku, przy dużym udziale rodziców, udało się wymalować na nowo salę , dzięki czemu ma ona świeży i przyjazny wygląd. Gromadzę również materiały dydaktyczne, które często sama wykonuje i przynoszę potrzebne środki dydaktyczne.
Efekty:
Dzięki niemałym wysiłkom moje miejsce pracy, a dzieci – nauki, jest czyste i estetyczne. Zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach , wśród roślin i kolorowych tablic tematycznych. Uczniowie czują się w pracowni swobodnie, co sprzyja przyswajaniu wiadomości. Dzięki wspólnej opiece nad salą mam okazję do spotkań i rozmów z innymi przyrodnikami. Możemy decydować o zakupach nowych środków dydaktycznych i o wystroju sali. Mobilizujemy również dzieci do dbania o salę lekcyjną. Oni sami bardzo chętnie przygotowują dekoracje np. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Wpływa to pozytywnie na wizerunek szkoły.

§ .8. ust. 2
pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ W PRACY PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ.
Technologia informacyjna jest bardzo ważnym aspektem mojej pracy. W naszej szkole od września 2016 roku pracujemy tylko z dziennikiem elektronicznym. Zastąpił on całkowicie dzienniki papierowe. Komputer, jest więc nieodłącznym narzędziem w mojej pracy. Za jego pomocą sprawdzam frekwencję, wystawiam oceny, piszę uwagi, zapowiadam sprawdziany i co bardzo ważne szybko i łatwo komunikuję się z rodzicami i innymi nauczycielami. Stale korzystam z programów np. Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Vulcan.
Przy pomocy komputera przygotowałam:
• Pomoce dydaktyczne, karty pracy, teksty i instrukcje
• Testy i sprawdziany dla uczniów
• Scenariusze i konspekty lekcji
• Sprawozdania i protokoły
• Prezentacje multimedialne
• Opinie o uczniach
• Harmonogram dyżurów na korytarzach dla nauczycieli
• Opinie o przebiegu praktyk dla studentów
• Podziękowania i dyplomy
• Autorski program nauczania
• Plan pracy i sprawozdanie z jego realizacji
W swojej pracy wykorzystuję tablicę multimedialną i rzutnik, często w czasie lekcji prezentuję filmy edukacyjne np. z serii „ Było sobie życie” lub „ Planeta Ziemia”.
Na bieżąco śledziłam publikacje w Internecie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Korzystałam z portali edukacyjnych, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze. Najczęściej odwiedzane przeze mnie strony to:
http://www.oke.krakow.pl
http://www.kuratorium.krakow.pl
https://men.gov.pl
http://zsoi7.pl
http://nowaera.pl
http://www.edukacja.edux.pl
Za pomocą internetu zapisywałam się na kursy, odbywałam szkolenia i brałam udział w konferencjach. Drogą mailową otrzymywałam materiały ze szkoleń i warsztatów.
W roku szkolnym 2014/2015 brałam udział w szkoleniach doskonalących umiejętność posługiwania się komputerem i tablicą multimedialną. Szkolenie „ Nowe technologie w nauczaniu współczesnego ucznia” organizowane przez Szkołę Pro, oprócz podstaw obsługi komputera, tworzenia i zapisywania plików- nauczyło mnie obsługi multibooków , korzystania z pakietu Google (kalendarz, grupy dyskusyjne) i lepszego wykorzystania zasobów internetu do tworzenia ciekawych lekcji.
Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji opublikowałam na stronie portalu http://www.edux.pl .
Efekty:
Wykorzystanie technologii informacyjnej usprawniło wykonywanie zadań związanych z pracą nauczyciela. Odbyte szkolenia pozwoliły mi na zdobycie nowych umiejętności, a tym samym podniesienie jakości mojej pracy i pracy szkoły. Dzięki pracy z dziennikiem elektronicznym mam lepszy i szybszy kontakt z innymi nauczycielami i rodzicami. Praca z komputerem i tablicą multimedialną podniosła atrakcyjność moich lekcji. W wielu przypadkach ułatwiła zrozumienie treści, poprzez ich wizualizację. Tworzenie i prezentowanie prezentacji zmobilizowało dzieci do podobnych działań, czyli podniosło ich aktywność i zainteresowanie przedmiotem. Zamieszczenie materiałów w Internecie, pozwoliło mi na dzielenie się wiedzą z innymi osobami i promocję szkoły.

§ 8. ust. 2
pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. WZAJEMNA WYMIANA DOŚWIACZEŃ Z NAUCZYCIELAMI WŁASNEJ SZKOŁY I INNYCH PLACÓWEK.
Współpraca z innymi nauczycielami jest jednym z najważniejszych elementów moich działań dydaktyczno- wychowawczych. Normą jest wzajemna wymiana materiałów pomocnych do realizowania konkretnych tematów, sprawdzianów, testów, ćwiczeń i pomysłów. Współpraca między nami przejawia się też podczas organizowania imprez szkolnych, wycieczek i konkursów.
W roku szkolnym 2015/2016 byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty. Obserwowaliśmy wzajemnie swoją pracę na lekcjach i innych zajęciach w szkole, a następnie omawialiśmy ją. Dzieliłam się ze stażystą swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym , pomagałam w tworzeniu niezbędnej dokumentacji. Starałam się służyć pomocą i radą w każdej sytuacji np. rozwiązywaniu problemów z uczniami, organizacji konkursów. Dzieliłam się materiałami dydaktycznymi, scenariuszami i testami.
Jednym z moich zadań wynikającym z planu pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 było przeprowadzenie ( przy współpracy z dwoma innymi nauczycielkami) ewaluacji wewnętrznej na temat: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.” Wymagało to od nas ścisłej współpracy z nauczycielami na różnych poziomach kształcenia, dobrej organizacji i systematycznej pracy.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych placówek, w największym stopniu, odbywała się w czasie spotkań Stowarzyszenia Szkół M.A.K.A.B.R.A. Przytaczając wypowiedź Dyrektora mojej szkoły - Artura Ławrowskiego, który „ ...dzięki stowarzyszeniu nauczył się, jak ma pracować z każdym typem ucznia, a zwłaszcza z tym, który sprawia kłopoty.”, mogę stwierdzić, że moje doświadczenia są bardzo podobne. Rozmowy z innymi nauczycielami( często z dużo większym doświadczeniem), wspólne omawianie konkretnych sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wniosły bardzo wiele dobrego do mojej pracy zawodowej.
Efekty:
Dobra współpraca z innymi pracownikami uczącymi w naszej szkole pozytywnie wpłynęła na edukację dzieci, dała nam możliwość poszerzenia oferty działań wspierających rozwój uczniów, uatrakcyjnienia lekcji, apeli i wyjazdów. Umożliwiła integrację i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Nawiązałam dobre relacje z nowymi nauczycielami i pogłębiłam z tymi, którzy pracują ze mną od lat. Wewnątrzszkolna współpraca poprawiła jakość pracy placówki, poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli i wzbogacenie działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły.


2. PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA SUDENTÓW
W roku szkolnym 2013/2014 współpracowałam z Uniwersytetem Pedagogicznym prowadząc zajęcia dla grup ćwiczeniowych i umożliwiając studentom realizację praktyki pedagogicznej w formie ćwiczeń praktycznych w szkole. W roku szkolnym 2014/2015 wzięłam udział w realizacji projektu COMBIDATA „ USUS EST OPTIMUS MAGISTER- PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pełniłam w nim funkcję Szkolnego Opiekuna Praktyk. Moimi zadaniami było: dbanie o poprawność organizacyjną i metodyczną praktyk, przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych wykorzystujących zdobycze techniki, umożliwienie studentom zrealizowanie programu praktyk, udział w szkoleniach e- learningowych, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. W ramach projektu prowadziłam otwarte lekcje przyrody w klasach masowych i integracyjnych, a także nauczanie indywidualne. Omówiłam ze studentami te lekcje i zapoznałam ich ze specyfiką pracy w klasach, w których uczę. Zadbałam, aby praktykanci zapoznali się z dokumentacją szkoły i pracy nauczyciela, uczestniczyli w zebraniach z rodzicami, wiązkach i zespołach, posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz różnych imprezach szkolnych. Podczas odbywania praktyki, studenci zapoznali się z pracą biblioteki, świetlicy, pedagoga i psychologa szkolnego. Prowadzili lekcje, zajęcia indywidualne i dodatkowe( koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze). Ja, ze swojej strony pilnowałam, aby prowadzone lekcje były zgodne z podstawą programową, dobrze przemyślane i przygotowane pod względem merytorycznym i metodycznym. Kontrolowałam też poprawność wykonania konspektów, zastosowania metod i form pracy oraz wykorzystanie środków dydaktycznych. Kładłam nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów i wykorzystanie sprzętu multimedialnego w trakcie zajęć. Studenci wprowadzili życzliwą i przyjazną atmosferę, ale pilnowali też dyscypliny na lekcjach. Świetnie radzili sobie w trudnych sytuacjach.
Efekty:
Opieka nad praktykantami dała mi możliwość doskonalenia metod pracy , poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności studentów. Wpłynęła na kształcenie nowych kadr nauczycielskich. Jeden z moich praktykantów, pracuje od września 2015 roku w naszej szkole, jako nauczyciel przyrody. Udział w projekcje wpłynął na podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8. ust. 2
pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU WŁASNEGO.
W trakcie odbywania stażu napisałam „ Autorski program nauczania koła przyrodniczego”
Program nauczania koła przyrodniczego został stworzony dla II etapu edukacyjnego, czyli uczniów klas IV-VI. Jest on skorelowany z treściami zawartymi w serii „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era. Przedstawia je jednak w formie rozszerzonej, wykraczającej poza treści realizowane w czasie zajęć lekcyjnych.
W czasach ogólnodostępnego Internetu i przeróżnych gier komputerowych, trudno zachęcić młodego człowieka, aby oderwał wzrok od sprzętu elektronicznego i rozejrzał się wokół siebie. Potrzeba naprawdę wiele wysiłku, żeby zainteresować ucznia otaczającym go światem przyrody i zjawiskami w nim zachodzącymi. W tym właśnie celu został stworzony program nauczania. Treści w nim zawarte przeznaczone są nie tylko dla uczniów zdolnych, ale dla wszystkich, którzy choć trochę interesują się przyrodą i chcą ją poznawać. Program ma na celu przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań i więzi z naturą, a dopiero w następnej kolejności utrwalanie wiadomości. Praktyczna działalność uczniów, wykonywanie prostych doświadczeń i obserwacji, pozwoli uczestnikom na zrozumienie trudnych pojęć z dziedzin biologii, geografii i chemii. Zaangażowanie wielu zmysłów ma sprawić, że uczestnictwo w kole przyczyni się do większej aktywności uczniów podczas programowych zajęć w klasie, podniesie ich samoocenę, doda pewności siebie i nauczy współpracy z rówieśnikami. Zagadnienia ekologiczne uświadomią uczniom, że mają ogromny wpływ na otaczający ich świat i są współodpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyją. Ich właściwe postępowanie, dobre nawyki i odpowiednio wykształcona postawa proekologiczna, będą miały znaczenie w przyszłości, dla nich samych i przyszłych pokoleń.
Program zostanie wdrożony w roku szkolnym 2016/2017 na zajęciach dodatkowych.

Efekty:
Po zrealizowaniu programu uczniowie pogłębią swoją wiedzę i rozwiną zainteresowanie otaczającym nas światem. Koło ma pomoże im nawiązać emocjonalną więź z przyrodą i wytworzyć w nich poczucie odpowiedzialności za stan naszego środowiska. Sprawi, że chętnie będą przebywać w środowisku naturalnym, ciesząc się jego pięknem i reagować na przejawy niewłaściwego zachowania innych, w stosunku do przyrody Biorąc aktywny udział w zajęciach uczniowie nabędą umiejętności twórczego myślenia, prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych, wykonywania doświadczeń. W trakcie przeprowadzania eksperymentów poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu laboratoryjnego, a ogólne zasady BHP. Nauczą się współpracować w grupie, jak i przejawiać inicjatywę, wykazać się pracą samodzielną. Odpowiednia atmosfera podczas zajęć, motywacja i akceptacja ze strony innych sprawi, że uczniowie nauczą się pokonywać swoją nieśmiałość i lęk przed publicznymi wystąpieniami. Podniosą swoją samoocenę i poczucie wartości. Pomoże w tym odpowiedni system nagród i ocen. Pisząc programu opanowałam umiejętność opracowania i wdrożenia własnego programu i podniosłam poziom własnych umiejętności dydaktycznych. Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne sprawią, że uczniowie chętniej będą w nich uczestniczyć.

§ 8. ust. 2
pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych.
1. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI.
a) Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, przedmiotowych.
W ramach swojej pracy zawodowej wielokrotnie współorganizowałam różnego rodzaju wycieczki np. do Frankówki Małej, Lipnicy Murowanej i Zielone Szkoły w Sianożętach. Podczas organizacji takich wyjazdów ważne było nie tylko miejsce, które odwiedzą dzieci, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Wyjazdy miały na celu integrację dzieci poza szkołą, polepszenie wzajemnej współpracy w przyszłości. Staram się, by każdy taki wyjazd owocował nowymi wiadomościami i wzrostem chęci do samodoskonalenia. Ponadto miałam doskonałą okazję do nawiązania dobrych relacji z moimi wychowankami.
b) Organizowanie zajęć tematycznych w terenie.
Przedmiot nauczania jakim jest przyroda, daje szerokie możliwości odbywania zajęć poza budynkiem szkoły. W czasie stażu organizowałam (wraz ze studentami) zajęcia w Ogrodzie Botanicznym na temat „ Niezwykły Świat roślin”, oraz zajęcia „Niezwykłe pokazy chemiczne”. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prowadzę lekcje terenowe między innymi: „ Wyznaczanie kierunków geograficznych w terenie”, „ Poznajemy różne rodzaje lasów” , „ Jak rozmnażają się rośliny nasienne”... Organizuję wycieczki po najbliższej okolicy do Pomnika Przyrody( Dąb na ul. Estońskiej) i Rezerwatu Przyrody Nieożywionej „ Bonarka”. Również zajęcia w budynku szkoły staram się uatrakcyjniać np. organizując przy współpracy z Agencją Impresaryjno-Artystyczną Klaps-Art „ Lekcje przyrody na żywo”. Dzieci mają możliwość zobaczenia i dotykania różnych gatunków egzotycznych gadów, czy płazów. W listopadzie 2015 roku w naszej szkole z mojej inicjatywy odbyły się warsztaty "Spacerkiem żółtego worka" . Był to projekt edukacyjny na temat segregacji odpadów prowadzony przez studentów z Politechniki Krakowskiej.
c) Organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum...
Wielokrotnie organizowałam i współorganizowałam wyjścia do kina i teatru, a także do muzeów np. Amber Museum przy ul. Świętego Jana w Krakowie i Muzeum Przyrodniczego, gdzie odbyła się lekcja muzealna.
Efekty:
Wszystkie wyjazdy i wyjścia zintegrowały uczniów, a mnie pozwoliły na nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami. Zielone szkoły i inne wycieczki wykształciły u dzieci samodzielność, rozbudziły wrażliwość na piękno przyrody i nauczyły zasad zachowania się. Uczniowie mieli możliwość spędzania wolnego czasu w rozmaity sposób i zacieśnienia więzi koleżeńskich. Z przyrodniczego punktu widzenia, wycieczki pozwoliły uczniom poznać wartości kulturowe swojego kraju, miasta i okolicy. Lekcje terenowe umożliwiły im bliski kontakty z przyrodą i nabywanie wiadomości i umiejętności przez bezpośredni z nią kontakt. Dla mnie była to możliwość sprawdzenia się jako organizator i opiekun. Miałam możliwość lepszego poznania uczniów, obserwowania jak zachowują się i radzą sobie poza szkołą. Dało satysfakcję z tworzenia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły. Wzbogaciło to mój warsztat pracy wychowawczej.
2. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM.
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim jako Opiekun Samorządu przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych i środowiskowych:
„Sprzątanie Świata”,
„Gwiazdka dla zwierzaka” zbiórka artykułów dla schroniska dla zwierząt,
„Dzień Nauczyciela”,
„Andrzejkowe wróżby”,
„Mikołajki”,
„Dzień kobiet”,
„Pierwszy Dzień Wiosny”,
„ Dzień bez mundurka”,
„Dzień Ziemi”,
„Kiermasz Wielkanocny”.
Jako opiekun SU zajmowałam się organizacją dyskotek szkolnych i apeli.
Efekty:
Działalność Samorządu Uczniowskiego ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania szkoły. Poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez Samorząd, oraz w efekcie jego prac Uczniowie stali się bardziej wrażliwi na potrzeby innych, uczyli się odpowiedzialności i samodzielności. Działalność samorządowa pozwalała mi przypomnieć uczniom o odpowiednim zachowaniu i kulturze słowa, budowaniu dobrych relacji społecznych, poszanowaniu dorosłych, przeciwstawianiu się przejawom agresji słownej i fizycznej, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych ludzi.
3. PROPAGOWANIE KONKURSÓW I OTACZANIE OPIEKĄ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH I AKADEMIACH.
a) Przeprowadzenie konkursów.
Od początku mojej pracy w ZSOI nr 7 organizuję lub współorganizuję różne konkursy, w których mogą brać udział wszystkie dzieci, niezależnie od poziomu ich wiedzy.
Były to między innymi:
Konkursy przedmiotowe i tematyczne z przyrody organizowane przez Kuratorium Oświaty ”Skarby przyrody i ich Ochrona” dla uczniów klas 4-6. Corocznie jestem przewodniczącą lub członkiem komisji w owych konkursach.
Małopolski Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum. W etapach szkolnych i rejonowych pełnię funkcje członka Rejonowej Komisji.
Konkursy o charakterze ekologicznym
Konkursy plastyczne organizowane z okazji obchodów Dnia Ziemi
Konkursy w ramach Szkolnego Festiwalu Kultury. Corocznie przeprowadzam przesłuchania i jestem członkiem Jury w konkursach tanecznych i wokalnych, na etapie szkolnym i międzyszkolnym.
Pełniłam funkcje członka komisji podczas Sprawdzianu klas VI i Egzaminu gimnazjalnego.

b) Przygotowanie uczniów do konkursów.
Chętnych i zainteresowanych uczniów przygotowywałam do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Przygotowywałam dzieci do różnorodnych konkursów, przeglądów, promując tym samym talenty moich uczniów i szkołę. Swoją pomocą służyłam głównie zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych, przerabiając z uczniami treści przewidziane w konkursach, przygotowując dla nich karty pracy i zapewniając potrzebną literaturę. Udział w konkursach zaspokoił potrzebę osiągnięcia sukcesu i pozytywnego prezentowania siebie, pozwalał rozwijać uzdolnienia. Wpływał pozytywnie na wizerunek szkoły, jej promowanie na zewnątrz.

§ 8. ust. 2
pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ TWORZENIA TRADYCJI SZKOLNEJ.
a) Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych apeli.
Przez cały okres stażu organizowałam lub pomagałam w organizowaniu różnych uroczystości, imprez, akcji, przedsięwzięć mających miejsce w szkole. Wielokrotnie urządzałam i prowadziłam apele Samorządu Uczniowskiego. Reżyserowałam wraz z koleżanką z pracy przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i Dnia Ziemi. Przygotowywałam galę Szkolnego Festiwalu Kultury. Corocznie biorę aktywny udział w obchodach Święta Szkoły- Festynie Maltańskim. W 2015 roku szkoła w której pracuję obchodziła 30-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 90. Mocno zaangażowałam się w uświetnienie tego wydarzenia poprzez przygotowanie dekoracji i wystroju pomieszczeń szkoły, a także udostępniając materiały archiwalne z życia placówki, której byłam uczennicą.
Efekty:
Przygotowywanie uroczystości i apeli pozwoliło mi na zdobycie doświadczeń organizatorskich. Miałam możliwość do zaangażowania uczniów w życie szkoły i lepszej integracji młodzieży szkolnej. Uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami aktorskimi i wokalnymi. Gale, jubileusze i i inne uroczystości szkolne upowszechniają dorobek kulturowy i promują szkołę w środowisku lokalnym.
2. Z WYDAWNICTWAMI.
Od wielu lat ściśle współpracuję z wydawnictwami: Nowa Era, WSiP, Operon. Uzyskałam dostęp do pomocnych materiałów dydaktycznych zarówno dla siebie, jak i dla szkoły. Otrzymałam też środki dydaktyczne w postaci plansz i plakatów o tematyce przyrodniczej.
Efekty:
Współpraca z wydawnictwami znacznie podniosła jakość pracy szkoły, wpłynęła pozytywnie na atrakcyjność lekcji. Materiały udostępnione przez wydawnictwo pomogły mi w lepszym zaplanowaniu i zrealizowaniu treści nauczania.

3. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI.
a) Organizowanie spotkań dotyczących bezpieczeństwa w szkole, poza nią, w sieci i z zakresu ekologii.
W celu podniesienia bezpieczeństwa i świadomości uczniów w mojej szkole podjęłam się organizacji(wraz z panią pedagog) spotkań z Policją i Strażą Miejską. Funkcjonariusze zajmujący się sprawami młodzieży starali się uświadomić uczniom niebezpieczeństwa jakie płyną z użytkowania Internetu i obecności na portalach społecznościowych. Dzieci zostały poinformowane o konsekwencjach demoralizacji i znieważania funkcjonariuszy publicznych. Strażnicy Miejscy przeprowadzili zajęcia dla dzieci dotyczące ekologii i gospodarowania odpadami.
Efekty:
Spotkania z funkcjonariuszami dla młodzieży to okazja do zetknięcia się z poważnymi problemami w otaczającym ich świecie jak np. nadmiar odpadów, zanieczyszczenia środowiska zagrożenia w sieci czy odpowiedzialność karna nieletnich. Były to dla uczniów ważne lekcje, z których mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość.

§ 8. ust. 2
pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Wszystkie moje działania służą podniesieniu jakości pracy szkoły, mają też na celu moje doskonalenie oraz przygotowanie uczniów do radzenia sobie podczas kolejnych etapów edukacyjnych, jak i w dalszym, dorosłym życiu. Praca z dziećmi i młodzieżą zawsze dawała mi wiele radości i zadowolenia. Sukcesy moich wychowanków są również moimi sukcesami i sukcesami szkoły. Dopingują mnie one do jeszcze większego wysiłku i ciężkiej pracy. Duże znaczenie mają tu podziękowania za wybitne osiągnięcia w przygotowaniu uczniów do konkursów i organizowane akcje.

§ 8. ust. 2
pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.
1.ROZPOZNAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH.
a) Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych i współpraca z nauczycielami wspomagającymi.
Placówka w której pracuję jest szkołą integracyjną. W swojej codziennej pracy spotykam się z deficytami rozwojowymi, upośledzeniami umysłowymi i problemami dzieci niepełnosprawnych. Prowadzę zajęcia indywidualne z przyrody dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów, modyfikuję i dostosowuję programy nauczania do potrzeb uczniów. Utrzymuję stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami i rodzicami dzieci. Od początku swojej pracy prowadzę zajęcia w klasach integracyjnych. Na bieżąco zapoznaję się z opiniami i orzeczeniami uczniów. Zbieram informacje na temat ich stanu zdrowia i możliwości. Współpracuję z nauczycielami wspomagającymi. Wspólnie ustalamy zakres kształcenia i cele dla uczniów niepełnosprawnych. Na bieżąco omawiamy przebieg lekcji i przygotowanie do sprawdzianów, tak aby ich forma i treść była dostosowana była do indywidualnych możliwości uczniów. Również wystawianie ocen bieżących i semestralnych odbywa się wspólnie z nauczycielem wspomagającym. Zawsze pamiętamy, że w procesie nauczania to dziecko jest najważniejsze, a nasza wspólna praca ma pomóc mu osiągnąć sukces na miarę jego możliwości.
b) Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Spełniając wymogi kwalifikacyjne przygotowałam opracowanie dwóch przypadków. W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam wiele problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo opiekuńczych. W załączniku przedstawiam analizę dwóch z nich.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu, udało mi się zrealizować prawie wszystkie, założone sobie wcześniej działania, zamieszczone w planie rozwoju zawodowego. Oprócz tego realizowałam kilka dodatkowych zadań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnych działań. Utwierdziłam się w przekonaniu, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego dokształcania się, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji. Biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, oraz studiując literaturę pedagogiczną podnoszę jakość swojej pracy. Książkowa wiedza to jednak zbyt mało, muszę poszukiwać nowych, ciekawych sposobów na prowadzenie zajęć oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem. Stosuję na lekcjach metody aktywizujące. Motywuję i rozbudzam ciekawość uczniów. Jestem otwarta na nowości dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Prowadząc lekcje nowoczesnymi metodami, z pomocami naukowymi, komputerem i tablicą multimedialną, rozbudzam zainteresowania. Staram się umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój, skłonić do samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwijania pasji. Potrafię dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i stanowisk w gronie współpracowników. Cenne są dla mnie uwagi i rady innych nauczycieli. Staż zaktywizował mnie i dodał zapału do dalszej pracy. Realizacja zaplanowanych zadań przyczyniła się do mojego osobistego rozwoju. Poszerzyłam swoją wiedzę w wielu dziedzinach, co efektywnie wykorzystuję w mojej pracy zawodowej. Moje wysiłki, praca i podejmowane działania wpłynęły na wzrost jakości pracy szkoły, poprawę jej funkcjonowania, promocję w środowisku lokalnymi i poszerzenie jej oferty edukacyjnej. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego. Będę starała się
doskonalić siebie i swój warsztat pracy, zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, a zdobytą wiedzę
wykorzystywać dla dobra uczniów oraz dla lepszego funkcjonowania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.