X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31974
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za pierwszy semestr roku szkolnego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016

Nauczyciel stażysta:
Joanna Bogucka

Opiekun stażu:

Czas trwania stażu:
01.09.2015 r.-31.05.2016 r.


01 września 2015 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż, którego celem jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Po wstępnym zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, korzystając z pomocy opiekuna stażu oraz opierając się na rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. (z późn. zm.)stworzyłam plan własnego rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrekcję placówki.
Wtedy to rozpoczęłam systematyczne wywiązywanie się z zaplanowanych przeze mnie zadań, mających na celu doskonalenie mojej wiedzy i umiejętności. Wierzę, że podniesie to efektywność moich działań edukacyjnych, wzbogaci moje kompetencje pedagogiczne oraz pozytywnie wpłynie na jakość mojej pracy.
W pierwszej kolejności zajęłam się wnikliwą analizą procedur dotyczących wspinania się na kolejne szczeble awansu zawodowego oraz wspólnie z opiekunem stażu ustaliłam zasady naszej współpracy (w formie kontraktu zaakceptowanego i podpisanego przez obydwie strony).
Zapoznałam się także z przepisami prawa oświatowego: ustawami o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, rozporządzeniami MENiS.
Następnie przeanalizowałam przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola: Statut Przedszkola w Mieleszynie, Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2015/2016, Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz regulaminy obowiązujące wewnątrz placówki.
Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest prowadzenie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu, dlatego też koniecznym do zrealizowania zadaniem było zapoznanie się ze sposobami jej tworzenia. Skrupulatna analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli przedszkola niewątpliwie ułatwiła mi wdrożenie się do obowiązku dokumentowania wszelkich działań edukacyjnych podejmowanych na terenie placówki. W ciągu I semestru opracowałam: scenariusze prowadzonych przez mnie zajęć, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, program wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim żywiole’’, plan współpracy z rodzicami, plan wycieczek oraz plan współpracy ze środowiskiem lokalnym. Oprócz tego systematycznie wypełniałam dziennik zajęć.
Następne zadanie wiąże się z koniecznością comiesięcznej obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Miałam okazję do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Obserwacja doświadczonego nauczyciela jest niewątpliwie ważnym czynnikiem w procesie rozwoju zawodowego – wzbogaca metodyczną płaszczyznę warsztatu pracy.
Oprócz obserwacji moim obowiązkiem jest również comiesięczne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź innego nauczyciela. W I semestrze przeprowadziłam kilka zajęć w obecności opiekuna stażu. Po każdych zajęciach dokonywałam ich analizy – najpierw samodzielnie, a następnie z osobą hospitującą – w celu wychwycenia niedoskonałości, ulepszenia metod i form pracy oraz poprawienia jakości wykonywanych przeze mnie zadań i obowiązków.
W ciągu I semestru starałam się doskonalić swój warsztat pracy – gromadziłam literaturę pedagogiczną: ,,Słownik pedagogiczny” W. Okoń, ,,Głoska, sylaba, słowo” A. Kiepiela-Koperek, ,,Wędrówka języczka podróżniczka w świat mowy’’ M. Bryła i A. Muszyńska, „Świetne zabawy dla małych dzieci” Rae Pica i czasopisma pedagogiczne takie jak: Nauczycielka Przedszkola. Korzystałam z zasobów Internetu, tworzyłam wiele pomocy dydaktycznych (własnoręcznie, bądź przy użyciu programów komputerowych), wykorzystywałam nietypowe pomoce podczas prowadzenia zajęć (np. butelki, kartony, apaszki, piórka, gazety, słoiki, świeczki itp.). Współpracowałam z logopedą, nauczycielem j. angielskiego, katechetką oraz nauczycielką gimnastyki korekcyjnej. Wycieczki jakie były zorganizowane to zwiedzanie fabryki bombek w Gnieźnie, oraz szkoła muzyczna w Gnieźnie.
Oprócz materialnego doskonalenia własnego warsztatu pracy, dbałam również o jego rozwój w aspekcie merytorycznym i metodycznym. Chętnie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. W I semestrze: uczestniczyłam w:

- szkoleniu BHP
- warsztatach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA „Roztańczone rozbawione, roześmiane przedszkole”;Nieodłącznym, a jednocześnie koniecznym elementem pracy nauczyciela jest współpraca z rodzicami, dlatego też w ciągu I semestru podjęłam starania, żeby poznać środowisko, z którego pochodzą moi wychowankowie; nawiązać pozytywne relacje z ich opiekunami; pogłębić współpracę między przedszkolem a rodzicami. Mając na uwadze wyżej wymienione cele, na bieżąco informowałam rodziców o zachowaniu dzieci oraz o postępach, jakie robią w przedszkolu. Poza tym systematycznie współprowadziłam grupowy kącik dla rodziców, w którym eksponowałam prace plastyczne dzieci, informacje o uroczystościach, planowanych wycieczkach; prośby o dostarczenie materiałów potrzebnych do zajęć. Oprócz tego zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców oraz współorganizowałam grupowe uroczystości: Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Jasełka, Balik karnawałowy.
Myślę, że w ciągu I semestru podjęłam wiele kroków sprzyjających mojemu rozwojowi zawodowemu. Sumiennie wypełniałam wszystkie powierzone mi zadania i obowiązki. Ponadto utwierdziłam się w przekonaniu, że dokonałam odpowiedniego wyboru drogi życiowej. Praca z dziećmi jest dla mnie bowiem źródłem wielu radości i satysfakcji.
W II semestrze pragnę kontynuować podjęte działania oraz realizować plan rozwoju zawodowego.Opiekun stażu Nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.