X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31952
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2013 roku
w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie. Podjęłam go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy, podniesienia efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych oraz podniesienia jakości pracy szkoły.
Przed przystąpieniem do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego zapoznałam się
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego, analizowałam akty prawne regulujące system awansu zawodowego i stworzyłam na tej podstawie plan rozwoju zawodowego, biorąc jednocześnie pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, współpracowników oraz specyfikę szkoły.
Realizując zadania brałam pod uwagę wszystkie wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie realizacji planu dokonywałam analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań, co pomogło mi formułować wnioski i sugestie do dalszej pracy. Większość założonych przeze mnie zadań udało mi się zrealizować, a ponadto niektóre z nich zastąpiłam lub zmodyfikowałam nowymi pomysłami i projektami.
Włożony w nie wysiłek przyniósł mi satysfakcję i zadowolenie, zmienił pozytywnie moje spojrzenie na własną pracę i na ucznia. Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do mojego osobistego rozwoju, jednocześnie stawiając przede mną coraz to nowe wyzwania, mobilizując do stałego podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam
w obszarze poszczególnych wymagań.


& 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli

Jednym z pierwszych kroków, które podjęłam na drodze awansu zawodowego była szczegółowa analiza prawa oświatowego oraz wymagań, jakie stawiane są przed nauczycielem dyplomowanym ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Pomocne okazały się także liczne wskazówki dotyczące zasad zdobywania awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury.
Na użytek własny i innych nauczycieli stworzyłam w bibliotece szkolnej zbiór tekstów aktów prawnych dotyczących awansu oraz prawa oświatowego.
Efektem analizy tych wszystkich przepisów oraz dokumentów było zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego i opracowanie sprawozdania. Późniejsze zmiany w przepisach poszerzały moją wiedzę, udoskonalały plan i działania, które go realizowały.

2. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zgodnie z potrzebami własnymi i placówki.

Warsztat swej pracy doskonaliłam samodzielne i przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, w czasie których poszerzałam wiedzę i doskonaliłam umiejętności zawodowe. Brałam udział zarówno w wewnątrzszkolnych jak i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych):
• Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej
• Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
• Dopalacze i inne substancje psychoaktywne – rozpoznawanie problemu i metody działania
• Szkolenie dla administratora dziennika elektronicznego Librus
Zewnątrzszkolne, zorganizowane formy doskonalenia zawodowego:
• Warsztaty Nowoczesne nauczanie informatyki z wykorzystaniem Multibooka
• Szkolenie na temat programu e-Twining
• Aktualizacja statutu szkoły w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym
• Ochrona Danych Osobowych w placówkach Oświatowych z przygotowaniem do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
• Kurs e-learningowi „Biblioteka - szkolne centrum kultury”
• Trener „Odysei Umysłu”
• Konferencja na temat Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz dotacji na podręczniki
Oprócz uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach systematycznie czytałam czasopismo „Biblioteka w szkole”, korzystałam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli bibliotekarzy. Literatura fachowa, zarówno pedagogiczna, jak i metodyczna stanowiła dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań czy wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach.
Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia mogłam rozwinąć swoje zainteresowania, szkolić swoje umiejętności pedagogiczne, wychowawcze i dydaktyczne oraz planować przyszłe inicjatywy w bibliotece szkolnej. Nabyłam wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Administratora Dziennika Elektronicznego, Administratora Systemów Informatycznych oraz funkcji przewodniczącej zespołu do spraw opracowania Statutu Szkoły.

3. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań na rzecz popularyzacji placówki przy współpracy z innymi nauczycielami.

Dzień Bezpiecznego Internetu
W latach 2008-2015 współorganizowałam Dzień Bezpiecznego Internetu. Projekt edukacyjny ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach projektu „Safer Internet Action Plan”, ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Wspólnie z pedagogiem przeprowadzałyśmy konkursy, tworzyłyśmy scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, ulotki dla rodziców, ankiety. W czasie przerw międzylekcyjnych transmitowałyśmy oficjalne spoty DBI oraz promowałyśmy bezpieczne strony
i serwisy internetowe. W ramach szkolnej interakcji DBI odbyły się ciekawe spotkania na sali gimnastycznej. Było trochę historii Internetu, muzyka, konkursy: „Mistrz serfowania” oraz „Mistrz klawiatury” oraz pokaz filmu „Szkolny spot DBI”, z udziałem nauczycieli, pracowników i uczniów. Tego dnia na terenie szkoły, podczas przerw i na sali gimnastycznej, uczniowie i nauczyciele mogli używać telefonów komórkowych korzystając z bogactwa Internetu oraz poszukiwać kodów QR, pod którymi znajdowały się informacje, które tematycznie łączą się z bezpiecznym Internetem. Sprawozdania
z imprez za lata 2008-2015 zostały opublikowane na stronie www.dbi.pl.

Tydzień tolerancji
Tydzień Tolerancji odbył się w dniach 16 - 20 listopada 2015r. Nad organizacją czuwała grupa medialna „Włącz się” , nad którą sprawowałam opiekę wraz z panią pedagog. Kampania miała na celu uświadomienie uczniom istnienia podobieństw i różnic między ludźmi, kształtowanie postaw tolerancji, życzliwości, odpowiedzialności oraz szacunku wobec ludzkiej odmienności. Przez cały tydzień odbywały się akcje korytarzowe pod hasłem „Jesteśmy rożni, jesteśmy spoko”. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Wyraź siebie”, którego przedmiotem było przygotowanie przebrania wykonanego według własnego pomysłu. W ramach Tygodnia Tolerancji odbywały się również lekcje z pedagogami „Tolerancja - łamiemy stereotypy”, na lekcjach informatyki została przeprowadzona ankieta wśród uczniów naszej szkoły dotycząca wiedzy na temat uchodźców.
6 listopada w bibliotece szkolnej grupa po raz pierwszy brała udział w Webinarium z p. Justyna Suchecka – dziennikarką „Gazety Wyborczej”. Warsztaty online dotyczyły manipulacji w mediach. Całość zwieńczona została piątkowym spotkaniem "Stereotypy na temat obcokrajowców”. Grupa medialna przeprowadziła wywiady z zaproszonymi gośćmi: p. Andrzejem Kania z Ukrainy, Grzegorzem Kosibą, Pawłem Tonder oraz Zofią Ossowską. Sprawozdanie z imprezy wzięło udział w kampanii przeciwno mowie nienawiści "Nienawiść - jestem przeciw" organizowanej przez CEO, dzięki której szkoła otrzymała certyfikat "Miejsce Wolne od Nienawiści.
Odyseja umysłu

Po trzydniowym szkoleniu w Stęszewie w listopadzie 2014r. uzyskałam Certyfikat Trenera Odysei Umysłu. Odyseja Umysłu jest to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, podczas którego rozwijane są kluczowe kompetencje XXI wieku: praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie. Wspólnie z nauczycielką języka angielskiego prowadziłam drużynę, która wzięła dział w eliminacjach Regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Odysei Umysłu. Grupa zaprezentowała problem długoterminowy "Jak w starym kinie". Mimo, że Odyseusze nie przeszli do kolejnego etapu konkursu to i tak emocje oraz fantastyczną atmosferę zapamiętają na długo.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodego pokolenia i umożliwiałam im zdobywanie informacji poprzez atrakcyjne, nietradycyjne formy działań. Podejmowanie tego typu prac nie tylko popularyzuje placówkę, ale dostarcza wiele satysfakcji zarówno organizatorom, jak
i uczestnikom. Uczniowie uczestnicząc w procesie edukacyjnym i wychowawczym, nabywali nowe umiejętności, rozwijali swoje twórcze pasje, realizując swoje potrzeby.

4. Publikacja własnych prac

Posiadając uprawnienia administratora strony internetowej szkoły systematycznie publikuję artykuły dotyczące podjętych przeze mnie działań w bibliotece szkolnej. Sprawozdania z imprez szkolnych, których byłam organizatorem można znaleźć na również stronach m.in.: www.dbi.pl. ; www.marzycielskapoczta.pl.
W celu dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym www.edux.pl.
Podjęłam również współpracę z lokalną gazetą „Wieści Stęszewskie”, w której opublikowany został mój artykuł „Noc w bibliotece”.

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Systematyczna opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Od 2 stycznia 2006 roku tworzę w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które powstało w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Komputery mają stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów monitorowaną przez program kontroli rodzicielskiej. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych. ICIM służy przede wszystkim celom edukacyjnym. Uczniowie mogą poszukać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach lub poza nimi, napisać referat, przygotować materiały na gazetkę. Mogą także uczyć się z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Jako administrator ICIM zapewniam uczniom możliwość poszukiwania, gromadzenia wyszukanych informacji, wyjaśnienia sposobów zapisu oraz udostępnienia miejsca na dysku, organizowania, selekcji oceniania informacji z różnych źródeł (Internet) oraz formowania właściwych opinii na ich podstawie.

2.Wykorzystanie technologii komputerowej, informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Będąc nauczycielem informatyki doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak dużą rolę w obecnej dobie w społeczeństwie odgrywa technologia informacyjna, stąd jej wykorzystanie w pracy pedagogicznej i opiekuńczej jest już niezbędne. Bezinteresownie udzielam się na rzecz innych nauczycieli, pomagając im przy profesjonalnym opracowaniu prezentacji multimedialnych, jak też dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z obsługi podstawowych programów komputerowych. Jako nauczyciel bibliotekarz technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystuję w wielu zakresach swojej pracy poprzez:
• Automatyzację zbiorów w programie bibliotecznym Mol Optivum.
• Komputerową obsługę czytelników
• Skontrum
• Tworzenie rejestru ubytków
• Przedstawienie raportów statystyki bibliotecznej (okresowej, analitycznej).
• Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych z wykorzystaniem Internetu, skanera, bazy danych komputerowego programu bibliotecznego, multimedialnych programów edukacyjnych.
• Publikowanie artykułów na szkolnej stronie internetowej
Korzystając z zasobów Internetu również w celu podniesienia jakości własnej pracy, poszukuję ciekawych publikacji. Pozyskuję w ten sposób interesujące mnie materiały, śledzę portale internetowe związane z oświatą.
Pełniąc funkcję ASI - administratora systemów informatycznych byłam odpowiedzialna za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym szkoły. Przydzielałam identyfikatory użytkownikom systemu informatycznego oraz zaznajamiałam ich z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu. Nadzorowałam prace związane z rozwojem, modyfikacją, serwisowaniem
i konserwacją systemu. Prowadzę nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz zabezpieczam elektroniczne nośników informacji zawierających dane osobowe.
Sprawując funkcję szkolnego administratora dziennika elektronicznego, na początku każdego roku szkolnego aktywuję konta użytkowników oraz wprowadzam plan klas i uczniów indywidualnych. Komunikuję się z również z przedstawicielami firmy zarządzającej dziennikiem elektronicznym w sprawach związanych z użytkowaniem dziennika oraz wszelkich uwag zgłaszanych przez nauczycieli dla poprawy funkcjonowania dziennika. Posiadane przeze mnie umiejętności stosowania technologii komputerowej zwiększyły atrakcyjność nauczania oraz przyczyniły się do podniesienia jakości realizowanego procesu dydaktycznego. Chętnie pomagam nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy zwracają się do mnie z problemami natury informatycznej, co owocuje zwiększoną efektywnością pracy. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą.

& 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

W 2013 sprawowałam opiekę nad studentką resocjalizacji, która zgłosiła się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie jej odbycia praktyki. Zapoznałam praktykantkę z dokumentacją szkoły oraz
z ogólnymi zasadami organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole. Praktykantka obserwowała lekcje wychowawcze, które prowadziłam pogłębiając w ten sposób znajomości metod i form nauczania. Dzielenie się wiedzą i wypracowanymi metodami pracy ze studentką wpłynęło na rozwinięcie wzajemnej i owocnej współpracy.
W obecności pedagoga szkolnego prowadziłam cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów klas pierwszych. Celem zajęć pt.: „Informacyjny zawrót głowy” było poznanie różnych źródeł informacji. Uczniowie umiejętnie dobierali poznane źródła do aktualnych potrzeb informacyjnych oraz poznali konsekwencje korzystania z niewłaściwych źródeł informacji w odniesieniu do edukacji szkolnej. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące takie jak burza mózgów, praca w grupach, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć.
Podczas spotkania rady pedagogicznej przeprowadziłam krótki instruktaż dla nauczycieli na temat korzystania z platformy e-podreczniki.pl. Jest to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciele poznali nowe narzędzie pracy, które pozwala na budowanie wiedzy oraz umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego o różnorodne, multimedialne formy przekazu.

2. Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami

Chętnie współpracowałam z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły organizując wiele wspólnych konkursów, projektów, uroczystości szkolnych. Są to m.in.:
• Dzień Bezpiecznego Internetu
• Wieczór poezji
• Noc w bibliotece
• Tydzień tolerancji
• Koncert Charytatywny
• Ferie z książką
• Gimnazjaliści czytają przedszkolakom
• Światowy dzień czytania Tolkiena
• Marzycielska poczta
• Gamecon -Turniej Gier Komputerowych
• Szkolny Dzień Zdrowia - konkurs wiedzy o zdrowiu
• Dzień z pasją
• Bezpieczne wakacje
• WOŚP
• Odyseja Umysłu
• Dzień bez przemocy
Systematycznie współdziałałam z pedagogiem szkolnym w tematach diagnozowania niepowodzeń szkolnych moich podopiecznych, problemów wychowawczych mojej klasy. Poszukując wspólnych rozwiązań problemów dydaktyczno – wychowawczych podopiecznych wypracowaliśmy skuteczne formy i narzędzia współpracy, takie jak indywidualne rozmowy uczniów z pedagogiem oraz konfrontowanie spostrzeżeń pedagoga z obserwacjami i wiedzą wychowawcy klasy.
Przygotowałam prezentację multimedialną na temat elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjlanych oraz sposobu przeliczania nowych punktów rekrutacyjnych. Materiał został wykorzystany przez wychowawców klas trzecich podczas lekcji wychowawczych oraz spotkania z rodzicami.
Na bieżąco staram się przekazywać nauczycielom informacje o nowościach wydawniczych i materiałach metodycznych znajdujących się w bibliotece. Przy współpracy z pedagogiem szkolnym stworzyłam bazę materiałów dla nauczycieli „Rusz głową”, w której opracowałam scenariusze zajęć i pomysły na zastępstwa. Poprzez aktywne i systematyczne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przyczyniłam się do doskonalenia warsztatu pracy innych nauczycieli, jednocześnie podnosząc jakość pracy szkoły. Wspólne projekty i przedsięwzięcia doskonaliły mój warsztat pracy i uczyły współpracy.

3. Praca w zespołach zadaniowych i komisjach szkolnych

Jestem przewodniczącą zespołu odpowiedzialnego za aktualizację oraz wprowadzanie zmian w Statucie Szkoły. Prowadzę spotkania oraz opracowuję sprawozdania pracy zespołu. Wykorzystując wiedzę zdobytą na szkoleniach wspólnie z zespołem zaktualizowałam Statut zgodnie
z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym.
Współtworzyłam Program Działań Wychowawczych, który corocznie aktualizuję. Napisałam scenariusze zajęć lekcji wychowawczych dla klas drugich, z których mogą korzystać wszyscy nauczyciele, którzy poszukują nowych inspiracji i pomysłów do pracy wychowawczo- profilaktycznej.
Przez cały okres stażu uczestniczyłam i współpracowałam z zespołami przedmiotowymi służąc pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji, organizacji konkursów szkolnych
i międzyszkolnych, przygotowaniu pomocy dydaktycznych. Gromadziłam i udostępniałam materiały metodyczne opracowane przez nauczycieli (programy, scenariusze) oraz opracowania własne.
Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pełniłam również funkcję przewodniczącego komisji na egzaminach gimnazjalnych. Brałam czynny udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego, Zadaniem zespołu wychowawczego było kontrolowanie
i analiza ocen z zachowania uczniów oraz pomaganie wychowawcom klas w rozwiązywaniu szczególnie trudnych i skomplikowanych problemów wychowawczych. Wspólnie opracowaliśmy punktowy system oceny zachowania.
W czasie mojego stażu sprawowałam funkcję pracownika służby BHP. Do moich zadań należało sporządzanie informacji do protokołów powypadkowych, prowadzenie rejestru wypadków szkolnych. Stanowisko wymagało od mnie znajomości podstawowych przepisów prawnych i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


& 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu koła medialnego „Włącz się”

W roku szkolnym 2015/2016 przy współpracy z pedagogiem szkolnym opracowałam
i wdrożyłam program koła medialnego „Włącz się”. Z grupą młodych aktywistów spotykałam się raz w tygodniu. Celem koła było wszechstronne rozwijanie zdolności organizacyjnych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły oraz kształtowanie współdziałania w grupie. Uczniowie byli odpowiedzialni za organizację Tygodnia Tolerancji w szkole pod hasłem "Jesteśmy różni jesteśmy spoko", brali udział w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu MEN "Książki naszych marzeń", zorganizowali kampanię świąteczną oraz przygotowali promocję Dnia
z pasją i Questu "Stęszew z polotem". Gimnazjaliści mieli okazję brać udział w webinariach, czyli wirtualnych wykładach z dziennikarzami i wykładowcami uczelni wyższych na tematy związane
z mediami.


2. Opracowanie i wdrożenie programu koła redakcji gazetki szkolnej "Byle do dzwonka"

Współpracując z nauczycielką języka polskiego objęłam opieką redakcję gazetki szkolnej.
W ramach działalności kółka, uczniowie tworzyli gazetkę szkolną „Byle do dzwonka”. Gazetka była dostępna w wersji on-line na stronie szkoły. W roku szkolnym 2013/ 2014 przystąpiłam do projektu edukacyjnego „Junior Media”, pod patronatem Głosu Wielkopolskiego , dzięki któremu uczniowie mogli redagować gazetkę szkolną przy pomocy profesjonalnego programu komputerowego. Głównym celem koła było rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności dziennikarskich przy redagowaniu gazetki szkolnej.
3. Opracowanie i wdrożenie programu koła informatycznego "Tworzymy własną stronę www"

W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam szkolne koło informatyczne "Tworzymy własną stronę www" dla uczniów klas pierwszych. Pokazałam uczniom, że Internet to nie tylko bierne przeglądanie stron, korzystanie z tego co stworzyli inni, to także tworzenie, kreatywna i twórcza praca. Postanowiłam wdrożyć uczniów do tworzenia własnych witryn www, na których mogliby prezentować swoje zainteresowania i hobby. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zainteresowania informatyczne, poznali zasady tworzenia strony internetowej w języku HTML oraz mieli okazję opublikować swoje prace w sieci.

4. Program Działań Wychowawczych

W czasie trwania stażu pełniłam również obowiązki wychowawcy klasowego. Wspólnie
z pedagogiem szkolnym opracowałam Program Działań Wychowawczych, który powstał w oparciu
o priorytety zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły. Program aktualizuję z początkiem każdego roku szkolnym, z uwagi na konieczność naniesienia zmian wynikających z obowiązującego w danym roku kalendarza zadań szkolnych. Samodzielnie opracowując Program Działań Wychowawczych dla klasy II sporządziłam scenariusze lekcji wychowawczych, które okazały się bardzo pomocnym materiałem w pracy wychowawców.


& 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1. Podniesienie atrakcyjności oferty bibliotecznej.
Noc w bibliotece
15 maja 2015 po raz pierwszy zorganizowałam „Noc w bibliotece” - wieczorną imprezę, podczas której biblioteki szkolne mogą pokazać swoje zbiory i ofertę kulturalną w niestandardowy sposób. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych i uświadomienie uczniom wartości czytania. W trakcie trwania imprezy postawiono na kreatywność i zaangażowanie uczniów, którzy przebrali się za ulubione postaci literackie oraz chętnie brali udział w przygotowanych zadaniach. Specjalnie na tę okazję przygotowany został klip wideo ukazujący tajemnicze, nocne życie książek
z naszej biblioteki, wykonany bardzo żmudną i długotrwałą techniką poklatkową. Podczas "nocnej imprezy" uczniowie brali udział w zabawach integracyjnych, literackich podchodach i kalamburach.
Wieczór z poezją ks. Jan Twardowskiego
Podejmując współpracę z nauczycielką języka polskiego zorganizowałam wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego. Wieczorek poetycki miał kameralną atmosferę. Recytowane wiersze księdza Jan Twardowskiego były przeplatane utworami muzycznymi i piosenkami, które swoją wymową i nostalgią dobrze komponowały się z poezją poety w sutannie. Wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu gimnazjalistów urzekł wszystkich zaproszonych gości. Tego typu wydarzenia integrują społeczność szkolną, pokazując że nasza szkoła jest otwarta na tego typu inicjatywy.
Ferie z książką
Tuż przed feriami współpracując z opiekunką Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowałyśmy akcję „Ferie z książką”, która miała zadanie popularyzować czytelnictwo wśród młodzieży. Na lekcjach wychowawczych, przeprowadzona została krótka ankieta na temat czytelnictwa wśród uczniów. Wyniki ankiety były zaskakujące. Okazało się bowiem, że wbrew powszechnej opinii, młodzież czyta książki i ma sporo do powiedzenia o literaturze. Na podstawie ankiety powstał ranking ulubionych książek i autorów gimnazjalistów. W różnych częściach szkoły pojawiły się stoiska, w których uczniowie polecali książki fantasy, powieści grozy, kryminały oraz ciekawe pozycje z literatury młodzieżowej. W marcu 2016 roku współpracując z opiekunką RSU, po raz pierwszy włączyłam się w obchody Światowego Dnia Czytania Tolkiena. Uczniowie czytali na przerwach wybrane fragmenty utworów pisarza, zachęcając ich do wzięcia udziału w przygodzie z książkami J.R.R.Tolkiena. W bibliotece szkolnej przygotowałam okolicznościową gazetkę o twórcy i jego dziełach, a fani twórczości angielskiego twórcy mogli się sprawdzić, rozwiązując przygotowany wcześniej quiz. Ideą tego tolkienowskiego święta było zaproszenie do odkrywania i czerpania radości z lektury utworów pisarza. Od wielu lat systematycznie organizuję Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji mają biblioteki szkolne. Z tej okazji, co roku w październiku organizuję: konkursy czytelnicze, wystawy nowości książkowych, kiermasze taniej książki. W roku szkolnym 2015/2016 wspólnie z panią pedagog wykonałam zadania przewidziane regulaminem konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego i dzięki naszemu zaangażowaniu szkoła otrzymała certyfikat „Biblioteka – Szkolne Centrum Kultury. W ramach konkursu przeprowadziłam:
• Konkurs plastyczny, na ilustrację okładki do wybranej książki.
• Konkurs na napisanie recenzji ulubionej książki.
• Konkurs czytelniczy "Gwynbleidd - świat Sapkowskiego"
• Pogadanka na temat: „Uczeń jako odbiorca kultury. - Ferie z książką
• Konkurs literacko-plastyczny na napisanie opowiadania i opatrzenia go ilustracjami.
• „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.
• Konkurs na ulubioną scenkę teatralną z wybranej lektury.
Konkursy charakteryzowały się różnym stopniem trudności i zaangażowania. Były tak przemyślane aby każdy mógł znaleźć możliwość zaprezentowania swojego talentu, zdolności. W celu podniesienia atrakcyjności oferty bibliotecznej stworzyłam „Szkolną Apteczkę Literacką”, w której uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć książki na wszelkie smutki, które działają niczym balsam na duszę, poprawiają humor i poszerzają horyzonty. Na rzecz popularyzacji biblioteki jako podstawowego miejsca zdobywania informacji, jak również miejsca spotkań z kulturą corocznie organizuję wystawy prac plastycznych, fotografii promując uczniów uzdolnionych artystycznie. Zgłosiłam również szkołę do programu „Scrabble w szkole”, dzięki któremu wyposażyłam bibliotekę szkolną w gry rozwijające logiczne myślenie i techniki pamięciowe. Corocznie w ramach Tygodnia Pisania Listów włączam się w akcję charytatywną "Marzycielska poczta". Jest to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów
i kartek do ciężko chorych dzieci. Zorganizowałam zbiórkę książek, które zostały przesłane do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Włączyłam się do również do ogólnopolskiej kampanii społecznej - Zaczytani, której celem jest dostarczanie książek do placówek leczniczych w całej Polsce.
Od kilku lat prowadzę „wirtualną półkę” Biblioteki Gimnazjum w Stęszewie, która została zarejestrowana na oficjalnej stronie http://www.bookcrossing.pl/. Akcja Bookcrosing, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. . Wszystkie podjęte działania, związane z podniesieniem atrakcyjności oferty bibliotecznej poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły oraz rozwijały zainteresowania czytelnicze wśród młodzieży.
& 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami.

1. Aktywna i systematyczna współpraca z Biblioteką Publiczną i Muzeum Regionalnym w Stęszewie

Podejmując współpracę z Biblioteką Publiczną w Stęszewie promowałam wśród uczniów spotkanie autorskie p. Ewą Seno, autorką książek fantasy dla młodzieży. Spotkanie cieszyło sie dużym zainteresowaniem wśród miłośników literatury fantasy, dlatego postanowiłam nawiązać kontakt z autorką, którą zaprosiłam na Dzień z pasją organizowany w naszej szkole.
Zachęciłam uczniów do przygotowania prezentacji multimedialnej w ramach konkursu czytelniczego "Czytanie łączy pokolenia", organizowanego przez Bibliotekę Publiczną. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa oraz uświadomienie uczniów jak ważne relacje tworzą sie podczas wspólnego spędzania czasu z książką. Brałam udział w Narodowym Czytaniu "Lalki" Bolesława Prusa, ogólnopolskiej akcji mającej na celu przypomnienie największych dział literatury.
Uczestniczyłam w organizowanym przez Bibliotekę Publiczną, Dniu Bibliotekarza, który był okazją do nawiązania kontaktu z innymi bibliotekarzami na terenie Gminy oraz stworzył dla mnie szansę wymiany wiedzy i doświadczeń. Spotkanie zwiększyło prestiż i oddziaływanie bibliotek i bibliotekarzy w środowisku lokalnym oraz zainspirowało do podejmowania nowych wspólnych wyzwań.
W ramach współpracy z Muzeum Regionalnym w Stęszewie brałam udział w szkoleniu na temat tworzenia Questów i gier miejskich. Spotkanie to zaowocowało podjęciem wspólnej inicjatywy tworzenia questu "Stęszew z polotem". Jako wychowawca chętnie odwiedzałam z młodzieżą wystawy, w Muzeum Regionalnym oraz w Domu Kultury. Uważam, że tego typu wyjścia uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy. Dają uczniom możliwość poznania historii i kultury swojego regionu oraz pielęgnują tradycję.

2. Współpraca z Przedszkolem w Stęszewie
Od 2013 roku angażuję uczniów do realizacji projektu edukacyjnego „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”. Głośne czytanie przedszkolakom miało na celu rozwinąć ich wyobraźnię, kreatywność, pamięć oraz wzbudzić w nich ciekawość świata. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem, a następnie bezbłędnie odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanego opowiadania. Dodatkową atrakcję stanowiły ciekawe przebrania uczennic za postacie z bajki oraz zabawna pacynka „Molik książkowy”. Na zakończenie każdego spotkania przedszkolakom zostały wręczone wcześniej przygotowane kolorowanki i zakładki do książek. Czytanie sprawiło dzieciom wiele radości, a uczennicom ogromną satysfakcję i motywację do przygotowania następnych akcji, które miałyby na celu kształtować u dzieci nawyk czytania książek.

3. Współpraca w Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Systematycznie i aktywnie współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci pomagając przy organizacji koncertów charytatywnych. Dochód z tych imprez umożliwia między innymi dofinansowywanie wycieczek szkolnych czy zakup niezbędnych dzieciom przyborów szkolnych oraz ubrań. Moja pomoc związana jest głównie ze sferą organizacyjną. Tworzyłam oprawę graficzną - plakaty, zaproszenia, foldery dla gości. Byłam reżyserem dźwięku podczas koncertu charytatywnego.

& 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów. Poznawanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej wychowanków.

Jako wychowawca starałam się obserwować zachowania swoich wychowanków, poprzez rozmowy indywidualne poznać ich problemy, sytuację rodzinną i miejsce w społeczności szkolnej
i klasowej. W miarę możliwości, przy pomocy innych wychowawców, rozwiązywałam sytuacje konfliktowe. Korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego, głównie w temacie niepowodzeń szkolnych
i trudnych sytuacji rodzinnych moich uczniów.
W swojej codziennej pracy w bibliotece szkolnej dużo miejsca poświęcałam na indywidualną pracę z każdym uczniem. Biblioteka szkolna stanowi azyl dla wielu uczniów uciekających przed hałasem w czasie przerw, bardzo często szukają kogoś by porozmawiać o swoich dylematach, radościach i smutkach. Starałam się im pomagać, rozwijać ich zainteresowania, porozmawiać
o sprawach dla nich istotnych, w razie potrzeby wesprzeć. Uważam, że tylko aktywne włączenie się biblioteki w życie szkoły daje jej szansę na pełnienie swojej zasadniczej roli w procesie dydaktycznym i wychowawczym.2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego każdego ucznia.

Współcześnie biblioteka to pracownia interdyscyplinarna, służąca realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, rozwojowi ich uzdolnień, współpracująca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W celu realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły starałam się wspierać uczniów w przygotowaniach do egzaminów, olimpiad, konkursów. Pomagałam uczniom
w świadomym wyborze odpowiednich źródeł informacji oraz kształtowałam umiejętności efektywnego wykorzystania zebranych informacji w procesie samokształcenia.
Biblioteka jest integralną częścią szkoły, staram się dbać o wszechstronny rozwój osobowości wszystkich uczniów. Chcąc wyzwolić aktywność i inicjatywę uczniów, dać im możliwość wykazania się prowadziłam koło medilane "Włącz się", byłam opiekunem redakcji gazetki szkolnej "Byle do dzwonka oraz koła informatycznego "Tworzymy własna stronę www".
Jako nauczyciel informatyki doskonaliłam warsztat pracy poprzez dostosowanie metod pracy
i wymagań do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. W gimnazjum spotykałam zarówno uczniów wybitnie zdolnych, jak i uczniów z określonymi problemami w nauce (obniżenie wymagań, dysleksja, dysortografia, wydłużony czas pracy). Zawsze starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację i analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego (w tym wypadku konstruowanie kartkówek i sprawdzianów, zawierających zadania o obniżonym poziomie trudności).
Pełniąc obowiązki wychowawcy, starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każde dziecko czuło się akceptowane i szanowane. Kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Organizowałam wycieczki klasowe mając na uwadze nie tylko sferę odpoczynku, ale także cele poznawcze:
• Wycieczka do Biskupina na Festyn Archeologiczny
• Wycieczka do Pragi i Skalnego Miasta (Adrszpaskie Skalne Miasto, Praga: Hradczany, katedra św. Wita, Most Karola i dzielnica żydowska, Plac Wacława; ruiny zamku Trosky na szczycie starego wulkanu; Dolomitowe Jaskinie Boszkowskich)
• Wycieczka do Karpacza (Śnieżka, Świątynia Wang, Miasteczko Western City)
Zachęcałam uczniów do podejmowania wspólnych działań na rzecz klasy czy szkoły. W roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 roku z zespołem klasowym zdobyliśmy pierwsze miejsce
w całorocznym konkursie o Nagrodę Pani Dyrektor. Uczniowie pod moja opieką przygotowywali przedstawienie upamiętniające rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Podczas odbywania stażu wielokrotnie byłam opiekunem wycieczek i wyjazdów poza szkołę organizowanych przez siebie i innych nauczycieli:
• Wyjazdy do kina Muza w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
• Wyjazd do Teatru Animacji na spektakl "Pastrana"
• Wyjazd so Teatru Wielkiego na balet "Romeo i Julia"
• Wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakl "Dziady"
• Wyjazdy do Centrum Kultury i Animacji Zamek na wystawy fotografii prasowej "World Press Photo"
Staram się kłaść nacisk na aspekty kultury osobistej, kultury słowa, szacunku i tolerancji wobec osób dorosłych i kolegów. Usiłuję wyrobić poczucie współodpowiedzialności za bibliotekę, wyrobić nawyk dbania o jej wyposażenie i estetykę. Pokazuję, jak w sposób efektywny, aktywny i kreatywny można spędzić czas wolny. Wszystkie podjęte przeze mnie działania wspomagają proces wychowawczy, a jednocześnie motywują uczniów do współpracy, kreatywności.

Podsumowanie

Podsumowując odbyty staż w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego stwierdzam, że działania przewidziane do wykonania w planie rozwoju zawodowego zostały przez mnie zrealizowane.
Mając codzienny kontakt z uczniem wiem, że wiele czynności zależny od mojej własnej kreatywności, zaangażowania i nawet zdolności marketingowych. Moja codzienna praca w bibliotece szkolnej przynosi mi wiele satysfakcji. Działania, które podjęłam w czasie stażu miały na celu wzbogacenie
i unowocześnienie warsztatu mojej pracy. Potrafię analizować i oceniać skuteczność działań, a jeśli zachodzi taka potrzeba - modyfikuję je. Aktywnie uczestnicząc w kreowaniu pozytywnych przemian w naszej szkole pomagałam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze Statutu naszej placówki. Moje działania zostały zauważone i docenione dwukrotnie nagrodą Pani Dyrektor w 2014 i 2015 roku.
Po zakończeniu stażu nie zamierzam zaprzestać swojego rozwoju, wiele zadań rozpoczętych planuję rozwijać i kontynuować, w szczególności biorąc pod uwagę podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.