X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31919
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: ANETA PIETRAS
Imię i nazwisko opiekuna stażu: ANITA LASKOWSKA
Miejsce zatrudnienia: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KISIELICACH
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Niniejsze sprawozdanie jest zakończeniem moich przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego celów i zadań.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na stanowisku nauczyciela – wychowawcy grupy przedszkolnej. Staż trwał dziewięć miesięcy.
Zgodnie z procedurą awansu zawodowego z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań:

( § 6 ust. 2 pkt. l )
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż


Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego przeze mnie stażu, było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Kolejnym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, które zostały zawarte w słownym kontrakcie, na początku września. Wspólnie z opiekunem stażu panią mgr Anitą Laskowską ustaliłyśmy: zakres obowiązków opiekuna i nauczyciela stażysty, terminy wzajemnych obserwacji zajęć oraz ich omawiania. Wskazówki i rady przekazane przez opiekuna pozwoliły mi udoskonalić moje zajęcia.
Rozpoczynając staż zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz zakresem czynności i obowiązków nauczyciela. Przeanalizowałam Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zapoznałam się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Programem Wychowawczym Przedszkola Specjalnego. Zapoznałam się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, oraz planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, sposobami prowadzenia dziennika, a także wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Poznałam również przepisy BHP, dzięki czemu praktycznie stosuję zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas codziennych zajęć. W trakcie trwania stażu sukcesywnie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane zadania. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam samodzielnie, jak również z pomocą innych nauczycieli scenariusze imprez, uroczystości przedszkolnych, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy. Opanowałam umiejętność samodzielnego uzupełniania dokumentacji przedszkolnej, a także sposób wystawiania opinii do różnych instytucji. Prowadziłam dokumentację pracy edukacyjnej (na bieżąco uzupełniałam dzienniki zajęć, pisałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, Program Zajęć Rewalidacyjnych, miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, zeszyty wymiany informacji z rodzicami wychowanków, zeszyty obserwacji, oraz dokonałam podsumowania w semestralnym sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016, a także napisałam sprawozdanie z akcji „Podziel się bajką”. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a także w zebraniach Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wzięłam udział w kursach zorganizowanych na terenie szkoły:
– „Terapia ręki” szkolenie I i II stopnia, Mazurskie Centrum Szkoleń
– „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób
niemówiacych”, DICO Spółka Cywilna
– „Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną”, Mazurskie
Centrum Szkoleń
a także w szkoleniach, kursach i konferencjach poza terenem szkoły:
– „Terapia behawioralna” I , II i III stopień, Zrozumieć Autyzm – Program
Pomocy Ososbom z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom
– „Awans zawodowy nauczyciela”, Powiatowe
Centrum Edukacji w Iławie
– „Kształcenie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, Powiatowe
Centrum Edukacji w Iławie
Chcąc poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy z małymi dziećmi w październiku 2015 roku podjęłam naukę na studiach podyplomowych, na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia i konsultacji dyrektora, wicedyrektora, opiekuna stażu oraz współpracującymi nauczycielami: fizjoterapeutą, specjalistą neurologopedii, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz z wychowawcami innych grup i klas. Konsultacje te bardzo pomogły mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Swoją wiedzę zgłębiałam również poprzez korzystanie z literatury:
– R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach „ Rosnę radośnie”, Harmonia, Gdańsk
2013
– A. Franczyk, K. Krajewska „Skarbiec nauczyciela-terapeuty”, Impuls, Kraków
2015
– J. Kielin „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańsk 2013
– W. Sherborne „Ruch rozwijający dla dzieci”, Wydawnictwo Naukowe PWN
2012
– Charles A. Smith, Ph. D. „Grupa bez przemocy”, Jedność, Kielce 1993
– E. Pisula „Autyzm- przyczyny, symptomy, terapia”, Harmonia, Gdańsk 2014
– M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka „Metoda Dobrego Startu. Od
wierszyka do rysunku”, Harmonia, Gdańsk 2009

( § 6 ust. 2 pkt 2 )
Umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której nauczyciel odbywa staż

W okresie całego stażu opracowywałam miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej, na podstawie programu nauczania Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej ”Nasze przedszkole”. Plany te były zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi niezbędne było także opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjni-Terapeutycznych, które sporządziłam na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i innymi nauczycielami. Programy te były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków.
Przez cały okres mojej pracy raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a także obserwowałam zajęcia opiekuna i innych nauczycieli. Obserwacja i analiza tych zajęć wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych. Poznałam wiele form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Prowadziłam wykaz obserwowanych zajęć przeprowadzonych przeze mnie jak i przez mojego opiekuna. Do każdych zajęć przygotowywałam scenariusze, które przed zajęciami analizowałam i omawiałam z opiekunem stażu. Po każdym zaś działaniu omawiałyśmy ich przebieg. Wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania w mojej pracy zdobytej przeze mnie wiedzy oraz umiejętności. Zajęcia moje były hospitowane przez Panią Wicedyrektor, na moich zajeciach bywał także Pan Dyrektor oraz pedagog szkolny.
Przez cały okres stażu tworzyłam własny warsztat pracy przygotowując najróżniejsze pomoce dydaktyczne: karty pracy, historyjki obrazkowe, ilustracje do wierszy i opowiadań, plan aktywności dnia, komunikatory dla dzieci, gazetki i dekorację sali, tablicę obecności.
W swojej pracy wykorzystywałam następujące metody oraz ich elementy:
– Program Aktywności Ruchowej M. Ch. Knill
– Zajęcia muzyczno- ruchowe
– Elementy biblioterapii
– Metodę Dobrego Startu
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Terapię Behawioralną
W ramach doskonalenia multimedialnych technik komputerowych opublikuję na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl mój planu rozwoju zawodowego, a także przygotowałam dokumentację mojego stażu w formie elektronicznej. Komputer jest stałym i nieodzownym elementem mojej pracy. Wykorzystuję go do przygotowania: kart pracy dzieci, pomocy dydaktycznych do zajęć, planów pracy, opinii i scenariuszy zajęć, dyplomów dla dzieci. Zapoznawałam się i gromadziłam także publikacje pomagające w prowadzeniu interesujących zajęć dydaktycznych. Korzystałam z różnych stron internetowych, między innym: www.przedszkoleprzyszlosci.fados.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.pedagogika-specjalna.edu.pl, www.nauczycielprzedszkola.pl, www.mac.pl.
W trakcie stażu brałam czynny udział w uroczystościach, imprezach i konkursach organizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
– przygotowałam dzieci do konkursu plastycznego „Wielkanocna ozdoba” organizowanego przez Samorząd Szkolny SOSW
– byłam organizatorem uroczystości:
• Spotkanie z bajką. Dzień ksiązki.
• Święto Flagi. Święto Konstytucji 3 Maja
• Dzień dziecka
Brałam także czynny udział w uroczystościach i warsztatach przygotowanych przez innych nauczycieli:
– Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
– Piknik Integracyjny
– Święto Pieczonego Ziemniaka
– Święto Niepodległości
– Andrzejki
– Mikołajki
– Spotkanie Wigilijne
– Bal Karnawałowy
– Dzień Sportu
– Dzień Ziemi
– Dni otwarte SOSW. Festyn rodzinny
– Warsztaty z okazji Dnia Mamy. Żelowe świece
Byłam koordynatorem całorocznej akcji „Podziel się bajką”, mającej na celu zbiór książek oraz zabawek dla podopiecznych naszego ośrodka. W akcję zaangażowało się wiele osób i dzięki temu udało się pozyskać wiele ciekawych książek i zabawek.
Byłam także kierownikiem wycieczki szkolnej pod Urząd Miasta i Gminy Kisielice. Dzieci zostały zaproszone przez Burmistrza Kisielic do uroczystego strojenia choinki przed urzędem.

( § 6 ust. 2 pkt 3 )
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Moje działania edukacyjno-wychowawcze uwzględniały rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Na początku roku szkolnego przeprowadziłam spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym ustaliłam między innymi formy kontaktu z nimi, a także uzyskałam wiele dodatkowych informacji na temat moich wychowanków. Przeanalizowałam akta osobowe dzieci, uzyskałam z nich informacje o niepełnosprawnościach, problemach, a także możliwościach moich podopiecznych. Informacje o dzieciach czerpałam również od pedagoga szkolnego, innych nauczycieli i opiekuna stażu. Prowadziłam zeszyty kontaktowe, w których wymieniałam informacje z rodzicami o dziecku, w razie potrzeby kontaktowałam się z rodzicami telefonicznie. Organizowałam zebrania z rodzicami (indywidualne i grupowe). Prowadziłam również zeszyt obserwacji, w którym na bieżąco wpisywałam zaobserwowane zmiany w zachowaniu i rozwoju dzieci. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Konsultowałam się także z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem. W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym co się dzieje w grupie.

Podsumowanie

Ostatnie dziewięć miesięcy były dla mnie okresem szczególnym. Jako nauczyciel - stażysta starałam się realizować zadania postawione w planie rozwoju zawodowego. I wszystkie postawione sobie zadania udało mi się zrealizować. Niektóre z nich zostały w znacznym stopniu poszerzone o nowe działania, wynikające z aktualnych potrzeb szkoły, a także moich własnych potrzeb i zainteresowań wynikłych w trakcie realizacji stażu. Udało mi się udoskonalić mój warsztat i metody pracy, zdobyłam wiele cennych wiadomości i umiejętności. Uporządkowałam i usystematyzowałam swoją wiedzę. Wzbogaciłam swoją biblioteczkę o nowe, ciekawe pozycje książkowe, pomoce dydaktyczne wykonane własnoręcznie i przy pomocy komputera. Udało mi się rozwiązać wiele problemów wychowawczych z uczniami w grupie.
Okres stażu uważam za bardzo owocny. Spotkałam się z ogromną życzliwością grona pedagogicznego i otwartością na wszelką pomoc, z której chętnie korzystałam. Stworzono mi klimat pełen akceptacji, szacunku i wyrozumiałości. To spowodowało, że we wszelkich niejasnych sprawach, mogłam doradzać się, bez zażenowania. Mój opiekun stażu - mgr Anita Laskowska okazywała mi stałe zainteresowanie. Nieustannie wykazywała inicjatywę wyjaśniając niezrozumiałe jeszcze kwestie i doradzając w sprawach wychowawczych. Mając takie oparcie łatwo jest wzrastać i rozwijać się. Dyrekcja szkoły natomiast, poprzez swoje konkretne określenie wymagań sprawiła, że nie było spraw zawiłych, niejasnych. Nie krytykowała, a pomagała, wskazywała drogi rozwiązań. Dała mi odczuć, że tworzymy jeden zespół, a celem głównym jest lepsze wychowanie i kształcenie dzieci. Za to wszystko jestem im bardzo wdzięczna.
Bogate doświadczenie zdobyte podczas odbytego stażu będę mogła wykorzystać w dalszej pracy w szkole, jako nauczyciel - wychowawca.
Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu chcę doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić swoje kwalifikacje. Chciałabym i będę do tego dążyć, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.