X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31921
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Dorota Koźbiał
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Wstępna ocena własnych umiejętności: wymagane kwalifikacje pedagogiczne nabyłam w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłam Podyplomowe Studia Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi. W tej formie doskonalenia zawodowego uzyskałam kwalifikacje reedukatora i pedagoga terapeuty w zakresie pracy kompensacyjno – wyrównawczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i oświatowych z dziećmi wykazującymi problemy rozwojowe, pedagoga wspomagającego oraz uprawnienia do zakładania i prowadzenia przedszkoli i szkół integracyjnych. Obecnie pracuję jako pedagog wspomagający w Publicznym Gimnazjum nr 2 w klasie II b integracyjnej. Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego daje mi możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Czynności organizacyjne:
Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego Termin realizacji
Osoba wspierająca Potwierdzenie realizacji określonego działania
I. Wprowadzenie
1.Poznanie procedury awansu zawodowego VIII.2013 r. Notatki własne.
2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX.2013 r. Kopia wniosku.
3.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. IX.2013 r. Plan rozwoju zawodowego.
4. Ocena pracy – wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy. Ostatni miesiąc stażu. Wniosek.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego(dokumentacja, świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, zdjęcia itp.). IV – V.2016 r. Sprawozdanie z przebiegu stażu zgodnie z planem rozwoju zawodowego.

Zadania do realizacji wynikające z rozporządzenia:

I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§8 ust.2 pkt.1)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1. Uczestniczenie w pracach Komisji ds. Programu Wychowawczego. Obecność na zebraniach Komisji, analizowanie oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły (ankieta), opracowywanie efektywnych metod pracy z uczniami, formułowanie wniosków. Cały okres stażu. Sprawozdania z posiedzeń Komisji.
2. Opracowanie modyfikacji programów nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutyczno - Edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Orzeczeniach do kształcenia specjalnego. IX 2013 r., IX 2014 r., IX 2015 r.
Zaświadczenie Dyrektora.
3. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi uczniów. Przygotowywanie scenariuszy lekcji i poprowadzenie zajęć. Cały okres stażu. Konspekty lekcji, arkusze hospitacji.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej. Stosowanie aktywnych metod nauczania. Opracowanie pomocy dydaktycznych – testy, karty pracy. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiadomości uczniów. W okresie trwania stażu.
Notatki, wybrane pomoce dydaktyczne.
5. Udział w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia. Uczestniczenie w kursach organizowanych przez CODN oraz w innych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty itp.). Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu kursów.
6. Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Dyrektora szkoły. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - radach szkoleniowych. Wg harmonogramu szkoleń.
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń.
7. Studiowanie literatury.
Samodzielne zapoznawanie się z literaturą z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej. Cały okres stażu. Notatki z lektur.
8. Gromadzenie artykułów z prasy o tematyce opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej. Samodzielne śledzenie najnowszej prasy o tematyce opiekuńczo – wychowawczej i pedagogicznej w celu poszerzania swoich horyzontów zawodowych. Cały okres stażu. Zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
9. Znajomość rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego. Śledzenie najnowszych publikacji traktujących o problemach rozwojowych dzieci wieku szkolnego. Cały okres stażu. Notatki z lektur.
10. Aktywna praca nad samokształceniem. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma). Cały okres stażu. Wykaz pozycji ze wskazaniem źródła.
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej(§8 ust.2 pkt.2)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii informatycznej. Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową. Udział w życiu portali edukacyjnych. Cały okres stażu. Adresy stron.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego. Opracowanie testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów. Cały okres stażu. Wybrane pozycje.
3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i wykorzystywanie zasobów Internetu. Cały okres stażu.
Konspekty.
4. Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego. Samodzielne przygotowanie i wykonanie Teczki Awansu Zawodowego. Cały okres stażu.
Plan rozwoju zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, załączniki.
5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej. Rozwijanie umiejętności pracy z komputerem. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz wybranych stron internetowych. Cały okres stażu.
Teczka rozwoju zawodowego nauczyciela.
6. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. Publikacja scenariuszy lekcji. Cały okres stażu. Wydruk stron www.
7. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły sprawozdań i zdjęć dotyczących ciekawszych wydarzeń z życia szkoły, a szczególnie z działalności klas integracyjnych. Przygotowywanie materiałów do umieszczania na stronie internetowej szkoły. Cały okres stażu.
Strona internetowa szkoły www.zsp.2.strefa.pl
8. Kontakty z rodzicami. Prowadzenie zebrań z rodzicami uczniów klasy II b integracyjnej. Indywidualne rozmowy, rozmowy telefoniczne, zeszyty korespondencji, udział w tzw. dniach otwartych szkoły. Cały okres stażu.
Zaświadczenie opiekuna stażu.
9. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia. Omawianie ewentualnych kłopotów z nauką lub zachowaniem. W okresie trwania stażu.
Wpisy w dzienniku lekcyjnym
10. Pełnieni roli opiekuna stażu. Wymiana doświadczeń, nadzorowanie prac podczas stażu, służenie radą i pomocą. 2013-2014 Potwierdzenie.
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzanie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8. Ust.2 pkt.3)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1. Prezentacja własnych metod pracy. Przeprowadzenie lekcji otwartych. Cały okres stażu.
Konspekty lekcji, arkusze hospitacji.
2. Korzystanie z doświadczenia innych nauczycieli. Udział w lekcjach koleżeńskich i uroczystościach szkolnych przygotowywanych przez innych nauczycieli. Cały okres stażu. Opis i analiza.
3. Uczestniczenie w pracach Zespołu Kształcenia Integracyjnego i Specjalnego. Aktywny udział w pracach Zespołu, współpraca z członkami Zespołu w opracowywaniu IPET-ów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; doskonalenie metod i form pracy z uczniami zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Ewaluacja działań dydaktycznych. Cały okres stażu.
Sprawozdania z posiedzeń pracy Zespołu.
4. Nawiązanie współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach integracyjnych. Wymiana doświadczeń z nauczycielami wspomagającymi i nauczycielami przedmiotu uczącymi w klasach integracyjnych, zwłaszcza w ramach spotkań Zespołu Kształcenia Integracyjnego i Specjalnego. Udostępnianie zainteresowanym nauczycielom opracowanych pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu. Notatki.
IV. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§8. Ust.2 pkt.4a)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Wspólnie z wychowawcą klasy integracyjnej opracowanie, wdrożenie i ewaluacja planu pracy wychowawczej klasy, zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły. Wrzesień 2013, 2014, 2015
Plan pracy wychowawczej
2.Opracowanie Programu Zajęć Integracyjnych klasy Opracowanie i wraz z wychowawcą klasy Programu Zajęć Integracyjnych. Wdrożenie go i realizacja. Ewaluacja działań. Wrzesień 2013,2014, 2015 Program Zajęć Integracyjnych
3. Stworzenie warunków do nauki i rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja Programu dla Klasy Integracyjnej. Kontakty z logopedą, psychologiem i nauczycielami przedmiotu. Cały okres stażu.
Zaświadczenia.
V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.( § 8 ust.2 pkt. 4c)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1.Działania na rzecz szkoły. Działalność w Szkolnym Stowarzyszeniu Nauczycieli „Szansa”. Cały okres stażu
Potwierdzenie Zarządu Stowarzyszenia
2.Współpraca z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka. Prowadzenie zajęć w ramach Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” - Zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji” Według harmonogramu Zaświadczenie
3.Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej Aktywny udział w pracach zespołu. Stworzenie ankiet, analiza i opracowanie wniosków. Rok szkolny 2013/2014 Raport z prac zespołu
4. Organizowanie imprez klasowych, wycieczek turystyczno – krajoznawczych i przedmiotowych Współpraca z wychowawcą klasy w organizacji „Andrzejek”, „Mikołajek”, „Wigilii”, „Jajka Wielkanocnego” i wycieczek klasowych. Cały okres stażu.
Sprawozdania, zdjęcia.
5. Przygotowanie uroczystości szkolnych. Współpraca z wychowawcą klasy i uczniami oraz osobami odpowiedzialnymi za przebieg całych uroczystości. Wg planu. Scenariusze.
6. Szerzenie kultury wśród młodzieży. Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury (teatr, kino, muzeum). Cały okres stażu. Sprawozdanie.
VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§8 ust.2 pkt 4e)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy w zakresie problemów wychowawczych i rozwiązywanie trudnych sytuacji. Lektura specjalistycznej literatury. Cały okres stażu. Notatki.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów, służenie rodzicom radą i pomocą w miarę zaistniałych potrzeb. Cały okres stażu. Podpisy rodziców w Dzienniku lekcyjnym.
3. Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Konsultowanie sytuacji uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego. Bieżące rozwiązywanie powstających problemów. Cały okres stażu. Zaświadczenie
4. Zorganizowanie cyklu warsztatów profilaktycznych dla dzieci. Organizacja warsztatów dla dzieci klas I – IV SP z bajkoterapii, z elementami muzykoterapii i ekspresji plastycznej pt. „Czarodziejski pyłek”. Cały okres stażu.
Sprawozdanie, zdjęcia.
5. Działania na rzecz środowiska lokalnego. Akcje charytatywne mające na celu zbieranie środków dla dzieci z rodzin najuboższych i innych potrzebujących. Według potrzeb
Sprawozdanie.
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. W ciągu całego stażu. Potwierdzenie.
7. Nawiązanie współpracy z wychowawcami Świetlicy Środowiskowej mieszczącej się w ZSP nr 2 w Kobyłce. Odbywanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i służenia radą w organizowaniu pomocy dla uczniów. Wg potrzeb. Zaświadczenie.
VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§8 ust.2 pkt 5)
Zadanie Forma realizacji Termin i dowody realizacji
1.Diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. Opis i analiza dwóch przypadków uczniów gimnazjum (dydaktycznego i wychowawczego). Okres stażu. Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.