X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31920
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dypolowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO

KATARZYNY TOWAREK

nauczyciela języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Stromcu

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OGÓLNE INFORMACJE O NAUCZYCIELU I STAŻU

1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:
mgr Katarzyna Towarek

2. Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
na kierunku filologia polska
studia podyplomowe: Wiedza o kulturze i Informatyka
egzaminator okręgowej komisji egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
z języka polskiego

3. Nazwa szkoły, w której jest odbywany staż:
Publiczne Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Stromcu

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel języka polskiego

5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

6. Staż pedagogiczny:
8 lat

7. Okres odbywania stażu:
1. 09. 2015 r. – 31. 05. 2018 r.


WSTĘP


Podstawą i celem działań związanych ze zdobywaniem kolejnego nauczycielskiego stopnia awansu zawodowego jest przekonanie, że nauczyciel jest osobą uczącą się przez całe życie, nieustannie rozwijającą swoją wiedzę merytoryczną oraz profesjonalne kompetencje pedagogiczne. Mam pełną świadomość, iż brak rozwoju, ciągłego doskonalenia swoich umiejętności czy zdobywania nowej wiedzy
i doświadczeń byłby równoznaczny z cofaniem się. Pragnąc uczynić zadość temu przekonaniu, ustawicznie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe.
W 2003 roku ukończyłam wyższe studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie Informatykę na Wydziale Matematyczno – Fizycznym Akademii Świętokrzyskiej i Wiedzę o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyłam także szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, uzyskując kwalifikacje
do przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego.
Od początku swojej pracy, mimo iż jestem pedagogiem z 8-letnim stażem, miałam okazję prześledzić wszystkie etapy edukacyjne - szkołę podstawową, gimnazjum
i liceum. Obecnie jestem nauczycielką w gimnazjum.
Praca polonisty sprawia mi wiele satysfakcji, ale mobilizuje również
do ustawicznego doskonalenia. Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do sprawdzenia i weryfikacji własnych umiejętności w pracy z młodzieżą w zreformowanej szkole na polu działań dydaktycznych, a także opiekuńczo-wychowawczych. Ambicje i chęć rozwijania się, możliwość przekazania interesującej i niezbędnej dziś wiedzy skłoniły mnie do wstąpienia w szeregi grupy tych aktywnych nauczycieli, którzy podjęli wyzwanie.
Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu przyczynią się do rozwoju moich kwalifikacji pedagogicznych, wszechstronnego rozwoju ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy edukacyjnej, a także wesprą rozwój szkoły.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pragnę przedstawić Plan rozwoju zawodowego na okres stażu z wyszczególnieniem zadań zaplanowanych do realizacji w ramach wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

LP.
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
REALIZACJI

Czynności organizacyjne
1.

Zapoznanie
z procedurą awansu zawodowego
na stopień nauczyciela
dyplomowanego

Przegląd i analiza stosownych przepisów
z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i portalach internetowych.

Złożenie do Dyrektora Szkoły wniosku
o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie projektu Planu rozwoju zawodowego. VIII 2015

na bieżąco

IX 2015

Rejestr wybranych
ustaw i rozporządzeń
z zakresu prawa
oświatowego.

Orientacja
w zmianach
i posiadanie
aktualnych wiadomości.

Poprawnie sformułowany
wniosek o rozpoczęcie
stażu.
Projekt Planu rozwoju
zawodowego
zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły.
2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
i podwyższanie kwalifikacji. okres stażu
Portofolio
ze zgromadzonymi
dokumentami działalności
nauczyciela.

3. Sprawozdanie
z realizacji Planu rozwoju zawodowego Przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań
z uwzględnieniem ewaluacji.

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
V/VI 2018 Opis i analiza
konkretnych zadań,
sprawozdanie,
ocena dorobku
zawodowego.


§ 8 ust. 1 pkt. 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Udział
w zróżnicowanych formach szkolenia organizowanych przez ORE, MSCDN, RODoN oraz inne placówki doskonalące
Doskonalenie warsztatu dziennikarskiego
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizujących oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu
Okres stażu


Zaświadczenia
z odbytych szkoleń,
kursów, warsztatów
i konferencji.

§ 8 ust. 1 pkt. 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.


Udział w projektach proponowanych np. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dostosowanie programów profilaktycznych związanych z tematyką dopalaczy, zdrową żywnością (praca w zespole ds. profilaktyki i promocji zdrowia)

Przystąpienie do programu PoczytajMy organizowanego przez CEO
2015/2016 Plan pracy zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowie, artykuły
w gazetce szkolnej


Sprawozdanie ze zrealizowanych przedsięwzięć
2. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka polskiego (prezentacje multimedialne) Przygotowanie materiałów pomocniczych i stworzenie skryptu okres stażu Skrypt z materiałami dydaktycznymi

§ 8 ust. 1 pkt. 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Poszerzenie kwalifikacji zawodowych

Ukończenie kursu językowego

Certyfikat ukończenia kursu

2. Udział w radach szkoleniowych Udział w radach szkoleniowych przygotowujących do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego Okres stażu Protokoły posiedzenia rad pedagogicznych

3. Podniesienie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej (akcje promujące czytanie Narodowe Czytanie) Diagnoza umiejętności czytelnictwa
Zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów
bibliotecznych
Okres stażu Analiza diagnozy.

Zestawienie nauczyciela bibliotekarza

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych
i warsztatu pracy Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb i zainteresowań nauczyciela.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły. wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz oficyny wydawnicze Zaświadczenia
z odbytych szkoleń,
kursów, warsztatów
i konferencji.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych Zdiagnozowanie potrzeb
i oczekiwań młodzieży.
Opracowanie
i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania
języka polskiego. okres stażu


okres stażu Formularze ankiet,
analiza wyników,
wnioski dotyczące
ewentualnej modyfikacji
pracy.
3. Mobilizowanie uczniów
do poszerzenia wiedzy, czyli praca
z uczniem zdolnym
Przygotowanie uczniów
do olimpiad i konkursów
przedmiotowych na różnych szczeblach.

Inicjowanie i organizacja szkolnych konkursów humanistycznych. okres stażu

Podziękowania,
dyplomy, prace
młodzieży, notatki
prasowe.

Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
4. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności
w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły Zespołowe opracowywanie wyników wewnętrznych sprawdzianów i egzaminów prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
zgodnie z planem WDN Sprawozdania
ze zrealizowanych
przedsięwzięć
uwzględniające
graficzne opracowanie
wyników i wnioski
do dalszej pracy,
potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.

5.

Praca z młodzieżą
w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje polonistyczne Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższych
w ramach przygotowania
do egzaminów zewnętrznych.

Prowadzenie zajęć koła redakcyjnego dla uczniów gimnazjum. 2015/2016
2016/2017
2017/2018

Dzienniki zajęć
pozalekcyjnych,
potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji
z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
okres stażu Opis wykorzystania
na lekcji, notatki.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie warsztatu pracy
w zakresie posługiwania się technologią informacyjną
i komunikacyjną Udział w szkoleniach służących efektywnemu wykorzystaniu technologii komputerowej
w nauczaniu i nabywanie dodatkowych umiejętności
w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych.
wg harmonogramu proponowanego
przez ośrodek doskonalenia nauczycieli Zaświadczenia
z odbytych form
doskonalenia.
2. Wykorzystanie techniki komputerowej
w pracy dydaktyczno-
-wychowawczej Przygotowywanie materiałów
i pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami.

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera, multibook’a, tablicy interaktywnej
Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych i zasobów Internetu.

Wdrażanie uczniów
do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
okres stażu Scenariusze lekcji,
środki dydaktyczne,
karty pracy, testy,
prezentacje
multimedialne,
prace uczniów, rejestr
stron internetowych
i wykaz multimedialnych
środków edukacyjnych,
materiały z Internetu
wykorzystane na lekcjach.

3. Komputerowe opracowanie materiałów wynikających
ze statusu nauczyciela Tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych
z procesem dydaktyczno-
-wychowawczym.

Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.

Archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów. na bieżąco Scenariusze uroczystości
szkolnych, wzory
dyplomów, zaproszeń,
ankiet, podziękowań,
protokoły, rozkłady
materiału, plany
pracy, sprawozdania,
dokumentacja
działalności
nauczyciela w trakcie
odbywania stażu,
Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji i narzędzia skutecznej komunikacji Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauczanym przedmiotem i promowanie nowoczesnych technik porozumiewania się.

w miarę potrzeb

Zrzuty ekranu, adres
własnej strony www.

5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania
z jego realizacji
Umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania
na stronie internetowej. IX 2015 Certyfikat publikacji
lub adres strony www.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
1. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Aktywne uczestnictwo
w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego.
wg potrzeb
Plany pracy
i sprawozdania
zespołu, materiały
szkoleniowe,
potwierdzenie lidera
przedmiotowego.

2. Upowszechnianie
i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod
i form pracy
z młodzieżą Prowadzenie zajęć otwartych
dla nauczycieli humanistów
i udział w lekcjach koleżeńskich. okres stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły,
scenariusze zajęć,
protokoły.
3. Opublikowanie przykładowych materiałów związanych
z wykonywanym zawodem Prezentacja wypracowanych materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. okres stażu Adresy stron
internetowych,
zrzuty ekranu.
4. Współpraca
z gronem pedagogicznym
Gromadzenie i opracowanie różnorodnych materiałów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
Współpraca w organizowaniu imprez szkolnych i uroczystości klasowych, konkursów, wewnętrznych sprawdzianów wiadomości
i egzaminów. okres stażu Potwierdzenie
Dyrektora Szkoły.
5. Nawiązanie komunikacji
z nauczycielami języka polskiego
z innych placówek Inicjowanie dialogu w grupie zawodowej nauczycieli polonistów, dzielenie się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi. okres stażu Kontakty dzięki
poczcie
elektronicznej
§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie
i wdrożenie programu koła redakcyjnego Wdrożenie programu koła redakcyjnego i jego ewaluacja okres stażu Program, analiza efektów działań, gazetka szkolna

2. Współtworzenie, wdrożenie i ewaluacja dokumentów wewnętrznych szkoły (program wychowawczy
i program profilaktyki)
Wdrożenie programu wychowawczego
i profilaktycznego, i jego ewaluacja na bieżąco Program, analiza efektów, sprawozdanie
§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Praca w zespole egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego – udział
w szkoleniach oraz poprawianie prac w trakcie sesji.
wg harmonogramu OKE
w Warszawie Zaświadczenia OKE.
§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie różnych form obcowania młodzieży z przyrodą, historią i kulturą wysoką
Wycieczki, wyjazdy do kina i teatru w okresie stażu

Karty wycieczek
2. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
Przygotowywanie programów artystycznych
i współorganizacja szkolnych akademii. wg kalendarium uroczystości szkolnych Przykładowe montaże
słowno-muzyczne,
dokumentacja
fotograficzna.
3. Inicjatywy na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie
lub we współpracy
z zespołem nauczycieli Współudział w organizacji sesji popularnonaukowych, imprez kulturalnych, prelekcji, spotkań
z ludźmi kultury, sztuki
i nauki.
Udział w projekcjach filmowych, widowiskach scenicznych, koncertach
i lekcjach muzealnych mających na celu rozwój zainteresowań humanistycznych uczniów oraz zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym
regionu i kraju.

Organizowanie wycieczek, dydaktyczno-krajoznawczych. okres stażu Plany imprez,
zdjęcia, uczniowskie
sprawozdania
ewentualne dyplomy.

Karty wycieczek,
potwierdzenia
Dyrektora Szkoły.

4. Organizowanie i udział w uroczystościach gminnych i lokalnych Scenariusz uroczystości
PoczytajMy razem – wizyta zaproszonego gościa (wójt, absolwent)
Zgodnie
z potrzebami szkoły
i przydziałem czynności.

2015/2016 Kronika szkoły, dokumentacja fotograficzna.
5. Aktywne uczestnictwo
w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
Udział w pracach wewnątrzszkolnych komisji egzaminacyjnych.
okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
Szkoły.
§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
lub wychowawczych Opis i analiza przeprowadzonych działań
w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi
w zakresie edukacji
lub wychowania.
w okresie stażu zgodnie
z rzeczywistymi
potrzebami Potwierdzone
opracowania studium
przypadku.

W trakcie realizacji zadań pewne punkty wymagane do awansu zawodowego mogą ulec rozszerzeniu w zależności od zaistniałych sytuacji oraz podejmowanych działań nauczyciela, co zostanie ujęte w sprawozdaniu oraz uwzględnione w opisie
i analizie spełnienia wymagań na nauczyciela dyplomowanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.