X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31930
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: Monika Kwiatkowska
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Opiekun stażu: Dorota Lenarczyk /Agnieszka Cichocka
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2015
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2016
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Cele szczegółowe:
I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) poznanie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
II. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
III. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
IV. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Plan działania:
Prawidłowa organizacja swojego czasu pracy w szkole i umiejętne nawiązywanie kontaktów

* Poznanie procedury awansu zawodowego

* Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

* Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

* Poznawanie czasopism pedagogicznych.

* Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

* Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ( ustawy, rozporządzenia)

* Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem stażu; określenie zasad współpracy
* Opracowanie tematów, zakresu zajęć i terminów

* Czytanie czasopism pedagogicznych

* Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji

* Autoanaliza. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

* Zapoznanie ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania

* Zapoznanie z podstawą programową z matematyki

* Przygotowanie rozkładu materiału z matematyki

* Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania z matematyki dla poszczególnych klas

* Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

* Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole

* Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami p.poż.

* Analiza statutu szkoły; analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania

* Analiza podstawy programowej

* Przygotowanie rozkładu materiału

* Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z matematyki oraz opracowanie ewentualnych poprawek

* Analiza dokumentacji, udział w Radach Pedagogicznych
Obserwacja

* Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

* Udział w szkoleniach, lektura obowiązujących przepisów

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

* Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela

* Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora

* Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz samokształceniu

* Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy

* Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Formy realizacji:

- Zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy, udział w warsztatach i kursach; lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej


- Analiza wybranych zestawów podręczników, podstawy programowej, rozkładów materiału; udział w kursach metodycznych, szkoleniach, warsztatach; gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć

- Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

- Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

ZADANIA:
* Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów

* Współpraca z uczniami


* Współpraca z rodzicami uczniów

* Współpraca z wychowawcami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów

* Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zapoznanie przez opiekuna stażu we współpracy z pedagogiem szkolnym

* Konsultacje dla uczniów, współpraca z uczniami oraz konsultacje z rodzicami;

* Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców. udzielanie informacji na temat dziecka

* Rozmowy z uczniami, wychowawcami; zgłaszanie uwag o uczniach

Formy realizacji:
- Diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego trudności w nauce; rozmowy z uczniem, wychowawcą; współpraca z pedagogiem


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

* Dokonanie analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły

* Sformułowanie wniosków pohospitacyjnych

* Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

* Analiza z opiekunem stażu

* Formułowanie wskazówek do dalszej pracy

* Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.