X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31883
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Oszkowice, dn. 31.05.2016r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Kluska
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Całka i mgr Irena Funk
Okres, który obejmuje sprawozdanie: wrzesień 2013 – maj 2016

Podstawę prawną stanowi Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) znowelizowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) oraz Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

Zadania wynikają z wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz specyfiki
i potrzeb Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie oraz Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż ten rozpoczęłam 1 września 2014 roku. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy (od 1.09.2014r. do 31.08.2015r. staż odbywałam w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie, a od 1.09.2015r. do 31.05.2016r. w Szkole Podstawowej w Oszkowicach). Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych. Stanowił podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego i jego aneksie. Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki.
W zakresie poszczególnych wymagań zrealizowałam następujące działania:
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
• Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Małgorzatą Całką i dokonanie wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z uczniami, jak również określiłam dalsze potrzeby w tym zakresie.
• Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. oraz adekwatnymi fragmentami Karty Nauczyciela.
• Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrekcję Zespołu Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie (przy tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu nauczycieli zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych).
• Poznałam specyfikę pracy Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.
• Zapoznałam się z dokumentacją tejże placówki. Nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, panią mgr Ireną Funk.
• Dostosowałam plan rozwoju zawodowego do potrzeb nowej placówki.
• Gromadziłam materiały przydatne w mojej pracy (konspekty, scenariusze zajęć, programy wychowawcze, plany pracy, lektury pedagogiczno-metodyczne, artykuły związane z pracą nauczyciela języka angielskiego).
• Doskonaliłam umiejętność właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez:
-obserwację zajęć prowadzonych przez opiekunów stażu oraz innych nauczycieli, a także prowadzenie własnych zajęć w obecności swojego opiekuna i innych nauczycieli lub dyrektorów szkół;
-analizę, omówienie tychże zajęć i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć;
-poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje, wymieniałam spostrzeżenia odnośnie pracy nauczyciela języka angielskiego na forach internetowych).
• Podnoszenie kompetencji zawodowych i zdobywanie nowych uprawnień poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- udział szkoleniach, kursach:
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 15, 21 października 2014r.
- XII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego English Teaching Market
30 czerwca – 2 lipca 2014r.
- Projekt „Kuźnia Talentów” październik – grudzień 2014r.
- Szkolenie dla nauczycieli pt. „Program Unplugged” 22 kwietnia 2016r.
- Kurs dla nauczycieli uczestniczących w projekcie finansowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności 15-17 kwietnia 2016r.

- udział w szkoleniach internetowych:
- Language study outside the classroom 2 września 2013r.
- Ideas for practicing grammar 2 września 2013r.
- The fashion for a tailor – made exam focused lesson 3 września 2013r.
- The lexical plan for the gimnazjum exam preparation 3 września 2013r.
- More ups than downs or how to teach a good lesson to teenagers 2 września 2013r.
- Ten great ideas for using flashcards 7 listopada 2013r.
- Teach, Play and Hide 20 czerwca 2014r.
- Sprawdzam! Co kryje sprawdzian? 20 czerwca 2014r.
- Magiczny świat edukacji przedszkolnej 20 czerwca 2014r.
- Slow, evolving and kinaesthetic 24stycznia 2015r.
- Successful whole-class teaching: managing the unmanageable 24 stycznia 2015r.
- The lexical plan for the gimnazjum exam preparation 9 lutego 2015r.
- Produkty cyfrowe dla uczelni i szkół językowych: praktyczny nawigator 11 lutego 2015r.
- Sesja o zmianach w prawie oświatowym i podręcznikach wieloletnich dla szkół podstawowych 8 kwietnia 2015r.
- In Quest of the Real Shape of Words 9 kwietnia 2015r.
- Mind the map! How to organize, consolidate and better remember key vocabulary – for exam purposes and beyond 11 kwietnia 2015r.
- Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się (31 marca – 15 czerwca 2015r.)
- The games children (should) play 12 września 2015r.
- Jak zainteresować uczniów – niespodziewane początki i zaskakujące zakończenia 12 września 2015r.
- Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych 20 listopada 2015r.
- Praca z uczniami dyslektycznymi 20 grudnia 2015r.
- Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie? 18 lutego 2016r.
- Jak naprawdę sensownie i skutecznie wykorzystać nowe media w klasie językowej? 5 kwietnia 2016r.

- udział w warsztatach:
- Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw 10-13 października 2013r.
- Komunikacja w społeczności lokalnej 6-8 grudnia 2013r.
- Mechatroniczna edukacja nauczycieli podstawą gimnazjum XXI wieku 5 czerwca 2014r.
- Trzy wymiary edukacji – praca z grupą szkolną 12 października 2015r.
- Trzy wymiary edukacji – ocenianie kształtujące 12 października 2015r.
- Trzy wymiary edukacji – współpraca z rodzicami 20 listopada 2015r.

• Corocznie przeprowadzałam diagnozy wstępne oraz końcowe umiejętności uczniów, których wyniki pozwalały właściwie zaplanować pracę w danym roku szkolnym, opracowywałam również raporty z tych diagnoz, np. w celu przystąpienia do programu Diagnoza Szkolna Pearsona.
• Pracowałam w Zespole Nauczycieli Języków Obcych w Zespole Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie (opracowywanie planu pracy, spotkania zespołu, tworzenie sprawozdań z pracy zespołu, z próbnych i właściwych sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych, wspólne przygotowanie Tygodnia Języków Obcych).
• Pracowałam w Zespołach Ewaluacyjnych (przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznych i sporządzanie z nich raportów), pomagałam w sporządzeniu ewaluacji i napisaniu raportu z pracy biblioteki w Szkole Podstawowej w Oszkowicach.
• Poznawałam swoich wychowanków i pomagałam im w poznaniu siebie (obserwacja zachowania uczniów podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych, przerw, dowozów autobusem szkolnym, rozmowy na temat sytuacji rodzinnej uczniów oraz na temat niepokojących zachowań, pomoc uczniom w poznawaniu siebie podczas godzin z wychowawcą, kontakty z wychowawcami innych klas).
• Współpracowałam z przedstawicielami wydawnictw edukacyjnych, rozmawiałam m. in. na temat podręczników do nowej podstawy programowej, zdobyłam informacje na temat dotacji rządowej do podręczników, przystąpiłam do programu Diagnoza Szkolna Pearsona realizowanego przez wydawnictwo Pearson, korzystałam ze szkoleń on-line wydawnictw Macmillan i Pearson.
• Rozbudowywałam własny warsztat pracy (gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, stosowanie aktywnych metod nauczania, zorganizowanie konkursu językowego oraz przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas VI, Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz XIX edycji konkursu ekologiczno – edukacyjnego im. Jana Biernata pt. „Pszczoły i inne owady zapylające”, w którym uczniowie zdobyli wyróżnienie).
• Opracowywałam i uzupełniałam zaplecze pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, flashcards, itp., zakup gier planszowych do nauki języka angielskiego, dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania, analizowałam i wybierałam programy nauczania i podręczniki.
• Poprowadziłam Radę Szkoleniową dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Oszkowicach na temat motywowania uczniów do nauki.
• Prowadziłam koło języka angielskiego dla uczniów klasy VI w Zespole Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie (wspólne planowanie pracy z uczniami).
• Pomagałam w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, wyjazdów i wycieczek:
- Opieka nad Pocztem Sztandarowym podczas uroczystości patriotycznych w Walewicach;
- Pomoc w zorganizowaniu Światowego Dnia Pierwszej Pomocy w szkole;
- Pomoc w zorganizowaniu akcji bicia rekordu w jak największej liczbie osób wykonujących jednocześnie resuscytację krążeniowo – oddechową (zdobycie certyfikatu);
- Pomoc w organizacji Wigilii Szkolnej;
- Przygotowanie uczniów do Jasełek bożonarodzeniowych;
- Zorganizowanie Tygodnia Języków Obcych w szkole;
- Pomoc w zorganizowaniu XXII i XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zdobycie przedmiotów na licytację, opieka nad wolontariuszami podczas zbiórki pieniędzy, pomoc w rozliczeniu finansowym akcji);
- Pomoc w zorganizowaniu biwaku integracyjnego dla uczniów klas IV – VI;
- Pomoc w przygotowaniu występu na Dzień Otwarty szkoły;
- Przygotowanie uczniów i opieka nad nimi podczas konkursu „Mistrz Kibicowania”;
- Przeprowadzenie akcji „Młodzi Głosują”;
- Przygotowanie uczniów i opieka nad nimi podczas konkursu kibicowania w trakcie biegu „Rossmann Run”;
- Organizacja wycieczki rowerowej dla uczniów klasy V i VI;
- Organizacja kilku wyjazdów na basen;
- Pomoc w przeprowadzeniu akcji Starsi uczą przechodzić młodszych przez jezdnię;
- Zorganizowanie wyjazdu na XIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy;
- Zorganizowanie mikołajkowego wyjazdu na łyżwy i kręgle do Kutna dla uczniów klas IV – VI;
- Zorganizowanie wycieczki do Warszawy (zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, udział w uroczystej gali z okazji Dnia Babci i Dziadka);
- Dekorowanie wraz z uczniami Sali na bal choinkowy;
- Przygotowanie uczniów do występu na Apelu Wielkanocnym;
- Organizacja Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego;
- Organizacja konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów gimnazjum;
- Udział w grze terenowej „W królestwie doliny rzeki Mrogi” (przygotowanie uczniów, opieka podczas wyjazdu).§ 7. 2. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

• Poznawałam sytuację wychowanków (prowadzenie godzin z wychowawcą, omawianie tematów dotyczących poznawania siebie i innych, integracji zespołu klasowego, itp., sprawowanie opieki nad uczniami w czasie biwaku szkolnego, wyjazdów na wycieczki, warsztaty, systematyczny kontakt z wychowawcami innych klas, kontakt z pedagogiem szkolnym).
• Współpracowałam z rodzicami (zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami poszczególnych uczniów).
• Podjęłam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz ze środowiskiem lokalnym (pomoc w organizacji XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji skupionych wokół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic (KGW, OSP), pozyskanie przedmiotów na licytację od Lecznicy Weterynaryjnej w Bielawach, udział w uroczystościach patriotycznych w Walewicach).
• Promowałam placówki, w których odbywałam staż (pomoc w organizacji uroczystości i imprez promujących szkołę np. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzień Otwarty, Piknik Rodzinny, Konkurs „Mistrz Kibicowania”, 75. Rocznica Bitwy nad Bzurą, pielgrzymka Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II do Częstochowy, prowadzenie Kroniki Szkoły Zespołu Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie, redagowanie stron internetowych obu szkół).
• Napisałam we współpracy z inną nauczycielką i zrealizowałam dwa projekty polegające na zorganizowaniu punktu kibicowania podczas Maratonu Dbam o Zdrowie w Łodzi w roku 2014 oraz 2015.
• Opracowałam projekt językowy, który realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017. Fundatorem projektu jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.
• Pracowałam z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (analiza zdolności i umiejętności uczniów poprzez przeprowadzanie diagnoz wstępnych i końcowych, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i zadań dla uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas VI i Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych).
• Stosowałam indywidualizację na lekcjach języka angielskiego przez dostosowywanie wymagań do umiejętności uczniów (przygotowywanie dodatkowych zadań dla uczniów zdolnych, promowanie aktywności wszystkich uczniów przez możliwość zdobywania plusów za zadania dodatkowe);
• Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów (prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zainteresowanych tym językiem).
• Realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie, a także Szkoły Podstawowej w Oszkowicach (prowadziłam zajęcia godzin z wychowawcą z uwzględnieniem tematyki zawartej w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym, organizowałam i współorganizowałam wycieczki i wyjazdy, sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie wyjazdów, m.in. do kina, teatru, na basen, pomagałam uczniom w tworzeniu gazetek).
• Pełniłam funkcję wychowawcy klasowego w Zespole Szkół SRWWIO w Starym Waliszewie
• Byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.
- Pomoc w organizacji Dnia Edukacji Narodowej (przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły);
- Przygotowanie salonu wróżb andrzejkowych, sprzedaż ciasteczek z wróżbą;
- Organizacja konkursu na najlepsze przebranie z okazji Halloween;
- Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla nauczycieli i wręczenie ich podczas Wigilii Szkolnej;
- Organizacja poczty walentynkowej w szkole oraz konkursu na Króla i Królową Walentynek;
- Przygotowanie jajek wielkanocnych orgiami i wręczenie ich jako upominków wielkanocnych nauczycielom;
- Organizacja konkursu plastycznego „Moje największe marzenie”;
- Prowadzenie wraz z członkami Samorządu Uczniowskiego akcji „Szczęśliwy numerek” przez cały rok szkolny.§ 7. 2. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Wykorzystywałam technologię komputerową w pracy pedagogicznej :
- Doskonaliłam umiejętność obsługi komputera pozyskując informacje na temat funkcjonowania różnych programów i aplikacji przydatnych w nauce języka obcego;
- Opracowywałam i wykonywałam pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, dokumentację przy pomocy komputera;
- Przygotowywałam dyplomy za udział i wyniki w różnych konkursach;
- Przygotowywałam zaproszenia na uroczystości szkolne (Dzień Edukacji Narodowej, 75 Rocznica Walk nad Bzurą);
- Propagowałam wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób;
- Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym;
- Tworzyłam Szkolną Kronikę w Zespole Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie;
- Redagowałam strony internetowej szkół, w których odbywałam staż;
- Pomagałam nauczycielowi wychowania fizycznego w redagowaniu bloga „W-f z klasą”;
- Przygotowałam prezentację multimedialną na radę szkoleniową w Szkole Podstawowej w Oszkowicach.
• Korzystałam z Internetu i publikacji znajdujących się w na portalach edukacyjnych:
- Pozyskiwałam bieżące materiały metodyczne;
- Opublikowałam w Internecie plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, konspekty;
- Brałam udział w szkoleniach internetowych;
- Redagowałam strony internetowe Zespołu Szkół w Starym Waliszewie i Szkoły Podstawowej w Oszkowicach.
• Wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych (wykorzystanie Internetu, multimedialnych programów edukacyjnych.
- Wykorzystywałam tablicę interaktywną na zajęciach;
- Stosowałam elementy e-nauczania (korespondencja e-mailowa z uczniami, prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów);
- Wykonywałam gazetki;
- Opracowywałam regulaminy konkursów;
- Przystąpiłam do II , III i IV Edycji Programu InstaLing (bezpłatna platforma do nauki słówek w języku obcym), zdobyłam certyfikatu dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach;
- Zdobyłam certyfikat nauczyciela dwudziestego pierwszego wieku przyznany przez wydawnictwo Pearson.


§ 7. 2. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
• Aktualizowałam wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki:
- Samodoskonalenie, dyskusje z innymi nauczycielami;
- Studiowanie współczesnej literatury psychologiczno – pedagogicznej.
• Aktywne realizowałam zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów;
- Współpraca z rodzicami;
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
- Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii w codziennej praktyce edukacyjnej;
- Praca w Zespole Języków Obcych.
• Brałam udział w szkoleniach dotyczących trudnych zachowań uczniów oraz realizacji programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”.
• Analizowałam wewnętrzne dokumenty formalne i organizacyjne szkół: statut, program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, koncepcja pracy i uwzględniałam ich zapis w planach pracy wychowawcy klasowego, rozkładach nauczania, planach wynikowych, planach zajęć pozalekcyjnych.
• Diagnozowałam potrzeby uczniów:
- Diagnozy wstępne i końcowe na lekcjach języka angielskiego, sporządzanie raportów i planowanie pracy;
- Diagnozowanie zainteresowań uczniów (ankieta na temat zajęć pozalekcyjnych);
- Wspólne planowanie pracy koła języka angielskiego uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów.
• Współpracowałam z innymi nauczycielami i wychowawcami w zakresie podejmowania działań w celu podnoszenia efektywności kształcenia uczniów:
- Nawiązywanie współpracy z innymi nauczycielami;
- Omawianie i analiza potrzeb edukacyjnych uczniów;
- Rozmowy z pedagogiem szkolnym na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


§ 7. 2. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

• Analizowałam dokumenty prawa oświatowego i procedur obowiązujących w Zespole Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie oraz w Szkole Podstawowej w Oszkowicach:
- Zapoznanie się i analiza dokumentacji szkolnej a zwłaszcza: statutu Zespołu Szkół
i Szkoły Podstawowej w Oszkowicach wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania;
- Zapoznanie się i analiza przepisów prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela i Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, śledziłam strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu prawa wewnątrzszkolnego poprzez:
- Udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących oraz modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne, tj. regulamin korzystania z pracowni internetowej, regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej;
- Praca w komisjach powoływanych w szkole, m.in. w komisjach konkursowych, np. w plastycznym konkursie strażackim „Zapobiegamy pożarom”, konkursie wokalnym „Cała Szkoła Śpiewa Kolędy”;
- Opracowywanie regulaminów konkursów i przyznawania nagród;
- Dostosowywanie własnej pracy edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie).
• Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego poprzez:
- Poprawne prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć lekcyjnych, dziennik koła języka angielskiego, dzienniki zajęć świetlicowych, Kronika Szkoły, wpisy na stronach internetowych szkół;
- Udział w Radach Pedagogicznych, Radach klasyfikacyjnych, podsumowujących pracę szkoły;
- Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.