X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31871
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego

Jolanty Jastrzębskiej

ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Domanice Kolonia
1 czerwca 2016r.
Wprowadzenie
Jestem nauczycielem z 11-letnim stażem pracy. Pracę jako nauczyciel języka angielskiego podjęłam 1 września 2005 r. w Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii. W szkole tej pracuję do chwili obecnej. Jako nauczyciel języka angielskiego pracowałam również w Zespole Oświatowym w Śmiarach (rok szkolny 2006/2007), Zespole Oświatowym w Wiśniewie (rok szkolny 2007/2008).
Swoją ścieżkę awansu zawodowego rozpoczęłam 1 września 2016 r. jako nauczyciel stażysta. 26 czerwca 2007 r. uzyskałam akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejny stopień awansu – nauczyciela mianowanego, uzyskałam 9 sierpnia 2012 r. Z dniem 1 września 2013 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Dnia 31 maja 2016 r. ukończyłam okres stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Celem podjęcia stażu było: zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności, podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki, spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły i zamierzam je kontynuować. Sądzę, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przyczyniła się do osobistego rozwoju, a w konsekwencji do poniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Podczas stażu podjęłam się realizacji wielu zadań, które miały podnieść jakość pracy szkoły i pobudzić moich wychowanków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Aby to osiągnąć, nieustannie rozwijałam swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze. Był to dla mnie czas wieloobszarowego rozwoju, który odzwierciedla moje zainteresowania i przekonania. Koniec stażu nie oznacza końca pewnego etapu na mojej ścieżce zawodowej. Pragnę nadal podnosić swoje kwalifikacje i wzbogacać wiedzę, aby jak najlepiej służyć uczniom.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Został on pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Pisząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających nauczany przeze mnie przedmiot – język angielski. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu oraz Programu Profilaktyki i planu pracy szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, wspomaganie ucznia słabego i zdolnego, aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli. Starałam się również nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Dokonałam również oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

I. Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.1 pkt 1)

LP. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI EFEKTY
1. Pogłębiłam wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną. Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej: ukończyłam szkolenie „Prezi, nowe spojrzenie na prezentację” podczas którego nauczyłam się tworzyć prezentacje w aplikacji Prezi. Zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Podczas kursu poznałam zasady tworzenia prezentacji multimedialnej Prezi, która jest nowoczesnym spojrzeniem na prezentację i jest ciekawszą alternatywą dla prezentacji PowerPoint. Zdobytą wiedzę wykorzystałam tworząc prezentacje w programie Prezi dla uczniów na lekcje języka angielskiego.
2. Umiejętnie posługiwałam się komputerem w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne i wychowawcze przy pomocy różnych programów komputerowych (karty obrazkowe i wyrazowe, pomoce wizualne, testy, kartkówki, płyty z piosenkami i filmami, materiały na gazetkę, scenariusze zajęć). Uzupełniłam pomoce dydaktyczne. Uatrakcyjniłam swoje zajęcia.
Samodzielnie przygotowywałam dyplomy dla uczniów, dyplomy uznania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, plakaty informujące o organizowanych przeze mnie konkursach i uroczystościach, scenariusze konkursów, sprawozdania, analizy wyników sprawdzianów. Usprawniłam przez to wykonywanie różnorodnych zadań wynikających z potrzeb tworzenia ankiet, testów i sprawdzianów.
Całą dokumentację awansu zawodowego przygotowałam przy użyciu komputera. Tak przygotowaną dokumentację mogłam łatwo edytować oraz dzielić się nią z innymi nauczycielami odbywającymi staż.
3. Wykorzystywałam zasoby Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wykorzystywałam Internet do kontaktu z innymi nauczycielami, wydawnictwami językowymi, instytucjami. Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami z nauczycielami na forach internetowych oraz w grupach dla nauczycieli na portalu społecznościowym Facebook. Szybko zdobywałam potrzebne informacje.
Korzystałam z internetowych serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego, słowników i programów multimedialnych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych. Śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze strony MEN, ORE i CEO analizując np. nową podstawę programową. Śledziłam nowości wydawnicze na stronach www. Korzystając z zasobów Internetu mogłam rozwijać własne zainteresowania, wzbogacać swoją wiedzę.
Przygotowywałam artykuły, informacje i zdjęcia związane z życiem szkoły do zamieszczenia na stronie internetowej. Zamieszczałam informacje dla rodziców. Strona internetowa szkoły stała się kanałem komunikacji dla uczniów, rodziców i pracowników placówki. Na bieżąco uaktualniając informacje na stronie szkoły przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Prowadziłam zajęcia z użyciem komputera i Internetu. Korzystałam z zasobów internetowych na Youtube, Slideshare, Pinterest. Uczniowie tworzyli prezentacje w programie PowerPoint. Uczniowie pisali teksty w programie Word korzystając z informacji w Internecie oraz słowników online. Przykłady prac uczniów: pocztówka z Londynu, opis ulubionego bohatera filmu animowanego, recenzja filmu. Na każdej lekcji wykorzystywałam rzutnik, tablicę multimedialną i komputer z odstępem do Internetu. Uatrakcyjniłam swoje zajęcia. Przedstawiłam uczniom za pośrednictwem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych inne podejście do edukacji w szkole. Kształtowałam wśród uczniów umiejętności właściwego i częstego wykorzystania sprzętu komputerowego do celów edukacyjnych.
Opracowałam informacje o szkole w języku angielskim i zamieściłam je na stronie internetowej szkoły. Uatrakcyjniłam stronę internetową szkoły. Promowałam szkołę w środowisku lokalnym. Podnosiłam jakość pracy szkoły.
Korzystałam z aplikacji online ePanel wydawnictwa Pearson. Miałam błyskawiczną możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi oraz dostęp do cyfrowych komponentów i obudowy metodycznej kursów, z których korzystałam na lekcjach. Mogłam korzystać z testów i materiałów dodatkowych zamieszczonych w tej cyfrowej bibliotece nauczyciela.
Jako wychowawca wykorzystywałam program komputerowy do wypisywania świadectw swoich wychowanków. Usprawniłam proces wypisywania świadectw.
Prowadziłam dla uczniów i rodziców bloga http://etwinningdomanice.blogspot.com/ na którym zamieszczałam prace dzieci, informacje o konkursach, własne publikacje. Włączenie uczniów w prowadzenie bloga internetowego powodowało, że uczniowie chętniej angażowali się w przygotowywanie prac, które były na nim zamieszczane.
Prowadziłam dla uczniów i rodziców stronę English Corner w portalu społecznościowym Facebook, na której zamieszczałam m.in. linki do ciekawych zasobów internetowych do nauki języka angielskiego. Uczniowie mieli dostęp do ciekawych stron edukacyjnych, z których mogli korzystać w domu. Wykorzystując możliwości Internetu miałam sposobność dotrzeć do dużej liczby uczniów naszej szkoły, przekazując informacje o moich projektach i ich efektach.
4. Wdrażałam uczniów do wykorzystania technologii komputerowej i Internetu. Wykorzystywałam technologię komputerową i zasoby Internetu w przygotowaniu prezentacji językowych i innych prac. Motywowałam uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne prezentujące nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony oraz zamieszczałam prace uczniów w Internecie. Poprzez taką formę nauki wzrosła motywacja uczniów do nauki języka angielskiego. Korzystając z zasobów Internetu mogłam motywować uczniów do rozwijania ich własnych zainteresowań i wzbogacać ich wiedzę.
Zorganizowałam konkurs z języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu pt. English Quest. Konkurs trwał przez cały rok szkolny 2015/2016. Na początku każdego miesiąca uczestnicy konkursu otrzymywali zadanie, które było zamieszczane na moim blogu. Uczniowie przesyłali odpowiedzi drogą e-mailową. Pytania w konkursie dotyczyły kultury krajów należących do Zjednoczonego Królestwa. otwarcie się na nowe możliwości kształcenia i komunikacji
Dzięki takiej formie konkursu mogli w nim uczestniczyć również uczniowie z innych szkół. Promowałam naszą szkołę w środowisku lokalnym.
Prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, na których uczniowie realizowali projekty w ramach programu eTwinning, których realizacja wymagała użycia Internetu. Na zajęciach uczniowie wykorzystywali narzędzia edukacyjne w sieci: Taki sposób prowadzenia zajęć szczególnie zachęcał moich uczniów do aktywnego brania udziału w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego a przede wszystkim motywował do nauki poprzez korzystanie Internetu. W ten sposób uczniowie łączyli dwie umiejętności: uczenia się języka obcego z korzystaniem przy tym z wiedzy komputerowej.
- Glogster – uczniowie tworzyli interaktywne plakaty będące połączeniem obrazów, filmów, muzyki, zdjęć i dźwięku;
- PhotoPeach – uczniowie tworzyli prezentacje zdjęć z podpisami i podkładami muzycznymi;
- Kizoa – uczniowie tworzyli pokazy zdjęć, które wzbogacali dodatkowymi efektami, animacjami, muzyką i tekstem;
- Mixbook – za pomocą tego narzędzia uczniowie tworzyli karty i kalendarze w sieci;
- PictureTrail – uczniowie tworzyli pokazy slajdów;
- Smilebox – za pomocą tego narzędzia uczniowie tworzyli projekty, w których umieszczali zdjęcia, muzykę, filmiki;
- SlideShare – uczniowie umieszczali w sieci swoje prezentacje poprzez to narzędzie;
- Bubblesnaps – dzieci dodawały dymki z tekstem do swoich zdjęć;
- Pictures4fun – za pomocą tego narzędzia uczniowie tworzyli kartki bożonarodzeniowe;
- PiZap – uczniowie ozdabiali swoje zdjęcia za pomocą możliwości tego narzędzia:
- Sketchfu – dzieci rysowały i odtwarzały animowane obrazki;
- FunnyTimes i ToonDoom – uczniowie tworzyli własne komiksy;
- Voki – uczniowie tworzyli własne postacie online a następnie nagrywały kwestie, które postacie wygłaszały.
Umożliwiłam uczniom korzystanie z aplikacji Insta.Ling służącej do nauki słówek. Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek angielskich. Przydzielałam słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzali je w domu. Dostawałam szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pomysłowości poprzez kontakt z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.
Praca z programem wpłynęła pozytywnie na motywację uczniów do nauki słówek. Uczniowie, którzy systematycznie wykonywali ćwiczenia na platformie, znacznie poprawili pisownię słówek, lepiej zapamiętywali ich znaczenie. Aplikacja pozwoliła mi określać, czy dany uczeń nie radzi sobie pomimo systematycznej pracy, czy też jego problemy wynikają z niechęci do nauki.
Uczniowie mieli możliwość korzystania z aplikacji eDesk wydawnictwa Pearson. Na tym portalu uczniowie otrzymali dostęp do wielu materiałów multimedialnych pomocnych w utrwalani słówek, wyrażeń i struktur gramatycznych. Dzieci mogły w domu drukować wycinanki, karty pracy, grać w gry edukacyjne oraz oglądać filmiki edukacyjne. Uczniowie uzyskali szeroki zasób materiałów do samodzielnej pracy w domu.
Podczas lekcji korzystałam z aplikacji ClassDojo, która pozwalała mi lepiej zarządzać zachowaniem uczniów w trakcie zajęć. Zachowanie uczniów na lekcji znacznie się poprawiło. Miałam możliwość natychmiastowego przekazywania uczniom informacji zwrotnej o ich postępach w nauce i zachowaniu. Aplikacja to pozwoliła mi również zaoszczędzić czas na lekcji, gdyż dane były rejestrowane na bieżąco podczas zajęć w klasie.

II. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły (§ 8 ust.1 pkt 2)

LP. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI EFEKTY
1. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły. Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli: uczestniczyłam w radzie pedagogicznej Organizacja pracy szkoły / placówki w zakresie wdrażania i monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Uważam, iż poprzez swoje działania przyczyniłam się do sprawniejszej organizacji pracy szkoły i efektywniejszego wykorzystania czasu zaplanowanych prac poszczególnych organów szkoły, realizując jej zadania.
Pracowałam w zespołach: Moja sumienna praca w zespołach wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły.
- Opracowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015
- wykonywałam zadania wynikające z uczestnictwa w zespole badawczym do spraw ewaluacji wewnętrznej
- Przewodniczyłam zespołowi do spraw inwentaryzacji
Przewodniczyłam komisji podczas sprawdzianu szóstoklasisty. Pełnienie obowiązków przewodniczącego komisji było dla mnie nowym i kształcącym doświadczeniem. W czasie sprawdzianu czuwałam nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałam wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli przewodniczącego komisji.
Przedstawiałam na forum Rady Pedagogicznej sprawozdania w ramach przydziału czynności. Sprawozdania z podejmowanych działań były niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły.
Protokołowałam posiedzenia Rad Pedagogicznych. Pisałam protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej w wersji elektronicznej, jak również wysyłałam pocztą elektroniczną sprawozdania w postaci załączników na rady innym protokolantom
2. Pracowałam jako wychowawca klasy. Organizowałam imprezy klasowe wynikających z kalendarza szkoły oraz wycieczki klasowe: Starałam się, aby zorganizowane wycieczki nie tylko dostarczały uczniom rozrywki, ale również rozwijały ich zainteresowania i poszerzały wiedzę w różnych dziedzinach.
- wycieczka do Konstancin-Jeziorna i Józefowa Istotnym aspektem wycieczek jest również integracja zespołu klasowego, a także budowanie więzi między nauczycielem i uczniem.
- wycieczka do Warszawy
- wycieczka do Sandomierza
- wycieczka do Bałtowa
- imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny Jako wychowawca klasy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w środowisku szkolnym, wśród nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom.
Pełniąc obowiązki wychowawcy klasy tworzyłam plany wychowawcze klasy oparte na programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Przez cały okres trwania stażu bieżąco realizowałam założenia wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Rozpoznawałam potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Na bieżąco analizowałam i oceniałam efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej stosując min. ankiety samooceny, wywiad wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Wraz z wychowankami dbałam o estetykę sali nam powierzonej. Wspomagałam uczniów w przygotowywaniu comiesięcznych gazetek tematycznych oraz sezonowych dekoracji sali. Integracja zespołu klasowego. Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach, pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość
współudziału w życiu szkoły.
Współpracowałam z rodzicami wychowanków w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych. W celu poznania moich wychowanków, ich rodziców, opiekunów oraz środowisk, z których pochodzą przeprowadzałam liczne rozmowy i wywiady.
Współpracowałam z kuratorem sądowym jednego z wychowanków. Utrzymywałam stały kontakt z kuratorem rodzinnym jednego z moich wychowanków, który polegał na informowaniu o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole.
Organizowałam zebrania z rodzicami oraz kontaktowałam się z rodzicami telefonicznie. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy.
Przeprowadzałam pedagogizację rodziców
Angażowałam rodziców do organizacji imprez klasowych. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Rodzice mieli poczucie zaangażowania w życie klasy.
Współpracowałam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Stoku Lackim (przygotowywałam opinie wychowawcy o uczniach, organizowałam zajęcia z psychologiem dla wychowanków, opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych). Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów. Uzyskałam cenne porady i informacje, które mogłam wykorzystać w mojej pracy z uczniami. Prawidłowo organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów.
Ukończyłam kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców – doskonalenie umiejętności wychowawczych”. Tematy opracowane w czasie trwania kursu (granice, uczucia, zachęcanie do współpracy, zachęcanie do samodzielności, karanie, pochwały, role w rodzinie) oraz praktyczne rozwiązania trudności w pracy z dziećmi wykorzystałam w codziennych kontaktach z uczniami.
Ukończyłam warsztaty „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania”. Dowiedziałam się jakie są rodzaje trudnych zachowań uczniów oraz ich przyczyny. Poznałam sposoby przeciwdziałania trudnym zachowaniom. Znajomość tych zagadnień wykorzystywałam na co dzień w sytuacjach trudnych wychowawczo.
3. Pracowałam jako terapeuta pedagogiczny. Prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem niedowidzącym oraz zajęcia terapii pedagogicznej z uczennicą z obniżoną sprawnością intelektualną. Najważniejszym celem zajęć reedukacyjnych było stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.
Opracowałam własne programy pracy terapeutycznej na zajęciach. Zdobyte wykształcenie oraz udział w doskonaleniu pogłębiły moją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną dotyczącą pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Brałam udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie Terapia pedagogiczna i kształcenie integracyjne.
Doskonaliłam warsztat pracy terapeuty pedagogicznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach:
- projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim w ramach którego odbyły się warsztaty „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
- warsztaty „Wczesne wspomaganie jako zwiększenie szans edukacyjnych dziecka” podczas których poznałam propozycje ćwiczeń stymulujących dziecko w poszczególnych obszarach rozwoju;
- warsztaty „Zrozumieć ADHD – podstawy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo”
4. Pracowałam jako wychowawca świetlicy. Na zajęciach świetlicowych kształtowałam u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształciłam pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażałam zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijałam zdolności dzieci do twórczego wysiłku. Uczniowie mieli czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Ulubioną formą zajęć dzieci były zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęcałam im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowałam na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych. Prace dzieci dekorowały również okna i parapety na małym korytarzu w szkole. W ciągu całego półrocza pomagałam uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbałam o kulturę zachowania i słowa, eliminowałam wszelkie objawy agresji. Zajęcia świetlicowe były czasem, które dzieci spędzały miło, przyjemnie i pożytecznie. Podczas mojej pracy jako nauczyciela świetlicy najcenniejszy był dla mnie kontakt z grupą dzieci, w której każdy zasługiwał na indywidualne traktowanie. Mnogość charakterów, zwyczajów, problemów jakie przejawiali wychowankowie zmuszało do wzmożonej koncentracji, jednak przede wszystkim do otwartości w postępowaniu z dziećmi, empatii ale również stanowczości.
W czasie trwania stażu nawiązywałam również kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy. Współpraca ta polegała na przekazywaniu informacji dotyczących przede wszystkim funkcjonowania dzieci podczas sprawowania przeze mnie nad nimi opieki. Informowałam ich o zaistniałych sytuacjach, tych problematycznych jak również takich, gdy dziecko zasłużyło na pochwałę czy nagrodę.
5. Brałam udział w pracy zespołów nauczycieli klas 1-3 oraz 4-6. Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów. Opracowywałam analizę wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego; tworzyłam wnioski w oparciu o sporządzoną przeze mnie analizę. Przedstawiłam wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań diagnostycznych z języka angielskiego wraz z wnioskami. Dokonywałam wyboru podręczników i programów. Sprawnie działający zespół. Wymiana doświadczeń i poglądów z koleżankami i kolegami w mojej szkole przyczyniła się do udoskonalenia naszych warsztatów pracy oraz zapewniła wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
6. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami. Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, nauczyciela wspomagającego oraz studentów. Prowadząc lekcje starałam się zaprezentować różne metody i formy pracy z uczniami. Poprzez lekcje otwarte chciałam podzielić się swoja wiedzą, umiejętnościami praktycznymi i zdobytym doświadczeniem. Nabyłam umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Uczestniczący w lekcjach otwartych nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat metod i form pracy na lekcjach, i mogli wykorzystywać je w swojej pracy z dziećmi.
Obserwowałam lekcje prowadzone przez studentki. Dyskusje pomogły studentkom w przygotowaniu własnych lekcji oraz w ewaluacji ich działań i udoskonaleniu konspektów na przyszłość.
Ukończyłam formę doskonalenia zawodowego i podjęłam się wyszkolenia grupy nauczycieli: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie – metody aktywizujące na lekcji. Udział nauczycieli w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz zapewnia rozwój zawodowy nauczycieli.
Udostępniałam własne materiały i pomocy dydaktyczne oraz materiały ze szkoleń innym nauczycielom. Udostępniając zasoby własnej biblioteczki i dzieląc się zgromadzonymi przez siebie materiałami, przyczyniłam się do podniesienia poziomu pracy dydaktycznej moich koleżanek i kolegów w szkole oraz ich własnego rozwoju.
Aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek klasowych oraz opieki nad młodzieżą podczas uroczystości szkolnych. Służyłam pomocą innym nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Wspólnie z nauczycielem informatyki prowadziłam szkolną stronę internetową. Promowałam osiągnięcia uczniów.
W ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim” dane mi było uczestniczyć w sieci współpracy i samokształcenia. Współpracując w sieci z innymi nauczycielami miałam możliwość wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrych praktyk, tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby mojej szkoły, korzystania z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Uczestniczyłam w forum dyskusyjnym online oraz szkoleniach stacjonarnych. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez korzystanie z dorobku innych nauczycieli wpływa na podniesienie efektywności procesu kształcenia i zapewnia wysoką jakość pracy szkoły.
Wystąpiłam na konferencji dla nauczycieli pt. „Neurodydaktyka w praktyce”. Przedstawiłam prezentację na temat „Moja przygoda z TOC”. Miałam możliwość przedstawienia innym nauczycielom dobrych praktyk, które stosowałam we własnej pracy. Wystąpienie było również okazją do promowania pozytywnego wizerunku szkoły, w której pracuję.
7. Publikowałam własne materiały dydaktyczne. Udostępniałam swoje materiały dydaktyczne w edukacyjnych portalach internetowych oraz na blogu, który prowadziłam. Nabyłam umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
W czasie stażu opracowałam i udostępniłam do wykorzystania scenariusze imprez, regulaminy konkursów oraz referaty do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców. Z udostępnionych przeze mnie materiałów mogli korzystać inni nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie.
Przekazałam stażystom i praktykantom wiele materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć. Wspomagałam przyszłych nauczycieli w dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu.
8. Nabyłam umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowałam i wdrożyłam program zajęć koła języka angielskiego. Zwiększyłam motywację uczniów do nauki języka angielskiego.
Przygotowałam program obchodów Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić poziom swojej znajomości języka angielskiego i rosyjskiego przystępując do wielu różnych konkursów.
Opracowałam przedmiotowe systemy oceniania dla nauczanego przeze mnie języka angielskiego. Na koniec każdego roku szkolnego dokonywałam ich oceny, analizy zgodności z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz modyfikacji. Wymagania edukacyjne wobec uczniów określałam precyzyjnie, dostosowywałam je do indywidualnych możliwości uczniów. Kryteria oceniania przedstawiałam nie tylko uczniom, ale również ich rodzicom. Właściwie opracowane i stosowane zasady przedmiotowego systemu oceniania mają wpływ na systematyczność pracy uczniów oraz poprawę efektów kształcenia. Umożliwiają przestrzeganie praw ucznia, zapewniając równość szans i obiektywność w ocenianiu.
Opracowywałam plany wynikowe, testy szkolne, ankiety. Plany wynikowe opracowywałam przez cały okres trwania stażu dla każdej nauczanej przeze mnie klasy i przedmiotu w każdym roku szkolnym zgodnie z podstawa programową i planami nauczania. Plany te były przeze mnie na bieżąco modyfikowane. Przygotowałam również wiele testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Na bieżąco dokonywałam oceny ich efektywności i modyfikacji. Realizacja przygotowanych przeze mnie planów wynikowych zapewniła uczniom prawidłowy przebieg procesu kształcenia. Właściwie skonstruowane testy określiły poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów, który niezbędny jest nauczycielowi, rodzicom ucznia a przede wszystkim samemu uczniowi, aby w pełni miał możliwość nadrobienia braków, które posiada.
9. Organizowałam konkursy szkolne. Przygotowałam i przeprowadziłam następujące konkursy: Doskonaliłam umiejętności uczniów, wyrabiałam ich samodzielność.
- konkurs plastyczny na dynię pt. Halloween Pumpkin – dzieci wykonały prace plastyczne – dynie z okazji obchodów tradycji Halloween; Uczniowie rywalizując w konkursach szkolnych dogłębnie poznają swoje możliwości i umiejętności, oraz ujawniają wówczas swoje talenty artystyczne.
- konkurs językowo-plastyczny na kartkę bożonarodzeniową pt. Magic Christmas Card – dzieci przygotowały prace plastyczne – kartki bożonarodzeniowe z życzeniami w języku angielskim; Udział uczniów naszej szkoły w konkursach służy promocji szkoły i świadczy o wysokim poziomie kształcenia. Na poziomie szkolnym integruje społeczność szkolną oraz organizuje im spędzanie czasu wolnego.
- konkurs plastyczny na zajączka wielkanocnego pt. Easter Bunny – dzieci wykonały prace plastyczne – zajączki wielkanocne; Stworzyłam uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w indywidualnym rozwoju.
- konkurs językowo-plastyczny na portret królowej pt. Queen Elizabeth II – dzieci wykonały portrety królowej Elżbiety II w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków; Zwiększyłam zainteresowania uczniów językiem angielskim poprzez organizowanie konkursów zapewniających nie tylko utrwalenie wiedzy kulturowej ale również dobrą zabawę.
- konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii pt. What do you know about Great Britain? – uczniowie klas IV-VI rozwiązywali test wiedzy na temat krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
- konkurs wiedzy z języka angielskiego pt. How good is your English?
- międzyszkolny konkurs z języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu pt. English Quest
10. Pracowałam na rzecz prezentacji szkoły. Przygotowywałam i przeprowadzałam projekty w ramach programu eTwinning: Rozwijałam kompetencje językowe, informacyjne i społeczne uczniów.
- Colours around us – każdy miesiąc miał swój kolor przewodni, dzieci tworzyły prezentacje na temat danego koloru, wykorzystując zdjęcia ich najbliższego otoczenia; Promowałam szkołę w środowisku lokalnym.
- Christmas traditions – wymiana kartek bożonarodzeniowych z życzeniami;
- Handmade calendar 2014 – uczniowie przygotowali wspólnie kalendarz na 2014 rok; każdy miesiąc był przygotowywany przez inną szkołę;
- Me & my favourites – uczniowie przedstawiali siebie oraz swoje ulubione filmy, muzykę, jedzenie, gwiazdy sportu itp.
- Take care of teddy bear – miś Teddy podróżował do wszystkich szkół, które brały udział w projekcie; uczniowie prezentowali misiowi jak spędzają czas w swojej szkole;
- Trick or treat – present your sweet! – uczniowie mówili o swoich ulubionych słodyczach;
- The lunchbox project – uczniowie opisywali swoje drugie śniadanie w szkole.
Przedstawiłam prezentację na temat „Moja przygoda z TOC” na konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków pt. „Neurodydaktyka w praktyce”.
11. Dbałam o estetykę budynku szkoły. Opiekowałam się tablicą Historia i teraźniejszość, tablicą Szkoła dla rodziców oraz przygotowałam tablicę pt. Zdrowo jem, więcej wiem. Poprzez te działania w szkole były aktualne gazetki, dzięki dekoracjom było kolorowo, szkoła stwarzała atmosferę domu.
Podczas zajęć świetlicowych przygotowywałam z dziećmi dekoracje, którymi przyozdobiłam szkolne korytarze. Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach, pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość
współudziału w życiu szkoły.
Samodzielnie przygotowywałam dekoracje na korytarz szkolny.
12. Brałam udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Zorganizowałam rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2013/14. Integrowałam uczniów przez wspólną aktywność.
Współorganizowałam Europejski Dzień Języków, Dzień Rodziny, choinkę szkolną. Organizacja imprez szkolnych jest działaniem promującym szkołę i jest uzupełnieniem procesu kształcenia wdrażającym uczniów do aktywności w szkole i poza nią.
13. Realizowałam założenia programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Opracowałam plan wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, dokuczania, skarżenia. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.
14. Koordynowałam działania w projekcie edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczestniczyłam w szkoleniu dla szkolnych koordynatorów projektu. Prowadziłam zajęcia warsztatowe dla dzieci. Pedagogizowałam rodziców. Zorganizowałam konkurs plastyczny dla dzieci. Poprzez przygotowanie apelu podsumowałam działania w projekcie podczas zebrania z rodzicami. Zamieszczałam informacje o działaniach w projekcie na stronie internetowej szkoły. Program realizował treści szkolnego programu profilaktycznego. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Wszystkie działania w projekcie spotkały się z pozytywną opinią dzieci i rodziców.
15. Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Prowadziłam zajęcia dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Zorganizowałam zajęć dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego. Pracowałam z uczniem mającym trudności w nauce podczas lekcji. Wykorzystywałam opinie i orzeczenia w pracy z uczniami. Dostosowałam wymagania nauczania do możliwości intelektualnych dziecka oraz pracowałam z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach wyrównawczych. Współpracowałam z rodzicami uczniów mających trudności w nauce. Wyrównywałam szanse edukacyjne. Utworzenie tego typu zajęć językowych dla uczniów znacznie ułatwiło mi pracę na zajęciach obowiązkowych z języka angielskiego.
Praca z uczniem zdolnym językowo polegała na poszerzaniu wiedzy ucznia z różnych dziedzin wykraczające poza program klasy, w której uczeń odbywa naukę. Doskonalona umiejętność wśród uczniów to głównie mówienie. W ramach godzin z art.42KN prowadziłam zajęcia koła eTwinning, na których uczniowie mogli wykorzystywać w nauce języka TIK. Zajęcia te prowadziłam z myślą o uczniach, którzy wyrazili chęć pogłębienia swoich zainteresowań językiem angielskim. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach z języka angielskiego oraz w szkolnych obchodach Europejskiego Dnia Języków. Rozwijałam zdolności uczniów. Miałam okazję realizować i pogłębiać własne zainteresowania. Rozwijałam także swoje kompetencje dydaktyczne, które potem wykorzystałam na lekcjach.
16. Pracowałam z uczniami zaniedbanymi wychowawczo. W ramach godzin z art.42KN prowadziłam sprawowałam również opiekę świetlicową. Na zajęciach tych realizowałam tematykę zgodną z planem pracy świetlicy. Reagowałam na przejawy agresji słownej i fizycznej- stale obserwowałam i kontrolowałam pozytywne i negatywne zachowania uczniów podczas lekcji i w czasie przerw między lekcjami. Indywidualnie rozmawiałam z uczniami na temat zauważonych zachowań. Aktywnie dyżurowałam w czasie przerw. Współpracowałam z rodzicami uczniów zaniedbanych wychowawczo. Pozalekcyjna praca z uczniami w dużym stopniu wpłynęła na lepsze relacje nauczyciel – uczeń. Funkcjonowanie takich zajęć uatrakcyjniło ofertę dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz wzmocniło realizację celów programowych naszej szkoły.
17. Sporządziłam opis i analizę dwóch problemów. Pierwszy z nich był natury wychowawczej, drugi – edukacyjnej. Znalazłam konstruktywne rozwiązania problemów.
18. Sprawowałam opiekę nad praktykantami wyższych uczelni. Dzieliłam się wiedzą i materiałami dydaktycznymi z osobami przygotowującymi się do zawodu nauczyciela. Wspierałam działania uczelni. Studentki poznały w ciągu trwania swojej praktyki wiele metod i form nauczania, które wykorzystywały następnie na prowadzonych przez siebie lekcjach języka. Pogłębiły wiedzę na temat nauczania języka angielskiego w szkole średniej, zdobyły doświadczenie w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
19. Nawiązałam współpracę z wydawnictwami językowymi. Pozyskiwałam darmowe pomoce dydaktyczne w języku obcym. Na bieżąco pozyskiwałam książki, materiały metodyczne, podręczniki do nauki języka angielskiego, płyty CD i DVD z których korzystałam w pracy z uczniami. Poszerzyłam wiedzę o nowościach na rynku wydawniczym. Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego zapewnia uczniom warunki do realizacji procesu kształcenia. Stwarza możliwości podnoszenia poziomu umiejętności językowych oraz osiągania sukcesów przez uczniów w konkursach.
Pozyskałam darmowe nagrody książkowe dla uczniów w ramach szkolnych konkursów językowych, Europejskiego Dnia Języków. Uatrakcyjniłam konkursy i uroczystości.
20. Współpracowałam z opiekunem Samorządu Uczniowskiego w przeprowadzeniu akcji charytatywnej. Wspólnie z wychowankami zbieraliśmy grosze w ramach akcji Góra Grosza. Uwrażliwiałam uczniów na potrzeby innych.
21. Współpracowałam z rodzicami uczniów. Konsultowałam się z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce języka angielskiego. Znajdowałam wspólne rozwiązania i drogi postępowania.
Pełniłam cotygodniowy dyżur dla rodziców podczas godziny dla rodzica. Informowałam rodziców o sukcesach i trudnościach dzieci w nauce języka angielskiego.
Przeprowadziłam lekcję otwartą dla rodziców. Angażowałam rodziców w życie szkoły.
22. Współpracowałam z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi. Współpracowałam z biblioteką szkolną. Korzystałam ze zbiorów biblioteki.
Współpracowałam z Samorządem Uczniowskim. Rozwijałam samorządność uczniów.
Współpracowałam z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Siedlcach. Promowałam zdrowy tryb życia.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim. Wdrażałam zalecenia poradni do pracy z uczniem. Prowadziłam dokumentację. Niosłam właściwą pomoc uczniom.
Współpracowałam z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Korzystałam ze wsparcia merytorycznego placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, które pomogły mi lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów i wspierać ich.
23. Współpracowałam z innymi szkołami. Nawiązałam współpracę z nauczycielem języka angielskiego w Zespole Oświatowym w Śmiarach. Przeprowadziłam międzyszkolny konkurs języka angielskiego. Integracja uczniów.
Realizując projekty w ramach programów eTwinning nawiązałam współpracę z nauczycielami ze szkół podstawowych w Polsce i w Europie. Współpracowałam ze szkołami z następujących krajów: Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie przyszłości, w którym posługiwanie się językami, szczególnie angielskim, sprawna komunikacja z wykorzystaniem środków technicznych i umiejętność porozumienia się ponad podziałami kulturowymi będą tak konieczne jak dziś jest umiejętność czytania i pisania. Dlatego szkoła musi otwierać się na uczniów i nauczycieli z innych krajów i uczyć się współpracy z nimi. Jest to nowe wyzwanie cywilizacyjne dla edukacji i szkoła musi mu sprostać. Podstawą korzyścią dla szkoły z udziału w Programie eTwinning jest realizacja jej podstawowej misji edukacyjnej.
- w projekcie The lunchbox project: Słowacja, Grecja, Rumunia, Polska;
- w projekcie Christmas traditions: Rumunia, Francja, Grecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Rumunia, Islandia, Litwa, Bułgaria, Polska;
- w projekcie Colours around us: Słowacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Litwa, Turcja, Grecja, Rumunia, Polska;
- w projekcie Handmade calendar 2014: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Słowacja, Francja, Łotwa, Turcja, Niemcy, Litwa, Rumunia, Czechy, Polska;
- w projekcie Me & my favourites: Grecja, Łotwa, Ukraina, Norwegia, Turcja, Armenia, Rumunia, Niemcy, Czechy, Polska;
- w projekcie Take care of teddy bear: Chorwacja, Grecja, Litwa, Turcja, Francja, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania, Czechy, Polska;
- w projekcie Trick or treat – present your sweet: Bułgaria, Austria, Portugalia, Litwa, Polska
Przygotowałam uczennice do występów w międzyszkolnych konkursach piosenki angielskiej. Przyczyniłam się do kreowania pozytywnego wizerunku szkoły.
Opiekowałam się studentkami na wydziale filologii angielskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Prowadziłam lekcje, które były przez studentów obserwowane, a następnie omawiane. Pomagałam im również w przygotowaniu własnych scenariuszy lekcji, doborze materiałów i pomocy dydaktycznych oraz udzielałam wielu rad i wskazówek dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przedstawiłam rozkłady materiału przeze mnie sporządzone, ich ewaluacje oraz sprawdzianów.
Zapoznałam praktykantów z zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami i regulacjami prawnymi, udostępniając im dokumentację szkolną i przeprowadzając rozmowy na temat jej zawartości. Starałam się zapoznać studentów z pracą nauczyciela na wielu płaszczyznach, nie tylko od strony merytorycznej, ale także od strony formalnej.
Zależało mi, aby student przymierzający się do zawodu nauczyciela miał świadomość tego jakie są jego obowiązki i jaka odpowiedzialność na nim spoczywa. Na zakończenie praktyk napisałam opinie o studentach dla uczelni.
24. Poszerzyłam wiedzę w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży. Brałam udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia: Zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach doskonalenia zawodowego i ich zastosowanie w pracy z uczniem, przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy i szkoły.
- warsztaty Zrozumieć ADHD – podstawy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
- szkolenie Efektywna współpraca szkoły/placówki z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dzieci na różnych etapach edukacyjnych – szkolenie poruszyło tematykę bezpieczeństwa w szkole w aspekcie prawnym, budowania wspólnie z rodzicami strategii zapewniającej bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, współpracy z rodzicami w sytuacjach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa w szkole;
- kurs „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – doskonalenie umiejętności wychowawczych” na którym poruszono następujące zagadnienia: granice, uczucia, zachęcanie do współpracy, zachęcanie do samodzielności, pochwały, role w rodzinie;
- warsztaty metodyczne „Trudne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania”;
Samodzielnie studiowałam literaturę odnośnie w/w tematyki Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
25. Przeprowadziłam diagnozę wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych. Rozpoznałam, opisałam i dokonałam analizy dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego. Przygotowałam opis i analizę problemów. Znalazłam konstruktywne rozwiązania i zastosowałam je.
26. Budowałam i przeprowadzałam testy diagnostyczne badające poziom opanowania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego początku każdego roku szkolnego oraz pod koniec klasy I i IV oraz VI. Przygotowywałam i przeprowadzałam testy diagnostyczne, które sprawdzały osiągnięte w ciągu roku szkolnego wiadomości i umiejętności uczniów z języka angielskiego. Opracowywałam kryteria ich oceny. Badania przeprowadzałam w pierwszym i ostatnim miesiącu nauki danej klasy. Dokonywałam analizy otrzymanych wyników poszczególnych testów, określałam słabe i mocne strony efektów kształcenia, wyciągałam wnioski na podstawie, których dokonywałam modyfikacji planów wynikowych i stosowanych na lekcjach metod nauczania. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów oraz realizacja ich wniosków wpłynęła znacznie na podniesienie efektywności kształcenia, oraz pozwoliła na rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów i pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Analiza wyników testów stwarzała każdemu uczniowi szansę rozwoju i pomocy w trudnościach. Realizacja wniosków pozwoliła na bardziej świadome i ukierunkowane przygotowywanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego.
Opracowywałam wyniki sprawdzianu w klasie szóstej oraz sprawdzianów próbnych szóstoklasisty w zakresie języka angielskiego. Wnioski wynikające z analizy wyników znalazły się na liście wniosków do realizacji na kolejny rok szkolny co pomogło tak ukierunkować pracę nauczyciela anglisty aby lepiej przygotować uczniów do sprawdzianu i podwyższyć wynik szkoły w zakresie języka obcego.
Wzięłam udział w warsztatach metodycznych „Wieloaspektowa analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych”. Znajomość tematu zastosowałam w opracowaniu analiz próbnych sprawdzianów szóstoklasisty
27. Dbałam o aktualizację tablic na korytarzu szkolnym i w sali lekcyjnej. Sprawowałam opiekę nad szkolną gazetką poświęconą językom obcym, tablicą z informacjami dla rodziców, tablicą na temat historii i teraźniejszości szkoły, tablicą na temat zdrowego stylu życia. Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach, pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych, a także mają możliwość
współudziału w życiu szkoły.
28. Rozwijałam zainteresowania i motywowałam uczniów do nauki języka obcego.
Przygotowywałam uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego OLIMPUS i MULTITEST Promowałam uzdolnienia uczniów. Nastąpił wzrost osiągnięć uczniów. Dzięki uczestnictwu w konkursach, uczniowie mogli zaprezentować swoje wiadomości oraz nauczyć się zdrowej rywalizacji.
Organizowałam i przeprowadzałam szkolne konkursy języka angielskiego, konkursy kultury krajów anglojęzycznych Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w indywidualnym rozwoju.
Współorganizowałam Europejski Dzień Języków. Uwrażliwienie na inne kultury.
Przygotowywałam uczennice do międzyszkolnych konkursów piosenki angielskiej w Wiśniewie i Zbuczynie. Dbając o uczniów, którzy w szczególny sposób interesują się nauczanymi prze ze mnie przedmiotami
29. Stosowałam nowoczesne metody nauczania, szczególnie metody aktywizujące. Praca w parach, praca w grupach, metoda projektu, gry i krzyżówki, puzzle, techniki teatralne z wykorzystaniem kostiumów i scenografii, wykorzystywałam na lekcjach płyty CD, DVD, programy komputerowe oraz aplikacje dostępne online. Stworzenie uczniom możliwości poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz wspomagania ich w indywidualnym rozwoju
30. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności wychowawcze.
Podnosiłam kompetencje i umiejętności wychowawcze poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Nauczyłam się podejmować właściwe działania ratownicze.
Studiowałam literaturę dotyczącą spraw wychowawczych. Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
31. Uczestniczyłam z młodzieżą w różnych formach kultury. Organizowałam wycieczki krajoznawcze dla swoich wychowanków: do Warszawy, Sandomierza, Bałtowa, Konstancina-Jeziorna i Józefowa. Pogłębiłam wiedzę uczniów z różnych dziedzin. Promowałam aktywny wypoczynek uczniów.
32. Współpracowałam z rodzicami. Przeprowadziłam zebrania i indywidualne spotkania z rodzicami. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców.
Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów mającymi problemy w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze. W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną.
Pedagogizowałam rodziców podczas lekcji wychowawczych, prowadziłam tablicę z informacjami dla rodziców na korytarzu szkolnym, zamieszczałam informacje dla rodziców na stornie internetowej szkoły. Wzbogacałam wiedzę rodziców. Uważam, że współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W pracy wychowawczo - opiekuńczej staram się zadbać o kontakt z uczniem nie tylko w szkole, ale również na zewnątrz, wpajając młodym ludziom zasady dobrego i bezpiecznego zachowania oraz odpowiedniej uczniowskiej postawy.
Przeprowadziłam lekcję języka angielskiego otwartą dla rodziców w klasie I. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy.
33. Przeprowadzałam analizę własnej pracy. Prowadziłam zajęcia hospitowane przez dyrektora szkoły. Hospitacja diagnozująca dostarczyła mi nowego doświadczenia, a wnioski wyciągnięte z tej diagnozy, miały znaczenie w mojej dalszej pracy.
Poddawałam swoją pracę autorefleksji. Poznałam swoje mocne i słabe stron oraz wyciągałam wnioski.
Przeprowadziłam wśród uczniów ankietę samooceniającą mnie jako nauczyciela oraz prowadzone przeze mnie zajęcia. Stworzyłam i przeprowadziłam anonimową ankietę skierowaną do uczniów w celu oceny skuteczności podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych. Przeprowadzone ankiety pozwoliły mi udoskonalić prowadzone lekcje języka, godziny wychowawczej, ewaluować plany wynikowe i przedmiotowy system oceniania, co stwarza szansę na poprawienie efektywności nauczania w naszej szkole oraz udoskonalenie mojego warsztatu pracy.
Otrzymałam nagrodę dyrektora szkoły w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyróżnienie sprawiło, że byłam jeszcze bardziej zmotywowana do pracy.

III. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. (§ 8 ust.1 pkt 3)

LP. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI EFEKTY
1. Poznałam procedurę awansu zawodowego Dokładnie zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego. Śledziłam ewentualne zmiany. Stworzenie bazy danych rozporządzeń, ustaw i innych ważnych dokumentów związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia nauczyciela dyplomowanego pozwoliło mi na poprawne sformułowanie wniosku o podjęcie stażu, stworzenia planu rozwoju zawodowego.
Sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu.
Sporządziłam własny planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam go dyrektorowi szkoły.
Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ułatwiło mi to opracowanie sprawozdania z przebiegu stażu, dokonanie oceny efektów zrealizowanych zadań i analizy poprawności dokumentacji.
Dokonałam analizę dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny Szkoły, PSO. Dobrze znam prawo wewnątrzszkolne.
Systematycznie zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej.
2. Doskonaliłam własny warsztat pracy Powiększyłam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych. Zdobyłam nową wiedzę i umiejętności. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach doskonalenia zawodowego i ich zastosowanie w pracy z uczniem, przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy i szkoły.
Gromadziłam i aktualizowałam własną biblioteczkę przedmiotu: słowniki, literatura, itp. Rozbudowałam własny warsztat pracy.
3. Brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych. Udział nauczycieli w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz zapewnia rozwój zawodowy nauczycieli.
4. Uczestniczyłam w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb moich i szkoły. Brałam udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach, szkoleniach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, wydawnictwa językowe: Odbyte przeze mnie szkolenia i warsztaty z pewnością podniosły moje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Starałam się wykorzystywać cenne wskazówki przekazywane przez prowadzących szkolenia.
- seminarium „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego”; W związku z tym, iż nie wszyscy nauczyciele mogli uczestniczyć w tychże szkoleniach dało mi to możliwość dzielenia się z nimi wiedzą nabytą przeze mnie.
- seminarium „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Opracowanie sprawozdania za okres stażu. Nauczyciel przed komisją kwalifikacyjną”; Warto jest również pamiętać, iż podnoszenie kompetencji zawodowych nauczyciela ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.
- warsztaty metodyczne „Mnemotechniki – sposoby szybszego zapamiętywania i uczenia się”; Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji warsztatu pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem.
- warsztaty metodyczne „Angielski w obrazkach – praca z flashcards”;
- warsztaty „Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. Techniki i sposoby zastosowania OK, strategie OK, narzędzia wspomagające OK”;
- szkolenie dla koordynatorów szkolnych programu „Nie pal przy mnie proszę”;
- warsztaty szkoleniowe „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”;
- kurs udzielania pomocy przedlekarskiej;
- szkolenie metodyczne poświęcone uczeniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym w zakresie uczenia grup dzieci zróżnicowanych wiekowo, użycia historii, bajek i opowiadań w procesie nauczania oraz technik efektywnego zarządzania klasą;
- konferencja metodyczna Loud and clear: managing big groups, podczas której zostały poruszone następujące zagadnienia: planowanie pracy w dużych grupach, a efektywne sposoby nauczania języka obcego; praca, a zabawa w dużych grupach: podstawa programowa na I etapie edukacyjnym; nauczanie języka, a nauczanie pożądanych wartości i zachowań w klasach 1-3;

- szkolenie metodyczne Myths, facts and strategies – yes, we can!, na którym trenerka omówiła analizę potencjalnych trudności w sprawdzianie szóstoklasisty; kognitywne i językowe umiejętności ucznia, a sprawdzian szóstoklasisty; strategie nauczania pod kątem przygotowania do sprawdzianu na II etapie kształcenia
- konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych Stories that suport success, podczas której prowadząca pani dr Mariola Bogucka poruszyła zagadnienia indywidualizacji procesu nauczania w oddziałach zróżnicowanych pod kątem wieku, poziomu zaawansowania i umiejętności; techniki wpływające na efektywne zarządzanie grupą uczniów na I etapie edukacyjnym; metody pracy z dziećmi na lekcjach języka angielskiego w oparciu o historie, bajki i opowiadania;
- konferencja metodyczna How to challenge young teens today and develop their linguistic skills for sprawdzian szóstoklasisty tomorrow – szkolenie prowadziła dr Mariola Bogucka na temat efektywnego przygotowania uczniów do części językowej sprawdzianu szóstoklasisty przy jednoczesnym rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych, skutecznych metod diagnozowania postępów osiąganych przez uczniów oraz monitorowania ich gotowości do przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty;
- warsztaty Planowanie testów językowych – kryteria poprawności;
- warsztaty Dokumenty w szkole ładne i wesołe – pomysły na gazetkę, album, kronikę;
- warsztaty Inspiracje plastyczne we wczesnej edukacji dziecka, podczas których poznałam różnorodne techniki plastyczne pobudzające dziecko do twórczego działania i ekspresji, artystyczne inspiracje w oparciu o niekonwencjonalne metody i tematy plastyczne, tworzenie dekoracji z małych form przestrzennych;
- warsztaty Gry i zabawy ruchowe integrujące grupę;
- szkolenie Metody i formy pracy w grupach na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III, na którym zostały omówione społeczne i rozwojowe uwarunkowania uczenia się, fazy rozwoju grupy, metodyka i formy pracy w grupach kooperacyjnych, opracowanie zajęć z wykorzystaniem koncepcji uczenia się we współpracy;
- szkolenie dotyczące programu eTwinning „Projekt na Twinspace”;
- seminarium „Myślę-rozumiem-wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się”;
- konferencja z okazji Europejskiego Roku Obywateli 2013 „Rola szkoły w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Europy”;
- konferencja metodyczna „Making up for the missing bits: Ideas for teaching lower-primary learners” w trakcie której poruszono praktyczne aspekty pracy z uczniem klas 1-3 szkoły podstawowej w oparciu o podręczniki wieloletnie;
- konferencja metodyczna „Learner-centred teaching? Yes, but what about my teaching style?” w trakcie której poruszono praktyczne aspekty pracy z uczniem klas 4-6 szkoły podstawowej w oparciu o podręczniki wieloletnie;
- warsztaty szkoleniowe „Ocenianie kształtujące” w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”;
5. Samodzielne pogłębiałam wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Studiowałam literaturę i czasopisma metodyczne (Języki Obce w Szkole, The Teacher) a zdobywaną wiedzę wykorzystywałam na zajęciach. Wnioski i uwagi dotyczące przeczytanych książek przyczyniły się do analizy moich działań wychowawczych. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi. Interesujące i przydatne pozycje polecałam również kolegom i koleżankom. Dobierając i czytając literaturę starałam się szukać tak by znaleźć w niej podpowiedzi lub rozwiązania interesujących mnie kwestii.
Zapoznawałam się na bieżąco z różnego rodzaju literaturą fachową, a zdobytą wiedzę wykorzystywałam nie tylko na lekcjach języka angielskiego ale również pełniąc funkcję wychowawcy klasy. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu.
Gromadziłam i stale analizowałam własny warsztat pracy (książki, czasopisma, testy, karty pracy, itd.).
6. Doskonaliłam warsztat i metody pracy poprzez korzystanie z dorobku innych nauczycieli. Prowadziłam konsultacje z nauczycielami w codziennej pracy, na spotkaniach zespołów nauczycielskich, podczas szkoleń, podczas konkursów międzyszkolnych, pracując w sieci współpracy szkół, na forach internetowych i w grupach na portalu społecznościowym Facebook. Wymiany poglądów i wnioski były bardzo przydatne w mojej pracy i służyły podniesieniu jej jakości. Korzystałam z doświadczenia nauczycieli innych szkół, które kształtowało się podczas udziału w kursach, konferencjach i warsztatach. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez korzystanie z dorobku innych nauczycieli wpływa na podniesienie efektywności procesu kształcenia i zapewnia wysoką jakość pracy szkoły.
7. Poszerzyłam kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna i kształcenie specjalne”. Zdobyte wykształcenie przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.”
8. Poznałam i wdrożyłam techniki TOC w pracy z uczniami. Uczestniczyłam w seminarium „Myślę – rozumiem – wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się”. TOC to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych, skierowany dla wszystkich poziomów edukacyjnych.
Przystąpiłam do projektu edukacyjnego „Myślę – rozumiem – wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się” realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Nauczycieli. Podstawowym zadaniem programu TOC dla edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy zmienić? Jak należy to zmienić?
Prowadziłam lekcję otwartą dla koordynatora projektu, podczas której zastosowałam narzędzie myślowe – chmurkę. Uniwersalność programu polega na tym, że trzy "narzędzia myślowe" TOC: (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do treści edukacyjnych wszystkich nauczanych przedmiotów (w moim przypadku: język angielski i godzina z wychowawcą).
Przedstawiłam prezentację na temat „Moja przygoda z TOC” na konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języków pt. „Neurodydaktyka w praktyce” zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce uczniowie potrafią: zrozumieć materiał, zamiast uczyć się go na pamięć, potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole do swojego życia, wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy i konflikty. Dysponują narzędziami, dzięki którym to właśnie oni ponoszą odpowiedzialność za proces uczenia się.
9. Poznałam i wdrożyłam elementy Oceniania Kształtującego na lekcjach. Ukończyłam 15-godzinne warsztaty „Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej. Techniki i sposoby zastosowania OK, strategie OK, narzędzia wspomagające OK. Nauczyłam się określać i wyjaśniać uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. Poznałam strategię organizowania w klasie dyskusji, zadawania pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą. Potrafię udzielać uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają widoczny postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wiem jakie strategie zastosować, aby umożliwić uczniom korzystanie z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych. Stosując elementy OK na lekcjach języka angielskiego wspomagam uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.
Ukończyłam kurs pt. „Ocenianie kształtujące” składający się z 15-godzinnych warsztatów szkoleniowych, 7-godzinnych konsultacji oraz 3-godzinnego szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim”.
Korzystałam z zasobów ORE
Prowadziłam lekcje języka angielskiego z zastosowaniem elementów OK.

Podsumowanie

Okres odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego był czasem zdobywania nowych doświadczeń, dzielenia się zdobytymi doświadczeniami z innymi nauczycielami, a także pogłębiania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, niezbędnych w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Był to okres niezwykle pracowity, dzięki któremu miałam również okazję uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, wymagające dalszej pracy. Czerpiąc ze zdobytych doświadczeń, rozumiem potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela i jestem pewna, że mogę w tym zawodzie jeszcze bardzo wiele osiągnąć zarówno dla siebie jak i dla szkoły, w której jestem zatrudniona. Sądzę, że podjęte przeze mnie działania przez cały okres stażu zaowocowały nowymi umiejętnościami: świadomego planowania, organizowania i koordynowania różnych imprez, kreślenia i realizowania ścieżki rozwoju osobistego; pogłębieniem wiedzy w zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym i strukturze prawnej, a także większym zrozumieniem dla problemów uczniów i ich rodziców.
Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Mając na uwadze również poniesione porażki i popełnione błędy, będę starała się w przyszłości stosować nowe sposoby i metody rozwiązywania problemów, by pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody kierując się zdobytym doświadczeniem, by ciągle doskonalić się jako nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży. Mam nadzieję, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania, moją satysfakcją osobistą i przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Jolanta Jastrzębska Domanice Kolonia, 01.06.2016 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.