X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31867
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciele mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Ewelina Kurkowska
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRUDZOWICE: Oddział przedszkolny w Dziewkach
NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie przedszkolne
POSIADANE KWALIFIKACJE: Studia magisterskie
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU: Jolanta Bajan
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013r – 31.05.2016r.


Jestem nauczycielem z 6 letnim stażem pedagogicznym. W pierwszym i w 2 roku stażu prowadziłam grupę dzieci 3-4 letnich. W ostatnim roku stażu mam możliwość wprowadzić w świat przedszkolnej zabawy i nauki dzieci 5 letnie. Bardzo lubię swoją pracę, daje mi ona dużo satysfakcji, cieszę się z każdego sukcesu „moich „dzieci. Staram się zaszczepić u dzieci miłość i szacunek do książek, literatury, zwłaszcza dziecięcej ich najbliższej, małej ojczyzny, a nade wszystko szacunku dla drugiego człowieka. Uczę ich być kulturalnymi i dobrymi ludźmi. Moja praca jako nauczyciela-wychowawcy polega na nieustannym dokształcaniu się, studiowaniu literatury, ciągłym zgłębianiu wielu dziedzin nauki i życia. Z dniem 01.09.2013r., uzyskałam pozwolenie na rozpoczęcie stażu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Opiekunem mojego stażu została pani Jolanta Bajan, która jest nauczycielem mianowanym wychowania przedszkolnego z wieloletnim stażem. Na początku września 2013r ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu. Pani Jolanta Bajan uświadomiła mi jakie obowiązki będą na mnie spoczywać i pomogła mi zaplanować dalszą pracę związaną z moim awansem zawodowym. W okresie całego stażu starałam się realizować wszystkie założone cele w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie okres intensywnej pracy nad sprostaniem wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego ( zgodnie z rozporządzeniem MENiS). Po przeanalizowaniu szczegółowych wymagań dotyczących awansu zawodowego, opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym ujęłam potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Plan rozwoju zawodowego został zatwierdzony przez pana dyrektora Janusza Stelmacha. Analizowałam przepisy prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Koncentrowałam się głównie na wyszukiwaniu informacji o awansie zawodowym w Internecie. Ciekawych stronach i portalach edukacyjnych. Dokonywałam analizy stron edukacyjnych zamieszczanych w Internecie w celu zbierania informacji dotyczących awansu zawodowego. Korzystałam również ze wskazówek Pana Dyrektora, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb przedszkola. Pojawiające się zadania w trakcie trwania stażu, ale nie ujęte w planie rozwoju zawodowego, wpływały pozytywnie na bieżące potrzeby przedszkola oraz środowiska lokalnego. Wywiązując się z powierzonych mi zadań podnosiłam jakość własnej pracy, a tym samym pracy przedszkola. Celem moich działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
w pracy z dziećmi był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki
i ukształtowanie właściwych postaw. Chętnie uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, starałam się na bieżąco wzbogacać swój warsztat pracy. Poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania przedszkola. Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie, z realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, stworzonego na podstawie wymagań zawartych w § 7 ust. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.
§ 7 ust. 2 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.
1. Poznanie procedur awansu zawodowego
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego. Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5). Zgodnie z przepisami we wrześniu 2013r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Wzięłam udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez CDN Sosnowiec.
Efekty realizacji:
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami dzieci. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu p. Jolantą Bajan, na którym omówiłyśmy zasady naszej współpracy poprzez ustalenie zasad współdziałania oraz zadań do wykonania ujętych w tzw. kontrakcie, który obopólnie został zaakceptowany.
Współpraca nasza polegała głównie na:
- prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu,
- obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganie wniosków oraz korygowanie błędów,
- dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących,
- opracowaniu scenariuszy zajęć,
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dwa razy w semestrze obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
- wykorzystanie czasu na zajęciach;
- indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych;
- dobór metod, środków dydaktycznych, pomocy podczas prowadzonych zajęć;
Systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem stażu i sporządzałam z nich krótkie notatki. Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele dwa razy
w semestrze prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z dokładnym określeniem celów szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane
i dyskutowane, dokonywałam ich ewaluacji. Podczas całego stażu spotykałyśmy się i na bieżąco dokonywałyśmy analizy przebiegu planu rozwoju zawodowego. Analizowałam
i wyciągałam wnioski z napotykanych przeze mnie trudności i sukcesów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu p. Jolantę Bajan, która wspierała mnie
w podejmowanych przeze mnie działaniach.

Efekty realizacji
Dokonane obserwacje sprawiły, iż zajęcia, które teraz przeprowadzam stają się coraz bardziej interesujące i zachęcające dzieci do działania. Obserwowane zajęcia, uroczystości były dla mnie cennym źródłem inspiracji i nowych pomysłów do zrealizowania w przedszkolu. Przekonałam się też, że moją pracę z dziećmi wykonuję prawidłowo. Kontakty z innymi nauczycielami oraz współpraca z opiekunem stażu, dały mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

3.Analiza literatury fachowej
W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura fachowa była mi pomocna w opracowywaniu scenariuszy zajęć. Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki przedszkolnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego.
Aktywnie pracując nad samokształceniem korzystałam i zapoznałam się z następującymi pozycjami:
1. Anna Szczepańska „Elementarz obrazkowy” do ćwiczeń słuchowo- językowych
2. Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska „Diagnoza Przedszkolne” gotowość dzieci do podjęcia nauki w szkole.
3. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska „Dni tygodnia, pory roku i miesiące”.
4. Elke Fox, Jutta Garbert „Mój podręcznik pierwszej pomocy”.
5.Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton” savoir- vivre dla dzieci.
6. Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone”.
7. Marzena Cieśla, Monika Słojewska „Zabawy ruchowe w naszym przedszkolu”.
8. Marta Bogdanowicz „Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki”.
9. Regina Przyborowska- Wynimko „ Nowe rytmy”.
10. Grzegorz Kasdepke „Co to znaczy...” 101 zabawnych historyjek które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń.
11. „Zabawy na każdą pogodę” czyli to co twoje dziecko lubi najbardziej.
12. Maria Konopnicka „Co słonko widziało”
13.Maria Tomaszewska „Pląsy z długą brodą”
14. Maja von Vogel „Czy czujesz lekki powiew wiatru?”.
15. Maria Malicka „ Bajki terapeutyczne”
16. Lucyna Brzozowska, Renata Kownacka, Maria Lorek, Anna Sowińska „ Z zabawą i bajką
w świecie sześciolatka”

Efekty realizacji
Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne, pomogła w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych. Potrafię wykorzystać różnego rodzaju literaturę w przeprowadzanych zajęciach, np. opowiadania, wiersze, bajki z morałem związane z zachowaniami społecznymi. W trakcie tworzenia scenariuszy i prowadzenia zajęć wykorzystuję zgromadzoną wiedzę w celu integrowania sfer osobowości dziecka: emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej. Systematycznie dbam o doskonalenie wynikające z własnych potrzeb i gromadziłam materiały służące własnemu rozwojowi, które wykorzystuje w trakcie pracy.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb własnych i przedszkola.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także przez uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia zawodowego. Za priorytetowe zadanie, które byłoby punktem wyjścia do odnoszenia sukcesów w pracy zawodowej uznałam doskonalenie warsztatu i metod pracy. Szukałam, więc takich form doskonalenia, które stałyby się największą pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków i równocześnie doskonaliłyby moją pracę, jak również podwyższałyby jakość pracy oddziału przedszkolnego, w którym pracuję. Tematyka podejmowanego przeze mnie dokształcania była zgodna z moimi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola. Kursy pozwoliły mi zdobyć wiedzę i przede wszystkim nabyć umiejętności, które wykorzystałam w swojej pracy.
Tematyka szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych:
„Rola i znaczenie bajek w rozwoju dziecka” – szkolenie pozwoliło mi na zapoznanie się
z metodologią opowiadania bajek, ich rolą w procesie edukacji oraz znaczenia bajki w rozwoju dziecka.
„Smyki w krainie muzyki” - Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych. Elementy Metody Batii Strauss w zabawach. Udział w szkoleniu pozwolił mi na poszerzenie metod pracy z dziećmi poprzez zastosowanie metody aktywnego słuchania muzyki. Dzieci mają możliwość słuchania, odczuwania muzyki klasycznej w sposób radosny i wesoły. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zmianę ról jaką mogą pełnić dzieci
w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w rolę dyrygenta.
„Diagnoza emocji i zachowań dziecka”. Szkolenie umożliwiło mi na zapoznanie się ze sposobami diagnozowanie emocji i zachowań dzieci oraz ich kompensacji.
„Zastosowanie elementów terapii sensorycznej w codziennej pracy z dzieckiem”
„Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego ”Podczas tego szkolenia zapoznałam się z rodzajami aktów prawnych regulujących awans zawodowy nauczycieli oraz niezbędną dokumentacją. Zapoznałam się również z formą procesu egzaminacyjnego.
„Kurs kwalifikacyjny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Dzięki udziałowi w kursie zapoznałam się z diagnozowaniem i metodyką pracy z dziećmi z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami intelektualnymi w tym z upośledzeniem w stopniu lekkim. Kończąc kurs uzyskałam certyfikat. Kurs był wynikiem obserwacji zachowań dzieci i miał rozwinąć umiejętności pracy z nimi.
Efekty:
Ukończone szkolenia i kursy wynikały z potrzeb dzieci i przedszkola. Stałe dokształcanie pozwoliło mi poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, umożliwiło mi systematyczne konsultowanie podejmowanych działań, tak aby przynosiły jak najlepsze efekty, służyły rozwojowi mojemu i moich wychowanków oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola. W efekcie pozwoliły mi na urozmaicenie prowadzonych zajęć, wprowadzeniu nowej metodologii w pracy z dziećmi oraz łatwiejsze i trafniejsze diagnozowanie dzieci, czego efektem jest diagnoza śródroczna i roczna.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy, zastosowanie nowatorskich metod w inspirowaniu twórczej aktywności dzieci
Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji. Samodzielnie przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, karty do ćwiczeń grafomotorycznych, wiersze, obrazki. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W oparciu o Podstawę Programową pisałam plany miesięczne. W grupie trzy i czterolatków opracowałam karty obserwacji dzieci, które umożliwiły mi określenie stopnia posiadanej przez dzieci wiedzy i umiejętności oraz pozwoliły śledzić rozwój podopiecznych. Miałam również obowiązek dokonania diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 l oraz analizę i podsumowanie wyników diagnozy w grupie. Prowadząc najstarszą grupę diagnozę wstępną przeprowadzałam na przestrzeni października
i listopada, a końcową w kwietniu. Następnie przygotowałam informację dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Dokumentowałam również kontakty z rodzicami moich wychowanków w formie protokołów zebrań z rodzicami. Dokonałam okresowego diagnozowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków. Opracowywałam sprawozdania półroczne i końcowe, scenariusze zajęć obserwowanych przez dyrektora i opiekuna stażu oraz scenariusze uroczystości przedszkolnych. Wzbogaciłam również własną bazę muzyczną o płyty CD i teksty piosenek, a także płyty z różnymi rodzajami muzyki dziecięcej. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach (szkoleniach) wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania zintegrowanych działań edukacyjnych.
Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody i techniki wspomagające rozwój dziecka: pedagogika zabawy, elementy pedagogiki alternatywnej M. Montessori, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej, improwizacji ruchowej R. Labana, Metoda Dennisona (Kinezjologia edukacyjna), zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne. W swej pracy dydaktycznej stosuję nowatorskie metody aktywizujące dzieci:
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy ćwiczeń Metodą Dennisona,
- elementy Metody Pedagogiki Zabawy,
- elementy dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
- elementy Metody Relaksacji wg Jacobsona
- elementy technik : pregamano, scarboking, emobossing, decoupage,
W okresie stażu prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego. Uczestniczyłam w pracach Zespołu Ewaluacyjnego na terenie placówki.
W tym celu sporządziłam ankiety dla rodziców, dyrektora i nauczycieli dotyczącą „Indywidualne potrzeby dziecka” i sporządziłam raport końcowy ewaluacji wewnętrznej przedszkola pod tym samym tytułem. Współpracowałam w Zespole Wychowawców i wymieniałem się informacjami z innymi nauczycielami na temat pracy z dziećmi oraz podjętymi działaniami. Uczestniczyłam w procesie rekrutacji Zespołu Szkół w Brudzowicach pracując w zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora w oparciu o przedłożone wnioski. Dążąc do rozwoju swojego warsztatu pracy w formie e-learningowej poznałam następujące formy i metody artystyczne pracy z dziećmi: pregamano, scarboking, emobossing, decoupage, które pozwoliły mi na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój manualny dzieci.

Efekty działań:
Dążąc do ulepszania własnego warsztatu pracy zgromadziłam i wzbogaciłam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej i psychologicznej. Poprawnie i systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną. Organizowałam i doskonaliłam swój własny warsztat pracy, a zgromadzone materiały służą efektywnej nauce wychowanków. Byłam autorką kart obserwacji dzieci, diagnoz osiągnięć edukacyjnych wychowanków oraz gotowości szkolnej, które zostały przekazane rodzicom dzieci. Działając w Zespołu Wychowawców współtworzyłam dokumentacje zespołu. Przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną oddziału przedszkolnego opracowując ankiety (dla rodziców, nauczycieli, dyrekcji) oraz zanalizowałam wyniki i wyciągnęłam wnioski przedstawione na radzie pedagogicznej.
6. Wykorzystanie umiejętności plastycznych w pracy z dziećmi oraz w wystroju przedszkola.

Starałam się aby sala przedszkolna była kolorowa i przyjazna dla dzieci, dlatego wykorzystując swoje zdolności plastyczne dbałam o estetyczny wygląd sali, tworząc dekorację związaną z porami roku i uroczystościami. Oprócz dekoracji dbałam o aktualizację gazetki przedszkolnej, byłam autorką scenografii oraz strojów na przedstawienia i uroczystości. Wykonywałam wspólnie z dziećmi upominki dla rodziców i dziadków z okazji ich święta. Regularnie przygotowywałam ozdoby na Kiermasze Świąteczne: choinki wykonane różnymi metodami (wykonane z makaronu, słomy, wstążki), kule śnieżne (aniołki z brokatem w szklanym pojemniku), jajka oraz kosze z papierowej wikliny, serduszka z masy solnej, stroiki świąteczne, świeczki żelowe, książki okolicznościowe, kwiatowe drzewka szczęścia. Wykonywałam również zaproszenia okolicznościowe dla rodziców, dyrekcji oraz zaproszonych gości, dyplomy dla dzieci za aktywny udział w życiu przedszkola. W celu urozmaicenia zajęć tworzyłam plansze demonstracyjne oraz gry edukacyjne. W wspólnie
z dziećmi stworzyłam na przywitanie wiosny kwiaty z bibuły do dekoracji sali przedszkolnej oraz „Marzannę”.

Efekty działań:

Wykorzystanie umiejętności plastycznych przyczyniło się do stworzenia dogodnych warunków do nauki dzieci poprzez wykonanie ozdób różnymi technikami. Pozwoliło im to rozwinąć możliwości manualne oraz estetyczne w pracy z dziećmi. Dzieci mogły współtworzyć elementy wystroju i barć udział w przygotowanych uroczystości. Prace które wykonałam przyczyniły się do poprawy wizerunku przedszkola.

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

W okresie stażu systematycznie prowadziłam dokumentację przebiegu całego okresu stażu, gromadząc dokumenty:
- zaświadczenia o przebytych kursach i szkoleniach,
- scenariusze przeprowadzanych zajęć, referaty,
- dyplomy i podziękowania za uzyskane osiągnięcia w konkursach plastycznych,
- wytwory prac dzieci (prace plastyczne), pomoce dydaktyczne, zdjęcia,
- dokumentacja fotograficzna sali przedszkolnej
Analiza realizacji planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie sprawozdania pozwoliło mi na wyciągniecie wniosków ze zgromadzonych materiałów w celu poprawy mojej pracy.

Efekty realizacji:

Zgromadzone scenariusze zajęć pozwalają mi na wykorzystanie zdobytej wiedzy
w dalszym toku realizacji stażu, jak również do dzielenia się z innymi nauczycielami na portalach internetowych. Dyplomy za osiągnięte sukcesy plastyczne pozwalają na porównanie wyników osiągnięć w poszczególnych latach, wpływają mobilizująco i zachęcają dzieci do osiągania podobnych sukcesów lub zajmowania jeszcze lepszych miejsc. Efektem realizacji planu rozwoju jest opracowanie sprawozdania i teczki dorobku zawodowego, które zaowocują podniesieniem jakości mojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.
1.Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych

Organizując konkursy sporządziłam regulaminy, następnym krokiem było znalezienie sponsorów w celu zakupu nagród dla uczestników. Komisja konkursowa, w której skład wchodzili rodzice wyłoniła zwycięskie prace, nastąpiło ogłoszone wyniki, rozdano nagrody. W celu utrwalenia osiągnięć przygotowałam także dyplomy dla dzieci, oraz podziękowania dla rodziców.
Konkursy realizowane przeprowadzone w grupie przedszkolnej :
- „Ozdoba bożonarodzeniowa”: konkurs dla dzieci i ich rodziców Oddziału przedszkolnego w Dziewkach. Zorganizowałam go w celu zaprezentowania własnej twórczości, rozwijania i kształtowania żywej wyobraźni plastycznej i przestrzennej a także, by dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane z wykonywaniem ozdób choinkowych. Organizując konkurs znalazłam sponsorów na nagrody dla uczestników, przygotowałam także dyplomy. Nagrody zostały rozdane podczas spotkania Świątecznego, przed dziećmi oraz pracownikami przedszkola.
- Ozdoba wielkanocna: praca plastyczna wykonanie ozdób w formie przestrzennej
- Najpiękniejszy strój karnawałowy: konkurs na wykonanie najładniejszego/ najciekawszego stroju oraz prezentacja na zabawie karnawałowej.
- Wiosenne Drzewo: konkurs plastyczny sporządzenie pracy w dowolnej technice obrazującej wiosenne drzewo
- Mój przyjaciel miś: praca plastyczna zobrazowanie swojego misia
- Bohater mojej bajki: plastyczna zobrazowanie swojego bohatera (książkowego). Celem konkursu było zainteresowanie dzieci dziecięcą literaturą
Celem powyższych konkursów było rozwijanie własnej twórczości, wyobraźni i oryginalności pomysłów.

Efekty realizacji:

Przygotowanie konkursów oraz udział w nich przyczyniły się do zwiększenia motywacji wśród dzieci oraz wykazania się w różnych dziedzinach. Rodzice mogli porównać prace, śledzić postępy swoich dzieci i zaangażować się w proces kształcenia. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat kultury, literatury oraz zwyczajów regionalnych i wykorzystywały w praktyce swoje umiejętności plastyczne. Eksponowałam dziecięce prace plastyczne na wystawkach i gazetkach ściennych.
2. Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie gminy i całego kraju:

Ważnym dla mnie zadaniem było zawsze inspirowanie dzieci do rozwijania ich zainteresowań i zdolności, dlatego też zachęcałam dzieci oraz rodziców do konkursów oraz tworzenia wraz z dziećmi prac plastycznych na konkursy. W ramach tych zajęć dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności plastyczne, muzyczne. Udział w nich dał moim podopiecznym możliwość przystąpienia do konkursów przedszkolnych, gdzie odnosili sukcesy, zdobywając nagrody. Przygotowując dzieci do konkursów przekazywałam przedszkolakom swoją wiedzę i doświadczenie, które uzyskałam w różnych formach doskonalenia oraz poprzez własne zainteresowania i samokształcenie, promowałam również nasze przedszkole w szerszym środowisku.
Przygotowywałam dzieci do udziału w następujących konkursach:
„Zaczarowana pisanka”- Gminny konkurs plastyczny organizowany przez ZS nr2 w Sulikowie.
„Piosenka Dziecięca” – Gminny konkurs piosenki dziecięcej organizowany przez ZSP w Wojkowicach Kościelnych.
Zorganizowane konkursy promowały placówkę w środowisku lokalnym.
„Kartka bożonarodzeniowa” – ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole nr 20 w Rybniku.
Efekty działań:
Rozwijanie aktywności i motywacji dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach pozaszkolnych. Dzięki prowadzeniu konkursów każdy z wychowanków mógł odnieść sukces,
Udział dzieci w konkursach zawsze spotyka się z dużym oddźwiękiem. Służą nie tylko rozwijaniu zdolności, ale przede wszystkim aktywizacji dzieci, realizacją ich zainteresowania
i umożliwiają zdrową rywalizację z rówieśnikami. Biorąc udział w licznych konkursach dzieci poszerzały swą wiedzę na różne tematy. Swoimi pracami plastycznymi promowały przedszkole w środowisku.
3.Podejmowanie działań na rzecz promocji placówki w środowisku lokalnym
Jednym z moich celów w planie rozwoju zawodowego była promocja placówki
w środowisku lokalnym. Podjęłam działania w celu organizacji kiermaszu świątecznego. Przy udziale rodziców udało mi się zorganizować przez okres stażu 4 kiermasze świąteczne. Organizacja kiermaszu świątecznego miała na celu integrację środowiska lokalnego podczas uroczystości przedszkolnych w trakcie których były sprzedawane ozdoby świąteczne. Pozyskane środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby dzieci przedszkola. Kolejnym działaniem mającym na celu promocję placówki było włączenie się przygotowania ozdób Wielkanocnych na gminny kiermasz świąteczny organizowany przez Urząd Miasta i Gminny w Siewierzu. Oprócz udział kiermaszu świątecznym skupiłam się również na organizowaniu i uczestnictwie w akcjach charytatywnych odbywających się w naszym przedszkolu oraz na zaangażowaniu jak największej ilości osób pomagających. Systematycznie w ciągu całego roku angażowałam rodziców i dzieci do przynoszenia zużytych baterii, nakrętek plastikowych. Zachęcałam rodziców i dzieci do wspierania akcji charytatywnej „Góra Grosza”, udział dzieci i rodziców w koncercie WOŚP. Promocja szkoły miała związek również ze współfinansowaniem działań przedszkola, dlatego podjęłam działania mające na celu pozyskiwanie sponsorów. Z pozyskanych środków i przekazanych rzeczy został odnowiony korytarz przedszkolny, ufundowana została piaskownica dla dzieci przedszkolnych oraz zabawki i książki, które posłużyły jako nagrody konkursowe dla przedszkolaków. Jeden z rodziców za sponsorował lampki i ozdoby choinkowe, inny materiały na stroje dla dzieci, kolejny artykuły papiernicze i higieniczne, także zakupiono poczęstunek dla dzieci z okazji „Święta rodziny”.
Efekty działań

Pozyskanie środków finansowych oraz darów na potrzeby przedszkola. Integracja społeczności lokalnej, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi, nauka (tolerancji), wyrabianie wrażliwości i współczucia, kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec drugiego człowieka, promowanie placówki w środowisku lokalnym jako lokalnego centrum kultury i edukacji - integracja rodziców, dzieci i pracowników przedszkola, angażowanie się rodziców w życie placówki. Promocja placówki poprzez regularne organizowanie kiermaszu świątecznego.


4.Organizowanie, przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Przez cały okres mojego stażu obejmujący prawie trzy lata organizowałam samodzielnie oraz z pomocą koleżanek różnego rodzaje uroczystości i imprezy przedszkolne mające na celu integracje z rówieśnikami, zapoznawanie się z tradycjami oraz wdrożenie do aktywnego życia przedszkola rodziców. Oprócz imprez i uroczystości z udziałem całej społeczności przedszkolnej organizowałam również inne spotkania, i zabawy. W tym celu tworzyłam scenariusze uroczystości, dekoracje a także przygotowałam dzieci do wystąpień:
Rok szkolny 2013/2014 grupa 3- 4 latków
- 02.09. Rozpoczęcie roku szkolnego
- 28.11. Dzień pluszowego Misia
- 20.12 Przedstawienie Bożonarodzeniowe dla rodziców- Jasełka
- 14.02 Dzień Chłopaka
- 27.02 Bal karnawałowy
- 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny
- 05.06 Piknik Rodzinny
- 27.06 Zakończenie roku szkolnego
Rok szkolny 2014/2015 grupa 3- 4-latków
- 30.09 Dzień Chłopaka
- 25.11 Dzień Pluszowego Misia
- 06.12 Mikołaj w Przedszkolu
- 23.12 Przedstawienie Jasełkowe
- 23.12 Świąteczne spotkanie z rodzicami
- 23.01 Karnawałowy wieczór przebojów w ZS w Brudzowicach
- 10.02 Dzień Babci i Dziadka
- 09.03 Dzień Kobiet
- 20.03 Powitanie Wiosny
- 26.06 Święto Rodziny
- 26.06 Uroczystość Zakończenia Roku szkolnego
Rok szkolny 2015/2016 grupa 4- 5 latków
- 14.02 Dzień Chłopaka
- 14.10 Dzień Edukacji Narodowej
- 25.11. Dzień pluszowego Misia
- 04.12 Dzień Górnika
- 18.01 Przedstawienie Bożonarodzeniowe dla rodziców- Jasełka
- 03.02 Dzień Babci i Dziadka
- 04.02 Bal karnawałowy
- 05.02 Impreza środowiskowa ZS w Brudzowicach
- 15.02 Walentynki
- 08.03 Dzień Kobiet
- 21.03 Pierwszy Dzień Wiosny
- 22.04 Dzień Ziemi

Efekty realizacji:
Organizacja uroczystości rodzinnych miała za zadanie integrować wszystkich rodziców z całego przedszkola, rozwijać umiejętności współdziałania w zespole, postawy koleżeńskie, uczyć przestrzegania zasad i reguł zabaw. Przygotowane uroczystości i zabawy dla dzieci były okazją do stwarzanie wspólnej, radosnej zabawy, dobrego samopoczucia, integrowania się z rówieśnikami i kolegami z innych grup, czerpania radości z posiadanych umiejętności, budzenia wiary we własne możliwości oraz miało wpływ na rozwój zainteresowań, uczyły tolerancji i zgodnego współdziałania w zespole.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Nasze przedszkole od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami. W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze obopólne korzyści. Przez okres trzyletniego stażu na nauczyciela mianowanego aktywnie pracowałam na rzecz przedszkola i środowiska przedszkolnego poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z Urzędem Gminy w Siewierzu.
W ramach współpracy z urzędem gminy przedszkole może liczyć na wypożyczenie wszelkiego sprzętu przy organizacji imprez plenerowych, np. Festyn rodzinny. Przedszkole włącza się też w różne uroczystości i imprezy organizowane przez Urzędem Gminy
w Siewierzu
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Siewierzu.
W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną dzieci poznały funkcjonowanie biblioteki, dzięki pani bibliotekarce zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek
i możliwością założenia karty bibliotecznej oraz rozbudziły w sobie zainteresowania czytelnicze.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Ochotniczą Strażą Pożarną.
Współpraca z tymi instytucjami polegała na zapraszaniu przedstawicieli obydwu zawodów do przedszkola. Dzieci miały wówczas możliwość uczestniczenia w pogadankach, które miały na celu kształtowanie u nich właściwych postaw w różnych sytuacjach zagrożenia. Podczas tych spotkań dzieci mogły oglądać mundury, zarówno robocze jak i galowe. Przedstawiciele policji i straży pożarnej opowiadali o swojej codziennej pracy, nietypowych zdarzeniach. Prezentowali sprzęty służące im do pracy. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia wozu strażackiego i policyjnego. Przedszkole również mogło liczyć na wypożyczenie stołów
z remizy strażackiej przy organizowaniu „Festynu Rodzinnego.”
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
Jedną z form naszej współpracy było uczestniczenie dzieci w teatrzykach, przedstawieniach organizowanych przez MOKIR w Siewierzu.
Współpraca ze sklepem w Dziewkach.
Przeprowadzenie zajęć w sklepie na temat kulturalnego zachowania się w sklepie, poznanie pracy ekspedientki wyposażenia sklepu.
Współpraca z Nadleśnictwem Siewierz.
Podczas spotkania z leśniczym dzieci zapoznały się z potrzebą dokarmiania zwierząt
i otrzymały pokarm dla ptaków w postaci kulek do zawieszenia na drzewie. Dzieci obserwowały zachowanie ptaków zachęcały rodziców do wykonania karmników dla ptaków.
Współpraca z restauracją „Zamkowa” .
Współpraca nasz polegała na wypożyczaniu grilla i termosów na różne uroczystości przedszkolne.
Współpraca z Zespołem Szkół w Brudzowicach
Oddział Przedszkolny w Dziewkach Podlega Dyrektorowi Zespołu szkół w Brudzowicach. Przedszkole z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem włączamy się w imprezy środowiskowe oraz różnego rodzaju akcje.

Efekty realizacji:

Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi miało na celu kształtowanie bezpiecznych postaw w domu i przedszkolu, zaznajomienie się z różnymi instytucjami działającymi na terenie Gminy Siewierz, zapoznanie się charakterem pracy zaproszonych gości oraz ze sprzętem z którego korzystają, utrwalanie bezpiecznych zachowań. Stwarzanie warunków do prezentowania przez dzieci ich umiejętności artystycznych. Dbanie o rozwój kultury fizycznej oraz znaczenia sportu w codziennym życiu. Integrowanie dzieci ze społecznością lokalną. Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

6. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
W ciągu stażu, jako wychowawca grupy, starałam się poznać środowisko lokalne dzieci. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach, spacerach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach czy też uroczystościach przedszkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi i ich rodzicami. W sferze wychowawczej bardzo istotnym elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyła temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci, a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka i relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu.
W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowaniu
w grupie, postępów w rozwoju i stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
W czasie trwania stażu jako podstawę realizacji programu wychowawczego planując pracę
z dziećmi opierałam się na programie „Od przedszkola do pierwszaka”. Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi roczne plany pracy przedszkola oraz wnioski z rad pedagogicznych. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń
i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami. Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka
w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić,
a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Zapoznawałam rodziców z wynikami obserwacji
i diagnozy przedszkolnej, dzięki której dostrzegali postępy i rozwój własnego dziecka widziany oczami nauczyciela.
Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam
w stałym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Starałam się poznać jak najlepiej środowisko dzieci, rodziców.
Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,
a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze wątpliwości wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na spotkaniach indywidualnych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać grupowe nieporozumienia. Wielokrotnie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, integracji, agresji, przemocy i bezpieczeństwa. Przygotowywałam wszelkiego rodzaju referaty o charakterze informacyjnym, aby wizualnie odzwierciedlić treści pogadanki.
Przez cały okres stażu starałam się krytycznie oceniać swoją pracę nauczyciela
i wychowawcy. Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy zaobserwowałam, że dzieci mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału szukałam nowych rozwiązań, stosując często na zajęciach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne).
Obserwowałam i poznawałam swoich wychowanków na zajęciach dydaktycznych, zabawach swobodnych, spotkaniach, wycieczkach, uroczystościach i imprezach przedszkolnych. Treści dotyczące zagadnień ujmowane w koncepcjach pracy przedszkola realizowałam z dziećmi
w poszczególnych grupach dostosowując do wieku i możliwości dzieci. Różnicowałam stopnie trudności z uwagi na rozwój dzieci w poszczególnych grupach przez cały okres stażu. Rozbudzałam zainteresowanie książką oraz kształtowałam motywację dziecka do podejmowania prób czytania wykorzystując książeczki z cyklu Słonecznej biblioteki
E. Czerwińskiej, M. Narożnik, Wprowadzanie dziecka w świat pisma I. Majchrzak, Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz. W swojej pracy pedagogicznej stosowałam różne formy pracy, a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, korekcyjno-kompensacyjne, usprawniające. Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia, dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte:
- ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, np.: cięcie nożyczkami, przewlekanie sznurka przez dziurki, układanie puzzli, lepienie z plasteliny, kolorowanie obrazka, ćwiczenia graficzne, wyklejanie;
- ćwiczenia doskonalące prawidłową wymowę oraz budowanie zdań, np. opowiadanie
o tym, co znajduje się na ilustracji, wyszukiwanie i nazywanie przedmiotów, rozwiązywanie rebusów; ćwiczenia relaksujące, np. ćwiczenia oddechowe;
- ćwiczenia doskonalące koncentrację, np. układanie ilustracji z dużych i małych elementów, przelewanie i barwienie wody w naczyniu, łączenie w pary elementów, układanie historyjek obrazkowych;
- ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo -słuchowo -ruchową, np. uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach i obrazkach, naśladowanie obserwowanego ruchu, wyszukiwanie różnic między obrazkami i omawianie ich, gra w memory, odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach, na kolanach, dywanie, wychwytywanie określonego dźwięku spośród wielu innych słyszanych, np. śpiewu ptaków, odgłosów ulicy;
- ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, np. wykonywanie określonych ruchów na polecenie.
Efekty realizacji:
Poznanie środowiska przedszkolaków i ich sytuacji rodzinnej wpłynęło korzystnie na współpracę zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. Nastąpiła integracja środowiska rodzinnego z przedszkolem. Wypracowałam wraz z rodzicami pomysły na rozwiązywanie ewentualnych problemów. Zdobyłam zaufanie w relacji dziecko- nauczyciel, rodzic- nauczyciel. Wzrosła świadomość rodziców na temat zadań i funkcji przedszkola. Wszystkie te działania wpłynęły na podniesienie jakości pracy mojej i przedszkola.
7. Współpraca z rodzicami
Przedszkole jest miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym dziecko czerpie radość z zabawy i nauki. Dwa najbliższe dziecku środowiska wychowawcze (rodzina i przedszkole) mają decydujący wpływ na wielostronny rozwój młodego człowieka. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice nawiązują ze sobą bliskie kontakty i skłonni są do wzajemnej współpracy. Spotkania typu, Piknik Rodzinny, w którym biorę aktywny udział, organizowany rokrocznie w naszym przedszkolu, integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Zasadniczym celem tych spotkań jest integracja grupy, rodziców, wspólna zabawa na powietrzu, oraz promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Rodzice, bliżsi i dalsi krewni dziecka bardzo chętnie biorą udział w proponowanych zabawach, wszelkiego rodzaju konkursach grach ruchowych, zabawach przy muzyce. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć byłam zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny. Prowadziłam zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte dla rodziców, których celem była integracja wspólnych oddziaływań, zaprezentowanie rodzicom sposobów pracy z dziećmi. Bardzo ważne dla mnie było także przekazywanie pozytywnych informacji na temat dzieci. Cieszyło mnie, kiedy mogłam podzielić się radosnymi informacjami dotyczącymi postępów w rozwoju lub zachowaniu moich wychowanków. W czasie zebrań, które były ważnym elementem współpracy z rodzicami:
- przedstawiałam plan współpracy z rodzicami
- prezentowałam książki, na których dzieci miały pracować przez 10 miesięcy
- przedstawiałam organizację grupy na dany rok szkolny
- przedstawiałam harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych
- zwracałam uwagę na rozwój dzieci w wieku, w którym akurat były oraz na ich umiejętności
- omawiałam bieżące sprawy wychowawcze
Z kolei indywidualne spotkania pozwalały na systematyczny monitoring zachowania
i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Podczas indywidualnych spotkań przekazałam rodzicom informacje o dziecku dotyczące diagnozy przedszkolnej, którą prowadziłam. Z przeprowadzonych zebrań sporządzałam protokoły, a rodzice podpisywali listę obecności. Wszelkie rozmowy indywidualne
z rodzicami dokumentowałam w dzienniku zajęć. Jako wychowawczyni grupy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które mają na celu integrację środowiska przedszkolnego. Zintegrowanie rodziców ze społecznością przedszkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem, pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym starałam się włączać rodziców dzieci w przygotowania i realizację wielu imprez oraz zajęć otwartych. Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Zorganizowałam wiele uroczystości w grupie:
- Rozpoczęcie roku szkolnego
- Dzień Chłopaka
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Wieczór Wigilijny,
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki.
- Zakończenie roku szkolnego
Starałam się, aby przedszkolaki czuły się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowały siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie. Na potrzeby rodziców i przedszkola została opracowana ewaluacja o „Indywidualnych potrzebach dziecka,” a także organizowałam raz
w roku dla rodziców zajęcia otwarte na których rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci podczas zajęć dydaktycznych, każdy z rodziców mógł zaobserwować jak jego dziecko współdziała i współpracuje w grupie i jak wyglądają jego relacje z rówieśnikami:
Tematy zajęć:
- Ozdoby bożonarodzeniowe
- Pisanki, pisanki- jajka malowane
- W filharmonii
Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii. Przygotowywałam materiały na rzecz pedagogizacji rodziców, gdzie tematy były dobierane wg potrzeb płynących z funkcjonowania dzieci w naszej grupie i przedszkolu. Tematy pedagogiczne są ważne, aktualne i wywołują duży pozytywny oddźwięk wśród rodziców naszych dzieci. Podejmowane przeze mnie działania na rzecz pedagogizacji rodziców to prezentowanie rodzicom referatów na temat:
- „Rozwijanie postaw twórczych dzieci”
- „Techniki plastyczne stosowane w przedszkolu”
- „Higiena pracy umysłowej ucznia”
Zawsze dbałam o to, aby moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Przez okres stażu realizowałam w swojej grupie dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne oraz akcje:
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, którego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować, chronić i z niej korzystać. Dołączone do tego programu materiały były dla mnie pomocą i inspiracją podczas zajęć o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i promującej zdrowy tryb życia. W ramach realizacji tego programu podjęłam się następujących działań:
-wrzesień 2014r, 2015r – udział dzieci w akcji „Sprzątanie świata”.
-październik 2015- przygotowanie naturalnych soków owocowych, promowanie zdrowego trybu życia.
-luty 2016r. – wykonanie gazetki o tematyce ekologicznej „O przyrodę dbamy, energię oszczędzamy z okazji Obchodów Dnia Oszczędzanie Energii.
-marzec 2015r., 2016r. - zorganizowanie kącika przyrody, sadzenie przez dzieci roślin w sali. Dzieci podczas zajęć brały udział w przygotowaniu skrzynek i doniczek z ziemią, wysiewały nasiona rzeżuchy, fasoli, nasiona różnych kwiatów do skrzynek, oraz cebuli, a następnie je pielęgnowały i obserwowały ich rozwój.
-kwiecień (20-24) 2016r. – w związku z Obchodami Dni Ziemi – przeprowadzenie szeregu zajęć inspirowanych nadesłanymi materiałami dydaktycznymi Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.
- Program „Mamo, Tato, wolę wodę!”
Dzieci uczestniczące w zajęciach brały udział w działaniach edukacyjnych w zakresie roli wody w życiu człowieka, jej znaczenia dla naszego zdrowia oraz dla środowiska. Utrwalenie nawyku picia wody. Poznanie zasad zdrowego dożywiania. Znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne do programu:
1. „Mój dzień”
2.. „Moja rodzina
3. „Mój wodny portret”-.
4. „Jak woda przydaje się mojej rodzinie?”-
5. „Co zawdzięczamy wodzie??”
6. „Oszczędzam wodę”
7. „Zdrowa woda”
8. „Każdy potrzebuje wody”
9. „Skąd się bierze woda?”
10. „Nasz cały rok”

- Przedszkole wzięło udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” organizowanym przez „ABCXXI”- Celem kampanii jest wspieraniem zdrowia emocjonalno- psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci. Wprowadzenie codziennego czytania pomaga dzieciom w wieku przedszkolnym w opanowaniu ojczystego języka, poznawaniu świata, relacji międzyludzkich, wszelkich norm społecznych.
- Góra grosz” celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną, stworzenie takiego program ma pozwolić dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc.
- „Zbieranie nakrętek” – akcja społeczna mająca na celu nie tylko pomaganie środowisku, po przez zbiórkę i segregację odpadów, ale także osobie która potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego.
- „Zbieranie baterii” Ogólnopolski program Edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się baterii i akumulatorów. Program Inicjuje szereg wartościowych działań mającym na celu zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresie ochrony środowiska .
- „Akademia Misia Haribo”- cykliczny projekt kierowany do dzieci i młodzieży mający na celu inspirowanie dzieci do zdobywania wiedzy, rozbudzania ich ciekawości poznawczej świata oraz propagowanie idei nauki przez zabawę
- „Nie pal przy mnie proszę”- program edukacji antynikotynowej. Kształtowanie
u dzieci postaw odpowiedzialnych za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych w ciągu całego stażu. Przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym, przybliżają dzieciom środowisko lokalne, dziedzictwo kulturowe, budują przywiązanie do rodzinnego krajobrazu. Realizując powyższe zadanie zorganizowałam i współorganizowałam wycieczki w miejscu zamieszkania oraz autokarowe:
Wycieczki i spacery organizowane w oddziale przedszkolnym
- Spacer po okolicy przedszkola
- Wycieczka do lassu w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie,
- Wycieczka do Teatru Częstochowa na przedstawienie oraz spotkanie z Mikołajem
- Wycieczka do lassu w celu zapoznania dzieci ze śladami zwierząt występujących
w zimowym krajobrazie
- Wycieczka do wiejskiego gospodarstwa w celu obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku
- Wyjazd na konkurs piosenki dziecięcej
- Wycieczka po okolicy przedszkola w celu obserwacji pierwszych wiosennych kwiatów
- Wycieczka do straży pożarnej
- Wycieczka do sklepu spożywczego
- Wycieczka do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie
- Wycieczka na zamek w Będzinie
Efekty realizacji:
Cały czas rzetelnie współpracowałam z rodzicami , organizowałam dla nich zebrania, warsztaty i zajęcia otwarte. Zachęcałam do kontynuowania z dzieckiem w domu ćwiczeń kompensacyjno korekcyjnych.
Uzyskałam pozytywne efekty tych działań, co potwierdziły zajęcia diagnozujące gotowość szkolną dziecka.
Po dokładnej analizie stwierdzam realizację wszystkich założonych zadań z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola.
Uważam, że moja rzetelna praca w tej dziedzinie, organizowanie różnorodnych imprez dla dzieci, współpraca z organami przedszkola i rodzicami przyniosła mi wymierne korzyści, wpłynęła na jakość i efektywność mojej pracy, ukierunkowała i aktywizowała pracę z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a jednocześnie wpłynęła na podniesienie jakości pracy przedszkola i umocniła współpracę z rodzicami.

7.Współpraca ze specjalistami.
W trakcie pracy diagnozuje potrzeby swoich wychowanków i konsultuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dzieci z pedagogiem szkolnym. Wszystkie ustalenia były przekazywane rodzicom i wskazywano im możliwość korygowania tych nieprawidłowości u specjalistów tj. psychologa i logopedy. Najwięcej problemów wynikało
z wypowiedzi ustnych, które były niezrozumiałe lub ich nie było. Wszelkie działania pozwoliły na poprawę komunikowania się wychowanków.

Efekty realizacji:
Efektem współpracy ze specjalistami jest poprawa wymowy u dzieci mających problemy z wypowiedziami ustnymi i określaniu swoich potrzeb. W trakcie zajęć dzieci są bardziej skłonne do odpowiedzi, chętniej współpracują w grupie i z nauczycielem, rodzice widzą postępy w rozwoju werbalizacji.

§ 7 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego.


Korzystanie ze stron internetowych pozwoliło mi na śledzenie na bieżąco wiadomości na temat awansu, zmian w przepisach jak również miałam możliwość zapoznawania się
i porównywania ze sobą ofert kursów lub szkoleń. Stosowanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej było bardzo pomocne i stanowiło nieodłączny element mojej pracy.
Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa - na początku pracy
w szkole zapoznałam się z prawem oświatowym, tj. Ustawą o Systemie Oświaty, Kartą Nauczyciela oraz rozporządzeniami do tych dokumentów. Pomagał mi dostęp do zasobów globalnej sieci Internet, gdzie na bieżąco mogłam odszukać wprowadzane zmiany. Adresy stron WWW:
- http://www.men.gov.pl (wcześniej http://www.menis.gov.pl),
- http://www.kuratorium.katowice.pl,
- http://www.abc.com.pl,
- http://edukadry.pl,
- http://www.bn.org.pl/o-bn/ustawa-o-bibliotekach,
- http://www.ebib.info/content/view/517/.
Na bieżąco śledzę opatrzone komentarzami prawników publikacje w „Głosie Nauczycielskim” dotyczące nowelizacji prawa oświatowego. Różne wątpliwości omawiałam z opiekunem stażu oraz zasięgałam rady kolegów z pracy. Takie dzielenie się wiadomościami pozwoliło mi obiektywnie spojrzeć na wszystkie zadania jakie są wypełniane przez szkołę.
Stworzenie zbioru podstawowych dokumentów – dla potrzeb koleżanek i kolegów nauczycieli oraz swoich, stworzyłam zbiór podstawowych dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut, Regulamin Szkoły, Program Wychowawczy, Regulamin Szkolnych Imprez Krajoznawczo-Turystycznych, Procedury postępowania w szczególnych przypadkach.

Efekty realizacji:
Korzystanie ze stron Internetowych pozwoliło mi na poprawne pod względem prawnym
i merytorycznym opracowanie dokumentacji awansu w tym:
- Planu rozwoju zawodowego
- Sprawozdania z przebiegu rozwoju zawodowego
- Dokumentacji wycieczek
- Dokumentacji wychowawcy


2.Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z rodzicami i innymi nauczycielami.

Na edukacyjnych forach dyskusyjnych wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami oraz korzystałam z konsultacji na tematy związane z awansem zawodowym.
Aby dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam w Internecie materiały dotyczące awansu zawodowego, pracy wychowawcy. Swoje artykuły opublikowałam na portalach: www.edux.pl oraz www.publikacje.edu.pl. Były wśród nich.: plan oraz sprawozdanie z mojego rozwoju zawodowego, plany pracy i sprawozdania z niego, a także scenariusze zajęć. W celu sprawnej komunikacji założyłam emalia grupowego dla rodziców przedszkolaków oraz jestem w stałym kontakcie z nimi za pomocą poczty. Wymiana informacji pomiędzy innymi nauczycielami oraz radą pedagogiczną, sekretariatem również odbywa się za pomocą drogi elektronicznej

Efekty realizacji:
Wykorzystanie technik komputerowych i Internetu w mojej pracy pozwoliło mi na sprawną komunikację pomiędzy nauczycielami, rodzicami i szkołą. Umożliwiło mi to również dzielenie się wiedzą i zgromadzonym doświadczeniem z innymi. Internet pozwala mi również na kontakt z rodzicami dzieci, którzy ze względu na swoje obowiązki zawodowe rzadziej kontaktują poza zebraniami w celu przekazania informacji na temat postępów dziecka oraz planowanych uroczystościach szkolnych.

3. Wykorzystanie komputera do przygotowania własnego warsztatu pracy.

W swojej pracy nauczyciela wykorzystuję i systematycznie doskonalę umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, która pomaga mi w podniesieniu jakości swojej pracy jak i w podwyższaniu jakości pracy przedszkola. Samodzielnie przygotowałam i napisałam dokumentację do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Organizowałam mój warsztat pracy przy użyciu technik komputerowych. Znajomość obsługi programów komputerowych (pakietu Office- Word, Excel, PowerPoint
i innych np.: PhotoShop) pozwala mi na wykonywanie szeregu prac na rzecz przedszkola oraz dokumentowanie własnych działań. Wykonywałam systematycznie pomoce do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, przygotowywałam scenariusze zajęć, karty pracy dla dzieci, teksty, redagowałam regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy dla dzieci itp. oraz dokumentowałam swoją pracę np.: wynikowe plany pracy, program wychowawczy grupy przedszkolnej, referaty i ankiety dla rodziców. Ponadto wykonywałam przy pomocy komputera ulotki informacyjne dla rodziców, ogłoszenia, zaproszenia, kwestionariusze na użytek całej szkoły.


Efekty realizacji:
Wykorzystałam i udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, szeroko stosuję je w swojej pracy, co pozwala mi lepiej organizować własny czas i uatrakcyjnić prace dydaktyczno – wychowawczą.
Potrafię zastosować techniki komputerowe do wykonywania powierzonych mi zadań.
Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły atrakcyjność procesu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych miały wpływ na uatrakcyjnienie zajęć, trwalsze zapamiętanie przekazywanych treści, wpływało na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wykorzystuję umiejętność obsługi komputera do działań na rzecz przedszkola i szkoły, co podnosi jakość pracy placówki.

4.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

Korzystałam z Internetu jako źródła cennych informacji. Zamieszczone na stronach internetowych publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych. W swojej pracy wykorzystywałam materiały, opracowania
i scenariusze dostępne na portalach edukacyjnych takich, jak:
- www.literka.pl,
- www.profesor.pl,
- www.publikacje.edux.pl,
- www.przedszkolak.pl,
- www.edusek.pl,
- www.blizejprzedszkola.pl,
- www.wsip.pl,
- www.mac.pl.

Poza tym wykorzystywałam komputer i Internet do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali nauczycielskich wymienionych wyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanym takich, jak:
- www.awans.net,
- www.menis.pl,
- www.szkolnictwo.pl,
Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet gromadziłam własną multimedialną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego. Korzystałam również z rad ekspertów dotyczących awansu odpowiadających online na pytania użytkowników portali. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienionych portalach oraz pocztę elektroniczną. W celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace na portalach edukacyjnych, mając nadzieję, że pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogli mnie. W swojej pracy wykorzystuję także technikę video. Film i bajka jest także jednym ze źródeł kontaktu z literaturą dziecięcą. Oglądanie fragmentów wersji adaptacji filmowych znanych dzieciom bajek np.: „Piotruś Pan” czy „Wilk i zając” pozwoliło na dostrzeżenie różnic pomiędzy wersją książkową i animowaną. Wykorzystałam technikę video do projekcji filmu pt.:„Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech” w celu przekazania dzieciom podstawowych wiadomości na temat zdrowia i higieny jamy ustnej oraz konieczności stosowania właściwej diety dla zachowania zdrowych zębów. Wychowankowie zrozumieli także rolę i znaczenie lekarza stomatologa i higienistki oraz badań kontrolnych.
Wykorzystywałam także nagrania magnetofonowe odgłosów ruchu ulicznego, odgłosów wydawanych przez pracujące urządzenia elektryczne czy też zwierząt domowych
i egzotycznych.
Efekty realizacji:
Korzystanie z serwisów Internetowych pozwoliło mi na poszerzenie własnego warsztatu pracy. Zebranie aktów prawnych obowiązujących w pracy nauczyciela przedszkola. Na bieżąco śledzenie zmian prawa oświatowego. Urozmaiciłam proces edukacji wychowanków o dodatkowe elementy w tym metody oraz weryfikowałam swoje spostrzeżenia z pracą nauczyciela.

&7 ust.2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”, pozwoliła mi na lepszą diagnozę i obserwację dzieci mające problemy i trudności w nauce. W trakcie studiów odbyłam praktykę i uzyskałam pozytywna ocenę opiekuna stażu. Przez cały okres stażu uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej.
W listopadzie 2014r sprawowałam opiekę nad praktyką p. Klaudii Kozerskiej. Przebieg praktyki studenckiej obejmował miesiąc zajęć. W ich trakcie zapoznałam studentkę z dokumentami przedszkola/szkoły. W pierwszym tygodniu praktykantka obserwowała prowadzone przeze mnie zajęcia pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania. W kolejnych tygodniach sama prowadziła zajęcia. Przygotowywała konspekty oraz dodatkowe materiały do zastosowania podczas zajęć. Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, podnoszenia jakości pracy przedszkola, poznania własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantki. Regularnie brałam udział w szkoleniach zorganizowanych przez rade pedagogiczną i w związku z działaniem szkoły. Kolejnym działaniem wynikającym
z obserwacji grup przedszkolnych jest podjecie nauki na kierunku „Logopedia”.
Efekty realizacji:
Nabyłam nowe kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualna. Umiejętności i wiedza pozyskane podczas szkoleni
i studiów pozwalają mi trafniej diagnozować wychowanków i umożliwiają im pomoc. Zrozumiałam iż proces kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym wymaga ciągłego doskonalenia dlatego w kolejnych latach podejmę studia na kierunku „Logopedia”, które umożliwią mi pracę z uczniami z zaburzeniami mowy oraz jej dysfunkcjami.


2.Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej.
Diagnozowanie dzieci umożliwiło mi przestudiowanie literatury fachowej
o charakterze psychologiczno pedagogicznym. Umożliwiło mi wnikliwe analizowanie postępowań i zachowań dzieci, stanu rozwoju emocjonalnego, psychofizycznego . Literaturę dobierałam pod względem potrzeb wychowanków oraz mojego rozwoju jako nauczyciela wychowawcy. Najistotniejsze pozycje książkowe to:
- „Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym” Halina Mysłowska
- „Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale” Logopedyczne ćwiczenia buzi i języka
- „Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego” Hanna Narutowska
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej się rozwijających” Edyta Gruszczyk Kolczyńska
- „Integracja sensomotoryczna – wprowadzenie do teorii diagnozy i terapii” Zbigniew Przyrowski
- „Kształtowanie pojęć w wieku przedszkolnym Stanisława Lipina
- „Metodyka wychowania w przedszkolu” Irena Dudzińska
Przestudiowana literatura posłużyła przyczyniła się do rozwoju moich umiejętności wiedzy na poszczególne tematy zawiane z moja pracą. Wiem, że w trakcie pracy w kolejnych latach nie mogę poprzestać na poznanej literaturze i ustawicznie będę uzupełniała swój warsztat o nowe pozycje książkowe, które zapewne będą przyczyniały się do mojego rozwoju i podnosiły poziom mojej pracy.
Efekty realizacji:
Podniesienie jakości kształcenia poprzez poznanie nowych metod, diagnoz
i uzupełnianie wiedzy. Pomoc wychowankom w trudnościach związanych z pierwszym etapem edukacji oraz różnymi dysfunkcjami i trudnościami z jakimi spotykają się dzieci w trakcie zabawy i edukacji przedszkolnej.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi we współpracy z rodzicami
i nauczycielami.

W trakcie stażu podejmowałam działania w celu wykorzystania zdobytej wiedzy prowadząc zajęcia otwarte dla rodziców dzieci przedszkolnych, które miały na celu zacieśnienie więzi pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielem. Tematem tych zajęć były:
- Zajęcia związane ze tradycja Świąt Wielkanocnych,
- Zajęcia związane ze tradycja Świąt Bożego Narodzenia,
- Zajęcia związane ze zbiorowym muzykowaniem w Filharmonii ,
- Pedagogizacja rodziców,
- Rozwijanie postaw twórczych dzieci,
- Techniki plastyczne w przedszkolu ,
- Przykładowe zabawy logopedyczne wspomagające proces mówienia i czytania.
W ramach Zespołu Wychowawców zorganizowałam zajęcia pt. „Higiena Umysłowa ucznia”, przygotowane materiały pozwoliły mi wskazać potrzeby dzieci w trakcie kształcenia oraz wykazać co sprzyja efektywnemu uczniu się, jakie warunki powinny być spełnione by uczeń miał optymalne możliwości w procesie kształcenia. Ważnym elementem w pracy z dziećmi były imprezy okolicznościowe i tematyczne przygotowane przeze mnie w trakcie, których współpracowałam z rodzicami i nauczycielami dzieląc się swoimi spostrzeżeniami oraz techniką i metodologią pracy z najmłodszymi dziećmi.
Efekty realizacji:
Efektem realizacji były zajęcia otwarte zorganizowane dla rodziców i nauczycieli oraz zajęcia szkoleniowe. Przeprowadzone działania pozwoliły mi dzielić się wiedzą z rodzicami dzieci oraz nauczycielami.

4. Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy.

Wielokrotnie w trakcie stażu uczestniczyłam wraz z grupą w działaniach mających oddziaływanie na lokalne środowisko w dosłownym znaczeniu, ponieważ brałam udział w corocznym Sprzątaniu Świata, poprzez zaangażowanie przedszkolaków w oczyszczanie terenów przyległych do przedszkola uwrażliwiałam dzieci na ważną rolę selektywnej zbiórki śmieci oraz poprawnej gospodarce odpadami, tym samym edukując najmłodszych edukujemy nowe bardziej świadome pokolenie. Działania grupy przedszkolne uwrażliwiały na biedę oraz problemy zdrowotne. Poprzez zbiórki pieniędzy, odzieży, nakrętek realizowaliśmy założenia charytatywne uwrażliwiające na potrzeby chorych i biednych.
Dzięki zaangażowaniu rodziców oraz własnym pozyskiwałam fundusze pozwalające na wyjazdy grupy przedszkolnej oraz remonty czy też zakupy wyposażenia oraz materiałów potrzebnych w pracy przedszkola. Zapoznanie się z dziećmi i rodzicami Pozwoliło mi na pokierowanie rodzicami dzieci w celu organizacji dożywiania na trenie przedszkola i finansowania MOPS.

Efekty realizacji:
Wsparcie społeczności w utrzymaniu czystości okolicy, pedagogizacja dorosłych – wzór płynie z przedszkola. Realne wsparcie osób potrzebujących Nauka tolerancji
i uwrażliwienie wychowanków na potrzeby innych.&7 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1. Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedur awansu zawodowego.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa karta nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

Efekty realizacji:
Studiowanie przepisów prawa oświatowego pozwoliło mi na sporządzenie
i opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu. Wiem również, że nie wolno poprzestać na dotychczasowej znajomości prawa ponieważ szybko się zmienia
i należy je na bieżąco śledzić.
W celu poznania zasad funkcjonowania szkoły analizowałem dokumentację określającą organizację i zadania szkoły. Zapoznałam się następującymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Brudzowicach:
- Statutem Szkoły,
- Rozporządzeniem MEN,
- Kartą Nauczyciela,
- Kodeksem Pracy,
- Planem Pracy Szkoły,
- Regulaminem dyżurów,
- Programem Wychowawczym,
- Regulaminem Rady Rodziców,
- Konwencją Praw Dziecka.
- Przepisami BHP i P/POŻ.
- Programem Profilaktyki ,

Dokumenty te stanowią podstawę moich działań na terenie szkoły. Zdobytą i utrwaloną wiedzę w tym zakresie praktycznie stosowałam w pracy. Podczas odbywania stażu dokonywałam analizy i określenia mocnych i słabych stron własnej aktywności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków.
Efektem tych działań było pozyskane wiadomości, które stosowałam w realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych. Realizując zadania wynikające z powierzonych mi obowiązków w roku szkolnym 2013/2014 otrzymałam nagrodę Dyrektora szkoły.


2. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.

Zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działaniami szkoły. Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Zapoznałam się z przepisami regulującymi wszelkie aspekty pracy nauczyciela związanymi z oświatą: Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenia w sprawie uzyskania stopnia awansu, o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o podstawie programowej, w sprawie oceny pracy nauczyciela, w sprawie innowacji i programów autorskich, w sprawie nadzoru pedagogicznego, o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów, dotyczące funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Pomocy Społecznej.
Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek dla przedszkolaków ,a także pozwoliła mi na opracowanie niniejszego sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
Przez cały okres stażu zapoznawałam się z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji przedszkolnej. Samodzielnie prowadziłam: dziennik zajęć, pozalekcyjny, sporządzałam sprawozdania, itp.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych oraz plenarnych (zgromadzona dokumentacja - protokoły). Uczestniczyłam w pracach :
- Zespołu Samokształceniowego Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Zintegrowanego.
- Członek zespołów wychowawców
- Zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
- Współdziałanie z Zespołem ds. bezpieczeństwa
- Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu BHP i P/Poż (17.03.2015r.).
- Członek zespołu do spraw ewaluacyjnego
- Członek komisji rekrutacyjnej
Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły - zmiany w Statucie. Zaznajomiłam się z systemem pracy Pomocy Społecznej i udzielanych przez nią świadczeń rodzinom i potrzebującym uczniom.
Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach Zespołów Przedmiotowych pozwoliło mi na poszerzenie wiedzy w zakresie pracy szkoły oraz regulacji prawnych określających sposoby jej działania. Wymiana informacji z innymi nauczycielami pozwoliła mi na poznanie nowych sposobów reagowania na problemy związane z uczniami.

Efekty realizacji:

W celu poznania zasad funkcjonowania szkoły analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania szkoły. Zapoznałam się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Brudzowicach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.