X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31866
Przesłano:

Sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego

Publiczne Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego
w Strzelcach
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
mgr Kamili Grabowskiej
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
odbywającego staż w terminie 1 września 2013 r. - 31 maja 2016 r.

Kamila Grabowska: nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Strzelcach.
Posiadane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania chemii
- studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki
- studia podyplomowe w zakresie nauczania zajęć technicznych
Nauczany przedmiot: chemia i matematyka , od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia techniczne
Czas trwania stażu: 1 września 2013 r. – 31 maja 2016 r.
Staż pracy w szkole: 12 lat.
CEL GŁÓWNY: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
WSTĘP
Staż, który rozpoczęłam 1 września 2013 roku na nauczyciela dyplomowanego odbywałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy i zakończyłam 31 maja 2016 roku. Przez cały okres stażu pracowałam w Publicznym Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Strzelcach jako nauczyciel matematyki i chemii , a od roku 2014/2015 również jako nauczyciel zajęć technicznych.Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy, ani też aktywności zawodowej. Starałam się od początku swojej pracy w zawodzie nauczyciela wspierać ucznia w rozwoju, doskonalić siebie oraz swój warsztat pracy przede wszystkim dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję i na której poziomie, a także dobrym imieniu bardzo mi zależy.
Pomimo dwunastu lat pracy w zawodzie stale uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam interesujące rozwiązania, stosuję coraz ciekawsze metody pracy i ciągle jeszcze mam nowe pomysły, jednak również od moich uczniów nadal uczę się szczerości, otwartości i zaufania, ale także tego samego wymagam od nich. Przekonałam się, że w naszej młodzieży tkwi ogromny potencjał możliwości, wiele zalet i zdolności, trzeba je tylko umieć odkrywać i rozwijać.
Głównym celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej od samego początku był, jest i zawsze będzie wszechstronny rozwój młodzieży, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności, a także stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności. W pracy z uczniami stawiam na działania praktyczne, dlatego też bardzo starannie organizuję i przygotowuję się do imprez szkolnych oraz innych form, które w sposób praktyczny przybliżają uczniom wiedzę o otaczającym ich świecie. Preferuję rozwijanie aktywności twórczej uczniów, zachęcając ich do uczestnictwa w życiu szkoły, w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Sama również organizuję konkursy międzyklasowe, szkolne, ucząc tym samym mądrej i życzliwej rywalizacji oraz stwarzając szansę dla każdego ucznia, aby mógł on się wykazać swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Stworzony plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, ale jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań i wyzwań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków służbowych. Nie powstawał tylko na zapotrzebowanie awansu. Zapisałam w nim takie działania, które i tak bym wykonała oraz zadania, których i tak bym się podjęła, gdyż wynikają one bezpośrednio z potrzeb szkoły, uczniów oraz moich. Realizacja ich miała dać mi w efekcie wzrost różnorodnych umiejętności i doświadczeń, poszerzyć jeszcze bardziej posiadaną już wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość pracy szkoły. Innymi słowy miała przynieść korzyści zarówno mnie, jak i rodzicom oraz uczniom, którzy mimowolnie byli uczestnikami realizacji napisanego przez mnie planu.
Moje najważniejsze priorytety to:
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
- wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi
osobami,
- wzbogacanie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- promocja szkoły.
Opracowując swój plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. zgodnie z którym nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien w okresie stażu realizować następujące zadania:
1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności
stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy i promocji szkoły.
3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie
lub poprzez udział w różnorodnych formach kształcenia ustawicznego, wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz
umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi.

Odbywając staż starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, z pożytkiem dla uczniów i szkoły, w której pracuję. Był to okres wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Praca według ustalonego harmonogramu dala mi możliwość działania i szczegółowego dokumentowania każdego etapu. Uważam, że praca ta dała korzyści uczniom i rozwinęła mnie zawodowo. Koniec stażu jest bardzo dobrym momentem do podsumowania moich dotychczasowych dokonań i zdania sprawozdania z realizacji zadań oraz ich efektów. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, usystematyzowanego według zadań, które nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien wykonywać.

Obszar podejmowanych działań nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli


Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby realizacji oraz efekty

§ 8 ust. 2 pkt 1
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. 1. Wybór odpowiednich podręczników do nauczania.

2. Współtworzenie i analiza dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, WSO, Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczy).
3. Współtworzyłam raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczący:

- Rodzice są partnerami szkoły
- Promowanie wartości edukacji

EFEKTY:
dla szkoły:
- dobrze przemyślany wybór podręczników, zindywidualizowanie zadań dla uczniów zdolnych i słabych, prowadzenie zajęć metodami aktywnymi przyczyniły się do rozwoju umiejętności analitycznego rozumowania, samodzielnego wnioskowania,
dla uczniów:
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
- wzrost motywacji do nauki,
- zachęcanie do czytania i analizowania nowocześnie podanych treści podręcznika,
- nauka poprzez zabawę doświadczalną,
dla nauczyciela:
- możliwość wyboru zróżnicowanych metod pracy,
- możliwość wyboru różnorodnych zadań,
- ułatwienie w opracowywania zindywidualizowanych zadań.

Pracując w wymienionym wyżej zespole brałam udział w opracowaniu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli, za pomocą których można było przeprowadzić badania dotyczące zarządzania i organizacji pracy jakości zarządzania placówką. Samodzielnie opracowałam ankietę dla rodziców. Obiektywna wiedza na temat zarządzania i organizacji szkoły, umożliwia podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości, tak aby szkoła była przyjaznym miejscem pracy i drugim domem ucznia.

EFEKTY:
dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- diagnozowanie pracy szkoły w zakresie zapobiegania trudnościom wychowawczym,
dla uczniów:
- kształtowanie u uczniów zdrowego stylu życia,
- kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
- zdobywanie wiedzy z zakresu uzależnień i ich szkodliwości,
- uwrażliwianie na zagrożenia płynące ze środowiska otaczającego uczniów,
- wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza szkołą,
- kształtowanie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności,
dla nauczyciela:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności w obrębie procesu wychowawczego uczniów,
- nabywanie umiejętności organizacyjnych,
- zdobywanie nowych doświadczeń,
- dzielenie się swoją wiedzą z innymi.
2. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1. Dbałość o pracownię chemiczną.
2. Zorganizowanie gazetek tematycznych:
- Budowa atomu
- Sławni chemicy
- Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
3. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Celem gazetki pod tytułem „Budowa atomu ” było zainteresowanie uczniów budową atomu , jak tto widziano wcześniej ,a jak teraz. Pobudzenie w nich ciekawości odkrywczej, innowacyjnej.
„Sławni chemicy” miały na celu pobudzić w uczniach chęć poznawania indywidualistów chemicznych .
„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” miało na celu przybliżyć jak należy zachować się w razie wypadku będąc osobą nieletnią oraz zwrócić uwagę na bezpieczne zachowania będąc uczestnikiem ruchu drogowego.
Uczniowie w ramach prac domowych wykonywali różne modele atomów, plansz chemicznych które mają na celu wykorzystać nabytą wiedze na lekcji i powiązać z praktyką.
3. Doskonalenie kompetencji zawodowych.

1. Aktywne uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej.
W roku szkolnym 2013/2014 byłam protokolantem zebrań Rad Pedagogicznych
( oraz w roku poprzedzającym rozpoczęcie stażu).
- Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane przez przedsiębiorstwo wielobranżowe „Kahma”
( listopad 2013 r.)
- Ewaluacja zewnętrzna w roku szkolnym 2013/2014 Seminarium organizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. (listopad 2013 r.)
- Zasady ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie prowadzone przez p. P. Kacprzaka.
- Szkolenie : ”Różni uczniowie, różne style uczenia się, jak to pogodzić w klasie szkolnej?” ( listopad 2015 r. )
- ” Przemoc – jej rodzaje i formy, identyfikacja symptomów przemocy. Procedury nauczycieli w przypadku ujawnienia przemocy”- szkolenie wewnętrzne ( grudzień 2015 r. )
- Uczeń z zespołem Aspergera – szkolenie organizowane przez PPP w Kutnie ( maj 2016 r.)
- Środki psychoaktywne. Procedury postępowania nauczycieli i wychowawców w przypadkach zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych na terenie szkoły. Szkolenie prowadzone przez p. E. Machnik.
- Bezpieczny Dom -szkolenie organizowane przez Ośrodek Edukacji i Profilaktyki z Krakowa (listopad 2015 r.)
- „Metody aktywizujące w procesie nauczania” szkolenie przeprowadzone przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie ( listopad 2012 r. )
2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Studia Podyplomowe w zakresie „Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych” trzysemetralne studia podyplomowe ( czerwiec 2014 )
- Jak nauczać skuteczniej? – warsztaty edukacyjne, organizowane przez PPP w Kutnie w wymiarze 12 godzin (marzec 2015 r.)
- Kurs doskonalący „ Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki „ oraz
„ Mechatronika” ( kwiecień 2014 r.)

- Efektywne techniki nauczania przedmiotów ścisłych z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zajęcia warsztatowe w wymiarze 10 godzin, organizowane przez WODN w Łodzi (kwiecień 2011 r. )
- „Technologie informacyjne w praktyce szkolnej” w wymiarze 60 godzin, szkolenie przeprowadzone przez CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz ( listopad 2013 r. – luty 2014 r. )
- „Nowe technologie wspomagające indywidualizację pracy ucznia na lekcji” zajęcia warsztatowe organizowane przez WODN w Łodzi w wymiarze 5 godzin ( kwiecień 2016 r. )
- „Jak przygotować dokumentację dla komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego ?” zajęcia warsztatowe organizowane przez WODN w Łodzi w wymiarze 5 godzin ( maj 2016 r. )
- „ Lekcje z zastosowaniem technik oceniania kształtującego „zajęcia warsztatowe organizowane przez WODN w Łodzi w wymiarze 5 godzin ( listopad 2015 r. )
- „Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego” uczestnictwo w projekcie ( marzec 2014 r.)

3. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. Będąc protokolantem wykorzystywałam wiedzę z zakresu technologii informacyjnych do sporządzania dokumentacji elektronicznej z zebrań Rad Pedagogicznych.
Bieżące uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których Dyrektor Szkoły przedstawiała i omawiała najnowsze zmiany w przepisach prawa oświatowego.
Uzyskanie odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wiedza jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera.

EFEKTY:
Nabyte umiejętności w czasie kursów i warsztatów pozwoliły mi na :
- zaspakajanie potrzeb wychowawczych , opiekuńczych wychowanków ,
- skuteczniejszy proces wychowywania,
- usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- wzbogacenie warsztatu i metod pracy,
- przygotowanie uczniów do dalszej nauki w szkole średniej,
- konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- podniesienie jakości współpracy z nauczycielami .

Dzięki wsparciu mojej placówki, wiedzę i umiejętności zaczerpnięte we wszystkich formach doskonalenia zawodowego systematycznie wykorzystuję w pracy z młodzieżą, a także dzielę się doświadczeniem na radach szkoleniowych oraz poprzez zajęcia otwarte dla nauczycieli.

4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej czyli indywidualizacja nauczania. 1. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych na różnych szczeblach:
- Konkursy wojewódzkie przedmiotowe.
- Konkursy matematyczne i chemiczne powiatowe.
2. Inicjowanie i organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych:
- Organizowanie konkursu logicznego myślenia „STRZELEC”.
- Organizowanie konkursu chemicznego „Woda i roztwory wodne”
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „ Wielkanocne motywy”
- Przygotowanie wystawki prac wykonywanych różnymi technikami poznanymi na zajęciach technicznych„ Nasze prace wykonane różnymi technikami na zajęciach technicznych”

W trakcie trwania stażu przygotowywałam uczniów do wielu konkursów przedmiotowych. Zajmowałam się zbieraniem informacji, ciekawostek przydatnych na konkursy fizyczne i matematyczne. Przygotowywanie uczniów do konkursów, które wymaga indywidualnego podejścia do każdego z nich. Przygotowanie to w dużej mierze polegało na rozwiązywaniu wielu nietypowych zadań, zarówno matematycznych jak i chemicznych, często o treściach wykraczających poza podstawę programową nauczania w/w przedmiotów .
Na spotkaniach przygotowujących do konkursów rozwiązywałam i omawiałam zadania konkursowe, po czym uczniowie otrzymywali zadania do rozwiązania w domu. W określonym terminie umawialiśmy się na sprawdzenie i omówienie tychże zadań. Starałam się wspierać i motywować uczniów, by pogłębiali swoją wiedzę. Zawsze starałam się uzasadniać, że konkurs to sprawdzenie siebie w wielu sferach. Sukces czy porażka w konkursie daje przede wszystkim doświadczenia oraz uczy być czasem „przegranym „ a czasem „wygranym”.
Moje osiągnięcia to:
Rok szkolny 2013/14
- I miejsce –Jakub Żandarowski , uczeń kl. III w konkursie matematycznym powiatowym, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, (współpraca z p. M. Jakubowską)
- VI i IX miejsce w konkursie matematycznym powiatowym, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, zajęła Aleksandra Złotowska i Tomasz Albiniak
- II miejsce – Martyna Hernacka uczennica klasy III b, konkurs powiatowy ekologiczno- chemiczny organizowany przez II L.O. im. J. Kasprowicza w Kutnie
Rok szkolny 2014/15
- IV miejsce – Patryk Tomczak uczeń klasy III b na etapie powiatowego konkursu matematycznego organizowanego przez LO im. Jana Kasprowicza.
- Karolina Reszke – uczennica klasy III b , III miejsce w szkolnym konkursie logicznego myślenia „Strzelec” zorganizowanym przez nauczycieli matematyki
- Magdalena Krzywicka , uczennica klasy III a –V miejsce w międzyszkolnym konkursie „ Korzystanie z informacji chemicznej” organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Kutnie
- VI miejsce drużynowo w powiatowym konkursie BDR ( Marta Postolska kl. II a, Jakub Stasiak kl. II b i Paulina Oleczek kl. I a)
Rok szkolny 2015/16
- Justyna Strzelecka , uczennica klasy II b –I miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
- Anna Andrzejewska , uczennica klasy II b –I miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
-Jakub Kotkowski , uczeń klasy III b - II miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
-Weronika Kubryn, uczennica klasy II b –II miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
- Grzegorz Ochman , uczeń klasy I b - III miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
- Weronika Micińska, uczennica klasy I b –III miejsce w szkolnym konkursie „ Wielkanocne motywy”
- Mateusz Jagieła, uczeń I a - I miejsce w szkolnym konkursie logicznego „STRZELEC” zorganizowanym przez nauczycieli matematyki
-Wiktoria Szpik , uczennica kl. II a – I miejsce w szkolnym konkursie logicznego „STRZELEC” wśród klas II zorganizowanym przez nauczycieli matematyki
- IV miejsce drużynowo w powiatowym konkursie BDR
( Marta Postolska kl. III a, Jakub Stasiak kl. III b i Paulina Oleczek kl. II a)
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla uczniów:
- poszerzanie wiedzy z wybranych dziedzin, godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,
- uczestnictwo w konkursach klasowych dawało uczniom nabywanie niezbędnych umiejętności, kształtowanie osobowości, niwelowanie nieśmiałości, rozbudzanie swych zainteresowań,
- kształcenie aktywności oraz twórcze myślenie wśród uczniów,
- wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie, kształcenie umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie i efekt końcowy, a także zwiększanie motywacji do pracy, rozwijanie zainteresowań,
- zdrowej rywalizacji i godzenia się z porażką,
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- nabywanie umiejętności organizacyjnych,
- pogłębianie wiedzy o metodach aktywizujących,
- kształtowanie kreatywności i pomysłowości,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów oraz pracy w komisjach konkursowych - otrzymałam imienne dyplomy, podziękowania za prace w komisji, zaangażowanie i organizowanie w szkole konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich,
- wymiana doświadczeń podczas spotkań z nauczycielami i prac w komisjach konkursowych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego jak i pracy nauczyciela wychowawcy.
1. Przygotowanie dokumentacji ze stażu w formie elektronicznej.

2. Korzystanie z programu ProgMan – który służy do przygotowania świadectw w technice komputerowej, co daje oszczędność czasu i estetyczny wygląd świadectwa.

3. Pomoc wychowankom w sprawach naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 .


• korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami z nauczycielami na forach internetowych,
• śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową,
• śledziłam nowości wydawnicze na stronach www (www.cke.edu.pl, www.edux.pl,
www.eduseek.pl, www.profesor.pl),
• przygotowałam świadectwa w formie elektronicznej; prowadziłam szkolenie praktyczne dla nauczycieli „Komputerowe wypełnianie świadectw”,
• pomagałam wychowankom elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych, przygotowałam krótkie szkolenie jako wychowawca dla uczniów klas trzecich dotyczące elektronicznego wypełniania podań.


2. Rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych i reformy oświaty z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy. 1. Zapoznanie się z ustawami, rozporządzeniami i komunikatami ukazującymi się na stronach MEN, Kuratorium oraz OKE i innych portalach edukacyjnych.

2. Pozyskiwanie informacji drogą elektroniczną o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych.

EFEKTY:
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez samodoskonalenie się nauczycieli
3. Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela matematyki i chemii oraz zajęć technicznych i wychowawcy klasy.


1. Wykorzystywanie Internetu jako źródło informacji z zakresu nauk matematyczno-chemicznych i technicznych, psychologii i pedagogiki.

2. Tworzenie testów, sprawdzianów, scenariuszy do wykorzystania na lekcjach matematyki , chemii oraz opracowanie ankiet na godziny wychowawcze.

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej z dostępem do Internetu. Wielokrotnie wykorzystywałam przygotowane przez siebie prezentacje na zajęciach lekcyjnych lub na godzinach wychowawczych.

4. Samodzielne wykonywanie dyplomów, sprawozdań semestralnych i rocznych oraz innych materiałów wykorzystując programy komputerowe.

5. Przygotowywanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych i programów matematycznych.

6. Wykorzystanie komputera w kontaktach z nauczycielami (e-mail). Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami ( pomoce wizualne, testy, kartkówki, płyty z piosenkami i filmami, materiały na gazetkę, scenariusze zajęć);
- motywowanie uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne wprowadzające nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony. Podczas wykonywania projektów służyłam uczniom pomocą.
- opracowywanie materiałów, rozkładów zajęć, programów, planów, sprawdzianów i testów, analiz wyników badania osiągnięć, kart pracy, scenariuszy, itp. ;
- prowadzenie zajęć z dziećmi przy pomocy komputera;
- opracowanie i prezentacja materiałów edukacyjnych dla nauczycieli wykorzystując technologię komputerową.

EFEKTY:
- rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej w pracy pedagogicznej,
- uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć wychowawczych, przedmiotowych,
- poprawienie sprawności komunikowania się i dostępu do informacji.
§ 8 ust. 2 pkt 3
III. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Praca w zespole wychowawczym, diagnozującym i ewaluacyjnym. 1. Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli .

2. Czynny udział w spotkaniach zespołów; tworzenie oraz współudział w tworzeniu planów pracy zespołów .


3. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach i pracy komisji przedmiotów przyrodniczych.

4. Czynny udział w pracach zespołów nadzorujących etap pisemny egzaminów gimnazjalnych ( wielokrotnie byłam przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego w części humanistycznej bądź języka obcego).Obserwowałam lekcję otwartą , prowadzoną przez pedagoga szkolnego –p. M. Karbowską dn. 15.04.2016 r. na temat :”ćwiczenia rozwijające pamięć oraz giętkość i płynność myślenia”.
W dniu 04.02.2016 r. na mojej lekcji otwartej na temat: ”Moje predyspozycje zawodowe- dyskusja” był obecny nauczyciel kontraktowy –p. D. Lech.
W dniu 22.03.2016 r. na mojej lekcji otwartej na temat: ”Liczby wymierne i obliczenia procentowe” była obecna p. M. Wiśniewska -nauczyciel kontraktowy.

Efekty:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania,
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami,
- dobrze napisane i spójne dokumenty szkolne ułatwiające pracę opiekuńczą i wychowawczą, przyczyniające się do wzrostu efektywności nauczania, wychowania i szeroko rozumianej opieki nad uczniem,
dla uczniów:
- integracja uczniów,
- kształtowania zachowań prospołecznych,
- rozwijanie indywidualnych umiejętności,
- umocnienie w uczniach wiary we własne siły, pozytywnych postaw, poczucia związku z domem, rodziną, środowiskiem i narodem, poczucia odpowiedzialności za treści swoich sądów i wypowiedzi,
- promowanie tolerancji, zaszczepienie wysokiej kultury osobistej, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zapoznanie z zagrożeniami współczesnego świata,
dla nauczyciela:
- dobrze opracowane i dobrane narzędzia diagnozujące pozwalające na sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ustalenie wniosków do dalszej pracy,
- dobrze opracowane i dobrane narzędzia badawcze pozwoliły określić stan aktywności uczniów i wnioski do dalszej pracy,
- dzielenie się swoimi materiałami i wiedzą z innymi, wymiana doświadczeń,
- sprawne posługiwanie się komputerem,
- doskonalenie współpracy,
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z koleżanką Martą Jakubowską szkolenia w zakresie komputerowego wypełniania świadectw. EFEKTY:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stosowanie nowoczesnych metod i form wypełniania świadectw,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii,
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami.
3.Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy. 1. Aktywna praca w zespole przedmiotowym i zespole wychowawczym.

2. Konsultacje z nauczycielami macierzystej szkoły i innych szkół średnich i gimnazjów, konsultacje dotyczące problemów natury dydaktycznej jak i wychowawczej.

3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu poprzez skrzynkę emaila.

4. Pomoc innym nauczycielom odbywającym staż, np. na stopień nauczyciela mianowanego w realizacji założonych celów.

5. Opracowanie i przeprowadzanie testów i sprawdzianów, udostępnionych innym nauczycielom.

6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.

Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami młodymi. Wspólna analiza przeprowadzonych zajęć. Młodsze koleżanki staże chętnie korzystały z moich rad i wskazówek, co wpłynęło na podniesienie jakości ich pracy.
Moje cechy osobowe pozwoliły tworzyć pozytywne relacje między pracownikami szkoły, zapewniając dobrą komunikację, dobrą atmosferę i szacunek zarówno ze strony dzieci, jak i rodziców oraz całego grona pedagogicznego.

EFEKTY:
- dzielenie się własną wiedzą i długoletnim doświadczeniem z innymi nauczycielami
- udostępnienie sprawdzonych materiałów edukacyjnych
- podniesienie jakości pracy wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole .

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i stażystów oraz pomoc we właściwej interpretacji zapisów dokumentacji szkolnej, pomoc w przygotowaniu konspektów zajęć pod względem metodycznym i merytorycznym, obserwowanie, omawianie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.

EFEKTY:
- doskonalenie umiejętności metodycznych w
zakresie stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem,
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi
nauczycielami,
- poszerzanie własnej wiedzy pedagogicznej,
- udzielanie cennych wskazówek innym, wskazywanie błędów i sukcesów podczas prowadzenia lekcji, pomoc nauczycielom odbywającym staż,
- uczenie się na własnych błędach,
- dzielenie się swoją wiedzą i własnym
doświadczeniami z innymi, zbieranie opinii, ulepszenie własnego warsztatu pracy,
- wykorzystywanie do własnej pracy pomysłów
innych nauczycieli, wymiana materiałów,
- kształcenie umiejętności współpracy z uczniami i
nauczycielami,
- wzrost umiejętności pracy zespołowej, dzielenia się
zadaniami, akceptowanie innych pomysłów.

§8 ust. 2 pkt 4
IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
§ 8.2 pkt 4. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. 1. Opracowanie i wdrożenie programu dydaktycznego realizowanego w ramach koła chemicznego „ Chemia wokół nas” Opracowanie programu dydaktycznego zajęć koła chemicznego „chemia wokół nas”. Program przybliża uczniom, ile chemii jest wokół nas, to co jemy i pijemy to właściwie sama chemia . Powinniśmy być świadomi, tego z czym na co dzień mamy do czynienia. Program ujmuje wiele zastosowań produktów chemicznych, które spotykamy w kuchni oraz zawiera proste doświadczenie chemiczne z udziałem tych substancji.
2. Konstruowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z chemii.

1. Przygotowanie systemu oceniania z chemii
2. Przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników pierwszoklasistów z matematyki.

3. Przeprowadzenie testu kompetencji i analiza wyników drugoklasistów z matematyki i chemii
Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania (PSO i podpisy rodziców w zeszytach przedmiotowych).
Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi, które mają na celu wspieranie procesu uczenia się i nauczania.
Sprawdzanie wiadomości i umiejętności gimnazjalistów ma na celu poprawę efektywności nauczania uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Organizacja wycieczek szkolnych.

1. Organizacja wycieczki do eksperymentarium oraz Arena Laser Paintball

2. Współorganizowanie wyjazdu na Targi Edukacyjne do Kutna dla uczniów klas III Gimnazjum
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- integracja ze społecznością szkolną,
dla uczniów:
- poprzez wyjazdy młodzież uczy się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych,
- poszerzanie wiedzy na temat: niekonwencjonalnych eksperymentów
- integracja grupy podczas wspólnych wyjazdów i warsztatów,
- wzrost świadomości uczniów na temat skutecznych sposobów dbania o swój rozwój fizyczny, przełamywania lęków związanych ze strachem, dbania o bezpieczeństwo swoje i rówieśników,
- poszerzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, wiedzą praktyczną, zdobywanie wiadomości na temat techniki, co w wielu wypadkach przekłada się na ich umiejętności praktyczne w czasie zajęć dydaktycznych,
- kształcenie umiejętności organizacyjnych, poczucia odpowiedzialności i systematyczności, ucząc się poprzez zabawę.
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów,
- doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami i placówkami.
2. Opracowanie i wdrożenie programów wynikających z potrzeb szkoły. 1. Przygotowanie i wdrożenie programu
„ Zajęcia koła matematycznego” w roku szkolnym 2014/2015

2. Od roku szkolnego 2014/2015 prowadzenie zajęć technicznych z implementacją mechatroniki.

Podstawowym celem programu zajęć koła matematycznego jest zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności matematycznych. Mają również szanse rozwiązywać zadania o podwyższonych stopniu trudności ,sprawdzić siebie i swoje umiejętności. Oferowany program nastawiony jest na kształtowanie i rozwijanie tych umiejętności, które w powiązaniu z wiedzą zdobytą podczas zajęć stanowić mogą postawę matematycznych umiejętności młodych inżynierów i techników. Program zajęć technicznych z implementacją mechatroniki jest innowacją w mojej pracy dydaktycznej . Jest to program zawierający elementy mechaniki, elektroniki i ogólnych umiejętności technicznych oraz manualnych uczniów. Oparty jest na budowaniu i programowaniu robotów . Program wymaga myślenia konstrukcyjnego , analogicznego oraz technicznego podejścia do wykonywanego zadania. Program zawiera też innowacyjny element programowania w programach typu CAD, a mianowicie modelowanie 3D. Uczniowie pracując w programie modelowania 3D rozwijają swoją wyobraźnię przestrzenną, uczą się planowania zagospodarowania przestrzeni a także doskonalą umiejętności komputerowe.
Chcę uświadomić uczniom, że od tego, co umieją, jaką wiedzą i jakimi umiejętnościami dysponują, jak potrafią radzić sobie we współczesnym świecie zależy ich przyszłość.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
dla uczniów:
- ocenić swoje predyspozycje do podjęcia w przyszłości pracy inżyniera lub projektanta
- być elastycznym na rynku pracy,
- umiejętnie dostosować się do zmian technicznych w otaczającym świecie
- przewidywać skutki swoich działań i brać za nie odpowiedzialność,
- planować własną drogę zawodową,
- umiejętnie współpracować w grupie i zespole,
- prezentować własne umiejętności, predyspozycje, mocne i słabe strony,
- umieć podejmować decyzję, planować pracę,
- rozbudzenie głębszych zainteresowań nowinkami technicznymi i technologicznymi
- kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk elektronicznych
- kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą techniczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego nowoczesnymi metodami i formami pracy,
- poszerzenie własnej wiedzy oraz wzrost umiejętności tworzenia programów edukacyjnych,
- satysfakcja z osiąganych sukcesów uczniów.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły. 1. Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. W ramach wdrażania programu wychowawczego organizowałam imprezy i uroczystości:
- DZIEŃ CHŁOPCA
- SPOTKANIE WIGILIJNE
- DZIEŃ KOBIET
2. Przygotowywanie wychowanków do konkursów szkolnych organizowanych w szkole.
- Dzień Patrona Szkoły
- Dzień Wiosny
- Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej
3. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych.
- Dzień Patrona Szkoły.
- Apel „moja droga po Gimnazjum”
- Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016

Jako wychowawca klasy starałam się zawsze, aby moi wychowankowie zgodnie realizowały program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Uczestniczyłam z wychowankami w każdej organizowanej Uroczystości szkolnej.
Moje osiągnięcia:
- Dzień Patrona Szkoły.
Klasa III a otrzymała III miejsce za ciekawą gazetkę o Patronie Szkoły 2015/2016 r.
- Dzień Wiosny. Klasa III a zdobyła wyróżnienie w konkursie wiosennym.
- „ Zdrowo żyję nie palę, nie piję...”. Klasa II a zajęła II miejsce w konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2014 r.
- Konkurs wiedzy o krajach UNII EUROPEJSKIEJ.
Klasa III a zajęła III - miejsce 2016 r.
Poza współorganizacją wymienionych wcześniej akademii szkolnych, przygotowywałam obchody mikołajek klasowych oraz wigilii. Od kilku zajmuję się przeprowadzeniem etapu szkolnego Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego i Chemicznego oraz Powiatowego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów.
EFEKTY:
dla szkoły :
- uatrakcyjnienie procesu wychowawczo-dydaktycznego,
- integracja młodzieży,
- nowa jakość w stosunkach interpersonalnych,
dla uczniów:
- integracja zespołu klasowego,
- kształtowanie postaw prospołecznych,
- kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
- kształtowanie odpowiedzialności i systematyczności,
- kształtowanie współpracy w grupie,
- satysfakcja osobista z osiągnięć,
- nauka przez zabawę,
dla nauczyciela:
- podnoszenie umiejętności organizacyjnych,
- satysfakcja z osiągnięć uczniów,
- doskonalenie współpracy z innymi nauczycielami.
4. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji. 1. Prowadzenie dodatkowych zajęć :
- Koło matematyczne
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki
- Koło chemiczne „Chemia wokół nas”

2. Koordynator BRD

3. Organizacja apeli szkolnych.
- „Moja droga po Gimnazjum”
- Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015 /2016
Obserwowałam i analizowałam możliwości uczniów. Dostosowywałam metody pracy do ich możliwości. Pracowałam z uczniami mającymi problemy z nauką. Zawsze znalazłam czas, aby wyjaśnić, wskazać drogę działania, ukierunkować ich pracę.
Po dokonaniu analizy zainteresowań uczniów w trakcie swojej pracy zawodowej zostałam opiekunem Koła matematycznego. Były to zajęcia dla uczniów zdolnych i zainteresowanych ( jedna godzina tygodniowo). Natomiast dla uczniów mających problemy w nauce matematyki prowadziłam zajęcia wyrównawcze z matematyki ( jedna godzina w tygodniu).
Warsztaty „Jak nauczać skuteczniej?” pozwoliły mi głębiej poznać potrzeby uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, a także dała wiele cennych wskazówek jak efektywnie pracować z takimi uczniami.
EFEKTY:
dla nauczyciela:
- satysfakcja i przekonanie o celowości działań,
- doskonalenie umiejętności organizatorskich,
- podnoszenie umiejętności organizowania czasu wolnego,
- wzbogacenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej,
- doskonalenie wiedzy własnej - otworzenie się na nowe dziedziny wiedzy.
dla ucznia:
- sukcesywne wyrównywanie braków edukacyjnych - efektywną pomoc w odrabianiu prac domowych i ustnym przygotowywaniu się do lekcji,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności,
- większe rozumienie problemów współczesnej młodzieży,
dla szkoły:
- podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych,
- podniesienie poziomu kompetencji zawodowej,
- uzyskanie wysokiego poziomu aktywności zawodowej,
- podniesienie jakości pracy placówki.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Kutnie. 1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

2. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Kutnie.

Na co dzień pracuję z uczniami mającymi opinię/orzeczenie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, kieruję do poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję. Wdrażam zaleceni poradni w program nauczania matematyki i chemii oraz program wychowawczy. Korzystam z porad pracowników poradni w sprawach dotyczących uczniów(rozmowy telefoniczne i osobiste), a także umawiam rodziców swoich wychowanków na spotkania z nimi. Opracowuję indywidualne dostosowania edukacyjne, czuwając nad ich przestrzeganiem przez nauczycieli.
W ramach zajęć wychowawczych organizowałam spotkania uczniów z pedagogiem szkolnym.
EFEKTY:
- osiąganie wspólnego frontu oddziaływań różnych instytucji,
- podniesienie jakości pracy z dzieckiem,
- dobra współpraca z większością rodziców,
- podniesienie jakości pracy na rzecz dziecka,
- udział w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb wychowanków,
- usprawnienie działań na polu edukacyjnym wychowanków,
- podniesienie skuteczności w realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,
- adekwatne diagnozowanie trudności szkolnych u wychowanków,
- podnoszenie jakości pracy placówki,
- trafne diagnozowanie trudności wychowawczych,
- stworzenie właściwie działającego i uzupełniającego się układu oferującego pomoc społeczną.
2. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

1. Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

2. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era

3. Współpraca z GOPS w Strzelcach ( akcja WOŚP).

4. Starostwo Powiatowe w Kutnie.

5. Pomoc w organizacji akcji charytatywnych:

- Góra Grosza
- Zbiórka makulatury i baterii
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach organizowanych przez II. L. O im. J. Kasprowicza w Kutnie oraz uczestniczą w pokazie doświadczeń fizycznych prowadzonych przez nauczyciela liceum. W trakcie odbywania stażu utrzymywałam stały kontakt z przedstawicielami wydawnictw Nowej Ery, oraz na bieżąco konsultowałam wybór podręcznika, materiałów pomocniczych; omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.
Pozyskałam również pomoce do pracy – plansze dydaktyczne z wydawnictwa , płyty edukacyjne (CD).
W trakcie trwania stażu pomagałam w organizowaniu akcji charytatywnych. W styczniu 2015 r. byłam opiekunem kawiarenki Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze ze sprzedaży ciast i napojów przekazane zostały do kierownika GOPS-u na rzecz WOŚP.
EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez promowanie jej w środowisku,
- poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe pomoce,
dla uczniów:
- uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprzez stosowanie ciekawych form i metod pracy,
- możliwość korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych,
- wzrost świadomości uczniów na temat szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim
- wzrost motywacji młodzieży do dodatkowych działań,
- wzrost poczucia przynależności do grupy społecznej,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- uświadomienie uczniom ich praw.
dla nauczyciela:
- uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla szkoły,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi,
- integracja nauczycieli z różnych szkół,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- poszerzanie współpracy z instytucjami,
- pogłębianie wiedzy na temat wychowanków i metod pracy.

3.Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów. 1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety:
- Osobowa - dotycząca warunków bytowych wychowanków.
- Nałogi występujące wśród nastolatków.
- Palenie papierosów wśród młodzieży.

2. Przeprowadzenie cyklu godzin wychowawczych dotyczących zagadnień związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Opracowanie ankiety „Moje mocne strony”, która miała pomóc uczniom odkryć swoje umiejętność i preferencje zawodowe.

4. Uczestnictwo uczniów w „Dniach otwartych” zorganizowanych przez Szkoły Powiatu Kutnowskiego.

5. Przedstawienie rodzicom w ramach wywiadówek, „drzwi otwartych”, rozmów indywidualnych spostrzeżeń na temat problemów istniejących w klasie i sposobów ich rozwiązywania. EFEKTY:
dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez przekazywanie rodzicom wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci oraz do współpracy ze szkołą, dzięki czemu zwiększyła się świadomość niektórych rodziców, co przełożyło się na lepszą współpracę ze szkołą i w efekcie na lepsze osiągnięcia uczniów,
- dzięki współpracy rodzice uczestniczyli czynnie w życiu klasy i szkoły, pomagali w organizacji imprez i uroczystości
- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły wśród rodziców, mieszkańców wsi i okolicy,
dla uczniów:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- zmiana zachowania uczniów sprawiających problemy wychowawcze dzięki stosowaniu zasady logicznych konsekwencji zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców,
dla rodziców:
- spotkania z osobami wspierającymi szkołę PPP uświadomiły rodzicom, jakie mają i mogą mieć problemy z dziećmi, a także pomogły w rozwiązaniu wielu problemów, szczególnie wychowawczych,
- wzrosła świadomość niektórych rodziców na temat zachowywania młodzieży,
- wielu rodziców znalazło rozwiązanie, jak radzić sobie z „trudnym” dzieckiem,
- świadomość rodziców, iż należy być konsekwentnym w działaniu, co przynosi efekty, chociażby w stosowaniu kontraktów klasowych,
- świadomość rodziców na temat uzależnień ich dzieci oraz dopalaczy,
- rodzice wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc rozplanować dziecku dzień, na co zwracać uwagę, jak ułatwić mu uczenie się,
dla nauczyciela:
- poznałam sytuację rodzinną swoich wychowanków, dzięki czemu lepiej z nimi współpracowałam,
- dobry kontakt i współpraca z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1.Opis i analiza i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych 1. Rozpoznawanie problemów wychowawczo-edukacyjnych.
2. Analiza dwóch przypadków:
- Uczeń bardzo zamknięty w sobie, małomówny, ale o dość wysokich możliwościach intelektualnych
- Uczeń drugoroczny sprawiający problemy wychowawcze

W okresie stażu stale stykałam się z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, jak i edukacyjne. Starałam się je jak najlepiej diagnozować i rozwiązywać. Obserwowałam dzieci w czasie pracy indywidualnej i w grupie rówieśniczej. Swoje spostrzeżenia zamieszczałam w arkuszach obserwacji pedagogicznych. Następnie próbowałam znaleźć najlepszą formę i metody skutecznego rozwiązania problemu.


Podsumowanie
W czasie trwania mojego stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia wprowadzona reforma edukacji. Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wykonane przez mnie zadania stały się dla mnie inspiracją dla nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej. Wykonywany zawód nauczyciela nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywałam formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka.
Ucznia traktowałam podmiotowo, doceniałam jego zaangażowanie i wkład pracy na miarę jego możliwości intelektualnych. Starałam się zrozumieć jego potrzeby w kontekście sytuacji osobistej umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków szkolnych. Dbałam o dobre relacje z rodzicami moich wychowanków.
Byłam otwarta na innowacje dydaktyczne i merytoryczne. Starałam się prowadzić jak najwięcej zajęć metodami aktywnymi, stosując różne środki dydaktyczne. Dostrzegałam potrzeby i zdolności moich uczniów. Pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i takimi, którzy potrzebują pomocy. Prowadziłam zajęcia dodatkowe nieodpłatne. Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Organizowałam wycieczki. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami i innymi nauczycielami poprzez lekcje otwarte. Aktywnie pracowałam w zespołach: matematyczno-przyrodniczym i wychowawczym.
Posiadłam umiejętności stosowania technologii komputerowej. Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe, co zostało docenione przez dyrektora szkoły, który przyznał mi w roku 2015 Nagrodę Dyrektora .
Jestem pewna, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania, moją satysfakcja osobistą i przyczynią się do podnoszenia jakości pracy szkoły.


Opracowała : Kamila Grabowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.