X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31858
Przesłano:

Sprawozdanie do dyrekcji z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
ZADAŃ ZAWARTYCH
W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU
01.09.2013 – 31.05.2016

mgr Anna Pałęga
nauczyciel fizyki
ubiegający się o status nauczyciela dyplomowanego

Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku poz. 393
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel
§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Jednym z podstawowych elementów pracy nauczyciela jest udział w szkoleniach, mający na celu doskonalenie, jak również podnoszenie kwalifikacji. Szeroki wachlarz ofert skierowany do nauczycieli daje możliwość wyboru tych form, które są interesujące oraz nieodzowne w pracy.

1. Aby zapewnić swoim uczniom możliwość jak najlepszego rozwoju,
brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, z których najistotniejszymi dla mnie były:

- „Metody przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkole (planowanie, realizacja przygotowanie raportu wdrażanie wniosków)” XI 2013 r.;
- „Lokalne Forum na rzecz zrównoważonej energii” V 2014 r.;
- „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej” X 2014 r.;
- „Jak oszczędzać energię i wodę miejscu pracy” VIII 2015 r.
- „Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej oraz legalne źródła kultury i sposoby ich wykorzystywania w szkole” III 2015 r.;
- „Radzenie sobie z konfrontacyjnymi zachowaniami ucznia” III 2015 r.;
- „Uzależnienie od środków psychoaktywnych – dopalacze. Przyczyny skutki, jak zapobiegać i jak pomagać” IV 2016 r.;
- „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – procedury związane z zakończeniem stażu” IV 2016 r. ;
- obsługa BIP IV 2016 r.


2. Nie mniej ważne od szkoleń o charakterze zewnętrznym są szkolenia w ramach WDN-u. Dotyczyły one m.in.:

- zasad wypełniania arkuszy ocen i dokumentacji szkolnej;
- ochrony danych osobowych: „Twoje dane – twoja sprawa”;
- przepisów i procedur związanych z przeprowadzaniem egzaminów gimnazjalnych;
- interpretacji wskaźnika EWD;
- doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych;
- zasad i procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów przedmiotowych;
- obsługi tablicy interaktywnej i ich wykorzystania w czasie lekcji;
- zasad BHP i Przeciwpożarowych obowiązujących w szkole oraz zadań z zakresu OC;
- ataku terrorystycznego;
- bezpieczeństwa w Internecie;
- pracy z dzieckiem niedosłyszącym i niedowidzącym;
- interpretacji opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
- zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach;
- zasad postępowania z uczniami chorymi;
- „Młode pokolenia w świecie wielowymiarowego ryzyka”.

3. Oprócz udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki poprzez korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

4. We wrześniu 2013 r. decyzją dyrektora gimnazjum zostałam powołana na szkolnego koordynatora projektu Euronet 50/50 max., który był kontynuowany przez kolejne trzy lata.

5. Corocznie byłam koordynatorem prac związanych z próbnymi egzaminami gimnazjalnymi w części przyrodniczej dla kl. II oraz kl. III:

- przygotowałam arkusze egzaminacyjne z przedmiotu fizyka, dostosowane tak, by sprawdzały wiedzę i umiejętności, które uczniowie już na danym etapie mieli opanowane;
- byłam odpowiedzialna za techniczne przygotowanie sal ( listy uczniów piszących w danej sali, rozmieszczenie stolików, przebieg losowania miejsc itp.);
- sprawdzałam egzaminy próbne;
- omawiałam z uczniami w czasie zajęć wyniki egzaminu- zwłaszcza analizując przyczyny błędnych odpowiedzi;
- opracowałam sprawozdania po egzaminach próbnych;
- opracowałam karty informacyjne dla rodziców (zawierające szczegółowe informacje o ilości uzyskanych przez ucznia punktów i sprawdzanych umiejętnościach);
- przekazywałam wskazówki do dalszej pracy dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i rady pedagogicznej.

6. Aby sprostać oczekiwaniom, prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:

- zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów mających problemy w opanowaniu treści programowych z fizyki – cały okres stażu.

- zajęcia z fizyki przygotowujące uczniów kl. III do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia odbywały się cyklicznie jeden lub dwa razy w miesiącu i polegały na analizie i rozwiązywaniu testów.

- zajęcia koła zainteresowań fizyką dla uczniów chcących poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę fizyczną.

7. Pracowałam w zespołach zadaniowych i komisjach szkolnych:

- Opracowałam wspólnie z koleżankami projekt Koncepcji pracy szkoły na lata 2014-2017.
- Wprowadziłam zmiany do statutu szkoły dotyczące procedur i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2015/2016.
- Corocznie brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego, będąc jej członkiem lub przewodniczącym.
- Każdego roku pełniłam funkcję przewodniczącego w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki – etap szkolny.

8. Stała opieka i dbałość o pracownię przedmiotową. Na bieżąco gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej – plansze z wzorami i stałymi fizycznymi, książki, podręczniki, płyty CD i DVD, scenariusze zajęć, testy fizyczne, zestawy ćwiczeń i testy egzaminacyjne dla gimnazjalistów itp., które wykorzystywałam w trakcie zajęć. Wzbogacanie klasopracowni fizycznej w pomoce dydaktyczne, zapewniało mi prawidłową realizację procesu dydaktycznego. Wiele z nich było również wykorzystywanych na zajęciach pozalekcyjnych jak: gazetki tematyczne, ciekawostki fizyczne. Stanowiły one także czasowy wystrój pracowni. Motywowałam uczniów do takich działań przez ocenianie, najczęściej ocenami celującymi, bowiem wysiłek i inwencję jaką wkładali w przygotowanie tych materiałów była godna uznania.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w swojej pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

W 2003 r. ukończyłam studia podyplomowe z technologii informacyjnej a następnie uczestniczyłam w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej tj.:
- Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 w pracy nauczyciela – 20 godzinny kurs informatyczny – X 2008 r.;
- Sporządzanie i drukowanie świadectw dla uczniów klas gimnazjalnych - szkolenie rady pedagogicznej – VI 2014 r.;
- Wykorzystania tablicy multimedialnej na zajęciach – szkolenia rad pedagogicznych - IX 2013 r., IX 2014 r.;
- Miniwarsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem e – podręczników - szkolenie rady pedagogicznej- II 2016 r.;
- szkolenie z obsługi Biuletynu Informacji Publicznej – IV 2016 r.

Komputer wykorzystuję w różnych sferach pracy zawodowej:

1. W pracy dydaktycznej za pomocą komputera przygotowuję:
- sprawdziany, kartkówki, scenariusze zajęć;
- karty pracy;
- demonstracje doświadczeń
- prezentacje multimedialne w programie Microsoft Power Point.

2. W organizacji warsztatu pracy nauczyciela przygotowuję:
- próbne egzaminy gimnazjalne dla klas II i III w części przyrodniczej, analizy wyników egzaminów;
- listy uczestników wycieczek, zgody na wyjścia;
- dyplomy dla uczniów, ogłoszenia związane z konkursami;
- dokumenty związane z awansem zawodowym.

3. Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas prezentacji projektów, których byłam opiekunem w latach 2013/2014 i 2015/2016.

4. W swej pracy wielokrotnie korzystałam z zasobów Internetu. W celu organizacji warsztatu pracy wykorzystuję komputer oraz Internet, aby:
- zgłosić uczniów do konkursów;
- przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
- współtworzyć stronę internetową szkoły - zakładkę samorządu szkolnego;
- współtworzyć zakładkę Euronet 50/50 max na stronie reklamowej szkoły;
- wyszukiwać informacji o szkoleniach, zapisać się na dane szkolenie: www.sod.ids.czest.pl, www.womczest.pl;
- wymieniać informacje i spostrzeżenia z innymi nauczycielami: www.literka.pl, www.profesor.pl, www.edux.pl;
- zaktualizować wiedzę związaną z przepisami prawa oświatowego: www.men.pl , www.eduinfo.pl;
- wyszukać pomoce dydaktyczne ze stron wydawnictw szkolnych: www.operon.pl, www.gwo.pl


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczyciela
w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności
dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć

1. Przygotowałam i prowadziłam z nauczycielami języka polskiego i matematyki lekcję otwartą o charakterze międzyprzedmiotowym pt. „Dźwięki, czyli wszystko gra”.

2. W trakcie stażu opublikowałam na portalu www.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym – plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, sprawozdanie ze stażu. Na szkolną stronę internetową przygotowywałam artykuły dotyczące konkursów, galerię zdjęć z imprez szkolnych, wyjść w których organizację byłam zaangażowana.

3. Swoją wiedzą dzieliłam się prowadząc szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN-u. Dotyczyły one:
- Praw autorskich i ochrony własności intelektualnej oraz legalnych źródeł kultury i sposobów ich wykorzystywania w szkole - III 2015 r.;
- Sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959),– VIII 2015 r.

4. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zespołów: wychowawczego oraz matematyczno-przyrodniczego.

- Podczas comiesięcznych spotkań zespołu wychowawczego omawiane są przypadki zachowań uczniów wszystkich zespołów klasowych. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu pomagam w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych. Wspólnie z innymi nauczycielami na bieżąco podejmujemy stosowne kroki, jak postępować z uczniami, aby zmienić ich postawę.

- Praca w zespole matematyczno-przyrodniczym jest także związana z opracowaniem przeze mnie wniosków dla Rady Pedagogicznej płynących z analizy wyników egzaminów próbnych dla klas II i III w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

5. Corocznie brałam udział w organizacji Dni Otwartych, które są doskonałą promocją szkoły. Przeprowadzałam wówczas szereg prostych doświadczeń dla szóstoklasistów, byłam odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji multimedialnej o naszej szkole, jak również za drobny poczęstunek dla przybyłych gości. Szóstoklasiści i rodzice mieli możliwość obejrzenia zaplecza dydaktycznego szkoły, jak również rozmowy z dyrekcją oraz nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


1. Opracowałam i realizuję program własny z fizyki pt. „Z fizyką za pan brat” w kolejnych 3-letnich cyklach edukacyjnych, który w zależności od potencjału intelektualnego uczniów oraz bazy szkoły modyfikuję.

2. Opracowałam i realizowałam program „Uczymy się oszczędzać energię” w latach 2013-2015.

§8.2. pkt. 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Praca dydaktyczna daje mi wiele satysfakcji, mobilizuje do stałego podnoszenia swojego warsztatu pracy, ciągłego rozwoju jednakże, bardzo dużym wyróżnieniem i zaufaniem ze strony uczniów był wybór mojej osoby na opiekuna Samorządu Szkolnego (2014/2015, 2015/2016). Opiekę nad Samorządem sprawowałam wspólnie z koleżanką.

1. Jako opiekun Samorządu Szkolnego byłam odpowiedzialna i współodpowiedzialna za przygotowanie i organizację między innymi takich przedsięwzięć jak:

- Dzień Patrona Szkoły 2013/2014, 2015/2016
- Szkolne obchody dnia chłopaka 2014/2015, 2105/2016
- Andrzejki 2014/2015,2015/ 2016
- Wigilia szkolna 2015/2016
- Kawiarnia talentów 2014/2015
- Dzień Sportu i Dziecka 2014/2015
- Walentynki 2014/2015, 2015/2106
- Dzień Kobiet 2014/2015, 2015/2016
- Dzień Wiosny „Wyśpiewajmy wiosnę” – 2014/2015, 2015/2016

- Pięć minut dla Samorządu.
- Udział Samorządu Szkolnego w promocji szkoły.
- Ankieta dotycząca bezpieczeństwa gimnazjalistów oraz pełnienie dyżurów przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych na klatkach schodowych i przy wejściach do toalet.

2. Koordynowałam prace uczniów podczas realizacji projektów edukacyjnych:
- Jaki wpływ ma ciśnienie na zdrowie i życie człowieka? 2013/2014
- Jak elektryczność zmienia świat? 2015/2016

3. Organizowałam i współorganizowałam konkursy o różnej tematyce, które cieszyły się dużym odzewem u gimnazjalistów.

Były to wewnątrzszkolne i zewnętrzne konkursy:
- „Najlepszy fizyk gimnazjum” corocznie;
- konkurs matematyczno-przyrodniczy 2013/2014;
- konkurs wiedzy przyrodniczej 2014/2015, 2015/2016;
- Ogólnopolski konkurs Multitest z fizyki – corocznie ;
- „Talerz zdrowia” – 2013/2014;
- „Tajniki zdrowego żywienia” – 2014/2015;
- „Zdrowie na talerzu” - 2015/2016;
- „Gdzie szukać pomocy? Numery alarmowe”- 2014/2015;
- „Prezentacja multimedialna promująca naszą szkołę” - 2014/2015;
- „Piosenka o naszej szkole” - 2014/2015;
- Konkursy indywidualne i międzyklasowe w związku z obchodami Dni Ziemi - 2013/2014, 2014/2015.

4. Organizowałam wycieczki tematyczne oraz wyjścia integracyjno-opiekuńcze:
- Wycieczka klas I do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - październik 2013.
- wyjście do kina – maj 2014
- Wyjścia na festyn Miejskich Dni Inteligentnej Energii oraz podsumowanie projektu Euronet 50/50 max - czerwiec 2014, kwiecień 2016.

5. Jako opiekun Samorządu Szkolnego byłam odpowiedzialna za organizację:
- dyskotek szkolnych np. z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, Walentynek;
- popołudni z filmem – przygotowanie sali widowiskowej, projekcji filmu oraz zaplecza spożywczego.

§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1. Jako opiekun Samorządu byłam odpowiedzialna za przeprowadzone w naszej szkole akcje charytatywne tj.:
- Loteria fantowa w ramach WOŚP 2014/2015, 2015/2016.

- Byłam odpowiedzialna za akcję „Góra grosza”, która jest przeprowadzana w szkołach w całej Polsce.

- Z inicjatywy wolontariuszek z kl. III a nasza szkoła włączyła się w akcję „Wyślij pączka do Afryki”.

- Serce dla Syrii - kwesta na potrzeby dotkniętych przemocą dzieci w Syrii.

2. W roku szkolnym 2013/2014 zainicjowałam współpracę ze Szkolnym Kołem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w organizowaniu pomocy dla dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:
- „Pomóż św. Mikołajowi” – zbiórka słodyczy.
- „Zbieramy korki dla Tobiasza”.

3. Zorganizowałam wyjście uczennic kl. II do Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego na lekcję biblioteczną.

4. W roku szkolnym 2015/2016 podjęłam współpracę z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w celu przeprowadzenia doświadczeń i pokazów z fizyki.

5. W okresie stażu ściśle współpracowałam z:

- strażą miejską podczas organizowania dyskotek;
- rodzicami.

6. Podczas realizacji projektu Euronet 50/50 max. współpracowałam z UM w Częstochowie i Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites”.

7. We współpracy z pedagogiem, wychowawcami i pielęgniarką szkolną poznawałam problemy zdrowotne, rodzinne i wychowawcze uczniów. Źródło wiedzy w tym zakresie stanowiły karty informacyjne o uczniach. Karty wypełniane przez rodziców przed rozpoczęciem nauki pozwalały poznać zainteresowania ucznia, opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub innych specjalistycznych placówek.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki,
typu i rodzaju szkoły


Rozwiązywanie indywidualnych i zbiorowych problemów natury edukacyjnej
i wychowawczej – cały okres stażu.

I przypadek: uczeń nieśmiały w Samorządzie Szkolnym
II przypadek: uczeń zdolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.